in NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN n Credutii m vanaf 50-- „uutlakantoa» 11M Bet Verloren Tehuis. Donderdag 30 Maart 1922. 14893 60* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. :LLED FEUILLETON. ndewtg U teari»O 5- imotn LUTE'S BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- enz. KERK a. d. U.» OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. ie,oude igrgtoBo ioanby 'EMOE LDAH ró.4°l>FW ÏKWSctW >U> WUflstr. 31 IWIMUI •Expeller md i verpakking. Satavia, naar PI nam. van Rota t van Barbado* ilaart van Col o* ■4' aan op wordt aangedrongen binnen drie drag OVERZICHT Con- idaal 58-58 1161 56 MULTATULI. 1178 (Tot« mrralfdl ■bericht. ROtfM TM I bit-i-ER JDA xmden, Antwer* ertrok 27 Maart x en onze Agenten en moeten daaj >men, teneinde van opname verzeker» >rd) onder lium van dddel voor ikxacht, or mannen (i(ll USUI L COURANT lyhead. nel. an 30 Maart f A, Westelijke, late*! nevelig tot half g, over dag iet* Rotterdam vis ngapore aan. a Amsterdam van Montevideo aar Java, pas* ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsbad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend vin 9—6 uur.; Administratie TeL Int 83j Redactie TeL 545. Ti? ^ee’ <lat meh dadelijk begrijpt, is veelal ■et begrijpen niet waard. „Tot ik terugkom. Ik zal terugkomen, war* natuurlijk weet ik heel goed, dat dit niet eeuwig duren kan. Als ik niet aan het eind ven mijn wijsheid was geweest, Duncan, zou ik het nooit gedaan hebben 1 Dat moet je begi jpen. 1 ringel 2». 1168. ‘24 het Engelsch door x P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LïALL. haar Rotterdam^ n. ir Java, vertnoêj DE SCANDINAVISCHE ARBEIDS CONFLICTEN. Kopenhagen, 29 Maart. (N. T. A. Draadloos). Te middernacht zijn de jongste on- derhandelingen tusschen de hoofdbesturen van beide partijen afgebroken. Intusschen duren in verschillende afzonderlijke vakken de onder* handelingch nog voort. In het Folketing is gisteren de kwestie van steun aan de werk looien gedurende het tegen woordige conflict het onderwerp geweest van een heftig debat, voortvloeiend uit een inter* nutionale economische conferentie, die niet ge-tin eerste lezing aangenomen, waarbij Ladl bondefi zal zijn nan de voorwaarden, neerge- I wordt, dat Engelsche vrouwen, -die met vreemd delingen getrouwd zijn, haar Engelsche nutio^ naliteit behouden, terwijl büitenhindsche vrou* wen, die met Engelsche onderdanen gehuwd zijn, de keuze wordt gelaten om van nationaliteit to veranderen. j DE ENGELSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. 1 Londen, 29 Maart. (R.) Gevolg gevend aan het bevel van hun vnkvereenigingen heb* ben de werklieden op de scheepswerven in groo* ten getale het werk neergelegd. Op sommige werven wordt echter doorgewerkt, ongeveer K van het geheele getal. Bij vroegere gelegenhe den hadden alle werklieden op de scheepswer* ven gestaakt als de vakverenigingen een sta king afkondigden. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 29 Maart. (N. T. A. Draadloos). De conferentie over de lersche kwestie is heden in het departement van koloniën begonnen. Haar beteekenis is gelegen in het feit, dat de leden vati het Ulsterkabinet en de leiders der voor- loopige regeerlng van den lerschen Vrijstaat thans tegenover elkaar zijn geplaatst om hun strijdpunten té bespreken. Churchill, minister van koloniën, die een leidend aandeel heeft genomen in het verleenen van hulp aan de voorlooplge regiering vnn den lerschen Vrij staat om zichzelf te vestigen, is voorzitter def conferentie en wordt bijgestaan door Lord Bir kenhead. Veel wordt van het resultaat dezer conferen tie verwacht. Haar bisondere taak is te trachtes een of andere gemeenschappelijke politiek vast te stellen cm aan dpn tegenwooidigèn wette, loozen toestand in Ierland een einde te makerw Tevens wordt aangenomen, dat de bijeenkomst een verzoenenden Invloed zal hebben op de bei de lersche partijen en een etappe zal voreaen op den weg naar een nauwere samenwerking tus schen haar belden, hetgeen te Londen wordt beschouwd als bet doel der Britsche politiek, die aan de lersche partijen het bepalen van haar eigen lot wil ov 'Haten. Londen, 20 Maart. (R.) De besprekin gen tusschen de vertegenwoordigers van Ulster, den vrijstaat en de Engelsche regeerlng heb ben vanochtend twéé uur geduurd en zijn op vriendschappelijken toon gevoerd. Zij zijn van middag voortgezet. groote onbeholpenheid kwam over beiden en er was een vrij pijnlijke stilte. Jeanie scheen te beven, voor een oogenblik kwam de schaduw van het verloren huis terug en zij werd zich bewust, dat haar droom van altijddurenden vrede niet verwezenlijkt kon worden. Want die man, met wien zij voor haar leven verbonden was, had zijn ^rechten. Waar schijnlijk was hij nu gekomen, om ze te eischen ofschoon er noch bedreiging' noch Joorn op zijn gelaat te lezfen was. Zij zag daar niets dan een groote, onmetelijke droefenis, die haar tot in het diepst van haar hart hinderde. „Hoe ben je gekomen vroeg zij zich dwin gend tot de gewone omgangsvormen. „Ik ge loof zeker, dat je wel wat thee zult lusten. Het is juist theetijd; ik zal er eens voor gaan zor gen.” Haar handen omklemden zenuwachtig haar dierbare bezitting, alsof zij, meer dan iets an ders, vreesde, dat hij er een schen->en4e hand op zou leggen. „Je kunt het daar gerust veilig laten liggen, meid ik zal het niët bezoedelen door mik» aanraking.” Maar terwijl zij toqh haar schat beetpakte, spoedde zij zich naar binnen en Heriot keek vaag een paar minuten in het rond en raadpleeg de toen zijn horloge. Het was pas half vier geen tijd voor thee. Voor hij het brood zou kunnen breken onder wat nu, voor dezen eenen keer, zijn vrouws dak was, moest er een hin dernis weggeruimd worden I Hij liet zijn hoed op de tafel in de veranda en ging naar binnen» Het was de bibliotheek van het huis, nu de woonkamer der Ferrari, een vriendelijke kamer voor het huisgezin, waar rondom schetsen van kinderen hingen en andere familieherinneringen, zooals lieve handen die verzamelen in een dierbaar tehuis. Er was geen geluid ia het hee- ava, vertrok 27] aan de betrokken staten worden ter hand gesteld, I het voor de Mohammedanen vernederende ver- bij wie er op wordt aangedrongen binnen drie drag van Sèvres in ’t leven had geroepen, dat weken naar een nog nader vast te stellen stad het Turksche nationalisme verlevendigde en vertegenwoordigers te zenden. De hooge com-'deed uitdijen tot de krachtige Kemalistische be- missarissen van Engeland, Frankrijk en Italië te -- -- - Constantinopel zullen de vertegenwoordigers der vijandelijke partijen, Griekenland en Tur kije, bijstaan. Door de Matin zijn deze communiqué-bizon- derheden nog aangevuld en uit de beschouwin gen van dit blad blijkt, dat Turkije weer mees ter zal worden van geheel Klein-Azië. Zelfs het vilajet Smyrna komt weer aan Turkije; alleen de stad Smyrna zelf krijgt een bizonder régime en wel een stedelijke autonomie, waarvan het doel echter slechts is de rechten der christelijke minderheden te beschermen; aan de souvereini- teit van den kalif wordt in dezen echter niet de minste afbreuk gedaan. De ontruiming van Klein-Azië door de Griek- sche troepet^ moet onder contröle der geal lieerde generale staven binnen vier maanden plaats hebben. De Grieksche grens in Europa, die ongeveer 30 K.M. van Constantinopel liep, wordt thans tot ten Westen van Rodosto terug getrokken en eindigt dicht bij de Zwarte Zee, zoodat Griekenland niet meer het eenige grens land van Europeesch Turkije is. In Thracië, in de nabijheid van de Zjvarte Zee, bestaat in. den vervolge ook een gemeenschappelijke grens tusschen Bulgarije en Turkije. Het deel van Thröcië, dat de drie ministers van buitenland- sche zaken aan de Grieken willen laten, omvat wel-is-waar de stad Adrianopel, maar ook hier wordt een stedelijk regiem ingesteld, precies als in Smyrna. Dit schijnt te bewijzen,^dat de ge allieerden een soort parallelisme tusschen de Turksche minderheden in Europa en de Christe lijke minderheden in Azië wenschen te herstel len. - Het resultaat van de conferentie inzake het nabije Oosten wordt door ’t Fransche pers agentschap Havas belicht, hetwelk opmerkt, dat, mocht de geallieerde bemiddeling van de hand worden gewezen, er geenszins sprake zal zijn van sanclies^iY. do blokkade of ren Con- stantïnópel, zooals men dia enkele maanden geleden' te Londen op 't oog schijnt te hebben gehad. Trouwens deze dreigementen worden ook vrijwel illusoir geacht Destijds was de FraBsche diplomatie door het gevaar bedreigd, of een vijandelijke h8 uding tegenover Turkije te moe ten aannemen of het tot een breuk met Enge land te laten komen. Dit gevaar was nu volledig uit den weg geruimd en tevens verdween door de resultaten van de conferentie der geallieerde ministers over 't nabije Oosten de spanning, die in de Fransch-Engelsche relaties door de over eenkomst van Angora was ontstaan. Men ziet uit het vorenstaande, dat de portée van de besluiten, die op de Parijsche conferentie i genomen, van vèrstrekkenden aard is. Men herinnere zich slechts de feiten: Turkije heeft aan den oorlog deelgenomen als vijand van de geallieerden, die de overwinning behaalden. Duiwhland werd met Versailles, Turkije met Sèvres gestraft Dit laatste vredestractaat be- teekende voor deMohammedanen een groote vernedering, die tot fel verzet prikkelde en groote verontwaardiging wekte. Vooral Enge- land’s positie is in zijn groote bezittingen met een Mohammedaansche bevolking, die in vele millioenen loopt, geducht geschokt; de moeilijk- - - t- heden, waarvoor het zich zag geplaatst in -de voorstellen’van de geallieerde Egypte en Britsch-Indië, waren voor een goed outers van buitpnlandsche zaken; deze zullen deel toe te schrijven aan de ontstemming, die TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Lloyd Qeorge’s motie. Londen, 29 Maart. (R.). De tekst der motje van vertrouwen, die Lloyd George op 3 April in het Lagerhuis zal indienen, luidt pldus Het Huis kegrt de door den Oppersten Raad te Canned genomen resoluties als grondslag van de conferentie te Genua goed en zal de regee- ring steunen bij haar pogingen om deze reso luties in toepassing te brengen. Londen, 29 Maart (R.) Bij de bespre king van Lloyd George’s motie zal de arbei derspartij Maandag een amendement indienen ten gunste van het bijeenroepen van een inter- erdam, pass. 2Tj antellaria. erdam, pass. 27. >rd Voorland. I ir Britsch-lndi^ vastberadenheid zoowel «Is gpcht, en zij kreeg weer een kleur. „Ik ben blijde, dat je er zoo goed en» zoo uit gerust uitziet, Jeanie. Anderen zijn vriendelijker voor je geweest, dan ik ooit geweest ben.” ,^e zijn zeer goed geweest, Duncan. En dat is een hemelsche plaats neem mij Her niet vandaan.” Haar stem begaf haar plotseling en haar oogen werden droevig door dat beroep op hem. Het ontroerde hem machtig. „Mijn lieve,” zeide hi| nederig, „ben Ik zo* slecht Dan verhoede God, dat ik je ie’s zou laten doen, waartegen je hart in opstand komt f Ik ben slechts gekomen, om mij voor Je te ver* nedert-n, Jeanie ert je de geheele waarheid M vertellen.” Jk wil het niet hooren,” riep zij bijna woe< uit „Ik heb genoeg van de waarheid, zooals d« mannen die beschouwen. Laat allaa rusten, Duncan I Wat wij verloren hebben, hebben wj verlorenen wij zullen het nooit weer vinden. Ik wil je daarvan niet da schuld geven -* slechts slechts vrede moet ik hebben. Ik beu hier wat tot mijzelf gekomen," ging zij voork toen hij geen entWoord gaf. „Eiken dag ben ik wat sterker en meer in staat te denken. En ik was werkelijk van plan jaste schrijven, Duncan, Geef mij toch nog een maand.” „Een maand tot wat?" n Colon naa< weging, waartegen de arme Grieken niet opge wassen bleken. De Kemalisten bleken een ge duchte, reëele macht te Wormen, waarmee reke ning diende te worden gehouden. Nu staat wel heel humaan in ’t communiqué der drié ministers, dat'^e grondslag van hun voorstellen de wensch vtas den vrede tusschen Griekenland en Turkije te herstellen, zonder één der partijen voorwaarden op te dringen, die haar als een nederlaag of échec zouden kunnen voorkomen, maar deze bewering moet niet al te serieus worden opgevat. De feiten hadden zich den laatsten tijd derwijze ontwikkeld, dat En geland, bedacht op lijfsbehoud, er wel toe moest overgaan voor de Turksch-Grieksche vre desonderhandelingen een weg te -banen en hier bij groote concessies te doen aan Turkije, den vroegeren vijand en gestrafte met het verdrag van Sèvres. De vrees voor de fatale terugwer king der onbillijke clausules op de millioenen Mohammedaansche onderdanen zijner koloniën, heeft Engeland met graagte de gelegenheid doen aanvatten om iets jegens Turkije weer goed te maken. Mapr dit goedmaken kan alleen ge schieden teh koste van Griekenland en met ver breking vdn ’f verdrag van Sèvres. Dit laatste is van overgroote beteekenis. Door den nood gedrongen, zijn de geallieerden er thans toe overgegaan aan een vredesverdrag, dat a priori als onaantastbaar en heilig is verklaard, te tor nen. De consequenties hiervan kunnen belang rijk zijn; immers de geallieerden geven door hun eigen daden thans toe, dat hun verdragen voor revisie vatbaar zijn, zij erkennen, dat zij onüit- voerbaar kunnen zijn. Dit kan ook voor Duitsch- land indirect goede gevolgenTïebben, doordien thans een voor navolging vatbaar voorbeeld is gegeven. Terecht merkte eergisteren de Voss. Ztg. dan ook op: „De ondervinding met het verdrag van Sèvres zal voor alle elementeiUn Pmadtrijk, Engeland en ftallë, die bereid zijn tot een vergelijk en die thans reeds opkomen voor een herziening der verdragen” van Versailles en St. Germain, den weg banen. Nadat de heeren Poincaré, Curzon en Scbanzer op de Oostersche conferentie ge dicteerd .onrecht hebben moeten annuleeten, zal het niet meer mogelijk zijn in parlement en pers hen „verraders" te Schelden, die ook in andere vredesverdragen door bepalingen een streep wenschen te zien gehaald, die zooals b.v. het verbod voor Oostenrijk om zich bij Diritschland aen te sluiten gericht zijn tegen het natuur lijke levensrecht der overwonnen volken." het hart in haar scheen, eigenaardig ttiito»ienweVr^Waar^ te z'in te?en **We aandoe- «■nnn»anneer zii beproefde aan haar echt- roftr k 6 ^hen, was het of er een witte muur “ar stond. Met de kinderen liet zij zich ZOO meer Kaon; zij wa% met hen haar «f <^en stroom alsof de jaren van iriiw n Waren ®n zij weer vit visschen met hAar schoolmakkers in de Kinder- lfJ beilfcn rwdeïï'.ïr""1 'n„vroo,iik« oos®". een 7W' een half pond thuis gebracht trofee; zij hadden dien gevangen in «je tusschen twee steenen. P echtig en geheimzinnig gebaar "sch, dien zij gezien hadden te beemden *e. n en'’zijn zusje den Hiet gewaar, die hen gadesloeg hoornen. •chad«w van de dichtbebladerde Diff^11!! °P ^aler^agroiddag tegen drie Ui<r’*e[1 «an en lang» een zelf ontdekt le huis, en nu ging hij naar de hall en zocht i door een vanzelf dichtvallende rood wollen tochtdeur, de regionen waarin Jeanie, naar hij veronderstellen kon, bezig was met de huishou- i delijke werkzaamheden. Een lange steenen gang bracht hem naar de keuken, die ver genoeg van het huis af was on» I eigenaardig afgelegen te zijn. Het was een groote, lage ruimte, met getraliede vensters op den roodsteenen vloer lag een bruine mat, die een vreemd-gezellig en een dofkleurig ef fect maakte. En daar was Jeapfe bij de tafel aan het snij den van boterhammen of haar leven ervan af hing, terwijl de ketel raasde f Een vriendelijk, gezellig tafereel, dat een vreemd, hongerig ge voel deed ontwaken in het hart van den man „Leg dat neer lieve," zeide Heriot zachtjes. „Het is nog niet lang na drieën en laat ons wa* praten." „Neen, neen. Je móet je thee hebben en de kinderen moeten die ook hebben," zelMe zij, me’ een haastigen klank in haar stem. „Zij zijn heel best in orde. Zij visschen in den i stroom,” zeide hij rustig. „Ik heb hen de laatst» vijf minuten gadegeslagen." „Hebben ze je gezien „Neen, ie waren een grondeling aan het mn- gen, zooals jij en ik ze zoo dikwijls gevangen I hebben in den Warlocks-plas, onder Kinder Brig, Jeanie. „Nu, ga dan naar de zitkamer terug en ik. zal je de thee brengen,” zeide zij en haar blik wi|- felde. „Ik wil niet met je praten, Duncan. Er valt niets te zeggen. Het is alles reeds gezegd.” „Misschien van jouw kant wel, meid, maar van den mijnen valt er nog iets t» zeggen." i zeide hij, trok de deur dicht en ging met zijn rug er tegen staan. Het was de dead van esn man «n bsèSMSHMb1 pad was hij in het Upleys Park gekomen, door het portiershek, liep dit park dwars door en terwijl hij aldus het dorp vermeed, kwam hij den Pastorietuin achter in. Door het poortje van het hek werd hij den schijn van gouden hoofden, het onophoudelijk gebabbel van vroolijke stemmen, gewaar en hij had een schouwspel gezien, dat zijn vaderschap in hem wakker riep Ken, met zijn bloote bruine beenen in het water, zijn korte broek flink omhoog gerold, zijn blouse open, zoodat zijn stevige hals te voorschijn kwam, boog zich over een plas, terwijl Margie, ademloos door opwinding, hem voortdurend aanspoorde, staan de op een veiligen grooten steen. De zon, die tusschen de jonge, groene blaadjes door straal de, speelde op hun bloote hoofden en liet dé klem van opwinding óp hun wangen zien. „Ik heb hem, Margie I Hij is heusch zoo groot als een zalm o plons, hij is weg I” Margie plonsde er ook in, met haar rokken opgeschort en de twee hoofden, het bruine en het gouden, hogen zich samen diep voorover en zij waren zoo vol aandacht bezig, dat zij hun vaders stap niet op het kiezel hoorden, toen hij de brug over ging en het huis opzicht. En daar vond hij Jeanie, ook met bloot hoofd, op de veranda-trap, terwijl zij bezig was te schrijven voor het lieve leven I Haar oor herkende vlug den s*ap en toen zij opkeek en hem zag, kwam de schrik in haar oogen en zij kreeg een kleur. Geen andet tee- ken van ontroering, liet zij echter blijken, maar zij sloot haar schrijfboek met vaste hand; leg de er een krant overheen en stond op. „Wel zeide zij botweg en bedaard. „Dus hebben ze het je verteld I Wie heeft het ge daan mevrouw Ferrari of mevrouw Bain -Mawrouw Baiis.” antwoordde Heriot en een legd in de besluiten van Cannes. ‘T? i g o, 2 9 M a a r U (B. T. A.) De Russische afvaardiging naar de ponferentie te Genua is vanochtend om 8 uur 20 te Riga aangekomen. Ann het station werd ze ontvangen, door eén hoofdambtennar van het Estlandsche ministerie van buitonlandscèe zaken, wien Tsjitajerin en ('sabelef hun dank betuigden voor do verwelko ming. De voornaamste afgevaardigden begnveh zich naar de Russische legatie, de anderen ble ven in den trein. Er zijn bijzondere maatregelen van bewaking genomen. Zoo zijn een aantal )e- den van de Russische kolonie ingerekend onder beschuldiging betrekkingen te onderhouden met <le Russische uitgewekenen in Wcst-Europa. UIT BEZET DUITSCHLAND. Brussel, 29 Maart (B. T. A.) De Bel gische regeering heeft een nota gericht aan den laad van gezanten, waarin gewezen wordt op het gevaar, dat de aanwezigheid tusschen de brug- gohoofden van niet bezette gedeelten voor de bezettingstroepen oplevert en waarin gevraagd wordt verbetering in dezen toestand te brengen. Prof. Otto Ilirschfeld. f Berlijn, 29 Maart. (N. T.A.). GeWin- raad prof. Otto Hirschfeld, die geduftnde vele jaren aan de Berljjnsche Universitelt de Ro- meinsche geschiedenis en schriftkunde do ceerde, is gister op 79-jarigen leeftijd te Ber lijn overleden. DE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK. P a r ij s, 2 9 M a a r t. (Havas). De Kamer heeft met 405 tegen 107 stemmen het tegenvoorstel verworpen der socialisten om den diensttijd te bepalen op 8 maanden, in plaats van op ander half jaar, zooals de regeering voorstelt. Het Roode Kruis Genève, 0'9 Maart. (B. T, AX Daar Frankrijk zich niet meer kant tegen de even- tueele toetreding van Duitschland, heeft de al- gemeene raad van het Roode Kruis met alge- meene stemmen in beginsel besloten het Roode Kruis universeel te doen zijn. Carson en Birkenhead. Londen, 29 Maart (R.). In het Hooger- huis heeft Carson geantwoord op'het verwijt van Birkenhead nopens zijn optreden in de politiek, wat deze voor een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar ongeoorloofd had genoemd. Carson ontkende, dat hij tegen eenigen regel of tradi tie van het Huis zou hebben gezondigd. Hij fs bereid af te treden, indien hij iets verkeerds heeft gedaan maar, ontkent zulks en zoolang bij zijn tegenwoordige waardigheid bekleedt, zal do eer van de justitie onbesmet blijven. Birkenhead zeide, dat hij nimmer Carson’s integriteit in twijfel heeft getrokken, maar diens houding stond gelijk met den eisch, dat elke rechter in het Innd het recht zou hebben zich in den partijstrijd te werpen. Curzon verklaarde, dat als op de ongeschre ven traditie steeds inbreuk werd gemaakt, de geschreven wet zou hebben te bepalen, dat de Law Lord bij het aanvaarden van zijn benoe ming tevens zekere verplichtingen op zich nam De Engelsche vrouw en haar nationaliteit. L o n d e n, 2 9 M a a r t. (N. T. A. Draadloos) In het Lagerhuis is gisteren een wetsqpitwerp ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den bozorgknngls 15 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van builen Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zaterdagnunuuer 20 bijslag op den prjj.x. Llefdadigheids-advertentlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regeb ƒ2.05, elke regel maar ƒ0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bU contract tot zeer gereduceer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomrt van solieda boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ziin. De conferentie, die Poincaré, Curzon en Schanzer, de ministers van buitenlandsche zaken jonderscheidenlijk van Frankrijk, Engeland en Italië, gedurende enkele dagen te Parijs over het nabije Oosten hebben gehouden, heeft j.l. Zon dagavond te half elf haar beslag gekregen. Dat belangrijke besluiten zijn genomen, blijkt reeds dadelijk uit het feit, dat de ministers de Turk- •che natie en Turkije als mogendheid weer wenschen te herstellen onder voorwaardpn, die den Turken toestaan om met behoud van de hoofdstad Constantiijopel weer een onafhanke lijk nationaal bestaan te leaden. Bovendien wen schen zij den Muzelmannen het billijkste régime te garandeeren en de eeuwenoude autoriteit van Ben sultan te handhaven. Anderzijds wenschen «ij de Grieksche natie een compensatie te ge- yen joor de offers, die zij zich tijdens den oorlog voor de zaak der geallieerden heeft ge troost Opdat in den vervolge tusschen Grieken *n Turken wederzijdse!» vertrouwen heersche, Ihebben de drie ministers beschermings- en ga- fontiemaatregelen voor de minderheden (Mu zelmannen zoo goed als Grieken) zoowel in Europa als in Azië voorzien. In dezen geest was Ook het Wapenstilstandsvoorstel gedaan. Met de bedoeling een vreedzame ontruiming van Klein- Azië te bewerkstelligen, wanneer deze operaties toet goed gevolg worden uitgevoerd, zal de Turksche soevereiniteit in Anatolië van de Mid- dellandsche tot de Zwarte Zee en van de gren- tan van Transkaukasie en Perzië tot de Egeïsche ■ee worden gegarandeerd. In Europa zal Constantinopel en een breede •trook van Oost-Thracië onder de volledige •oevereiniteit van den sultan blijven. De geboe iden nabij de zeeëngten zullen worden gedemili tariseerd. De geallieerde strijdkrachten in Gali- poli en de geallieerde militaire inspecteurs zul- Ito op de handhaving dezer maatregelen toe-l rtcht houden, terwijl aan een international» commissie het behoorlijk onderhoud der zee- engten wordt toevertrouwd. Eveneens hebben de geallieerde ministers den toestand der Annéniërs nagegaan, die zoo dik wijls de slachtoffers zijn geweest van de con flicten in ’t Oosten: aan den Volkenbondsraad IWórdt de^aak toevertrouwd naar de middelen te •oeken om voldoening te schenken aan de wen- hchen, door de Armeniërs geurt. Ook zijn de geallieerde ministers tot het Inzicht gekomen, dat de finandeele onafhanke- IJkheid van Turkije in groote mate diende te Iworden ontzien en wanneer Turkije op grond van Win deelneming aan den wereldoorlog aan de Wjd® der Centrale mogendheden lasten zou Weefen dragen, vereischte zijn betaalvermogen, zijn nat het een bedrag in eens betaalde. De admi- herb histratie van de Turksche schuld (dette Otto man e) blijft gehandhaafd, daar zij deugdelijk Is gebleken. Onder voorbehoud van zekere be- ■chermende maatregelen zal voor de economi sche.belangen der geallieerden geen verdere fi- hancieele contróle van Turkije plaats vinden. De ministers Poincaré, Curzon en Schanzer heb ben eveneens beraadslaagd over de maatrege len om het capitirlatiesysteem óf te schaffen, ïon<Vr rechten en belangen der vreemdelin- (en in Turkije gevaar te doen loopen. Tot zoover d- Nieuwe exceaMM. Dublin, 30 Maart (R.) Kort na midder* nacht drong een groote troep gewapenden d* bureaux binnen van het Freemans Journal* maakte zich meester van de redactieleden» ver* nielde de rrwichinea, besproeide vloeren en kasten met olie en stak het gebouw in brand* waarna de redactie verlol kreeg om te vertrek» ken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1