riE. geving mi tien, Ie om- LKEN raume 1021 32 Rouge GROOT. iTSEN: t ƒ2.-, et-leden NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWER- KERK a. <L IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 14883 60* Jaargang' Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. (WERK BUITENLAND. Bit nummer bastaat uit 2 bladen Mug RT, BINNENLAND. Zaterdag 18 Maart 1922. :n. Uit ons Parlement. en stad vol TLLEL.n..MMEN. IURB. In ZOON, aan IDA. reel® beteekenis. I vaa AF. del, dat hon- eesteren van 3 van Oranje octrooi nooit 'raagd of ge- nog hadden geschrikt wa- faanule exce- Men trachtte f althans zijn als men met kon. de betaling en gedeelte begon men lis vrooljjk kwamen (de l.-eeren Teenstra, van I ten en Hfemstra) zonder dat één voorstand©- den zrenertnd, d’— -‘--J'r De Staatscourant eaa VI M op verzoek eervol o therm Ve* taan do directeuren van het wnt- on tetorranfl veel kwaads Jraaf Filips rilde bewer- •e verzoeken liet dan na nvragen zou Verhooging der Duitsche posttarieven. Berlijn, 17 Maart. (W. B.) De Reichspost kondigt nieuwe tariefverhoogingen aan, die ech ter nog niet op 1 April in werking zullen treden. Regeeringssteun aan den Duitsch^n handel. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Londen, 17 Maart (N. T. A.). De print van Wales Is Woensdag uit Delhi vertrokken op reis naar de havenstad Karachi, waar hij veter J--~ .r»k«U Tl wire Galerij erhoogd ten en irdag en Het wetje-Albarda c.s. (gelegenheid tot stenv- men buiten de woonplaats) is aangenomen. Afgewacht dient, of de Eerste Kamer er haar goedkeuring aan zal hechten. Zeker schijnt dit niet l.LOyD GEORGE. Londen, 17 Maart. (R.). Het aftreden ovv 'enkele weken van Lloya George wordt uit gezaghebbende bron tegenge sproken. Zeer beslist woidt verklaard, dat hij als Engelsch premier n#ar Genuf zal gaan. Mei» rekent thans niet meer zoo Zeer op een spoe dige algemeen© verkiezing. Men neemt aan, dat# als Lloyd George na Genua aftreedt, de con servatieven zullen worden geroepen om de aan gelegenheden af te wikkelen tot het najaar, wan neer zij in staat zullen zijn een beroep op do kiezers to doen mot een eigen programma. DE 1ERSCHE KWESTIE. Londen, 17 Maart. (R.). De beraAmda samenkomst van het lersche leger, waarover in telegrammen van dezen ochtend werd bericht, had ten doel een „uitvoerend bewind van het leger” in te stellen. De voorloopige regeering beschouwt dit als een poging om een militaire regeering in te stellen, die zich tegen haar zou richten. OVERZICHT. Dezer dagen heeft de Humanité foegegeven, dat de leider van de Fransche communisten. Marcel Cachm, tijdens zijn kort verblijf te Ber lijn de opdracht van Radek aanvaardde om voor de radenregeering met de Fransche regeering, d. w. z. met Poincaré, in verbinding te treden. Een der voormannen van de Fransche commu nisten, Prossard, heeft, nadat dagen lang de so cialistische pers erop aandrong, in de Humanité de toedracht der zaak uiteengezet. Een en an der zou zich als volgt hebben toegedragen Radek had in verband met het feit, dat hij er veel van belang aan hechtte te weten welke houding Frankrijk te Genua zou aannemen, Ca- chin verzocht de Fransche regeering mee »e deelen, dat hij 't zou toejufehen, wanneer hij Duitsch noodgeld. Berlijn, 17 Maart (W. B.) De rijksdag keurde heden het wetsontwerp inzake het «laan van noodgeldstukken goed, waarbij tevens de motie van 'de betreffende commissie werd aan genomen, volgens welke niet alleen voor de in genomen zilveren munten van één, twee en vijf i zullen worden geslagen, jmaar bovendien nog voor de driemarkstukken. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA# btj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.} Administratie Tel. Int 82} Redactie TeL 545. houding van Rusland ten nanzlen van een even tueel© hervatting der economische en politieke betrekkingen met Frankrijk zou kunnen onder handelen. Cachln bepaalde er rich toe Poincaré door een tusschenpersoon Radek's aanbod te doen geworden. Dat was alles, geweest Trouwens door de Rote Fahne, <fie tot dus ver alle pogingen der radenregeering om toena dering te zoeken tot Frankrijk heeft geloochend, wordt dp toedracht der zaak, zooals die boven 1” wnor'regeven, bevestigd. Ronduit erkent de Rate Pahne thans, dat inderdaad een onderhoud ruw -hen een medewerker van Cachln en Poin- wel te e kwaal nog ili 1501 ver lat niemand van Leiden gebruik mo- adat die nog ;omen „ende zijn onderste hemd”) dry jlaetse hooch en dacg een. halféén wyse liOlIkMHElOIIHV! - ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorande tot dea bssorgki j5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den beungM,. 15 regels 1.55, elke regel meer f 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnnnunar 20 bijs’apr op don prijs. IJefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: b—4 regels ƒ2.05, elks regel meer ƒ0 50 - de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelintren hfj contract tot zeer re*-■•••- den prijs. Groute letten en randen worden berekehd naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaecbenkomst van soliede :>otx..in« dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de ptaatemz aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Ten slotte nadat in een avondvergadering een aanvang was gemaakt met de algemeen© beschouwingen over de Oorlogsbegrooting dé begrooting van Financiën. Bij het algemeen debet hierover hebben voor al de registratierechten op veilingen van land en tuinbouwproducten de aandacht getrokken. Van zeer verschillende kanten is men tegen dit onbillijk drukkende halve procent opgekomen en de heer Weitkamp, die er het eerste bij was geweest, kwam met een motie tegen deze hef fing. Minister de Geer heeft op geestige wijze de motie bestreden. Z.Exc. zag den financieelen toestand des Rijks somber in. De vette ja ren zijn voorbij, maar de belastingaanslagen voor dezen tijd zijn naar dien vetten tijd geregeld. Verlaging van belastingen is zeer noodig, ook voor het herstel van het economische leven. Eerst moet het tekort op het budget weg, daarna kan men denken aan verlaging van bestaande belastingen en daarbij wilde minister de Geer bet zoo veel bestreden registratierecht in de eerste plaats bezien. Daarom stelde de Minister van Financiën voorop: éérst de uitgaven om laag, om de tekorten weg te werken. En daarbij zM ook Oorlog aanzienlijk moeten bezuinigen, evenels Onder wits, waarbij men zij het met bloedend hart maatregelen zal moeten aan vaarden, die tot een belangrijke bezuiniging zul len kunnen leiden. Daarom wilde de Minister de motie aanvaarden, indien deze aldus gewijzigd werd, dat daarin zou gevoegd worden „zoodra de financieels toestand het zal toelaten f" En de heer Wekkamp wijzigde zijn motie in dien'zin I f Of de Kamer deze motie aanneemt of verwerpt, zal practisch weinig verschil maken genstanders oe meciu rikc.u v.t voltallige Kamer. En even later werd dan ook het voorstel-Deckers CJ. verworpen, dit maal met 34 tegen 31, zoodat verscheidene le den het oirbaar hebben geacht in weinige minu ten van meening te veranderen. De zomertijd blijft dus. Daarna was het regeeringswetje aan de orde, dat den zomertijd wilde vaststellen tusschen 18 Maart en 9 October, in plaats van gelijk tot dus ver tusschen 31 Maart en 9 October. De heer Teenstra trok hiertegen geweldig van leer: de Regeering heette het platteland vijandig gezind te zijn, enzoovoorts, maar verscheidene andere leden, die waarlijk niet minder boer en vrienden mogen heeten, wezen er op, dat de beslissing over al-dan-niet handhaving van den zomertijd nu gevallen was en dat aansluiting bij de rege ling in ander» landen zeker gewenscht moest heeten. Dr. Deckers heeft nog even gepoogd aansluiting bij den Greenwichtijd te verkrijgen (du» vermindering van het zomertijdsuur tot 40 miputen en 's winters invoering van den Green- wichtijd), doch dit onvoldoende doordachte plan werd weldra weer ingetrokken, nadat de Minister van Binnenlandsche Zaken het had afgewezen. Ten slotte is het regeeringswetje met 57 tegen 9 stemmen goedgekeurd; onverzoenlijk waren 4 Vrijheidsbonders, 2 Katholieken en 3 eenlingen. De zomertijd blijft dus gehandhaafd en kan zelfs voortaan 3 weken langer duren dan in vorige jaren. LLLL!- Een wnurneming»bnlion los-»erukt. A n g e r 17 Maart. (B. T. A.) Ten ge» vol ge van het breken van den kabel iz ecg i militaire waarncmlngzballon, waarin één mafl |zat, weggedreven. Een vliegmachine heeft del ballon nagezet. De nnsporingen worden voort» 'gezet. Tcngevolgp van het breken vnn den ka» bel werden negen soldaten gewond, waarveV één ernstig. I De bevolking te Flume wil, dat de fascisten wegtrekken en dat ónder toezicht van geregeld d» Italioansche troepen tot uitvoering van het Verdrag van Rapallo zal worden overgegaan. POLEN EN RUSLAND. Warschau, 17 Maart. (W. B.) Vo%»M een beririrt aan de bladen uit Moskou heeft TsjitsjeriK aan de Poolsche regeering «en nota gezonden, waarin hij wijst op de waarschijnlijk heid, dat de Russizcl -Poolsche economische be* trekkingen slechter worden, als de Poolsche re* gecring niet, overeenkomstig het Poolsch-Rus- sische verdrag, de anti-sovjetlorganisaties, d*n DE FIUMEESCHE KWESTIE. Belgrado, 17 Ma ar L (B. T. A.). Uit Soessnk wordt gemeld, dat tengevolge van d» oneenigheid over de keuze van een nieuwe re* geering onder de partijen, die ann den staats greep te Fiume deelgenomen hebben, het bevel over het revolutionaire leger aan den fascist Kabruni toevertrouwd is. Het comité gelasu» daarop de bijeenroeping vnn de constituante binnep 24 uren. Kabruni ontbond toen het co- mité en nam de dictatuur op zich en riep den staat van beleg uit. De fascisten hebben tót da stad Soessak het verzoek gericht zich aan hun gezag to onderwerpen. De voedselvoorziening van Duitschland. Berlijn,I7Maart W. B.) Naar de Voss. ^nregeering te Zlg. mededeelt, zullen in den loop van de vol- Cachin er op j gende week de ministers der Duitsche bondsta ten voor de voedselvoorz e xing én voor den landbouw in het rijksministerie v'Kjr de voedsel voorziening te Berlijn bijeenkomen om te be raadslagen over de in die toekomst te volgen levensmiddJlen-politiek. Amerikaaniwh blad te Berlijn. B e(Qij n, 17 Maart. (W. B.) Volgens het Beri. iWebl. zal heden voor het eerst een nieu we, in fikt Engelsch geredigeerde courant, de Daily Herald genaamd, in Berlijn verschijnen, met gunstig „Msullaat alle Redacteuren zijn Amerikaansche Journalisten, i vè’ft Europa om zich heen die rich hoofdzakelijk zullen hebiyn te wen- den tot de alhier vertoevende Amerikanen. DB DUITSCHE SPOORWEGMANNEN. Berljjn, 17 Maart. (W. B.). D» crisis den Duitschen bond van spoorwegmannen neemt een steeds grooter omvang aan. De groep- Mannheim heeft met klem aangedrongen op een algemeene bijeenkomst ©m de kwesti* van hot verder aanblijven van het hoofdbestuur te be spreken. DE STAKING IN ZUID-DUITSCHI.AND. München, 17 Maart. (V. D.) De in hot Beiersch» ministerie van arbeid gevoerde onder- j handelingen in verhand met het conflict in de 1 metaalindustrie zijn zonder resultaat geëindigd. In het bijzonder kon ovar de vaststelling van rfch in Polen bevinden, ontbindt, den arbeidstijd p^r week op 48 uur geen over eenstemming /orden bereikt. Onder deze omstandigheden is een bijlegging van het conflict binnen korten tijd niet te ver wachten. Veel meer moet er rekening mee wor den gehouden, dat 15,000 arbeiden in de me taalindustrie zullen blijven doorstaken. Berlljn( 17 Maart. (W. B.) U^ar de Rota Fahne uit Stuttgart verneemt, zijn hedenmorgen in het industriegebied van Stuttgart 15,000 me taalarbeiders in staking gegaan. Valsche munter». t Berlljn,17 Maart (W. B.) De Lokal Anr zejger verneemt uit Duwldorp dat aldaar bin nenkort het proces zal beginnen tegen de uit gebreide bende valsche munters, die zich bezig hielden met het vervaardigen van valsch Dussel- dorpsch stadsgeld. Hoofdzetel der bende was Keulen, -alwaar zij ook werkplaatsen voor hun bedrijf «chijnen gehad te hebben. OPPER-SILEZIfc B e r 1 ij n17 Maart. (N. T. A. Draadloos). In de rifksdagritting vai per-Silezië den laatsten tijd toenamen, dat ech ter van een krachtig optreden tegen deze roo- verbenden door de intergeallieerde commissie, zooals de Duitsche regeering had verzocht, niets is gekomen. Waar is nok, dat in Opper-Silezië taolrijke Poolsche opslagplaatsen van wapens bestaan, op het gevaar waarvan voor de Duit sche bevolking de intergeallieerde commissie herhaaldelijk en met nadruk ie gewezen. Een incident. Oppeln, 17 Maart. (Havas). De hoofd getuige in de Petersdorfsche kwestie, Seichnert, heeft men vermoord gevonden op den weg. Selchner heeft vroeger deel uitgemaakt van een v- der afdeelingen van den Selbstschutz. Blijkbaar buvat o.a. de volgende Kon. besluhen: heeft men hem in een hinderlaag gelokt om zoo Jonde een lestie getuige te doen verdwijnen. tegenwoordige:» der communistische de Fransche regeering <,.2—1 zij niets nieuws noch ontzettendsh. i. behoort het tot de noodzakelijkheden van den proletari- schen strijd de burgerlijke regeeringen vooi concrete eischen te stellen, die door het be lang der arbeiders ingegeven worden. Zij acht het een levensbelang, dat raden-Rusland leeft, dat het Russische economische leven weer ge zond wordt, dat aan de blokkade een einde komt en de relaties met de Raen-Rusland on- verwijld worden hervet Wnarom aldus de1 v noodmunten strekking van 't betoog der Rote Fahne zou den aan de burgerlijk» regeering deze eischen van het geheele proletariaat niet worden voor gelegd om haar te nopen positie te kiezen toen Radek in opdracht der radenregeering te Berlijn vertoefde en bij Marcel C aandrong rich tot Poincaré te wenden, was de internationale toestand van Raden-Rusland een andere dan de tegenwoordige. Het was toen nog voor de conferentig van Boulogne. De eenheid en soliditeit van 't Ententekamp was nog sterk. Engeland koesterde goede verwachtingen van Genua. Het Engelsche plan omtrent een finan cieel consortium onder Brtische leiding, waar aan de den doorslag gevende rol bij de behan deling der Russische kwestie ten deel zou val len, scheen succes t» beloven. Het Britsch» im perialism» trachtte j— kapitalistische statenw te scharen om in een vastaaneengesloten blok het Rusland der boeren en arbeiders te plunde ren. Raden-Rusland stond, geïsoleerd, van alle zijden bedreigd, zonder bondgenooten tegenover de schare zijner vijanden. De eenige kracht, die een daadwerkelijke steun van de radenrepubliek beteekent, het West-Europeesche proletariaat, maakte een periode van crisis en passiviteit door. Op dat oogenblik was het een levens kwestie voor Raden-Rusland om door 't ijzeren front van ’t kapitaal heen te breken. Wanneer hiervan werd afgezien aldus de Rote Fahne dan zou de toekomst van 120 mil Hoen ar beiders eh boeren op het spel zijn gezet. Ter wijl de burgerlijke regeeringen mt(t alle wapens van geweld, Jist en kuiperij Raden-Rusland pro beerden te omklemmen, moest de radenmogend heid met alle effectieve contra-maatregelen dit beantwoordenZij moest op de aanvallen der imperialistische diplomatie met middelen der di plomatie antwoorden, zooals zij op de machine geweren der witte generaals met machinegewe ren van 't roode leger had geantwoord. Raden- Rusland wendde zich het eerst tot Duitschland, waarmee het door geografische nabijheid, eco nomische belangen en een overeenkomstige bui- tenlandsch-politieke toestand ten nauwste ver bonden is. Maar de Duitsche regeering-der-ver- vulling, het kabinet van Wirth en Rethenau (dat niets anders dan een rad aan den wagen van 't Engelsche imperialisrtte is, aldus de qualificatie van de Rote Fahne), wees elko schikking van de hand: „De Duitsche bourgeoisie weigerde met spot de hand, die Raden-Rusland haar toestak en de vertegenwoordigers van 't proletariaat in do regeering van Wirth, de sociaal-democrati- sche en vakvereenigingsministers, bleken, even als de onafhankelijke rijksdagafgevaardigden, de Stjnnes-politiek, de Ententepolitiek, de politiek tegen Raden-Rusland te huldigen.” Zoo bleef, om zich tegen hét Engelsche ge vaar teweer te stellen volgens de Rote Fahne er voor Rusland niets over dan te trachten de Fransche bourgeoisie van het con sortium en het kolonisatieplan van Lloyd Geor ge af te scheiden. Het blad besluit „Op het oogenblik is de toestand van Raden- Rusland stellig niet principieel veranderd, maar do tactische mogelijkheden zijn voor de prole tarische staatsmacht sterker dan ooit. De soli dariteit der overwinnende mogendheden valt uit een, de eenheid der Entente is aan den voor avond van Genua aan 't wankelen geraakt Door de conferentie van Boulogne, de capitulatie van Lloyd George voor Poincaré, werd de eerste stoot toegebracht aan de overheerschende po sitie van Engeland inzake de kwestie van den wederopbouw. Het consortium werd erdoor op zij geschoven. De binnenlandsHv-politieke crisis In Groot-Brittannië volgde op'Boulogne, het burgerlijk partijsysteem verbrokkelt. De En gelsche arbeiders komen na een lange pauze duidelijkerwijze weer in beweging, zooals uit den strijd van een mil Hoen metaalarbeiders blijkt De weigering van Amerika „perforeerde” het front der Entente, d. w. s._het front tegen Raden-Rus- land. Tenslotte komt hier de crisis bi| van t Britsche wereldrijk. Deze constellatie vermtn- derf het ergste gevaar voor het bestaan ven Ra den-Rusland. De radenregeering behoeft op 't oogenblik geen nieuwe ongehoord» concessies aan 't wereldkapitaal te doen.” DB NOOD IN RUSLAND. Engelsche bijrimd. Londen, 17 Maart. (N. T. A. Draadloos)» Bij de bespreking van de fondsen voor de hulp* aan Russische noodlijdende streken in het La gerhuis, zeide Fisher, minister van onderwijs, dat er, wanneer de Engelsche agentschappen In Rusland zouden voortgaan op den ingeelagen weg met de hulp aan kinderen, er voor hen :u>g een som van 33 millioen pond sterling noodig waa. Hij vertrouwde, dat dit bedrag wel door da particuliere weldadigheid zou worden opge bracht. Maar er moest ook hulp worden geges ven aan de volw ?nen in de streken, waarvoor de Engel schen de zorg op zich hadden geno* men en daarvoor zou meer dan 200,000 pond noodig zijn. De minister was niet zeker, of dit bedrag uit particuliere bronnen zou worden verkregen en hij uitte de verwachting, dat het Huis nog 100,000 pond sterling sou willen toos staan De eerste Joodsche minister van Griekenland, Athene, 17 Maart (B. T. A.). Mallach# Joodsch afgevaardigde van Salonlkl, Is tot mü van de schatkist benoemd. Dit is de e«M Rappurd, Bul- I Radek, die daartoe door de radenregeering wns >orstande' van I gemachtigd. Het merkwaardige geval heeft zich v—dus thans voorgedaan, dat de bolsjewistische tirf roorMd Mk pif. Tod. vormden de regeering von Rusland, wier mocht niet voor een gering deel berust op haar communistische en socialistische ideeën en bijgevolg op haar in vloed onder de arbeiderskringen, thnns pogin gen doet om toenadering te zoeken tot de meest react!onairste regeering: die van Frank- Berlijn, 17 Maart (W. B.) De hoofd rijk. Men zou zoo zeggen, dat de Duitsche com- commissie uit den rijksdag keurde bij de behan- munisten door dezen loop Van zaken een beetjedeling vnn de begrooting van het ministerie van in verlegenheid geraken, maar een blad als de handel en nijverheid de volgende posten goed: genoemde Rote Fahne beijvert zich het heelejVoor de Messe te Leipzig 7% millioen mark, zaakje een beetje te „sussen”. Het feit, dat ver- voor die te Breslau en te Keulen ieder 625.000 '"'■"tmunistische partij met mark, voor die te Frankfort n.M. 1 millioen mark onderhandelden, vindt en voor het „Handelshof’ te Stuttgart 250.000 mark. taf i". .922. ,e soort 40 azie ƒ41—58; oort 89-47, 10—5.20, alles 7.70—12.60, ƒ4.50—14.60 deren 7.80 Een smokkelaffmr» Keulen, 17 Maart. (W.-B.). De vroegere kapitein ter zee Mayer en zijn medeplichtigen die 327,000 liter Ameriknnnsche spiritus van nister --- Rotterdam voor Keulen wilde smokkelen met ste maal, dat een Jood minister wordt valsche invoervergunningen, werden heden ver oordeeld. Mayer werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf 300,000 mark boete, zijn medeplichtigen tot gevangenisstraf en geld-! boeten. I - daag afscheid van fodÜI tal nemen. Een proclamatie van dm «mir vm I Pl.h.w.r, 17 Maart (R.) D. M* A,lhanl,lMi Iwrfr «lor» ta hot ™ih«ak.li|M -**“ *rr* spreiden, waarin hij me<!edeelt, dat hij vred< heeft gesloten met Engeland m den •tamrnem Afghanistan voor hulp bij vijerxHgheden, geq onde< XWEÈbE KAMER. Bouwwetje Zomertijd Fi nanciën. Door de begrootingscampagne niet vóór Kerstmis t© beëindigen, is het Kek van den dam geraakt De Voorzitter was nu zelfs bevreesd, dat de begrootingswetten niet voor het Paasch-recès zullen zijn afgedaan. Vandaar Straffe rantsoeneering van den spreektijd en avondvergaderingen, voorloopig één deze .week. Kaast vele kleinere ontwerpen zullen vóór de Paaschvancantie de begroetingen voor Finan ciën, Oorlog, Landbouw, Nijverheid en Handel, Marine, de Postbegrooting en de West-Indische pegrootingen, de aandacht vragen. Het Bouwwetje, beoogende maatregelen, te treffen ter voorkoming van het zonder noodza kelijkheid bouwen van scholen voor lager- on derwijs, heeft een geanimeerde discussie uitge lokt. Het wetje eischt van 1 October 1921 tot 1 Januari 1923 machtiging der Kroon voor de uitvoering van besluiten en maatregelen van Gemeenteraden en Gedeputeerde Staten voor ochoolbouw. De machtiging mag alleen gewei gerd worden indien de stichting van nieuwe schoollokalen in verband met de mogelijkheid V»n beschikbaarstelling van bestaande schoollo kalen niet noodzakelijk is te achten, of indien ann het schoolgebouw hoogere efschen zijn ge steld dan in den algemeenen maatregel van be stuur, bedoeld in art. 6 der L. O.-wet 1920, of de raming der kosten, in verband met de eerste Inrichting, of de meubileering, te hoog is te echten. Dit wetje, in zijn eersten vorm met veel ver zet, vooral van anti-revolutionaire zijde ontvan gen, is in zijn gewijzigden vorm bijna met al gemeene instemming aangenomen. Het is geen wetje, om enthousiasme te wekken, het is een noodwetje en het strekt den Minister tot eer, dat Z.Exc. geen oogenblik geaarzeld heeft, zijn schip weer op de helling te brengen, toen het, nau welijks in de vaart gebracht, te duur bleek in de exploitatie. De anti-revolutionairen, aanvankelijk in de oppositie wegens de groote macht, door het oorspronkelijk ontwerp aan den Minister toege- tend, zijn door de bovengenoemde waarborgen bevredigd en hebben op één na hun stem het noodwetje ^Kiet onthouden. Ook de heer Van der Molen heeft erkend, dat er in 1921 wel iets is gebeurd, dat correctie van de nieuwe L. O.-wet noodzakelijk maakt De Christelijk- historicus Snoeck Henkemans beschouwt het wetje meer als een verkenning en wilde het als zoodanig aanvaarden, maar hij stelde met zijn politieke vrienden als voorwaarde, dat de bouw van een vóór 1 Maart 1922 wettig aanbestede school moet kunnen doorgaan, aan welke con ditie voldaan is. Mr. Rutgers, de anti-revolu- tionaire leider, sprak van een voorstel van. mo reel» beteekenis, een stap in de goede richting •n de katholiek baron van Wijnbergen zou gaar ne zijn stem aan dit ontwerp geven, al vond hij het eigenlijk niet noodighij ziet in dit wet je het eenige middel om van de „legende" af te komen, dat er onnoodig gebouwd wordt I Van de linksche banken klonk natuurlijk een andere toondaar erkenden de heeren Ossendorp, Ke telaar en Otto, dat er te veel gebouwd werd en dat wetswijziging noodig is, waarbij de eerste tw©» sprekers 'staaltjes van geldverspilling ga wan en laatstgenoemde er op wees, dat hij en ■ijn geestverwanten bij de behandeling van Grondwetsherziening en Lager Onderwijswet Woorepeld hadden, dat het ongeloflijk duur *>u worden; de Vrijheidsbond zou dan ook blijmoedig voor het wetje stemmen, al ware het •ög Zonderlinger product vap wetgeving dan het i», wijl alles beter is dan de geldverspilling boort te laten gaan. Nw afwachten wat het wetje oplevert I e Of de heer Braat zijn onlangs in ontstemdhefd Verscheurde redevoering over den zomertijd op- Heuw had opgeschrevctt, is ons onbekend. Zeker b dat hij niet aan het woord behoefde te ko- inen om zijn voorstel te verdedigen, daar nie- ■utnd er het woord over verlangde. Zoo werd, Föór iemand er op voorbereid was, het ontwerp- Braat verworpen met 38 stemmen tegen 25; Voorstemmers waren 11 Katholieken, 4 Vrij- Uidsbonders, 2 Vrijzinnig-democraten, 2 Anti- oeeien, aat mj t zou toejuicnen, revolutionairen, 2 S. D. A. P.'ers, 1 Christelijk- met een harer diplomatieke agenten over his torische en 3 eenlingen. Beleefd was deze af stemming sans phrase niet Nóg onbeleefder bovendien een dwaasheid werd het, toen ■•ep, na deze beslissing, volgens welke de zo-1 ■oertijd gehandhaafd bleef, over het wetsvoor- ^♦ei-Deckers ca. kalmweg een debat ging hot»* ■■t En dat, terwijl er tusschen de beide wet»« Foorstellen geen ander verschil Is, dan dat het ■oorstel-Braat vaststelde, dat de wet van 23 Meert 1918 (invoering zomertijd) wordt tage- •rokken, terwijl het ontwerp-Deckers sprak van ^getrokken!** Nog vreemder was, dat voorstanders van het wetsvoorstel, du- r i ij nii rijksdagzitt van 17 Maart verklaarde de I - regeering, dat de over- v.U.n b-dm op bankrn - .Inkd. In Op. spreiden, waar uitiegt, dat zij niet langer moeten rekenen eg Afghanistan voor hulp bij vijencMghedan, geq richt tegen de Indische regering. De proctantr- tie heeft groote ontmoediging gebracht de strijdlustige heethoofden dezer stammen. Best van dezen zqu zelfs ta 't openbear deze proclx matin hebben doen verbranden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1