Bank 0 J oen 'illlllS. LUXZ uisvoflal” NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN kzaken. Het Verloren Tehuis. II KRUIKH a twee I'S pillek [DIE WEER GEKEZER, oedkoopere hui#4 taan er niet hebben er reedj onden cn zij zul- ]pen. De len en I Maandag 27 Maart 1922. J*o. 14890 60» Jaargang CTIE ing, nze Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen gen rijzen Ingezonden Mededaelingen. I, Wngii FEUILLETON. RTEERT T BLAD. BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWER» uda. DAM. i Haag orland. BUITENLAND. AES. ■PILATQ1RE- g«p«eder). «MOTOREN LIRION GIJ 14 Gouda a kJrlt'*1'!' B““>' «elo<>f> d’t M dikwijl. ‘“S* ,oor KERK a. d. D., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZKN, enz. .ISIIISUIU (HOUDINGEN HEDEN MÊÊEka. !Si MORDCI 1146 28 jwoon maar 44 Men-, J. moeit wrrol(F% ^Je, natuurlijk.” antwoordde ML 601IISI1IE (01 RAM. dertlac 99* teldata vut, >1 ParndUr 1096 60 enr, 1OOT. «tellende*; leerlinge^ DE JONG, ven 29, Tel. 118. 1121 Uit het Engelsch door P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. vereischte gou< r. Men ?iet dus uit het vorenstaande, dat van gezag t over de missie van herstel is te in ’t vpn meer Daar waarschijnlijk pas Woensdag bekend «al zijn, hoe het offcieele Duitschland, ds rijks regeering, op herstel heeft Duitsche omda t Dinsdag i heeft het zooals je wilt. Als sur achter je dicht, van dit ongewoon Ons karakter is een ruwe diamant, waar- I *en door zorgvuldig slijpen een schitterend edel- gesteente kan worden gemaakt. ABONNEMENTSPRIJS, per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ3.15 met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau: MARKT SI, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.! Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 645. adelijk propte aar van gelaat, nen totaal >r doos 2.— „Doet niemand iets voor je Het hub zal wel erg rommeHg zijn!” „Ik geloof niet, dat zulks het geval is. Ik bent niet zoo onhandig, mevrouw Bain. Ik zal u den sleutel geven, als u wilt, en dan kunt u eens de ronde doen.” „Ik zou gaarne daar Iets voor je doen. Dun* can. Ik weet waar Jeonie b Ik heb het af dien tijd geweten." „U V' herhaalde hij, haar vreemd annkijkenA „En u hebt mij nooit een woord gezegd I” „Ik kon het niet, Duncan. Jeanie had mij vers trouwd. Ik heb haar slechts in een bitter xxjgen» blik geholpen, toen zij de hulp van een ander» viouw noodig had. Ik heb het zelfs Peter niet verteld.” „En waar b zij geweest V „Nergens anders dan in de Bunge low.c „Te Digswell, bedoelt u. Het b de eenlg» Bungalow, waarvan ik iets weet. En hebt u heer daar al dien tijd onderhouden, mevrouw Bain, u en Peter F vroeg Heriot en hij Bloosde lichtelijk, terwijl zijn hand onbra wust nnar zijn zak tastte. „Neen, neen, dat heb ik niet gedaan 1 Ik heb toch zooeven gezegd, dat Peter niets ervan weet. Jeanie was niet nonder geld, Duncan.” „Ik weet niet, vanwaar zij met eenige moge» lijkheid geld kon hebben,” telde hij openhartig. ,ïk ben nooit zoo edelmoedig jegens haar ge» weest wat betreft het huishouden.” „Ik heb ontdekt, dat ril telt wat in het laatst»! jaar verdiend heeft.” f 995 1075 1310 1505 1450 1650 van de commissie van herstel gewoonmaar dat zij een dergel ijken Absurden eisch zou op stellen, had niemand kunnen verwachten. Hoe wel de Brusselsche financieels conferentie, d w. z. een conferentie van deskundigen der En tente, uitdrukkelijk heeft vastgesteld, dat de Duitsceh belastingen op 't bezit -bovenmate hoog waren, verkrijgt de commissie van herstel het over zich de regeering, behalve de 15 nieuwe belastingen, behalve de gedwongen leenlng nog een belasting op 't kapitaal aan te bevelen. jt neem dan middags en des •inig van de van e„ geneeskrach» advertentiën en ingezonden mededeelingen lid contract tot zoor gered ucwr- Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimtn. i worden Ingezonden door tusscltenkomst van soiled» tewkhan» ireaux en onze Agenten en moeten daag» vóftr de plaatsing -“neinde van opnam» verzekerd t» zijn. volkomen verdeelde volk nög meer te verdee- len. Dat de Entente thans deze nieuwe wig in 't Duitsche volk drijft, bewijst duidelijk, dat het haar ten slotte slechts is te doen om een verzwakking van Duitschland. De nieuwe be lasting moet minstens 60 milliard papiermark bedragen en op 31 Dec. 1922 reeds 40 milliard hebben opgeleverd. Men ziet hieruit, dat de commissie van herstel zich ook om de moei lijke technische situatie van Duitschland’s fi nancieel beheer niet het minst heeft bekreund anderS zou zij hebben moeten weten, dat onze belastingautoriteiten reeds door de „Veranla- gung” van de belastingen, waartoe besloten is, overbelast zijn en wel dermate, dat de bewer king van nieuwe belastingen in dit jaar een onmogelijkheid is. Het grenst aan naïveteit van de regeering belasting te eischen, die zich auto matisch aan de depreciatie van 't geld aanpas sen. Waarom schrijft men de Duitsche regeering niet Tegelijkertijd de constructie voor van een apparaat, dat mechanisch op eiken vefvaldag de vereischte goudbedragen produceert Men liet dus uit het vorenstaande, dat een Duitsch blad van gezag als de Deutsche Allg. Ztg. zeer slecht over de beslissing van de com- vïïr. herstel is ia spreken en dat König vierder verloop van zijn artikel het besluit <le commission des réparations aan nog kritiek onderwerpt, behoeft geen betoog, zigingen aan te brengen. Berlijn, 25 Maart. «N. T. A. Draadloos), e Ah voorposten van de Russisch» afvaardiging TELEGRAMMER. DE CONFERENTIE TE GENUA. Londen, 25 Maart. (N. T. A. Draadloos). De geallieerde deskundigen denken pas op zijn vroegst Maandagavond met hun werk klaar te komen. De diplomatieke correspondent van de Daily News zegt, dat Rusland gisteren weer aan de orde was en dat do economische en trans- portvraagstukken ook behandeld zijn, het laatste vermoedelijk op den grondslag van de conclu* sies van de conferentie van Barcelona en Porto Rosa. De Times zegt, dat de Belgen, die zulke groote industrieele belangen in Rusland hebben, gaarne hun operaties daar zouden hervatten, mits de toestand bevredigend daarvoor h. Men beseft echter, dat tenzij behoorlijke waarborgen voor de veiligheid van Belgische ingenieurs en bank werkers en tegen verbeurdverklaring van eigen dommen worden gegeven, het onverstandig zou zijn zich in Russische industrieele ondernemin gen te begeven. De Fransche en Belgische ver tegenwoordigers hebben daarom opnieuw aan de conferentie een voorstel voorgelegd om aanvul lende waarborgen te scheppen voor de bescher ming van de personen en eigendommen van vreemdelingen in Rusland. Elke afvaardiging zal aan haar regeering een verslag uitbrengen, waarin zij de punten op- somt, waaromtrent overeenstemming Is verkre gen, evenals die, welke een op zichzelf staande meening weergeven. Naar uit bevoegde bron verluidt, heeft de bijeenkomst alleen technische onderwerpen behandeld. De politiek Is geheel uitgeschakeld, zelfs de politieke raken, die uit de technische onderwerpen voortvloeien. De indruk van het werk van gisteren Svas, dat duidelijk voortgang is gemaakt in den geest van het besluit van Cannes, dat de landen niet elkan der hun wil kunnen opleggen, maar tot elkaar r i ,,J WMChen geschikt rs net door den «tassenstrifd toch reeds» De Duitsche delegatie. Berlijn, 25 Maart. (W. B.). Volgens het Berliner Tugeblatt zal de Duitsche afvaardiging voor Genua, het bureau-personeel fnbegrepen, ongeveer 80 leden tellen. Het blad meldt, dat, gezien den toestand, geschapen door de nota dar conunisrie van herstel, het op zijn minst genomen hoogst twijfelaohtig is of de rijks- knnselier nog naar Genua ral gaan. Berlijn, 25 Maart. (W. B.). De Lokal Anzeiger meldt, dat de Duitsche delegatie naar de conferentie van Genua op 8 April naar Ge nua zal vertrekken. Weenen. 25 Maart. (W. B.l. Volgens de Politische Korrespondenz zal de Oostenrijksche regeering bij de opening van de conferentie te Genua vertegenwoordigd zijn door den bonds president en één der ministers. De Russische gedelegeerden. Bern, 2 5 M a a r t. (B. T. A.). De bondsraad heeft besloten den Russischen gedelegeerden voor de conferentie van Genua toe te staan door Zwitserland te reizen. Door de Russische re geering was een lange lijst, bevattende dé namen der gedelegeerden, ingediend. Daarop komen o. a. de namen voor van Lenin, Tsjitsjerin, Lit- winof. Krassin en Rakowsky, maar de sovjet- regeering behield zich het recht voor daarin wij- voor G'-nua zijn te Herlijn Radek en Rakonkt de voorzitter van de Oekrainische sovjet, nsw gekomen. Rakofski verwacht hier begin April de andere afgevaordi-.den onder leiding vo|( Tsjitsjerin en Krassin. Ann een medewerker va< do Berliner Zeitung am Mittag deelde hij 1 dat alle sovjet-republieken, van Moskou af tof in den Kauknsus' en over den Oeral, in d® vaardiging zijn vereenigd, maar zij vormen voot| Genua één geheel, dat onbeperkte volmacht heeft» van het centrale uitvoerende comité to Moskou* De toestand van Lenin is volgens RakofsM niet dadelijk zorgwekkend *en ah de zieke zickj rustig houdt, knn hij binnen twee maanden ge» heel hersteld zijn. Het h hem echter natuurlijk onmogelijk naar Genua te gaan. Rome, 26 Maart. (B. T. A.). Volgen» ft Paesc zal de Russische delegatie slecht» dan naar Genua kofnen, wanneer de Itnliaansche re» geering haar veiligheid waarborgt. Worowsld heeft te dezer rake verschillende nota’s tot da Italiaansche regeering gericht, die tot dusvel zonder antwoord zijn gebleven. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. Berlijn, 25 Maart. (W. B.) In den Rijk* dag zijn gisteren de besprekingrn over de not< van de commissie van herstel in niet-offtóe’ M. gedachtewisselingen voortgezet. De bladen wi#l zen erop, dat alle partijen, de onafhankelijkcfl inbegrepen, zich verzetten tegen don eisch bo tlekende nieuwe belnstirvr's' tot een cijfer vnrt 60 milliard. Ook de vervulling van den eisch de» commissie inzake de instelling van een finan» cieele contrftle in Duitschland wordt ónmogelijk genoemd. Stockholm, 25 Maart. (W. B.) Stock» holm's Dagblad noemt de nota van de commis» sle van herstel een dreigement, dat, wat tyrvtall» telt aangaat, atle vroegere overtref en endub» belzfnnig bewijst, dat de commissie zich ah <hl slavenhouder ven het Duitsche volk voelt. Het I# mogelijk, dat Duitschland's al te duur bestuurs» apparaat zijn flnancieelen toestand slechter ert slechter maakt, waardoor de puit dar overwin» naars kleiner wordt, maar een land, dat kort ge» leden de schok van een revolutfe had t» ver duren, heeft natuurlijk een langer overgangstijd noodig om het evenwicht te herwinnen; de over» winnaars echter veroordeelden den overwonnen# eerst tot onmenschelijke straffen en behandel den hem daarop zoo brutaal, dat hij niet kracht genoeg bezat om de boete met hard sloven op te brengen. Het is niet goed in te zien, of d# Entente een redelijk motief voor haar handel» wijze heeft. Sozial-demokraten meent, dat het waar is, dat de Duitsche regeering het kapitaal niet kalt dwingen zich voldoende offer» te getrooste!^ maar, vrtingt het blad, is hiermede de handel wijze der Entente te verdedigen Het blad wijst er nadrukkelijk op, dat de Duitsche arbeider»» klasse strijdt voor het herstel van het gerufneetw de Europa en de schade wil vergoeden. Politiken 0inks-soc.) schriift: de Entente wil de Duitsche republiek ronken tot een vazalstaat onder leiding van de Parilache en LondenscH# beurzon en ministeries van financiën. De besten» diging der politiek van afpersing beteekent dsl ondergang vnn de arbeidersklasse van alle lans den. DE AMERIKAANSCHE BEZF.TTINGSKOSTEN^ Londen, 25 Maart. (N. T. A. Draadloos)!» De nota van Hughes aan de geallieerden ovef „Zij is uit de Bungalow, maar voor zoover ik weet, heeft zij nog geen plan terug te ko men.” „Waar is zij dan, als zij de Bungalow verla ten heeft en niet van plan is terug te komen vroeg Peter ongeduldig. ,^Jij woont in de Oude Pastorie van Upleys haar Voor onbepaalden tijd geleend door me vrouw Nugent Ferrars.” „Ik begrijp niet, wat zij daarmede heeft uit te staan. Heb jij ze aan elkaar voorgesteld „Ik heb mevrouw Nugent Ferrars nog nooit van mijn leven gezien, maar zij schijnen elkaar ontmoet, te hebben. Zij is hier met haar dochter komen wonen voor verscheidene maanden misschien wel voor .goed bij haar broeder, den eerwaarden Henry Hunt van de St. Bede’s Pastorie en Jeanie onderhoudt haar huis in Upleys.” „Weet Duncan dat „Hij kan het niet wéten. Je bent vanmor gen verbazend dom, Peter, en ik trek mijn han den van je af.” „Heel goed, mijn vrouw, i je weggaat, trek dan de dei want ik wil gebruik maken goede licht.” Margaret verzuimde van die buitengewoon duidelijke aanwijzing gebruik te maken. „Ik veronderstel, dat je denkt, dat ik ver keerd gehandeld heb, Peter „Ik waag het niet te oordeelen. Mijn denk beelden omtrent het zich bemoeien met een an dermans zaken zijn niet veranderd en hoe min der menschen zich met een getrouwd paor be- f tenure srorref* rareet ner DE VVEILIG Z fABPf- LEVER'3 XGEMWeGOter^ KANTEN VAM ZEEP-MU VOROerZ SWWGHT ZEtP 5ed| zul* Wortek Worteb* verdrijven, gab gheid maag- eri ekken de eetlust »n de spijsvertee* den stoel ganM bloed, maag eu enz. Wortelboer# cent per pakje* Pillen 60 cent •ie doozen 1 .Iwj rijgbaar of direct A MARIA WOW te Oude-Pekelar ichiedt franco n« an het bedrag 59 JBn er ad)e„rd? Aa„ „e|ke b..mn. fcakl?"lSdaad had Duncan schuldig ge- ?een enke' ding als je zoo Mka» J* i •a,n’ Weet ïe*u’ mannen eoodPar*IJ k‘ezen 60 gewoonlijk is dat ook *ereli"l'aar W *etS a*S ïerec^t*gheid in de heb ik gehoord," reide Peter met ran gen f^Hdach en een verbitterde plooi zijn wenkbrauwen. ^tnt “^huwelijk en je weet het I Werlat-n 11°*!. .f* ^aar mon n‘et zonder reden Kie M- 2 ««deeltelijk iets te maken met rsden, maar het ging verder terug dan •II is nu n te ?aan ^et ,aatste i°®rmaar J- LT Amerika vertrokken.” J* "fennie in d» Bungalow? En tij terug F vraagstuk der schadeloosstelling f *t oog had, maar dat slechts spn van een reductie der verplichtingen, Ultimatum van Londen voortvloeiden een ten eenenmale onvoldoenden omvai Bien weet, kwam de conferentie door 't aftre den van Briand niet tot een definitief resultaat. De commissie van herstel verleende daarop aan Duitschland een voorloopig uitstel en wel in dier voege, dat tot de zaak nader zou zijn geregeld de Duitsche regeering elke tien da gen 31 millioen mark in goud zou moeten be talen. Tot dusver heeft Duitschland deze de- eade-betalihgen stipt uitgevoerd. Maar de ge volgen van deze stipte uitvoering noemt König voor ’t economisch leven van zijn land ontzet tend. x „Het antwoord van de commissie van herstel op het verzoek der Deutsche regeering om een moratorium”, aldus de schrijver, „vindt het Duitsche bedrijfsleven in een toestand van ont reddering, die zonder weergil is. Men zou dus hebben moeten aannemen, dat met deze om standigheid bij het opstellen der eischen inzake de schadeloosstelling voor 1922 rekening zou zijn gehouden, temeer daar toch de krankzin nige reparatiebetalingen de oorzaak zijn van de algemeene economische crisis, die, van Duitsch land uitgaande, zich langzamerhand over de ge- heele wereld heeft uitgebreicj en bovenal ook die landen der Entente heeft getroffen, welker economisch leven in hoofdzaak steunt op nij verheid en handel. Maar dat is helaas niet het geval. De Entente heeft uit de erva ringen van 't laatste jaar niet het minste ge leerd zij houdt hardnekkig aan de besluiten vast, waaromtrent men het onder de hand te Cannes reeds eens was geworden, maar die het Duitsche prestatievermogen verre te boven gin gen. De commissie van herstel stelt er zich •chter niet mee tevreden eenvoudig een eisch op te stellen om het nu aan de Duitsche re geering over te laten, hoe zij van haar kant de lasten opbrengtn»»" -»« toe over onze regeeriia ...4„„ o—r Voor te schrijven, hoe zij het vereischte geld tingen zal opbrengenMen kelijk niet op haar gemak voelde. Verondersteld dat zij toch verkeerd gehandeld had en dat Dun can Heriot gek zou worden door zijn te grooten nngst, Hien zij had kunnen verlichten 1 Het denk beeld was voor haar zoo onduldbaar, dat zij twintig minuten later het huishoudelijk werk, dat zij aangevangen had na de kleine scher mutseling, die zij met haar echtgenoot gehad had. weer liggen liet en naar hem terugging. „Zeg, Peter, je gelooft toch niet, dat ik ach teraf verkeerd gehandeld heb Het arm ding kwam wanhopig bij mij en zeide, dat zij voor een tijd van hem moest weggaan. Ik heb da‘ ook wel eens gevoeld, somtijds, wanneer je meer dan gewoonlijk lastig waart geweest. En ik heb haar geholpen, zooals iedere vrouw dat doen zou. Ik heb h«t je niet verteld omdat nu, wanneer een vrouw zoo iets aan een andere vrouw vertelt, het ook niet voor het gebruik van den man bestemd is.” „ik zeg niet, dat je verkeerd gehandeld hebt”, zeide Peter bedgprd. „Somtijds rijdt je wat te scherp beslagen. Peggy, dat is alles. En in za ken van dat soort moeten de menschen wat be hoedzaam gaan.” „Maar veronderstel, dat Duncan eens gek werd ik geloof het geen oogenblik maar verondersteld, dat het zoo was, zou ik dan schuld eraan hebben Er was een verdachte trilling in haar stem en toen Peter zich vrij plotseling naar haar toe keerde, zag hij, dat zij op het punt stond, in tranen uit te barsten. Na was dit zulk een zeld zame gebeurtenis in Margarets leven, dat het hem hinderde. „Wees nu niet dwazer dan noodig is. Peggy Bain”, zeide hij vrij norsch. „Duncan Heriot zal evenmin gek worden als jij of ik. Wij zijn hier w_ en daar allemaal eigenaardig. Ik heb je slech's daan hebt," begon zij zenuwachtig. „Woon je al geplaagd misschien, omdat ik vond, dat je leen in Pember Villas F niet onrecht gehandeld hebt met de Bungalow. „Ja, natuurlijk.’* antwoordde ML der menschen zich met moeien, hoe beter." „Heel goed,” zeide Margaret en verliet het atelier in een woede-aanval. Die aanval duurde echter niet lang, hoofdza kelijk omdat haar natuur niet in staat was, lang haatdragend te blijven en omdat tii rich wet- Maar ik ben geen windbuil, zooals je Godfrey Hole een minuut of twee geleden genoemd hebt. ïk zou mijn mond wel gehouden hebben." Een Engelsche vrouw zou ongetwijfeld, nu al les zoo opgenomen werd, dit met een kus be zegeld hebben, maar Margaret snuffelde «iechts ofschoon zij rich getroost terugtrok. Hanr eerste poging om iets geheim te houden voor Peter was ongelukkig uitgevallen. Zij wist het zoo in te richten, dat zij bij den overdekten weg stond dien avond, tegen den ge wonen tijd van Heriot’s komst, terwijl rij deed of zij de rqpen opbond, die dat niet noodig had den. Toen zij de deur opende voor hem en de kalmte vnn zijn gelaat zag, was zij verwonde!4 cn misschien ook een weinig verontwaardigd want als de voornaamste speler .in het treur spel het zoo licht opvatte, waarom zou zij hc» zich dan moeilijk maken „Hoe gaat het met je, Duncan T' zeide «ij, een weinig stijfjes. ,Je bent zeker den weg naar de North Bank vergeten I" „Neen, neen, -mevrouw Bain,” zeMe hij vlug. „Ik bpn juist met een massa andere dingen be zig geweest. Is u alleen vanavond F „Er is iemand bij Peter in het atelier, man: hij zal wel niet blijven. Hij wd een goedkoop portret van zijn vrouw hebben ge kent dat soort menschen. Hij woont op Marlborough Hill en heeft eerst onlangs geld gekregen. Maar la ten wij nu niet meer erover sprekenkom hier binnen.” „Hier" was de eetkamer, een kleine ruimte, met hier en daar oud® bruin-eiken meubelstuk ken en met zeegroene muren, bedekt met ruwe schetsen van Pefer, in smalle, zwarte strooken gelijst. „Duncan, ik wil weten, wat je al «hen tijd ge- i al- ADVERTENTlEFRUSi Uit Gmda ra ouutrekra (behuorwd. tot dra bM«re*rmr>t 1—6 regel, 1.30. elk» rc««l 0.2S. Van bulten «oüd» en den Iraorgkrlng: 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.30. AdrerteneiOn In het Zaterdagmimmer 2Ü bijslag op den prüa. Llerdadighelds-ndvortent^n de helft ran dra prjjn. ^GEZONOEN MRDEnEELINCENi 1—regel, ƒ2.05. alkn regel more /OM. Ol> de voorpagina 50 hooger. Gewon» i,°- *- den prijs. Advertentiën kunnen delaien, Advertentiebui aan liet Bureau zijn ingekomen, tent moet opbrengenja, nog meerer wordt zelfs met betrekking tot de tenuitvoerlegging van alle noodig geachte maatregelen een pijnlijke contröle in uitzicht gesteld, die door de garan- tie-commissie zal worden uitgeoefend, een con trole, die een ongehoord ingrijpen beteekent in hetgeen nog van de Duitsche soevereiniteit is blijven bestaan. Wat de ontzettende vernede ring van een groote beschaafde natie betreft, zooals zij hier wordt beoogd, bestaan in de we reldhistorie een aantal voorbeelden! De in dit verband vaak aangehaalde „dette publique” van Turkije en de financieele contröle van Chino zullen kinderspel blijken te zijn, vergeleken bij hetgeen men vergt van een in Centrnal-Euro- pa wonend zeer ontwikkeld cultuurvolk." Wat dan ten eerste de geëischte bedragen aanging, betrof het hier na aftrek van ach» decadebetalingen een som van 438 millioen mark in goud (in specie) en een waarde van 1450 millioen mark in goud in natura. Van deze prestaties in natura komen alleen op re kening van Frankrijk 950 millioen, dat, naar König opmerkt, de toch al uitermate gunstige voorwaarden van de Wiesbadensche overeen komst inzake de leveringen in natura nog meer te zijnen gunste wil zien gewijzigd, waardoor de lasten voor Duitschland nog drukkender worden. Onvervulbaar! Ziehier ook de conclu sie van König, die eraan herinnert, dat het Londensche „dictaat" van Duitschland in een jaar 2 milliard mark in goud eischte en boven dien een bedrag, gelijk staande met 26 pet. van den Dqitschen uitvoer. Daar volgens de opgaven van de commissie van herstel dit be drag in ‘t laatste jaar op 1 milliard mark in goud wordt becijferd, zouden volgens 't Lon densche betalingsplan drie milliard mark in goud door Duitschland moeten worden neerge teld. De commissie van herstel eischt vnn Duitschland met inbegrip van de tiendaagsche stortingen 2170 mark, dat is meer dan van den oorspronkelijken eisch. König con cludeert dan ook;,De 100 pct.-krankzinnigheid van Londen is verminderd tot een 70 pet. krank zinnigheid, dat 's alles. Een op zich zelf on dragelijke last wordt niet dragelijker gemaakt doQr hem een «kleinigheidje te verlichten.” Ook met de verandering van een deel der betalin gen in prestaties in natura is König niet con tent hij beschouwt ze als een indirecte devie- zen-betaling, omdat Duitschland zal het Duitsche volk economisch niet te gronde gaan, weer op de eenè of andere wijze moet zien te komen aan de deviezen, die het Duitsche econo mische leven door de leveringen in natura ont gaan. Maar z. i. zijn de lasten bovenal niet dra gelijk, omdat een budgetaire dekking van de be groeting niet voorhanden isde geringe be dragen papieren marken, die volgens de oor spronkelijke raming voor 1922 voor schade loosstel lingsdoeleindqp ter beschikking stonden, zijn door de énorme depreciatie van 't geld van den laatsten tijd verdwenen. Voor schade loosstel lingsdoeleinden zou diensvolgens slechts de „tegenwaarde" der in 't belastingcompromis opgenomen gedwongen leening kunnen dienen. König vervolgt: „De Entente denkt nu een eventueel op te werpen bedenking inzake de financieele onver vulbaarheid der eischen te kunnen voorkomen door Duitschland te verwijzen naar den moei- lijken weg der belastingen. Men denkt, dat neenzij gaat er thans Duitschland, hetwelk zijn belastingsysteem tot ing op een bepaalde wijze berstens toe gespannen heeft, nog meer belas- is al van allerlei sprekt dat König de commission des réparations aan nog 1x L_L_.r. i OVERZICHT pas tele het besluit, dat de commissie van genomen met betrekking tot de schadeloosstelling zal reageeren, de Duitsche rijkskansfelier pa; in een rede zijn houding zal bepalen, t inmiddels zin te luisteren naar het oordeel, dat Ixv. Otto König in de Deutsche Allg. Ztg. ten Leste geeft; deze begint met er aan te herinneren, dat, toen de Duitsche regee ring medio Dec. van 't vorige jaar aan de com missie van herstel mededeelde niet in staat te zijn de Jan.- en Febr.-termijnen van de repa- ratie-betalingeh te voldoen en tezelfdertijd om uitstel van betaling verzocht, zulks geschiedde in de verwachting, dat de opgedane ervaringen de Entente ervan zou overtuigen, dat op den lot dusver gevolgden weg het vraagstuk der schadeloosstelling niet kon worden opgelost. Het bijeenroepen daarop van de conferentie van Cannes werd van vele kanten beschouwd als het begin van een tijdperk van toenemend in zicht bij de Entente. Maar al na enkele dagen bleek, dat men een definitieve regeling van 't geenszins op rake zou zijn die uit het i en wel in ing. Naar 't aftrt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1