ie J5 175 die plaatsen htendvoer n*inM W 'dgog ïS mi i makerij •warwsse 7’ NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ig k Het Tartaren Tphnis. buitenland. 61» Jaargang ,r K FEUH LFTON. UITSLUITEND MET ejoa*ou hM UWE 89 .EFOON47 ssiansisvdHP Maandag 3 April 1922. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- de f18 50 ms f31.50 f 2.50 3.85 4.90 jrondstoffen, met wit en vet DEERD. •n 2*|» en B K.O, WINKELIER J ^2t,'en T en'zooab »M,'en Hi J™, T1* pinnen." ha*r 06 df'rt*,barbenr' *e KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Ingezonden Modedeellngen. medelijden met de weduwe 100 78 muw KOOI Vree# voor een ongeluk, maakt velen onge- r, dan dat ongeluk zelf. M (Vor* »m»W< 4 BOSyiSWHNffVX SHI08R008 iKaNsvxwooa 3I.30Z 3TI0A vij onze i Engel- 11M W liüllMIIEfllIKVVT. t allen naar Gouda tners mede. attent an met IN van door eeg operette- of bioscoop koninkje en de1 te duchten ernstige politieke verwikkelingen bleven tot zekeren omvang beperkt De beide Ententes de groote en de kleine lieten al heel spoedig him tanden zien en terstond bleek uit de dreigende houding, die zij aanna men, dat zij geenszins van zins waren te gedoo- gen, dat Karl zijn restauratie-bedoelingen in da den omzettevooral de kleine bond der uit de Oostenrijksch-Hongnarsche monarchie voortge- De Fransche delegatie, P a r Ij s, 1 April. (Havas). De kabinetsraad heeft thans del ijst van de leden der Frnnschc afvaardiging naar Genua definitief vastgesteld. Het zijn, behalve Barthote, Colrst, Barrère, Seydoux en Picard, de onder-directeur van de Bancjue de France. De Tsjechische delegatie. Praag, 1 April (T. S. P. 0,) De Tsjecho- Slowak’^che delegatie, die onder leiding van Benes de republiek zal vertegenwoordigen ter conferentie van Genua, is als volgt samenge steld,' Ositwky, gezant te Parijs, Gisra, secretaris generaal aan het ministerie van buitenlandsche zaken, Krofta, gezant te Weenen, Vavrecka, ge zant te Boekarest, FierlingQf, gezant te 'sGra- venhage, de afgevaardigde Kmisovsky en gedele geerden der verschillende ministeries. Secretaris der delegatie is Sebe, consul-generaal te Ham burg. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedfc franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 1L GOUDA* kü onze agenten en loopers, den boekhandel eo de postkantoren. Onze bureaux sjjn dagelijks geopend van 9—<1 nur.j Administratie Tel Int, 82/ Radactie Tot 50. Wt he; Engelsch door **!n- J. P. VBSSELÏNK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL den, hun gezamenlijke rechten en daarnaast zijn eigen rechten te verdedigen. Een verdrag, zeide Poincaré, dat door Dirftsdi- land en door da geallieerden is onderteekend, moet heilig zijn. De Franscha regiering had gevraagd, dot het verdrag van Versailles op directe noch op indi- rei-te wijze op de conferentie te Genua ter sprake zal worden gebracht Ta Genua zal Dirftschland niet kunnen diacussieeren over het bedrag van onze vorderingen, noch zal het kunnen steunen op de een of andere mogendheid om op do be slissing inzake da conferentie te Genua terug te komen. Sprekende over de Russische staatsschulden, verklaarde Poincaré, dat geen enkel verdrag met Sovjet-Rusland kan worden gesloten, voordat de schulden van voor den oorlog door de Sov jets zijn erkend. Daarna het programma van Genua uiteen zettend’', zeide hij, dat Frankrijk met zijn mede-geallfeerden zak. samenwerkm onder voorwaarde, dat da rechten, die het krach tens de verdragen bezit en de bevoegdheden van de Commissie van Herstel geëerbiedigd worden. Ondanks de moeilijkheden zal Frankrijk er te Genua naar streven een vruchtbaar en duurzaam werk tot stand te brengen. De verklaring van Poincaré werd door de Kamer met luiden bijval begroet. Briand kwam den premier in de minis- tersband gelukwenschen. 1808 4t van de verklaring onder voorbehoud, dat derhand schadevergoeding wor it betaald. EINSTEIN TE PARUS. Waar (fearing van een DuMch geleerde. BarlJJn, 1 April. (W. B.) Naar oe Parij- sche correspondent van 't Berk TagebL bericht omtrent de voordracht, die Einstein gisteren heeft gehouden in 't Collége de France, ver drongen reeds een uur voor 't begin de too» hoorders rich voor den ingang. Naar hij mede deelt, ging hij met opzet tusschen de studentes zitten om tig hooien, wat over dan Duitscben geleerde werd gezégd. Hij heeft geen enkel on aangenaam woord gehoord. Hij meldt verder, dat de toehoorders bijna alleen uH studenten, en professors bestonden. (De correspondent ie Parijs der N. R. C. seint nog: Zoo dicht drongen gisteren de menachen voor de lering van Einstein op, dat de oud-eninister- prerident Painlevé zelf aan den ingang de kaar ten moest controleeren. Dit gebeurde in het „groote Amphitheater" van het Collége d» France. De zaai kan maar 450 tot 500 personen bevatten. Dit waren gistermiddag vooral geleer den en studenten. Onder de laatsten waren vela buitenlanders; ook 5 dames waren erbij. Vijf minuten over 5 kwam Einstein binnen. Hij werd met een korte toespraak verwelkomd, waarin er aan werd herinnerd, dat het collége de France rinds eeuwen vooraan gaat ’n de wetenschap en daaraan trouw blijft, door Einstein tot enkele De Russischs delegatie. B e rl ij n, 1 April. (N. T. A. Draadloos). De Russische delegatie voor de confetentie te Genua» die onder leiding staat van Tsjetsjeren, volkscommissaris van buitenlandsche zaken, die heden te Berlijn is aangekomen, werd aan het station verwelkomd door een vertegenwoordi ger van het ministerie van buitenlandsche zaken Von Maltzahn, alsmede door den legatieruad' Hattsschild en den legatiesecrctaris Schmidt. De delegatie heeft zich van het station dadelijk naar haar hotel begeven. *UT BEZET DUTTSHILAND. Het Duitsch-Belgfoche incident Brussel, I April. (B. T. A.). De Duit- sche zaakgelastigde heeft officieel het diepe leedwezen zijner regeering gevit over den in den rijksdag gesnroken, een hersenschim en I moord op luitenant Graft Hij heeft verklaard frankrijk geen anderen w-msch dat krachtige maatregelen worden genomen om met zijn medc-geoHieer-den moordenaar te vinden. Thetmis nam acte (rooi uw verschoten, japon niet Met Twink kunt U hoar de oovipronkelyke kleur weder heróewen txel/d een óaa.*tch nieuwe. U kunt kiemen uit ld prachtige kleuren. Delevers Zeep HKVlaardinften Fabn van ijven wij COOP jen U uit De kinderen sliepen nog en de smakelijke j geur van spek trgk door het huis, toen zij zijn i voetstappen op het kiezel hoorde. Hij liep blootshoofds, alsof de zegening van de zon hem 1 goed deed Hij bleef even voor het open raam staan, om haar goedenmorgen te zeggen. t „ïk ben naar den dienst geweest," zeide hij eenvoudig. „Welken dienst V vroeg zij met' effen stem. „Den vroegdienst. Het was prachtig, vrouw. Er i kwam niets tusschen, de ziel zweeft naar boven en komt dicht bij God. Misschien zullen wij er eens samen heengaan."* Zij keek hem een weinig bevreesd aan en de vraag, dif botweg van haar lippen kwam, deed 1 hem glimlachen. „Ik veronderstel, dat je gezond bent, Dun- 1 can „Heb je dnn gezien, dat mij iets scheelt, meid F „Neen ik moet zeggen, dat Je er goed genoeg uitziet. Maar het is niets voor je. De kinderen t slapen nog. Je hebt ze vreeselijk vermoeid. Hedennacht heeft Margie zich niet eens verroerd ofschoon zij geWoonbjk een onrustige slaap- j ster is." J „Ik ben MJ, dat rij rustig slapen. En hoe staat het met jezelf F „O, ik ben tegen daglicht wakker geworden Het was vriéndelijk van je, om den haard aan a te maken, maar ik ben zulk een weelde niet ge woon en juffrouw Osgood komt^s Zondags niet." j Hij sprong de keuken binnen door het breede j openstaande raam en keek met voldoening rond, v „Dit is oen goede plaats, Jeanie een ware haven. Je ziet er nog vermoeid rit, meid. Dt zal j de kinderen na het ontbijt mm naar soa namen dersteld hebben, dat Karl i n krachtige per soonlijkheid was. Hij wns e^n ‘p-ribal vnn vele invloeden. En moge Madein mnen worden vergeleken met St. Helena, Karl kan men niet vergelijken met Napoleon. Later keek Jeanie Heriot terug on dien Zon dag als op een van de gedenkwaardigste dagen van haar leven. Het duurde lang voor zij dien avond in slaap viel en toen zij den volgenden morgen «rakker werd, terwijl de zon op haart bed scheen, had zij het bewustzijn, dat iemand juist TOt huis verla ten had door de voordeur. Terwijl zij opsprong, keek zij uh het raam en zag haar man, heelemaal gekleed, zich naar het hek begeven. Een soort schrik, dat hij, mis schien peinzend over haar woorden van den voe rigen avond, zou weggegaan zijn om den ton- denschen trein ergens te halen, ga|- Spoedj»em haar vingert, terwijl rij zich Weedde. De kinderen hadden zich na/hun langen, opge wonden, gelikkigen dag nog niet in hun bedjes verroerd en ril waren nog vast in slaap. picnic-mand klaar maakt, zal ik daar tot den namiddag met hen blijven.” „Heel goed, mnnr ik zal niets meer voor hen kunnen doen, als je weg bent, Duncan.'" „Dat zou een goede tijding voor mij zijn F antwoordde hij grillig, terwijl hij het brood be gon te snijden. Zij genoten samen hun ontbijt en het scheet Jennie toe, of de minnaar uit haar jeugd terug gekomen waa met de aangename atmosfeer va” het verloren tehuis. Maar dat zou natuurlijk niet duren! Dr>t gebeurde nooit in het leven, waar slechts ontgoocheling en ellende en har- tepijn hun pacht hernieuwen in het leven der menschen Het was maar een schijnpestalte, ongstwtfMW geboren uit de eenzaamheid, die hij thu» R«* vonden had. Nu zelfs als het in hem een voor bijgaand begrip van rijn verlies had gewekt, dan had het toch tets uitgewerlt Let wel, dat Jeanie hoegenaamd geen nadru! legde op zijn geloofsbekcntrnis betreffende rijt geestelijk leven. Daar rij onverschillig wm geworden, geloofde zij nist en kon ook inder daad niet begrijpen, dat de godsdienst werke lijk een verschil kon maken in het leven van eer man. Haar was dat slechts een gsdaelte van dr tooisels van het teven. Sommigen droegen e» meer, omdat het hun zaak of beroep was, zoo- als “geesteliiken en omdat de omstondigUdee ze er mede in aanraking bracht Van de groote, leidende, beteugelende bezie ling dar liefde voor den Heer Jen» had rij wri- nig kennis en geloofde niet er aan. Du» kroop **J m dien tijd in het donker rond. Terwijl zij naar beneden rende en haar blouse op de trap dichtknoonte, weerklónken de klok ken voor den vroApd'enst in de heldere, zonni ge lucht. In de keuken stond zij verwonderd stil, want het vuur brandde en de haard was netjes schoon, het water kookte en het raam stond onen om de zon binnen te laten! Zij, die nooit de ondervinding gehad* hebben van diensten, die de jiefdc met gulle vreugde verricht, zijn somtiids ontsteld, a!s zij die dien sten onfvangen. Maar zij zijn ook bijna zonder uitzondering vlug met hun dank. Jeanie Heriot dacht meer aan den kleinen dienst, dien haar’ echtgenoot haar bewezen had dien Zondagmorgen in de oude Pastoriekeuk'-n dan Aan al de hnrtstochteJIrke woorden, die hij den avond te voren gesproken had. Het was de tastbare uitdrukking van zijn spilt en van hem komende, drukte zij hoAdeelen uit. Want hij was nooit dat soort man geweest, maar was veel meer een type van het heerschon de mannelijke schepsel, dat het uiterste eischt van zijn gezellin. Er was voor haar niets anders te doen, <lan een weinig af te stoffen en het ontbijt klaar te maken. Zelfs de kolenemmer, die bij het haard- ijzer stondé was hoog opgestapeld met kojeiv noodig voor onmiddellijk gebruik. s Ofschoon zij niet bemerkt had, dat hij iets droeg» ging zij toch naar zijn kamer op een ontdekkingsreis en was verlicht, toen zij zag, dat de paar dingen, die hij meegebrsebt had, in het rond lagen, ofschoon het bed keurig terug geslagen lag, om alle» goed- te laten luchten Deze dingen schokten Jeanie Heriot en maak ten haar een weinig bevreesd. Wadheer al on ze eerst ontvangen indrukken omtrent een per soon worden uitgewischt, weten wij om onge twijfeld niet terecht te vinden en vreeran voor hebreen «r voiffvn Mi. rustige, effen stem was zeer ontmoedigend r een men van Heriot's eenigszins vorhieven "<r, maer hij trachtte geduldig te zijn. niet in, dat jij schuld hebt en als jij ’omen lieve, dan zulten wij mis- h* n Sl°-Öt verloren huis weer op Oor U*tn j” een eroote' wijde ruimte, waar zü l en plaats M’ ziin om te ,even J aakte een licht geruisch met haar rok- wwi(l zij opsprong. V» o** hem verlaten ging, zeide hij: t. R* 48111 b<ter dee^ n0®r d® h*r“ I tasch daar Hiaten en 1 ^«nneti nuj wel herbergen l^ven.B?n’ Xeï4e badaard. „Je kunt hier niet re4*n tór wereld’ WB»rom je aken itn kUïmen a!t *e no» at wtZi *even’ Duncan' dan xa! n®0*- mJr,Jerliet hem, alsof rij bang was, hK tom kv Z’i11 oogen verhelderden wtro\S°r den lieren- ouden tuin «tapte AUVERTENTIEPRIJS» Uit Goud» en omstreken (babomwad» tot deo bewrgkringH J—fe regels 1.80, elke rsgel meer 0.25. Van buiten Gouda as den bezorgkring: 1—-ft regels f 1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën In bet Zaterdagmmmer 20 bijslag op den prya. Uefdadigheids-advertentiën do helft van den prijs. INGEZONIH N MEDEDEELjNGKNi 1—4 regels ƒ2.00, elke regel maar ƒ0410. O> de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden medodeellngen b(j contract tot «eer geradoeea* den prfjs. Groots letter* en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenkomst van Bollede boekba»* delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaataing aah hst Bureau rijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t» zün. TEl-ESIUHMES. BX-KEIZBR KARL VAN HABSBURG, f Funchal, 1 Apr it (R.). Karl van Habs burg ie overleden. Funchal, T Apr?!- (R-)- Karl is te half twaalf overleden. Zijn gemalin en oudste koon waren aan het ziekbed. K«rl bleef tot het laatrt toe bij bewustzijn. Het "Stoffelijk overschot van den ex-keizer worden gebalsemd in afwachting van de overbrenging nanr zijn vaderland. Zita had zich aangeboden Voor de toepassing van bloedtransfusie, maar de geneesheeren weiger den daartoe over te grim. Als bewijs van eer bied hebben alle winkels gesloten. Algemeen geeft men bli’k van medelijden met de weduwe en de kinderen. Boedapest, 2 A p r i(B. T A.) De regent Horthy, alsmede minivte"-president RatWen hebben aan ex-koningin ZHe telegram men ven deelneming gezonden. DE CONFERENTIE TE GENUA. Een verklaring vm Poincsré. P a r IJ sT A p r f J. (Havas). In de Kamer heeft Poincaré verzocht de overéénkomst van Was hington te ratificeeren en zich op die wijze aan te sluiten bij het edelmoedige gebaar van presi dent Harding. Poincaré sprak verder over de conferentie te Cannes en zette uiteen, dat Duitschland, wat de kwestie der schadevergoeding betreft, zijn ver plichtingen tegenover Frankrijk nog niet geheel was nagekomen, doonde betalingen welk» het tot dusver had verriem. Poincaré zette de om standigheden uiteen, hebben geleid tot het besluit voor het houfflw ven de conferentie van Genua en voegde er bij, dat nooit eenig verband heeft bestaan tusschen Frankrijk» adhesie voor het houden van die conferentie en het sluiten van de Fransch-Engelsche ©veereenkomst. Poincaré las daarop de resolutie van Cannes voor en verklaarde, dat Turkije niet ta Genua was uitgenoodigd, daar de geallieerden meenden dat deze confgifntie een Europeesche conferen ce moest zijn, temeer deer Turkije nog niet in staat van vrede met de geallieerden verkeert. Poinc^jé ging daarop de nieuw© waarborgen na nopens de uitvoering van het program van de conferentie te Genua en die het gevolg waren van zijn memorandum. Deze voorzorgsmaatregelen waren z. 1. niet overbodig rn door deze te nemen, wilden wij aan het nobele en humane denkbeeld door zekere onmisbare :ea1iteiten meer vastheid geven. Sprekende over het aanbod, dat hem door de vertegenwoordigers van de Russische Sovjet- rageering te Londen, Berlijn en Praag werd ge daan inzake de conferentie van Genua, legde Poincaré eenzelfde verklaring af als gisteren door hem werd geuit, waarbij hij nogmaals zijn brahtit vestigde, om niet, dan in samenwerking nrnt Frfinkrijks geallieerden, te willen handelen. Poincaré noemde de woorden, door Rathenau in den rijksdag ge verklarde. dat Frt...' koestert dan, te zamen voorbijgegaan was, dicht bij het hek van het Hoerenhuis. Het wbs wél geen groote gunst, maar tenmin ste had rif hem niet voorgoed weggezonden. Toen Heriot het hek doorgegaatrwas kwam een ander binnen een jongen van het post kantoor met een brief, dien men ©verzien had bij deatondpost, zeide hij met een verontschuldi ging van de postjuffrpuw. Jeanie bedankte hem, nam den brief mee naar binnen, en stak de lamp op de keukentafel aan. Toen glimlachte zij even, daar zij Ijet schrift van Margaret Bain herkende en verbrak het zegel Iets fladderde eruit in een handschrift, dat zij niet kende. Het was de brief, dien Elsa Marsden geschreven had en Marwaret toevertrouwd had om over te geven aan Dimcan Heriot s vrouw op het geschikte oogenblik. HOOFDSTUK XX. Karl van Habsburg, f I Den jongsten tijd luidden de berichten, die Funchal (op 't eiland Madeira) werden ge- over den staat van ex-keizer Karl’s ge- I agndheid uiterst ongunstig, al gaven de aller- feafste berichten weer te verstaan, dat de ge- j»e»heeren de hoop op herstel geenszins had- komen staten, bereidde zich op verzet voor. Het Ifen opgegeven. Deze hoop is nochtans ijdel ge- Weests op 1 April stierf de gewezen vorst der Iroegwre Donau-monarchie, balling «s lands, jam <ïe gevolgen eener longontsteking^ vier en Ijeitfg jaren oud. De loop der politieke geneurterussen In de we reld heeft zijn leven de bewogenheid gegeven, JÈe elkeen nog versch in 't geheugen ligt. Toen, Ier dagen zat, de oude keizer Frans Josef in 1916 het lijdelijke met het eeuwige verwisselde, Itódsl op 28 Juni 1914 de aartshertog Frans (Ferdinand te Serajewo met zijn gemalin werd riamoord (het feit, dat de groote Calamiteit i inleidde, waaronder de zwaar-beproefde wereld »og thans lijdt) werd Karl van Habsburg, de ■oon van aartshertog Otto Frans Josef, geroe- pen zoowel’ den Oostenrijkschen keizers-kroon als den Hongaarschen Stefanuskroon te dra- F0- Noch door vrede en voorspoed, noch door lengen duur werd Karis keizer-koningschap gekenmerkt. Den Centralen ging het in den grootea oorlog niet voor den wind en de dé- bficle dreigde bovenal in 1918, toen, nadat Karl in 1917 reeds heimelijk mot de Entente, door bemiddeling van zijn zwager Sixtus vn Bour bon, vredesonderhandelingen aanknoopte, eerst do groote militaire nederlaag een feit werd en Wel'lra daarna de revolutie In ’t land zelf het hoofd opstak. Men herinnert zich nog de feiten Hnr •>rije werd een sovjet-staat, Oostenrijk een ter 'ek en heel de machtige dubbel-monarehfa een kaartenhuis uiteen. Karl's dagen als monarch waren geteld, hij werd verdreven van den vaderlandschen bodem en Zwitserland nam hem op als balling. Het schijnt, dat bovenal de intrigante gemalin Cta de niet zeer sterke persoonlijkheid van Karl op een voor de rust van Centraal-Europa I gevaarlijke wijze heeft beïnvloed. Het is •en Jaar geleden, dat ex-keizer Karl, de Entente uitdrukkelijk de troonsbestijging na lijn abdicatie was verboden, desniettegenstaan de het Zwitsersche asylrecht schondop Pansch-Zondag verscheen hii in 1021 te Bpeda-. Pést, hopende rijn koningsrhan en keizerschap kunnen herstellen met de hulp der. moner- ïhistëft, die in Hongarije nog zeer talrijk zijn. Dé poging om zich weer in 't bezit te stellen *»n den Heiligen Stefanustroon mislukte echter •nnelijk, dank zij mede de houding van rijks- wgent Horthy, die zich nauwgezet hield aan de «nstituante, die de uitoefening door Karl van soevereine, rechten uitschakelde. Horthy be- !*ong den Zwitserscben balling tjrw<* te koeren |>Mr Steinamanger en het zal voor Karl voorts j«en deceptie ziJn geweest, dat niet heel het fe- |<er eendrachtiglijk zich bij hem aansloot, ter- |rijl verder het Hongaarsche parlement in steê Iran openlijk in te stemmen met Karl’s esra- Itede, de houding van |u«ie loop van zaken was voor de rust van Euro- I midden in de zee een tragi-komedie geëindigd. de meest gewenschte het bleef zoo-I In heel het gebeuren overheorschte echter ■doende bij een incident, in 't leven geroepen geenszins het tragische, omdat dit zou veron- officieele Hongarije dorst niet tegen dezen dub belen muur van tegenstand oploopen en zoo ge beurde het, dat Karl IV na rijn Paaschbezoek aan Hongarije smadelijk weer naar Zwitserland terugkeerde. Met bepaald open armen ontving t dit land den gewezen vorst, die rijn woord had gebroken, niet, maar niettemin Het het bem weer binnen zijn grenzen toeopnieuw moest hij de stellige belofte afleggen zich te onthou den van elke politieke activiteit en, mocht hij nochtans van zins ?'jn het Zwitsersch grondge bied te verlaten, de bondsregeering hiervan twee etmalen van te voren kennis te geven. Karl was echter onbetrouwbaar en blijkbaar kon hij zich niet onttrekken aan den invloed van de onderrokkenpolitiek ven Zita hoe het ook zij, hij schond in 't laatst van Oct 192! opnieuw zijn gegeven woord en enscèneerde zijn vlucht ditmaal nog veel bioscoopachtigerhij maakte toch van een vliegtuig gebruik, waarmee hij Zwitserland verliet. Was de eer ste maal bij de onderneming de koning alleen van de partij, den tweeden keer vergezelde hem Zita. Op 21 October sr‘n<’en de persbureau* plotseling, dat Karl te Orenburg was aange komen. De toeloop van troepen was ditmaal grooter «n wel dermate, dat er krijg werd ge roerd tusschen de aanhangers van Karl en, de regeeringstroepen van Horthy. De radicale le gitimisten moesten echter in den strijd, die ge lukkig niet al te veel slachtoffers maakte, al werd er met kanonnen geschoten, het onderspit delven. Vooral stelden de arbeiders bij Karl’s tweede escapade rich te weer; «ff waren bovenal beducht, dat het Beiersche monarchisme zich met het Hongaarsche zou kunnen vereenlgen en zoodoende een reactionaire, anti-arbeidersge' zinde macht vestigen. Het spreekt vanzelf, dat ook nu weer de Kleine Entente militaire afweer- maatregelen nam, hierin gesteund door *t pro- testeerend woord der groote Entente. De-geal lieerde vertegenwoordigers te Boedapest toch kregen van de ambassadeurs-conferentie (raad van gezanten) opdracht er bij Horthy op aan te dringen dat Karl van den, troon vervallen werd verklaard, de ex-monarch zelf gevangen werd genomen en van ’t Hongaarsche grondgebied verwijderd. Ook de Horthy-regeering was spon taan een eendere opvatting toegedaan en met aandrang stond zij dan ook op een afstand-doen voorgoed van den troon van Karl en diens zoon Otto. Behoeven wil nog in herinnering te brengen, dat Karl en Zita inderdaad in elften land en door eigen onderdanen gevangen werden geno men En dat Zwitserland daarna niet bereid was, ten derden male bij de neus te worden ge nomen Het zij genoeg vast te stellen, dat de gewezen koninklijke familie naar een ver, een zaam oord, het eiland Madeira, werd verban- nenin dit Jnterneeringsoord nu is op 1 Anrfl, Horthy apprecieerde, naar wij meldden, Karl gestorven en zoo is daar van zaken was voor de rust van Euro- I midden in de zee In heel h Ier

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1