Sigaren VAN NHOSSEN Het Verloren Tehuis 1 b NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDKRAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPEIXE. NIEUWER. KERK a. 4. IJ., OUDERKERK a. dJJ - jENLAND. --ERZICMT 60« Jaargang fto. 14875 Donderdag 9 Maart 1922. BUI FEUILLETON. I asm WKIBK 1 K A - w l. i' 66 IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. -4- -r Dit bla|| verschijnt dagelijks behalve op. Zon- en Feestdagen - 1 7"^ \msterdnm. an Rotterdam ir Java, pam. Amsterdam, ver* isterdam, ve. jjj van Macas’^i New-Yo-^ meer ƒ0.50. Op dat vertegehwoördiger'k Rotterdam, kw^rtf i Khrrachee haafl as*"-'J*»m, vertrok Maart van Anto* bë* r Batavia, vertrok Java, passeerde 3| rt in lading vod CHINA. maarschalk hij draai- JUST HA VELAAR. a hoorcn, (Wordt vervolgd), 4 rharloht. morgen veai erdam naar W.e i’. Batavia, passeert Gibraltar. Ifzijl te Hamburg dal on sneeuwstormen boot is bij Lv brand- Trorden mende grens tee- naakt, tor ban- inhande- ers. ene. O’ aklrijb buijenlru f abon: per kwar Franco p A bonne by onze i Onze l Redactie elen, niet be zeer gereduceer- kte. «oliede boekhan- 'óór de plaatsing t« zUn. Uit het Engelsch door M«W. J. P. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. p. stM wegéns ,e« Holi|Destijds', .vaxif - 'noodzaakt een schuil* 1st en van Dover moes*. naar Rotterdam^ te Boulogne aanti Batavia, passeert hij pakte met beide handen de leuning vast, dat wif hij zichzelf weer meester was. 1 is mijn naar Rotterdam^ r Scilly. naar Rotterdam^ Jien wjei Jn-en nog ;f van lw. t m nisterio «en Heemettry terwijl ipister jpu Frai haam wil Bouillon voorts gen de der le ge- mdhe- i te bevelen, hét verdrag van <k wapening ter zee zou word< i bedreigd. fiMBNTSPKWS: per kwar, tal ƒ2.90, per week 22 cent,' f pqst per kwartaal 3.15,^ n tenten worde® dagelyjcs lenten en loopers, den boek' feaux feL 545. van Hamburg te Vergeten wij nooit, dat 't kind nog maar de Beflijke proloog is tot 't grpotsche drama dat wtnensch" heet. Een Fransch geschenk aan Wilson. sche vraagstuk op rWoUden; de datum is Wwp Verzoek vnn Italië als dag Ofei 21ste Ma,art bepaald. Een goed als samen getrouwd waren en ieder dientengevolge niet bijna ge in Row ing van worden ipr Wales rok 3 Manrt val in Amsterdam t* ran Melbourne t* TELEQRAMMEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos.) Chamberlain deelde in het Lagerhuis mede, dat hij. aangezien de samenstelling van de Brit sche delegatie voor de conferentie van Genua nog niet bepaald is, niet definitief kon mededeelen, of vertegenwoordigers der arbeidersorganisa ties zullen worden uitgenoodigd om er deel van Amsterdam naai Md 24 inch, shot. van 9 Maart t later afnemendl wolkt met regen* •nd, aanvankelijk rezant V I l'1' i' Jrttemat^naal cangres vort itMsdelijk B'e r 1 ij nfl M Op 14 en 1”* tionaal con; spoorwegpei sche afgeval De Amerikaunsche scheepvaart. N e w-Y ork.BMaart. (R.) De United Ame rican Lines, die zich 4 Maart terugtrokken, zijn De storm in 't buitenland. Londen, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). Een zware storm woedde den afgcloopen nacht en vanmorgen aan de Zuidkust van Engeland en richtte veel schade aan. Deze was echter niet van ernstigen aard. Schepen in het Engel* sche Kanaal werden ger plaats te zoeken. Dt dient ten worden gestaakt. Uit verschillende deelen v~i» het land worden ten gemeld. Een Engelsche torpedo* Newhaven op de kust geworpen. L_ iet onaai go- hén Frai klfr» ‘4 wijst ejr nb iknntenbc sm aal de vi 'va i de Boel >s m$irijk Voor nog ifien zijn. Het ver< i en de Kemalistu- op, dat koopmans» liefde voor de Turjf geallieerden en bondgf: vobr een er dan thans Geen Amerikaan^ che neming. Washington, 8 Maart. (R.). De Ver. St. hebben de unitnoodiging ortV aan de bijeen komst te Genua deel te nemen, jpfgeslagén. HET VIERVOUDIG VERDRAG? NOPENS DE STILLE ZUIDZÉm Washington, 8 M a a (R.). In den Senaat heeft Lodge een welsprekende rede houden om het verdrag van de vier rtlöger.a.n.- den nopens den Stillen Oceaan Hhn waarin hij aantoonde dat, als. hét v werd geratificeerd, de bepei ring t wapening laar Amsterdam van Cebu haaf naar in. lar Bat^vi*, j7?.s* U b deel- van Londen tg van Yokolui en ik heb dadelijk gezorgd, dat elke omgang met haar geëindigd is. Ik geloof niej,” sprak hij met oen bedaarden glimlach, „dat zij nu juist van haar kant er erg op gesteld is, je weer te zien. Zooals ik zeg, ze had het op je geld vooizien. Iemand had haar verteld, dat je erfgenaam waart van de heerlijkheid van Ups leys begrijp je en toen zij daarheen ge» gaan is en gehoord heeft dat je slechts de oen* voudige zoon uit de Oude Pastorie van Ups leys bent, nu, toen veranderde zij dadelijk van ideeP „Ik heb nooit gedacht, dat zij om geld gal. i Zij heeft er nooit blijk van gegeven.” i „Natuurlijk wou zij zich niet zoo dadelijk in de kaart laten kijken,” zeide Heriot, met een lichten, drogen glimlach. „Toen ik eerst erover begon, was zij geneigd mij te overbluffen en zeide zij, dat ze van je hlel<L dat jij haar van een ander hebt afgetroggeld je kent, of mis schien ken je die gewone praatje niet. Maktr al ze^ir spoedig, toen rij zag, met wien zh t« doen had, hield zij daarmee op en wij hartefen een woordenwisseling en daarna Vertelde zii de over Geoffrey Pcrrars staarde voor zich heen in I naakte waarheid. Zij liet mij je sqhrittelijke be- ie het i het schemerige licht en Heriot kon zien, hoe j wijzen zien, Geoffrey. Hier zijn ze." Hii nrnn zijn gelaatstrekken werkten en zijn ademhaling j uit zijn zak iets, dat op een pakje brieven „Wel, ik moet zeggen, Ferrars, je hebt je als I zwoegde. leek, met elastiek erom, maar hij deed het er een verbazende ezel gedragen!” was Heriots I „Je bent vrij uitgegaan en als je niet zoo’njniet af. „Ik heb haar den geheelen toestand eerste woord. „Wel, zij is bijna oud genoeg, zuigeling was geweest, was je nooit in zulk een kalm en redelijk uitgelegd, haar verteld, dat om je moeder te zijn I” bespottelijke klom gemakt. Je wilde het leven slechts een bediende in dienst van je oom vag „O, neen,” zeide Geoffr J gezicht. „Zij is zes-en-twinti en hij pakte met beide handen de leuning vast,1 dat wij zoo voor hij zichzelf weer meester was. 1 ts mijn mot Maar wat Heriot ook te zeggen zou hebben, 1 storven I „Dat heeft zii gedaan. Maar dat bewijst niets. Ik heb bijna juist zeven-en-veertig minuten met juffrouw Julia Frampton gepraat, Geoffrey, en je kunt mij op mijn woord gelooven, dat je niets meer van hooren zult.” „Maar hoe Waarom ïk begrijp het niet,” „Dat zal zoo aanstonds wel het geval zijn. Ik heb haar het vuur aan de schenen gelegd. Het is haar om geld te doen, Geoffrey. En mijn eerste plicht was haar te overtuigen, dat Je nh*ts bezat, dat als zij beslist haar bespottelijke rechten wou laten gelden op jou, het slechts een reis naar Canada zou beteekenen en daar gebrek lijden .Ik wees haar erop, wat zij ge daan had, door je moeder op te zoeken en ik wil tot haar eer zeggen, dat het haar scheen »e spijten .temeqr, daar zij de overtuiging ge kregen had, dot het een vergeefsche stap was geweest. Dan is zij reeds getrouwd en haar echtgenoot kan gezocht worden, dus zie Jé, dat de weg weer vrij is.” Geoffrey Pcrrars staarde voor zich heen rige licht •••■•- re kken n niv» van een als jrlff'er zal fun* De Raad kan dp| volgende Mdlffen uitsprékcn: terugroeping tftö zijp ambt, (Berthdot heeft dtjjn titel vah (èeznnt), tijdelijkq ontzetting uit «abt, tijdeMjlte stopzetting van "zijn ambts- •iingen en leen be| imping. I Un merkt naar aat)tt*jding Ivm'i deze op, Ie diplomatieke disaplinniie raad voor [teer dertig'’jaar geleden bijeen kwam, toen mister (Van buitertlandsche [zaken Casimir er tegeijt» graaf d’Aunqy eey vervolging in- L ••"idn^ en incident aan het Deensche _(5 d'Aunay w^er in zijn functie l^orn benoemd, i naar Britscht 'angoon. San, Francisco sn, jon- veel van Aquarium en hem achterna keek, maar de zijn hoofd niet om. Aan zichzelf overgelaten, keerde Geoffery zijn gelaat ten laatste naar Kemp Town en begon imet groote, flinke stappen te wandelen, zoo Heriot's beschikkingen naar de letter opvolgend. Terwijl hij wandelde met den glorierijken om trek van het kanaal voor zich, waarop hier en daar een licht schemerde als een oog in den nacht, voelde hij zich minder ongelukkig en de hoop besloop zijn hart weer, dat zich verbeeld had, die voor altijd vaarwel te moeten zeggen De medelijdende sterren boven hem en het gevoel van ruimte en vrijheid, brachten hem de woorden van een lofzang in herinnering, dien hij dikwijls in de Upleys Kerk gehoord had „There is a wideness in God's mercy, like the wideness of the sea." Misschien zou die genade zich nu nog ook over hem uitstrekken, misschien had God hem een sterken, waren vriend in Heriot gezonden om dit voor hem te ondernemen. Geoffrey Ferrars zou dat uur nooit vergeten en ook niet dat, hetwelk volgde. Het eene bracht zijn berouwvol len, bedroefden, gebroken geest voor den Troon van Genadehet volgende ver vulde hem met verwondering over de grootheid van Gods barmhartigheid, die straalt tot in de donkerste diepen van ’smenschen leven als een lichtbaken op stormachtige, donkere wateren I Hij was tegen half tien terug voor de deur van het hotel en toen hij merkte, dat Heriot nog niet teruggekeerd was, wandelde hij weer naar den hoek, stak den weg over en bleef tegen de leuning aan staan met zijn wakkere jonge oogen den weg gretig en sekuur bewakend, langs wel ken hij wist, dat Heriot komen zou. En toen ten laatste de groote lenige gestalte kwam aanstap- pen, had hij het gevoel of hij doodeliik ziek t^as istrleele kringen. Ern ander iow t in den gang van zaken in op de werven en de Timen export, in vergelijking met oogenblik een gunstig^ vew GOOSCHE COURANT ƒ2.25, per v|«ek 17 cent, met Zondagsblad ovleral waar de bézorging per looper geschiedt iet Zondagsblad f^.8O. genomen aan ona Bureau: MARKT 81, GOUDA* lande) en de postkantoren. zijn dagelijks geopAd van 96 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Londen, 8 Maart. (N. T. A.) Veldmaar schalk* sir Henry Wilson is heden naar Parijs vertrokken om uit handen van maarschalk Foch een vaas van Sèvres-porcelein te ontvangen van de Fransohe regeering als uiting van waardee- ring voor de diensten, die door hem voor en tijdens den oorlog ann Frankrijk zijn bewezen. DE BANQUE INDUSTRIELLE DE CHINE. Berthelot voor den Disciplinairen Raad. Parijs, 8 Maart. (V. D.). Marc- I Hutin deelt in de Echo de Paris mede, dat Poincaié Maandag den voormaligen secretaris-gcneiaal van hei ministerie van buitenlandsche zal“n Berthelot heeft ontvangen. Hii deelde h^m me de, dat tegen hem een disciplinaire vervolging ingcsteld is, ten einde hem in de crelegenheid te stellen zich ten opzichte van zijn bemoeiingen tot bet weer vlot maken van de Banque ln- dustrielle de Chine, te veraa’»* oo'der. De Disciplinaire Rand zal binnen twee weken onder presidium van den min»3ter van buiten- I landsche zaken, Poincaré, op den Quat d’Orsay bij'tenkomen. Als leden van den Raad zul'en .lADVERTENTIEPRIJSt Uit Gouda en,omstreken (beboerende totd'm beznrgfcring1 iXb regels 1.30, elke Zegel meer ƒ0.25. Van buiten Gpuda en Ben beaorgkring: 1—5 regels 1.65. elke regel meer 0.80. Advertentiën In het Z^tarjlagnummer 20 bijslag op den prijs. Uefrladlghcids-advertentiën de helft) van derf prijs. INGEZONDEN ME0EI1KBI.INGHN1 1—4 regel, ƒ2 06. elk. nt: de voorphglna 50 hooger.j Gewone advertentiën en Ingezonden mededeelingen m| contract t< d<|n prtfs. Groote letters en fanden worden berekend n«4r plaatsrul Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusscnenkonist va; dolaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en mbeien daags 1 aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd t. porten uit jnthistrieel- Mig Wokcrf «(('l'ihp" de wnri'nhiiiïén ll®! c verklaart, dat wr ei den import/op het houding aantoowL DB IBRSCHB KW-Sljia Londen, 8 tynart. (R.) Het Lagerhui^ heeft de lerscha vérdragwet in derfle lezing aans gmomeh met BÓ5 atenupen 52. LonitB, B (N. T. A. Crnwlloo,), In den ófgeloopeho nacht zijn tq Limerick 1000 man aangekomen het leger van den lerschen vrijstaat. Dit nnnttW is belangrijk hooger dan (‘at van de opstandige) afdeollng van het „lersc’ie republikeinsche Iqfer", dat verschillende gebou-t wen in de stad Bezet houdt. Er worden pile maatregelen getitmfen om een conflict te vdor* komen. Men verbouwt, dat de situatie op be* vredigeneje wijte|Jal worden opgelost. f Berlijn, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos), Uit Londen wordt bericht, dat de te Limerick binnengerukte afdeeling van het republikein* sche lersche leger de stad volkomen be* heerscht, nadat de voorstanders van hei En- gelsch-Iersche verdrag waren gevangen geno men. 'Reeds dikirijls w medegedeeld, dat de minis ter's van buijlenlan^chc zaken'de® landen Frank rijk, Engelahd en Italië vttn (rins zijn samep te feimien, teneinde re oonfereeren over de kwes tie* van den Levanj: het nabij Oosten derhalve. .Aanvankelijk was vöslgesleld, dat deze verpdde- ring van ministers ter regeling van het Ooster- -Maart zou worden ge- wc datum is echter verschoven en thans der bijeenkomst rifcleine veertien idaag hebbel de ministers van ‘/buitenlandsche tóen nog voor den boeg en dezen tijd benut idè Turksch-mationalistjsche minister wan buiten- tarufeche zaken, Joegsoef Kemal pasjp, om in de hoofdsteden der drie geallieerde Mogendheden persoonlijk de zaak van zijn land |te bepleiten. Hjij beeft eeiji redacteur van Havas te woord’ gestaan/ wien hij heef!'medegedeeld, I dat hij opdracht heeft de Entertte-staatslieden I Jn te lichten omtrent de doeleinden, die Angora en het Turksche volk in den tegen- woordigen tijd nastreven en eens poolshoogte I te nemen of de groote mogendheden ervoor te Itinden zijn het beslaan te erkennen van een ab soluut onafhankelijken staat binnen zijn nationale grenzen. Terwijl Turkije, aldus moet de minister van buitenlandsche zaken van Angora zich heb ben uitgelaten, zich voorbereidt om met kracht den strijd tegen den overweldiger (Grieken land) voort te zetten, indien zijn rechtvaardige «schen niet in overweging mochten worden ge nomen, is het niettemin bereid elke gelegenheid, üe zich mocht voordoen, te baat te nemen, om •en einde aan den oorlog te maken. Dé belangstelling, waarvan de drie genoem de landen met betrekking tot de kwestie van het nabije Oosten bij voortduring "blijk geven, vindt niet zoozeer haar grond in het leedwezen pm het feit, dat Grieken en Turken nog steeds niet het eweard in de scheede hebben gestoken, maar houdt verband met persoonlijke belangen; poli tici plegen gemeenlijk niet filantropie te bedrij ven. Sinds de vredesverdragen zijn gesloten, die- de bezegeling waren van de gemeenschappelijke actie der geallieerden, die de onderwerping van den vijand beoogde, zijn de bondgenooten een meer individuah’stische politiek gaan voeren; .Vooral de meeningsverschillen tusschen Frank rijk en Engeland waren legio; één dier bewuste me ningsverschillen nu houdt verband met de Oostersche kwestie. Wel schijnt ‘met betrekking tot de kwestie van de bescherming der Christe lijke minderheden in Klein-Azië, waar heel wat om te doen is geweest en die zeer nauw samen hangt met de erkenning van de soevereiniteit van de regeering te Angora, een compromis formule te zijn gevonden, maar wat de voor naamste punten betreft, staan de Engelsche en Fransche aspiraties nog lijnrecht tegenover elkaar. Niet alleen vindt Frankri/k de Grieken, die van een Venizelos b.v. heelemaa-1 niet meer willen weten, geenszins meer sympathiek (de IGrieken deugden alleen, zoolang zij aan Fran- •che zijde aan den oorlog deelnemen), niet al leen moeten de Franschen van den Griekschen honing niets meer hebben, maar ook stelt Frank- rijk buitengewoon veel prijs op goede relaties 1 jnet de Turken, omdat er millioenen Mohamme- 1 Hanen wonen in de Fransche koloniën. En dezen 1 uit te maken, maar dat vertegehwoördigei^ van cotnmercieele en financieele belangen reeds zijn geraadpleegd om materiaal te ver?<flne)en>)yoor do conferentie. Hij zeide verder vwnomqn te hebben, dat het internatiopa^F Arbeidsbureau heeft voorgesteld zes verietfenwoor^igers naar Genua te zendey. Londen, 8 M a r t“. (N| <T. A. Draadloos.). Lloyd George is heden Veel^ beter. De premier presidéerde een k(ib|netszit|ing, diol in -* ningfctreetwerd gahohden Vet bespiekii enk($e nangjtlegen(|je<^en, «M lmoetefl geregeld vóchdat hij met vakantie iaatT H K, MDe Evening Stanpard zegfidnt o* piemler ïsloten heelt tijdens zijn vpdahtie Alle agsaahgelegenheden ter zijdh te latlfen on zich echts met de meest dringende U jL. jj hoopt zich te kunnen v&rtyereiHe F zware taak te Genua. Té Mien éU n de fflegevens der experts hem win zonden. i dam naar Westt lordeaux. naar W.-Afrika^ Loonsverlaging bij de Zweedscho bouwbedrijven. S t o c k h o 1 m, 8 M nnr t. (N. T. A. Draa& loos.). De bond van Zwoedsche bouwers heeft aan de vakbonden voorstellen gednnn voor een nieuwe loonovereenkomst in het bouwbedrijf, waarbij wordt voorgesteld het uurloon met on geveer 50 en het stukloon met ongeveer 60 te verminderen. DE FÏUMEESCHE KWESTIE. R o m eB M a a r t. (B. T. A.) Volgens de bla den zouden de verschillende Fiumeesche pars tijen het er over eens zijn den afgevaardigd* (van Venetië) Glurlntl tot regent van den staaf van Flume te benoemen. DE KLEINE ENTENTE Londen, 8 M a a r t. (N. T. A. Draadloos), Naar aanleiding vnn de conferentie te Belgrado van de deskundigen der Kleine Entente, zegt de Daily Telegraph, dat thans besloten is dat dez« deskundigen de volgende week niet naar Lon den zullen komen om dnar ovmleg te plegen met de deskundigen van tien Oppersten Raad, Wanneer deze lantsten overleg noodig achten, zullen zij waarschijnlijk de genanten der Klein* Entente te Londen tot een bespreking uitnoo* digen. ooveel i rwag, tuss t«! g< en ten ■vw.-mv*. •rv.i-MjJenÓOi i uwiKaii/ goed deel bepalep) De Jjrapschen vt isr.s ook alles vo^r, dat de troepen Koning Const antijn Klein-jA^ë ontruimen en'Mj kanten er zich 4an ook ten zeerste tegen, diitt'dl Grieken voorgoed vasten v<tót krijgen in Azië. Het, is wel amusant?lylat Frpnkrijk, die steeds de heiliffiieid der gesloten vredesverdra gen jheeft bepleit, er geen bUn iryzipt hét voor de Turken uiteWst harde traMiat van Sèvres in voor de Turke» gunstigén zin aan een radicale herziening te o|derwerpën. J Engeland op [zijn betwt stiünt de G^leksche aanspraken op '(Smyrna jlen giét nog veel ver der: het staat ej op, dét Gravenland dpor een nieuwe verdèeling van Klein|S!Azië een recht- streeksche toegang krijgt tot de Dardanellen en de zee van Marmora. (.Nu heeft Engeland zelf wel-is-waar de zeeëngten niet in handen, maar door ze te verdoelen onder twee rivalen als Griekenland en Turkije, die ten opzichte van elkaar een tegenwicht vormen, kan de .Engelsche doorvaart heel nioeilijk hindernissen in den weg worden gelegd. „Voor Engeland", schreef dezer dagen de Temps, „is het een levensblang, dat deze zee- engten niet ten tweeden male afgesloten worden. Het denkt daarbij aan de rijke petroleumbronnen van den Kaïrkasus en Roemenië en weet maar al te goed, dat deze petroleum, waarvoor maar één weg door de Dardanellen bestaat, op een goeden dag voor de vloot onontbeerlijk zou kun nen zijn." De toewijzing van den Europecschen oever der zeeëngte aan Griekenland, voegt het Fransche blad hier nog aan toe, kan echter En geland onmogelijk een waarborg bieden voor de ten allen tijd vrije doorvaart: want het ligt voor de hand, dat Turkije zich met Bulgarije tegéh Griekenland zal verbinden en na het ver drijven dér Grieken Thracië zei verdeden; maar dan is Turkije ook zonder het bezit van den Europeeschen oever met behulp van mijnen en duikbooten stëeds in stftat de doorvaart te ver sperren. Gezien dezen staat van zaken, is te verwach ten, dat ten aanzien van de Oostersche kwestie tusschen Frankrijk en Engeland niet in een om mezien overeenstemming zal worden bereikt. Van belang is te dezer zake, welke de houding van Italië, dat naar de eene of andere zijde den doorslag kan geven, zal zijn. Het pas afgetre den kabinet scheen meer het Engelsche stand punt in te nemen; hoe het kabinet-Facta tegen over de zaak zal staan, valt alsnog niet te voor spellen. In allen gevalle beijvert men in Frank rijk zich reeds Schanzer te wijzen op het ge- vaar, dat vast zit aan een houding, die de ont- stemming van heel de Mohammedaansche 1 wereld zou wakker roepen. i den boel nu hopeloos verknoeid, longen,’ ging Heriot verder, terwijl zij samen ®aar de deur liepen, „dan heb je nog overvloed tijd voor je, om alles weer goed te maken. ®n je jeugd pleit voor je alles is mogelijk Sroor de jeugd I En iets zegt mij, dat het nog het eind van alles niet is. Je zult misschien moe- ••n boeten, maar als dat gedaan is, bestaat de dot je weer met nieuwen irióed beginnen nAls ik met haar trouwen moet, weet ik niet, Wat ik doen moet 1” kreunde de jongen. „Ik ben Pa« vier-en-twintig en het leven is aardig lang w niet alg verkeerd en bedorven bij *»t begin b.” „Je hebt gelijk. Maar wij hebben den moed nog et °Pgeg<“venT” antwoordde Heriot vroofijk. ►Kom, kom I Ga maar eens een flinke wandeling maken en dan zal ik je wel over een uur zien.” was rich bewast, dat de jongen stil» A op het aan den wind blootgestelde pla- King's Road, juist onder het twee ge'mten ojitreil bekend Vijn, de fchqi buitenlandsche tóe» gevolmacht’gd nffin gfieren. j!| spoorwegpersoneel.' t, f Maart. (N. T| A. DrnacHpos). 15 Maart heeft te Parijs het intema- 'gWp van nlle Christelijke bonden van ersheel plaats, waaraan ook Duit- 'aagjdigden zullen deélnemen. Zeeliedenvertékering. B e r I ij n, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Parijs wordt gemeldGisteren ving de zit ting aan van het comité uit het International^ Arbeidsbureau, hetwelk uit een gelyk aantal vertegenwoordigers der reeders en van de zee lieden is samengesteld over het vraagstuk van een internationaal statuut voor verzekering van zeelieden tegen werkloosheid, ziekte en anders zins. Ook Duitschland is vertegenwoordigd. Huwelijksgeschenken van prinses Mary. L o n d e n, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos). De huwelijksgeschenken van prinses Mary, ten gepile van dertienhonderd, zijn heden voor hM publiek tentoongesteld in de zalen van het SL Jamos-paleis. Er werd een entrée van een «hil ling geheven voor liefdadige doeleinden.. De tentoonstelling van de geschenken zal voort duren, zoolang er voldoende belangstelling is. Drie uren voordat de tentoonstelling werd ge opend, stond er voor het paleis reeds een lange queue van belangstellenden, ondanks den kou- den wind en den guren regen. DREIGENDE STAKING IN ENGELAND. Londen, 8 Maart. (R.) De hervatte onderhandelingen tusschen patroons en werklie den in het machine-bedrijf om de uitsluiting, waarmee tegen TI Maart werd gedreigd, te ver mijden, zijn heden zonder resultaat geëindigd. Londen, 8 M a a r t. (N. T. A.) Een hoopvol teeken wordt het mei betrekking van de indus- trieele crisis geacht, dat de president van den Board of Trade in een brief aan de werkgevers organisaties er op heeft aangedrongen, dat de Britsche firma's de regeering zouden steunen bij de pogingen om het economisch leven in de lan den van Centraal- en Oost-Europa te herstellen door tot de hervatting van de hnndelsbetrek- kingen met die landen het initiatief te nemen en er vertegenwoordigers heen te zendoen om be stellingen op te nemen. In den brief spreekt de president er zijn vertrouwen over uit, dat de ge leidelijke verbetering van den economischen toestand in die landen reeds is begonnen, het geen wordt bevestigd door niet-officieele rap- HET NEGENMOGEh DHEDEN- VERDRAG NOPENS Washington, 9 Mai&t. (R.) Harding zond een brief aan den Senaat, waarin hij er krachtig op aandringt het negenmogendheden verdrag omtrent China aan te nemen, wat hij een noodzakelijkheid noemt. regee- >n zi< le te j|bemocicn. len voor rida zul» rdeh toe- hij moest wachten. Geen gevangene in zijn kerker was vuriger en wanhopiger verlangend zijn vonnis te hooren, dan Geoffrey Ferrars dien avond op de kade van Brighton verlangend was naar den uitslag van het gewichtige onderhoud. Niets was er te lézen op Heriot’s gelaat, toen deze naderde. Hij rookte en hij nam zijn pijp uit zijn mond, toen hij Ferrars in het gezicht kreeg, juist op het oogenblik, dat hij langs een zijweg naar het hotel wilde gaan. r^Loo, ben je daar, jongen. Ik hoop, dat je hier niet al den tijd, dat ik je verlaten heb, stond te kreunen „Neen, ik ben tot Sussex Square geweest nog verder, geloof ik," zeide Geoffrey met moei te. „Nu, hebt u haar gezien „Zeker. Maar laat ons naar beneden gaan. Ik zie daar een bank over de keisteenen, dicht bij den rand der zee. Daar kunnen wij goed samen praten." Zij gingen de ondiepe treden af, liepen de keien en gingen op de bank zitten, di< dichtst bij de zee stond. i, rerrars, je neut je m» I „redragenwas Heriot's „Wel, zij Is bijna oud genoeg, zuigeling was geweest, was je nooit in zulk een kalm te zijn!" bespottelijke klem gemakt. Je wilde het leven slechts 7 'frey met beschaamd zien, niet, mijn jongen Nu, ik hoop, dot je er en dat je je eigen weg moest zoeken, zoovla -- tig jaar." [genoeg van zult hebben.” iedere andere JotvggHng en geen penny bezat» „Ze zal de zes-en-dertig niet meer zien, jon- „God weet, dat het zoo is! Maar ben je zeker, Ibehalve die je verdiende. Onderwijl sloeg de gen! Maar ik geloof nie., dat wij nog veel van l dat hot waar Is? Moet ik haar niet weerzien Ihaar nauwlettend gade en trachtte te ontdek* haar zullen hooren, rn hedenavond." of huar schrijven kan, wat voor soort meisje xij was, en dat hebi Geoffrey Ferrars’ ooxe.t traden bijna uit hun „N<cn, of je moet er erg op gesteld zijn", ik na een poosje ontdekt, geloot ik. Het spe< kassen. zeide Heriot. En hij zag do lichte rilling, waar-1 mij voor haar.” „Maar Heriot Wat bedoel je? Is zij niet naar unede de jongen zijn veronderstelling aanvaard. Unlevs gegaan en heeft zij daar niet gezegd, had. „Ik zeg je, je bent haar niets verschuldigd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1