,0 lo Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, góuderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. n, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADI )1NXVE EN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag 14 Maart 1922. Ho. 14S79 FEUILLETON. - 60« Jaargang SOFsaeMBBav SN S! IS ,L BUITENLAND. n Hamburg Zuid-Amerika t« naaf Batavia, pas- Melbourne naar Kobe naar Bes Java, passeerde van Port Natal rdam, kwam H ava te Amsters iva, vertrok 10 zij een nieuw Zondagen geregeld op het land >26 8*8 It 2 40 ""ordt verrolr* HOOFDSTUK XV. Ofschoon zij zulk een begeerenswaardig land- )R4 iels. )OPT I HET lerioht. >rgea vat; te lAdte 03, Uit het Engelsch door J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LTALL. ALL. rjaars- e pa erlijke nodes, gratis mdere rekke- troon. Is. nda. ah 14 Maarfl tot licht bas nachtvorst, iets Rotterdam, ar* Nederland, pas* Rotterdam volkeren inleiden en aan den „«fedelcozcn vre destoestand”, waarvan de Italiaan Nitti spreekt, misschien een einde maken. Ben glas wijn baat dikwijls den levensgeesten van den zieke meer dan de beste medicijn en Lloyd George, de sterkste motorische kracht van Europa, is de juiste man om der wereld dezen wijn te langen.” CUom. «4 p-weJ r Newport New* van Java natel Perfm. Australië te Rot* Amsterdam naqj naai n Yokohama te GOUDSCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot d» bszorgfcrtng) 1—6 regel» ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda an den bazorgkriag: 1—fi regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het ZatenlagmmuMr S0 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEKLINGRN» 1-4 regels ƒ2.06. elks regel maar ƒ840. O» de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bQ contract tot zeer garedueeer. den prijs. Groote letters en randen worden berekepd naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkotnrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatainr aan het Bureau zijn ingekotnen, teneinde van QfMsamo verzekerd to xiin. Iemand, die nooit zijn zienswijze wijzigt, is hmand die nooit zijn vergissingen herstelt Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ248, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.15, mot Zondagsblad ƒ840. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bufeaa: MARKT 1L GOUDA» Mi onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux sgn dagelijks geopend van 9—4 nat| Administratie TeL fat 82> Redactie TeL ML welke levens die doorgedrongen is,” zeide He- riot zeer eenvoudig en oprecht. „O, maar die had zooveel sterker en beter kunnen zijn, indien ik niet pl die jaren van zelf zucht geleefd had achter mijn beschuttende hegï Maar nu zijn mijn oogen geopend. Ik wil gaan, wnar ik van meer nut kan zijn en ik wil Joy niet langer in den weg staan. Zij heeft r.eeds lang het verlangen gehad, naar Knar oom Henry te gaan en hem te helpen bij zijn werk in de pa rochie. Zij is er bijzonder voor geschikt en zi| heeft mijn afkeer niet, van wat leelijk of zelfs slecht is. Zij begrijpt wonderlijk goed en vlug, ik geloof werkelijk, dat ik naast haar, wat betreft wereldwijsheid en kennis van het menschel ijk hart, slechts een kind ben 1” ^Zij is een goed schepseltje, mevrouw," zeide Heriot, terwijl zijn grofheid nog meer uitkwam naast den zachten klank van Lucy Ferrar’s lie— felijke stem. Het is misschien beter voor haar, te bloeien zooals de bloemen, tot geluk van de menschen rondom haar. Het Londensche vuil moet haar niet besmetten I" „Zoo spreekt haar oom ook. De veronderstel, 2_. f mannen is. Maar Joy is er niet mede voldaan. Nog onlangs heb ik gezien, dat zij steeds rusteloozer is geworden Ik poet hierover nog vandaag met mijn broe der spreken. U hebt mij zoo goed gedaan, vriend, met uw opwekkend nieuws, dat ik denk, dadelijk wel te kunnen ópstaan." „U ziet er nog wit en zwakjes genoeg uit, en u deedt beter, u nog langen tijd in acht te ne men." Zij boog zich weer wat voorover en haar oogen werden nog ernstiger. „Het vraagstuk, dat ik nog niet opgelost heb, is dat, hetwelk met Anna Mainwarmg in ver band staat - het meisje, met wie Geoffrey twee tear verloofd is. Zi» ho<«dt van hem. Zii rltfke nmer LL. Relletjes. Goths, 13 Maart (W.-B.). Bij gelegen» heid van de bijeenkomst van de orde der Jonge Duitschers in Thüringen is het tot ernstige ons geregeldheden gekomen. Bij een fakkel-optocht hebben jeugdige communisten een aanval op den stoet gedaan, waarbij zij met stokken er op los ranselden en met steenm en stukken ijzer wier pen. Br ontstond e-n gerecht, waarbij aan beide zijden Vele menschen gewond werden, sommigen ernstig. De voor gisteren aangekondlgde omme- töcht is «fghlnst. De vertoonmg van de Herrs manschlacht in den sdtouwburg was alleen on* der bescherming van een versterkte politiemacht mogelijk. Zaterdagen en door. Barclay Speed was werkelijk verwonderd, toen zijn vrouw hem mededeelde, dat zij naar Upleys zouden gaan, want dit was al de derde opvol gende week. Hij maakte evenwel geen tegen werpingen, want hij hield van de plaats, en dacht er somtijds met eenig verhingen aan, zich daar voor goed te kunnen terugtrekken. Maar zijn vrouw moedigde hem niet aan. „Uit zaken gaan? Waarom wil je je uit de zaken terug trekken, Tom riep zij, toen hij er den laatsten keer over gesproken had. ,Je weet net zoo goed als ik, -dat het eigenlijk beduidt, dat je je eigen doodvonnis zou onderteekenen I Denk eens aan alle oudere menschen, die wij gekend hebben, met vader te beginnen, die lang zaam wegkwifnden, nadat zij opgehouden had den, te werken. Doe wat minder, als je wilt, en neem je halve weken vrijik begin nu te ge- looven, dat zulks goed is maar met m ij n goed keuring zult ge Riversea nooit opgeven I” Barclay Speed sprak dit besluit van zijn echt- genoote in het geheel niet tegen. Het werk was voor hem een tweede natuur. Toch maakte de lieflijke bekoorlijkheid en de deftigheid van het landleven diepen indruk op hem en eens had hij tegen Mary gezegd, dat lüj graag zou willen bewijzen, „dat hij iemand van beteckenis was in het graafschap." „Je behoeft je daarover het hoofd niet te bre- aeze wooroer, ken, Tom," had zij met haar botte openhartig- bereikt, die hij heid gezegd, „Je zult daar nooit iemand anders -u_:, zjjn, n|s je tenminste over Upleys denkt, dan do eenvoudige Tom Speed —..de jamfabrikaQt Zij hebben daar in het graafschap te veel trov en je zult er mij niet toe krijgen, dat ik mij heek-maal aan hun genade overlever. Zool an. -- -~B--Upleys slechts ons aangenaam landelijk hotel huis bezaten, brachten de Speeds toch niet alle lis, is het mii goed, maar ik wil mijn goed Lon-1 aart. (W.-B.). Tusschen ver ven de vereenigjngen en de het mipisterie van financiën is ig bereikt over de regeling van der rijksambtenaren, waarvan de totale kosten jaarlijks 30 milliard mark, de kos ten voor land en gemeente inbegrepen, bedra gen. Om deze te dekken zullen de spoorweg- en post tarieven worden verhoogd. Die verhooging gaat waarschijnlijk op 1 April in. 48 Jk geloof, dat u het overdreven hebt Ten- •ünste voor zoover ik uit juffrouw Frampton *at kon krijgen, hebt u een heel anderen indruk ®P haar gemaakt Zij verliet het huis, terwijl het «aar speet, dat zij gekomen was, om uwentwil •oowel als om haarzelf.” „Vertel mij wat van haar I" zeide Lucy Fer rari medelijdend. „Heeft zij een moeilijk leven? Denkt u dat ik haar zou kunnen helpen? Ik zou •>®t gaarne willen, uit dankbaarheid omdat ik 'dat dit het gezichtspunt der JBujn jongen heb kunnen behouden en om te weten voor hetgeen ik dien dag gevoeld en ge- •wen heb. Ik moet dien afkeer overwinnen en Riet tjgyreesd zijn om de daadzaken van het le- fren onder de oogen te zien. Het is de fout, die beschermde vrouwen maken. Ik ben zoo af- «aeng van het kwaad geweest, dat ik getracht te vergeten, dat het bestond. Ik moet in •en grootere ruimte gaan wonen. U ziet den T 06 •choonheJd van deze plaats, waar de dertig jaren van mijn huwelijksleven heb worgebracht I Maar het is geen leven geweest, was slechts een plantenleven T 1ander nut K«had. U weet niet, wat •en mvloed «xmI, de mre hl», gwmMt kk In Inbraak. Berlijn. 13 Maart (W. B). Naar ds Deutsche Zeitung uit Frankfort a.d. M. verneemt hebben inbrekers het slot Priedrichshoï nabil Hamburg, waar wijlen de moeder van ez-kei- zer Wilhelm heeft gewoond, weten binnen ts dringen. Zij konden zich meester maken van een aantal zilveren’ voorwerpen ter waarde van vele honderden millioenen mark. Een der da ders wërd later gearresteerd. Fransch beambte te Leipzig aangevallen. Keulen, 13 Maart. (W. B.). De Köln. Ztg. meldt uit LeipzigEen beambte, werkzaam aan hot Fransche consulnat-generoal te Leipzig, op weg naar huis door drie, klaarblijkelijk dron ken, onbekende mannen aangevallen Eén sloeg hem cëh tand uit den mortd. Hij werd daarna op den grond gegooid, manr kon weer opstaan* doordat personen, die de aanvallers begeleidden, dezen.vnn verdere handtastelijkheden terughiel den. Er is tot nog toe geen reden aan te ne men, dat deze Fratischmnn aangevallen is, om dat hij tot het Frnnsche consulaat behoort. De Fransche rcgeerir.g heeft van de rijksregeering h»t aanbieden van verontschuldigingen on het opleggen van straf geëlsoht. ing met de geallieerden te ■loopen week aan de geal- buitenlandsche. zaken ge- uane verzoeK gesemeade aiieen, omdat berichreO uit Europa erop wezen, dat de geallieerden niet B r 1 ij n, 13 Ma& r t. (W. B.) De onderhan- - - J-»-- j- gevolmachtigden van vakver- ities over de salarissen der aipbtenaien en bea.nbten, die in het rijkw> nis* terie van financiën werden gehouden, hebbeW gisteren haar beslag gekrggen, maar da overt eenkomsten moeten nog worden goedgekeurd door den rijksraad en den Rijksdag. Betreffend* de arbeiders en geëmployeerden wosden zij nog voortgezet. STAKINGEN IN DUITSCHl.AND. Maagdenburg, 13 Maart. (W. B.) Da steking in de metaalindustrie alhier is geëindigd, De partiien siin door bemiddeling van den op» peipresident Hörskig tot een overeenstemming geraakt. De beslissing der erbitrege-commbsia omtrent een uurtoesiag van 1.50 mark m Fdh> en 75 pfenning in de eerste helft van Maart blijft gehandhaafd. Op 15 Maart zal den arbei ders eveneens een toeslag van 95 pfenning wow den toegestaan. Maagdenburg, 13 Maart. (W.-B.& De staking der metaal-arbeiders is geëindigd og den grondslag van de beslissing der bemidde* lingsrommfcrie. Veroordeeling wegens landverraad. München, 13 Maart (W. B.). Het Volksgericht alhier heeft den schrijver Wolff en den ingenieur Pomherger wegens landver raad resp. tot 15 en 6 jaren tuchthuisstraf, bo nevens tot 10 janr eerverlies, veroordeeld. IEN. i Vmicolë jciété des Co., Cog- j Sher- jnsoorten, naar Br.-Indië^ amburg te Ante /Zweedsche ooren naar ünaire von ten teneinde ,_x AtifriffiiMfal de kwestie, welke hen gemeenschappelijk belang inboezemen en die zullen worden ter sprake ge bracht op de conferentie yan JJJtenua. Een Russisch verzoek. Fartfs, 13 Maart (B. T. A.) Naar de Petit Parisfen meldt, wordt draadloos uit Moskou be richt ontvangen, dat Tsjitsjerin officieel ver zocht heeft ook Russische deskundigen te laten deelnemen aan de geallieerde deskundigen- oonferentie. Er is dienaangaande nog geen be slissing getroffen. DE AMERIKAANSCHE BEZETTINGSKOSTEN New-7ork, 13 Maart (R.). Naar de cor respondent van de Associated Press te Washing ton uit de beste bron verneemt, is de Ameri- kaqnsche regeering niet van plan de verdee - ling van Duitschlands betalingen tot herstel te gedoogen, zonderdat ook Amerika haar deel daarvan ontvangt. Krachtens de voorwaarden van den wapen- stilgtan zijn de Amerikaansche strijdkrachten in het Rijnland gebleven op uitdrukkelijk verlan gen der geallieerden onder bepaling, dat aan Amerika de kosten, die de bezetting zou ver oorzaken, zullen worden vergoed. De Ameri kaansche regeering is uiterst schappelijk ge weest en heeft getracht op zeer vriendschappe lijk? wijze een schikking treffen. Het in de afgeloopen week lieerde ministers van done verzoek geschiedde alleen, omdat berichten geneigd waren Amerika’s verlangen in over- delingen met de weging te nemen, maar de Amerikaansche re- eenigingsorganisat TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 13 Maart (W. B.). De finan- cieel-politieke commissie van den economischen rijksraad heeft zich in zijn laatete vergadering met de financieel® kwesties van het program voor de conferentie .te Genua bezig gehouden. D« commissie kwam tot het besluit, dat het in verband met den toestand" van de wereld on mogelijk was voor Duitschland bepaalde voor stellen te doen. Bij de bespreking van de ge dwongen leening is met twaalf stemmen tegen vier stemmen van werkgevers en een stem van een vertegenwoordiger van een vrij beroep een motie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat de commissie de uitgifte van de gedwongen lee ning voor den economischen toestand uiterst bedenkelijk vindt. Londen, 13 Maart (N. T. A. Draad loos). Chamberlain vertelaarde in het Lager huis, dat de weigering van ^jnerika om deel te nemen aan de conferentie van Genua geen wijziging zal brengen in den datum, die voor de conferentie is vastgesteld, n.1. 10 April. P a r ij s, 13 Maart. (B. T. A.). N&ar de Matin uit Genua verneemt, heeft j—v- regeering aan Motta, die daar wel had, officieel voorgesteld; een preW ferentie te beleggen van' de neotte met elkaar ruggespraak te houded densch tehuis en al mijn vriend» daarvoor niet opgeven. Het verbaast mij, dat een man, die zoo scherpzinnig is als jij bent, dat niet inziet. Zelfs de Ferrara nemen een beschermend air tegen over ons aan, ofschoon ik beken, dat Lucy haar pillen verguldt." „Waarom gaan wij er dan vandaag heen? Komt Ferguson F vroeg hij met een hulpeloos voorkomen. Ja. En Tom Ik geloof, dat Naomi iet» hindert. Neen, zij beeft mij daaromtrent geen woord ge zegd, manr ik voel het. De Harley Street zaak gaat niet vlot, wel?" „Ik zal Dan vanavond eens aan zijn wissel herinneren. Hij is een eigenaardig vreemd soort jongen, Mary; en somtijds vraag ft mij ver wonderd af, of hij zid» wel bewust k van het groote geluk, dat hij heeft, Naomi te krijgen. Een schaduw, dieper en donkerder dan ds gelegenheid scheen te rechtvaardigen, kroop langzaam over Mary Speed's gelaat. „Tom, ik wil Naomi met ongelukkig zien. Zij is ren goed meisje, maar zij heeft aanleg omt te lijden .Ik zou Dan Ferguson nooit vergeven, als deze haar hart verwondt." „Ben je dan niet zeker van hem, Mary? Mas» ik geloof, dat hij een oprechte jongen is.” „O ,dat wel maar hij is te koud en te bere kenend, Tom. Ik zie graag een man wat vurifc vooral in een liefdeszaak." „Hü is ren Schot, Maryz en bovendien wordl aan weten*--%npelifte menschen het gevoel w«h ontnoi 1 eng» alles terug tot Wt»*^ I heeft hiervan geen vermoeden. De vraag is, wie moet haar dat vertellen? Wat is iemands plicht in zoo'n geval Het zou niet goed zijn, daarvan ben ik zeker, toe te staan dat zij met Geoffrey zou trouwen, zonder hiervan iets te weten." Heriot stond eenigszins loom op. Die vraag trof hem diep. „Eén ding, tegelijk, mevrouw Ferrars. Dat moeten wij wel bedenken. Laat de dingen nu met rust. Er moet zooveel in het leven overgelaten worden, dal wij dit waarschijnlijk Geoffrey zelf moeten laten doen. Ik ben geen man, die het recht heeft.. Gods naam op mijn lippen te ne men, maar ik zelf geloof, dat Hij Geoffr-y be waken zal, dat Hij dnt nu reeds gedaan heeft en wij hem in die hoede moeten laten." Hij wendde zijn blik af, want de manier, waar op Lucy Ferrars aan zijn lippen hing, verwarde hem „U «rit wel rijk gezegend in uw eigen Ifeven zijn, u bent zoo vol medegevoel en ruim van begrip. Ik hoop, dat u mij eens alles van uw tehuis zult vertellen en dan zal er misschien wel een weg zijn, dat ik in staat zal zijn een kleine leegte te vullen. U bent toch zeker ge trouwd Een alleenstaand man zou niet zoo’n ruime opvatting der dingen hebben F „Ja, mevrouw, ik ben een getrouwd man." „En kleine kinderen F „Twee,” antwoordde hij. „Ben anderen keer zal ft u meer vertellen," en bij deze woorden, nis had hij hiermede een grens 1 onmogelijk overschrijden kon, ging hij naar bui ten en sloot de deur. geering is van plan haar recht, overeenkom stig de bepalingen van den wapenstilstand, handhaven. Berlijn, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos). Volgens de New-York Herald zou liet departe ment van buitcnlandscbe zaken der Ver. St. nndrukkelijk hebben verklaard, dat Amerika blijft nandringen op betaling der bezettingskoa ten als op een onaantastbare schuld; de afwij zing daarvan zou worden beschouwd als een ongewone daad der geallieerden. Vorstelijk echfscheidingsproces Berlijn, 13 Mnart. (W. B.). In Engels^he en Amerikaansche bladen doen den laatsten tijd berichten de ronde over een met gesloten deu ren te Potsdam gevoerd echtscheidingsprpces tegen barones Von Plattenherg/waarbij de als getuige gedagvajfrdigde prinses Eitcl Friedrich bekend zou hebben echtbreuk met baron Von Plattenberg te hébben gepleegd. De Deutsche Allgemeino Zeitung vemesfar daaromtrent van goed ingelichte zijde te Pots-» dam, dat van deze z.g. onthullingen geen woord waar is. Men is in ingewijde kringen van mee-; ning, dat deze geheele geschiedenis door voor malige bedienden van de familie is tjondge- strooid. In de laatste Jaren heeft prins Eitél Friedrich herhaaldelijk Tegen dergelijke praat jes te strijden gehad. Berlijn, 13 Maart.. (W. B.) In retband met het bericht, volgens hetwelk bij de zitting met gesloten deuren van de civiele kamer der rechtbank te Potsdam prinses Bitcl Friedrich zich zelf als getuige iïf het echtscheidkngsproces zou hebben beschuldigd van echtbreuk, ir wel interes sant, dat de Bert. Zeitung am Mittag meldt, dat prins en prinses Eitel Friedrich gisteren te Za- men Potsdam hebben verloten en zich naar Doom hebben begeven. Greot-hertogin Anastasia, f Stockholm, 13 Maart. (N. T. A. Draadloos.). De ex-groothertógln*weduwe van Mecklenburg Schwer'-r (de moeder van konin- Alexandra van Denemarken en van de Duitsohe ex-kroonprinses) is plotseling op 62- jarigen leeftijd te Canrws overleden. Koningin Alexandra en de Deensche kroonprins zijn gis teren naar Cannes vertrokken. Uit de Duitsche Volkspartij. Berlijn, 13 Maart. (W.-.B). De rjjkscom- misie uit de D. V. P. heeft met algemeene stem men de houding van de rijksdagfractie, met name haar medewerking aan het plattelandscompro- mis, goedgekeurd. Er is een motie aangenomen, waarin aan de partijleiding van de rijksdagfrac tie en de Pruisische ministers het vólkomen ver trouwen van de rijkscommissie wordt verzekerd. De ambtenaarssalarissen in Duitschland. Berlijn,13 M tegenwoordigers i ijkstegeering op overeenstemming de bezoldiging <«c m naar W.~In* iden. Sjanghai naar OVERZICHT r haar Umschau und Anuchao- Jfubriek werd gisteren door de Köiniscbe Zeitttg Jrastgesteld, dat Uoyd George’s hervormingsar- beid vooral hindernissen in den weg word» ge legd door Washington. Vrijwel elk leidend poli- ticirs fci Europa heeft te kennen gegeven, dat het Buropeasche bedrijfsleven zonder de htdp van Amerika niet meer op gang kan worden ge bracht; nog ontengs is door Rathenau, den Duit- schen minister van buitenlandsche zaken, e» bede om hulp gericht tot den algemeenen wchuldeischer ven al de vroegere vijanden ven Duitschland. Het antwoord fe echter, voor zoo ver hij daarbij aan Genua dacht, absoluut afwij kend uitgevallen; de Amerikaansche regeering ■ai misschien aan de conferentie niet eens deel- nemen eb „toeschouwer", een vorm van deel neming, die zij veelal prefereert bij verschiilen- Ide bijeenkomsten. De overzichtschrijver der Köln. Zlg. merkt op, dat de afwijzende houding Her Ver. St niet voortvloeit uit antipathie tegen bet groote werk van den wederopbouw, maar dat dringende noodzaak Amerika noopt aldus te hendelen: de Amerikaansche regeering staat net op het punt de oogst van de Wastóngtonsche conferentie de schuur in te rijden en zij moet Xturbij den hoog opgetasten wagen over den 1 WneDen weg, dien da Amerikaansche Senaat f rai^nt, leiden; daar een deel der vracht, nX de /ier-mogeodhedm-overeenkomst inzake een redespoiitiek in den Stillen Oceaan, als een wort nieuwe Volkenbond kan worden be- ichouwd, leggen zoowel de gezworen tegenstan ders van alle vefdragsketenen onder de republi keinen als de aanhangers van den Geneefschen Volkênbond onder de democraten duidelijk de neiging aan den dag den wagen met de vracht fa den afgrond te lat» valbn. Hrt gevaar Msr> ivoor wordt niet gering geacht, omdat een derde Her stemmen voldoende b om de regeerings-1 Voorstellen te verwerpen. De verwachting wordt Ban ook uitgesproken, dat onder de democra ten er niet velen voor zullen voelen aan een Overwinning der regeerkngspartij mede te wer ken, te meer daar in den herfst verkiezingen toor 't congres worden gehouden. „De doorsing", aldus de schrijver, „geeft in Bergelijke situaties nog meer dan anders in de iVereenigde Staten de openbare meening; over- •rint in haar de bereidheid om mede te werken jan de internationale overeenstemming, dan zal 8e Senaat de verdragen aannemen; behoudt Jaartegen het wantrouwen jegens een verwikke- Ihg in buitenlandache aangelegenheden de over- Jand, dan zal hij ze verwerpen. Hoe zou del Amerikaansche regeering het kunjen wegen juist op dit oogenblik door deelneming aan een nieu we conferentie haar conto te belasten? Het 'Amerikaansche volk is nog niet rijp voor Genua, evenmin als het Fransche en een niet onbe langrijk deel van het Engeische volk. De wei gering der Amerikaansche regeering geschiedt natuurlijk niet met een beroep op dezen grond, die een binnenlandsche aangelegenheid der Ver. St. is. Zij behoeft zich hier ook niet op te beroe pen, omdat de Amerikaansche regeering ook om andere redenen de conferentie te voorbarig acht. .ej„ Zij weet, dat de groote hulp, die Europa van Zelfs wanneer zij ons heelemaal geen directe 'Amerika verwacht, ten eerste moet bestaan in verlichtingen zou brengen, zou rfj ccr. ric'".*.’ kwijtschelding der Bntente-echulden (hetzij voor tijdperk ten aanzien van de betrekkingen der een goed deel, hetzij volkomen) en ten tweede in een groote leening, waardoor Duitschland van de voortdurende deviezen-stortingen bevrijd zou worden, die thans de Mark in dwaze sprongen telkens dieper in den afgrond jagen en den han del van heel de wereld verlammen." De Köln. Ztg. merkt in dit verband dan ook op, dat de stemming van het Amerikaansche volk jegens de npoden van Europa tegenwoor dig nog van dien aard is, dat de Amerikaansche regeering te Genua noch den eenen noch den anderen der vorenvermelde maatregelen zou kunnen toezeggen: zoolang de kleine burgerij en boer in ’t Midden-Westen in zijn krant leest, dat de Ehtente-mogendheden door hun rede- looze eischen Duitschland telkens meer in de richting van „het bankroet drijven, voelt hij er weinig roor cHt land, dat eigenlijk al niet meer in staat b om te betalen, nog geld te lee- nen; en wanneer hij aan de groote legers der Europeesche staten denkt, wordt hij bitter ge stemd, omdat hij van hen de voorgeschoten gelden niet terugkrijgt. Bijgevolg wordt in het antwoord der Amerikaansche regeering ver- kleard, dat Europa liever dan de conferentie te Genua, die meer of minder een politiek karak ter draagt, te houden, een zuber economische conferentie moest uftschrljven, waarop natuur lijk het vraagstuk der Dtritsche betalingen in ’t centrum zou moeten staan. De eerstvolgende dagen, aldus merkt de over zichtschrijver op, zullen doen zien, op welke wijze Lloyd George positie zal kiezen tegenover het Amerikaansche antwoord, dat de heele brug omver rukt, die hij te Boulogne heeft ge bouwd, om Poincaré het gaan naar Genua mo gelijk te maken, omdat in het antwoord er tegen wordt geprotesteerd, dat de voornaamste oor zaken van het kwaad, dat men genezen wil, n.1. Duitschlands verplichtingen om te betalen en al wat daar aan vast zit, van het programma der conferentie worden geweerd. Ten overvloede wordt fa bet Amerikaansche antwoord er ook nog bezwaar tegen gemaakt, dat a» de confe rentie wordt deelgenomen door Rusland, van welks terugkeer in den kring van 't weroWbe- drijfsleven Lloyd George zich evenveel voorstelt als van het herstel van Centreal-Europa, Zoo pStaat de Engelsche premier Lloyd George voor de moeilijke keuze de conferentie zoo lang uit te stellen, tot de stemming in Amerika, Frank rijk en Engeland zelf ten opzichte van de confe rentie gunstiger geworden is, of aan den tien den April vast te houden en alle verzet ten spijt zijn politieke begaafdheden te benutten tegen over de staatslieden, die Europa naar Genua stuurt en de wereld het geloof aan zich zelf te hergeven, hetgeen de voorwaarde voor haar •co- nomische wederopleving is.' De Kölnische Zei tung eindigt haar beschouwing over de confe rentie van Genua :v „Stellig zal hij het meest voelen voor don laatsten weg, te meer, daar Wf, door dezen te be wandelen, de domineerende positie in de Engel sche politiek terug zou kunnen winnen, die hij nu eenigszins heeft verspeeld, terwijl hij in 't geval eener verdaging er niet zeker van zou zim de conferentie nog als eerste minister van Enge land mee te maken. Ook bezien van uit den Duitschen gezichtshoek kan men slechts wen- schen, dat hij het groote plan der eerste, werke lijk Europeesche, conferentie omzet in een daad. 'Amerika verwacht, ten eerste moet bestaan in verlichtingen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1