EST en >nchitis, andere ichtpijp- geneest ikhoesb imd iSunlt 4 3T* 60* Jaargang 26. ES ma BUITENLAND, r- Het Verloren Tehuis V Muf 29. iririifftti if 5O.-v Mrantoo» 999 10 AN” 1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAüSlBAASTREI'HT, moordrecht, moèrcapelle, nieuwer. KK a. d. D„ OUDERKERK a. d. D, OUDEWATER, RJEEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON. 84 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen K -< l r l .AD. Maandag 20 Maart 1922. i t rlilbir MELH 1 liüinilil W. 31 Ingezonden MededeelingoRo^ L wmcM* w»l MaorU <1 lOs 1; Haag.Jt Hf 1 ER OUYOT. W mm». STBINDBERGJ tel da. was veóronderd over KI ERT IURANT OOM Co. vemle- slijke ontstel- Prik ren) nieuwe I verdient 4e.krin- P« - Jistisch congres' t bij Drogis- XJR baksteenen en i nog opgaan in de menigte. Dit soqt Hij eindigde den tin door met zijn h* ven en Heriot keek hem bevreemd kwam de vage twijfel omtrent de I beurtenis in de loopbaan van zijn tri „Ik heb gisteravond met Mr. Spie •gesproken sitieve sta] fer/ntie te Italfaansch (Gron.) „Perto- nen hij koopern 001 25 •rijke peraoonlijk- t, alt je naar de zeide Hunt ple- toe en sloot haar ooor Hm. r. WBSSELINK-VAN ROS5ÜM. door DA^TD LXAU. van Barclay Spoed »L <fr hot Heeeonhsh, knn'n kjncT3e wassk doen! .___'goed ingeMneetd is met Sunlight jntr wondt dort worm weUr opge- stort, el het* werk gedaan!I ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 820. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT M» GOUDA» Mj onze agenten en loopers, den boekhandel on de postkantoren. Onze bureaux sfjn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie ToL Int 82| Radactie ToL 645. Uit het Engelsch door TELEGRAMMEN» DB CONFERENTIE TB £ENUA. De houmng van Rusland. Riga, 18 Maart. (B. T. A.). Estland, Po len, Finlan^n Letland hebben een uitnoodiging van de sovpm-regeering ontvangen om rich staar Moskou te begeven met het oog op de confe rentie van Genua. ie ruik J mid- i sti die ijn; die zonder gedurig lijden hoofd, ie len- rijn om ak om langul- end en middel, erklng id Is. h mar zing I.-, 12 1 G01D8CHE Zeep, en er Un»— M LlVn» CSSSMU. VLAA*0»*IO«W zijn mede van tijd tot tijd de dreigende woor den, tot de Entente gericht, noodig. „Tegenover dezen”, zegt de Fr. Ztg., „moet men zijn fi guur redden en daarom zegt men tegen hen, dat verdere concessies aan het kapitalisme buiten gesloten zijn, dat de bolsjewistische staat zijn monopolie voor den buitenlandschen handel niet uit handen zal geven noch Rusland maken tot een exploitatie-object voor een groot kapitalis tisch syndicaat. Dit laatste denkbeeld is nu ook klaarblijkelijk zeer ernstig het doel der sovjet- autoriteiten. Zij willen .niet op genade of onge nade overgeleverd zijn aan een enorm-groote vastaaneengesloten kapitaalsmacht, maar liever met afzonderlijke kapitalistische ondernemingen werken, tegen wie zij opgewassen zijn in hun staatsgezag. Het Is de vraag, of de sovjetregee- ring dit doel zal kunnen bereiken." Een en ander is een kwestie van uithoudings vermogen wie het langst zal kunnen wachten het Westerséhe kapitaal of ’t Russische bolsje wisme. De Pr. Ztg. vindt, dat, al hebben beide partijen haa$t, de kansen er niet goed voor staan voor een staat, welks economisch leven zoo volkomen vernietigd is als dat van Rusland. Bovendien bedreigen honger en epidemieën een vierde deel der bevolking met physieke tiging. Wie zich tegenover der gelijke lende omstandigheden riet geplaakst, heeft wer- slijk niet veel tijd te verliezen. Tegenover deze verschrikkingen hebben de --jvjetautoriteiten een verbaringwekeknde koel bloedigheid om niet te zeggen onverschillig heid aan den dag g^egd, oordeelt het Duit- sche blad. Niet dat dookjven niets is gedaan om dert nood te keeren en 'Ito lenigengeens zins rij hebben Veel gedaan om voedingsmid delen en geneeskundige hulp naar de bezochte gebieden te zenden, met name hebben rij tal van maatregelen genomen om de kinderen te helpen. Ook hebben zij 't buitenland om hulp verzocht Maar toen rij in 't najaar het al-Rua^ rische hulp-comitó ontbonden, omdat zij er oen- tra-revolnttionaire bedoelingen achter vermoed den, stelden rij ds poUtUb* «mr» wegtngeh"uvi - op. Deze stap heeft er dan ook stellig niet toe ipo der buitenlandsche hulp posten. De oorzaak van de was van elementairen aard sprinkhanen maakten van orachte land een woestenij, lier eerst bij do door het gendheden i en deden de polsen van en man jagen. Jeujji eeuwige, onnavolgbare jeugd, die hij nooit genoten had en waarmee hij nooit in nauwe aanraking was geweest wierp haar glans op hem. „Misschien deden Wij beter nu naar binnen te gaan/ of anders zullen rij mogelijk verwonderd zijn. En wanneer gaan jelui trouwen Blijft ha* nog bepaald op Juli V „Ik geloof het wel." „Je ziet er th het geheel niet opgewonden uit; ook Naomi niet. Ik vind dat, over het ge< heel genomen, voor mij' een teleygtelling." „Misschien is het, omdat wij nogal een ri/p paar rijn,” zeide Fergiison, lichtelijk verleden door deze vertrouwelijke vragen. 7 „Zou dat hej groots verschil maken Eens, niet la^g geleden was mevrouw Stubbs, de do mineesvrouw met moeder over het huwelijk in gesprek. Moedertje gelooft dat een heel jong huwelijk goed is, moet ik je zeggen zelfs' voor mij., Maar ik heb haar onlangs op' dat punt doen veranderen van meening. Mevrouw Stubbs denkt, dat de menschen moesten wach ten tot de jaren des onderscheids en merkte op, dat de eenige beweegreden die* zij kon ontdek ken ten gunste van moeders gezichtspunt was,, dat als je jong trouwt, je er dan ook af bent, net alsof het de mazelen of een huiduitslag taf Mevrouw Stubbs h een volkomen ernstige pe^ soon, erg stevfg rij weegt honderd en twin tig pond. Maar gelift gé niet, dat deze soort menschen dikwijls onopzettelijk grappig tol Zoudt u hot prettig vinden. Jong te trouwen, omdat je er dan af bent F Vickery Hunt en Heriot, die door den tuin wandelden, hoorden den prpttigen klank van Joy's lach «h daardoor geleid, voegden zij zich op de brug bij hen. .Wat to dkl Wat to dfeCb Joy erg luchthar- Een protest van Tsjitsjerin. B e r 1 ij n, 10 iM a a r t (N. T. A. Draadloos). De Russischanhinister van buitenlandsche zaken Tsjitsjerin klaagt in een brief aan Pqincaré over de poging van vele mogendheden om reeds door besluiten vóór de conferentie van Genua de ge delegeerden voor' voldongen feiten te stellen. Hij eischt, dat alle regeeringen ta'öenua op ge lijken voet zullen worden behandeld. Hij voeg, er ook nog bij, dat hij kennis draagt van ae vorming van een -«pntra-revolutionair leger fn Frankrijk, P a r ij s, 10 M a a r L (B. T. A.). De finkn- cieele deskundigen zijn naar Londen vertrok ken. DE ONTWAPENING VAN DUITSCH1AND. B e r 1 ij n, 18 Maart (N. T. A. Draadloos). Volgens de Daily Telegraph heeft db Britsche regeering in den raad der gezanten zich totnog toe niet aangesloten bij de voorstéllen van Frankrijk en Italië om de militaire controle tot 1925, als de Britsche troepen uit Keulen zullen worden teruggetrokken, te doen voortduren. De Britsche regeering heeft bovendien nog devoon- x 81 gevaardigden der 3« Internationale aan woord. De afgevaardigden der sodaal-democrw» tische federatie vaa Groot-BrittannU verklaar» da, dat de Duitsche sodaal-demoeraten pogirw gen deden cm de hegenomie te verwerven over, alle andere socialistische partijen. De afgevast» <Mgde «tor Unie van soc. revoU van Ru»»' land brandmerkte het bolsjewisme, dat hij den doodgraver noemt van Ut aodaÜMM. Do gwnMxUffde van Gaarg» .«hllAwt he« treurig» lot van zijn land onder het juk der bolsjeww» ten en least vervolgens ren brief voor vaiy den vooirittar van de Russische constituante, -Waarin hij moroole hulp inroept der Westerscho de» mocrateraom Rusland weer op te heffen uit dg ineenstoNkng, waaronder de heele weteld moet lijden. Na''ondersoek van verschillende kwestie^ die on de hgenda stonden, weid het congrsg geeloten. DE BEPERKTE WERKTIJD IN DB PRANSCHE MUNF.N. Pa r s, 19 M a a r L (B. T. A.J. H«< omtralg comité van Fransche mijneigenaren zond den minister van Arbeid en openbare werken een schrijven om te wijzen op de nadeelige ge vol» gen der beperking van den werktQd in de m||s nen. GROOTE BRAND TE ST. NAZA1RB. StNazaire,18Maart (B. T. A.). Door een brand rijn de levensmiddrlcnmagarijnen vernietigd. Er gingen W,00 ton graan verloren, Tusachenlijttoche verkiezing in Engeland. Londem 18 Maakt. (R.) Bij een aanvul» lingeverHenng voor het Lagerhuis In het dton trict Invcnvcss verkreeg Macdonald (Coelitlo» liberaal) 8340 stemmen, Livingstone (onafhatw kelijk liberaal) 8024 stemmen, zoodat 'Macdo nald gekozen is. De meerderheid van ste^BMNl der coalitie to sterk gedaald. Engeland en BelgÉ. Britssel,18 Maart (B. T. A.). In offlei- eele Jgkpgen spreekt men het bericht van een Nederiamdsch blad tegen, volgens hetwelk de gedelegeerden der Belgische regeering te Can nes besprekingen zouden hebben gevoerd met Lloyd George, met het doel om tvpschen Enge land en België een economische overeenkomst te sluiten De opvolger yan Cambon. P a r ij s, 19 Maart (B. T. A-). De Intran- sigeent meent te weten, dat de opvolger van Cambon als voorzitter van den raad van'ge zanten terstond zal worden benoemd en dat de keuze der regeering is gevallen op Paléologue. HET NABUE OOSTEN. Parijs, 19 Maart (B. T. A.). Izzet pasja, de Turksche minister van buitenlandsche zaken en de Turkache missie kwamen hier heden uit Londen aan. Socialistisch congres te Parijs. a r ij s, 19M5Ba a r t (B. T. A.). Op het soda- sch congres kwamen de buitenlandsche af- Co., 2c/4. metselkalk. Een man kan daM de meniirte. Dit soQi^ding afl te wpk aan. Weet laatste ge» fend boven» ed duidelijli gesproken en ik ben bevrijd van Harley Street* j^oo en hoe luidt hét programma nul Zal het huwelijk doorgaan F „Ja, natuurlijk," antwoordde Ferguson, maar, Heriot verbeeldde zich een lichte verlegenheHI in zijn gezicht te zien, jk blijf in Oakley Squa re. Achteraf is het goéd genoeg. Menige arme kerel zóu blijde zijn, ato hij mijn kans had en het is tenminste van mijzelf.’ ^z^.ndn ding, maar van mijzeH," mompelde Heriot? „Het leven to toch een vreemd ding, Den» en weinigen van om rijn eigenlijk uit den smelt» pot." Zij slenterden samen naar Ut huis terug «n de menachen uft het Hmrenhuto >wennen ak scheid te nemln. Mevrdtw Fertars was In de zitkamer en lag bleek eri vermoeid, maar kalm gelukkig op een sofa. Weliswaar bleef er een klein litteekan, want zij had gehoopt, dat al haar verwachtin gen omtrent haar jongen verwezenlijkt soudM worden zonder één iWslükking Ferguson, die scherpzinnig fijngevoelig wag betreffende de bewonsrz van de Oude Pastori» j was verSronderd over haar gedrag jeguna Herio« Het was iets meer dan de gastvrijheid ven hom en huis, door welke rij beroemd .wen. Hes» Heriot gaf hem geen opheldering en W| bImA de uitnoodiging van Barclay Speed ei, em W ADVERTENTIEPRIJSj Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besonrkrtnr)| 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda sn den besorgkringt 1—6 regels 125. elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagmmuner SO büriag op den prijs. Liefdadigheids-advertanüën de helft van den pr|is. INGEZONDEN MKDEDEELlNGENi 1-4 regels ƒ226, elke regel mese ƒ020. Og de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen b0 contract tot seer geroduceer» den prijs. Grootejsttere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen wordeg ingezonden door taMchenkomst van Bollede boekhan delaren, Advertentiebureaus, en <nue Agenten en moeten daags vóór de plaakriag aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xtfn. tigl Je moet zeer eerbi--’!" zijn tegen Dr. Fer guson, lieve. Hij is e« nrid, zooals je we' torie van St. B 4 Joy vloog r Ben om rijn am;. Dr. Ferguson en ik hebben een hoogst em- gesprek gevherd, oom Henryen ik heb t een ruikertje als talisman gegeven! Mls- /schien als hij heel Hef Is, zólgk hem er nog een sturen yoor Primrose DayA „Dan zat hij het wel ni«l dragen. Juffrouw Joy," zeide Heriot met een lach. „Hij is^radika- ler dan da radikalen-an zou zelfs geen roos uit Corisande's tuin aannemen.” rNiémand schonk aandacht aan de toespeling, die op dat oogenHIk toch zoo voor de hand lag, maar later kwam zij Heriot weer in de gedqds* Jk gelóóf, dat je niet verwacht hdbt, mij hier te vinden. Dan F zeide. hij, Ferguson een oogert- blik terzijde nemend. „Neen, oude jongen. Hoe gebeurde het F Jk ben met Ferrara gekomen," antwoordde Heriot. het njet noodig achtehd nog lets meer te verklaren. „Morgenochtend moet ik weer weg met den trWn van 8.50, En N F JDat to mijn trein ook, maar wij kunnen dton slechts te Oeeve halen. Hoe kom Jé daarheenF „Ik wandel, natuurlijk." „Maar,Naomi zal er mij waarschijnlijk heen rijden. Kunnen we je niet ergens onderweg op pitten F Heriot schudde zijn hoofd. „Neen, neen. Het rij verre van mij, de kwade derde te willen rijn I J< zult mij wel aan het station ziey Mooi stuk land hier, niet -Dah F „Prachtig I Maar misschiet* heb Ik den zin, l\ dat U waardeeren^ «verloren. Ik zou liever stesn qn kalk zien, of om het juister uit te drukkeK» dat Rusland, voordat men ertoe besloot nieuwe credieten te verleenen, rijn oude schulden er kennen sou en waarborgen gevi-n voor i Vooral één opmerking van de Fr. Ztn 1 ten zeerste de aandacht„Er is door\( gen, die honderden millioenen hebben om oorlog te voeren tegen het roode Rusland, niets gejehied om oorlog te voert* tegen hon ger e^repidemieën. Een grootsch georganiseer de hulpverleening zou ook deze ramp meester zijn geworden. Wanneer men zich herinnert, hoe Amerika, om den oorlog tegen Duitschland te voeren, in ongelooflijk korten tijd in staat was dwars door Frankrijk heen een spoorweg te bouwen, die honderden K.M. lang «as, dan kan men zelfs het gebrek aan verkeersmiddelen niet meer als een afdoend motief laten gelden. In het Westen en in het midden van Europa viert in de amusementsinridhtingen een dol zich ver maken hoogtij. Men eet en drinkt daar niat al leen, maar houdt ef slemp- en braspartijen In 't Óósten van Europa echter komen millioe nen menschep als schurftige honden om. Zij voeden zich met afval, zelfs met menschen- vleesch en de boeren, die nog een sprankje le venskracht bezitten, beschikken niet over soo- veel koren om ook maar 't kleinste stukje grond voor den eerstvolgenden oogst te bebou» wen. Het gevolg hiervan zal zijn, dat ook het komende jaar de dood daar zijp verschrikke lijke oogst zal binnenhalen. Kan dan een mensch met gevoel de hartverscheurend» beschrijvingen van die ellende lezen, zonder tot in ’t diepste van rijn hart t» worden geschoktl Kunnen men schen, die weten van dergelifke afschuwelijke dingen, ook maar een oogenblikj» rust vinden, zonder te hebben gedaan, wat rij kunnen om te helpen en tegen te houden Waarlijk t veel ellendigs is al gebeurd, maar ved kan ook nO nog worden afgewend." Hit te «Hellenof liever er Fwc°°7ee^at zou kunnen beginnen, •f»- z“stera wonen er en wij’deq zich aan den «efteelen dienst voor het volk. Zij rijn op alle E Van .den uit heb ontmoet te emacht en bij het eerste, hanengekraaF; F* «J 8luiten nooit haar deur, maar laten op fa?' .“Yr toe, die haar noodig hebben. het een ruwe buurt is, Ipven rij, b»r 8**a,Br of be,oedlg!ng, omdat men ze jouwt en liefheeft." '..En loch,te™ljl dj, ,llMwéMr jou* fanrf op mijn Ifrer rrllta. rtorMn I Doorvoor WO - Mtfno rorg. dn,gen pon tn Cl.™ „rt- M”’r "X"1™ n“»‘ Cl xal on<,er nauwkeurig toericht inry rnOeten werkert." dat fa maar goed ook." el, dat u nu juist van St Patn- ieide Joy nadenkend. „Wie n «Ikaór du misschien ont- <U dekbedden, fe» OVERZICHT. DE RUSSISCHE ELLENDE. ^Bet lot van Duitschland en dat van Rusland fartoont de laatste jaren veel overeenkomst L den oorlog waren rij wel-is-waar vijanden in wanneer Rusland in 't voorjaar van 1918 geen prede met Duitschland had gesloten, zou het jhans tot de overwinnende mogendheden hebben behoord. Maar juist het sluiten van den vrede, poor de Entente als een snood verraad be- hdiouwd. had tengevolge, dat sovjet-Rusland torenzeer als Duitschland werd teg^jewerkt ■oor óorlog en hongerblokkade fehet ^ddel van Ben gewapenden «tonval mislukte, maar honger- blokkade en economische uitsluiting misten hun Boel nipt Toen kwamen de utopisch» experi menten der communistische sovjetregeering na pe uithongering door de Entente, maakten de bolsjewistische proefnemingen de ontreddering Volkomen. Thans zijn door vorenstaande oorza- kén dertig mil Hóen menschen bézocht door hon ger. besmettelijke ziekte© en zedelijke verwil dering. Maar geleideüjkweg werd door de Euro- peesche politiek ingerien, dat het imperatief nooozakelijk dat Rusland weer In den kring tkelij ier produceerenden werd opgenomen. De4?r. T< Zt?. maakte dan ook dezer dagen de juiste op- 4ovj nerking„Gelijk gebleken is, dat men Duitsch- and niet buiten de gemeenschap van volkeren an sluiten, bleek .tevehs dezelfde onmogelijk heid met betrekking tot het groote volk van 't Dosten. Op den keper beschouw^ hwft men in de hoofdsteden van de Ententestaten wel van den Beginne af aan hieraan niet getwijfeld, maar rehnlve de principieele vijandschap tegen het btlsiewfame der tegenwoordige Russische nJarhrhebbers heeft bovenal ook de door te Parrs en elders wonende Russische emigranten gevoede speculatie de politiek der Entente be- pqald, dat dit roode regime toch niet lang zat duren. Men wild» rich de mogelijkheden voor de toekomst niet benemen. Want men zo th moe ten vreezen, dat een volgende Russische regee ring, hetzij'één onder Miljoekof, hetzij onder «en Kerenski, dengene als vijand zou behande len, die met Lenin en Trotzkf in goede ver standhouding zou leven. Ook thans nog werkt ilaarblifkelijk deze onjuist» berekening, voqral in Frankrijk, na." Maar dan spreken verder het kapitaal en de industrie een woordje mee, die zich niet graag ssn terrein van actie zien ontglippen. Tusschen jdeze beide, voor een deel remmende, voor een deel voortstuwende, grachten schommelt de po- Btiek der Entente, en daaruit zouden talrijke •arzelingen kunnen worden verklaard. Een een dere verstoring van 't evenwicht valt van Rus- •toche zqde waar te nemen. De sovjetregeering ■treeft naar haar erkenning door de groote mo- t j9 sfeiijg. bereid offers te Êren- jen. Om echter niet haar kaarten aan de tegen standers bloot te leg^n, brengt de Russische politieke taktiek mede, dat de sovjet- ntotiteiten nu en dan een dreigend woord laten boeren en zeggen, dat zij nog best kunnen wach ten. Maar deze tactiek is mede geboden met betrekking tot de eigen aanhangers, van wie'er rijn die de meening huldigen, dat het contact ■oe^en »n in relatie treden met het Westersche ppitaüsmH neerkomt op het laten varen der bolsjewfatfache beginselen. T»r wille van dezen ■BI! Ll_™_ Ben ieder .kent slecht» een leven, dat van Ifch self. bijgedragen het ten verleening* te ver| hongercatastroph» droogte, branden e het in cultuur ge Toon voegde zich - - tsarisme in 't leven geroepen oorlog, daarna Het bolsjewistische régime met rijn terreur en misstanden en tenslotte de interventieoorlbgen en de blokkade der Entente. ZMöoende was het onmogelijk de ramp, die door natuurmachten was ontstaan, tot kleiner proporties terug te brengen. Ten overvloede werd door de verant woordelijken niet tijdig him plicht'gedaan. Naar Popoff, van wien wij dezer dagen een'’brief Wt den Oeral weergaven, waarin hij een ontzet tend beeld gaf van^de Russische ellende, op merkt, is Jiet geweten der wereld niet wakker geworden. Er werd reeds het vorige Jaar ge waarschuwd en wel op een tijd, dat nog altijd hulp mogelijk zou zijn geweest, dat er iets verschrikkelijks in Rusland voor de deur stond. Maar wat geMurde? Men maak te in Engelsche en Fransche bladen spottende ópmerkingen over Nansen, die eenjidealist was en rich door de sovjet-menscheft' in 't ootje had latert nemen. De Volkenbond weigerde po- ipnen aan te bevelen en de hulpTCÓn- j Brussel eischte onder protest der en Duitsche vertegenwoordigers «k hebbeiFkunnen bewijzen, dat ik geen mug of vlinder been." „Heb ik die veronderstelling geuit l Ik geloof het niet," zeide Ferguson bedaard. „Maar ik denk niet, dat het waarschijnlijk is, dat ik mijn tegenwoordig beroep vaarwel zal zeggen." „O, maar tante1 Mary heeft mijn moeder ver-' leden Zondag verteld, dat alles al bepaald was, dat u naar Harley Street zóudt gaan en dat het huis al gekocht was..? V JJat was wat voorbarig. Naomi en ik hebben ondertusschen besloten In Oakley Square te blijven." Joy keek verwonderd. Zij was in de zitkamer geweest van het iUpleys Heerenhuis toen me vrouw Speed uitgeweid had over de toekomst van het verloofde paar, en er Was niets onbe paalds of vaags geweest in de bijzonderheden. Jk ben erg blijde. Het zal heerlijk zijn, om Naomi zoo dicht-bij de St. Bedes Pastorie te %bben en Ik ben vreeselfjk b>ij, dat u en rij samen zullen trouwenNu zeg mij eens, houdt u niet bijzonder veel van Mr. Heriot l Hij to een groot vriend ven u, niet F „Ja, maar ik ken rijn vrouw be^er „Vertel? mij eens wat van tóiar. Ik zóu haar graag willen kennen. Hij to zoo kalm én groot en sterk, hij doe^Bhij denken aan de schaduw van een rot* in eèn zonnig land net zoq'n soort man, vindt u niet l Hij moet als echtge- hóot erg aardig rijn." Ferguson glimlachte vrij nij<£f, terwijl hij naar haar gebabbel luisterde. Wat een kind was rijf Wat een bekoorlijk, heerlijk, beminnelijk kind! had nooit iemand zooals rij ontmoet gedurende zijn dagelijkach werk en hij kon niet van haar weggaan. Haar levendige glim lach, de wilde rozenblos op haar Wang, die dar- kelhefd m dat dfe soo rigwmwdig doqr- lil» bart*la«l waarde gesteld, dat Duitec.hland het onderhoud er van niet zou betalen en dat de militaire sancties in de steden aan den Ruhr terstond moeten worden opgeheven. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 1 8 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Parijs is de Commissie van Herstel reeds tot overeenstemming geko men omtrent het beginsel van een morptoriupr voor Duitschland. Intusschen willen de Engel- schen en de Italianen de betalingen A van Duitschland voor 1922 zien vastgesteld op 56(1 milltoen goudmarken, terwijl de Franschen en Belgen 750 miljoen elschen. Waarschijnlijk zal men het eens worden over ren gemiddeld cijfer van ongeveer 600 mlllloen. Een Duitsch-Fransch verdrag. Berlijn, 18 Maart (W. B.). Franschebla den hebben gemeld, dat een overeenkomst be treffende de gedeeltelijke wijziging van het ver drag van Wiesbaden, op grond van de met den heer Bemelmans besproken beginselen, tus schen Duitschland en Frankrijk zou zijn geslo ten. Dit bericht is niet juist. Er zijn besprekin gen gehouden en er is daarna een ontwerp op gesteld. Uitdrukkelijk is echter de toestemming van het Duitsche kabinet voorbehouden, dat nog geen beslissing >n dezen heeft genomen. Een sodalisatieplnn van Stinnes verwerkelijkt. B e r 1 Ij ft 18 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Hot door Stinnes opgerfchte Rhelnfsch-West- fAlische Elektrizitfttswerk verhoogt zffn kapitaal van M 150 millioen tot M 550 millioen. De nieuwe aandeelen worden aan de arbeiders der ondernemingen aangeboden, waardoor het »o- gialisatieplan van Stinnes voor de eerste maal tot praclische uitvoering komt. OPPER-SILEZIB. Genève, 18 Matrt (B. T. A). Officieel eomtawnlqué ven den Volkenbond r De gevol machtigden op de Duftech-Poolsche conferentie hebben door een directe overeenstemming de punten geregeld, die nog hangend waren In zake de vakverenigingen. Dit deel van het •ver drag kan thans als definitief vastgesteld worden beschouwd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1