2 Verloren Tehnis. EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14888 60* Jaargang S a. d. LI., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, KEEUWIJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUI Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen JITENLAND. KOLONIËN. iUILLETON. Vrijdag 24 Maart 1822. ÏAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- N, enz. nBlNNENLAND?~ t (Wordt ve volg^h KAM ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad «r kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on» Buretu: MARKT 31* GOUDA* ij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.» Administratie TeL Int. 82j ledactia TaL 60. Advertentii Bureau zijn ingekoi Uit het Engelsch door P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Ongeval met de Rindjani. Uit Batavia wordt geseind d.d. 22 dezer: De „Rindjani" is gisteravond vastgeloopen bij het uitvaren van de geul bij Belawan. Lich- tingspogingen van de slipzuigers „Java" en „Sumatra" hebben gefaald, zoodat <Te vloed moet worden afgewacht De „Rindjani" is de eerste Lloyd-pussagiersboot van den Holland- Indië-dienst, die Belawan aandoet. was op het oogenblik niet AMERfK’AANSCHE LEGERÖEPERKINC-EN. De marine-commissie van Huis van Afgevaardigden kwam gisteren tot overeenstemming omtrent het wetsontwerp, waarbij de sterkte van het marinepersoneel be paald wordt op ruim 80,000, zijnde 10,000 min de dan noodig is om bet verdrag van ashing- tcn uit te voeren. Het Huis keurde eveneens de wet goed, waar op (iOIHMJIE (XHKA XT. maar zij laten een litteeken achter op onze harten." „Maar het leven kan niet enkel zonneschijn zijn", zeide het meisje eenvoudig. „Dat heb ik reeds sinds lang geweten. Als het dat niet is, dan is het wat anders." „Vertel mij eens Anna, heeft Je Vader gera den, dat er een verwijdering tusschen jou en Geoffrey is?" „Hij heeft opgemerkt, dat hij minder komt en toen ik hem verteld heb, dat Geoff met Paaschzondag niet naar de Oude Pastorie was gekomen, was hij boos. Ik heb het gezien, of schoon hij niet veel tegen mij gezegd heeft". „Wat heeft hij gezegd?” Anna glimlachte flauwtjes „U kent vaders norsche manieren. Hij zeide, dat ik mij niet vernederen moest; dat een Main- waring iederen dag in de week de gelijke was van een Nugent Ferrars!" „Hij had, naar waarheid, wel een ander woord kunnen gebruiken en zeggen, dat je verreweg Geoffreys’s meerdere waart. Ik zie, dat ik je het moet overlaten op je eigen manier dien knoop te ontwarren. Het is je volkomen toevertrouwd. Misschien heb ik een fout begaan. Het zou mis schien oneindig beter zijn, als ik in het geheel niet gekomen wasi” „Neen, neen, zeg dat niet, lieve mevrouw Fer rars I Ik ben blijde, dat u gekomen bent En maak u toch niet bezorgd over mij. Geoffrey zal wel terugkomen. Misschien zal ik hem schrijven” „Hij is naar Londen gegaan, niet zoo gedrukt en gelukkiger, dan hij (^durende vele weken ge weest b. Maar hij b ook vernederd, Annaen zeer, zeer angstig voor je. Hij heeft mij gezegd, dat hij je nooit afvallig is geweest en dat hij je ondanks alles bemind heeft met eBea, wat goed ia hem was." „Ja mevrouw Ferrara.** POLITIEKE BERICHTEN. DE NOOD IN RUSLAND. Hulp aan Russische intdlec- tueelen. federatie van Tsjechische auteurs heeft foote hoeveelheid schrijfbehoeften en lee man Russische auteurs en journalisten ten ïchenke gegeven, die aangeboden zijn door «o Tsjecho-Slowakische regeering. De vereeni- ging heeft tevens een inzameling gehouden ten bate der Russische intellectueelen. bij de legersterkte wordt teruggebracht 11 *>,000, ingaande Juli a.s. SCHEEPSRAMP. Botsing tusschen torpedojager cn duikboot. Gibraltar, 23 Maart. (R.) De bladen berichten, dat een Engeische torpedojager In botsing is gekomen met den onderzeeër H 42 gedurende vlootoefeningen. De Onderzeeër is met man en muis vergaan. Blijkens een nader Reuter-bericht telde de be manning van de Engeische duikboot H 42, die bij een aanvaring met een torpedobootjager bij Tarifa zonk, 23 koppen. HET CONFLICT IN HET ENGELSCHE MACHINEBEDRIJF. Londen, 23 Maart. (N. T. A. Draadloos). eenAc Arthur Henderson, lid van de deputatie der La- tuin/ac bour-partij, die de moeilijkheden, .welke aan ©rechei een oplossing van het conflict in het machine- de Tsji bedrijf in den weg staan, tracht op te lossen, heeft verklaard, dat de toestand een gunstiger .Aneta" mi i ït h.erbij op, dat de bodem va» het Ameriluamdw I"nd be»'»"'. d. kon. Of ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dea besorglrrtac)» 1—6 regels L80, elke regel meer 0.2 Van buiten Gouda en den basorgkrmg: 15 regels 1.66, elke regel meer 0.30. Ad verten tien in het Zaterdagnummer 60 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertantiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer/MO. O> de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfl contract tot sear garadooemw den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advartentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van «oliede boek ha*» dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. tenlandsche zaken Ralhenau hun politiek had den gegrond op de tegemoetkoming der Enten- tg, ten aanzien waarvan zij nog al optimis tisch waren gestemd. Dit optimisme zal nu w»*l gedoofd zün na de ontvangst der teleurstellen de nota. Het heeft aanvankelijk heel wat voe ten in de aarde gehad het belastingcompromis tot stand te brengen; de regeering-Wirth zou dus, wanneer zij den eisch der commission des réparations inwilligde, opnieuw en op zeer krasse wijze een beroep mogten doen op het belastingbetalende Duitsche volk. Het is de vraag, of zij dit zal kunnen en willen doen; K‘en het vermoeden ligt voor de hond, dat zij de 'Üke Entente ervan zal verwittigen, dat de nieuw- geëischte belastingen de draagkracht der Duit- schers te boven gaan. Men ziet dus, dat het ka binet in een moeilijk parket is geraakteener- zifda een zwaarbelast volk, waarop men geen verdere fiscale aderlatingen durft toepassen, anderzijds een Entente, die met eischen voor den dag komt, welke door Duitschland onvervul baar worden geacht, maar een Entente, die al bleven in dé nota de dreigeenten met sanc ties achterwege de macht bezit tot betalen te dwingen. De positie van *t Duitsch kabinet is hachelijk ;_^en aftreden der Duitsche regeering zou in beginsel dan ook geenszins onmogelijk zijn of verwondering hoeven te baren. Oott-lndll. De verraders van Miss Cavell in Indischen dienst. Aneta seint uit Weltevreden d.d. 21 Maart: De Indische Courant meldt, dat twee verraders van Miss Cavell op het oogenblik in Ind: en Staatsdienst zijn. De Belgische consul te' i- feerde aan de Belgisdie regeering, dat, inden België hun uitlevering niet wenscht aan te vra gen, Engeland dat doen zal, aangezien Miss Cavell een Engeische onderdane was. De In dische Courant acht het gewenscht, dat de re- i jeering beide verraders in elk geval uit den Staatsdienst ontslaat. Het blad wijst ér opv dat hieruit blijkt de onverantwoordelijke wijze van aanwerving van beambten voor den Staats dienst. Een later telegram meldt, dat de verraders van Miss Cavell werkzaam zijn bij de B. O. W. Het nieuws van den Dag van Ned.~Indië dringt ei op aan, dat de regeering zal onderzoek'” inderdaad bedoelde ambtenaren de gez' verraders zijn. Zij zullen dan ontslagen moet n worden en ter beschikking gesteld van de Bel gische regeering. (Het bericht maakt een eenigszins vagen in- diuk. Indien het juist is, zal een nauwkeurig onderzoek gewenscht zijn. Maar men zij met een actie als het N. v. d. D. van Ned.-Indië voert voorzichtig. De Regeering is over het algemeen zeer behoedzaam met het aanstellen van vreem delingen. Zij zal zonder twijfel misdadigers hun gerechte straf niet laten ontgaan, maar de uit levering weigeren van hen die om uitsluitend politieke misdrijven zich op ons gebied bevin den). Anna’s bedoeling te doorgronden. „Ik heb hem gezegd ofschoon ik nu zie, dat ik het recht niet had op die manier tusschen jelui te komen dat hij geen poging moest doen om je te spreken of te schrijvendat hij zijn leven moest ophouwenen ik heb aangebo den hierheen to gaan, en met je te spreken. Ik zie nu in, dat ik hem zelf alies had moeten laten verklaren. Misschien heb ik veel zulke fouten meLmiin kinderen begaan, Anna. Het is zoo ge- mtikRelijk voor een weduwe te dwalen in het handelen I Zij is op sommige tijden zoo gedrukt onder het gewicht van haar dubbele zorg en verantwoordelijkheid, dat zij de teugels vrij ste vig en misschien ook wel te lang vasthoudt." „Lieve mevrouw Ferrars, maak het u daarom trent toch niet moeilijk. U is gewoonweg vol- maaxt en Geoffrey aanbidt u. Heb toch nergens spijt van. Enlaat ons nu als 't u blieft over iets anders spreken." Lucy Ferrars had het vreemde gevoel, dat zij kalm buiten werkelijken dienst werd gesteld. Toen zij later nog eens elk woord naging, dat in dat half uur gesproken werd, bleek duidelijk dat Anna Mainwaring doelbewust dezen weg gegaan was, het nieuwe hoofdstuk der ervaring had aan genomen, zichzelf er geschikt voor gemaakt cn haar standplaats ingenomen had. Geen twijfel daaromtrent was mogelijk, ofschoon de gebeur tenis machtig was, en een zekere ontgoocheling met zich gebracht had, die een zwakkere vrouw nauwelijks had gedragen. Het was een openbaring van opperste open baring voor Lucy Ferrars, die een sterk en on verwacht licht verspreidde over het karakter van het meisje, dat zij nu meer dan ooit verlangde de vrouw van Geoffrey te zien worden. Want er was sterkte zoowel ah wakheid in Anna Main- waringgij was iemand co wie een man steunen TELEQRAMMEB. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. De beslissing der commissie van herstel. Berlijn, 23 Maart (W. B.) Hedenvoor middag werd in de rijkskanselarij de nota der commissie van herstel besproken. Staatssecreta ris Fisdier, de voorzitter der Duitsche „Kriegs- lasten”-commissie, braclt een rapport uit over zijn indrukken te Parijs betreffende de commis sie van herstel. De voorgenomen zitting van het ministerie ward tot morgen verdaagd. UIT DE DUITSCHE METAALINDUSTRIE. B e r 1 ij n, 2'3 M a r L (W. B.). Naar de bla- den uit Mannheim melden, zijn bij de gisteien gehouden stemming in de metaalindstrie van Mannheim—-Ludwigshafen 16.265 stemmen uit gebracht vóór en slechts 1300 stemmen tegen de staking. Heden werd in alle bedrijven de op zegging van den dienst, op 31 Maart overhan digt. Kan het scheidsgerecht geen vergelijk tot stand brengen, dan zullen de betrokken 25.000 arbeiders Vrijdag over een week het werk neer leggen. a kon bij al de wisselvalligheden des levens: rij zou nooit bezwijken. Een buitengewone dankbaarheid jegens God was in haar hart en haar hartstoebtelijke wensch was, dat haar zoon den schat, dien hij gewon nen had, waard mocht worden. Nu veranderde Anna zeer bedaard van onder werp. „U hebt een oogenblik geleden over Mr. He riot gesproken, mevrouw Ferrars. Er woont hier nu een mevrouw Duncan Heriot met haar twee kinderen in een van die bespottelijke kleine bungalows op den South Hill onder Digswell. Die behoort aan een schilder en rijn vrouw, in Londen Schotsche menschen. Bain genaamd. Die dame is ook een Schotsche. Zou tij misschien een bloedverwante van uw Mr. Heriot zijn? „Zijn naam is Duncan. Die komt niet dikwijls voor. Maar ben je er zeker van, Anna? zeide Lucy Ferrars die dat uiterst reheimrinnig vond. „Ik geloof-niet, dat zij zjjn vouw kan z»jn, want waarom zou hij gisteren dan zoo dichtbij in Upleys zijn en zelis geen toespeling op de bun galow maken of daarheen trachten te gaan?" Anna schudde het hoofd. ,Jk kan niet denken waarommaar ik weet, dat daar een mevrouw Duncan Heriot is met twee lieve kinderen. Ik heb eens met haar gesproken op de Downs, toen ik daar aan het rijden was en ik heb haar sedert een bezoek gebracht. En rij komen hier om melk. Een van de kinderen, ik geloof, het is de kleine jongen is niet erg sterk en zij heeft een massa melk en room voor hem noodig. Ik heb haar gezegd, dat zij bier krijgen kon, als zij iemand zoo ver kon wegstu ren. Zij ia hier vanmorgen voor de lunch ge weest." aenzlen heeft verkregen. De niet-formeele be sprekingen met de leiders der federatie van ma- chinearbeiders worden voortgezet en men hoopt, dat ze weldra tot een heropening der onder- handelingen met de vertegenwoordigers van alle partijen zullen leiden. DE SCANDINAVISCHE ARBEIDS CONFLICTEN. Kopenhagen, 23 Ma ,rt (N. T. A. Draadloos). De toestand is onveranderd en 't blijft rustig. De gemeentewerklieden hebben gebruik gemankt va. de door de stede- autoriteiten aangeboden gelegen* rid om weer aan het werft te gaan. De gemeentelijke bedrijven worden nu gaande gehouden door de medewerking van de vrijwilligs hulporganisatie uit de burgerij, wanrover de autoriteiten sschik- ken kunnen, wanneer de gemfentelijko takken van dienst gevaar loopen. Ongeveer honderd leden dier organisatie zijn ook aangesteld bii het lossen van de schepen in de haven. S t o c k h o 1 m, 2 3 M a a r t (N. T. A. Draad- Icos). De onderh indelingen tusschen de werk- gaan. De uitgeslotenen gevers en werknemers in de houtzagerijen zijn kend. In Kopenhagen zijn m' 1 P” dit conPict riln èug-i den zonder werk. man betrokken. Ook de onderhandelingen, door bemiddeling van de artiitrage-commissie der regeering gevoerd tusschen <je werkgevers in de machine- en scheepabouwindustrie, zijn op 1 een mislukking ui^geloopen. DE ITALIAANSCHE HAVENSTAKING Rome, 23 Maart (B. T. A.) De staking in de havens duurt voort. Ernstige incidenten vallen niet voor. Het stakingscomité ontving van den internationalen transpörtarbeidersbond de verzekering, dat geen vooy Italiaansche ha vens bestemd schip in een haven van het buiten land zal gelost worden. DeEtna we rit Berlijn, 23 Maart. (N.tT. A. Draadloos). gei Uit Sicilië wordt gemeld, Hm «Ie vulkaan Etna St: sedert enkele dagen in werking is. DE FIUMEESCHE KWESTIE. Belgrado„ 22 Maart. (B. T. A.). Aan vijf leden van de constituante te Fiume is het gelukt te ontvluchten op Zuid-Slavisch grond gebied. Hun afwezigheid maakt de werkzaamhe den* van de constituante ónmogelijk, die de huidige dictatuur wil bijeenroepen om de laat ste gebeurtenissen te sanctioneeren. DE TOESTAND IN ZUID-AFRIKA. Londen, 2 3 M a a r t. (N*. T. A. Draadloos). In het Zuid-Afrikaansche huis van afgevaardig den heeft Smuts medegedeeld, dat het strafpro ces tegen de rebellen reeds volgens het gewone procesrecht is begonnen en dat de rechtbanken den eersten tijd daardoor met werk overstelpt zullen zijn. De normale treinenloop is hervat OVERZICHT ufarcho schadeloosstelling und kein Ie commission des réparations heeft vastgesteld dat, Duitsch- 1922 een bedrag van 720 mil- dmark in contanten moet opbrengen, roor een waarde van 1450 millioen inties in natura; dit als schadeloos- i ter bestrijding der bezettingskosten. in de commissieleden het eens gewor- de voorwaarden, die aan Duitschland rden opgelegd en tevens over de waar- ie zullen worden geëischt in verband oorloopig» en partieels uitstel van be lt echter de nota van de commissie el in de oogen der Duitschers haar engename karakter geeft de om- 1, dat zij niet alleen de bovenvermel de beslissing bevat, maar tevens o.a. org, dat Duitschland een nieuwen be- c en wel van 60 milliard op het rolk legt. Dit is onmogelijk te beta- us de strekking der Duitsche protes- i dergelijke maatregel vermoordt ons h leven, dat toch al zoo geducht is ge- 'olkomen. En tezelfdertijd rekent de el leuk en nuchter en met een heele i'ers uit dat de inkomsteribelas- Duitschland op geheel onvoldoen- wordt geind en dat de schroef wat straffer kan worden aan- it is niet de Temps alleen, die aldus preekt. In geheel eenderen geest heeft mguer uitgelaten, die als rap- n de commissie van financiën pit den Senaat heeft opgemerkt, dat Duitsch- inneer de wil maar voorzit best kan olgens Berenguer vérkeeren Duitsch- erheid en landbouw in een uitsteken- imischen toestand, maar hij was van at het Reich stelselmatig aanstuurt op bankroet om intusschen 't land door kartels te verrijken. Dit zijn enkele stemmen, die met tallooze andere innen worden vermeerderdvan alle Ie zin de Duitsche fiscus betoont zich 3n dat de commissie van herstel er o over denkt, blijkt wel uit de voren- 60-milliard-eisch. lemming in elk geval is in Duitsch- neen en er Xvordt alom reeds druk serd, dat onmogelijk die zestig mil- ve belastingen ook maar ergens van worden gehaald. De Duitschers vin- le citroen tóch al geheel uitgeknepen Duitschfe regeering schijnt door den jszins te zijn overrompeld en de man irnal, die uit Berlijn vernam dat te ministerraad zich had bezig gehou- le beslissing van de commissie van e in regeeringskringen met een groote pessimisme is ontvangen, zou in prin- jelijk kujinen krijgen, toen hij aan zijn svoegde, dat het kabinet de mogefijk- hebben overwogen om voor de ope- de conferentie van Genua af te tre- wens dit geluid wordt sindsdien van de kanten vernomen algemeen wordt en te kennen gegeven, dat het kabi- een dergelijken eisch niet kan in- klgem. wordt vastgesteld, dat 'zoowel ier Wirth als de rijksminister van bui- I gevaar voor de boot zeer gering is. Nader wordt dd. 23 Maart geseind: Een tweede poging tot lichting van de „Rind* jani" is gisteravond mislukt. Eerste Kamer. De Eerste Kamer verwierp heden met alge* meene stemmen het wetsontwerp tot huisvesting van den Raad van State, aangerien een onder» linge schikking tusschen partijen was getroffen. Een aantal andere wetsontwerpen werd z. h. w aangenomen. i 30 en 31 Maart zullen de Indische begroe ting en de Tariefwet worden behandeld, terwijl 5 April zal wonden aangevangen met de Gronde wetsherziening. deed hij daar in Brighton?" een ander meisje" ging mevrouw laard verder, ofschoon de blos, die gen verlaten had, nu de hare over is een lage, ofschoon ik geloof toch geschiedenis, Anna, en het is mis- r, dat je die verneemt. Dan laat ik ar, je oordeel te vellen. Het schijnt, idene maanden terug, Geoffrey die cht heeft. Zij is een toonaplspeelster heeft ondervinding gehaa op menig is niet jong meer en zij heeft een in leven, ofschoon Geoffrey niet op *as van dat feit Zij heeft mij verle- •pgezocht. Het speet mij voor haar, ehoort niet in onze wereld thuis en mij, wat het leven maakt van een neer deze afstand doet van de din- kostbaar zijn. Zij verbeelde zich op andere manier, dat Geoffrey erfge- Ipleys was. Maar toen zij den weren aken vernam, wilde zij hem niet aan louden, die hij hao. scheen gegeven rfaar zelfs daarna zouden wij, geloof liet zeker van geweest zijn, als Mr. »ot er niet geweest was, een vriend y, wien hij de geschiedenis verteld «rót W rich ds|aMite wr Brigh- Tweede Kimer. Vergadering van Donderdag 25 Maart Geopend 1.05 uur. Voorzitter: Mr. D. A. P. N. Kooien. friterpeliatró-Hiemstra. Aan de ord<| is de behandeling van bet ver zoek van den Jieer Hiemstra om verlof tot het richten van vragen aan de Regeering over de wijziging, gebracht in de steunverlening aan de werklooze veenarbeiders te Emmen en do daarmede verband houdende plannen voor werk verschaffing. Het verzoek wordt toegestaan. Stemming. Hierna is aan de orde stemming over de motie van orde van den heer Abr. Staalman ca. be treffende beëindiging van den steun uit de Staatskas aan „de Handelskamer”. Deze motie wordt verworpen met 43 tegel 29 stemmen. IMmUng tarievam Aan de orde is het wetsontwerp tot herzie ning van de tarieven voor verrichtingen aan de bewaringen van de hypotheken, het kadaster en de echeepsbewijzen. Bij art. 2 merkt de heer J. t e r L a a n (S. D.) op, dat naar zijn moening de tarieven voor het verkrijgen van inlichtingen, waarvoor 1.50 wordt berekend, wel eenigszins nan den hoo- gen kant zijn. Minister de Ge.»r erkent de gegrondheid van deze opmerking en wijzigt dit bedrag in 0.50. Bij art. 3 dringt de heer J. t e r L a a n er op aan, om het bijwegen der kadastrale stukken, bij de gemeentebesturen berustende, voortaan niet meer kosteloos te doen geschieden, maar daarvoor een zeker bedrog, b.v. 15 of 25 cent, te rekenen. De M i n i s t e r kan met deze opmerking ac- coord gaan, en stelt de vergoeding per perceel op 15 cent. Bij art. 7 acht de heer J. ter L a a n de ver goedingen aan de bewaarders verleend wegert* gemis van de bewnnrloonen te hoog. Spr. acht de in het Bezoldigingsbesluit vaM» gestelde salarissen voldoende en hij zal dan ook niet ziin stem ann art. 7 kunnen geven. De heer Heemskerk (a.-r.) is van mea ning, dat het van zelf rpreekt, dat bij de ver andering van het oude stelsel, waarbij het ge- heele bewaarloon ann de bewaarders ten goede kwam, in een nieuwe regeling, waarbij de func- ton te gaan en alles te onderzoeken. Hij zag de vrouw, die zich juffrouw Frampton noemt. Ik heb hem niet gevraagd, hoe hij de volle waar heid der geschiedenis vernomen had. Geoffrey was bij hem en samen zijn zij Zaterdagavond naar de Pastorie gegaan. Zij zijn hier allen gis teren geweest en zijn vanmorgen vertrokken". „Ja, mevrouw Ferrars. En Geoffrey?" „Geoffrey wou je gaan opzoeken, geloof ik Anna, als ik hem er toe aangezet had, maar dat kon ik niet, mijn kind. Ik kon het niet. Want hij moet weer opnieuw beginnen en je zien te win nen en zelfs dan is hij je nog niet waard.” Anna ging weg naar het raam en keek wel een volle minuut lang over het nevelige land schep, dat zij door een dichten sluier zag. „Heb ik verkeerd gedaan, Anna?" vroeg Lucy Ferrars met een vreemde nederigheid. „Misschien had ik er in het geheel niet mogen tusscheh- komen of Geoffrey zelf alles moeten laten vertellen?” „O, neen! He.t doet minder pijn van uw lip pen. En ik ben blijde, dat ik het weet, voor ik Geoffrey moet weerzien. Misschien behoeven wij er zelfs in het geheel niet over te praten." „Zou je hem dan vergiffenis sdienken, Anna? Hem terugnemen Het meisje keerde zich verwonderd naar haar toe. „Lieve mevrouw Ferrars, ik kan niet verande ren. Ik ben nu eenmaal zoo. Er zal nooit iemand anders in mijn leven zijn dan Geoffrey." Toen kwamen voor den eersten keer de tra nen in Lucy Ferrars’ oogen. „Ik kan dan alleen zeggen, dat God hem je waatdig zal doen worden! Ik heb verdriet, om dat dit gebeurd is, Anna, ofschoon het mij de diepten van je hart getoond heeft en een nieuw licht op dat van mijn soon geworpen h^ft Die dingen maken Mn groot verachfl. Zij verUenen hrt Imn «wtrfwiiUW trootet» b"t~*«i" VERSPREIDE SEMCHTED. Staking van redacteuren. Hot redactiepersoneel van de Lippische Ta- geszeitung (Duitsch-nat.) is eergisteravond we gens geschillen met de directie en de commis sarissen gaan staken. DE WERKLOOSHEID IN DENEMARKEN. Het aantal werkloozen in Denemarken is in de laatste week van 98.949 tot 95.160 terugge gaan. De uitgeslotenen zijn hierbij niet gere- i nog steeds 41.166 He-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1