K TEN I INTANT 'oard 123 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercarelle, nieuwer- No. 14895 Zaterdag I April 1922 Bl* Jaargang 1 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op.Zon- en Feestdagen uw u» Nitm t» rat M n utligzakn ilcboudlngaa gels et sten EEK. 60UDSCHE COURANT Bsbureau «vragen 1179 40 GOUDSCHE COURANT. UraMidM EERSTEBLAD. KERK a. d. D.‘, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. rssntrasxïs: .Su 1185 «0 der 9^ 1662 1 APRIL 1922 GOlILSI11E COURANT. im*. nare» te* -12 uren, an 10—2 uren: LRD: 3t houden vu Mqar reeds den 23sten Januari verschijnt het opschrift Vrüheid-Geljjkheyd-Broedersch^p en wordt plaats gegeven aan een corresponden tie, die op deze wjjza aanvangt: pit nummer bestaat uit drie bladen. BfflKMMBtEE DE GOUDSCHE COURANT VAN 2 AUGUSTUS 1799 ER UIT ZAG. ken aan eigen overtuiging en vaste beginse len. Met onbeschroomde vrijmoedigheid zul len wü onze overtuiging voorstaan en met be scheiden ernst handhaven, maar wü wenschcn geen doellooze strijd te voeren tegen afwil kende meeningen, daar wtf niemand de vrij heid misgunnen, waarop wij voor one zelven regt hebben en nimmer den eerbied te ont zeggen aan anders gewijzigde overtuiging, waarop wty voor de onze aanspraak maken." il_ al r o a zorgvuldig te onthouden van partüzuchtige bitsheid, want het wil eensgezindheid en vre delievende bedoelingen aankweeken, vooroor het Stadhouderlijk Hof van hier vertrokken.” deelen wegnemen, onkunde en dwaling tegen gaan. maar zich daarbij wachten voor oor- deelzieke hatelijkheid en onvruchtbaar twist geschrijf. Bij die matiging zal het echter niet ontbre- CtiT/VtfUD •ouoascHe Huges, in „een terugblik" eenige historische „Geluk, Ttnijn waarde Vriend met de Ver bijzonderheden uit de eerste periode van het bestaan der Goudasche Courant, waarvan wij thans, na 10 jaren, het volgende over drukken „Het is bekend, dat het Courantwezen zich het eerst goed heeft ontwikkeld in de 18de eeuw, den tijd, der democratische begrippen, die in de pers een zoo machtig middel tot uiting vonden. Gelet op het aanwezig zijn van een sterke patriottische partij in Gouda getuige Goejanverwellesluis zouden we er ons dus niet over verbazen, wanneer hier een blad als De Politieke Kruyer of een dergelijk periodiek geschrift was uitgegeven. Maar Gouda behoorde slechte in naam tot de zes groote steden van Holland en wat in Amjjfer- dam en Haarlem mogelijk was, was het daar om nog niet hier. Toch zou de 18e eeuw niet ^ten einde gaan zonder aan de toen reeds ver maarde püpenstad haar publiek orgaan te hebben gegund. Den 8sten September 1791 komt b« de Vroedschap der stad een verzoek schrift in van Matthijs Koon te Amsterdam en Hanzo Lemstra van Buma te Sneek ,^mnu vergunning aan hun mitsgaders derzelver wet tige descendenten met uytsluyting van alle anderen tot het zetten, mitsgaders drukken en uitgeven \an een Goudasche Courant” De vroede vaderen beseffen het groote gewicht van deze aanvrage en ze stellen haar in han den van Burgemeesters tot het uitbrengen van rapport Dit advies komt den 4den October bij de Vroedschap in, het luidt gunstig maar daar de vergadering incompleet is wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende zitting. Dan eindelek, den llden October 1791, wordt het gevraagde verlof verleend. Op bepaalde fungeerd hoeft voorwaarden krijgen de adressanten het oc trooi voor het uitgeven van een Goudasche couyant voor den tijd van zes jaren, deze ter mijn ingaande den Isten Januari 1792. Maai de beide courantieis kunnen in hun ijver de zaak voortgang te doen hebben ze beschik ken immers over een volledige drukkerij met toebehooren zoo lang niet wachten. Woens dag den 26sten October 1791 verschijnt de eerste Goudasche Courant. Voortaan zal ze driemaal in de week, op Maandag. Woensdag en Zaterdag haar licht laten schijnen. Want verlichting, vergrooting van kennis, ontwikke ling is haar doel. Men hoore de redacteuren uitgevers in den aanhef van hun aanbeveling aan het publiek: „De lof waardige zucht onzei Landgenoten tot het deelnemend kennen der Geschiedenissen, die op het groot Toneel der Waereld daaglijks plaats hebben, van dag tot dag, als ’t waare, toeneemende, kan niet an ders dan het verlangen doen geboren worden naar de opening van zoodanige bronnen als dier billijke begeerte kunnen voedzel geeven. ’t Is deese waarheid, die ons reads sedert eenen geruimen tijd deed bedacht zijn om die middelen aan te wenden, welken ter noch meerdere aansporing eener zulke zoo alszins geoorloofde begeerte onzer Landgenooten kun nen strekken.” Een politieke kleur heeft het blad voorloo- pig niet: „Afkeerig van alles wat naar Een zijdigheid zweemt, zullen onze Staatkundige berichten, uit welk oord der Waereld dezelve ook komen, niet dan het merk der Onzijdig heid, der Waarheid en der goede trouwe dra gen." De inhoud rvan deze eerste courant te Gouda gedrukt is zeker belangwekkend, maar ons bestek gedoogt niet er uitvoerig by stil te staan. Over het algemeen legt de Goudasche Courant zich vooral toe op het verzamelen van buitenlandsche berichten, de Fransche re volutie leverde stof genoeg, gaf zelfs aanlei ding tot het uitgeven van extra-ordinaire cou ranten. Vooral het lot van Lodewjjk XVI trekt de aandacht, een buitengewoon nummer van 5 Januari 1793 bevat diens verdediging, een ander van 31 Januari d. a. v. zijn testament, met zekere uitvoerigheid wordt zijn terecht- Na een rustpoos van 56 jaren is de Goud sche Courant uit haar asche herrezen, omdat de behoefte aan een -liberaal orgaan, dat te vens nieuwsblad zou zijn, werd* gevoeld. De nering, die er was op het politieke staatstoo- rcel na de Grondwetsherziening van 1848, gaf daar alle aanleiding toe. En de wijze waarop door het van 18501856 hier verschijnende Goudsch Kronykske, een orgaan van calvinistischen huize, de gemoederen werden opgezweept, heeft zeker daartoe medegewerkt In het eerste nummer van 1 April 1862, uit gegeven door Adrianus Brinkman, leidde de redactie der courant het blad bjj zijn lezers met deze woorden in: „Onder de middelen, die belangrijken in vloed oefenen op de volksontwikkeling beklee- den de dagbladen geen onaanzienlijke plaats en het mag daarom niet onverschillig geacht worden, hoe veel of hoe weinig zorgvuldig heid besteed wordt om ook de mindere meer plaatselijke bladen te doen medewerken tot de algemeene volksverlichting en volksbescha ving. Zjj bieden toch de geschikste gelegen heid aan ter voorlichting op het gebied der algemeene en plaatseljjke belangen, ter open baarmaking en ter wegneming van bezwaren. Ongegronde klagten worden teregt gewezen, vooroordeelen opgelost, werkelijke misbruiken in het licht gesteld en daardoor de weg ge stelling geschilderde Inmiddels zijn de gebeur- baand om die op te heffen en uit te roejen. Daartoe wenschen wjj in ons blad de ge legenheid open te stellen voor elk, die met gepaste bescheidenheid bedenkingen of be zwaren wil mededeelen. k Het blad zelf wenscht den weg van zaaht- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Reductie Tel. 545. courant verschijnt thans geregeld in acht pa gina's. slechts enkele malen in ses, andere ma len in tien of meer pagina's, xooals heden. De inhoud biedt een zoodanige verscheiden heid, dat ieder lezer en leaeres, daarin buiten het gewone nieuws, altijd iets van zijn en haar gading vindt, dat interesseert of eenigen tijd aangenaam bezig houdt. Ook in dat opzicht tracht de Goutteche Courant de wenschen ha re r lezers te voorkomen. Dat de inhoud der courant veelzijdiger la geworden, dat de redactie, buiten datgene wat de richting der courant bepaalt en het dage lijkse hc nieuws hare zorgen kan uitstrekken over allerlei bijzondere rubrieken, waarin de lezers belang stellen, dankt zij aan hare me dewerkers en medewerksters en corresponden ten, maar ook aan het steeds toenemend aantal lezers, dat van hunne belangstelling voor be paalde rubrieken geregeld doet blaken. Het ligt voor de hand, dat met de toeneming van het lezerstal en de uitbreiding der courant ook het aantal advertenties belangrijk is ver meerderd; daarin is steeds wisselwerking waar te nemen; de adverteerders van hier en elden hebben begrepen, dat daardoor de waarde van hunne reclame stijgt. De adverteerders hofcbon deze courant noodig, maar ook de courant heeft de adverteerders noodig, zij dienen elkanders belangen. De Goudsche Courant, die in 1869 na aan vankelijk tweemaal 's weeks te zijn versche nen, later driemaal per week werd uitgegeven, werd in 1889 tot een dagblad gemaakt. Het formaat werd toen nog wat vergroot, waardoor dagelijks een feuilleton kon worden opgenomen. In 1893 werd het formaat opnieuw vergroot en in 1911 werd aan de courant een Zondags blad toegevoegd. De laatste wijziging van het formaat dateert van 1 October 1981, toen werd de courant op nieuw belangrijk grooter gemaakt en de in- houd beduidend uftgefrrtid. In dat vergroote formaat verschijnt de Goudsche Courant thans dagelijks in tenminste- vier pagina's, vaak met een klein bijvoegsel, meermalen ook in zes pagina’s, wanneer be langrijke verslagen uit Gouda en omgeving of bijzondere bijdragen meer ruimte vereischen, dan die daarvoor gewoonlijk beschikbaar kan worden gesteld, teneinde den anderen inhoud der courant niet tekort te doen. De Zaterdag- De dag van heden is een gedenkdag, die niet met feestelijk vertoon wordt gevierd, maar die toch niet geheel en al ongemerkt mag worbügaan. Tot feesten noodt de huidige tild, met hetgeen aan dezen is voorafgegaan, al- It rmlnat, integendeel, stemt h(j meer tot eraat dan tot uitbundige vroolijkheid. Zestig jaren zijn voorbijgegaan, waarvan de laatste tien wel dubbel kunnen tellen. Want in deze laatste periode heeft het klein dag blad vooral tijdens en na de oorlogsjaren, moei'ükheden ondervonden, zooals nooit te vo ren zooals niemand ze ooit heeft kunnen dén ken, moeilijkheden van financleelen, techni- .chen en redactioneelen aard. Met het uitbre ken vim den oorlog verdwenen als met een to overslag nagenoeg de advertentiën uit de bladen en hoewel geleidelijk daarvan weer terugkwamen, toch bleven in de crisisjaren, teen tal van artikelen van dagelükseh gebruik •an de markt verdwenen, de advertentiën langzaam vloeien. Alleen één soort kwam zéér overvloedig nagenoeg dagelijks terug, de dhh> tributie-aankondigingen, waarvoor het ge meentebestuur onzer stad echter, tegen alle billijkheid in, ondanks verzoeken, geen ver goeding heeft willen geven. Papiemood joeg ue prijs tot een fantastische hoogte op en noodgedwongen moest herhaaldelük tot ver- hooging van den abonnementsprijs worden ove. gegaan. Gelukkig is later door daling van den papierprijs ook weder verlaging van het abonnement mugelijk geworden. Door de on mogelijkheid van aanvulling van allerlei be- noodigdheden namen de technische moeilijk heden geregeld toe, maar ook daaraan is een eind gekomen. En wat de redactioneel* moei lijkheden betreft, ook de kleine, zoowel ala de groote bladen hebben ernstige zorgen gehad om uit den stroom van berichten die geduren de de oorlogsjaren toevloeiden, datgene te kiezen wat een juist oordeel over de gewel dige gebeurtenissen geven kon. Het voorrecht om te kunnen beschikken over een draadloos» station van flinke capaciteit, waardoor de oor- log.’feiten het vlugst konden worden gepubli ceerd, bracht ook groote zorgen met zich, daar lang niet alles wat uit de lucht ons toekwam, kon en mocht worden medegedeeld. Maar naast deze moeilijkheden gaf het one de vol doening de meest marquante feiten onmid- dcllijk ter kennis te kunnen brengen van het publiek, dat vaak in drommen zich verdrong voor ons bureau en eldeni waar onze bulle tins een plaats vonden. I5 de meest spannen de momenten verschenen extra-edities van onze courant, «He bjj duizenden gretig hoo pers vonden. De oorlogsjaren »ijn zware jaren voor de Goudsche Courant geweest Weliswaar zijn die voorbij, maar ze zjjn niet vergeten, en zullen nooit vergeten worden. En al zijn nieu we tijden gekomen, waarin de wreedheid van den strijd nirt meer is het onderwerp van den dag, toch werpt, wat achter om ligt, fljn schaduw nog, waarin we hebben te gaan. Daarom is de dag van heden geen dag vah feesten, doch van gedenken alleen. rimve/n. sMMLDMmwnn COURANT, lossing van de Slavernij! Welk eene geregen de Omwenteling! eene Omwenteling niet be vlekt met het bloed van z|jne Medeburger! zonder spooren van eenige belediging zelfs aan diegenen, welke de haat en wraake zich op den hals gehaald hebben door Roof en Plundering in den Jare 87 neen - een waar Patriot kent zijne waarde, beoogt alleen het heil van zijn Vaderland en zijne Mede burgers en Is ver verwijderd van alle wraak zucht - hoe schoon kenschetst deze gebeur tenis het caracter van een Patriot Je! van een zeven jaren gefolterd Nederlandschen Pa triot!" In dezen tijd was Koon waarschijnlijk niet meer in de redactie, aan het slot der courant staat: „Ter drukkerij van H. L. van Buma op de Haven te Gouda.” En ook Buma zou zich eraan onttrekken, hetzij omdat zijn couran- tierschap hem langzamerhand genoeg finan cieel voordeel had opgeieverd, hetzij omdat, zooals hij zelf zegt, de publieke zaak hem te veel in beslag nam. „De Oodergeteekende door de vernieuwde Keuze zijner Medeburger en tot al te veelvuldige absentien verpligt, dan dat hij zijne eigene zaaken met dezelfde zorg en oplettendheid als voorheen zou kunnen be hartigen, ziet zich zijnes ondanks genood zaakt zijn Dagblad, de Goudasche Cou rant, aan een anderen af te staan en heeft daartoe een geschikte gelegenheid en be kwaam Persoon gevonden" met deze woorden draagt Buma den 2den Augustus 1799 zijn blad over aan de goede zqrgen van zijn vroe- geren boekhouder Mfcolaa» Brinkman, „die bü hem reed» Iange4. tijd .als Boekhouder ge- J. Tï M- sbMtwor zeer ten zijnen voordeele is bekend geworden.” Waarop de nieuwe uitgever aan het geëerde publiek be kend maakt: „dat hij thands seedert den Isten oeezer maand Augustus 1799 is eigenaar van hetzelve Dagblad en zulks seedert dien dag op zijnen naam en rekening is loopende. Dezelvde liefde voor Recht, Waarheid, Vrijheid en Va derland, die dit bleul altoos kenmerkt, zal ook zjjne pen voor t vervolg bestuuren en hij zal zich even zeer gereed toonen om alle onwil lige dwaaling te herstellen.” Zoo is de Gouda- sche Courant gekomen in het geslacht Brink man. Nog zes jaren heeft deze Nicolaas Brink man de uitgave voortgezet Dan doen waar schijnlijk de benarde tijden zoo ook de con currentie van de officieele Staats-Courant (Vgl. R. v. d. Meulen, De Courant I, 87 vlg.) haar staken.” Het is heden 60 jaren geleden dat de Goudsche Courant werd opgericht. Op gericht is eigenlijk niet het juiste woord, im mers reeds op 26 October 1791 verscheen de Goudasche Courant, welke toenmaals werd uitgegeven door Matthijs Koon te Am sterdam en Hanzo Lemstra van Buma te 'Sneek, die daarvoor te Gouda een volledige drukkerij hadden ingericht Deze uitgave is echter niet van bovenden aard geweest; na een bestaan van 15 ^aren, in^!806, werd de uitgave der courant gestaakt. De toenmalige uitgever Nicolaas Brinkman, die op 2 Augustus 1799 de Goudasche Courant van H. L. van Buma had overgenomen, heeft zeker niet kunnen bevroeden, dat na een stil stand van 56 jaren de oude Goudasche Courant zou worden herboren en dat aan deze nieuwe uitgave een lang leven zou zijn beschoren. ■SZSyiMSK SJ-JgaiitSW. HET EERSTE NUMMER VAN I APRIL 1882 Uit deze inleiding blijkt dat deze courant denxelfden geest ademt als die van 't begin der 19e eeuw: het vrijheidsbeginsel is het richtsnoer. In talrijke artikelen kopt dit tot uiting. Zoo schreef de redactie van 1869: „De weg ligt vooruit; wij trachten naar het volmaakte. Volmaking is het doel. Twee we gen geleiden naar dit doel, de een is die vaiy dwang en geweld, dat is de weg van dèn ziy nelijken onontwikkelden mensch, 'die tot h/- den meest algemeen is gevolgd; de tweede i« die van den tot rede ontwikkelden mensch, de weg der vrije overtuiging, van eigen inzien en vreedzame hervorming. Op dezen wag ligt stilstand noch teruggang, het is een gedurig naderen tot een nimmer te bereiken ideaal Van het gebrekkige tot het betere, voortdu rend streven naar waarheid en kennis, naar reiniging des gevoels en heiliging das harten. „Geen vastklemimm aan bekrompen voor oordeelen noch in het stoffelijke, noch op het gebied der wetenschap, geen onveranderd vasthouden aan verouderd leerbegrip, geen eenbiediging van tijdelijke opvattingen voor den ook in het zedelijke vooruitstrevenden mensch. „Begrippen wijzigen zich in den tijd; de voorstellingen van kerk en staat, opvoe ding, regten, plichten, verwachtingen en uit zichten z|jn begrepen in een gedurig proces van nimmer eindigende ontwikkeling. Begin selen z|jn onveranderlijk en eeuwig, niet zoo als wij die voorstellen en opvatten door het telkens veranderend gezond verstand, maar zooals die in het eeuwig wezen der dingen gegrond zijn en als idealen in ons leven.” Zoo is het nog. En in de huidige maat schappij ooit noodig de toepas sing van dat beginsel. De weg van dwingende eischen, zooals die meer en meer wordt ge volgd, leidt tot ondergang, instede van tot opbouw. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke rggel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaten lag nummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bü contract tot zeer gereduceer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te »ü“- 1912 d^oudsche - - -o herafcht, gaf toenmalige gemeente-archivaris, Dr. J. tenissen van den tijd bljjkbaar niet zonder in vloed gebleven op de neutrale gezindheid der Heeren Kooien Buma. In dit opzicht merk waardig is de houding der courant in Januari 1795, wanneer Willem V door de Franschen «.r - uit den Haag wordt verjaagd en de democra- "moedige bescheidenheid te bewandelen en zich ten eindelijk triomfeeren. Woensdag 21 Januari 17fl[5 heet het lako- niek onder Hage, 19 Januari.' „Gisteren ie Zestig jaren heeft de Goudsche Courant thans weder bestaan. Eerst in 1862, verschpen ie tweemaal ’s weeks, des Donderdags en des Zondags, in klein formaat, later, toen met in gang van 1 Juli 1869 het dagbladzegel werd afgeschaft, werd het formaat vergroot en de uitgave tot driemaal ’s weeks uitgebraid. Vanaf dat oogenblik kreeg de Goudsche Cou rant gelegenheid zich krachtig te ontplooien. £n ze deed dit ook. De .inhoud der courant ^ok steeds meerdere belangstelling, tot in den verren omtrek der stad, waar het het eenige orgaan was. Later verschenen er in Gouda en ook in andere gemeenten nieuwe organen, die elk een eigen lezerskring zoch ten op het breede terrein dat de Goudsèhe Courant vele jaren alleen bestreek. Niettegen staande de toenemende concurrentie en vaak heftige bestrijding door bladen van andere richting, heeft de Goudsche Courant zich niet alleen weten te haneftkaven, maar heeft zü, die v*n den beginne af de algemeen liberale be ginselen heeft hooggehouden en verdedigd, zich ook als nieuws- en publiciteits-orgaan een Plaats verworven, waaraan belangrüke betee- aenis niet kan worden ontzegd. De Goudsche Courant heeft evenals zoovele I andei-e bladen, perioden van up en down mee gemaakt, de algemeene slechte economische omstandigheden lieten ook haar bestaan niet “‘beroerd, maar de stormen, die over haar Pngen, hebben haar kracht niet kunnen bre- en 200 8taat thans deze 60-jarige op den 8 van heden, toegerust met veler wai^ne •ympathie en steun, gereed een nieuwe pe- node in te gaan. Met moed gaat zü de toekomst in, in het ’«rtroiiWK, dat tij bare vele vrienden hier, e dws blijvend zal zien vermeerderen. T«m op den len April ISIS y»«n» hu, so-jarig heataan HOE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1