ken HODFD iop. zijn s Het Verloren Tehuis. ida KÏÊUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. D- OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN. en& --- -J - -m-TT-l -T. -w.r- u-njT nw.m.T.. Zaterdag 11 Maart 1922. 60* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen >rieken Ut luminnr hu’ ad i»; EERSTE BLAD. FEUILLETON. rde zakken kleed.n. 18 oen*. Ag erwinnlni tknoopiif iprulming 11 i die gaan trou- zame koopjes in ipiegels, Tafels, >n, Clubfau- omplete Huis- Salonmeuble- Grooto partij >s, Wollen erstoelen Maqu- enk. alles voor arde. handeling vu rculose. men coMPtn I gracht 52, I terdam. BUITENLAND. 0.14877 >22 72 dent heeft den minister voor de volksvoeding (Wordt ver. i Medailles. 873. 51 „Het is wel een ironie der dingen, dat ik, die mijn eigen zaken zoo hopeloos verknoeid heb, als raadgever optreed voor een ander! Ik heb u eenigen tijd niet bezocht, dominee, en de ge beurtenissen hebben zich sedert, onmeedoogend door DAVID LYALL. zWt het Engelsch door Mevr. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 46 inde dage* ian CO 91» er raadsele* hem de dia* la Marekkd ir gehypnoltf en loigebrek I !iwU* ml a kslpe^ TEIEfiRAMMEB. Dr. Hermes tot minister van financiën benoemd. B e rij n, 10 Maart (W. B.) De rijkspresi- ABONNEMENTSPRLISi per kwartaal ƒ5125, per week 17 cent, met Zondagsblad »r kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT >1, GOUDA* kb om* agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van 9—5 uur-j Administratie Tel. Int 82; Bedactie TeL 54*. „Gelooft ge dat in Ferguson’s geval ook Ik verbeeldde mij, dat hij nu een ankerplaats had „Ik veronderstel, dat u weet, waarheen zij ge gaan is?" „Dat weet ik niet, en dan, zoover ik kan na gaan, heeft zij geen geld.” „Naar alle waarschijnlijkheid is zij misschien naar haar eigen familie gegaan.” Hij schudde zijn hoofd. „Wat dat betreft, ik ben zeker, dat Schotland de laatste weg te, waarheen haar voeten haar dragen zullen. Gij ---kent den trots van het Noorden niet, dominee kunnen je niet dankbaar genoeg zijn, ate Die erkent nooit, dat hij verslagen is en zal nog - L-4 een vroolijk gericht zetten, ah het knetteren je oprecht der verdoemenis weerklinkt." 1 Hunt streek zich met de vingers door zijn grjjze^haM^, met drooraedg glimlachte op Uit obs Pariimaat. EERSTE KAMER. Het politiek debat. Ben latertje dit jaar met de begroeting» we gullen al een flink eind in het tweede kwar taal zijn als het laatste hoofdstuk er van on- Uer den hamer van generaal Van. Voorst door gaat En dan komt de Grondwetsherziening aan 0e beurt, om gevolgd te worden door de alge- ■neene verkiezingen I Dat wordt dus jachten en kortheid is dringend noodig. Maar om nu des wege maar af te zien van algemeene beschou- pringen, gelijk de heer De Vos van Steenwijk hanbeval, dat was de Kamer toch te kras. De beer Vliegen heeft hem dan ook zeer duidelijk gezegd, dat als er ooit reden was voor algemee- le beschouwingen, dit nu, met de verkiezingen te het vooruitzicht, het geval was. Is er ooit geschikter oogenblik te bedenken ten zijn hart uit te spreken over de politiek fran een Kabinet dan aan den vooravond van verkiezingen? Zeker, zéker, zei de heer Van Hierop, vooral wanneer men dan te doen heeft faet een nieuwen minister van financiën. Maar Mis we dan eens algemeene beschouwingen hiel en zonder de vraagstukken van politiek aanl I* voeren? opperde de heer Vah Wasse tter. x Op die naieveteit is men maar niet ingegaan te de heer De Vos van Steenwijk heeft zich ge wonnen gegeven tegenover de zeer juiste op merking van zijn tegenstander Vliegen. Dus 0jn er algemeene beschouwingen te verwach ten. de wijze, zooals u die aangegeven hebt, te mis lukt." „Maar slechts tijdelijk. Er kan geen algeheele mislukking zijn, als de beweegredenen, die ons tot handelen aanzetten, goed zijn,” zeide de pre* dikant snel. „Dat kan zijn, eigenlijk twijfel ik daaraan nieten daaraan schrijf ik ook mijn gemoeds rust toe in dezeh chaos van mijn leven. Mijn vrouw te weggegaan, heeft mij verlaten, de kin- deren meegenomen en mij verzocht haar met rust te laten." „Zij zal terugkomen, vriend. Het is slechts een kwestie van tijd.” „Dat veronderstel ik, en terwijl de tijd voor bijgaat, hoop ik, dat mijn hart gereinigd zal worden," antwoordde hij met een licht weemoe- t zien, Koopt. I Ui, bitiihnii. iliiilt, tiMr 2800. 880 20 lang geleden een voorbijgegaan. Die is voor zou ik „Zij moet toch vrienden hebben, want zij han delt niet onbesuisd, terwille van de kinderen.” „Zij zeide, dat zij vrienden gevonden heeft. Ik gevonden." moet het daarbij laten, tot wij weer iets verder zijn," zeide Heriot en ging de oude gravures be- haastig opgevolgd in mijn leven. Mijn poging op kijken in de ebbenhouten lijsten, die de eenvou- J---v -dige, kale kamer een deftig aanzien verleenden. „Ge zult toch wel den Zondag over hier blij ven, niet Ik mag wel uit mijn zusters naam over de gastvrijheid der Pastorie beschikken." „Neen, dank u. Er is geen vreemd volk in een huis noodig, als er ziekte is. Ik kan wel een ka mer vinden in de dorpsherberg. Wij zijn er niet zoo lang geieden een voorbijgegaan. Die mij voldoende. Als u hierin toestemt, gaarne den Zondag overblijven. Blijft u hier ook?” „Jaik heb voor een plaatsvervangend pre dikant gezorgd voor ik Londen verlaten heb, want de boodschap, die mij hierheen riep, was dringend en zij vreesden het ergste. Zij was ook erg ver heen, toen ik hier kwam. Haar hart te erg zwak en de schok was groot Ziet ge, de jongen heeft haar nooit teleurgesteld en haar nooit angst veroorzaakt. De slag kwam van een geheel onverwachte zijde en deed zonder de minste waarschuwing zijn werk." „Hij zal die teleurstelling nog wel weer goed maken, dominee. Hij zal na deze gebeurtenis sterker zijn en meer op zijn hoede. En zijn hart te nu week, zooals het hart van den man, die gered is uit een gapenden afgrond." „Hebt ge Ferguson onlangs gezien V vroeg de dominee. JHij schijnt het nu drukker dan ge woonlijk hebbenhij heeft niét eens den tijd gehad, mij te bezoeken.^ Natuurlijk heeft Bays water de eerste rechten". „Herinnert ge u dien avond, dat we allen bij u thuis waren, dominee? Zonderling niet? Dat toen onre levens fatet in den sraeltpot weren.” ingil, ntiligii u mul bilkin. m geneesmiddel ar voor iedereen* Is arm, en waaf moge bevinden. jer vlug en me® de gevaarlijke de oorzaak der 'orden gedood ert krijgt nieuwe) weerstand. Vult coupon in ert r nog heden. Eert en volledige in- vorden U om» mden. let dat uitstel I kan zijnl! en nog heden tanden! t I COUPON I Aan de I 1. 364. dj s.v.p. om- I tis inlichtin- I rit de nieuwe I e van TU- I SE alsmede I n het boekje I ng van To* I OVERZICHT De Entende heeft de Centrale Rijken, die als overwonnene^ uit den oorlog te voorschijn zijn gekomen, met haar commissies overstroomd. De Entente acht deze commissies noodig voor een punctueele uitvoering van de vredesverdragen; het spreekt dan ook vanzelf, dat zij er over 't algemeen niet aan denkt de onderhoudskosten dezer commissies zelf te betalen; de kosten ko men den overwonnenen volkomeifHen laste, de zelfde overwonnennen, die gebukt gaan onder de in de mill’oenen loopende schadeloosstel- lingsbedragen. Er gaat nagenoeg geen enkele dag voorbij, dat niet van vooral Duitsche zijde een inkrimping wordfi»epleit van die ein- delooze reeks uiterst-dur^. commissies. Maar ook in de Ententelanden Zelf verneemt men nu en dan stemmen, die op het ongewenschte wij zen van dien commissies-pvorvloed. Zoo ves tigde nog eergisteren in het Engelsche Hooger- huis lord Newton de aandacht op de uitermate hooge uitgave in verband met de talrijke inter- geallieerde commissies in Midden-Europa en de invloed daarvan op het economisch herstel der vroegere vijandelijke staten alsmede op hun vermogen om de schadeloosstellingsbedragen te betalen. Hij merkte op, dat na het eindigen der vijandelijkheden een groot aantal commissies door de Entente naar alle deelen van Europa was gezonden: militaire-, marine-, luchtvaart-, flnancieele, levensmiddelen-, spoorwegcommis- sies, enz. Een reusachtig aantal ambtenaren, mannelijke en vrouwelijké, hadden zich in het voorjaar van 1920 naar Weenen begeven om te onderzoeken, welke schadeloosstelling kon worden betaald. Een Jaar'lang zijn zij in Wee nen gebleven en de kosten hadden 7% millioen kronen bedragen. Van deze som werd door de Oostenrijksche regeering millioen kronen be taald; de overige 5 milliden kronen hadden de geallieerden uit eigen «rij moeten betalen. In Duitschlhnd bestonden k>pf**t oogenblik tal van commissies. De commissie van herstel, die uit 171 personen bestaat, kost elke maand 32 mil lioen mark en de contróle-commissie, die in verband met de ontwapening in Duitschland aanwezig is, bestaat uit 1569 personen en kost niet minder dan 23% millioen mark per nfifand. Er bleef naar lord Newton opmerkte nau welijks nog iets voor de controlecommissie te doen over, maar desniettemin was men in geen enkel opzicht tot personeelsvermindering over gegaan. Het personeel bleef volkomen gehand haafd, omdat van tijd tot tijd in Duitschland verborgens wapens ontdekt werden. Newton verklaarde, dat volgens zijn inlichtingen de periodiek opduikende verhaaltjes werden opge blazen en de mededeelingen omtrent medeplich tigheid der Duitsche regeering dikwijls ongemoti veerd waren. De berichten waren veelal terug te brengen tot de activiteit van d^ Engelsche en Fransche sensatiepers. Zoolang deze bleef agee- ren bestond er geen kans, dat de commissies van dezen aard verminderd werden. Het perso neel van deze commissies leefde, in vergelijkir met de gewone bevolking, in luxe. De totale kosten dezer commissies in Duitschland, met in begrip van de kosten der troepen in Silezië, bedroegen niet minder dan 1800 2000 mil lioen mark per jaar. Telde men hierbij nog het bedrag der uitgaven voor het bezettingsleger op, dan was het heel makkelijk in te zien, dat de taak om Duitschland te laten betalen moei- TWEEDE KAMER. Zomertijd. Begrooting van Onderwijs. Twee voorstellen vap wet waren bij de Ka- teer ingediend tot afschaffing van den zomertijd, juister gezegd tot intrekking van de wet van 93 Maart 1918, waarbij „tijdelijk" afgeweken perd van de wet van 23 Juli 1908 tot invoering Man een wettelijken tijd. Het eene was van de teeeren Deckers, Bakker, Colijn, Van Rappard, Schaper en Teenstra, vertegenwoordigers van •11e groepen in de Tweede Kamer, het andere e- twee dagen later ingezonden I van den plattelander Braat. Tot een beslissing in dit veelbesproken vraag- •tuk te het niet gekomen. De meerderheid der Kamer, 43 stemmen tegen 33 een meerder heid die alle partijen doórkruiste heeft een teotie van de Commissie van Rapporteurs aan genomen, waarbij de Kamer, van oordeel, dat pet het oog op het internationaal spoorwegver keer een nadere regeling betreffende den wet- jriljken tijd noodzakelijk is te achten, de regee- ifing uitnoodigt een desbetreffend wetsontwerp M> te dienen en de behandeling der voorstel- fen-Braat en Deckers schorst Aan deze beslissing is een vrij vinnige dtecus- 0e voorafgegaan tusschen den voorzitter der Coipmissie, den heer Beumer, en den‘ gewezen teijxinnig-democraat Teenstra. Bezagen de meer •grarteche elementen de zaak in het bizonder Hn het standpunt der landbouwende bevolking, Be Commissie van Rapporteurs was, mede door bet adres van het Centraal Industrieel Verbond (waarin dit op spoedige aansluiting van ons land bij de door België, Engeland en Frankrijk ge troffen uniforme regeling aandringt) tot de over tuiging gekomen, dat het vraagstuk niet zui ver gesteld is door zich te bepalen tot de vraag: handhaving of afschaffing van den zomertijd. In hoever de genomen beslissing een votum vóór den zomertijd beteekent, is niet met ze- kerheid te zeggen. Is de motie bedoeld als een uitnoodiging aan de regeering om rekening te houden met den zomertijd en dien schijn had het wel, al stelde de verdediger der motie deze als een zuivere theoretische voor dan is he' gevallen votum als een veroordeeling van de voorstellen Braat en Deckers aan te merken. Mi nister Ruys de Beerenbrouck, hoewel daartoe door den Voorzitter in de gelegenheid gesteld, hield zich wijselijk buiten het debat. De algemeene beschouwingen bij Onderwijs hebben zich goeddeels om het bezuinigings- vraagstuk bewogen. En geen wonder. De kosten van ons onderwijs zijn de laatste jaren zeer snel gestegenin 1910 nog slechts 29 millioen, be liep het onderwijsbudget in 1917 41 millioen en nu, vijf jaar later, beloopt de raming mei minder dan 148 millioen. Zelfs indien men reke ning houdt met hel feit, dat ons land vroeger te weinig voor het volksonderwijs uitgaf, mag men vragen, of zulke bedragen mogelijk zul len blijven. De communist Van Ravesteyn moge het onderwijs-budget te laag noemen, als revo lutionair kan het Kern slechts aangenaam zijn, indfen de staatsfinanciën hopeloos in het hon derd loopen. De heer Otto, die op de noodza- kelijkheid van bezuiniging wees, liet niet na te herinneren, dat de Minister bij de behandeling der Lager Onderwijswet zich door een deel der Rechterzijde te veel had laten stuwen en daar door te weinig op de financieel» gevolgen had lacht gegeven. Blijkens ’s Minister» wetje tegen onnoodigen schoolbouw te Z. Exc. reeds op dit belangrijke punt tot het inzicht gekomen, dat de wet te weinig rammen bevat en bij de aangekondigde herziening der L. Ö.-wet, die nog vóór Paschen zal inkomen, zal er verder het mes worden in- gezet Met tirades, dat er op het volkskind niet be zuinigd mag worden (gelijk de heer Ossendorp ten beste gaf) komt men er niet. En evenmin zal men iets ten goede bereiken, door gelijk de communistische redenaar deed, de pacificatie te willen aanranden en door strijd te prediken, waar na moeizamen arbeid bevrediging verkre gen te. Baron van Wijnbergen, die niet meer en niet minder vroeg dan niet-invoering van het ze- vende leerjaar, kreeg van den Minister het po sitieve antwoord, dat deze daartoe in geen ge val bereid was. De heer Otto heeft bij art 30 voorgesteld dezen post met 2000 te verminderen, ten ein de den lector in de psychologie dr. Roels niet tot hoogleeraar te benoemen, een voorstel, uit sluitend door zuinigheidsmotieven ingegeven. Het amendement heeft slechts de stemmen van alle Vrijheidsbcnders en van de meeste anti revolutionairen mogen verwerven. De verdere behandeling van deze begrooting was niet bijzonder gewichtig. lijker en ingewikkelder te dan de mcnachen in Engeland wel dachten. De financieel» toestand van Hongarije wa» ten eenen male wanhopig. Maar naar dit land waren in precies denzelfden omvang commissies gezonden. De maritieme sterkte van Hongarije bestond uit vier meer of minder verouderde patrouillevaartuigen op de Donau; desniette genstaande was het voornemen opgevat een marinecommissie naar Hongarije te zenden, dte uit vier .admiraals bestond, om Hongarije te ontwapenen. Het militaire gedeelte der commis sie bestaat uit 250—300 personen en kost meer dan het geheele Hongaarsche leger van 35.000 man. Gedurende de eerste zes maanden heeft deze militaire contrölecommtesie 250 millioen kronen gekost en de maandelijksche kosten van deze commissie worden thana op circa 30 mil lioen kronen geschat. Een Britsch gemeen sol daat, die tot deze commissie behoort, ontvangt in een maand aan salaris en toelagen evenveel als de Hongaarsche eerste minister in een jaar. De geheele commissie kost 10 millioen kronen. De commissie van herstel met een secretaris en twee of drie bedienden heeft in den loop van een maand in Hongarije voor bureau- en meu- bileerings-doeleinden vele millioenen uitgege ven; haar uitgaven op ’t oogenblik worden op niet minder dan 100 millioen kronen pek maand geschat. Bulgarije, dat evenals Hongarije met een enorm deficit heeft te worstelen, heeft ook zijn deel der commissies gekregen. De militaire commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van alle groote mogendheden en er te heele- maal niets te doen. Zij leefden op de duurste wijze. Een typewriter, die tot deze commissie behoort, ontvangt maal zooveel «te een Bulgaarsch minister. De commissie van herstel, die in Maart 1921 in Bulgarije fa aangekomen en uit ongeveer 40 personen bestaat, behalve de Bulgaarsch» geëmployeerden, maakt voor rich aanspraak op de beste woningen. Voor meubileeringsdoeleinden werd een groot bedrag besteed. Een der delegaties in Bulgarije ge lukkig niet de Engelsche, merkt lord Newton op heeft op kosten der Bulgaarsche regee ring een groote piano uit Weenen laten komen en in een hotel te Sofia een plaats gegeven. Het hoofd der delegatie heeft aan de Bulgaar sche regeering zelfs n rekening voor’t stemmen van de piano gezonden. Bulgarije heeft voor deze commissies met de kosten voor de En tentetroepen niet minder dan 721 mil Hoen fran ken uitgegeven. De aanblik dezer commissies, wien het naar den vleeze gaat, terwijl het volk bankroet wordt, noemt lord Newton een der weerzinwekkendste tooneelen, die men zich kan voorstellen. Er werd gezegd, dat Engeland mee moest doen, omdat de andere geallieerden het ook deden. In deze bizondere gevallen zou New ton er zich over verheugen, wanneer Engeland er niet aan meedeed. Lord Phillimore heeft dan ook in ’t Hooqerhuls de hoop uitgesproken, dat de rede van lord Newton de regeering er toe zou brengen dit .vraagstuk in overweging te ne men: het zou den vrede der wereld zeer ten king go«d® komen, wnnneer de zaken dezer commis- jtale sies werden geliquideerd en wanneer zij zoo spoedig moge! ijk teruggetrokken werden. dr. Hermes benoemd tot iqksmwfater van dito, hem tevens ontslaande van rijn functie afal minister voor de volksvoeding. D» wet op de kapitaalexodus uit Duitechlan^i Berlijn, 10 Maart (W. B.) D» rijksdag heeft heden In tweede en derde lezing het wette ontwerp over de verlengde toepassing van d< wet op de kapitaalrhicht aangenomen. De tere mijn ven verlenging loopt tot 31 Dec. 1922* In de toekomst zal een bedrag vnn 90.0001 mark naar het buitenland mogen woirien medte genomen, in plaats van 3000 mark, als tot nog| toe was toegestaan. Voort» werden de besprekingen over het wette ontwerp betreffende het brandewljn-monopoBrt geopend. Tot tweemaal toe moest de sitting worden afgebroken, omdat bet voor de sten»» mlng verelsrfcte annta! leden niet aanwezig wal* Afschaffing der Duitsche monarchistisch» wteu** digheidstitelw. Berlijn, 10 Maart. (W. B.). Het rijkska» binet heeft de dienstorder .goedgekeut d oitt voortann in dienststukken geen monarchistisch* waardighefdstitels meer te vermelden. Ook wordt het voorstijl In overweging genomen alle schilderijen uit den tijd van bet oude regime en daarop betrekking hébbend rit de regeerings- localiteiten te verwijderen. Het Duitsche consulaat-gcner»»! te Antwerpen* Berlijn, 10 Maart. (W. B.). De hoofd* commissie uit den rijksdag heeft een voorstel van het ministerie van buitenlandsche zaken tot spoed-aankoop van een terrein voor het consulaat-generaal te Antwerpen aangenomer- De koopsom zal 650.000 franc* bedragen. OPPER-SILFZIE. Parijs, 10 Maart (B. T. A.) D» Lfcertl meldt, dat de minister van oorlog heeft besloten, dat de bezettingstroepan uit Opper-Silerië spote dig zullen worden teruggeroepen. Het Belgisch vorstenpaar naar Itulië. Brussel, 10 Maart. (B. T. A.). D» 26st* Maart is vastgesteld als de dag, waarop d» koning en de koningin van België een b»zoek zullen brengen arm het ItaHaansche vorstelijk* paar. De Itaüaansche gezant te Parijs. Parijs, 10 Maart (B. T. A.) De mlnteten- president heeft heden den nieuwen Itidiannschew gezant Sforza ontvangen, die hem een afschrift van zijn geloofsbrieven ter hand stelde, die Wf dezer dagen ann Mlllerand zat overhandigen. Grannatontploffing. Boulogneaan Ze», 10 Maart. (B. T. A.). Tijdens het demonteeren van een granaat in het Engelsche kamp te Dunnes ontplofte de ze, waardoor brand in de gebouwen ontstond» Twee personen kwamen bij de ontploffing om het leven, terwijl men vreest, dat nog meer slachtoffers vallen te betreuren. LI.OTD GEORGE. Londen, 10 Maart. (N. T. A. Draarb loos). Lloyd George heeft hedenochtend Londe* verlaten om zijn vaoantie in Noord-Wales te**» men. DE UITSLUITING IN ENGELAND. Londen, 10 Maart (R.) De onderhand»* lingen tusschen patroons en arbeiders fa het madune-bedrijf zijn mislukt Do uitsiuitfaft „Gelooft u, dat ik ze bij elkaar kan laten, zoolang zij willen Misschien denkt Geoffrey er niet aan of misschien weet hij niet, hoe zwak zij is." „Hij heeft goed nieuws,” bracht Heriot veel- beteekenend in het midden. „En dat te de wij* des levens." Op dat oogenblik boorden rij een haastigen stap op de trap en Joy rende vol vrees do gang in. '„te Heriot daar?” vroeg Geoffrey’s gretig* stem. „Viaag hem of hij komt. Moeder wil her* spreken, Joy.” Heriot ging naar buiten en «ij aan zij met Geoffrey klommen zij de trappen op gingen d* bovenkamer binnen en de deur werd dichtgen trokken. Joy keerde rich met oogen vol verbazing naag haar oom. „Er schijnen hier zulke vreemde dingen to ge* beuren, oom Henry! Waarom is dat alles tochï En wat heeft groote, vrtynnde, vriéndelijk* man mqfc. Geoffrey uit te staan of met mote der „Hij heeft Geoffrey uit moeilijkheden an angs» geholpen, lieve, en hij wil Je moeders hart gte ruststellen. Ik geloot niet, dat wij bezorgd bes hoeven te zijn." „Dt zal trachten het niet te zijn. En moeder fa zeker veel beter I Zij zegt, dat rij rich beslint etif uur weer wat sterker voelt worden.” Je bent een heerlijk verplaegxtertja, kfafatH*! Joy schudde haar hoofd. wFerrars heeft dat ook gedacht, maar een ■dein onderzoek van mijn kant heeft de zaak fa orde gebracht” «Mijn zuster te niet fa staat geweest, het mij te zeggen. Geoffrey’s zuster weet natuurlijk Mets. Ik veronderstel, dat gij de eenige persoon tejt, die de geheele geschiedenis kent «Dat geloof ik wel. De jongen wil niet in uw Itehting dalen, Mr. Hunt, en als ge het niet kwa- digen glimlach. Rk neemt, wil ik er maar zoo min mogelijk Fer spreken. De geschiedenis is eigenlijk ge- Moon genoeg. Hij te er goed afgekomen. Hij was pMgd, den prijs te betalen. Maar ge kunt van PV d« verzekering aannemen, dat het niet noor pg was de vrouw had een echtgenoot in teven. i JooT Het was d» eenig» opmerking, die d» prodk gedurende een paar minuten hooren Het «wij kunnen 7 ^°»dverwanten, tet hij je tot raadgever had, P^dot. Ik ben zeker, dat mijn zuster j» g wan»*» daartoe fa staat zal GOHISCHE COURANT ADVRRTKNTIKPHUSi Uit Gouda en omstreken (bahoorende tot dan besorgkring) 1—5 regel» 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den baaurgkr g; 1—5 regete 1.55, alk» regel meer 0.30. Advertentiifa te h»t Zeterdagmnamar 90 bijslag op den prijs. Uefdadigheidfl-advatantiën d» helft van den pr^a. INGEZONDEN MSDBDEEUNGEN: 1—4 regel» ƒ2.05, elk» regel maar ƒ0.55. (fa de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiSn en ingezonden mededelingen bij contract tot nar gsredur^-- den prij». Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte xdvertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomrt van «oliede boekha-v. delaren, Advertentiebureaux en ons» Agenten en moeten daags vóór de plaatmng het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname versakard te zijn. „Och, misschien wel,” antwoordde Heriot, toen hij zich bewust werd, dat hij zich onverhoeds had laten gaan. „Ik hoor, dat zij dezen namiddag op het hee- renhuis verwacht worden.” „Ferguson ook vroeg Heriot nieuwsgierig. „Ferguson, waarschijnlijk. Hij heeft hier ver- -cheiden vrije Zaterdagen en Zondagen met hen doorgebracht. Ik heb gisteravond van Joy ge hoord, dat het huwelijk vastgesteld te in Juli.” De deui werd geopend en Joy gluurde naar binnen. „Bent u hier, oom Henry F Toen zij een vreem de zag, wilde zij weer weggaan indien haar oom niets gezegd had. „Laat ik je eens aan een goeden vriend van mij voorstellen, lieve. Mr. Duncan Heriot; hij is ook een vriend van Dr. Ferguson.” Joy kwpm toen naar binnen. „Is hij met Geoffrey gekomen?" „Ja lieve. Hij te de soort man, die altijd daar is. waar wat te helpen valt." ’’’riot schudde Zijn hoofd ontkennende terwijl zijn groote vriendschappelijke hand Moy’s slanke vingers omsloot. „Ge moet wat afdoen van hetgeen uw oom zegt, Juffrouw Joy. Maar ongetwijfeld kent u zijn gewoonten en de grootheid van zijn hart I" „O, ja zeker, wij allen kennen hem. Ik wilde alleen vragen, of a ook wist, oom Henry, dat Geoff te gekomen en dat bij nu bij moeder zit en de deur gesloten te." Jk heb hem gesproken.” „Ik zat bij moeder,” ging Joy voort, met even een twijfelenden blik naar Heriot’s gelaat, welke haar klaarblijkelijk tot de gevolgtrekking d**d komen, dat zij vrijuit kon spreken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1