NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Het Verloren Tehuis. Donderdag 23 Maart 1922. 14887 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. huis FEUILLETON. 60» Jaargang IEEST". overstaan van e. rt 1922. Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, «ouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. D., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. «f 5 m. z. 2385, 1 wet J. v. L. te eidswèt J. P. te rdt vervolgd.) BN: moesten blijven. commissie 198 12478 >P Uit - Mevr. J. ge neer moeilijkheid verkeert, terwijl hij ge» diteitswet A. d. subs. 17 X 1 d. ijken J. v. W. te 0 en 12 leeraars- 20559 20638 20965 20981 21285 21330 21575 21654 21871 22068 22328 22358 22726 22741 22855 22857 cht J. A. C. i subs. 5 d. I. v. W. te Bleis-* maten verbeurd GOUDA, ferecht. ‘t A. v. d. B. te H. v. d. K. te -ewicht verbeurd •643 926 227 541 865 280 724 841 GOlDSm (WANT 2013- 4 90 '20322 P. H. te Goude- hechtenis, maat vernietigd. G. V. te Gou- ubs. 10 X 2 A; i 2 H.g. veraie- studie, iën aan d, onder 12 »r, dat z.ïllen daar gezellig thee- ivt do A...w.v ---- d rntuuiiijk niet teer goed, maar uit het- Uit het Engelsch door P- WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. i genoodzaakt pr< hoeveel bedenkingen de ook tegen had, niettemin van trokk. Het overige zal moeten worden be taald m maondelijJcsche tei mijnen van 15 Apjfl «f tot 15 December 1922. Van de 1450 mil- linen nan goederen, die Duiischlnnd In 1922 moet betalen, zal Frankrijk 950 ontvangen, de andere geallieerden 500. Als Duitschland niet allo betalingen in natura verricht, za! do com missie vnn herstel op hot eind van 1922 aan vullende gelijkwaardige betalingen in geld ei- achen. De commissie xil op 31 Mei nagaan, wat Duitschland gedaan heelt om do opgelegde verplichtingen no te komen en zal ah<hn het voorlooptge uitstel bekrachtigen of ongedaan maken. g. stand W00N- sht o. d. ;ien van ?che ge- te aan- ïo. 1110 rant. 8 maat verbeurd, 1 dag. cht J. S. te Ze- n; J. S. te Wad- S. te Nieuwer- i. A. K. te Nieu- i. 2 d.; R. B. te K. te Reeuwjjk oordrecht 0.56 I. B. te Nieuwer- ABONNEMENTSPRUSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. TELEQ RAMMER. De raad van den Volkenbond. Genève, 22 Maart (W. B.) Het initia tie! voor de vergadering van den raad van den Volkenbond te Parijs, die 24 Maart te Parijs bij eenkomt, gaat, naar Her wordt verklaard, van de Engelsche en Fransche regeeringen uit. Een of- ficieele mededeeling van de zijde-van den Vol kenbond over deze bijeenkomst is nog niet ge daan. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische vraagstuk. Londen, 22 Maart (N.T.A. Draadloos.). In de gisteren te Londen gehouden twee ver gaderingen van deskundigen ter conferentie van Genua is opnieuw Rusland ter sp-ake gekomen. Het debat over de Engelsche voorstellen, dat Maandag begon, is voortgezet, maar er is geen besluit genomen. Met name werden besproken de Russische schulden, de voorwnarden waarop de buitenlandsche handel zou kunnen hervat worden en het daarin te steken nieuw kapitaal. Het denkbeeld van een moratorium voor de Russische schulden is overwogen. De Times merkt op, dat dit de oude Russi sche leeningen weer zou doen herleven in den 03 d geld. 3885 16815 19170 3905 19 77 56 3919233 1000 16977 49 3517049 74 57 56 19322 63 33 73 73 75 19499 17181 19503 83 19 88 52 17252 19717 58 72 62 Tl 96 19874 90 17385 93 - 97 19937 17408 6« ~'D12 grenscommissie beteekent, dat het bei,'uit va" den raad van gezanten van 12 Aug. 1920 in ze keren zin als te voltrekken is verklaard, Van het aan Polen af te stane gebied moet op 31 Maart a.s. de overdracht plaats hebben. Van Duitsche zijde zijn nu stappen gedaan om van den raad van gezanten een uitstel van de bezetting der streek, die Pblen ten deel valt, te verkrijgen, een uitstel tenminste tót het oogen- blik, dat beschikt kan worden over de uitkom sten van de beraadslagingen der Duitsch-Pool- sche deskundigen. Het blijft ethter de vraag, of de raad van gezanten er voor zal zijn te vin den verandering te brengen in de beslissing der grenscommissie. Zoowel van Duitsche als van intergeallieerde zijde zijn herhaaldelijk stappen gedaan om door directe Duit^ch-Poolsche besprekingen tot een vergo'ijk te komen; maar deze besprekingen zijn inmiddels van Poolsche zijde steeds catego risch van de hand gewezen. Het is te begrijpen, dat de loop van de zaak in Duitschland groote ontstemming wekt en het feit, dat de geallieerde grenscommissie in West- Pruisen een aantal Duitsche gemeenten aan den Oostelijken (rechter) oever van/den Weichsel aan Polen heeft toegewèzen, wordt daarom vooral zoo bedenkelijk geacht, omdat van 1 April af West-Pruisen nu geheel van de rivier is afgesneden. De Duitsche commissaris heeft hiertegen geprotesteerd, minister Severing heeft in de hoofdcommissie van den Pruisischen landdag eveneens tegen de beslissing, die z. i. niet overeenkomt met de duidelijke bewoordin gen van 't vredesverrag, volgens hetwelk Duitschland r*cht op uitgang naar den Weich sel heeft, verzet aangeteekend en evenmin ste ken de Duitsche bladen hun ontstemming on der stoelen en banken^, Erger dan het gebieds ver lies voor Duitschland zijn de inconvenienten, die voortvloeien uit de beslissing, welke voor Polen uiterst voordeelig is, voor Duitschland in nog grooter mate scha delijk de haven Kurzebrack wordt Poolsch en West-PnriJWn blijft verstoken van een uitgang naar den Weichsel. „Liefste mevrouw Ferrars, vindt u het goed, dat ik Letitia zeg, dat ik dezen middag voor niemand thuis ben, nu u gekomen is zeide zij bezorgd. „Anders weet ik toch, dat ik u riet alleen voor mezelf heb". „Je moogt zeggen, dat je bezet bent, als je wilt, lieve. Ik ben nog niet gewend aan den vorm „niet thuis”. En het lijkt mij toch ook niet heer eerlijk". „Het is slechts een vorm. Ik ben zekei de menschen het wel begrijpen. En wij i naar mijn zitkamer gaan en d"-r drinken. Ik weet zeker, dat het wel een jaar ge leden is, dat u op Orlebar geweest bent”. „Vast niet I Ja, ik wil ,wel gaarne mijn hoed afzetten en ik wil ook graag wat later thee in zitkamer hebben. Willen wij nu maar gaan Zij scheen er naar te verlangen in afzonde ring met haar te zijn, waar zij niet gestoord zouden worden en toen zij in de aardige kamer waren, waar een houtvuur vroolijk brandde (het was dikwijls koud op Orlebar, omdat ha* naar zee lag en veel wind pakte in alle jaar getijden), zeide zij heel plotseling •Anna, lieve, ik ben gekomen, om over Geof frey met je te spreken". ,JaJ* zeide Anna en haar gelaat bloosde. „Ik geloof dat ik er blij om ben. Ik ben niet tevre den in den laatsten tijd over hem geweest, me vrouw Ferrars. Niet, sedert lang vóór Paschen, en ik weet niet, of hij u verteld heeft, dat hij eigenlijk opgehouden heeft, te schrijven". „Hij heeft mij niets verteld. Maar verschei dene dingen zijn mij onlangs duidelijk gewor den en enkelen ervan moeten je ook medege deeld worden. Kom eens hier op die bank bij mij zitten en geef mij je frissche, jonge hand. Je weet, dat ik al zooveel van je houd, Anna, of je mijn eigen kind waart". heeft nii altüd «eer gelukkig gemankt i 'ïyoffrey vertelt, maak ik op, dat hij een 1 og man in zaken is en dat er heel wat <bn- gen in Riversea zijn, die Geoffrey erg verwon deren en hern in de war brengen. Hij stelt geen belang in zijn werkmenschen, waaronder een groot aantal een hard leven hebben en hij be taalt ze het laagst mogelijke loon. Ik geloof voor mijzelf, dat Geoffrey er genoeg van kreeg, die twee uitersten te verzoenen en dat hij van plan is geweest, zelf te trachten zich een onaf hankelijk gezichtspunt daaromtrent te vormen. Den geheelen dog was hij naast oom Tom, om te leeren hoe hij de meeste waarde kon trekken uit ieder pond vloesch als het ware, en 'a avonds kwam hij thuis en hoorde oom Henry vaststellen, dat de menschen behoorden te le nen als Christus leefde, toen HU hier op aarde op de wezenlijke waarde roerende goederen paard me t een bevonden. Toen deze Inatsten aan de Duiucher* hun identiteitskaarten vroegen, ontstond een woordentwist. Eén der Duitschers wierp e<n Belgisch agent uit den waggon, mnnr hij verloor zelf het evenwicht en viel. Do Duitsche» hndl zijn tegenstander bij de keel gegrepen en hield hem onder. Toen de tweede Belgische agent t» hulp was gekomen en wilde, dat de aanvallo» zou loslaten, schoot hij den eersten keer In da lucht. Toen echter de Dvilscher zijn tegenstan der vastfyeld, schoot hij hem in den nek, loodat hij gedor 1 werd. DE DUITSCHE BEGROOTING Een oordeel van de Temp* P a r Ij s, 21 A p r i I. (Havas). De Tempt merk» op, dat op de Duitsche begrooting voor het loo- pende dienstjaar do opbrengst der inkomstenbe-s lasting voorkomt met een bedrag van 20 mi’1* Hard mark en dat dr’o belasting voor het vol» gendo begrootingsjaar 23 milliard moet o;x brengen. Het blad wijst er op, dat de Duitsche fiscus aan inkornsien-betesting 10 pet. heft van de loonen van de werklieden en bedienden. Vol- jens de statistieken van de Duitsche industrieel le en commercleole ondernemingen waren in Duitschland eind 1020: 10.750.000 arbeider» en bedienden. Bij 10 mlllloen arbeiders an be dienden met een dagloon van 50 mark en 300 werkdagen per jaar bedraagt het jaarlijksch loon 150 milliard mark. Indien 10 pct. van hen gehuwd.zijn on twee kinderen hebben, hetgeen hot gemiddeld aantal kinderen der Duitsche be volking is, blijkt, dat de heffing van 10 pet. der loonen voor het loopende jnar na de ver schillende kortingen If milliard mark moet op brengen. Er zouden dus nog slechts 9 milliard r oeten worden gevonden. Het blad merkt op, dat het nog geen reke* aing heeft gehouden met do volgende catego- ileën: 2t$ mlllloen arbeidsters en vrouwalijk» .bedienden in de industrie en den hande', 2.300.000 boeren en pachter», dte seM 5 mi'* Hoen landarbeidar» in dienst hebben, 5 millioen vrouwen, die landwerkwerkznamheden verrich ten en beambten van het rijk en gemeenten, me» name 1 mlllloen arbeiders en beambten bij da spoorwegen, 1.'700.000 mannen en 568.000 vrouwen, die aan het hoofd staan van industriee ls ondernemingen of een ambacht uitoefenen, 900.000 mnnnen en 300.000 vrouwen, die na» j het hoofd staan van commercleole ondememin- gen en voorts nog de vrije beroepen, enz. Het I» duidelijk, dat deze belastingplichtigen veel meer dan 9 milliard zullen moeten botnlen. Er is dus reden nan te, nemen, dat de inkom* sten-belasting in Duitschland op volkomen ons voldoende wijze wordt geïnd. Voor het loopende begrootingsjaar schijnt de totale opbrengst van I 20 milliard mark belarhelljlr'lang. Anderzijds j lijken de 23 milliard mark voor het volgend» dienstjaar bij de ontzaglijke depreciatie van d» mark een zuivere ongerijmdheid. Amerikaansch geldman te Berlijn. Berlijn, 22 Maart. (W. B.) Naar de B. X a. M. meldt, vertoeft op het oogenHik te Berli,!.t» 1 een lid der Amerikaansche haute finance, V. R. 1 Barbour, vertegenwoordiger der Loan and Trust I Company, die een kantoor bezit te Parijs. Do Amerikaansche gezant heeft gisteravond te «ij* ner eere een dinér aangeboden, Vaaraan ook d» minister van buitenlandsche zaken, dr. Rathenau 1 nanzat. Heden werd hij door den rijkskanselier ontvangen. Barbour begeeft zich vnn Berlijn naar Coblenz en vandaar weer naar Parijs. dat te mogen gelooven," antwoordde het meisje eenvoudig, „En datgene, wat gebeurd is, heeft mij om die reden nog meer gehinderd. Uit wat je mij reeds gezegd hebt, maak ik de gevolgtrekking, dat je reeds eenigen tijd ongerust bent omtrent Geoffrey”. „O ja, al een heelen tijd f Zes maanden al ligt er een wolk tusschen ons. Ik was reeds bang, dat hij misschien genoeg van mij heeft. Ik heb wel eens gehoord en gelezen van zulke dingen en ik zou nooit een man wensohen te binden, als hij vrij wil zijn, lieve mevrouw Fer- rnrs. Want natuurlijk/ officieel verloof4 zijn we niet.” „Geoffrey heeft je dus niet eigenlijk vraagd, of je zijn vrouw wilt worden De blos van het meisje werd donkerder. „Nu, niet precies in zooveel woorden. Maar hij heeft er altijd over gepraat, sedert hij naar Londen is gegaan, wat wij doen zouden, nis wij getrouwd waren". Haar blik keerde zich af, toen zij die woorden met zachte stem zeide en haar jong gelaat zog zeer bleek in de schaduw. „Luister eens lieve", zeide mevrouw Ferrari en liet haar hand vallen op het gebogen hoofd je, terwijl zij met een zachte, strakke stem sprak .Herinner je je, wanneer Geoffrey be sloten heeft, de St. Bedes Pastorie te verla ten ,^Ja, mevrouw Ferrarshij heeft er eerst met mij over gesproken". x J ,Jfeeft hij je zijn beweegredenen g*oomd< „Hij scheen zich verstoord te gevoelen over 1 sommige belemmeringen in zijn vrijheid. Neen, I het was niet zoozeer om hetgeen Mr. Hunt zei- i de, dan wel om de manier, waarop hij'leefde, i Geoff scheen te denken, dat zoo Iets onmogcVjk kon voor menschen. die in d» werkende wer*M van Jiet meisje. „Ziet u, oom denk door de king tot 1 1 ratinriiijk niet i '1‘offrey vertelt, l». Sn «nlrnn i. >t, gewicht ver- Moordrecht 1 /addinxveen, ge- subs. 4 X 1 d.; m en gewichten 1 subs. 4X1 aten en gewich- 2 X 1 d.; K. S. rd en vernietigd, Waddinveen 5 linxveen ƒ5 subs. ««vrouw Ferrars, ik ben zoo blij u ~c dacht er juist over of ik niet op -.fippen Zou en naar Upleys zou ’•tf* hebt u Joy Biet medebracht? J1*8! waar, dat u ziek geweest bent? and heeft gisteren vader verteld, dal u een •waren hartaanval gehad hebt ^'ongerust geweest is”. ‘J8 m°°. ei¥ en ik ben vandaag heel E, n heb Joy niet meegebracht, omdat jmst wenschte, je alleen te sproken". ff®!0®* werd wat erngstiger. Het was wg Madonna-achtig, toen de glimlach verdween e K1-00^ grijze oogen hadden een pein- ■enden ernst. »ri^aar ®'ez’cht was smal en donker, bijna els Z°° van gelaatstrekken UlM hBdJmassaa donker haar, dat van nature VrLziI droeg als een kroon. Het gaf ’n statigheid aan de lenige en teere ge- F®rrars had altijd Van haar gehouden, der» ^?n°aa8r bekeek zij haar met geheel an- rii» waardeerende oogen, zooals ze «ich A*011 voren gezien had. En Anna was -*a^V.an bewust en had het gevoel, dat dit «wichtige namiddag zou worden ADVERTENTIFP1UJS: Uit Gouda en'omstreken (talmerende tot den be*orgkriag)« 1—A regels f 1.80, elke regol moer f 0.25. Van buiten Gouda e» den beaorgknngi 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zuterdagnunuuor 20 bÖ'ilag op den prijs. Uefdadigheids-tuivertontiën da helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regel» ƒ2.05, elke icgel maar ƒ0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewon» adverteutiën en ingezonden mededeelingon bfi contract tot zeer garerfucaer* don prijs. Grooto letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Ad/artentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Ooekha» dclaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten «laags vóór de plaateiaf aan ..«.t Bureau «jjo ingekomen, teneinde van opname verzekerd te klin. Fransche beschuldigingen. Par ij 3, 22 Maart. (Havas). Berenguer toonde als rapporteur van de commissie van fi nanciën uit den Senaat over de ontwerp-begroo- ting van de verhaalbare uitgaven voor 1922 door middel van tal van nieuwe stukken aan, dat Duitschland, als het maar wil, best zijn schul den kan betalen. Zijn nijverheid en landbouw verkeeren in een uitstekenden economischen toe stand, maar het hpefi systematisch een x.g. staatsbankroet voorbereid om inmiddels het Innd door middel van trusts cn kartels te ver rijken. Berenguer eischt het instellen van een toezicht op het Duitsche belasting- en geldwe zen en toont vorder aan, dat de Duitschers drie maal minder belasting betalen dan de Frunschcn en viermaal minder dan de Engelschen. De rap porteur is er van overtuigt), dat wanneer een I'tachtig optreden de vrijwillige wanorde van de Duitsche steatsfinenciën herstelt, «lat land in staat zal zijn Frankrijk en zijn bondgenooten le betalen. Berenguer besprak vervolgens het vraagstuk van de buiten- en binncnlandsche schuld van Franklijk en merkte op, dat Duitschland» nala tigheid in het betalen Frankrijk* schuld onop houdelijk vermeerdert en legde er den nadrul» op, dat het voor Frankrijk van het hoogste belang is zoo spoedig mogelijk zijn vordering op zijn debiteur Wnnen te halen. Het rapport eischt vervolgens een stipte en onverkorte hand having van het verdrag van Versailles en den staat van betalingen van 5 Mei 1921het dringt er op ann, dnt de noodige sancties onmiddellijk worden genomen. HET NABIJE OOSTEN. De conferentie te Parijs. Far Ij s, 22 Mn 8 r t. (Havas). De drie minis ters van buitenlandsche zaken, die te Parijs bij een zijn, hebben besloten telegrammen te zen den naar de regeeringen te Constantinopel, An gora cn Athene, waarbij zij haar voorstellen een wapenstilstand te sluiten op de vo'gonde voor waarden De vijandelijkheden tusschen Turkije en Grie kenland eindigen op een bepaalden datum. De troepen zullen in het algemeen de linies blij ven bezetten, waarheen zij thans zijn opgerukt, maar hun voorhoeden zullen zoo ver teruggaan, dat zij een strook vnn 10 K.M. tusschen de fron ten openlaten. De duur van den wapenstilstand zal drie maanden zyn en deze kon zonder voor- nf-’aando opzegging worden hernieuwd tot aan de onderteekening van den voorlooplgen vrede. UIT BEZET DUITSCHUWD. IS de in 1922 te verrichten betalingen. Vnn Brussel, 2 2 Maart. (B. T. A.) Twee 720 millioen gouden mirken in geld, die in agenten van politie te Haufern in het bezette ge- loopende jaar moeten worden betnald, wor- bied reisden met de tram, waarop zich tevens den de in 1922 reeds verrichte betalingen afge- twee agenten der Belgische veiligheidspolitie 57 81 1108 13 30 4357 4539 89 4604 4719 S3 4847 91 5001 55 2001: 28 80 II 35 17516 5209 17617 10 27 82 30 96 17726 5509 63 78 46 72 201.3': 82 18029-- 89 18102 5625 48 77 52 5737 73 67 82 5863 80 5923 61' «He twee mannen Mr. Speed en zijn «oo v? l’ond, en dikwijls Geoffrey in •■•ar is gebracht hillendo we’boeken met betrek- rnote vraagstukken. Ik ken Mr. moesten leven zooals hij", zeide Anna, met een snik in haar stem. „En ik begreep hem, tr-wljl hij sprak, en het scheen alles gerechtvaardigd en gemakkelijk. Hij zeide, dat de mannen sterk gemaakt moesten worden voor den levensstrijd door het kwaad en het slechte le ontmoeten en onder de oogen te zien en het niet te schuwen, of door op zulk een onmogelijke hoogte te le ven, die gewone menschen niet bereiken kun nen”. „Dus zoo beschouwde hij zijn oom Henry? Het is nauwelijks een juiste waardeering, Anna, het zijn eerder de «lenkbeelden van een jonge, onrijpe ziel, die nog niet in slaat i», onder scheid te maken”. De ernstige |>lik werd dieper in de oogen vorm van nieuwe, obligaties met uitgesteldon interest om Rubiasd in stam te stellen cn tijd tijd te geven zijn hulpbronnen te ontwikkelen. De l)aily Te’egraph zegt, da velo der Engel sche voorstellen betreffende Rusland in het Italiaansche plan, dat eveneens ter conferentie besproken werd, herhaald weiden. Het blad voegt er aai toe, dat de Ita>’iansche evenals de Engelsche gcdelegerden nw dan de Fransche geneigd zijn over» allerlei formaliteiten heen ta stappen cn de beflemmeringen voor den handel uit den weg te nemen. DE DUITSCH? SCHADELOOSSTELLING Berlijn, 22 Maart. (W. B.) De commis sie voor buitenlandsche zaken uit den rijksdag is heden bijeengekomen; de rjjkskanselier woonde de zitting bij, evéftals de ministers Relhenati en Schmidt. Men zóu beraadslagen over de wijzi ging der overeenkomst van Wiesbaden. Onder de besprekingenjtwam de mededeeling omtrent den inhoud van de nota d»r commissie van her stel betreffende 4® schadeloosstelling. De com missie besloot de besprekingen af te breken. Zij zal denkelijk gJirgen of overmorgen weer ver gaderen, om over de nota te beraadslagen. De Duitsche betalingen in 1922. Par ij s, 21 Maart. (Havas.). Officieel. .De commissie van herstel heeft met algemeene stemmen bepaald, dat Duitschland in 1922 epn bedrag van 72p millioen goudmark in contan ten, benevens Voor een waarde van 1.450 mil lioen aan leveringen in natura zal moeten op brengen al» schadevergoeding en ter bestrijding der bezettingsonkosten. De commissie kwam voorts tot ovoreanstemming omtrent de voor waarden, die aan Duitschland zullen worden opgelegd en dp Waarborgen, die zullen worden geëischt in ’kerbnnd met het gedeeltelijke, uit stel, dat voorloopig is toegestaan. Met besluit der commissie vtta Aerstel. Par Ij 2Ö-Maart. (Havas.). Da Tempa vermeldt de volgende bijzonderheden over de waarborgen, die de commissie van herstel Duitschland oplegt Alle lasten, voortvloeiende uit het verdrag van Versailles, moeten in de rijksbegrooting worden opgenomen voor 31 Mei moeten maat regelen genomen zijn om de begrootingsuitga- ven te verminderen en de inkomsten te vermeer deren; de commissie van herstel zal toezicht uitoefenen op de ontvangsten en uitgaven om te waken voor het nakomen van de voorgeschre ven maatregelenDuitschland zal moeten over gaan tot het sluiten van binnen- en buitenland sche leeningenindien deze niet binnen den vastgeste’den termijn zijn tot stand gekomen, voorziet de commissie een heffing van het Duitsche kapitaal door middel van hypotheken van roerende en on er zullen maatregelen, ge- afdoend toezicht, genomen wor den tegen den uitvoer van kapitaal. De beslissing der van herstel. P a r ij s, 2 2 Maart. (Havas.). De commis sie van herstel publiceert haar beslis^ia-;, dia ter kennis van Duitschland wend gebrach', no pens de in 1922 te verrichten betalingen. Vnn het loopende jaar moeten worden betnald, wor- I. v. d. V. te srbeurd. ht A. v. d. B. te ddinxveen, J. B. 5 d. F. C. H. te Gou- mateh verbeurd, neen reglement Zuid-Holland A. L. te Waddinx- v/as. Dus ziet u, werd de arme Geoff het zat et’ het ontmoedigde hom en hij wist «KB» welke» weg hij gaan moest”. „Je weet veel meer van Geoffrey, dan ik ge» dacht heb, lieve. In onze gesprekk«m heeft Geoff zich nooit zoo laten gaan”. „Misschien vond hij het niet prettig zoo over uw broeder en Mr. Speed te spreken. U hebt hem geleerd, den ouderdom en de orubrvin* ding te eerbiedigen", zeide Anna, met een een voudige, maar levendige geestdrift, „en n»« tuurlijk sprak hij dus gemakkelijker met mij”. Gedurende een oogenblik zag Lucy Fer rars het nadeel, waartegen zij te strijden had. Zij had de jeren en het onderscheid, maar «fit meisje was haar meerdere, «har ri) beter het gezichtspunt der jeugit kon begrij pen. Zij zuchtte een weinig en haar oogen keken onrustig „Ik ben hier gekomen, om te helpen en t® verklaren, lieve Anna, maar jij leert mij. Jij zult dan wel voorbereid zijn te hooren, dat Geoffrey, in ccnige moeilijkheid verkeert, terwijl hij ge tracht heeft het evenwicht te herstellen. Ter-* wijl hij volle vrijheid zocht, heeft hij nieuwe; banden geknoopt. En dat is de reden, dat hij je niet meer geregeld geschreven heeft en met Paschen niet bij ons gekomen is." „Waar fa hij geweest mevrouw Ferrars Anna stond op en ofschoon bleek, was zij toch' «eer kalm. Zij zag er echter ouder uit, «hof zij van alle kindorlijke dingen vooraltijd afstand had gedaan. „Hij was maar In Brighton i— een paar mijleW ver, Anna. Het schijnt echter, van ons stand punt beschouwd, de afstand op de een of anderg wijzo ‘iroo'c* t? rriken". - j iWordt vervolgd), j 96 91 18264 2044'1 18313 6'5 35 18483 2050 j >102 18546 l' 32 81 47 18634 20Ü18 52 90 21 77 98 76 80 18732 20701 6243 39 4 74 18828 13 85 40 20804 6325 58 55 70 89 2009'/ 6401 94 6534 0/ 5618OW 6698 72 6707 19C4I3 9>. -9 373u goedgekeurd. Het is dus te begrijpen, Dwitschers «enigszins moed begonnen ten en uit hoofde van het verloop, dat nam, aan den raad van gezanten verzochten haar beslissing van 12 Aug. '20 te wijzigen. Dien overeenkomstig werd op 13 OcL '21 aan bedoel de gezantenconferentie een nota ter hand ge- ■teld en in een nadere nota van I Dec. '21 wer den verdere voorstellen gedaan. Maar al deze moeite was voor niemendal de raad van gezanten deed, alsof zijn neus bloeddehij bleef op zijn stuk staan en wilde dus niet treden in hetgeen van Duitsche zijde nan de hand was gedaangrenswijziging wees zij ten eenenmale af. In een nota van 27 Jan. ’22 heeft zij in dier voege beslist, dat de tech- nisdie kwestie van de dijkbescherming en de IVerdeeling van de dijktesten door één Duitschen en één Poolschen deskundige zouden worden ©nderz<>cht om het vraagstuk in den zin van een Duitsch-Poolsche dijk-„gemeenschap” op te lossen. Uitdrukkelijk betoogde de raad van ge nanten, dat de bepalingen van 't vredesverdrag •n de beslissing van 12 Aug. '20 onaangetast Duitschland zag zich genoodzaakt protestee- rtnd te berusten en hoeveel bedenkingen Duitsche regeerjng **r o»**/ nXr^aOr^e zÜtz’ch In haar antwoord-nota vu.. 27 Febr. bereid Duitsch-PoolscKe beraadslagin gen te houden. Hoewel ten zeerste teleurgesteld, Bat bij haar toch steeds een vleugje hoop voor, dat bij deze gelegenheid de onredelijkheid der frensbepaling zou blijken. Het thans op 13 Maart genomen besluit van de intergeallieerde OVERZICHT. f De allerlaatste dagen nomen wij enkele tele- oprammen op, die betrekking hadden op de z.g. Duitsche plaatsen aan den Weichsel. Om een denkbeeld te geven van de zonderlinge ver- dragstoepassing, die door een zeker de$l der Entente wordt gehuldigd en mede aan al zwat «it deze zaak den eenen of anderen dag zou kunnen voortvloeien, heeft het Stellig zin het perloop van de zaak in 't kort te schetsen Door de nota van den raad van gezanten d.d. J2 Aug. '20 waren van het vroegere West-Prui- ■feche plebiscietgebied vijf dorpen op den rech ter Weichseloever alsmede de haven Kurzebrack Duitschland afgenomen. Daar het hier een kwes tie betrof tusschen Duitschland en Polen, be hoeft het geen betoog, dat dit afgenomene toe gewezen werd aan Frankrijk's vriend, ten nadee- te van Frankrijk’s vijand. Het spreekt voorts yenzclL dat Duitschland het hierbij niet wilde laten gitten en dan ook terstond verzet aantee- kende tegen de beslissing. Heelemaal zonder re sultaat was dit protest in den beginne niethet gelukte in t voorjaar van 1921 deskundigen gun de Entente,ertoe te krijgen, dat zij de aan gelegenheid opnieuw aan een onderzoek on- Verwierpen en de uitslag der beraadslagingen !Was, dat de Engelsche en Italiaansche deskun- Idigen zich aansloten bij het Duitsche stand punt, de Fransche deskundigen opkwamen voor de Poolsche aansprakende Engelschen en Italianen hebben dan ook zich uitgesproken ten gunste van de teruggave der vijf, aan Duitsch land ontnomen, dorpen. Bovenien werd in de hoofdzitting van de .intergeallieerde grenscom- anissie van 15 Juni 1921 in Posen het Duitsche Standpunt tegenover het Fransche en Poolsche lat de e vat- zaak Ue„ mmou, Ferrars a b ik ®djn fiets stappen Waarom 2.^,1, Het fa toch nic gisteren vader verteld, dal en dat iedereen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1