EN OW IDE (OUDE Voordeel I ssd flSflEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. A D., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Het Verloren Tehuis Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. Goudi lönMMnhl ■I 60. Jaargang hi Courairt nomtn doK BOON, EIWODDl a - 'zijn in Ho. 14876 Vrijdag 10 Maart 1922. “BINNENLAND. an Britsch-IndiS Japan, pass. Q tart van terdam, pass. 0 isterdam, kwam jst Afrika, pass. Handclson* wijze. Frankrijk regeering niet ipan, vertrok 6 t Amsterdam te i IJnuriden naa* het mogelijk te tlsch uur openbare verklaring de- door een raadgevend comité, benoemd door pre- Maart 1921 en zonder sident Harding voor de ontwapeningsconferentie II 4b HOOFDSTUK XIV. ■at Mi (Voedt wwdrti bericht! torgèn van i HRIFT ENDE. IECTE DOOR 1TIËN MEER. .ADEN W0R- LA.TST 'EN - ORGD. lique te Panama Antafat IcK. enhagen. in 10 Maart ijke of Noor 3* bewolkt, enkel® in temperatuur* Rotterdam, ver- julogne en werd 1 wal verwacht. Mnart nam. 6 r New York, teldam, vertrok iar Batavia, ver* Hoe zouden inderdaad groote gevoelens ook kunnen samengaan, met een armzalige klein geestige, oppervlakkige maatschappij. DE BALZAC ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.18, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA» Uty onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—41 uur.» Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 645. m naar Batavia, 1 IRIN# M*T .VIS’ I tDVOER I n Colombo naar 15^ ta wijd? naat 15*4 Igbaar maten 1J4-W4 enz. 5 per 3 at C HA'dam. New York, ver* York naar Rot* te Havana aan» Rotterdam, ver«, van Londen, raar Rotterdam, r 45 min. te Upleys, Heriot, het gaarne wil- Het amendement-Otto om art 30 met f te verminderen (om niet over te gaan tot om* zettipg van het lectoraat in de psychologie te Utrecht in oen professoraat) wordt verwor* pen met 45 tegen 17 stemmen. Bij de nfdeeling Nijverheids- en derwijs klaagt de heer Ketelaar (V.D.) over de late verschijning ven de leidraad voor de salarissen bij het nijverheidsonderwijs. Naa-. sprekers oordeel ligt de schuld hiervan niet nk leen bij de gemeentebesturen, maar ook bij het departement. Voorts merkt spr. op, dat de dames bij het nijverheidsonderwijs nog ifinider salaris ontvan* gen dan de onderwijzeressen bij het lager on» derwijs en natuurlijk (pog veel minder dnn di« bij het M.U.L.O. Spr. vraagt of het wel bevor* dorlijk is voor het onderwijs, wanneer dezo krachten, die men daar gaarne heeft, worden gedreven naar het lager onderwijs. De heer Gerhard (S.D.) sluit zich aan bij de opmerkingen van den heer Ketelaar. Voort* ach» spr. het een buitengewoon ellens digo toestand dat de leerkrachten bij dit onder* wjjs inzake de salarieering afhankelijk zijn van de verstrekte subsidies. Verder merkt spr. op, dat bij het kirnstnij* verheidsondei wijs volslagen anarchie bestaat. Hierin dient verbetering te worden gebiccht door meerdere samenwerking te bevorderen, Evenwel waarschuwt spr. er tegen om dit vraag* stuk te vee! van ambtelijke zijde te bezien, doch rekening te houden met de belangen van dit kunstnijverheidsonderwijs. Bij ervaring weet spr. dat een dergelijke samenwerking niet al te ge* makkelijk verkregen wordt, en juist daarom heeft de overheid hier een mooie taak ta ver vullen. De heer Van B^eresteljn (V.D.) is eveneens van meaning dnt dit onderwijs dient 1 ta worden georganiseerd. Met den heer Gerhard hoopt spr. dut de ml* nieter aan het verzoek in het adres der betrok* ken organisaties zal willen gevolg geven. Spr. acht het noodzakelijk dat het kunstnij* verheidsonderwijs wordt gegeven door aesthe* tlsch gevormde en aesthetisch voelende leem* ren. Het onderwijs moet geheel iloortrokket» zijn van aesthetisch inzicht. Dit nu ontbreekt op de technische scholen. Mej. W “Herman wijst op de wanver* houding welke bestaat tusschen de 2K mil* Hoen uitgetrokken voor het nijverheidsondera wijs voor meisjes en het groote bedrag uitga* (rokken voor dit onderwijs voor jongen*. Spr. al than» niet op verhooging aandringen maar het bedrag van 2% millioen is geheel onvol* doende. Eveneens wijst spr. op de slechte po* sltie welke thans de leerkrachten bij het nijver* heidsonderwijs innemen. De heer Van Wijnbergen komt op tegen de stopzetting van de oprichting van nieuwe nijverheidsscholen. Bii voorbaat wijst spr. in deze een beroep af op den slechten toe» stand van ’s lands financiën. Overigens met kt spr. op de minister elk geval volgens de wet op zich zelf moet becordeelen. Mevr. Groeneweg acht het gewenscht dat overal de meisjes in de gelegenheid worden gesteld om huishoudonderwljs te ontvangen. Het is alleen jammer dat de meisjes op deze scholen niet een opleiding ontvangen waardoor zij geheel vrij komen te staan in d maatschap pij. Na nog enkele opmerkingen wil spr. \ca welke deze regeering alle overweging van een' economische herleving van nul en geener waar de acht, niets gedaan moet worden in verband met de verkrijging van economische voordeelen van Rusland, dat de billijke mogelijkheden voo. anderen zou verzwakken, maar dat de bronnen van het Russische volk vrij zullen blijven van zulk een exploitatie, terwijl een billijke en ge lijke gelegenheid in zijn belang zoowel als in dat van alle mogendheden verzekerd moet zijn. „Terwijl dera» regeering niet gelooft, dat zij deelnemen mdet aan de voorgestelde conferen tie, hoopt zij ernstig dat voortgang zal gemaakt worden inzake de voorbereiding eener eventu- eele bespreking en regeling van de fundamen teel© economische en financieele kwestis be treffende Europa’s herstel, welke dringend re-, geling behoeven.” ik ook vandaag met hem hier.’ Vickary Hunt dacht een oogenblik na. Hij hnd een veel te ruime opvatting der dingen, om het kwalijk te nemen, dat bil in bet duister was ce* laten en zijn vertrouwen in Heriot was vohpaakl^ „Toen ik hier aangekomen ben, was mijn zus* ter erg ziek. Zij heelt een vreeslijken schol gehad en scheen te denken, dat een onherstele baar kwaad bedreven waa.” Een stoomschip vergaan, Bremen, 0 Maart. (W. B.) Volgens een bericht van Boesmanns Telegraafagentschap is het uit Engelsche bion afkomstige bericht van het vergaan van het Duitsche stoomschip Groot- hoft niet juist, daar er geen Duhsch stoomschip van dezen of Vergelijken naam bestaat. Vermoe delijk geldt het hier het Noorsche stoomschip Gröi'hoft (2056 bruto-registertonnen), dat van New-York was vertrokken naar Esbjerg en al lang over tijd is. De achturige werkdag op koopvaardijschepen. P a r ij s, 8 Maai storm vertraagd.) Aan t. (Havas.) (Door den een noenmaal heeft de onderstaatssecretaris voor de koopvaardijvloot aan de buitenlandsche vertegenwoordigers ver zocht duidelijk en stipt te verklaren, of hun landen zich bij Frankrijk zullen aansluiten in de toepassing van de wet op den achturigen werkdag. Rivelli, de algemeene secretaris van de vakvereeniging van zeelieden, verklaarde, dat, als het Fransche voorbeeld niet gevolgd mocht worden, de Fransche zeelieden de eer sten zullen zijn om te vragen op gelijken voet behandeld te worden als hun collega's. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorend® tot den besorgkring); 15 regel* 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkring: 15 regel* 1.55, elke regel meer 0.30. Advertcntiën in het Zaterdagnunuper 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prij». INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel* ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de - 'orpagina 50 hooger. Gewone advertcntiën en ingezonden mededelingen bU contract tot zeer gereduceer* den prijs. Groote letter* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertcntiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daag* vóór de plaataing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn De Olympische spelen. Parijs, 9 Maart (Havas.), In de Kamer heeft de onderstaatssecretaris, Vidol, de indie ning aangekondigd van een ontwerp-crediet van 20 millioen francs voor de Olympische spelen in 1924 hij bevestigde, dat die te Parijs ge houden zullen worden op een wijze. Frankrijk waardig. De huwelijksreis van prinses Mary, Londen, 9 M a art (N. T. A. Draadloos). Prinses Mary en Viscount Lascelles hebben van daag Londen verlaten om hun verdere witte- bi oodsweken te Parijs en Florence door te bren gen. De reizigers in den trein naar Dover waren niet weinig verrast, toen zij het koninklijk paar in een nangehaakt salonrijtulg zagen plaat* ne men. Het jonggetrouwde paar had het aanbod van de spoorwegmaatschappij om met een spe- cialen trein te reizen afgeslagen. De toestand van Lloyd George. Londen, 9 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Op medisch advies heeft Lloyd George zijn vei. trek naar Noord Wales uitgesteld tot morgen. Zijn beterschap neemt toe. DE 1ERSCHE KWESTIE. De onlusten in Ierland. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Naar de Evening New» bericht,' is de Engelsche regeering thans bezig voorbereidingen te treffen voor een conferentie tusschen Michael Collins, het hoofd van de voorloopige regeering van Zuid-Ierland en Sir James Craig, den Ulster- premier, met betrekking tot het opstellen van een algemeen plan om een gezamenlijk optre den van de regeeringen van Noord- en Zuid- Ierland om de ongeregeldheden in Ierland met succes te kunnen onderlakken. Men hoopt, voegt het blad er aan toe, dat deze conferentie binnen enkele dagen zal plaats vinden. Indien deze twee ïersche leider* het met elkander eens kunnen worden over een gemeenschappelijke politiek om de orde te handhaven, zal de Engel- sche regeering bereid zijn ook harerzijds daar toe met alle mogelijke middelen mede te wer ken. aan wat Arnold noemt „de heuvels, waarop zijn leven ontstond en de zee, waar het heenvliedt.” Je hebt je les geleerd, mijn jongen. Ik ben bijna veertig en ik struikel nog over het alphabet.” „Neen, neen I” riep Ferrara uit, vlug hem te gensprekend. „Hoe kan je zoo over jezelf spre ken Als je slechts wist, hoe ik over je denk en wat ik foor je gevoel. Ik kan mijn dank niet in woorden uitdrukken. Het is een zee, als je wilt groot en uitgestrekt genoeg, om mij te bedwelmen. Maar ik wenschte, dat ik het je vergelden kon." „Dat kan je door je koning'Arthur’s raad te herinneren slechts één vrouw te beminnen, en ook slechts één, en haar trouw, te blijven. „Dat recht zal ik nu nooit hebben I" riep Ferrars, op een bitteren toon van spijt, zoóals Heriot nooit gehoord had. Hij liet het bittere getij ongehinderd stroomen, want hij wist, dat het ten laatste zou reinigen en hem weer een gezond mensch zou doen worden. Zij grópen den volgenden dag naar Upleys en wandelden van Lewes Junction een voor stel vpn Heriot, die bijzonder getroffen was doonAet gezicht op het landschap. Zij gingen onderweg voorbij het dorp Digswell en Heriot wees hem het roodgeschilderde dak van Peter Bain’s Bungalow, uit welks schoorsteen een dunne pluim blauwe rook naar boven steeg. Had hij geweten, wier hand dat vriendelijk huishoudelijk vuurtje had aangelegd, had hij o -dat hij letterlijk binnen het bereik van niet in eenig verband kon brengen met de ge- een steenworp van zijn Jeanie en zijn kinderen 1 beurtenissen in zijn familie. Hij zag de ellende was nu, dan behoefde het overige van deze I op het gelaat van zijn neef, maar maakte dnar- geschiedenis misschien niet geschreven te wor- over geen opmerking. dan I Maar Mi wist het nietmib geen inner*. „Nu, hoe zijn jelui hier gekomen I Br te geen het grint kraakten, verhief zich een grijs hoofd, dat voor het venster der studeerkamer over schrijfwerk gebogen zat en Vickary Hunt haast te zich naar buiten, om hen tegemoet te gaan, terwijl een levendige voldoening op zijn gelaat zichtbaar werd. Hij was verwonderd Heriot te zien, dien hij zijn kinderen I beurtenissen in zijn familie. Hij zag de ellende en bestaande niet alleen uit marine-deskundigen, maar ook uit vooraanstaande persoonlijkheden als Gom pers. Hoover, Pershingt enz. Het docu ment stelt vast, dat een groóte vloot van duik- booten onmisbaar is voor da verdediging der Amerikaansche kusten. Indien de duikbooten »p(iodett in overeenstemming mat de wetten der menschelijkheid, verklaart het stuk verder, is er «iets tegen, dat zij ook tegen handelsschepen woidcn gebezigd. Indien ook al de strijd zonder beperking tegen deze schepen moet worden ver boden voor duikbooten, het recht van onder zoek kan geschieden volgens dezelfde regelen als door schapen boven water. Het document eindigt met zich te verklareft tegen de beper king van de grootte der duiukbooten. De conferentie der ministers v* financiën. Par ij s, 8 Maart. (Door storm vertraagd). (Havas). De geallieerde minister* van financiën hebben heden onder voorzitterschap van De Lasteyrie hun voorbereidende zitting gehouden, die eveneens werd bijgewoond door Sekiba, den Japanschen gedelegeerde en Boyden als offi cieus vertegenwoordiger der V. S. De Lasteyrie heette de aanwezigen welkom en zeide, dat het hem een genoegen was den levendigen wensch van zijn geallieerde collega’s te’ kunnen consta- teeren, om te komen tot een bevredigende re geling der verschillende hangende kwesties. De gedelegeerden der vertegenwoordigde re geeringen legden documenten óver betreffende vraagstukken, die het onderwerp der conferentie uitmaken. Deze documenten zullen door een commissie van deskundteen, die onmiddeHijk werd ingesteld, worden •nderzocht. DE ONTWAPENING VAN ÖUTrSCHI.AND. B e r 1 ij n, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). Officieel wordt bevestigd, dat de militaire con tröle-commissie in een nota aan de Duitsche re geer ing tte-irttrekking heeft <aW*cht van het ar- tillerlevoorschrift vóór 20 dezer. De commissie beschouwt het voorschrift als een schending van het verdrag van Versailles, daar men daarin voorbereidingen kan zien voor een aanvalsoor log. botterdam, pn^ n Rotterdam ta Uft hét Engelsch door J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Het nieuwe Spannsche kabinet. Madrid, 9 Maart (B. T. A.) Het nieuwe Spaansche kabinet bestaat uitSanchez Guer ra, minister-president; Fernandez Prida, buiten landsche zaken; Bertram Musiti, justitie; B r- gamin, financiën; Alaguer, oorlog; Ordr marine; Arguelles, openbare werken; Si'! derwijs, Calderon, arbeid. TELEGRAMMEN DE CONFERENTIE TE GENUA. Geen Amerikaansche deelneming. Londen, 9 M a a r t (N. T. A. Draadloos). De redenen voor Amerika’s niet-deelnemen aan de conferentie van Genua worden opgevat als een «JmUelijke aanwijzing, dat Europa eerst ernstige pogingen moet doen om zich zelf te helpen, alvorens hulp van de Ver. Staten kan worden verwacht. Algemeen wordt te Londen geloofd, dat indien de resultaten der conferen tie bevredigend zijn, veel zal zijn gedaan om Amerika’s effectief belang in de Europeesche problemen te verzekeren en het mogelijk te maken, dat het tegenwoordig zal zijn op elk* latere conferentie, waarin Europeesche econo mische; vraagstukken worden behandeld. Berlijn, 9 Maart. (W. B.) De Frankf. Ztg. schrijft: De weigering der Amerikaansche regeering om deel te nemen aan de conferentie te Genua is uit binnenJandsche politieke moei lijkheden wel te verklaren, a! moet men haar ook in het belang van Europa en de heele wereld, Amerika inbegrepen, betreuren. Hoe lan ger het onheil duurt, des te moeilijker wordt het herstel. Dat zullen ook de Amerikanen moeten inzien, wier economische moeilijkheden sterker den invloed van den Europeeschen chaos onder gaan dan zfj op het oogenblik wel denken. De Engelsche pers over Amerika’s houding. Londen, 9 Maart. (N. T. A.). Het be sluit van Amerika om niet aan de conferentie van Genua deel te nemen heeft hier verrassing gewekt. Algemeen is men hier van meening, dat het programma der conferentie in verband met Amerika’s besluit geen wijziging behoeft. Ook zonderdat Amerika te Genua vertegen woordigd is, zal veel kunnen worden gedaan voor het economisch herstel van Europa. Afschaffing van Engelsche duikbooten. Londen, 9 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Britsche admiraliteit heeft orders gegeven om nog vijf-en-twintig duikbooten buiten dienst te stellen met het doel ze later van de vloot af te voeren en te verkoopen. Ze befcooren voor namelijk tot de E-klasse. De duikbootenkwestie. Parijs,9Maart (Havas). De Matin publi ceert een motie, aangenomen op 21 Dec. 1921 Tweede Kamer. Vergadering van Donderdag 9 Maart. Geopend 1.10 uur. Voorzitter mr. D. A. P. N. Kooien. Regeling van werkzaamheden. De jV o o r z i 11 e r deelt mede dat de Cen trale Afdeeling heeft besloten het wetsontwerp betreffende den zomertijd morgen om 11 in de afdeelingen te doen onderzoeken. Aldus wordt besloten. Staatsbegrooting voor 1922 Aan de orde is het wetsontwerp tot vaststel ling van hoofdstuk Va (onderwijs) van de Staatsbegrooting voor 1922. trein, voor zoover ik weet, die in Upleys om de« zen tijd stopt" „Wij zijn van Lewes Junction hierheen ge* wandeld en hebben vannacht in Brighton gesla pen," antwoordde Heriot en Geoffrey, die'rich nu eerst bewust scheen te worden van zijn eer sten plicht, keek nnar de trappen. „Zij is beter, Geoffrey, veel beter. Dr. Cam* pion Is juist hier geweest en hij geeft ons all® hoop." Geoffrey knikte en verdween. De predikant opende de deur der studeerka* mer en noodigde Heriot uit, binnen te komen» ,Jk veronderstel, dat, nu je in Geoffrey’s ge* zelschap hier gekomen bent, je Iets weet. Dus je ber t op de hoogte van de moeilijkheden, dig hier zijn Heriot scheen na te denken. „Ik weet er iets van." „Mijn zuster heeft m i| eigenlijk niets verteld. Ik begrijp natuurlijk, dat zij een vreesrlijken schok gekregen heeft, door iet» dat met Geof* frey in betrekking staat” Jja, dat I* roo." .Heeft hij je alle* toevertrouwd 1* „Ja, en zoover het in mijn macht was, heb ik den knoop ontward. Daarom hebben wij elkaar C, OVERZICHT. DE CONFERENTIE TE GENUA. Hughes zegt, blijkens een telegram van Reu- tor’s Mzorideren dienst, opgenomen in 't Hbl., m z(jn nota aan Ried, den Italiaanschen gezant te Washington, betreffende de conferentie van Genuav Sedert de ontvangst van Uw® Excel lentie’s perste nota heeft de kwestie van Amerika’s deelneming aan de voorgestelde conferentie mijn ernstige aandacht gehad. Ik weet zeker, dat gij dat de regeering der Vereenigde Sta ten groote belangstelling moet koesteren voor plke conferentie die d® belofte inhoudt van doeltreffende maatregelen ter bevordering van het economisch herstel van Europa, daar wij idet allen innig verlangen naar den terugkeer tot de welvaart van de volken, die het em- Migst tengevolge van de ontwrichting, door den oorlog teweeggebracht, lijden, doch het tevens duidelijk is, dat geen verbetering in den wereld- toestand kan intreden, zoolang Europa zich niet hersteld heeft. In dezen sympathieken geest, en met den grootsten tegenzin om aan een ge schikte poging om dit doel te bereiken, haar Steun te onthouden, heeft de regeering der Ver. Staten de te Cannes aangenomen resolutie on derzocht, alsmede de voorgestelde agenda der Conferentie. „Ik betreur het,” aldus gaat Hughes voort ir- „ïlwe Excellentie te moeten mededeelen, dat het resultaat van dit onderzoek is, dat het ón mogelijk is bevonden, aan de gevolgtrekking te ontsnapten, dat de voorgestelde conferentie niet in de \eerste plaats een economisch karakter heeft, daar blijkt, dat kwesties van behandeling rijn uitgesloten, zonder welker bevredigende re geling de hoofdoorzaken van de economische Storingen zullen blijven bestaan. Veeleer maakt het den indruk, dat de conferentie van politle- ken aard is, waaraan de regeering der Ver- •enigde Staten niet hulpverleenènd zou kun nen deelnemen. Deze regeering kan zich niet ©nttrekken aan de klare overtuiging van het jAmerikaansche volk, dat, er naar verlangend, cooals overvloedig is gebleken, in gepaste mate bij te dragen tot het herstel van het economisch leven van Europa, niet onnoodig gewikkeld wenscht te worden in de Europeesche politieke kwesties. „In verband met Rusland mag hieraan wor den toegevoegd, dat de regeering der Vereenig- jde Staten er naar verlangt, al het mogelijke te doen, om de welvaart van het Russische volk Ie bevorderen en met de grootste en meest vriendschappelijke belangstelling eiken stap ga deslaat naar het herstel van den economischen toestand, welke Rusland in staat zal stellen zijn productieve kracht terug te winnen. „Maar deze voorwaarden kunnen naar de op vatting van deze regeering niet verkregen wor den vóór geschikte stappen zijn gedaan van de rijde van diegenen, die hoöfdzakelijk verant woordelijk zijn voor Ruslands huidige econo mische wanorde. Het is tevens de opvatting van deze regeering, en zij vertrouwt, dat deze op vatting wordt gedeeld door de regeeringen, wel ke de conferentie bijeenriepen, dat in afwach- ting der vestiging van een essentieelen grond slag voor Rusland’s productiviteit, waarnaar Verwezen wordt in de ter regeering van 25 ar Britsch-Indi^ n. m Colombo m zou graag precies willen weten wat zij mijn moeder verteld heeft." „Zij heeft gezegd, dat zij met je getrouwd was, geloof ik. Maar waarschijnlijk zal je dat allemaal wel hooren, als je naar Upleys gaat." Ferrars legde impulsief zijn trillende hand op Heriot’s aim. „Je komt toch morgen naar mijn moeder bezoeken? Ik zou len. En zeg haar, wat je mij nu verteld hebt I Het zal haar meer dan iets anders ter wereld overtuigen. Het is toch waar, niet?" Hij nam zijn pet af en stond op, en Heriot zag het vochtige zweet op zijn voorhoofd. Hij stond ook op en liet zijn hand zwaar op Geoffrey’s schouder vellen. „Je neemt het ernstig op, man, zooals het behoort Je bent er misschien gemakkelijker af gekomen, dan je verdientmaar ik denk, da» je er met dankbaarheid aan zult denken, gedu rende de rest van je leven.” „Dat zal ik, zoo waar helpe mij God!" ant woordde Ferrars en er was een oogenblik van groote stilte. „Dus je komt naar Upleysher haalde Geoffrey toen ernstig, alsof zijn toe komst van het antwoord afhing. „Ja, ik zal komen. Mijn werk is hier gelukkig gedaanen ik zou dolgaarne die moeder van je eens zien, die zoo’n macht over je heeft I" ,4e zult er oom Henry ook zien. Moet je het hem vertellen, Mr. Heriot?" „Waarom? Br zal niet meer verteld worden dan hoog noodig is. Het is een ondenkbaar kar wei, het bederf te verspreiden. Alleen wat hoog noodig is, om je moeders hart gerust te stellen dan zwijgen.” Plotseling wendde hij zij|| geweten, oogen naar de zee en zijn stem veranderde eiv een sfeer werd droomerig en vol gepdn®. „Eigenaardig ding, de zee en te» «y w»*1 ®P 4en oorsprong m tot ito, wet mb ato do*t teragdenken lijke ontroering of Ingeving van zijn geest waarschuwde hem. Hij ging op nog geen honderd meter het hek voorbij en zag het fladderen van Margie's wit jurkje zondei een enkel gevoel van herkenning. Een half uur later zagen zij den vierkanten Normandischen toren van de oude kerk van Upleys en de gevels van de Pastorie er dicht bij. Ferrar's zenuwachtigheid werd zichtbaar grooter, naarmate zij het hek naderden. Heriot trachtte hem op zijn gemak te zetten, maar ver geefs. „Verondersteld, dat zij dood is I Zij is mis schien gisteravond gestorven en ik heb zelfs niet eens geschreven I Hoe zou ik kunnen schrijven 1 Ik kon haar toch niets anders mel den dan mijn donkerste wanhoop." „Hier is niemand dood, jongende ramen zijn open voor de zon," antwoordde Heriot gerust stellend. Daar hij den zin prettig klinken vond, her baalde hij dezen „de ramen zijn open voor de zon I” Het lage kleine huisje, heelemaal bedekt met bloemtrossen van den blauwen regen, was een beeld van betooverende bekoorlijkheid op dezen helderen lentemorgen. Toen hun voetstappen op gisteravond in Brighton ontmoet en daarom ben .Mil ook het spijt mi) vreeselijk I” zoide P»0Krey haastig. heeft het altijd erg moei- J hard gehad, heeft altijd veel voor ander» menschen gedaan en werd daarna door hen •eriuten. ^at goedhartig is en toen zij mij <erie.de van het onderhoud met je moeder, kon I*®11.0®1./’! werkelijk gevoeld had.” «1 eeft zij ook gezegd, dat mijn moeder ziek teas terwijl zij daar was ^eeft ruets gezegd. Zooveel als ik r™1 ko” opmaken, heeft het onderhoud niet teOfT geauurd en je moeder heeft op een bij- ponder wonderbaarlijke manier indruk op haar fteOMkL Je moeder had verzekerd, dat als rij gmstiere rechten op j. kon laten galden, deze iMUie zee rfjn, om dlo terzijde te zetten en erop vertrouwen kon, dat haar recht zou EZ M“r rii ik wat een ÏZVTOOt je moeder en het spijt haar ra«O nagaan In" *Mt «irtiH naai tl M Ik i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1