t Verloren Tehuis EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. IK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, VVADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz, 14886 Woensdag 22 Maart 1922. 60* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ummer bestaat uit 2 bladen ERSTE BLAD. UITEN LAND. EUILLETON. o» HOOFDSTUK XVIL »der (Wordt vMVo’pdl ofschoon hij nog rich te onder- Uit het Engelsch door P. WESSELINK-VAN ROSS! TM. door DAVID LÏALL. reen nationaal s wereldtaal. h®ar gaarne eerst spreken. Zij heeft en ik heb haar altijd als mijn d beschouwd. Ik moet trachten, het erklaren." ar zoo weinig mogelijk, mevrouw roegde hij erbij met een norschen Jn. ’tem- «Geloof mij, verklaringen “ttijd noodlottig in zaken het leven 61 nep hij bijna hartstochtelijk uit. Varaan denken. Ja ik geloof, dat u ®e,iJkt hebt. Maar Ik ben geen praat- Wgeet ook niet dat Geoffrey 50 hooger. advertentiën en ingezonden mededelingen b(J contract tot «eer geredueear* Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. „entiën kunnen worden Ingezonden door tusachenkomst van «oliede boekhan- Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco pfcr post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaus zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie Tel. Int 82; Redactie TeL MS. mevrouw. Maar toch niet voor altijd bezorgd. „Hij moet iets hebben, dat ïn water houdt, iets, dat de moeite er voor te strijde?, een hoop of be- iet hart van een man bezwijkt zonder jes, die verhuurd werden en die in de laatst* jaren over de heuvels aan de zee waren ge* bouwd. Zij waren niet schilderachtig en hnd-* den onloochenbaar iets weggenomen van h«* mooie, open gezicht op de Downs en hun ven* schijning werd betreurd door ben, die gaamd de bekoorlijkheid der streek onaangetast wil* den zien. Maar de gezonde lucht, de prachtigs/ aanblik der zee, de vrijheitf en de grootschheid hadden kracht en hoop teruggegeven aan mes nigen stadsbewoner en de trek naar do plaats nam steeds toe. De eigenaar van Orlebar Farm zou er ml een hooge huur voor kunnen vragen, omdat het een ruim huis was in een ouderwetsere en zeer schoon» omgeving en er veel boomen was ren in een omtrek, waar boomen slechte schaarsch groeiden. Geen onkruid was te rieM op de keurige paden, het gras op het klein*' park was kort geschoren en soo groen all smaragd, terwijl het houtwerk der ramen, dat wit geschilderd was, levendig afstak tegen het- doffe donkerrood der oude baksteenen. Het dienstmeisje, dat mevrouw Farrers goed kend^ verwelkomde haar met een glimlach. „De kolonel is naar Lewes gegaan, mevrouw^ en zal niet voor vanavond terug -zijn. Maas juffrouw Anna is thuis”. Voor mevrouw Ferrari antwoorden kes^ kwam Anna de trapen afgevlogen. fiOUDSCHE (01III \r. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorande tot daa besorgkrtng)| 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en dan bexorgkrtngt 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën In het Zaterdagnuramer JQ bijslag op den prijs. Llefdadighelds-advertentiën de helft van den prlja INGEZONDEN M E DEI RELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer /1S0. de voorpagina 5“ Gewone advei den prjjs. Advertentiën kun: delaren, aan het middeldzIO millioen balen bedroeg, leverde int het verdrag. Dit besef dringt telkens meer tot 1Q21 m»nr A mlllizu>n r>r. ru nrtu de volkeren, vooral van Europa, door. Het is te wenschen, dat men op de conferentie van Genua zoo komt tot een centraal plan, dat Europa van alle ,.slakken” bevrijdt, die sinds drie jaren zich heb ben opgehoopt; dat zal stellig gunstige resulta ten afwerpen. Wanneer eerst maar weer de oude economische en financieele betrekkingen, die de eerste drie jaren na den oorlog door een verdrag kunstmatig werden tegengehouden, hervat worden, zouden vele naties de ver- wachting^loesteren, dat allerzijds het zieke be- drijfs- CTï financieele leven weer genas. Maar door de overeenkomst van Boulogne zijn reeds voorzorgsmaatregelen genomen, dat geen vraag stuk, voor de gezondheid^van Europa werkelijk van belang, te Genua ter sprake komt.” telegrammen DE RAAD VAN DEN VOLKENBOND. Genève, 21 Maart. (B. T. A.). De Raad van den Volkenbond -zal 24 Maart voor een kor te zitting te Parijs bijeenkomen. Londen, 21 Maaarj. (N. T. A. Draad loos). De aanstaande bijeenkomst van den Raad van den Volkenbond, die vervroegd is van 25 tot 5 April ter behandeling van enkele dringen de zaken, als de kwestie der Russische vluchte lingen en het werk en de leden van een tijdelijke gemengde commissie voor de bewapening, zal nog meer vervroegd worden. De Daily News wijst er op, dat de Rfcad onmiddellijk moet sa menkomen voor de benoeming van vertegen- wordigers van verschillende technische organi saties van den Bond, die naar verwacht wordt zullen deelnemen aan de conferentie te Genua. Het blad verwacht een spoedige bije nkomst van den Raad te Parijs om zich met al deze onder werpen bezig te houden. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 21 Maart (R.). In het Lager huis heeft Chamberlain heden meegedeeld, dat de conferentie te Genua op 10 April zou worden geopend, zooals bepaald wasde Britsche ge delegeerden zouden zijn Lloyd George, Curzon en Home. Lloyd George zou na de rust, die hij op medisch advies gedwongen was te nemen, 3 April weer in het Lagerhuis verschijnen en dadelijk de meening van het Huis vragen om trent de politiek der regeering betreffende de conferentie te Genua. De regeering zou een motie indienen, die duidelijk zou maken, of de regeering nog het vertrouwen van het Huis be zat of niet. Het Lagerhuis moest begrijpen, dat het onmogelijk zou zijn te verlangen, dat Lloyd George naar Genua zou gaan, indien er eenige twijfel bestond omtrent zijn autoriteit. Slotplein een betooging tegen het belasting^ compromis, de beknibbeling van den achturen-* dag, het drukken van dn loonen, de duurte eW de klassenjustitie. Circa 5000 betoogers names er aan deel. Na afloop trokken zij de stad in| incidenten hadden niets plaats. Congres van variété-artfeten. B e r 1 ij n, 21 M a a r t. (N. T. A. Draadloos), In Berlijn werd gisteren het congres van den was rcldbond vnn artisten geopend, dat vier dage» zal duren. Bijna alle landen, ook Frankrijk, zijs vertegenwoordigd. Het congres wordt gepreek, deerd door Villette uit Parijs. De organisatie werd het vorige jaar te Rotterdam gesticht es omvat alle landen, behalve Engeland, dat d< Duitsche artisten nog steeds boycot. DB STAKING IN ZUID-DUITSCHLAND. Neurenberg, 21 Maart. (W. B.). Ds bond van Beiersche indust rieden in de metaal* nijverheid heeft bekend gemaakt, dat, nu on* clanks de uitnopdiging om het werk te hervat* ten, de arbeiders te Augsburg, München, Neu* renberg en Fuerth zijn blijven staken, do Bond zich genoopt ziet de stakers uit te sluiten. De uitsluiting begint heden. Stuttgart, 21 Maart. (W. B.). Thane staken in Wurtemberg in 180 bedrijven 41080 metaalbewerkers. In 30 andere bedrijven, mol 10400 arbeiders, hebben de arbeiders de sta* king aangekondigd tegen Vrijdag. Ontslag apoorwegpersoneeL München, 20 Maart. (V. D.) In M spoorwegdistrict München hebben 460 arbeh ders de aanzegging gekregen, dat rij aJ. Zaten dag zullen worden ontslagen. OPPER-SILEZIL Berlijn, 21 Maart. (W. B.) De Raad vaS gezanten heeft aan het Duitsche gezantschap M Parijs een antwoordnota doen toekomen op d* nota der Duitsche regeering, waarin deze aas de geallieerde mogendheden den eisch stelde tot vergoeding der schade, die in de volksstem* mingsgebiéden tijdens de bezetting door de veiw schillende Poolsche opstanden is geleden. In da antwoordnota wordt gezegd, dat geen enkelel bepaling van het vredesverdrag de Duitscha regeering het recht om te komen tot da door haar cpgestelde bewerir^f, dat vergoeding voor deze schade ten laste der geallieerde mo* gendheden moet worden gebracht. Genève, 21 Maart. (W.B.). Heden Is pro* sident Calender zijn bemiddelingspogingen be* gonnen tusschen de Duitsche en Poolsche ge* vohnachtigden, die niettemin hun rechtstreek- scha onderhandelingen voortzetten. Daarbij zija zij het eens geworden over het niet zeer moeilijke twistpunt nopens het verkeer over Kreuzburg. Calender zet zijn bemidddingepo* gingen morgen voort Breslau, 21 Maart. (W. B.). De provfcw dale Landdagen vnn Neder- Opper-Silezië heb* ben gemeenschappelijk een motie aangenomen waarin zij protesteeren tegen het besluit van Genève, dat Opper-Silezië ondanks den uiH slag van de volksstemming heeft verdeeld «K de honderdduizenden Duitschers gedenken, dia van het vaderland zijn losgescheurd. Ber 1 ijn, 21 Maart. (W.. B.). De Germanist en de Deutsche Allgemeine Zeitung schrijven in nagenoeg gelijkluidende artikelen over hel afwijzen van den Duitschen eisch tot schade* eft met mij over Anna gesproken, het et wie hij trouwen zou. Gelooft u dat dig gehandeld heb, door hem te raden, ooreerst haar maar met rust moest Terwijl in Rusland de nood ten hemel schreit, ontvangen wij een telegram, waaruit blijkt, dat er nog graan genoeg is in de wereld. Wij laten het hier ten bewijze volgen: Rome, 20 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Het Internationale Landbouw-Insti- tuut deelt mede, dat de tanden, die tarwe ex porteert, na aftrek van alle voorraden voor binnenlandsch gebruik, gerekend tot aan den volgenden oogst, een surplus zullen hd>ben v«m 11.700.000 ton. Dit telegram illustreert op waarlijk welspre kende wijze de bewering der D. Allg. Zta Red. „Ik ga naar „Dan moet ik met u vastbesloten. „W hart nog wankel terugwandelen Ik dat zij kinderen waren j en over het algemeen, was hij ermede in zijn schik, omdat, met het oog op het feit, dat Barclay Speed rijn eigen zoon onterfd had, de vooruitzichten van Ge offrey goed waren. Hij hield ook van den jon gen terwille van hemzelf en had voor diens moeder, die de belichaming was van al het- gene, wat hij in de vrouw het meest bewonder de, de ridderlijkste toewijding. Mevrouw Ferrara had haar zorgelijke ge dachten natuurlijk over het ophanden zijnde onderhoud laten gaan en zij was tot de slot som gekomen, dat het zeer lastig zou rijn, al werd het ook nog zoo met beleid gevoerd. Zij besloot den kolonel in niets in te wijden. Hij was een man met een impulsief oordeel en van snel handelen hoedanigheden, die hem van groot nut geweest waren in zijn beroeps leven, maar die dikwijls in zijn persoonlijk le ven <’an boel in de war gestuurd hadden. Zij dacht wel, dat zij zich op Anna* ver stand en oordeel zou kunnen verlaten. Maar hoe veel of ho~ weinig moest zij haar vèrtel- len Dat was het moeilijkste punt I Het bezoek was een waagstuk en zij kon vooraf niet bepalen, wat zij doen zou, maar besloot de uitkomst van het uur over te laten aan die geheimzinnige ingeving van den geest, die bijna nooit ontbreekt, om ons den weg te wijzen in de moeilijke dingen des levens. Joyce pakte hoar moeder gemakkelijk in den hoek van het ruime, oude rijtuig, gaf Jeremiah Cutbush, den koetsier, voorschriften om be hoedzaam te rijden, daar de weg nog volstrekt niet een van de beste was. Toen kuste zij haar innig, sloot het portier en ging terug om ove» de dingen in het algemeen te peinzen. Fram- lingham en Digswell weren nu eigenlijk één geworden, door de bungalow* en kleine kade- mijn zoon Is. Goedennacht, Mr. Heriot. De we reld is voor mij, is voor ons allen een betere plaats, sedert wij u gevonden heben." OVERZICHT. il niet lang meer duren, of te Genua ven de economen der Europeesche sta ven gedachten te wisselen over het her- ’t bedrijfsleven der wereld; terwijl de >tie zelf op 10 April a.s. is bepaald, had de eerste bijeenkomst te Londen plaats kundigen, die begonnen zijn met een rk van de economische reconstructie opa; het ligt in de bedoeling der ver- le heeren een richtlijn te verkrijgen voor meene overeenkomst, die dan aan de tie te Genua zal worden voorgelegd, heeft de oorlog ontzettende waarden d en het economisch leven geschokt, leeft de vredelooze vrede de ontredde- maakt; aan het tractaat van Versailles m ook niet alleen door de Duitschers de financieele en economische desor- voor een goed deel op zijn geweten te met gelijkluidende beschuldigingen ko- itralen en verstandige onderdanen uit n van Durtschland’s vroegere vijanden i dag: drie namen in dit verband komen in de gedachte: Cassel, Keynes, Nitti. meer stemmen gaan dan ook op, die en op herziening van ’t verdrag van s, dat als een rem wordt beschouwd gezonde economische ontwikkeling van maarjuist ten aanzien van de con- /an Genua, waar de kwestie der recen ter sprake zal komen, heeft Frankrijk i, dat niet in *t minst zal worden ge it de vredesverdragen! Het behoeft dan t te verwonderen, dat velen, wanneer t fat deze zijn starre houding volhardt, conferentie niet al te veel resultaten :en. nitsche Allg, Ztg. merkte dezer dagen op, dat de oude rustige orde niet zal en, voordat het verdrag van Versail- opgedoekt; het blad noemde dit een waarbij heel de wereld belang heeft, de financieele en economische orde lts in Europa is verstoord, maar ook in ïre landen buiten Europa. En dat een tpa veel minder grondstoffen, voedings- en waren kan „opnemen", Is eens dui- iteengezet door Mc. Kenna, die zeide: Rusland minder thee in China of Indië tan, zal Engeland’s markt voor katoen- i deze gebieden kleiner worden. Zoo- inllen de Ver. St. minder ruwe katoen eland kunnen verkoopen en zullen ook de scheepvaart, de banken en verzeke- linder verdienen. w.: de handel van een land houdt ver- t de geheele wereld, waarin zich tegen- het geval voordoet, dat de productie is rd en de levensstandaard gedaald. Ge- ’uitsch blad betoogt, dat de levensstan- Midden-Europa met meer dan de helft ld, vergeleken met den tijd van voor •g. Maar ook in andere landen viel een lijke achteruitgang te constateeren. 'he jute-oogst, die voor den oorlog ge- rijden, dan uitstappen en 1 zou dan veel geruster zijn". „Neen, lieve. Je kunt heel gerust omtrent mij zijn. Ik zal nu niet dadelijk weer een aan val krijgen". „Zeer goed, opstandige van alle moeders I Maar wees niet verwonderd, als u mij tegen vijf uur aan deze kant van Digswell zult ont- moeten”. De Mainwarings, die geen middelen hadden, behalve het pensioen van kolonel Mainwaring, hadden de oude prachthoeve van Orlebar ge huurd, aan den rand van het dorp Framling- ham. Er was een nieuw heerenhuis gebouwd, wat meer in het midden stond en het eenige land, dat daar aan de oude plaats verbonden was, waren een paar graskampen, waar de kolonel de paarden Het grazen en ze afreed, 'wat hem eenigszins verzoende met zijn gedwongen wer keloosheid. Hij was een soldaat van de oude school, grij zend en taankleurigwat luid van stem en ruw van manieren, mar met een hart zoo teer als een kind. Hij leefde alleen voor zijn moeder loos kind en hij was natuurlijk bezorgd voor haar geluk. Zijn eenige zoon, die met zijn re giment in de Soudan lag, was daar reeds be kend als een flink krijgsman, of weinig gelegenheid gehad had, scheiden in werkelijken dienst. Kolonel Mainwaring, was niet wat man in het algemeen een fijn opmerker noemt; en daar hij een blind vertrouwen had in den naam van Ferrari, kwam bij hem het denkbeeld niet op, dat er eenige moeilijkheid gerezen was tus schen Anna en Geoffrey. Hjj was zeer goed op de hoof te van de lief- 1 van B e r 1 ij n, 21 Maart. (N. T. A. Draadloos). In een interview met den Italiaanschen afgevaar digde Mussolini gaf rijkskanselier Wirth zijn spijt te kennen, dat de Ver. 4>t. hadden gewei gerd deel te nemen aan de conferentie te Ge nua; zonder hun medewerking zou het herstel van Europa zeer moeilijk zijn. De besprekingen der onzijdigrn. Bern, 21 Maart. (B. T. A.). Men verwacnt bier, dat de besprekingen van de deskundigen der onzijdige staten ter voorbereiding van de bijeenkomst te Genua op 27 Maart te Bern zal plaats vinden. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 21 M a a r t. (B. T. A.). De minis terraad heeft de ministers van financiën en der bevrijde streken gemachtigd tot het indienen vnn een wetsontwerp ter bekrachtiging van de financieele overeenkomst van 13 Maart en de overeenkomsten van Wiesbaden. P a r ij s, 21 Maart. (Havas). Naar aanlei ding van het werk van de commissie van herstel schrijft de TempsDe Fransche delegatie heeft zijn aanvaarding van het moratorium afhanke lijk gesteld van het feit, dat Duitschland ernstige waarborgen zal geven, alsmede van het schep pen van een effectief toezicht op de Duitsche fi nanciën, die zal moeten loopen over (1) de uit gaven van Duitschland volgens de beg rooting (2) de ontvangsten, (3) de werking van de Reichsbank (4) de buiteplandsche deviezen. Do Fransche afvaardiging heeft bij de com- rrissie een zeer uitvoerig memorandum inge diend, waarin gehandeld wordtin het eerste deel over de kwestie van het moratorium, voo.-- r.nmelijk van het standpunt, dat Duitschland blijken zal geven van goede trouw en of zijn financieele draagkracht in 1922 een verminde ring rechtvaardigt van de vastgestelde bepalin gen. Het tweede deel beantwoordt het memoran dum van Wirth en de uiteenzetting van Rathe- nau over den financieelen toestand van Duitach- land. Het derde deel stelt den staat van de be talingen in natura voor 1922 voor. Het somt de waarborgen op, die moeten worden geëischt en stelt de voorwaarden vast, volgens welke de bovengenoemde viervoudige contrAle moet wor den georganiseerd. HET NABIJE OOSTEN. Londen, 21 Maaart. (N. T. A. Draad- ’oor). Lord Curzon, vergezeld door zijn deskun dige adviseurs en secretarissen en general Sir C. Harington, hoofdcommandant van de gealli eerde troepen in Constantinopel, is vanmorgen van Londen naar Parijs vertrokken om de con ferentie inzake de Levant bij te wonen. DE DUITSCHE BELASTINGEN. Berlijn, 21 Maart. (W. B.) De Rijksdag h^eft na verdere langdurige besprekingen het wetsontwerp op de vermogensbelasting in twee de lezing aangenomen volgen* de redactie der commissie. General-oberst von Hausen, f B e r 1 ij n, 21 Maart. (V. D.). In Dresden overleed op ~76-jarigen leeftijd de vroegere Saksische minister van oorlog en de eerste lei der van het derde Duitsche leger in den wereld oorlog, General-oberst von Hausen. Communistische betooging. Berlijn, 21 Maart. (W. B.). De Berlijn- sche communistische partij hield gisteren op het Toen Joy den volgenden morgen na een vroeg ontbijt naar boven ging, om verslag uit te brengen, dat zij haar plicht jegens den ver- trekkenden gast gedaan had, was zij verrast, haar moeder te vinden, bezig zich te kleeden. „Wel, moedertje I Weet u, dat u erg onge hoorzaam en opstandig bent Herinnert u zich niet, dat dr. C led doe gezegd heeft, dat u zoo veel mogelijk moet rusten „Liefje, ik voel mij zeer goed in orde en sterk vanmorgen en heb verscheiden dingen te doen. Je moet even voor mij naar de „Bell’ en een rijtuig voor mij bestellen." „Ben rijtuig I Waarvoor toch Orlebar, Anna bezoeken." medegaan," zeide Joyce ,Want u weet, moesje, dat uw .cl is en dat het niet erg veilig voor u zou zijn, om alleen te gaan.” „Ik zal heel veilig zijn. Het is nog geen uur rijden. Ik vrees, dat ik vandaag zonder je gaan moet, lieve.” Joy, die omtrent alles wat er de paar laat ste dagen gebeurd was, in het onzekere was gelaten, keek buitengewoon twijfelend. „Natuurlijk, els er een bijzondere reden te, waarom ik niet naar Orlebar komen moet te een reden, lieveling, die ik Je vandaag niet verklaran kan. Vraag hen hier een rij tuig om kwart voor twee te laten voorkomen dan kan jij naar het Heerenhuis gaan en thee drinken bij tante Mary en Naomi”. - -*■ -•- Mv Mt FmaüwUa ml S dl. .IganlUk md. Ixatu* Ud serdheid zonder braafheid is als een t enkel bladeren. 1921 maar 4 millioen op. De prijs was dezelfde als in 1913. In Chili is de salpeter-productie achteruitgegaan, omdat de afzet niet meer groot is. Evenzeer wordt de thee- en suiker productie beperkt. 'De Australische vruchten kweekers kunnen hun producten niet verkoopen. De opbrengst van den Amerikaanschen katocn- oogst is veel geringer dan voor den oorlog en over het algemeen valt een verwaarloozing van de bodemcultuur waar te nemen. Gezien der- gelijke feiten en dergelijke toestanden komt bo vengenoemd Duitsch blad dan ook tot de con clusie, dat de wereld niet vooruit kan komen, ook al zijn de loonen nog zoo laag en al wordt de werktijd nog zoo verlengd. Het schrijft: „Niet voordat het product ie-tekort uit den weg is geruimd, niet voordat de ongezonde fi nancieele toestanden zijn uitgeroeid, niet voor dat het verdrag van Versailles is verbroken, kunnen wij weer vooruit gaan. Want het ver hindert de ontwikkeling der productie en ver- hooging van de productie is het primaire, wan neer aan een gezondworden van 't economisch leven nog kan worden geloofd. Deze hoop is ge motiveerd; want de oorlog heeft aangetoond, welk een enorm productievermogen het modem bedrijfsleven ontplooien kan en wel in een om vang, dat ons het bedrijfsleven van voor den oorlog al het eerste begin van 't economische leven voorkomt Voorwaarde is slechts, dat de stoornissen en verliezen door een goedgeorgani seerd plan te boven worden gekomen, dat het economisch leven allereerst zich weer herstelt van de verschrikkingen van den vrede. Het systeem van voor den oorlog in het economisch leven was door het principe der „Vorsorge" ge kenmerkt; dat moet thans opnieuw worden be reikt, want de productie beperken beteekent de genezing tegenhouden. In werkelijkheid, kan van een overproductie van grondstoffen en voe dingsmiddelen niet worden gesproken; want de behoefte is buitengewoon groot, hij is boven mate groot in Centraal-Europa, Rusland, Si- beriS en China’. De lijdelijke óvervloed van grondstoffen is louter en alleen veroorzaakt door de tijdelijke beperking van ’t verbruik in de ge noemde gebieden, dat wederom afhangt van 't gebrek aan koopkracht." Het blad vraagt zich af, waarom er honger heerscht, terwijl in de wereld een overvloed aan wezig is van voedingsmiddelen en grondstoffen, die nog aanmerkelijk kan worden verhoogd waarom de producenten de cultures beperken en niet uitbreiden, terwijl toch de behoefte der con sumenten zoo geweldig groot is. Gezien deze staat van zaken, dient zegt het blad een wijziging in te treden en in zooverre is het vraagstuk der reconstructie gee vraagstuk, maar een internationale Terecht wordt dan ook betoogd, dat de werk loosheid in Engeland niet „genezen" kan wor den door eenzijdig nationale maatregelen van Engeland en de lasten, die voor Duitschland yit schadeloosstellingen en belastingen voort vloeien, de krachten van 't land op den duur te r- boven gaan. De weg der verbetering in dezen is: herlevendiging van den internationalen handel en samenwerking op dit gebied, opdat Weer waarden kunnen worden geproduceerd. Het blad vindt, dat deze samenwerking mogelijk is: wan neer een stagg bezig-zijn, goede loonen en in ternationale samenwerking voor den oorlog mo gelijk waren, waarom zou dit dan niet na den oorlog het geval kunnen zijn? Het blad besluit: „Het kunstmatige beletsel in dezen is alleen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1