lEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN et Verloren Tehuis Dinsdag 21 Maart 1922. 60* Jaargang, BUITENLAND. - Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen RGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. LOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ’EU1LLETON. RK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOON W 14885 des- 4 morgenochtend vroeg weggaan, Mr. wr«»rt I door DAVID LTALL. fiOÏDSCHE COURANT. -5BJ van ju en economische^ garandeeren, zooals dit is uitgeaprci* van 't memorandum van Cannes sluiten van voorafgaande overeenkomsten tus- om met alle landen samen te werden, die el- lun binnen» organisatie left in art. 1 Uit het Engetech door J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM n het woord „als één lid lijdt, lijden alle zich met de radenrepubliek te ver» Uit deze overweging^ is dan ook de liging van Rusland om op 10 April zijn geerden naar de conferentie te Genua te voortgevloeid. Maar uit alles blijkt hoe hoe meer, dat Rusland niet verkiest als nderwaardig conferentielid te worden he ’d. Nog maar enkele dagen geleden heeft ssische minister (volkscommissaris) van andsche zaken, Tsjitsjerin, dit kelijk gestipuleerd en wel in een uitvoe- legrafische nota aan Poincaré. In deze orden de voorwaarden uiteengezet, waar de Russische regeering bereid is naar de •ntie te Genua te gaan en deel te nemen ien economischen wederopbouw van i. Tsjitsjerin steekt niet onder stoelen en i, dat de invitatie op zich zelf in Rusland ning heeft gewekt: men heeft daarin het gezien, dat de groote mogendheden van gaan veranderen en eindelijk tot het in- jn gekomen, dat de politieke en econo- blokkade, die zij tot dusver over Rusland i geproclameerd, niet slechts zonder zin, elfs schadelijk-is en dat zonder het her- er normale relaties noch een duurzame noch de economische vooruitgang ver zou kunnen worden. Natuurlijk is de ‘he regeering zich volkomen bewust van kcipieele verschillen tusschen het politieke economische régime van de soyjetrepu- n dat der burgerlijke staten van ’t Wes- sar niettemin acht Tsjitsjerin een samen» f op economisch gebied, die vruchtdra- i voor beide partijen, zeer wel mogelijk; sen zijn echter van gevoelen, dat de con- van Genua, wat haar methodes betreft, 1 moet verschillen van de conferenties, haar zijn voorafgegaan. Bovenal wen- zij niet, dat te Genua onderscheid wordt ct tusschen overwinnaars en overwonne- sschen groote en kleine staten, tusschen mmunistische en een burgerlijke regee- reeleer wordt geëischt, dat alle deelne- p den voet van -- 1 worden behandeld. belang is ook, dat in de nota wordt ge- Liefde ziet scherp, haat ziet scherper, ziet het scherpst, want ze is gelijk aan )Ius haat. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Wzorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 8.1b, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 11, GOUDA* Mj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 2—4 uur.j Administratie Tel. Int. 82; Redactie TeL 54b. zoowel In hoedanigheid als in hoeveelheid. Lucy Ferrari was zich bewust van de plotse linge verkoeling in Heriot’s voorkomen. Zij kreeg het gevoel van voor oen gesloten deur te staan. Maar dat schrikte haar niet af. Zij was zkk wel bewust, dat sterkte alleen door strijd ven* kregen wordt; en dat iemand zooals hij niet zijn tegenwoordig standpunt zou innemen, zon der gestreden te hebben. j Zij wilde niet vragenmaar zij liet den war- men, vriendelijken stroom harer vrouwelijke 4 noet morgenochtend vroeg weggaan, Mr. xeide hij botweg. „Als ik mijn plicht *n, moest ik eigenlijk vanavond weg- schoonzuster houdt er niet van, dat wij 'dag reizen," zeide Speed, met een be svollen blik naar de sofa. „Hoor je het, |e houdt een bezig man den geheelen gevangen, omdat je niet van het reizen 'dag houdt." Jeb Mr. Heriot gevraagd, of het beslist kelijk was, Tom en hij kon naar waar» et zeggen, dat het zoo was,” antwoordde "lachend. Jat oogenblik ving Heriot een vreemde king op in Ferguson's oogen, terwijl deze Van Hij^ntstelde er zoodanig nij voelde zich daardoor zoo weinig op smak, dat zijn aandacht afgeleid werd 1 Kroep voor de sofa. Hij verbeeldde zich, onverwacht den sleutel had gevonden er«uson s verandering van front, in tien gebracht. Huiszoeking bij een communist Berlijn, 20 Maart. (W.-B.). Bij de huis zoeking bij een vertrouwensméft van de commu nistische partij, zekeren Washer Arends, een mecanicien, die in zeer bescheiden omstandig- Londen, 20 M a ar t. (N. T. A.). De voor- heden leefde, heeft de politie een kostbare, van OVERZICHT. 1 der Europeesche landen vraagt in deze zoozeer de aandacht als Rusland, de politiek zoowel als maatschappelijk be en beroerd in de laatste jaren als geen Op dit land zijn van toepassing geWor- verzen uit Jeremia's klaagliederen, vol- relke „de kinderkens eischen brood, er is vd die het hun mededeelt. Die lekkernijen versmachten nu op de straten, die in 't rijn opgevoed zijn, omhelzen den drek", sfde Jeremia in deze tijden, hij zou ook Russen kunnen zeggen, dat hun „huid aan hunne beenderen, zij zijn verdord" of it zij zijn „geworden ah een hout". r West-Europa wil Rusland weer binnen in den kring der naties, niet zoozeer uit irtigheid en liefde (dit blijkt wel uit de ende steunverleening) maar omdat het dat Europa niet weer gezond kan wor- TELFGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. De besprekingen der kundigen. Londen, 2 0 Maart. (N. T. A.') De confe rentie van deskundigen is heden te Londen be gonnen met de verschillende standpunten ten aanzien der voorgestelde economische recon structie van Europa te onderzoeken en te trach ten een richtlijn te verkrijgen vooi een alge- meene overeenkomst, die zal worden voorge legd aan de conferentie van Genua, wanneer deze op 10 April begint. Aanwezig zijn gedele geerden van Frankrijk, Italië, België en Japan, i Het vertrek der Engelsche ge delegeerden. Londen, 20 Maart. (N.T.A. Draadloos.) Voorloopig is vastgesteld, dat de Engelsche ge delegeerden in 3 afdeelingen naar Genua zul len vertrekken. De eerste afdeeling vertrekt 4 April uit Londen. De houding der neutralen. Stockholm, 20 M a ai t. (N. T. A. Draad loos). Branting heeft in het Zweedache dejfarte- ment van buitenlandsche zaken een conferentie gehad met de ministers van buitenlandsche zaken van Denemarken en Nooswegen en met de gezanten van Nederland, Zwitserland en Spanje te Stockholm over het program van de conferentie te Genua. Er bestond blijkbaar een heid van opvatting. De gedelegeerde deskundi gen van de verschillende landen near de Genu- cesche conferentie zullen dc kwesties behande len, die vóóraf besproken moete^. worden. De eerste minister tan Noorwegen heeft In een interview verklaard, dat ten agnzien van de samenwerking der noordelijke landen de meeste Noren ervan overtuigd zijn, dat verscheidene vraagstukken kunnen worden opgelost door prac- tische samenwerking. De Zweedsche minister van financiën heeft in den Rijksdag gewaar schuwd tegen overdreven pessimisme, dat zich nog maar al te veel doet gelden. Hij gaf toe, dat ef groote moeilijkheden zijn te overwinnen, maar, zeide hij, wanneer men het hoofd koel houdt, heeft Zweden goede vooruitzichten om die moeilijkheden te boven te komenhet stond er beter voor, dan de meeste andere landen. Berlijn, 20 Maart. (N. T. A. Draadloos.) Men meldt uit Warschau, dat de Sovjet-regee- ring onmiddellijk na 't einde der conferentie van de Oostzeestaten te Warschau deze heeft uitgenoodigd tot een tweede Oostzee-conferen- tie, op 22 Maart te Moskou, waarop Finland, Estland, Letland en Polen vertegenwoordigd zullen zijn door hun gezanten te Moskou. De conferentie zou ten doel hebben de kwesties omtrent het hei stel van Oost-Europa, die op de agenda van Genua staan, te bespreken. Te Warschau wordt deze uitnoodiging opgevat als gericht tegen de Pransche en Poolsche plan- 'nen voor een Entente der Oostzeestaten. HET NABUE OOSTEN. genegenheid en van haar medegevoel naar ham toevloeien. Jk kan zien, dat u ook in de schaduw ge weest bent. Ik ben er zeker van, dat u die scha duwen niet zelf veroorzaakt hebt, mijn vriend en God tal ze wel doen verdwijnen. Ondertuo» schen werkt zelf tot dat doel tnee door ze uit andere levens te helpen verdwijnen. De beste wijze om zijn last te verlichten Is, en dat heb ik steeds ondervonden, vlug weer ren op t» laden op den anderen schouder, dan zijn dt vrachten even zwaar, de eene drukt niet on draaglijker dan de andere." Heriot glimlachte om de vergelijking. „U hebt het begrepen, mevrouw Perrars. Maar Geoffrey zal er op dan duur niet slechter door geworden zijn. Iedere man moet zijn strijd strijden met de machten der duisternis." Plotseling boog zij zich wat voorover wenkte hem, dichterbij te komen. moeid mijn jongen en moet je goedennacht zeg- j gen. Wil je Mr. Heriot nog een paar minuten bij mij boven sturen Omdat ik hem morgen I niet spreken zal, daar hij vrpeg weggaat." 1 Een paar minuten later stond Heriot bij haar 1 bed. „Ik ga slapen, Mr. Heriot, en ik wilde u nog eens danken en u vragen een oogje op mijn zoon te houden, in Londen. De grootheid van hetgeen u gedaan hebt, zult u wel nooit ken- nen. God heeft u voor mij en mijn jongen ge zonden, in het oogenblik van nood, daaraan twijfel ik niet.” „Zeg toch niet zooveel mevrouw,” zeide Heriot norsch. „Ik zal den jongen in ’t „■•oog houden zooals u mij vraagt, ofschoon ik zelf niets anders dan een gebroken riet ben.’ „Zijn wij allen dan iets anders?" vroeg 'zij met een zonnigen blik, die hem aan Joy deed denken. „Wij denken anders over u, dat is alles, en ik zal God nu altijd danken voor uw vriend schap. Als wij naar de Pastoria van St Bede gaan, hoop ik, dat wij u dikw'ls zullen zien, daar uw tehuis er niet ver vandaan te^ als Ik goed begrepen heb." Hierop gaf Heriot geen antwoord. Hij had getracht mevrouw Ferrara den naam van Jea nie te noemen, maar hij was er niet toe in staat geweest, dien ov>r zijn lippen te brengen. Hij had om diezelfde reden Hunt gemeden, wént hij gevoelde, dat er althans voor het oogenblik niets meer te zeggen viel. Dat komt in J>et leven meer voor dan wij denken. Wij geraken aan het eind van onze woorden en ons handelen en er bljjft ons niets anders over dan te wachten. Dat is nooit een gemakkelijk gedeelte van het programma, maar het gevolg ervan is dikwijls groot en zeldzaam. Langzame oogsten zijn nog niet altijd slechts. Het koren, dat door onna tuurlijke warmte spoedig ópschiet, te schraal. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot dan basorgkring); 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an den besorgkrlngi 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zatenlugnunuuar 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van dan prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGKN» 1—4 regels /2.0B, elke regel meer /OM Op de voorpagina 50 hooger. (Gewone advertentiën en ingezonden medadeallngen bfj contract tot soar garodaceei» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatiirulrata. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliado boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. alle brnoodigdheden ruim voorziene, insialladi voor draadlooze telegrafie ontdekt en ook gw heime dienstvoorschriften voor den telegraaf* dienst, plannen, trekeningen ene. Ook heeft z$ een naamlijst van de voor de communistische betrouwbare leden van het post-, telegraaf» M telefopnperzoineel ontdekt. Arends zelf is ge* vlucht/ maar Frikwich, een communistisch ge» meenteraadslid en partij-secretaris, die bij dl zaak betrokken is, is gevangen genomen en ld wegens hoogverraad terechtstaan. OPPER-SILEZIR. Warschau, 20 Maart. (B. T. A.). Uk Kattowitz wordt gemeld Te Breslau is een alge meens vergadering gehouden van het verbond van mijnen en ijzersmelterijen, met het doel hot verbond te splitsen in verband met de verdeellng van Opper-Silezië. Er werd besloten, dat het Poolsche verbond te Kattowitz zal blijven, tor wijl het Duitsche verbond waarschijnlijk zijn zetel zal hebben te Glelwitz. Londen, 20 Maart. (R). Reuter ver» neemt uit gezaghebbende Poolsche bron, dat do onderhandelingen tusschen Duitschland eh Po» Ien nopens hun respectieve deelen vwn Opper» Silezië in den meest vriendsrhappelijken zin vorderingen maken. Vooral betreffende de rech» ton der minderheden heeft men belangrijke re sultaten bereikt. Do Duitsche gemeenten aan de WeichseL Be/lijn, 20 Maart. (W.-B.). De ontstem ming in het Oostelijk deel van West-Pruisen tegen het besluit der grenscommimlo van 11 dezer om do vijf Duitsche gemeenten aan do Weichsel aan Polen toe te wijzen, neemt toe. Het besluit hiertoe is, naar men van bevoegde zijde meedeelt, reeds in 1Q20 genomen. De ge» zantenraad heeft 12 Aug. van dat laar het Duit sche protest ertegen behandeld, waarbij do. Engelschen en Italianen voor het teruggeven der dorpen aan Duitschland waren, maar de Prftn» schen daar tegen, De grenscommisale dpr ge allieerden erkende op 5 Juni 1021 het Duitsche standpunt. Niettemin is thans het besluit gé vallen in tegengestelden zin. De rijksregeering wil trachten de overdracht, die op 31 Maart be paald is, ten minste zoolang uit te stellen tot het resultaat der onderhandelingen tusschen de Duitsche en Poolsche deskundigen bekend te. Pogingen van Duitschland om door rechtstreek- sche onderhandelingen tot een vergelijk te ko men, heeft Polen steeds systematisch van do hand gewezen. Internationale seismologie. Brussel, 20 Maart (B. T. A.). Daar No* derland on'angs de conventie van Berlijn va» Augustus 1905 inzake hot tot stand brengen van een internationale samenwerking op seismolo» gtech gchied opgezegd heeft, stolt de voorzit ter van genoemde conventie voor de Ie ’en va» de oude marten te commissie in April bijeen te roepen op een algemeens liquidatie-verga- dering te Straatsburg, ten einde zekere'seismo logen in staat te stellen deel te nemen aan het op 1 Mei te Rome te houden coiutres van do Internationale unie voor geodesie en goophyolca. Tevens zal men te Straatsburg behandelen hot voorstel van den Canadeeschen afgevaardigde om aans1uiti-,g te zoeken hij de seismologische secde van de internationale unie voor geodeote en geophysics ten einde de internationale sa menwerking op seismologisch gebied In de toe komst te waarborgen. bereidingen zijn voltooid voor het vertrek op morgen van Lord Curzon en zijn deskundige adviseurs naar Parijs ter deelneming nan de conferentie nopens het Nabije Oosten der mi nisters van buitenlandsche zaken van Frank rijk, Italië en Brittannië. P a r ij s, 2 0 Maart. (B. T. A.). De Italiaan- sche minister van buitenlandsche zaken, Schan- - zer, is te Parijs aangekomen. TERUGTREKKING DER AMERIKAANSCHE BEZETTINGSTROEPEN. Washington, 20 Maart. (R.). Weeks, de minister van oorlog, heeft order gegeven, dat alle Amerikaanscho troepen aan den Rijn tegen I Juli naar de Ver. St. moeten terugkeeren. Weeks heeft gezegd, dat het terugtrekken van de troepen niets dan een voortzetting is van de vroeger aangekondigde politiek en niet verband houdt met het geschil nopens de betaling door Duitschland voor de geallieerde troepen in het Rijnland. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Coblenz, 20 Maart. (W. B.). Volgens de Coblenzer Zeitung bleef de oude vesting vart Ehrenbreitstein behouden. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING P a r ij s, 2 0 M a a r t. (B. T. A.). De commis sie van herstel zette heden het onderzoek voort van de betalingen door Duitschland in geld en naturn voor 192^ en het ontwerp nopens fi nancieel? hervormingen met de noodige waar borgen. Elk gedelgeerde diendf een rapport in, zijn voorstellen behelzend. Het schijnt, dat de cijfers, te Cannes vastgesteld, (720 millioen gouden marken in geld en voor een waarde van 1450 millioen in natura) onder zekere voorwaar den zullen worden gehandhaafd. De commissie houdt morgenmiddag een nieuwe offldeele zit ting, in den loop waarvan men denkt tot over» e-nstemmmg te zullen komen over den omvang der van Duitschland te eischen waarborgen la ruil voo- het aan dit land toegestane morato rium. HET HERSTEL VAN NOORD-FRANKRUK. Keulen,20Maart. (W.-B.). De Fransche bouwvakarbeidersdelegatie, die onder leiding van den Franschen socialist Jnuhaux een reis door Duitschland maakt ter bestudeering der Duitsche bouwbedrijven ten behoeve van den wederopbouw in Noord-Frankrijk, heeft zich korten tijd te Keulen opgehouden en daar ver schillende woningen bezichtigd. De Fransche socialisten zijn over Dusseldorp naar Berlijn ver der gereisd, waar zij een onderhoud zullen heb ben met de Duitsche rijksregeering. De bijeenkomst der drie internationale*. Weenen, 20 Maart. (W. B.) Naar de Arbeiterzeitung verneemt zijn de vertegenwoor-. digers der drie Internationales thans definitief tegen 2 April te Berlijn samengeroepen. Op ver zoek van de tweed» Internationale te het aaivtal vertegenwoordigers van elke internationale op protesteerd tegen het voornemen om door het land in het vaste voornemen nadr fcenua ghnt schen de afzonderlijke staten den arbeid der kander wederzijds de integriteit conferentie in gevaar te brengen. De Russische landsch-politieke regeering wat begrijpelijk is neemt op grond der mededeelingen in zoowel de Groote als de Kleine Entente ter conferentie zullen verschijnen, gebonden door een vooraf ten opzichte van Rusland vastge stelde „marschroute". En ook vindt Tsjitsjerin, dat de, in een groot deel der West-Europee- sche pers tegen de sovjtetregeering gevoerde politieke campagne, inzonderheid het verwijt, als zou Rusland een nieuwen oorlog voorbe reiden, nu niet bepaald het hervatten der nor male betrekkingen vergemakkelijkt. Tegenover de systematische lastercampagne, aldus wordt in Tsjitsjerins nota opgemerkt, stelt de Russische regeering het op prijs vast te stellen, dat een der moei lijkste factoren van haar politiek de wensch is in Rusland gunstige voorwaarden te scheppen voor een nieuwe acti viteit van 't particulier initiatief op 't gebied van handel, nijverheid en loadbouw. Waaraan dat Europa niet weer gezond kan war- deze koersverandering, die een streng-in-de- mneer Rusland bij voortduring als produ- leerschen bolsjewist feitelijk als een ongehoorde ijft uitgeschakeld; hun zelfbehoud dwingt ketterij, lijnrecht ingaandA tegen het communis- srige Europeesche staten, die gedachtig ttech beginsel, zou benooren voor te ko- j t.toe te gc|lryven| Tsjitsjerin zegt, dat tot dezen maatregel kon worden overgegaan uit hoofde van de versterking van het gezag der sovjetregeering en de verzwakking van haar vijanden in binnen- en buitenland. M. a. w. door de Russische koersverandering wordt het recht van 't individu op 't gebied van particuliere bezit en 't particuliere bedrijfsleven aanmerke lijk uitgebreid. De nota stelt dan ook, na verschillende wet telijke maatregelen op vorenvermeid terrein te hebben opgesomd, vast, dat de belangen en da eigendomsrechten van 't buitenland door de nieuwe wetgeving voldoende zijn beschermd. De inbeslagneming ten gunste van den staat te be perkt tot die gevallen, die bij de wet van alle geschaafde volkerert’ voorzien zijn met de uit drukkelijke bepaling, dat binnen een maand tijds de waarde van 't in beslag genomen eigendom volledig moet worden vergoed. Bi- zondere verordeningen waarborgen de vrijheid van 't particuliere handelsverkeer in 't binnen land, terwijl het handelsverkeer met het buiten land een monopolie van den staat blijft. Maar klaarblijkelijk om de West-Europeesche kapitalisten in dit opzicht wat hoop te laten, haast de nota zich op te merkeir, dat ook in dezen door bizondere maatregelen de deelne ming van buitenlandsch kapitaal mogelijk wordt gemaakt. Het decreet, dat het bezit aan effecten en baar geld tot een bepaald bedrag beperkt, is bovendien opgeheven. Een nieuwe verordening garandeert het vrije verkeer zoowel met baar geld als edele metalen. Het nieuwe reglement voor de vorming van naamlooze vennootschap pen, handels- en credietvereenigjngen te geheel in overeenstemming gebracht met de desbe treffende wetgeving der Westersche staten. Het vraagstuk van dei} handel in wissels tenslotte is op grond van de Haagsche overeenkomst van 23 Juni 1912 geregeld. Ten overvloede is de Russische regeering voornemens in een aantal memoranda de buitenlandsche regeeringen een indruk te geven zoowel van de nieuwe wetge- ving van Rusland als van de plannen inzake algeheele gelijkberech- den economischen wederopbouw van 't land. De nota, die beurtelings lokt en dreigt, zooals men ziet, eindigt met de verzekering, dat Rus verre het de Speeds betrof. De vrees, dat er weer een treurspel in den maak was, verduister de zijn geest vemr de rest van den avond. Mevrouw Perrars ging dadelijk weer naar bo ven. nadat het bezoek uit het Heerenhuis haar verlaten had en nadat zij gemakkelijk in haar bed lag, kwam Geoffrey bij haar zitten. Er was nu iets anders in hun wederzijdsche verhouding gekomen, iets diepers en vor- schends. „Moeder, ik wenschte met u over Anna te spreken," zeide de knaap, terwijl hij met zijn ellebogen op zijn knieën leunde en haar vlak in het zachte, bezorgde gelaat keek. ^Je moet Anna vooreerst buiten spel laten, Geoffrey," antwoordde zij, volkomen helder. „Mag ik haar niet op vriendschappelijke wij ze schrijven, op dezelfde manier als ik al dien lijd gedaan heb?" „Neen, dat mag je niet, mijn zoon.'" „Maar zal zij niet, zal zij dan niet verwonderd zijn?" „Niet zoo verwonderd, als je je misschien ver beeldt. Anna weet reeds gedurende eenigen tijd, dat je niet dezelfde bent geweest."* „Heeft zij Iets tegen u gezegd, moeder 1" „Neen, maar haar vader heeft met mij gen sproken. Hij dacht er zeer verstandig over, of schoon hij er zich natuurlijk ook bedroefd over maakte, daar hij Anna zoozeer liefheeft." „Maar kan ik niets doen moeder?" vroeg Geoffrey wanhopig. „Voorloopig niets. Je hebt er het recht niet toe, Geoffrey. Dat moét Je begrijpen. Waar je -- je moet indenken te, dat je Anha verloren hebt, .van Jdee veranderd ben en nooit veranderen zoo niet geheel, dan toch voor een tijd min stens." „En ik zal dan nooit het recht hebben met Disten, zooals ik gewend geweest hen Mevrouw Perrars leunde wat vooruit en haar oogen werden helder en peinzend. „Geoffrey, datgene wat gebeurd te, heeft je ongeschikt gemaakt, tenminste gedurende een tijd, voor Anna’s rein gezelschap. Je zult je het recht daartoe moeten herwinnen. God heeft je vergiffenis geschonken en ik twijfel niet, of An na zal dat ook doen." „O, maar moeder, het te toch zeker niet noo- dig, het haar te vertellen?" De oogen der moeder verkondigden duidelijk hoe groot die moeilijkheid voor haar was. „Wij moeten ook dat voorloopig nalaten. Ben vrouw vergeeft veelmaar er zijn misschien sommige dingen, die zij liever niet weet Wij moeten iets aan den tijd overlaten." „Aan den tijd I” herhaalde hij, op driftigen toon, de jeugd eigen. „Maar wat u niet begrijpt, moeder, is dat ik nooit opgehouden heb, wan hopig veel van Anna te houden, met alles wat goed in mij te." Haar oogen gloeiden een weinig bij deze ver zekering. „Mijn zoon, ik geloof heten om die reden moet Je voelen, dat je leven eerst gerei nigd moet worden, voor je tot haar kan terug keeren, met woorden van liefde op je lippen." „En mag ik haar in dien tusschentijd niet zien ,Jk geloof Ket niet Het zal gemakkelijker zijn, als je hier niet behoeft te komen. Ik zal Anna voor je opzoeken, Geoffrey. Geloof je niet dat je het aan mij kunt overlaten?” „Zeker, natuurlijk," zeide hij bedaarde^ maar zijn Jonge oogen waren nog opstandig. „Maar j^nna heeft toch het recht te weten, dat ik nooit zal. Mag ik haar dat niet schreven „Neen, nu niet Ik moet haar spreken. Ik zal trachten haar morgen misschien te bezoeken en te de» dadelijk schrijven. Dc ben nu er«r ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1