Het Verloren Tehuis. BU1TESLAND. IS FEUILLETON. MAAITIJD «ta Mfcal aak >7-38 STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, wns* Vrl|d,fl 81 1Sgg- «0. Jaargang KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen* 4 .T- A-> dT £|»r. AJ van £atavia naar .STI van Batavia neat den strijd tegen de rt te River Cess t van Cardiff te uucuwgcn auwp van uen, uvnvg was siaat en uigecnenu ooor aei volk tenminste voor de laatste ramp te behou- delegeerde, Sir John Bradbury, MARIE CORELLI. I <V—nmh< voonm. van A seerdè Vlissing ►rdam, vertrok 45 1563 tar Batavia, kwarg an Rotterdam te' Ika naar Amster- .as Palmas. naar Rotterdam, op 253 mijl van ir Zuid Amerika, pen. Batavia naar Am in Singapore. an Rotterdam te OUTER- a man ilnkeliar STER” EN 21. in Java te Rotter* isco naar Rotter* an San Pedro. naar Japan, pass, van Java te San naar Amsterdam, Java, kwam 25. Rotterdam, pass, raltar. naar Oost-Afrika, Amsterdam, ver* naar Amsterdam, irbarloht. morgen van: I. öst. ckholm. van 31 Maart: W. richtingen, be- met sneeuw- of htvorst, iets zadt- en Engeland en voor de uitbreiding van den geheelen dienst der draadlooze telegrafie fa Australië. De voorzitter van het Folketing overleden. Aarhuus, 30 Maart. (W. B.) Pedersen Myskow, de voorzitter van het Folketing, is heden op 72-jarien leeftijd overleden. Uit Spanje. I M a d r o d3 0 M a a r t. (B. T. A.) De koning heeft een decreet geteekend, waarbij voor ge heel Spanje de grondwettige waarborgen wor den herateld. De Spanjaarden in Marokko. Madrid, 30 Maart. (B. T. A.) Hoewel noch de regeering noch generaal Derenguer zich uitlaten, is toch bekend, dat tusschen beiden volkomen overeenstemming heeracht, alsmede dat de hooge commissaris zijn aanvraag om ontslag zal intrekken en naar Marokko terug- keeren. De besprekingen ter definitieve regeling van de fa volgen politiek, den loop en den duur der krijgsbedrijven zullen tot Zaterdagavond duren. im naar West- >rdeaux aan. naar Rotterdam, o. ar Batavia, pass, TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Fransche delegatie. Parijs, 30 Maart (Havas.). Havas meent te weten, dat de Fransche afvaardiging te Genua, behalve uit Barthou en Colrat, zal be staan uit Barrère, gezant te Rome, S*ydoux, di recteur van de afdeeling handel van buitenland- sche zaken en den financieelen deskundige Cel lier. Londen, 30 Maart. (R.). Genua was h» denmorgen in directe telefonische verbinding met Downingstreet gebracht. Het bleek, dat de verbinding uitstekend was. Hierdoor zal de pie- mier tijdens de conferentie dagelijks met zijn collega's in het kabinet overleg kunnen ple gen Uit het Engelsch door Mm- J. F. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LÏALL. Een openhartigheid, die beleedigt, is niet •del, maar ruw. Het Chineeache verdrag. Washington, 30 Maart. (R-). De Se naat heeft het Chineesche verdrag met alge meen® nmen goedgekeurd. ben er nu niet zoo onhandig mee en ik heb da vlugste manier bedacht, om do borden te wam schenF t Zij glimlachte bijna. „Er b niets te doen, dat do motet* waard ft. Ik Ml je binnen «oepeft als ft M woordde zij en althli ratelagen. eindelijk onder dak zullen worden gebracht, moet desniettegenstaande worden erkend. Het wekt verbittering, dat juist op dit oogenblik de commissie van herstel aanstalten maakt om op monsterachtige wijze in te grijpen in ons binnen- landsch financieel beheer en in ons politiek zelfbestuur." Met woorden, die indruk moesten maken, had de rijkskanselier dezen eisch gekenteekend: on- vereenigbaar was het met het zelfbeschikkings recht van een volk en met de eer van een groote natie, dat men buitenlandsche organen ter con- tróle toevoegde aan afzonderlijke bepaalde tak ken van bestuur. Onvereenigbaar was het ook met de verdragen, die Duitschland opgelegd zijn, dat het buitenland zoo in de uitvoerende macht der Duitsche regeering, in de soevereini- teitsrechten der natie en de wetgevende be voegdheid van den rijksdag ingreep. Dit ver klaarde de kanselier, terwijl hij de buitenland- sche regeeringen plechtig aan de verklaringen, afgelegd voor de onderteekening van 't verdrag van Versailles, herinnerde. Maar toch sprak de kanselier Dinsdag ook niet zonder hoop. De Fr. Ztg. besluit: „Uit den w'eerklank, die de rede bij de tegenpartij vindt, zullen wij spoedig zien, of zij gerechtvaardigd is. Niemand mag zich vergissen omtrent den grooten ernst van den toestand. Heel het doel van onze politiek in de laatste 3j£ jaar na den ellendigen afloop van den, oorlog was staat en volk tenminste voor de laatste rat. r den. Dat Duitschland thans nog een één geheel vormend rijk is, dat wij voor Russische toestan den bewaard bleven, dat wij allengs vreedzaam mijn schoenen uit te trekken en ze een handje te helpen." Hij ging bjj deze woorden naar buiten, en ter wijl zij een hand tegen haar hart drukte, viel zij op een stoel neer en zat heel stil. Het was dus alles voorbij de rust, die haar ziel genezen had I Zij wist, door het snelle klop pen van haar polsen, dat zij niet in staat was geweest, dien man, die zoo lang de scheidsrech ter van haar lot was geweest, uit haar leven te bannen, dat ook zij nooit in staat zou zijn, hem eruit te doen verdwijnen. Machten, die zij Onmachtig was te bestrijden, voerden daarbin nen een harden strijd en zouden ten laatste win nen. Twee tranen van groote bitterheid drongen zich tusschen haar oogleden te voorschijn en vielen op de handen, waaraan men niet meer kon zien, dat zij zooveel gewerkt hadden. Na eenige inspanning werd zij zichzelve weer meester, zij zette alles klaar op een blad en scheen toen te peinzen. Om werk te sparen, had zij met de kinderen al de maaltijden in de keuken genomen, die werkelijk een geenszins te versmaden eetkamer was. Maar zij herinnerde zich, dat hij niet van maaltijden in de keuken hield en dat zelfs de gelijkvloerschq ontbijtkamer in zijn oogen af schuwelijk was. Zij streed een oogenbliktoen besloot zij geen onderscheid te maken, en de kinderen geen gelegenheid tot praatjes te geven. Zij legde een schoon tafellaken neer, zette de vaas met late lelies in het midden en rang schikte al het andere. Zij had de thee nog niet opgeschonken en zulk een rusteloosheid over viel haar, dat zij naar buiten glipte, om te zien, wat er daar beneden bij den stroom gebeurde. Het geluid van stemmen, het vroolijk opklin ken van Margie's herhaald gelach wees haar den weg en nu zagen haar oogen het volgende acHderif - Hteiot ft h* nrfdden we den plaft met Margie te paard op zijn schouders en Ken ook in het water, dicht bij zijn vader, terwijl zij zich samen vooroverbogen, op zoek naar een verborgen schat! Klaarblijkelijk had hij dus geen moeite gehad, zich weer als hun vader te doen gelden. Zij vroègen geen uitleggingenzij namen alles aan, zooals het kwam. En, was dat niet een goede manier Plotseling kreeg Margie haar moeder in het oog „Oh, moeder, kom.! Kom vlug! Hij heeft de groote gevangen. Kunnen wij die niet bij de thee hebben T” Zij stapte vooruit, wat onwillig, want zij wil de niets weten van den grooten man in het schilderij, ofschoon zij toegaf, dpt er ruimte voor hem was op het doek. Heriot keerde zich om en glimlachte en zij glimlachte terug. Het kind, weer eens de heeler van wonden, deed zijn door God hem toebe deeld'werk! Geen vraag lieten Ken of Margie hooren. Alles, waarin zij belangstelden, was dat pappie een deskundige was met zijn handen in de plassen en alle listen van de groote en klei ne visschen kende, wanneer die niet wenschten gevangen te worden! Het was een hartstochtelijk, opgewonden, heerlijk half uur. Maar moeder deugde er niet voor. Zij bood niet eens aan haar schoenen en kousen uit te doen, en hen te wijzen, hoe ze doen moesten! Ademftx», nu»r trkxnf.ntelifk k-B-n eindelijk te voorschijn, terwijl Ken babbelend en gelukkig den grooten visch bij zijn staart droeg en zoo gingen zij in optocht naar huis. Het maal was achter den rug zonder moeilijk heid of dwang. Toen wilden de kinderen, dat hun vader hen zou meenemen naar de zee. KHna harten zijn niet haatdragend; zij denken test aan hit verleden, lederen morgen wordt de laatste tien maanden (of zelfs der laatste 8 jaren!) verre van feilloos was, weten wij zelf. Maar dat na al te veel moeite e- i— vdvertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van «oliede boekhan- Ag—il«n n> moatan <Um, tMt da plaauuic aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfjn. den bewaard bleven, dat Wij allengs vreedzaam deeren den arbeid gingen hervatten en dat in de buiten- meer Duitsche leeningen in het buitenland ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11. GOUDA© hjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 6 uur.j Administratie TeL Int. 821 Radactie TeL 545. 1 alles, vrouw,” antwoordde hij, met rndig gevoelige stem. „En ik wil geen cipier ..recr z,ïn- God behoede mij daarvoor! Ik j er het recht niet toe, lieve.” «mie ging weer aan het boterhammen snij- 5 oogenblik stilte. zeker in Upleys tot Maandag veron- L e ZÜ toen, alsof zij vlug met 'J fa rade gegaan was. „Het zou een ande van je zijn, weer zoo vlug naar Londen te ?aanr als je van zoover gekomen bent, ge oof, dat ik het de kinderen zal gaan ver- Dij”* CT na n*et meer over spreken. beter van 'niet" v®r<^ro®en' goed, Jeanie,” antwoord» hij en ging Zij had hem tenminste vier- JT™? «fan gegeven. Ben man kan veel vol- Zmjfc ^XaX Üd.*“ OVERZICHT De Frankfurter Zeitung stelt vast, dat hetgeen' Hr. Wirth in zijne rede te berde bracht nog niet het direct geformuleerde antwoord was dit zal, naar door den rijkskanselier is aangekondig-d, fschriftelijk, na een verder nauwkeurig onderzoek, Worden opgesteld. Het blad vindt, dat dit ant woord weer een keer erover kan beslissen, of de juist begonnen economisch-zakelijke beschou wing van 't vraagstuk der schadeloosstelling, opnieuw door de methode van 't dictaat-en het geweld verdrongen zal worden. Richting en doel van 't Duitsche antwoord werd door de rede van den kanselier reeds openlijk uiteengezet: Duitschland wenscht te onderhandelen om even tueel® eischen te vervullen, misverstanden uit den weg te ruimen en wegen te zoeken om tot een oplossing te komen. De strekking der ver- yullmgspolitiek, om door vervulling binnen 1 't kader van t mogelijke de grenzen van\'t 1 mogelijke aan te wijzen - blijft dezelfde. Maar 1 aldus de rijkskanselier het onmogelijke en het onwaardige wijzen wij met alle beslistheid 1 van de hand. En de Fr. Ztg. meent, dat, wat het „ja en het „neen dezer Duitsche politiek be- i treft, dr. Wirth de groote meerderheid van 't i Volk achter zich heeft. j Vele eischen der commissie van herstel heeft i Be kanselier gemotiveert geacht; ze konden f worden geprobeerd: de eisch b.v. inzake zuinig- heid, die echter eerst bij de ongehoorde uitga ven der buitenlandsche militaire en contröle- eonunissies moest beginnen; de bestrijding van ^apitaalvlucht die echter internationaal moest geschieden, daar het verschijnsel inter nationaal was; het vraagstuk van de hervor ming der rijksbank, ten aanzien waarvan reeds een ontwerp bestond, dat de zelfstandigheid van den president sterk overdreef. Maar twee din gen heeft de kanselier geweigerd: de eisch om tan (X) mniiarfl^ismede ’de’cMüröfe van "het St resultaat niets minder dan verzekerd was, it ;binnen1andsche Duitsche bestuur in den omrong als in de nota van de commissie van herstel werd geëischt De Fr. Ztg. is van oordeel, dat de zestig milliard nieuwe belastingen uit de jaarlijksche opbrengst van 't Duitsche bedriifsleven niet kun nen worden opgebracht en dat het budget heele- paal niet kan worden geregeld, wanneer de commissie van herstel door haar dictaten en nota's telkens Weer opnieuw bijdraagt tot de depreciatie van de mark: „Wij moeten voor een overgangsperiode van ontspanning, gedurende welke wij tot prestaties naar buiten eigenlijk heelèmaal niet in staat zouden zijn, uit het kani- laal in plaats .van uit de inkomsten betalen. De jedwongen leening is daarvoor een weg, hoe wel o. i. een ongelukkige. Buitenlandsch crediet fc de tweede eh rejsds voor 1922 onvermijdelijk «oodzakelijke. Het’is goed, dat de kanselier op deze noodzaak van het toestaan eener buiten landsche leening zoo sterk de nadruk heeft ge legd.” Zonder de verwerkelijking, van dit denk beeld aldus de Fr. Ztg. moet elke vast- itelling der schadeloosstelling nietig worden. Maar wanneer beiderzijds de goede wil bestond on tot een halverwege dragelijke overeenstem ming te komen, dan zou men 't ook wel eens, kunnen worden over het zakelijke van de uit- *oerings-mogelijkheden. Het blad merkt verder R>: „Dat de Duitsche financieele politiek der r Batavia, vertrok’ van Southampton» .art van Sjanghai lel schoongewischt, om er de lew van den nieu wen dag op te schrijven. Alle wijsheid der eeuwen kan geen betere wij ze van handelen in het leven bedenken. Jeanie Heriot was zich bewust van een groo- tere belangstelling, die zij gevoelde, bij het fn orde brengen van haar huis voor den avond. Zij ging naar de provisiekamer on» te zien of daar iets was,ydat een man kon eten en zkh daarbij voldaan zou voelen. De schapebout voor Zondag lag op een bed van koel groen, maar daartegen schudde zij haar hoofd. Die moest bewaard blijven voor den komenden dag. Eenige overblijfselen van visch stonden koud op een schotel. Zij deed deze bij elkaar, deed ze in een vuurvast schaaltje met geraspte kaas erop en nog wat tomaten om te vullen. Toen sneed zij wat overgebleven aard appels in de braadpan en zag aldus het eenvou dige maal, dat zij hem zou voorzetten. ^zHij zou niet verwachten, gevoed te worden als in een restaurantfadien hij erg verlangde i naar een stevigen maaltijd, wel, dan moest hij maar naar de herberg gaan. Omstreeks zeven uur bracht hij de vermoei de maar verheugde kinderen thuisMargie zat op zijn schouder en zijn zak puilde uit van de schelper Hij had een kar van den bode aangenomen om ze de laatste mijl te rijden een heerlijk avontuur en de kroon op een verrukkelijke mid dag I Terwijl zij hun boterham met melk ajpn en hun moeder bij jiet keukenvuur hun béd gereed maakte, spraken zij slechts van pappie. Do heer lijke pappie van den Dierentuin, die terugge- komen was, vol plannen voor hun geluk. Jeanie luisterde lijdelijk, maar toch zonder bitterheid, wat haar werkaUjk soar verwonderde. Zij was van binnen teat op haas «Maaaki maar I woede en bitterheid waren beide weg. En «ij was nu in staat den tenigkeer naar Paniber Vil* las met meer gelijkmoedigheid te beschouwen dan zij ooit gedacht had, weer te kunnen voe len. Ten langen leste werden de kinderen In hun bedjes gelegd, en hun gebedjes prevelend, wa ren zij reeds in slaap voor zij amen gezegd had* den. Jeanie vouwde hun kleertjes op, keek nog even naar hen en ging toen zachtjes naar be neden. Uit de veranda kwam de flauwe geur van een bekende pijp, maar zij trachtte niet, zich bij den rooker te voegen. Een heerlijke geur begon het huis te doordringen en terwijl Heriot haas- t tig opstond, vond hij zijn weg naar de keuken. Jk hooft dat je geen groot maal voor mij aan het koken’bent, meid. Een slok melk met wat kaas en brood is voldoende en zelfs dat kan ik wel ergens gaan gebruiken, want dat zal ge- i makkelijker zijn.” Het is maar wat overgebleven vbch en een paar gebakken aardappels. Het zal binnen de minuut klaar zijn,” antwoordde zij, terwijl zij het witte tafellaken legde over de tafel tux schen de ramen. naar Amsterdam an. ka naar Amstew ’almas aan. men en Hamburg, naar West-Afrika wereld het inzicht, ook het besef van de nood zakelijkheid van Duitschland trots alles lang zaam doordrong, was het resultaat van deze politiek en juistheid. Maar nieuwe crises konden komen, waarin de machts politiek der overwinnaars nog eenmaal triom- f^rde over de rede. Voor een dergelijke crisis zien wij ons opnieuw geplaatst. En van heel haar gewicht moeten wij ons bewust zijn. Het kan nog wel gebeuren, dat Duitschland en Europa toch nog den weg van den ondergang moeten gaan, juist op 't oogenblik, dat de con ferentie van Genua zal worden gehouden, die den weg zou banen voqr 't herstel van Europa." «I POLITIEKE BERICHTEN. DE CONFERENTIE T^GENUA De Duitsche delegatie. De Duitsche delegatie naar Genua zal ver* moedelyk aldus zijn samengesteld: als verte*> r Millerand's reis naar Noord-Afrika. -- vergezeld door verscheidene ministers, verlaten ter aanvaarding zijner studierete naar Noord-Afrika. De bestrijding van de typhus in Oost-Europa. 2° Maart- (Havas). De Journal Officiel kondigt een wet af, welke een crediet opent van 2% millioen franken voor het deel nemen van Frankrijk aan typhus in Oost-Europa. HET ENGELSCHE ARBEIDSCONFLICT. Londen, SO Morl (N. T. A.). Aenge- zien de hoop niet is verwezenlijkt, dat de on- derhandelingen tusschen werkgevers en arbei ders in de machinebouwindustrie zouden wor den hervat, heeft de conferentie der vakvereeni- gingen in de machinebouwindustrie besloten de regeering te verzoeken een hof van onderzoek betreffende het conflict in te stellen. DE IFRSCHE KWESTIE. Londen, 30 Maart (R.) De leische con ferentie is vanochtend weer bijeengekomen. Naar verluidt, nemen de onderhandelingen ,^en zeer bevredigenden loop”. Londen, 30 Maart. (R.) De lersche con ferentie eindigde vanavond te half tien. Bij het heengaan verklaarde sir Hamar Greenwood, de minister voor Ierland, dat een hoogst bevredi gende' overeenstemming bereikt was. P a r ij 3 0 Maart. (B. T. A.) Het Joumol verneemt uit Londen, dat een nieuwe reeks wan daden is gepleegd in Ierland. Er werden treinen tot ••taan gebracht en jn brand gestoken. Er werden branden gesticht Gewapende mannen drongen een bankgebouw binnen en roofden 47,000 pond sterling. Er werden dria-Jrer-gen* oadued ^^dCï.'-f^nmgvn’gehomeik. DiuwJinoze telegrafie. Londen, 30 Maart <M.TA. Draadloos.). Er is pen overeenkomst gesloten tusschen de Australische regeering en de Marconi-maat- schappij voor de instelling van een rtfchtstreek- Luchtrete van Portugal naar Brazilië. I Lissabon, 30 Maar L (B. T. A.) Een wte» r tervliegtuig, dat in den ochtend is opgeetegea met bestemming naar Rio de Janeiro is om drig uur des middags te Las Palmas aangekomen, De Sovjetgezant te Weenen. Weenen, 30 Maart. (W. B.). Naar de Arbelter-zeltung verneemt, heeft de gevolmach* tjgde vertegenwoordiger van de Russische Sov jetrepubliek gisteren zijn terugroepingsbrief overhandigd. Werkloozenbetoogingen te Weenen. Weenen, 3Q Maart (W. B.). De werbe loeren hielden hedenmorgen ©en strnn(demon stratie voor het stadhuis. Door een deputatie werden hun eischen aan de regeering overgo* bracht De betooging had een zeer ordelijk vew loop. DE TOESTAND VAN EX-KE1ZER KARL. Funchal, 50 Maart. (B. T. A.) De toe stand van den ex-keizer is verbeterd. Zijn kim d'*ren zijn nagenoeg hersteld. Bazel, 30 Maart (B. T. A.). Nadat er gisteren eerst eenige bet< e berichten over den toestand van Karl van Habsburg gekomen wa ren, is er heden uit Funchal gemeld, dat er weer achteruitgang was. WILNA. Wilna, 30 Maart. (B. T. A.). De landdag van Wilna fa ontbonden verklaard tengevolge van de onderteekenning van de acte, waarbij oen aantal leden van den landdag van Wilna in den Poolschen landdag zijn «pgenomen. DB TOESTAND VAN LENIN. Raval, 20 Maart (B. T. A.). Uit Moakoa wordt geseind, dat de geneesheeren, die Leted het antwoord op de nota <ter xvali. alle Turksche kringen maakt het door dP" lieerden voorgestelde aangaande Thracië enaf" zeeëngten een slechten indruk. Naar verzekerf wordt, zal de Hooge Porte daartegen dan ooü bezwaren opperen en inzonderheid krachtig aan» dringen op de teruggave van Adrinnopel GalipoU. DE BR1TSCH-INDISCHB KWES1IE. Zal lord Reading altreden t Londen, 30 Maart (R-h Volgena de Pall Mall Gazette gaat in pohtfake kringen het gerucht, dat lord Rending, de onderko .ing var Britsch-Indië, als zoodnni,; zijn ontslag zoa hebben ingediend, maar omtrent deze geruch ten fa nog geen enkele olfirire bevestiging ontvangen. Goed ingelicMe bronnen on zeg gen d’t bericht dan ook "’ken g-ond van juist* he’d. De vertegenwoordiging der domiui Maar dat na «1 te veel moeite en moeilijkheden I d,e j ,M <NT-A- Draadloos.). Por ij., 30 Meert (B. T, do nieuwe, waarlijk niet lichte belastingwetten I j ,1* “e,!We in Legerhut, m de, dat heeft hedenavond de hoofdstad. .j_i. «iu© tmgelsche overzeesch© dominions als volgt y—--»• J op de conferentie van Genua zuilen worden vertegenwoordigd Australia één gedelegeerde, Canada twee gedelegeerden en Zuid-Afrika één gedelegeerde en twee adviseurs. Nieuw Zee land zal door de gedelegeerden vqn he rijk worden vertegenwoordigd. Uit de Engelsch© politiek. Londen, 30 MaarL (R.). Asquith heeft in het Lagerhuis gevraagd in hoever.e de ovt-- eenkomst van Boulogne den omvang van de conferentie te Genua beperkt Chamoeilain antwoordde, dat Lloyd George en Poincaré van gedachten hebben gewisseld oyer de gedrags lijn ten3 aanzien der conferentie, maar dai hij bij dit antwoord niet volkomen in de zaak kon treden en Asquith moest verzoeken de verkla ring van Lloyd George af te wachten. Asquitn |M kwam hier met kracht tegen op, maar Chamber- lain zeide, dat het in hét algemeen belang was, dat de inlichtingen worden uitgesteld tot het debat van Maandag, wanneer zij ten voU© en openhartig verstrekt konden worden. DE DUITSCHE SCHADELOOS STELLING. Londen, 30 Maart (N. T. A Draad loos). De commissie van herstel, die gisteren te Parijs bijeenkwam, heeft in principe het plan aangenomen,^ ingediend door den Britschen ge- --tot mobielma- king van de Duitsche schuld en bet benoemen van een technische commissie voor het bestu- van de voorwaarden. Waaronder één of den ktmnen wonden vergemakkelijkt, waarvan de opbrengst tot herstel zou dienen. De commissie zal bestaan uit specialiteiten |tL,leenirurM*k-v»- te betrekken uit de ’T <!3en oorlog neutraal waren. UIT BEZET DUITSCHLAND. Een Duitsch-Belgisch incident. Oberhausen, 29 Mrt (V. D.). Heden- - - middag tusschen 12 en 1 uur werd een vracht- sche_ draadlooze verbinding tusschen Austral» auto van de Schutzpolizei, die de aflossende wacht ter sterkte van 28 man naar het wacht lokaal in Oberhausen-Altstaden bracht, door Belgische troepen aangehouden. De beambten werden allen gearresteerd en met de auto naar het bezette gebied overgebracht. Een terstond door den commandant der Schutzpolizei in Oberhausen, die onderhandelingen wilde aan- j knoopen met de Belgen over de vrijlating der j beambten, gedaan verzoek had tot resultaat, I dat hij van den bevelvoerenden Belgischen of- J ficier ten antwoord kreeg, dat hij zich met geen onderhandelingen kon inlaten, daar er gehan- deld was op bevel van den commandant van l" het bruggehoofd Duisburg. HET BELGISCHE LEGER. Brussel, 30 Maart. (B.T.A.). Het wets- ontwerp-Vandervelde betreffende de invoering van den militairen diensttijd van zes maanden werd in vijf afdeelingen verwoipen en in één afdeeling aangenomen. De vietde afdc-'Jng nam het beginsel aan van regionaie iecruteering1 de zesde afdeeling verwierp de instelling van i Vlaamsclje en Waalsche regimenten. 1 80

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1