XI NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Het Verloren Tehuis vrijaag rz maart 1B22. 60» Jaargang ,rro. O EERSTE BLAD. BUITENLAND. ronken FEUILLETON. JK5 Dit nummer bestaat nit 2 traden Ai™-- BERGAMBACHT, ^BERKEtWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- enz KERK a. d. LJ„ OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen rei HET FRANSCHE LEGER. n Rot’erdam tg ii Buenos-Ayre< botterdam, voer Passaroean tg 'albe naar Anw ^UASTl Amsterdam tflf isterdam, kwam, Batavia, kwanj Inart van Anw atavia, voer 14 m. van Rotter* msterdam, ver* Wjatka tot Astrakan één enk- v.m. van Rot* lisfjord; laagst# 'OOR OHT.. IS 't uiterlifk regels 1^,. zal n H beneden* wilde ko rt” r> rd t vrvolfd|» botterdam, ven lid. uba, Mexico en n.m. te Bilbao berloht. orgen vaal GOIDSCHE COURANT. van 17 Maartt ichtingen, nevetf t, waarschijrdijM in temperatuur) i om den Naomi stelde He- W.-Afrika, ver* ir Amsterdam^ van Amsterdam aa- Rotterdam^ jn. Batavia,, kwam »rdam naar-.Ba* Said aan. ar Amsterdam, verschillende huiverende, •nde kinderen en welk kind nog w...twee, welk nog drie en welk misschien nog vier vrede. Overdag enkele ^gen teven. naar Br.-Indfl^ ir Java, vertrok Java, foer i worden, dat in dit rijk van troosteloosheid en ellende wel een straal der liefde is gevallen. Deze hulp gaat van de Amerikaansche Relief Administration uit, die hier in ’t gebied van 13 >r Japan, kwam ten ontmoeten! Zijn de Bains gedurende het zijn, dat wij elkaar in de kerk van Upleys moe- einde der week in Digswell „Neen, ik ben in de Pastorie.” Ferguson keek verwonderdmaar daar Na omi op dit oogenblik aankwam, konden zij niet met dit onderwerp doorgaan, tenminste niet zoo intiem. Want Ferguson, die zoo gewoon was, om trent anderen alles geheim te houden, had het zijn plicht niet geacht, Naomi in te lichten om trent de waarschijnlijk algeheele breuk in He- riot’s leven. Hij had gezien, dat de dingen snel ler weer in orde kwamen, wanneer het spreken erover de moeilijkheden niet grooter hadden gemaakt. Wat hem I van Heriot’s Java, vertrok i Southampton, r Amsterdam^ aan. Batavia, kwam aar Java, voer x Parjjs, löMaart (Havas) De Kamer zette de discussies voort over het ontwerp betreffen de de recruteering van het leger. Maginet, do minister van oorlog, verklaarde, dat Frankrijk met ontzetting opziet tegen de mogelijkheid van een nieuwen oorlog, want het heeft te voel ge leden; het bemint hartstochtelijk den vrede. Maar de veiligheid des lands wordt niet verze kerd met woorden, met droomen. Tegenover rei» volk als Duitschland, dat het aanviel, moet Frankrijk zorgen voor zoo’n organisatie, dat Duitschland er niet aan kan denken opnieuw aan te vallen. De minister wijst met nadruk op het belang der voorbereiding van een mobili satie, die elkeen op den dag van het gevaar op zijn plants zal zetten en die het beginsel van persoonlijken verplichten militairen dienst voor opstelt. De Spreker zegt, dat Duitschland mo reel niet ontwapent en wijst verder op het ge vaar der Duitsche industrie, die door den oor log niet is benadeelddit gevaar blijkt uit de onlangs in beslag genomen wapens en ammu nitie voor artillerie, voldoende voor 22 divisies en die ontsnapten aan het toezicht der contro- te-commissie. Ook sprak de minister van de activiteit en de macht- der Duitsche militaire Oefa zoo’n 150.000 organisaties. Tegenover dezen staat van zaken Het vorenstaande moge voldoende zijn. De staatslieden, die tot talrijke offers zijn bereid, wanneer het erop aankomt „Rusland’s rijkdom men te bevorderen", mogen niet vergeten, dat in dit land dertig mil Hoen menschen van honger sterven. De groote sterfte is in zijn tegenwoor- digen vorm buiten kijf voor een deel het gevolg van de interventie- en blokkadepolitiek der Entente ten opzichte van Rusland. Dat is het bitterste gevoel, waarvan hier bijna elkeen is vervuld en, waarlijk, ongemotiveerd schijnt dit gevoel van een stervend volk niet te zijn. het meeste verraste, was de kalmte I gelaat. Die maakte hem opgewon den want hij moest niet kalm zijn. Hij moest er uitzien of tyj in de klauwen was van een knagend geweten. Ferguson moest zich terzijde wenden t aan te Spreken en N»«..J riot een haastige vraag. ,Jk veronderstel dat u tante Lucy niet gezien hebt. Ik hoop, dat zij dezen morgen wat beter is „Zij wordt beter, juffrouw Speed. Zij zeide, dat zij dezen namiddag naar beneden* wilde ko men, om thee te drinken.” „O, heerlijkVader, hoort u dat Tanta Locy komt beneden voor de thee. Ik weet niet, of wij onszelf niet zullen uitnoodden? Ik wil soo gaarne dat Dan haar ziet Zij moest die vreese- lijke aanvallen Van haar hart niet zoo dikwijls hebben. Wel oom Henry? Ik veronderstel, dat Joy nog bij haar moet zitten en niet mee naar de kerk gaan kón?” aren, elkaar ontmoetten. -Dat is zoo, lieve. Wat ziet go er goed Mtl ^Hail^ Heriotl Hm «MM voorbeschikt te 1 Ja - ik ben dankbaar te kunnen «eggen, dat Uit het Engelsch door J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LZALL te zijn, was ik verwonderd, toen ik hoorde, dat Ferguson zich zoo aan je wetgeving onderwierp. Het te zoo in het geheel niets voor hem I” „Dat te goed en wei; maar wear houdt hij dan rekening met Mary en mij Zooals Ik ge» zegd heb. wij hebben toch het recht iets hoo- gers voor Naomi te etechen." Jn stoffelijke dingen, misschien. Maar wat tel len die eigenlijk, Tom, in het werkelijke leven van een manl De meeste koningen onder dg menschen, van wie ik gehoord heb, zijn arm geweest. Pergueon te een prachtige kerel en zelfs al zou Naomi bet rekke lijke armoede met hem deelen tot pan haar dood en ik ben er zelfs niet Beker van, of dat voor hen beiden niet beter sou zijn - dan zal haar leven daar.» door toch verrijkt worden. Het aal werkelijk leven zijn.” - JJat te nu allemaal heel mooi, herhaald» Speed, wet somber. Maar wat wordt er dan van het geld, dat ik b|J elkaar gekregen heb F Ben glimlach als van een lichtende son speels de over Hunt's gelaat mw wmt Mt M Mroolm. N«n, atat u«- atniofen, m.„ het WO mooi boll»,»., mooier dut (ij ooit fedoott hebt!" Jk bon dot «oon ^IdboloCTi»»," «M» Spo-4 «o» oontbm. Joo.1» e tooth oo«on Mor, Ml - boo lol vol MM woeohuiion (ooit ol tehoiom roor ooo «o doiMO. Het 10 ooa ermtoUg oWo -tor olW b-f-»M»» m saanr de oorlog, omdat de dood hier letterlijk mil-1 loopt F11r de buitenwereld hiervan ook maar een syllabe ellende afgestompte voorbijgei Er is over de Russische hongercatastrophe wel bij verschillende gelegenheden in de bladen van het Westen gewaagd. Een jaar geleden voorspelde men, als onvermijdelijk gevolg van den misoogst, het groote sterven. In den herfst van 1921 zonden Amerikaansche corresponden ten berichten over het vernietigend werk der droogte. Daarna zag men den winter als een i spook, dat ellende in 't leven riep, naderen. - Men zei tot elkanders als nu geen hulp opdaagt, zullen» millioenen menschen dezen winter niet i overleven. Dat zei men,, toen. Nu is het ge- vreesde een gruwelijk feit geworden. Het gewe- i ten der wereld is niet wakker geworden. De hulp bleef uit. En tegenwoordig lijkt héél ’’et gebied van Wjatka tot Astrakan één enk» gi- i gantisch kerkhof. Van deze treurige waarheid kan, helaas, al- i leen hij zich overtuigen, die zelf deze gebieden heeft bezocht en de hier heerschende ellende met eigen oogen heeft aanschouwd. Ik vertoef sinds enkele dagen in 't gebied van Oefa. Hier sluiten zich de republikeinen der Tartaren (Ka zan), Basjkiren (Oefa) en Kirgiezen (Orenburg) aaneen. Dit geheele gebied met de aangrenzende Russische gouvernementen heeft zwaar geleden door den misoogst. In het najaar reeds nam de sterfte een ontstellenden omvang aan. Nu is, in den winter, bij al deze ellende, honger en epide mieën, de vorst als een onbarmhartig wurger gekomen. In Januari en Februari heéfschte hij hier met een gestrengheid, als men sinds jaren l~v.'t gekend. In Oefa is de thermometer tot 30 40 graden beneden het vriespunt ge daald. De vogels vallen verstijfd op den grond. De stad Oeftfo Het station is door allerhande in lompen geklede en half bevroren menschen overvuld. Zij zoeken hier in vuil en nauwheid, redding voor db koude. De meesten eten een weerzinwekkende massa, die zij brood noemen, en drinken daarbij warm water. In de volge sneeuwde stad heerscht op de straten zooiets als leven. Op de markt handelende en mar- chandeerende boeren. De uitstallingen ontzet tend poovertjes en arremoeiig: ouwe spijkers, verroeste sloten, opgelapte laarzen enz. worden verkocht. Het is dan ook niet waar, wat in 't Westen wordt verteld, dat in de steden van 't -ogoSuw i»pjoM doo^ o; uaj^jvui op do uajap -pnusuaAS) uopeqpaAoog ojooiK pocqoJ8.io.8uog den. Ik zag maar enkele houten kramen, waarin bevroren vleessch en slecht meel verkocht werd. Wanneer de hongerlijdende dit beetje niet plun dert, doet hij zulks niet uit vrees voor de gewa pende macht Hier heerscht niets rdinder dan een terreur; er te nauw één milicien te zien. De hongerende is grenzenloos apathisch. Hij is volkomen willoos. Bovendien ligt het in den aard der Russen ook in de ergste omstandig heden steeds iets als doffe gehoorzaamheid te bewaren. Zoo is het ingesneeuwde Oefa naar schijnbaar een beeld van uren lachende zonneschijn. Maar welk een hel is deze plaats in werkelijkheid. Het eerste, wat ik dos ochtends zag, toen ik op straat kwam, was 't volgende voorval: een tot een geraamte vermagerde boer draaft met zijn zoontje langs den weg. Plotseling valt de door honger vol- i krachteloos gewordene voorover en voor dood in de sneeuw liggen. Er ver ier Rotterdam ro. te Hong Kong. W.-Afrika, voeg ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 548. tnnte. Lucy zooveel beter te en dezen morgen i bijna weer geheel de oude scheen. Deze goede 1 vriend heeft best geholpen, beter dan een ge- 1 neesmiddel.” Naomi keek op bij die voor haar geheimzin- nige woorden. „Ik heb juist gedacht, dat zij te ziek te ge- weest, om iemand te zienDus denkt u, dat wij misschien heden namiddag na de thee er heen kunnen wandelen?” „Ik geloof, dat ik je veilig kan ^dtnoodigen. Joy zou het prettig vinden, jelui allemaal te zien.’ Als u niet te veel haast hebt, dominee, maak dan een wandeling met mij door het park, wilt u zeide Barclay Speed, terwijl het denk beeld om het onderwerp van zijn gesprek met Ferguson voort te zetten, plotseling bij hem opkwam. Hij ook was telkens, wanneer hij hem ont moette, onder de bekoring van Henry Hunt's mooie, rijke persoonlijkheid gekomen. Grondige ervaring was de zijne en nog iets meer een zeldzame, geestelijke wijsheid, die hem een juister en fijner inzicht gaf, dan de meeste man nen in het menschelijke karakter en zijn beweeg redenen hebben. Speed was de preek van Paschen niet verge ten. Die had zijn eerbied voor <te eer <ter Kerk in het algemeen vergroot en dien voor den do minee van St Bede in het bijzonder. Hij was zelfs zoo ver gegaan te zeggen, dat indien de Kerk zich op meer zulke mannen zou kunnen beroemen. Schotland op zijn hoede moest zijn voor zijn ouden roem. Hij vertelde Hunt vrij gebrekkig den hoofdinhoud van het gesprek, dat hij gisteravond met Ferguson had gehonden maar het was voldoende. „Ge kunt niet boos op hem sifn ol er aelfs I verwonderd over wewn. Torn,” zeide de pr«dte kam. JBigenUik, om g^eei opteete Hem moet Frankrijk voor zijn veiligheid een roe» penmacht bezitten, sterker dan die van Duitsdte land. Het leger, dat de regeering voorstelt, zal 475.000 man tellen, die in 1923 verminderd worden tot 450.000 en misschien tot 420.000 man. Maginot verklaarde, dat hij een voorstander was van den diensttijd van een jaar, maar een voorloopige diensttijd van 18 maanden wa» noodzakelijk. Wat da noodzakelijke uitgaven voor de nationale verdediging betreft, zeide do minister nog, dat die van Frankrijk naar vers houding minder hoog zijn dan die van de Ver< St en Engeland. De militaire uitgaven van Frankrijk bedroegen nog niet het vijfde van do totale uitgaven, terwijl die van Engeland en Amerika het vijfde deel te boven gaan. Frank rijk tracht de uitgaven zoo veel mogelijk te be perken. Ten slotte zeide de minister, dat Frankrijk niet blootgesteld wil zijn aan do ree vanche van den buurman, wiens gedrag hij ken de uit den tijd, toen die de sterkste was. Allen zullen het ónmogelijke doen om te voorkomen, dat de gevaren terugkeeren, die het vaderland bedreigd hebben. DB IERSCHE KWESTIE. Londen, 16 Maart. (R.) Het Hoogerhute heeft de leréche wet In tweede lezing aangeno men. Lqrd Birkenhead zeide, dat de raadsHedtn van de Bngelsche regeering in Ierland ven» trouwden, dat bij de verkiezingen de onderteO- kenaars van het verdrag herkozen zullen wor den mot een meerderheid, dir hen geruimen tijd meester over het lot dee lands zal maken. Londen, 16 Maart (R.) Bij de bespre* king van de lersche wet in het Hoogerhute zeide Carson, dat hij, hoewel) hij het Huls niet wilde verzoeken de wet te Verwerpen, toch te kennen gaf det hij wilde trachten de wet later te amendeeren, met neme wat betrof de bepa lingen omtrent de grenzen. Hij verklaarde: wff tullen niet toeotean, dat er Mn bunder tend «onder aanleiding aan Ulster wordt ontnomen. Londen, 16 Maart (R.) Gemaskerde mannen zijn heden in twee hospitalen te Gal way binnengedrongen. Zij hebben drie politie mannen gedood, die aan pleuris leden en een» «Ho herstelde van vroegere wonden. Een vijfde werd op vier plaatsen gewond en dood achter» gelaten. De politie-menaen weren ziek’ in het hospitaal achtergebleven, toen de oude politie- strijdkrachten waren teruggetrokken. HFT ARBEIDSCONFLICT IN DENEMARKEN, Kopenhagen, 16 Maart. (N. T. A, Draadloos). Gisteren zijn de regeeringsbemidp delaars bijeengekomen ter bespekeing van den toestand, ontstaan door de weigering der werk gevers en de aanvaarding der werknemers van de tweede voorstellen van de bemiddelaars, d.d 19 Maart j.l. De regeertngsbemiddelaars hiel» den daarna een bijeenkomst met de voorzitter* van de centrale organiasties van beide partijs waarbij achter geen definitief resultaat werd bereikt. Kopenhagen, 16 Maart. (W. B.) De bond der vereenigde vakverenigingen heeft be sloten den arbeiders aan te raden de laatste trite spraak van den staatsgrbiter, die in het con flict tusschen de werkgevers- en werknemers organisaties te vastgesteld, aan te nemen, daar de achturendag daardoor wordt vertekerd en de loonsverlaging niet zoo groot te als bij de vroegere uitspraken. Wie deze regels leil. zal vragen, of hier tenminste de noodigste hulp wordt verleend. Het mag niet verzwegen troosteloosheid en liefde is gevallen. Deze hulp gaat Kate hun krachten yjerste dagen ster- pers worden zij des |t „tehtite" neerge- jiten en kinderasy- len weet n»t, waar onderen, die dago- «n de stations ge- tegebouw liggen en **'k riekende, elkaar. Zij kinken voortdurend zachtjeg en zonder hoop. Dit eentonige, hulpelooze schreien der kinderen, dat men al van verre hoort, te hartverscheu rend. Velen van hen zijn naakt. Hun lichaampjes, die als geraamten zijn, zijn zwart van vuil en kou. De meesten dragen als blee ding lompen, zooals de armste bedelaar ze niet draagt Dejee totaal .vermagerde kinder- lichaampjes zijn bovendien met de verschrikke lijkste zweren bedekt. Bij velen sijpelt het blood langzaam uit oogen, neus en mond. Door scheurbuik en typhus sterven dagelijks in dit „tehuis”, zooals mij de opzichter mededeelde, evenveel ais er levend van de straat worden opgeraapt De opzichter wees op een hoopje halfdoode kinderen, die in een hoek dicht tegen elkaar zaten gehurkt; een meisje van acht jaar zorgde voor haar vijfjarig broertje, wien het bloed langzaam uit den 'half-verstijfden mond sijpelde, de oogen smeekend naar den hemel gericht. De opzichter gaat den dokter halen, die binnen enkele minuten verschijnt. Te laat: het kind was al dood. Gauw wordt het wegge- bracht. Men vrage niet: waarheen? En de be daarde dokter wijst op om de eenige kachel saèmdringei legt met geoefenden blik uit. hospitaal of tehuis voor oude vrouwen met ons geld beschenken. Goedennacht, lieve, slaap ge zond." Hij sloot zacht de deur en verdween. Mary Speed, die nu geheel wakker was geworden, lag over deze dingen te peinzen tot de vroege och tenduren Zij ontmoetten elkaar allen aan het ontbijt op een vriendelijke wijze en Naomi, die glimlach te en bedaard was, scheen niet verstoord door een enkele gewetenswroeging. Het was een on aangename morgen, met dien verraderlijken terugkeer naar de winterkoude, die de Engel- sche lente kenmerkt. Men genoot van een wandeling naar de kerk dwars door het park en men stapte flink door. Maar de vijf minuten voor den dienst hadden juist geluid, toen zij zich haastten naar de kerk bank van het Heerenhuis. Het was gedurende het eerste gebed dat Fer guson’s oogen, die rusteloos maar niet oneer biedig het gebouw doórdwaalden, verrast waren - drie mannen te zamen te zien in de kerkbank der oude Pastorie Vickary Hunt, Duncan Heriot en Geoffrey Ferrara I Het gaf hem gedurende den geheelen dienst te denken. Zoo werd1 hij door de mogelijkheden betref fende het Heriot-vraagstuk in beslag genomen, dat zijn eigen zaken op dat oogenblik geheel teruggedrongen werden. Heriot was waarschijnlijk van Digswell ko men wandelen zooals hij een vorigen Zondag gedaan had, die nog versch lag in zijn herin nering. Maar Ferguson had de gelegenheid hen dit te vragen, toen nf aan den Ingang buiten de zijdeur waardoor zff allen binnengekoraen waren, elkaar ontmoetten. t «Hf; heeft zich van ons en ons aardsch slijk higgetrokken, Mary,” zeide hij, op den drem- der kleedkamer staande. „En Naomi gaat ■aar Oakley Square, naar het schijnt." w.11 i een afschuwel*Jk klein huis en zij U i J” Wet h00# «taan op de maatschappelijke •MIer;; maar ik weet, dat zij dit wenscht, Tom. ■'««rom kom je niet binnen en gaat zitten om altes te vertellen, wat er gebeurd isT «fe» in het humeur er voor, lieve. Ik jv ht .n“ uitmaken en I® slapen laten gaan »®nt ik zal vannacht op het bed in de kleed- Pnter gaan liggen. Ik ben wat onrustig en er heel wat, dat mij wakker houdt" w" r1 wlt 00 TerloTil* toch vaAre“ "Neen ik heb het recht daartoe niet Naomi Keen kind meer, Mary nlet’ dat hij «Me wenscht te ver- We*5 TTOe» xij an haar toon ward ■ombaar scherper. Speed antwoordde achteloos. Het - i U °Precht ,OOTer ab hij rich uit ~>-r - Mi Wil lijn "tii n«“ <l*t M.< kwalijk. WH jtUa o< Ma n». ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahooraoda tot den boaorgfcrtog); 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beiargkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Ad verten tién in het ZaCentagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentlën de helft van den prjja INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 ragete ƒ2.06, alk» regal maar ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden madodealiugan bij contract tot mot garadneaM» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soiled* boekham dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaataiog aan het Bureau zijn Ingekomcn. teneinde van opname verzekerd te «Ua. ae oorlog, omuat de dood hier letterlijk mil-1 loopt een tijdje, tot een slede ter plaatse komt, lioenen menschenlevens wegneemt, zonder dat Het kost moeite de onverschillige en door eigen u Li I-joJngers er toe te 1 hengen hulp te bieden. Men tilt hem eindelijk op. Zijn gezicht is met bloed bedekt. „Die leeft niet longer dan vanavond", zegt een der boeren, die erom Heen staat, droogjes. Dergelijke voor vallen zag ik in den vervolge hier bijna die lijks. Verder ontmoet ik tal van sleden, waarin heele families zitten, tot halve lijken bevroren. Zij probeerden de stad te bereiken, waar zij redr ding hopen te vinden. Op <|ea hoek van een straat werpen enkele boeren met groote „maK( nilcw m v sneeuwschoppen twee lijken op de klaarstaande ve|e duizenden kinderen onderkomen, kleeren slede: van honger omgekomenen, die des nachts voedsel te verschaffen. Maar wat zijn dui» op straat ineen zijn gezakt en in de sneeuw be vroren waren. Op een andere 'plaats liggen ver schillende kinderlijken op dan weg..,. Nie mand bekreunt er zich om. De kinderellende van Oefa! het is misschien het gruwelijkste, wat ik tot dusver hier heb gezien. Een vuile^ armoeiige houten barak op 't station wordt de „isolatieplatte van 't commis sariaat voor gezondheid" genoemd. Hier vinden alle in den naasten omtrek a«ngetroffen ouder- looze kinderen het 'eerste'.onderkomen. De meesten hebben echter derj u verloren, dat zij al direct dq ven. Doör hun wanhopige ou nachts voor de deur van q legd. Alle vondelingengest’i len in Oefa zijn overvuld. fl men heen moet met deze 1 lijks bij dozijnen op straat vonden worden. In het isolat e zitten zij bij honderden in een kwalijk riekende, verpeste, donkere ruimte nauw op -Z" tijdje, tot een slede ter plaatse komt, kinderen daaglijks voorziet van voedsel en drank. Oefa is in ’t Oosten de laatste plaats, waar de Relief Administration werkzaam te. Zij heeft in de verst afgelegen dorpen der Basjki ren, die dikwijls honderden mijlen van de spoorlijn verwijderd liggen, meer dan duizend keukens geopend. Hapr arbeid verspreidt buiten gewoon veel zegen. Evenzeer beijvert zich de sovjetregeering alles te doen om de groote kindersterfte tot stilstand te doen komen, zooals tiouwfns in Rusland voor de kinderen al het mogelijke wordt gedaan. Het te verbazingwek kend, hoe de regeoring, ondanks haar geringe hulpbronnen, het mogelijk maakt alleen in Oefa .2_„ 1’ - J—Z—Z.'a en voedsel te verschaffen. Maar wat zijn duizen den? In dit land schijnen menschenlevens waar deloos te zijn. Alleen in ’t gebied van Oefa lijden van de vier millioenen menschen zoo’n drie millioen honger. In heel het Russische rijk worden tegen woordig stellig meer dan dertig millioen door den hongerdood bedreigd. Een groot gedeelte hiervan zal het onder geen omstandigheden tot de eerstvolgende oogst kunnen uithouden. In verhand met dit feit is het bijna overbodig met nadere cijfers te komen. Is het verder niet ijzingwekkend, dat, naar mij een hier vertoevend Duitsch geneesheer bevestigde, de gevallen danglijks toenemen, dat hongerenden niet terug deinzen voor het eten v«n menschenvleesch? OVERZICHT. DE NOOD IN RUSLAND. Bon der ontstellendste rampen, die sinds den oorlog Europa heeft getroffen, te wel de moor dende hongersnood in Oost-Europa; de ellende, die het deel is van Rusland, draagt een bijkans apocalyptisch karakter. De tot in de kleinste Inzonderheden uitweidende beschrijvingen van dagbladcorrespondenten alsmede de foto's van den hongergruwel, die iemand de keel dicht knijpen, hebben een bijstand-actie in 't leven geroepen om nog te redden wat te redden valt. Telkens wordt duidelijker, dat onthouding van onverwijlden steun duizenden en duizenden het leven kost. Verheugend te, dat van vele zijden wordt geijverd om den omvang van de ramp met de middelen, die ten dienste staan, te be perken. Als Christelijke natie zijn wij Neder landers echter verplicht onvermoeid te blijven ■andringen op dadelijken steun in geld en goed, opdat niet te eeniger tijd ons kan worden Verweten, dat wij in den liefdeplicht der barm hartigheid te kort zijn geschoten. Een millioe- nenvolk te bezig op afschuwelijke wijze en on der het hevigste lijden weg te kwijnen. Wij zijn b de gevaarlijke fase gekomen, dat de veelheid 1UO, lllcl der alarmeerende berichten ons aan de bedroe- niet heeft rende situatie van een verkommerend volk ge woon doet raken; dit mag niet alzoo zijn: ons geweten mag niet in slaap gesust; terwille van de beschaving en menschelijkheid zijn wij ver plicht met telkens meerderen aandrang tot hulp vaardigheid aan te sporen, zelf te offeren, de idèe der Christelijke liefde in troostbrengende daden om te zetten, opdat eindelijk, eindelijk afdoend soulaas wordt gebracht aan de millioe nen ellendigen en verkwijnenden in ons wereld deel, dat steeds prat te gegaan op zijn bescha ving. Het bovenstaande schreven wij o.a. naar aan leiding van 'n correspondentie, die Woensdag in Öc Frankfurter Zeitung is opgenomen. Einde Februari heeft Gèorg Popoff een schets ge schreven uit Oefa (Oeral) aan genoemd Duitsch hted, dien wij thans hieronder laten volgen. Nu de conferentie van Genua nadert, zou Sk’us is men hier van oordeel de bélang- •telling voor Rusland bij den dag moeten toe nemen. Het is misschien het centrale probleem. Maar terwijl de Ententemogendheden nu de poging willen doen om Rusland bijna met ge loeid weer de hem toekomende rol in het eco nomisch leven der wereld aan te wijzen, omdat W zelf door de afsluiting van Rusland zeer •rnstig zijn getroffen, terwijl hun staatslieden, 8® lijk de bladen daag lijks berichten, reeds aan I Se bevordering der natuurlijke rijkdommen van Rusland denken (waarbij de een al hooger biedt dan de ander), speelt zich juist in de ge bieden met de grootste natuurlijke rijkdommen. Waarnaar Europa met het grootste begeeren •ijkt, in 't Wolgabekken en in den Oeral .een pagedie, als de wereld nimmer aanschouwde, af, komen in menig opzicht veel ontstellender is dan blijft v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1