E GOUWE 1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD JVOOR. GOUDA EN OMSTREKEN ergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. Het Verloren Tehuis. 60* Jaargang BUITENLAND. FEUILLETON. oetganpis voorzien, inr kunnen iwlcht van azet. iriek 0 enz. K d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen tisterdam. irt van Batavia .art van Santo» nd zijn 1148 40 :il I (Woedt soa ik wol 1152 4? ide brug rberloht. morgen vaal ia V lofton art 's avonds, v* 'acht van Batavia rt. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int. 82; ledactie TeL 545. tellen niet j am. 1884 plegels. WOKCHE 'WW. »Y««rmee F toon, en het Engelsch door J. p. WESSELINK-VAN ROSSOM, door DAVID L7ALL» lisfjord. lijn. van 28 Maart: 1 t W. richtingen^ f geen neerslag, tuur. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Znterriagnummer’ 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op .e voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredueeare ten prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. omstreken (behoorende tot don bezorgkrlng) Van buiten Gouda en den bezorgkring: '0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 -advertentiën de helft van den prijs. laar m. laar Chili, paafc' aar Cardiff en 'ight. aart van Rotte». Amsterdam, ver- msterdam naar isterre, naar Java, vere cë. Amsterdam,, pass/ •omen, Hamburg aart van Perim, t van Singapore van*West-Afrik* r Buenos Ayres* ilmas. vaar Zuld-Afrikai TEL.EGMMHEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berl ij n,27 Maart. (W. B.) De Neue Ber liner Zeitung meldt, dat in welingelichte politie ke kringen verluidt, dat een groote onzijdige po litie’ j mogendheid in het westen van Europa, die door een verdere economische ineenstorting aar Rotterdam^ te Marseille vei* m naar Lorenzdl an Oporto. wordt 26 Maart Amsterdam vei* Matig is alleen hij, die van het goede niet veel gebruikt, en van het slechteniets. deutsche Lloyd, Stimming, den toestand der scheepvaart na den oorlog; hij zeide, dat tot nog toe 280 schepen met 1,050,000 ton hersteld waren. De schadeloosstelling van het rijk had 12 milliard mark bedragen. Zwitsersche hulp aan Duitschland, Bern, 27 Maart. (W. B.). De Zwitsersch- Duitsche hulpcommissie heeft kort geleden aan de Beiersche, Wurtembergsche en Badensche universitelten en technische hoogescholen elkl millioen mark overgemaakt ter var-ieeling on der de sociale instellingen. OPPER-SILEZIË. Berlijn, 27 Maart. (W. B.) De Duitsche gevolmachtigde voor de Duitsch-Poolsche on- derhandelingen, Schiffer, is uit Genève alhier aangekomen en heeft zich reeds met den rfjks- kanselier en den minister van bultenlandsche sa. ken in verbinding gesteld. Aan Duitsche zijde wordt, naar de B. Z. a. M. verneemt, de toestand als ernstig, maar niet als hopeloos beschouwd. Men vindt echier geen aanleiding verdere stap pen te doen. DB FÏUMEESCHE KWESTIE. Belgrado, 26 MaartfB. T. A.) Uit Soa», zak wordt gemeldTwaalf leden van de com ■titueerende vergadering, thans te Fiume, zijn met geweld gedwongen als constitueerende ver* gadering bijeen te komen. Er kon editer geen besluit genomen worden. Zagreb, 26 Maart. (B. T. A.) Zanella, de gewezen president van de regeering van Fiumg, die op het oogenbiik met 36 leden van de cone stitueerende vergadering hier vertoeft, heeft een nota tot Pasjlts gericht, wai.rin hij de Zuid* Slavische regeering verzoekt op te treden als de tweede natie, die de onafhankelijkheid van Fiume waarborgt, ten einde zijn onafhankelijkheid te doen eerbiedigen en de orde in de stad te her stellen. vroeg Heriot dadelijk op gebïe- - met ««n heerschzucht, die wordt ’Orm door de natuurlijke beleediging, den aM»gedaan, dat de vrouw iets aan een on verschuldigd, ja zelfs onafhankelijk van *>u zijn. J »e« niet, ot Ik het recht heb, het Je te 1 zij schrijft kleine verhalen. Ik kan wanr uitgegeven worden, «r «j krijgt er geld voor. Zit heeft er heel 8>^C7even’ in Digswell geweest ,er» noff een bestelling gekregen voor van Du.tsch<an L’ite nadeel zou leiden, van plan zou zijn te trachten, tegen het besluit der geallieerde regeeringen in, to Genua toch het vraagstuk van de schadeloosstelling ter sprake te brengen. Deze mogendheid heeft reeds diplomatieke stappen in dézen geest onderno men cn haar poging zou niet alleen den steun genieten van de meeste éfidere onzijdige Euro- peesche staten, maar ook van de naar Engeland zich oriënteerendé groep der geallieerden. Pér ij s, 27 Maart (Havas). Poincaré zal niet naar Genua gaan voor de opening der con ferentie, maar het is niet onmogelijk, dat bij de sluitingsperiode mee zal maken na Millerand's terugkeer uit Algiers. Inderdaad zullen de voor gestelde besluiten door de verschillende dele gaties toch tot dat oogenbiik moeien worden uitgesteld en is het mogelijlr/ÖaTde erkenning van de sovjet-regeeringen pas aan het eind der conferentie aan de orde zal komen. Londen, 27 Maart (N. T. A. Draadloos). Schanzer, de Italiaansche minister van buiten- landsche zaken, is hier hedenmorgen aangeko men en zal heden met Lloyd George, die daar toe uit Noord-Wales terugkeert, een bespreking hebben omtrent aangelegenheden in verband met de conferentie van Genua. De Britsche eerste minister zal ’zijn vacantie later hervatten. Naar men verwacht, zal Schanzer nog hedenavond naar Rome terugkeeren. De besprekingen der onzijdigen. B e r n, 2 7 M a a r t. (B. T. A.) De bondsraad heeft besloten de commissie der onzijdige lah- den voor de voorbereiding Van de bijeenkomst te Genua op 5 April bijeen te roepen. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. Berlijn, 27 M a a r (W. B.) Naar in te genstelling met andersluidende mededeelingen in de bladen uit bevoegdp bron aan de Germa nia wordt verklaard, bastint bij de rijksregeering geen twijfel óver de Txjfeekenis der in de nota van de commissie van herstel gestelde eischen, zoodat het ook niet noodig was, dat hieromtrent nadere inlichtingen werden gevraagd aan de commissie van herstel. DE AMER1KAANSCHE BEZEÏTINGSKOSTEN Berl ij n, 27 Maart (N. T. A. draadloos). De Chicago Tribune bericht, dat Engeland reeds den eisch der Ver, St. van 241 millioen dollars voor de bezetting van Rijnland heeft erkend. De Engelsche bezettingstroepen. Berl ij n, 27 Maart (W. B.). Luitenant- generaal sir A. J. Godley heeft, naar de B. Z. a. M. meldt, Londen verlaten, om het opperbe vel van het Britsche Rijnleger over te nemen. DE KWESTIE DER DUITSCHE POLITIE. Berl ij n, 27 Maart. (W. B.) De ministers van binnen! andsche zaken der Duitsche staten zijn heden in de rijkskanselarij bijeengekomen onder voorzitterschap van den rijksminister van binnenlandsche zaken, om de jongste nota van generaal Nollet inzake de Duitsche politie te be spreken. ..aar ongeloovig aan, zooals een nie,s mw!r wil weten van kinderach- ‘Wen en dus een sprookje verwerpt. u?*T ,dat niet Hooven, mevrouw Bain. Je- «hrijven l Ik heb nooit een teeken Toi izü* M Margaret Bain zich tu D'n'c«', Misschien I kunnen «childeren, dut Putsr «OU doen staan, ea toot heeft De Duitsche scheepvaart. Berl ij n, 27 Maart. (W. B.) Op het heden geopende negende Duitsche scheepvaartcongres schetste de directeur-generaal van den Nord- P* conferentie ter bestrijding van epidemi&en te Warsohau. L if«r ultvowlnff VMl het bepaalde in artikel 23 «n het Statuut van den Volkenbond, krachtens etwelk zijn leden zich verbinden om interna- lonale maatregelen te nemen teneinde ziekten bestrijden en te voorkomen, heeft de Volken- zijn hygiënische organisatie naast de reeds lande voor den arbeid, het verkeer en de den in werking gesteld. Als alle techni- organisaties van den Volkenbond, bestaat Jfcze uit drie onderdeden: de conferentie, de jpommissie en het secretariaat. Intusschen heeft Be conferentie der hygiënische organisatie meer pen consultatief karakter, hetgeen rechtstreeks perband houdt met het in die conferentie sa- tnenkomen van bij uitstek technische leden. Bovendien, naast de hygiënische organisatie van Ben Volkenbond staat nog immer het Office Intern- d’Hygiene Publique te Parijs, bij over eenkomst van reeds jaren geleden tot stand ge- Iromen en niet zonder meer op te heffen. Tus- Zchen dit Office en de nieuwe organisatie van Ben Volkenbond wordt gedurig overleg ge pleegd. De commissie is het Comité d’Hygiene, bestaande uit 14 leden, bij welker aanwijzing met wetenschappelijke waarde en geographi- Zche verdeeling is rekening gehouden. Ten •kitte is er het secretariaat, zijnde de hygiëni sche sectie van het secretariaat van den Volken bond, aan welks hoofd staat dr. Rajchman. De pommissie voor de epidemiën, mede uit den Volkenbond voortgekomen, staat rechtstreeks |Mider dit onderdeel van het algemeen secreta riaat. Wat nu is de taak van deze nieuwe technische I Drgenisatie; wat deed zij reeds en welk verband b er tusschen haar en de te Warschau ge opende conferentie? Het is de bedoeling, dat de hygiënische or ganisatie nieuwe betrekkingen kweekt tusschen de verschillende gezondheidsdiensten der aan gesloten landen; dat hij wat betreft de maat regelen ter bescherming van arbeiders, met het Intern. Arbeidsbureau samenwerkt; dat hij voe- Kng houdt met het Roode Kruis e.a. soortge lijke hulpvereenigingen; dat hij medicale mis ses organiseert naar bedreigde streken; dat hij Internationale overeenkomsten voorbereidt, die •oodig zijn voor het doorvoeren van een in ternationalen gezondheidsdienst. Het optreden 9er hygiënische organisatie dateert nog slechts Jan November 1921. Sedert is een dienst van berichten betreffende epidemieën ingesteld, die Zen vlugge uitwisseling van berichten langs in ternationalen weg moge lijk maken. Reeds is be gonnen met de uitgave van een Bulletin de Renseignements épklemilogiques, waarvan het rerste een volledig overzicht bevat van de epi demieën, di® thans in het bijzonder het Oostelijk iropa teisteren. In December werd door de rgiënische organisatie te Londen eene confe- ntie bijeengeroepen, die ook door Russische, merikaansche en Duitsche deskundigen werd jgewoond, welke ten doel heeft gehad om een- »id te brengen in de verschillende serums, die groot nut worden aangewend. Bovendien ft de hygiënische organisatie een uitvoerig lerzoek doen instellen naar den gezondheids- Gevlucht Berlijn, 27 Maart (W. B.) De schrijver Heinrich Wandt, de schrijver van het boek Etappe Gent, tegen wien een vervolging is In gesteld wegens landverraad en heling, is ge vlucht. Er is een bevel tot arrestat* ''«en hem uitgevaardigd. Inbraak in een Duitsch kasteel. Berlijn, 27 Maart (W. B.) In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben inbrekers uit het kasteel van den grootgrondbezitter Von Col mar auf Zitzen aan de Oder zilveren voorwer pen ter waarde van rtrea één millioen mark ge roofd. Onder de gestolen, voorwerpen bevindt zich ook een champagnekoeler, voorzien van het groothertogelijk Mecklenburgsch wapen, alsmede een door den ex-keizer geschonken be ker voor winnaars bif do lansgevechten van het garnizoen te Potsdam. Britsch-Indië. Londen, 27 Maart. (R.) De minister van Indië gaf de commissie uit het Lagerhuis voor leeningen ten behoeve van den aanleg van spoorwegen en irrigatiewerken in het Oosten van Indië te kennen, dat het raadzaam zou zijn de Indische regeering te machtigen in Britannië leeningen uit te schrijven, de vijftig millioen pond niet te boven gaan, voor bestuursdiensten, onder waarborg van de Indische inkomsten. DB ARBBIDSMOEILUKHËDBN IN ENGBLANb. Londen, 27 Maart (R.) De macMno-fa- ^rikanten hebben geweigerd den eisch van de commissie uit de arbeiders in te willigen o<n de uitsluiting op te schorten, zoolang de onderhan- delingen hangende zijn. De patroons in de ka toenindustrie in Lancashire hebben den arbei ders met ingang van 30 April ©en loonsverla ging van Ongeveer 30 pCt in uitzicht gesteld. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 27 Maart. (R.). Het Hoogei- huis heeft de lersche wet in derde lezing aan genomen. De ingediende amendementen zullen geen moeite opleveren en het ontwerp zal nog deze week wet worden. hij mij nooit met een kwast in mijn hand ge zien. Wij zeggen jelui niet alles mannetje 1* Heriot’s glimlach kwam te voorschijn bij dien kleinen vrouwelijke steek. Jeanie schrijft verhalen in de Bungalow!” herhaalde hij. „Dan hebt u haar dus onlangs gezien of van haar gehoord?” „De heb haar niet opgezocht, ofschoon ik er over denk, dat spoedig te doen. Ik heb gisteren van haar gehoord. Zij heeft de Bungalow ver laten en dus, daar zij zich, als het ware, niet meer onder mijn hoede bevindt, behoeft het verdrag ook niet meer in die mate te gelden. Zij is in de Oude Pastorie van Upleys, haar door mevrouw Nugent Ferrars geleend. Dus nu weet je alles, wat je weten moet.” Deze aankondiging versterkte Heriot’s verba zing dermate, dat gedurende een oogenbiik zijn stem hem in den steek liet. „Het is geheel de waarheid," zeide Margaret met een knik. „En zij is zeer gezond en geluk kig, zou ik bijna gezegd hebben, maar ik ben omtrent dat punt niet zoo bijzonder zeker. Maar ha^?-brief was die van een gezonde, verstandi ge vrouw, die op eigen beenen leert staan.” „Heeft zij iets omtrent de kinderen gezegd?” vroeg Heriot, minder levendig, dan hij, tot nu toe gesproken had. „Zij zegt, dat ze er als ©en schilderijtje uit zien en dat Ken dikker wordt van dé goede melk en den room en van de heerlijke buiten lucht.” Zij kon uit Heriot’s gelaat niet wijs worden. Dus alles ging naar wensch met de vrouw, om trent wie zijn ziel zoo ongerust geweest wast Klaarblijkelijk had zij hem dus niet meer noo dig. Margaret bemerkte den verdrietigen loop zijner gedachten. Uk vertel je natuurlijk slechts <te «ftsrlfl© B IM* Imot «inrit». Dn* ns naar Rottere van Corunna, aar Rotterdam!*' erre, van WestlndK l Maart, vaan Ami* naaar BraziliS* tar Batavia, vew’ ombo. laar Java, pas^ n naar Brazil!^ irt van Bueno* n Amsterdam te toestand in Rusland, welks resultaten een bete ren blik hebben gegeven op de daar heer- schende ellende. Daaruit is, zij het ook niet rechtstreeks, de thans te Warschau geopende conferentie ontstaan; dit rapport heeft weer eens duidelijk doen gevoelen, dat de bedenkelijke gezondheidstoestand in Oostelijk Europa niet een zaak is, die slechts dit Oosten aangaat en ons in het Westen onverschillig kan laten; doen zien dat wat thans in het Oosten is, maar al te gemakkelijk naar het Westen kan worden over gebracht, indien daartegen geen maatregelen worden genomen. Intusschen zou men onjuist doen te meenen, dat de Volkenbond op hygiënisch gebied gee- nerlei maatregelen nam, voordat tot de instel ling eener afzonderlijke hygiënische organisatie kon worden overgegaan. Wel verre vandaar. Nauwelijks twee maanden na het eerste samen komen van den Uitvoerenden Raad in Januari 1920 wenden pogingen in het werk gesteld om Polen bijstand te verleenen in zijn strijd tegen de typhus. In de te Rome gehouden zitting van Mei 1920 werd geheel een plan eener anti-epi- demische campagne, door een deskundige hygië nische conferentie opgemaakt, vastgesteld, blij kens welk plan de Volkenbond zeer goed inzag, dat juist zijn universaliteit reden was om aan het welslagen zijner pogingen te gelooven. Nu is volkomen waar, dat de pogingen van dén Volkenbond om geld voor hulp aan Polen bijeen te brengen, niet dadelijk dèt succes hebben ge had, hetwelk men ervan verwachtte. Zelfs moest een beroep rechtstreeks op de eerste al- gemeene vergadering te Genève worden gedaan, toen het aanvankelijk ingesteld schriftelijk be roep niet hielp. Maar een 300.000 pond sterling is dan toch bijeengebracht of toegezegd, en naar uit de berichten, uit Polen ontvangen, dui delijk blijkt, heeft dit bedrag in staat gesteld om vele dingen te doen die anders moesten worden nagelaten. Zoo zijn aan het Poofsche commissariaat der epidemieën groote voorraden verschaft, die daar niet waren te krijgen; zoo is geholpen met automobielambulnnces en an dere transportmiddelen; zoo zijn de hospitalen opnieuw van verbandstoffen voorzien; zoo is hospitaal-materiaal, totaal omvattende 50 een heden van elk 50 bedden toegezonden; zoo is nedewerking verleend voor de installatie en de Werking van quarantaineposten, welke ten doel wadden om de vluchtelingen en de emigranten uit Rusland te onderzoeken; zoo zijn bad- en desmfectie-inrichtingen voltooid of1 opgebouwd; zoo is verandering gebracht in tal van gebou wen, teneinde deze in doelmatige hospitalen te herscheppen. Al deze hulp is verleend aan Po len rechtstreeks, zoodat de souvereiniteit der ’oolsche medische autoriteiten in geen enkel opzicht is aangetast. Tusschen de vertegenwoor digers van den Volkenbond en de Poolsche commissarissen bestond nieuwe samenwerking, terwijl ook de Ligue de la Société des Croix Rouges hulp niet achterwege liet. Resultaten zijn dan ook niet uitgebleven. M. (Wordt vervolgd). Haar belangstelling in de zaak was zoo sterk geworden, dat zij nauwelijks de verdere ontwik- keling ervan kon afwachten., en de slinger van haar gevoelens was juist naar de tegenoverge- 1 stelde richting gezwaaid en haar medegevoel i was werkelijk met Heriot I Iets in zijn gelaat zijn strakke, ernstige oogen kwelden haer. 1 Haar nieuwe ingeving was, dat het de plicht van iedere vrouw was, bij haar man te blijven, wat er ook gebeurde. Peter werd lang opgehouden door zijn klant, met wien hij ten laatste een gunstigen koop sloot, welke hem minder geneigd meakte, ver toornd te zijn, dat hij Heriot gemist had. Mar garet trachtte met hem over de Heriot» te spreken, maar Peter gaf weinig antwoord op haar inleiding. Alles, wat zij uit hem kreeg, was „Zij had het recht niet, weg te gaan, xooels zij gedaan heeft, en hem geen aanwijzing ach ter te laten, Peggy. Heriot heeft nooit iets slechts gedaan, om die straf te verdienen, en als jij dat zou probeeren, mijn vrouwtje, wel, dnn zou de deur een geheelen tijd voor je ge- sloten blijven, naar ik vrees." 1 Wat een andere en onverzettelfjker zijde van Peter toonde, de zijde, die Margaret nooit of zelden gezien had. Zij viel in slaap, terwijl zij peinsde over het feit, dat in het leven Je bif de menschen altijd voor verrassingen staat, zelfs bij de soort men- schen, tusschen welke je leeft. Heriot stapte met groote, veerkrachtige pos sen naar de St. Bede's Pastoria, die hij klok slag negen bereikte. Hij was door niet geweest, sinds de Ferrars gekomen waren, tien dagen ge leden, ofschoon hij intusschen Geoffrey dik wijls gesproken had. Vreemd als het mag schijnen, was Heriot in dU wioeiittkheid van het toren van te tel Londen, 27 Maart. (RBij do bt pret king van de lersche verdragwet in het Hougera huis heeft lord Birkenhead ten strengste d< handelswijze afgekeurd van lord Carson (dia door ziekte afwezig was), die op 25 Maart t< Burton een politieke rede heeft gehouden. Lordl Birkenhead zei„Ik houd vol als een vaststaat de leer, dat geen rechter in het Uoogerhuis*' geen rechter in het Hof van Appel en geert’ enkel ander rechter ook maar hel minste recht' bezit de tribune te beklimmen en politieke rede voeringen af te steken”. Men vei wacht in ver* scheidene kringen, dat lord Carson naar aan leiding van deze berisping als Lawlord zal afv treden. Londen, 27 Maart (R.) Het hoofd dec voorloopige regeering van Zuid4erland MichaM Collins en de premier van Ulster sir James Craig zullen naar aanleiding van de uitnoodiging dec Engelsche regeering te Londen komen om dert toestand in Ierland te bespreken. Lloyd Georgs is heden te Londen teruggekeerd. gen Ferrars, zijn eenige geestelijke gids. Wat dit voor Heriot beteekende, is moeilijk te ver moeden. Daar hij zelf op een nieuwen, moeilij ken weg in het duister rondtastte, deed dist afhankelijkheid van een ander het bloed sneller door'de aderen vloeien en gaf voor hem, een kracht die buitengewoon zijn eigen opvatting der geestelijke dingen versterkte. Henry Hunt die, daar hij de gelegenheid dit zeldzame ontplooien van zijn ziel gadesloeg, had een reden te meer de oneindige genade «te hulp van den Allerhoogste te zefrenen en ta bewonderen. Geen van belden vroeg hulp ol leiding van den man, die het eerst de begeerte naar hoogere dingen in hun zielen had doert ontwaken. Vickery Hunt’s rijke ervaring hnd hem geleerd de sielewerHng ren deze levens te begrijpen. Zijn eigen leven, dat plotseling verrijkt en versterkt was geworden door de tegenwoordig* heid van zijn familie in zijn huis, wss toen Juist zeer druk bexeC Hij was naar een ver* gadering, toen Heriot aan zijn deur kwam, rnna» daar deze naar mevrouw Ferrars vroeg, werd hij dadelijk in de zitkamer binnengelaten, die een weinig veranderd was en huiselijker was geworden door deze dingen die tot Upleys be* hoord hadden en daardoor was het meer ee« werkelijk tehuis voor mevrouw Ferrars en Joyi Zij ontving Heriot met een glimlach van vriendelijk welkom. Jk verwachtte te u om aan teer te« zoudt verwelkoman, in NoordJLonden, Mr. He» riot Tk hoor zoo nu en dan van u door Geoft frêy." Maar wat ik je gezegd heb, kan je misschien als gids dienen. Wat heeft Godfrey Hale om trent jezelf aan Peter verteld? Hoe breng je den tijd door, sinds Jeanie je verlaten heeft?” „Mijn tijd doorbrengenherhaalde hij. „Och, ik heb hem goed gebruikt. Eén ding heb ik ge leerd, mevrouw Bain iets van de behoeften en het hartzeer van de onmeedoogende straten, sedert ik als een eenzaam schepsel er in rond dool. Ik heb Hale een avond op de Embank ment ontmoet. Ik geloof dat is de draad van het verhaal, dat hij verspreid heeft Ik denk, dat ik weggaan zal als u mij bij Peter wilt ver ontschuldigen." „Maar je bent hier in geen eeuwen geweest en het is niet mooi, Duncan I Peter verwacht je en ik zou juist koffie zetten." „ïndien ik niet te laat opgehouden word, zal ik terugkomen. Ik ga even naar de St. Bede’s Pastorie om mevrouw Ferrars te spreken." Margaret moest hierop wel zwijgen en hem laten vertrekken. Maar zij was in een zeer ver warden zielstoes^ind en niet in staat te bepn’en of zij de zaken verbeterd had, of slechts een duw in de verkeerde richting had gegeven. Zij ging met Heriot den geheelen overdekten weg langs tot de straat, waar hij in zijn zak naar een sleutel zocht „Jeanie’s huissleutel. Ik heb mijn eigen. Ik sluit de deur niet dat kon ik niet, als Jeanie niet in huis was. Als u morgen misschien eens wilt binnenvallen en eens wilt rondkijken of alles in orde is weet u juist zooals tij het zou willen hebben, sou ik dat erg vriéndelijk vinden. Vaarwel nu voor het geval, dat Ik van avond niet weer aankom." Uit deze woorden maakte Margaret op, dat h(j een plan tot dadelijk handelen op het oog had en dat M waarschiteUjk te wlgente dag ■mt Urttoys «mb soa. Jonden, 27 Maart. (N. T. A.) Naar vent luidt, zal minister Churchill op de conferentie met de vertegenwoordigers van Noord- en Zuid* Ierland, die Woensdag te Londen begint, aan de beide premiers de vraag voorleggen, welke politiek hun regeeringen denken te voeren ol welke plannen er zullen worden ontworpen in zake den bestaanden onrust igen toestand aart de grens van Noord- en Zuid-Ierland. Ook ver luidt, dat Churchill het plan jal opperen ornv ter verbetering vaa den toestand, van Britsche troepen gebruik te maken in den vorm van een neutraal cordon. Minister Churchill zal daarbij opnieuw uiteenzetten, dat bij de Engeleche re geering bet streven voorzit al het mogelljke tel doen om belde lersche regeeringen bij te staan bij de handhaving van de wet en de orde ir haar respectieve gebieden. Telegrafisch verkeer met Peking. Kopenhagen, 2,7 Maart. (N. T. A, draadl.) De Great Northern Tel. Cy deelt medr^ dat de rechtstreeksche telegraafverbinding tus* schen Gothenburg en Peking, via St. Peter»» burg en Irkoetsk, is geopend. Een scheepsramp. Kopenhagen, 27 Maart. (W. B.) Vols gena een telegram uit Reykjavik is het Uslanck sche motorschip Talisman in de Uslandsche wa teren bij het visschen vergaan. Twaalf person eg van de bemanning verdronken, terwijl vier zicftl in de scheepsboot konden redden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1