iouden. *ow 'EN Lfi. f 0.10 RDEN 8 I TENDER BOONEN ren! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- Kerk a. d. U., OUDERKERK a. <1. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 60. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. GEREED DE GEUR RTREK. BINNENLAND. H FEUILLETON. Het Verloren Tehuis ZUN IN I- r Ml Ho. 14874 die 1 kSTl 845 90 Voorat tot i m r**'/*' .J... beter is, zal dat oponthoud van I zijn huis scheen de hopeloosheid van zijn ellende hem als in een schroef„Tast te klenunesu H«’ geen groot verschil maken." serbericht, »n morgen vaat y P/ZL"' Gewone den prijs. Groot Advert: delaren, aan het ’•nsMftapr a nsst MM krljgtaar meten -«KWO- Uit het Engelsch door Mm. J. P. WESSBL1NK-VAN ROSSUM. door DAVID LÏALL. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt) Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* bjj onze agenten en kopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn'dagelyks geopend van 96 uur.) Administratie TeL Int. 82j Redactie TeL 545. De liefde is het luchtschip dat naar den Kemel voert. Het huwelijk is de parachute, die doet neerkomen. Een Venizclist vermoord. Athene, 7 Maart. (R.) Knvafnkir, de eigO* naar van het Vcfdzelistische bind Eleftherot Typoe, is in een straat buiten zijn woning ven* moord. DE REGEERING TE WLADIWOSTOCK OMVERGEWORPEN. Wladiwostock. Ongedateerd. (B. T. A.) Do regeering van Mcrkoelof te omvergeworpeftt Amerikaansch missionaris in Thibet vermoord. Londen, 7 M« ar t. N. T. A.). Naar ge* meld v^>rdt, is dr. Albert Skelton, een Ameri* kaanscho medische missionaris in Thibet doo»' roovers vermoord. Argentijnach minister afgetreden. Buenos Aires, 6 Maart. (B. T. A.). De minister vnn landbouw is afgetreden. DE STAKING IN ZUID-AFRIKA, Johannesburg, 7 Maart. (R.) De alge- meene%taking is door de extremisten uitgeroe pen. Tot nog toe wordt er maar weinig gevolg aan gegeven. schalk Pilsoedskl heeft de oorkonde tot ratificatie van het verdrag, dat is gesloten met de vrije stad Dantzig e- land, nopens de spoorwegverbindingen Oost-Pnrisen en Duitschland. Polen «tout het verkeer tusschen Oost-Pruisen en Duitschland toe, zonder bijzondere voorwaarden. Uit Litauen. B e r 1 ij n, 7 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Litausche minister-president heeft het par lement te Kowno ontbonden en nieuwe verkie zingen uitgeschreven. Een internationalen-conferentie. B e r I ij n, 7 richt aan de laatste vergader» van aangenomen, zich vóór schappeli. nationale: mogelijk alle geweest de zitting van het Lagerhuis te verlen gen tot na middernacht. Do behandeling in de commisie van de overeenkomst met Ierland was afgeloopen, voordat de vergadering uiteen ging. Do wet heeft nu den rapporteur bereiktmen verwacht niet, dat er ernstige oppositie tegen zal komen. KABINETSCRISIS IN SPANJE. Madrid, 7 Maart, (B. T. A.) Het kabinet is afgetreden. Madrid, 7 Maart. (B. T. A.) De korting heeft Sanchez Guerra, den voorzitter van de Kamer en leider van de conservatieve partij, de vorming van het nieuwe kabinet opgedragen. Deze heeft de opdracht in beginsel aanvaard. EX-KEIZER KARL Gothenburg, 6 MaarL (W. B.) Goete- borgs Handelstldningen meldt uit Londen, dat de gewezen keizer Karl toestemming van de Bn- gelsche regeering heeft gekregen, om naar het eiland Wight te verhuizen. Dantzig. Warschau, 7 Maart. (B. T. A.) Maar- -Vend >n sag er zoo ongelukkig en wanhopig uit, dat He* riot hem weer eens onderhanden moest nemen. „Kijk eens, mijn jongen. Als je zoo voortgaat, helpt het ons niets, integendeel, zeg ik je. Wat je doen moet, is daaraan het hoofd te bieden en alles flink onder de oogen te zien.” „Dat ia allemaal heel goed," mompelde Ge offrey somber. „Maar het beteekent zooveel het beteekent eigenlijk, dat ik vernietigd ben! Zie je, als ik werkelijk met haar' trouwen moet# ga ik buitenslands. En dan mijn moeder Heriot veranderde plotseling van onderwerp door zijn aandacht op iets te vestigen, dat herat juist passeerde en hij weigerde vastbesloten er verder over te spreken. Toen zij in hun hotel aangekomen waren, wen* den zij hartelijk verwelkomd door de waardig die aangename herinneringen van hem had era zij gingen dadelijk dineeren, zonder van Idee* ren te verwisselen. Bovendien hadden zij géén van beiden andere kleeren meegenomen. Toen zij met den maaltijd gereed waren, stond Heriot vrij vastbesloten op. „Nu, Ferrars, zal ik eens weggaan en die jufs frouw Frampton om een onderhoud vragen.” „Ik moet toch zeker met u méégaan „Wel neen," telde Heriot droogjes. „Je blijft waar je bent,, en bezit je ziel in zooveel geduld als je verzamelen kunt tot ik teruggekomeM ben en tracht niet zoo doodongelukkig te kijken, Het zal de aandacht trekken. Ga Je gezicht eena bekijken en oefen je met je gelaat weer in Al gewone plooi te brengen, tot je me weer «let begrepen Geoffrey gllmmchte met bleek geekkl» Geoffrey had er wel opren naar, maar bleef twijfelen. „Het is allervriendelijkst van u, maar gelooft o, dat het beter is „Zeker. Ik geloof, dat je dit maar aan mij moet overlaten, Ferrars. Ik zal den vinger eens op de wonde leggen en misschien kan je dan morgen met een beter geweten naar je moeder gaan, als wij eerst eens poolshoogte genomen hebben." De uitdrukking van vereerende dankbaarheid op het gelaat van den knaap deed Heriot bijna glimlachen. „Kijk toch niet zoo. Ik help je maar een hin dernis uit den weg ruimen. Niemand van ons doet eigenlijk zooveel als hij doen moest. Toe vallig heb ik dit zelf noodig bij wijze van af leiding voor mijzelf.” Maar Geoffrey liet zich niet gemakkelijk af wijzen. Heriot ontsnapte hem in Piccadilly en ging naar huis om een paar dingen in zijn tasch te doen terwijl hij met hem afsprak om hem op het Victoria Station te ontmoeten, vroeg ge noeg om den sneltrein van zeven uur naar Brigh ton te halen. Zij spraken niet veel gedurende den korten tijd, waarin de trein hen naar de Zuidkust bracht Het was Heriot's eerste bezoek niet aan Brigh ton en toen zij op het perron wandelden, stelde hij voor een rustig klein hotel op te zoeken in de Old Steine, waar hij bij andere gelegenheden wel zijn intrek genomen had. Geoffrey stemde erin toe zonder te aarselen, zooals hij in alles toegestemd zou hebben, wat zijri vriend zou hebben voorgesteld. Nu, in zijn eigen land, een paar mijlen van zoolang de wettelijke toestanden te Fiume zoowel in nationaal als internationaal opzicht niet zijn hersteld, alle aanleiding te duchten, dat ook de Slovenen en Kroaten hun toevlucht ne men tot geweld; Fiume was aan Kroatië toege wezen door 't verdrag, dat op 26 April 1915 door Italië werd gesloten met de Triple-Entente. Maar na den oorlog werd een schikking getrof fen, waarbij het kabinet te BNjftado heeft inge stemd met de vorming van een onafhankelijken Fiumeeschen staat. Gauvain eindigt zijn artikel dan ook met op te merken, dat Belgrado niet kan toestaan, dat Fiume direct of indirect, in strijd met de formeele bepalingen van twee ver dragen en den wil zijner bewoners, bij Italië'1 wordt gevoegd; het" kahinet-Facta komt Gau vain te zwak voor om alleen aan de fascistische onstuimigheid het hoofd te bjeden en de poli tieke medewerker van 't Journal des Débats, meent dan ook, dat het kabinet-Facta te hulp moet worden gekomen door een beroep te doen op den Volkenbond: „Wanneer deze over eigen strijdkrachten beschikte, zooals Frankrijk steeds heeft gevraagd, zou de operatie gemakkelijk zijn. Niettemin is zij nog mogelijk. De Volken- bond heeft het recht de medewerking té vragen i van gedesinteresseerde staten. In samenwerking 1 met den raad van gezanten kan zij maatregelen 1 nemen, die de vrijheid van Fiume verzekeren." (iOlBSCHE COURANT. De wereldbond der kerken. K o p e n h a g e n, 7 MaarL (N. T. A. Draadloos). Van 5 tot 11 Aug. zal te Kopenha gen onder auspiciën van den Wereldbond der Kerken een internationale conferentie worden gehouden ter bevordering van de goede interna tionale betrekkingen. Tot de te behandelen on derwerpen behoort de positie der nationale en kerkelijke minderheden, de ontwapening, de sa menwerking met andere Christelijke bewegingen en met de arbeids-organisaties, de arbeid van het herstel, de onderlinge verzoening der vol keren, enz. Biarritz. I'horshaven, rond van 8 Maart! tot W. wind, mees? met lijdelijke oJ •g regen en zelfde] Ier. ken, om langs verschillende sjraten, die omlie pen, de omnibuslijn in de Spa Street te bereiken. „Riversea heeft niets aantrekkelijks voor mij, Ferrars. Ik ben hier nooit te voren geweest. Het lijkt een plaats, waar de ziel van een mensch verwoest wordt van die menschen, die erin moeten wonen, bedoel ik. Jij gaat eruit, dat is het groote verschil." „Het is een afschuwelijke plaats f" zeide Fer rars, met al den hartstocht dien hij in staat was te gevoelen. „Hier is onze bus. Geen mensch bovenop, dus kunnen wij rustig praten. Zeg, Heriot, weet ge wat mijn moeder ziek gemaakt heeft Zijn gezicht was zoo verdrietig en vertrokken, dat Heriot aangedaan was en toch kwaad ver moedde, terwijl hij zijn hoofd schudde. „Zij het meisje, waarvan ik gesproken heb is van Brighton overgek- mijn moeder ingelicht, dus ren, men gewapende benden van een buurstaat zich meester laat maken van een kleinen staat, waarvan de burgers op éclatante wijze hun wil hadden le kennen gegeven om niet te worden geannexeerd. „Het is iets monsterachtigs", schrijft Gauvain, „dat een propanganda, erfgename van die van Orlando en Sonnino, de meest onjuiste berich ten verspreidt over de situatie van Fiume. Hoe wel gekozen onder toezicht van de carabinieri, was de Fiumeesche constituante voor het over- groote d^el tegen een vereeniging met Italië. Op 8 Oct. heeft zij met 50 tegen 10 stemmen een motie van vertrouwen in Zanella, het hoofd der autonomistische partij, aangenomen. Wanneer de fascisten de annexatie proclameeren „krach tens de volksstemming an 30 OcL 1919" an houden zij den wereld voor den gek. Dit zooge naamde plebisciet was niets meer dan een far ce van de arditi op een oogenblik, dat de onge lukkige Fiumeezen vrijelijk geen enkele mee- ning konden uiten. Het nationale plebisciet, dat later heeft plaats gehad, heeft een overweldi gende meerderheid voor de onafhankelijkheid opgeleverd en is ten volle bevestigd door de verkiezingen voor de Constituante. Bovendien onderhoudt de autonomistische regeering de meest vriendschappelijke betrekkingen met Italië. Haar program was: zoo hartelijk moge lijk zoowel met Italië als met Zuid-Slavië om te gaan. Zij beijverde zich het handelsverkeer in de haven te verlevendigen, dat wellicht door het regime van d'Annunzio nog meer dan door den oorlog te gronde was gericht. Het bijna unanieme verlangen der bewoners,«die niet van struikrooverij leven, is: de normale betrekkin gen te hervatten met het Servo-Croatisch-Slo- weensch^ achterland en de eertijds bloeiende scheepvaart weer te doen floreeren. De politiek der fascisten en der arditi, die men samenvat onder den algemeenen naam van legioenairen, is een vergrijp tegen recht en rede.” Gauvain tenslotte vindt, dat de toestand ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omitreken behoorende tot dea bergkring)i 15 regel» 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en den bazorgkringt 15 regels 1.55. elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in hat Zatardagnummer 20 bjjslag op den prijs. Llefdadigheids-adverteotiën de helft van den pry». INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. i advertentiën en ingezonden mededeelingen bQ contract tot zeer gereductei* ite letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhao- Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau Mijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xjjn. Eerste Kamer. Vergadering van Dinsdag 7 Mnart, dee avond» half negen. Voorzitter: J. J. G. baron van Voorst. Regeling van werkzaamheden. De Voorzitter «telt voor Woensdag ew Donderdag in de afdeelingcn verschillend hoofd stukken van de Staatsbcgrooting te behandelen en Vrijdag in het openbaar eenige wetsontwer pen. De heer De Vos van St e en w ij k (G H.) wenscht de vraag te stellen, of het gcwen»cht i» dit jaar algetneene beschouwingen ta houden, omdat dan de openbare behandeling der begroo- ting pa» in Mei zou plaats hebben. Hij acht het daarom beter, geen adgemeene beschouwingen te houden. De heer van Wassenaar van Cat* w ij c k (C.-H.) acht de algemeene beschouwin gen gewenscht, omdat het dan alleen mogelijk is, met alle ministers tegelijk van gedachte te wisselen. De heer V1 i e g e n( S. D.) v)ndt het eenige* zins zonderling, dat een lid der Kamer, behoo* rend tot de regeringspartij, met dit voorstel komt. Lichtelijk onbescheiden is het, dat uit één der regeeringspartijen een dergclijk voor* stel komt. Spr. acht het juist vóór de verkiezira* gen gewenscht, algemeene beschouwingen tk houden, cwivhit zij dnn juist 't meeste belang heb ben. Spr. zou bijv, over de gedragingen dezer Kamer zelf wel eens willén spreken. Vooral nu deze Kamer zich een belangrijker taak too» eigent, dan men in den lande wel wenscht. De heer Van Nierop (V.-B.) zou het be» treuren als over de financiën geen algemeen*» beschouwingen werden gehouden. Het zou een miserabel figuur maken, als de Kamer geen al* gemeene beschouwingen hield. De heer v. d. Ma esen de Sombref (R.' K.) is het met den heer De Vos vnn Steenwijk eens. Aaogezien geen voorstel wordt ingedlen^ wordt het voorstel van den voorzitter goodgot keurd. ‘komen en en heeft s nu weet je het. Mijn moeder heeft om mij gestuurd, maar ik kon niet gaan," vervolgde hij met een snik in zijn stem. „Natuurlijk, het is ontzettend laf en nog meermaar toch kon ik met gaan. Ik heb oom Henry gezegd, dat ik het met doen kon." „Weet hij de geschiedenis, die je mij verteld hebtr „Neen tenminste niet alles ervan. Hij ver moedt, dat er iets is, maar ik kon het hem niet zeggen, Heriot U zoudt het ook niet gekund hebben, al» je zooals ik drie Jaren in de Pasto rie van St. Bede gewoond hadt en wist, wat een heilige hij is.” „Maar hij is geen «teenen heilige. Hij weet wat mannen en vrouwen zijn. Hij heeft medege voel, begrip, en een bijna heilige ontferming.” „Dat te zeer waar, maar ik ben zijn vertelt die dingen niet aan zijn Dat te ta hard voor hem. Zelfs do met hem is als die groote muur daar niet te beklimmen en te bereiken." „Je hebt nooit een warer woord gezegd I Nu en waarom ga je dan vandaag, als je het zoo voelt „Nu, ziet u, ik heb van morgen een brief van oom Henry gehad, een erg aardigen brief. Hij zegt, dnt ik komen moet, dat moeder mij kan spreken en dat ik misschien haar wat gerust kan stellen omtrent mij. En ik ga, maar ik vind het afschuwelijk. Ik wil eigenlijk, in het geheel niet gaan f Ik zou liever bijna sterven, dan zeide de jongen, terwijl een snik zijn keel be klemde. „Kom, kom, wees een man I Er zal wel een uitweg komen. Ik ben eigenlijk boos op mijzelve. Ik had vroeger in de week haar Brighton moe ten gaan. Dan had ik dit misschien kunnen voor komen." „Ik mocht zulks niet verwachten,” zeide Ge offrey met gesmoorde stem. „Het was bijzonder goed van u, zoo naar mij te luisteren en te trachten mij moed in te spreken. Maar als iemand van den rechten weg afwijkt, moet hij zelf boete er voor doen. Niemand anders kan zijn schuld afdoen. Maar ik wil op deze manier niet betalen. Ik zou wel alles willen geven, als zij het niet geweten had, mijn arme moeder en als ik met haar van aangezicht tot aangezicht sta, wat moet ik dan in Godsnaam zeggen T „Verwacht zij je vanavond V „Vanavond of morgenochtend.” „Nu ik geloof, dat je beter deedt met mij vanavond naar Brighton te gaah en dan zul- ij trachten de zaak te onderzoeken. Je morgen vroeg in Upleys kunnen zijn. rJiet is hier een groote zaak wel een klel- je stad op zichzelf," merkte hij op. Jk denk, Bat er heel wat menschen aan ixet werk zijp ionderden. Ik haat en verafschuw dit alles, enot, dat is de waarheid l Ik was nooit be- •temd om in zaken te gaan. Ik wilde, dat ik nooit gekomen was I” moar dat is een dwaasheid om met je k* met ^am °P maid*r te twisten,” de hij met een breeden, langzamen glimlach. ^et is toch alles eens voor jou, veronderstel daar je oom geen zoon heeft.” «Des te erger - ik wil het niet hebben, Heri- zou niet weten, wat ik er mede doen t- Ik heb zin, de heele zaak te laten loopen naar de wildernis te gaan, waar een jongen kim «Niemand van ons is vrij, noch zal het ooit •WN omdat de ketenen in ona binnenste ge- l?**/ merkte Heriot op. En dat bracht Jen b»|ten Je poorten weer in het doodloopeiv- ktje, waaruit zij hun weg moesten aow 7 Ma a r t. (W. B.) Volgens een be- e Rote Fahne uit Moskou te in do .during van de uitgebreide executive de bolsjewistische internationale een motie waarbij de derde internationale de deelneming aan een gemeen- dijke conferentie met do andere inter en uitspreekt, op welke conferentie zoo; arbeidersorganisaties moeten zijn vertegenwoordigd. DE NOOD IN RUSLAND. Washington, 6 Ma a r t. (R.). Hoover meldt, dat de afgeloopen maand 100000 ton Amerikaansche voedingsmiddelen en zaaikoren in Oostzee- en Zwarte Zeehavens zijn gelost. Tengevolge van den vervallen staat der spoor wegen konden slechts 26000 ton naar 't bin nenland worden vervoerd130000 ton kan in Maart worden gelost, maar men verwacht niet, dat de capaciteit der spoorwegen er beter op zal worden. fLLIEGAaflMEN. UIT BEZET DUlTScJlLAND. Coblenz, 7 Maart. (W.-B.). De interge- allieerde Rijnland-commissie heeft de strafmaat in gevallen van spionnage zoodanig gewijzigd, dat in plaats van levenslangs gevangenisstraf voortaan gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaar kan worden opgelegd. DE LEIPZIGER MESSE. Leipzig, 7 Maart. (W.-B.). De rijkspre- sident heeft heden in gezelschap van enkele rijksministers een bezoek gebracht aan de Messe. Vliegtuig gevallen. B e r I ij n, 7 Maart. (W. B.) Vanmiddag omstreeks kwart over 4 is het postvliegtuig D 26 van de Duitsche luchtreederij, kort nadat het met drie passagiers was opgestegen, in de buurt van het vliegterrein van een hoogte vnn 10 M. gevallen. Een van de passagiers is aan het hoofd gewond, de bestuurder heeft zijn linkerbeen ver stuikt en de twee andere passagiers zijn onge deerd. Het vliegtuig zou naar Leipzig vliegen, hetgeen natuurlijk niet meer mogelijk was om dat het zeer beschadigd was. Geen Duitsche koopvaardijvlag in Fransche havens. P a r ij s7 MaarL (B. T. A.). De koopvaar- dij-commissie van den Ligue Maritime Coloniale heeft met algemeene stemmen den wensch ge- uit, dat de Duitsche vlag in de Fransche havens zal worden geweerd, totdat de voorkeur-clau- sules in het verdrag van Versailles nopens de toelating van de Fransche vlag in de Duitsche havens op loyale wijze door de onderteekenaars van het verdrag ten uitvoer zijn gelegd. Arbeidsconflicten in Engeland. Londen, 7 Maart (N. T. A. Draadloos). Er is een gimstige keer gekomen in twee ar beidsconflicten (p.l. betreffende de machine-in- dustrie en den scheepsbóHwy alsTrevolg der be middeling van den minister van arbeid, dr. Mac Namara. In de machineindustrie dreigde een uit sluiting van de werkgevers wegens de verwer ping door de arbeiders van de voorloopige over eenkomst tusschen het bestuur van hun bond en de werkgevers omtrent het overwerk. De werkgevers en werknemers houden nu bespre kingen en naar bericht wordt, toonen de bespre kingen, die MacNamara had/met elke partij, reeds belangrijke vorderinge^, die tot een ver zoening kunnen leiden. In de zaak der scheepsbouwers dreigde er moeite door het besluit/wr werkgevers om de oorlogstoeslagen in taroe termijnen in te trek ken, een deel nu én een deel later. Ook hier heeft de tusschenko^nst van Mac Namara de twee partijen dichter bij elkaar gebracht. De werkgevers en vertegenwoordigers d^r arbeiders hielden gisteren een bespreking en op Vrijdag wordt een nieuwe samenkomst verwacht. De grootste motorreddingsboot ter wereld. Londen, 7 Maart. (N. T. A.). De grootste motorreddingsiboot ter wereld, die vrijwel on- zinkbaar genoemd mag worden, wordt thans voor rekening van de Britsch National Lifeboat Insti tution gebouwd. De boot zal 60 voet lang wor den en 150 personen kunnen bevatten. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 7 Maart. (N. T. A. Draadloos). In strijd met de verwachting is het niet noodig OVERZICHT In ons vorig overzicht vermeldden wij ver- «chll lende bizonderhéden over het gebeurde te Fiumehet te thans interessant eens te luiste ren naar hetgeen iemand als Auguste Gauvain |n het Journal des Débats over de aangelegen heid heeft te vertellen; Gauvain ia heel ont stemd, laat boven zijn artikel met groote let ter» zetten „Het schandaal van Fiume" en be gint al dadelijk op te merken, dat een nieuwe politieke Btruikrooversdaad te Fiume heeft plaats gehad, die samenvalt met de kabinets wisseling te Rome. Niet dat het kabinet-Facta de hand had in de zaakheelemaal nieL Inte- gendeel er gebeurde, wat reeds was voorge vallen, ten tijde, dat de invasie in de stad door cTAununzio plaats hadde Italiaansche chau vinisten, vreezende, dat het nieuwe kabinet te Rome da Fiumeezen niet zioh zelf zou laten regeeren, hadden de wettige regeering wegge jaagd en haar plaats zelf ingenomen. Bonomi en Della Toretta volgden een politiek, die ge noegzame voldoening schonk aan de fascisten «n de arditi. Terwijl zij nalieten het verdrag van Rape Ho uit te voeren, handhaafden zij de militaire bezetting in wat men noemt de derde zone van de Adriatische gebieden, die toegewezen zijn aan Zuid-Slavië en lieten, het regiem van den Fiumeeschen staat in onzeker heid. Verscheidene tientallen arditi, overblijf selen van de Annunziaansche dictatuur, bleven te Fiume. Samen met de fascisten van Triest •n andere Italiaansche steden, bestendigden zij den toestand van onrustige verwarring, die gynstig was voor hun doeleinden. Zanella, pre aident van de regeering, die in't begin van Oct. T921 was gekozen door de Fiumeesche consti tuante, stuitte dagelijks op verzet. Om dit te boven te komen, had hij besloten een politie macht te vormen, uitsluitend gerecruteend uit de burger» van den Kleinen staat, die was af gebakend door het verdrag van Rapallo. Deze Jiolltie werd georganiseerd en begon te func- tioneeren tot groote vreugde der bewoners, ■egt Gauvain toen het kabinet-Bonömi be sweek. De fascisten namen hun toevlucht toen tot geweld om te beletten, dat de carabinieri Werden vervangen, die voorloopig ter beschik king van Zanella waren gesteld door de Itali aansche regeering. Zij maakten zich meester van wagons met kleedingstukken voor de nieu we politie en verbrandden ze. Nadat het kabi net-Facta in functie was getreden, besloten zij 'n grooten slag te slaan. Vreezende, dat Schanzer het verdrag van Rapollo zou toepassen, lieten zjj van Triest en Venetië versterkingen l<Ömen, die met tanks werden vervoerd’--en, het eerste het beste voorwendsel aangrijpend, deden zij een aanval op het regeeringspaleis. Een aviso onder leiding van Giunta, fascistisch afgevaar digde van Triest, steunde hun actie. Zij hadden heelemaal geen moeite om het handjevol Fiu- meesche agenten baas te worden. Ten slotte in stalleerden de fascisten een comité voor natio nale verdediging, dat bestond uit vroegere me dewerkers van d'Annunzio en de aanhechting frap Fiume bij Italië proclameerde. Aan dit schandaal, aldus roept Gauvain uit, ffioet zoo gauw mogelijk een einde komen en hij acht het onduldbaar, dat op 't oogenblik, 4at men een conferentie bijeenroept, die tot taak I •enft de „bevrediging” van Europa te verzeke-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1