DDE Het Verloren Tehuis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 60* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon>en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. MMtM Ciinit in dm (OM, roop» u uw 10. 14880 dam, vertrok «via, voer U Hamburg- tg tienoe-Ayre^ 'va, voer 13 J, vertrok IQ 'rinidad nami am, voer 11 'rinidad naar vertrok M m, voer IJ tn, kwam 13 burg te Bres iva, voer 13 ran Amsten» Java, voer Hamburg te sco, vertroli rika te Aim cao. vertrok richt. bitter koud. ?n merk’ tezameri 954 2fi dam, vertrqü dam, vertrok West-Indifi, burg te Am* ar New-Fori^ £ai<b»Amerfkv^ F.4ndië, voed va, kwam 11 naar Buenos* m. te New-York 156 was •^rusten de 12.:: •*dir glas 5 Maart» ot Noords* wind, licht amende ben kans dag. waarschijnlijk en was yermoedelijk slechts „terreinverkenning"). Het Grieksche offensief van het laatste jaat bed, hoewel i 1_. T_.Z1— gebieden, die er onder tfadden te lijden, niettemin groote schade teweeggebracht. In de Turksche _!gJ ING. 1 en bek Zerzend- -56. R. Franco Batavia naar, tz aan. dam, voer Deutsche maatregelen tegen woeker on smokkelhandel. Kleef, 14 Maart (W.-B.). Wegens smok kelen van talrijke runderen naar Nederland heeft de woekerrechtbank een boor uit Keeken (dis trict Kleef) en zijn neef uit Mehr (district Kleef) tot één jaar en negen maanden gevangenisstraf en 140,000 mark boete veroordeeld. STAKING IN ZUID-DUITSCHLAND. Berlijn, 14 Maart. (W. B.). Volgens een bericht aan het Berliner Tageblatt uit Augsburg heeft men daar gisteren op een vergadering van het Duitsche metaalarbeideraverbond met alge meens stemmen besloten in staking te gaan. Om te beginnen zullen de twee groote bedrijven van de machinefabriek te Augsburg en Neurenberg en de machine- en bronswarenfabriek Rledinger wórden stilgelegd. In deze fabrieken werken in ’t geheel 6000 arbeiders. De aanslag op den Franschen consulaat»» beambte. Berlijn, 14 Maart. (W.B.) Omtrent dan aanslag op den Franschen conculaatssecretarte te Leipzig bevatten de bladen een off icieele uit eenzetting, volgens welke da secretaris in ge zelschap van de dochter van zijn hospita op weg naar huis was, nadat hij verschillende ca fe's had bezocht. Onderweg heeft hij met ver schillende heeren woordenwisseling gehad, die er toe hebben geleid, dat hij voor zijn woning met een van hen handgemeen is geworden. Men vermoedt, dat deze heer een onderdaan van een der Scandinavische landen is. ienos-AyrM|| a Francisco^, 50, 200 n 5.50, ier fijn< 00 extra' 4.25. 100 f 16.25. 150, 200 Uit het Engelsch door •fc’r' X P. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* btf onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie TeL Int 82j Redactie TeL 546. C Ft rdt vervolg^* OVERZICHT. ÖB TOESTAND IN WEST-AZIB EN DE MOGENDHEDEN. Door Ph. Rühl wordt in de Fr. Ztg. opge- Unerkt, dat men op 't oogenblik het zoo druk heeft met zijn eigen zaken, dat men zich weinig bekreunt om wat buiten Europa plaats grijpt zoo had men ook aan de gebeurtenissen in West-Azië, waar een Turksch centraal probleem het Russische en het Islamitische met elkaar ver bindt, weinig aandacht kunnen schenken. De groote mogendheden, aldus Rühl, hebben srgeefs geprobeerd deze vraagstukken door iddel van het zwaard op te lossen. Hun ijver zucht ten aanzien van de West-Aziatische eco nomische vraagstukken, het onderschatten van de moeilijkheden en de uitgestrekte gebieden, het verlangen van de bevolking aldaar om onaf hankelijk te zijn van de economische en politieke slavernij door de groote mogendheden, ten slotte hun onverbreekbare geestelijke samenhang, zijn alle oorzaken, die de droomen der afzonderlijke, naar macht hakende, mogendheden van een duurzame beheersching van die volkeren ver nietigen. De permanent dreigende moeilijkheden in Egypte en Indië, hebben het oog der wereld met name op die landen doen richten. Een aanmer kelijk deel van dergelijke moeilijkheden in Voor- voor Engeland is volgens Rühl en naar o?k de Morning Post onlangs toegaf terug te ngen tot de Britsche politiek ten opzichte van Turkije. Inderdaad had de openlijke en geheime st' un der Grieken en de hun gegeven toestem ming om Smyrna te bezetten, slechts geleid tot en krachtiger Turksche oppositie tegenover Engeland. In de Asiatic Review was door verstandige Engelschen openlijk verklaard, dat het een rijk als het Britsche, dat over een derde van alle Mohammedanen heerschte, niet onverschilb’g kon zijn, wat de overige twee derden dachten en deden. De poging om Klein-Azië en zijn leidende macht door een betrekelijk klein Grieksch leger er onder te krijgen, moest als mislukt worden be schouwd. De binnenlandsche moeilijkheden in Griekenland daarenboven werden grooter en in verband met den langen oorlog in de ongast vrij* gebieden van Anatolië en de ernstige ver deren door gevechten en vooral ziekten. Honken de berichten, dat het Grieksche leger de demo bilisatie eischte, wel waarschijnlijk. Maar het klinkt als een sprookje, zegt Rühl, hetgeen door Athene verspreid wordtn.I. dat 800 officieren aan de Grieksche regeering een stuk hebben ge stuurd, waarin zij verMaren bij een ontruiming nn de bezette Klein-Aziatische gebieden ontslag trit 't Grieksche leger te willen nemen en op eigen houtje verder strijden. Verder zouden 20,000 Grieksche soldaten het bewuste stuk mede heb ben onderteekend. (De redactie der Fr. Ztg teekent hierbij aanHet in Parijs opgedoken vermoeden, dat Griekenland met Engelsche hulp een nieuw offensief voorbereidt, klinkt heel on- en was yermoedelijk slechts een „terreinverkenning"). Het Grieksche offensief van het laatste Jaai --- - -- had, hoewel het afgeslagen werd, in de Turksche van legerdienst vrijgesteld; de Turksche Nat. Verg, heeft ook voor de v Eerzucht is meestal een kwaal van kleine menschen; minder van de groote geesten der menschheid. zaamheid. „Misschien is dat wel zoo. Ik heet Speed (Speed beteekent haast) van mijn naam en ben. het ook van nature. Ik houd er van, da dingen door te zetten." pluist. En ik ben juist in een geheel anderen vorm gegoten. Ik kan het niet doen. Mr. Speed Ik ben hierheen gekomen met Naomi’s volkomen toestemming, om u te vragen mij van deze ver plichting te ontslaan." „Naomi mee inbegrepen?" vroeg Spoed. Bij die vraag bloosde Ferguson's gelaat „Ik mag dan een dwaas zijn, Mr. Speed, maar ik ben geen ploert. Dit is alleen iets wat mijn gedrag betreft omtrent de zaken en daarin ben ik de hans ,zooals iedere man dat zijn moest. Naomi stemt erin toe naar Oakley Square te komen. Toen wij pas verloofd waren, heeft zij gezegd, dat zij daaraan eigenlijk de voorkeur gaf. Misschien zult u zich herinneren, dat zij nooit in groot geestdrift geraakt is, omtrent Harley Street." „Maar hebt ge dan beiden niet erover ge dacht dat haar moeder en ik toch wel het recht hebben, in deze zaajRook gekend te won» den?" „Ja, natuurlijken het spijt ons, als het een teleurstelling voor u zijn zal. Maar wij zijn vast besloten." „En het is je voornemen om je leven lang te sloven als armendokter in St.-Pancras „Wij kijken zoo lang niet vooruit. En ik ben nog een jonge man, Mr. Speed. Mijn eerzuch- innen zijn niet begraven, slechts uitge- TELEGRAMma. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 14 Maart (N. T. A. Draadloos). Volgens de Chicago Tribune zou Poincaré heb ben besloten niet persoonlijk aan de conferen tie te Genua deel te nemen, omdat volgens zijn meening de conferentie geen resultaat v<m be teekenis kan opleveren, nu Amerika zijn deel neming heeft geweigerd. DE FINANCIEELS CONFERENTIE TE PARUS. Londen, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos). De diplomatieke medewerker van de Daily Tele graph verneemt, dat de Britsche gedelegeerden op de conferentie, die verleden week te Parijs is gehouden, zeer voldaan zijn zoowel over de bereikte resultaten als over den buitengewoon hartelijken en zakelijk^n geest, die de intergealli- eerde besprekingen kenmerkte. Dank zij dezen geest, werden de oorspronkelijk bestaande mee- ningsverschillen, die belangrijk schenen te zijn, spoedig uit den weg geruimd. Het denkbeeld, dat de commissie van herstel de beste middelen moet onderzoeken om de Duitsche schadeloos stelling te mobiliseeren door internationale les*» Nationale Vergadering is door den commissaris (minister) van binnenlandsche zaken, Fethi bey, op een vraag van den afgevaardigde van Ismid geantwoord, dat de verwoestingen in Ismid en omgeving, waarvan het doel was het economi-' sche leven te ruïneeren, tot dusver reeds op millioen pond moest worden geschathet natuurb'jk volkomen ondenkbaar met regeerings- middelen ook maar om-ende-bij de schade weer goed te makennochtans zou de regeering alles in 't werk stellen om de benadeelden binnen de grenzen van 't mogelijke te helpen. In verband met den benarden toestand van de bewoners der verwoeste gebieden is dan ook in grooten omvang door de bjiitenlandsche Moham medanen een hulpactie op touw gezet. De'Voor zitter van de Indische Roode Halve Maan, Emir Ali, en verder een in Amerika gestichte nieuwe vereeniging hebben bedragen van beteekenis ter beschikking gesteld en een Egyptische commis sie brengt één millioen pond, dat is ingezameld, zelf naar Angora. Deze solidariteit, waarvan de Egyptische en Indische Mohammedanen blijk geven, is al dus Rühl in Engelsche kringen natuurlijk niet onopgemerkt geblevenvooral in de kringen der Indische zou men het hachelijke van een politiek gevoelen, die het Engelsche prestige in 't Oosten ten zeerste zou kunnen schaden. Ken merkend hiervoor wordt genoemd de ontvangst eener delegatie van Islamitische Bengalen, die onlangs bij den vice-koning van Indië, lord Rea ding, om een interventie van Engeland ten op zichte van de wijziging van 't verdrag van Sèvres hebben voorgesteld. Lord Reading gaf tegen over hen uiting aan de hoop, dat binnenkort een vrede met Turkije zou kunnen worden gesloten, die de openbare meening der Islamitische vol keren kalmeerde. Hij had daaromtrent hoop gevende berichten uit Engeland ontvangen. Lord Reading zou er den nadruk op hebben gelegd, dat de nieuwe vrede een heel anderen grondslag zou hebben dan in 1920. De Indische regeering zou alles doen om te bevorderen, dat een der gelijke vrede werd gesloten. Op de eensgezindheid, die onder de Ooster- sche volken ten aenzien van de politiek der Eurcpeesche mogendheden heerscht, werpt een artikel van 't vooraanstaande Arabische blad te Cairo, Ek Abar, een helder licht; het blad keert zich tegen het door Europa aangewakkerde stre ven, dat er op uit is te ageeren tegen het blijven van het kalifaat bij de Turken. Het Arabische blad zet uiteen, <tet van alle Islamische volke ren de Turken zich het verdienstelijkst hebben gemaakt voor het handhaven van heit kalifaat en 't aanzien van de Islamitische wereld. Onder Je Islamitische volkeren bezat er geen meer recht op het kalifaat dan het Turksche volk en geen volk had krachtiger en met meer succes van zijn verlangen naar onafhankelijkheid blijk gegeven, die voor het kalifaat onontbeerlijk was. De Egyptenaren evenals alle Mohammedanen eischten het blijven van 't kalifaat bij de Turken. Rühl herinnert er verder aan, dat Frankrijk zich intusschen door het verdrag van Angora voor zijn mandaatgebied iir"Syrië een „rugdek king" heeft verzekerd: de ontruiming van Cili- cië door de Franschen is geheel ten uitvoer ge legd en de Turksche autoriteiten betoonden zich tegenover de bevolking zonder onderscheid van godsdienst zeer tegemoetkomend Zoo zijn de bewoners van het ontruimde gebied tot April minderheden vérstrek kende waarborgen gegeven. steld." Barclay Speed trok een zijlade in de van onderen met een boog gevormde schrijftafel I open en nam iets, om te rooken.-HlJ was teleur gesteld, maar hij stelde belang in dien toestand en Ferguson was in het geheel niet in zijn ech- Afschaffing van den zomertijd in Frankrijk. Par ij s, 14 Maart. (Havas). De Sennat heeft het door de Kamer nnngenomen wetsont werp bekrachtigd betreffende afschaffing van den zomertijd met ingang van 1923. Het gedenktceken voor lord Kitchener Londen, 14 Maart. (N. T. A. Draadloos). De bladen bevatten bijzonderheden over het ge- denkteekon van Lord Kitchener, dat in de ka thedraal van St. Paul zal worden opgericht. Lord Kitchaner wordt er afgebeeld in liggende houding, rustende op een baar, zooals de ge sneuvelde kruisvaarders worden afgebeeld Het beeld zal iets meer dan levensgroot zijn en wordt vervaardigd uit Seravezza-marmer, dat het mooiste marmer ter wereld wordt genoemd. Het gedenkteeken voor Capt. Fryatt. Londen, 14 M a a r t. (N. T. A. Draad loos). Het koperen gedenkteeken voor kapitein Charles Fryatt, die na de verdediging van zijn schip, de Brussels, door de Duitschers gevangen werd genomen en doodgeschoten, is heden ont huld op de brug van de Brussels, die zich te Voorts merkt Rühl op, dat de handelsvert— genwoordiger der Amerikannsche regeering, die zich op 't oogenblik in Angora bevindt, opdracht heeft omtrent den aanleg van havens, wegens en spoorlijnen inlichtingen in te winnen. Hij heeft officieel verklaard ,dat te Constantinopel verte genwoordigers vertoeven van drie groote Ame- rikaansche financieele instellingen, die bereid Zijn met groote kapitalen aan de économische „ontsluiting" van Turkije deel te nemen. Het Ifcjt in het voornemen vnn één dezer instellingen, zoodra het de.nóodïge waarborgen verkrijgt, met een kapitaal van 100 millioen dollar te be ginnen met den bouw van spoorwegen. De Amerikaansche vertegenwoordiger heeft met den hondelscommissaris Dsjelnl en de commissaris voor financiën Hussein reeds langdurige bespre kingen gevoerd. In verband met de economische en politieke beteekenis, die Turkije voor West-Azië heeft, werden zoowel door verschillende groote mo gendheden als kleine na tiende betrekkingen met Angora hervat Zelfs door Bulgarije werd een commissie naar Angora gezonden om een han del»» en politieke overeenkomst te sluiten. De leidende rol, die men in West-Azië aan Turkije toekent, blijkt ook uit de gezantschap pen van Perzië, Afghanistan on Boekara te Ai> gro, Met de Oekraine is een „vriendschapsver drag" gesloten. Bij de opening van de bespre kingen daaromtrent heeft de commissaris voor buitenlandsche zaken, Joessoef Kemal, op het met Rusland den 16en Maart 1921 en mot de Kaukapische landen op 13 Oct. gesloten verdrag gewezen en er den nadruk op gelegd, da,t de bij stand, door de volkeren van het oude Rusland en door Turkije elkander wederzijds te1 verke nen, een noodzakelijkheid is. Rühl bésluit zijn artikel'„De vermetelheid om de ontwikkeling in het Oosten den weg af te bakenen door het zwaard, kqn men tegenwoor dig gerust als een utopie beschouwen. De ont wikkeling in West-Azië zal hóar weg gaan, niet belemmerd door militairemachtsmiddelen, slechts op den grondslag vnjj haar economische elschen en door den drang van haar geestelijke stroom ingen." ningen, is geenszins nieuw, maar in volkomen overeenstemming met de bepalingen der Lon- densche overeenkomst van Mei 1911. De beschuldigingen tegen minister Hermes. Berlijn, 14 Maart. (W.-B.). Volgens een socialistisch blad gaat in politieke kringen het gerucht, dat het Winzerverband für Mosel, Saar .und Ruwer niet’alleen toewijzingen van suiker tot een hoeveelheid van 8000 centenaar heeft gekregen, maar ook financieel is ondersteund uit een fonds, dat ter beschikking stond van hot rijksministerie voor voedselvoorziening. oorloofde, tot een ernstig onderhoud met Fer guson. Hij was juis ttijdig genoeg voor het diner ge komen en had daarna een goed uur met Naomi op het terras gewandeld, luisterend naar het geroep der nestelende vogels, het zachte ge kwetter, dat zoo ongaarne wegsterft in den zoe ten lenteavond. En* Naomi was rechtsstreeks naar bed gegaan enhad alleen „Goedennacht, vader" geroepen door de half geopende deur der bibliotheek. „Wij schijnen niet verder te komen omtrent het huis in Harley Street, Ferguson," merkte Speed op. ,J>e voorkeur zal zoo lang niet meer duren. Deed je niet beter met te zeggen, dat ik de zaak maar moest eindigen op de eene of andere wijzer „Ik ben Juist gekomen om daarover met u te spreken, Mr. Speed," zeide Ferguson en zijn stem had een vreemden klankeen soort droog geschraap, wat bij hem altijd op gespannen ge voelens duidde. „Nu, dan zullen wij erover spreken," zeide Speed nogal knorrig. ,Jk ben dit wegkruipen zat en als deze kans voorbij is, dan zal er geen ander aanbod op de markt zijn, hebben zij mij gezegd tenminste niet zoo verkieselijk, binnen vijf of zes Jaar." „Daaromtrent ben ik gerust,” zeide Ferguson bedaard. Jk heb het met Naomi besproken, Mr. Speed en zij heeft daaromtrent dezelfde meening ab ikik blijf fn Oakley Square wonen." ^laar, waarom in 's hemelsnaam V vroeg Speed; en zijn voorhoofd trok zich «amen, zijn breed, aangenaam gezicht werd meer havik achtig van gelaatsuitdrukking. Al z|jn sluwheid ab zakenraeoech kwam bo» (i(H IIStHE (01IU\T. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouds en omstreken (behoorende tot dan bexorgkrtng) t 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 %i böslag op den prijs. Lfefdadigheids-advertentiön de helft van dan prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN» 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooge’ Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer feroduejr.r» dm pry’s. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van coliede Mifldiur»- dolaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xtin. ■k, kwam 7 ran Amstera ven, toen hij gretig voorwaarts leunde, gereed als man tegen man de zaak te behandelen. Ferguson zag er niet zeer gelukkig uit. Hij had het voorkomen van iemand, die wist dat hij in het nauw zat en niet zeker was, hoe daar uit te geraken, zonder zijn eer of aanzien te ver liezen. Jk heb eens over de dingen nagedacht,” ant woordde hij flauwtjes. „Mijn voornaamste be zwaar is een, dat gij als Schot en zakenman ge makkelijk zult kunnen begrijpen. Ik vind, nu wij man tegenover man staan, dat ik u niet zooveel verschuldigd kan zifnl" Dat begrijp ik. Maar in het begin was je er toch erg op gesteld. Ik vond, dat je er ern stig naar verlangde, dien avond, dat ge naar Marble Ardi gekomen zijt, om Naomi’s hand te vragen.” Jk erken ook, dat het zoo was, maar dacht dat u misschien mij ook zoudt begrijpen. Ik zag oen kans om een van mijn meest geliefkoosde, eerzuchtige plannen te verwezenlijken en ik heb die kans met beide handen gegrepen. Maar na ben ik wijzer." ,Juist. En wie heeft je geholpen aan die wijs heid Kunt ge in «enig opzicht iets op ons aan merken vroeg Speed en in zijn stem lag een waarschuwende klank. Ferguson schudde het hoofd. ^Niets op aan te merken. Niemand draagt er de schuld van behalve ik, die naar het voorstel luisterde. Juist de edelmoedigheid ervan had mij moeten afschrikken. Ik ben niet de soort man tige pla» om groote voordeelen van een ander aan te ne- men, Mr. Speed. Ik was mij daarvan eerst be wust, toen wij in bijzonderheden zijn getreden." ,Jk denk ,dat ik misschien te veel den baas over je gespeeld heb en je te veel heb ge plaagd?" zeide Speed met groot* verdraag- Preston in dok bevindt. De inscriptie spicekt van Fryatt's „moedige poging om zijn schip cn do levens aan boord te redden van gevangen* neming tijdens den grooten ooi'og” en zegt verder„Zijn naam wordt geëerd in de histoy rle der Britsche natie en der groote daden." HET CONFLICT IN DEN ENGELSCHEN SCHEEFSBOUW. London, 1 4 Maart (N. A. T. DraadloosJj Het conflict in de scheepsbouwindustrie, ont4 stoan in verband met het voorstel der werkge* vers om de oorlogstoeslngcn in te trekken^ schijnt te zullen worden bijgelegd. De vakbone den hebben in beginsel do vermindering van dp oorlogstoeslagen aanvaard en zullen heden met de vertegenwoordigers der werkgevers confs* reeren over het bedrag der vermindeing. Men is van oordeel, dat er een schikking zal worden verkregen. DE IERSCHE KWESTIE. Belfast, 14 Maart. (R.) Sprekende ïok het parlement van Noord-Ierland heeft Craigs de premier, gezegd, dat op zijn verzoek veld* maarschalk Wilson erin had toegestemd naaf Ierland te gaan, en een pion te ontwerpen voof het herstel van de orde in Ierland. Hij beloofde» aan Wllson, dat do regeering er borg voor zou staan, dat zij dit plan zou uitvoeren zonder t< letten op de gevolgen of de kosten. Maandng ral er een wet worden ingediend, waarbij aan de burgerlijke autoriteiten een gelijke bevoegde heid als de militaire hebban, zal worden ver* leend, waaroor personen, bij wie in strijd met de wet wapens worden gevonden, zullen kunnen worden gegeeseld. Sinds Januari hebben meen dan tachtig moorden te Belfast plants gehad en niemand is daarvoor gestraft. De uitsluiting in Zweden. Stockholm, 14 Maart. (N. T.A.Draad* loos). De arbeiders van de papierfabrieken heb* ben het regeringsvoorstel tot arbitrage ten op* zidite van een vergelijk met de werkgeves vet* worpen, zoodot de uitsluiting hedun zal begin* nen. Zij omvat 9006 werklieden. Ruig weer in Spanje. Madrid, 14 Maart. (B. T. A.). Bm uiterst hevige storm heeft Zondag en Maandag gewoed in het Noorden van Spanje, die verge* xeld ging van een overvloedigen sneeuwval. het Zuiden hadden door de stortregens over* stroomingen plaats. Het was bkter koud. Ongeregeldheden in Italië. Rome, 13 Meert (B. T. A.). BIJ nereeK. ten in verschillende plaatsen van de provincie Parma werden vijf personen gedood en twintig gewond, waarvan één doodelijk. DE FR1MEESCHE KWESTIE. Belgrado, 14 Maart. (B. T. A.l. Op bijeenkomst van 30.000 personen alhier werd een resolutie aangenomen, die aan den premier is medegedeeld en waarin de ontruiming van Plume door de fascistische benden elscht. Indien dit niet gebeurt, zullen de Zuid* Slaven dezelfde methodes toepassen als de faS* eisten. Overstroomingen in de Dobroedsju. Boekarest, 13 Maart. (B. T. A.). Naar gemeld wordt, stijgt de Donau snel, vooral In de Dobroedsja, waar reeds verscheidene dorpen had echter haar vermoedens. Niemand Ve Z1 k®nde de diepte van haar bezorgd» W waarmede zij het verdere verloop van die gadesloeg en haar hart was tot dusverre •J *eer gerustgesteld. Zij was wijs door de ««ervmd»ng en ofschoon zij te veel Schotsche liAr»’ km .7^ dt te ■Preken o*er «aken, die het betrof, was zij toch goed op de hoogte en» »J«lf had het bwt. gemist. Lang, lang rMd> -terllll" nch *»r“W»ttokk«1 <m had met E, inwendige bitterheid het «engenomen, det de herinnering aan een •en m Vro?’*' levende buiten het hart van kan sluiten. En zij was vartbreloten, z. iu""* ■h d’"ra“ meer, nu.r h«r wootw ’“'doende, om Barclay Spe«J te rer- bib?J1 ^"«'«snyrmd kwam het In POT. d- hij sch mi du ret ting gedeeld. Toch «builde vaag In rijn hereen» het denkbeeld, dal er mituclucn meer echter rat. dan men zoo ontdekken kon. Hij herinnerde zich, de waarschuwende stem zijner vrouw in Londen. toen zij meegedeeld had, dat zij weer geduren* de de laatste dagen der week naar builen gin* K<Jhis je verkiest he< je eigen fortuin te smM derden door je eigen inspanning V „Dat is nu juist mijn standpunt „Ik begrijp natuurlijk je gezichtspunt. Dat heb je mij duidelijk genoeg uitgelegd. Maar iM veronderstel, dat je het feit weggecijferd hebt, dat Naomi werkelijk een rijke erfgename tel dat, als haar moeder en ik overleden* W toch In teder geval minstens vierhonderd duteen« pond zal erven?” Ferguson scheen te kreunen Zij kan dus daarom niet met andere vrouwe» ta dcmlia» CTtegort. oMJregcbreeht ,„,o!gd. Spred. Jbtt Ml recht, d«t xlj «nd»» du met u» beschouwd moet worden. Je weet, wMtt bre «Joel. WIJ «ouden toch_wel let. hoogere voo». haar mogen veiwachten.” steker moogt u dat. Niemand is sieft meet van dat recht bewust dan Ik." „Maar toen je te het begin hier gekomen bettL heb je toch wet het begrip gekregen, dat wj geen arme menschen waren» veronderstel zeide Speed vrij boos. 49

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1