irloren Tehuis. UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bode<SRAVEN, boskoop, goudkrak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- 89T lag 4-April f922. TEN LAND. ILLETON. 61* Jaargang I d, U.» OUDERKERK a. d. U„ QUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ■fin- „Ik ben juist tijd. (Wordt vervolg4)* jNNEMENTSPRUSr per kwartaal 2.25. per week 17 cent, met Zondagsblad rartaai ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* per post per kwartaal ƒ8.18, met Zondagsblad 8.80. ■momenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT SI, GÜUOA< to agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zyn dagelijks geopend van 9—4 uur.) Administratie ToL Int 82| ia TaL 545. het Engelsch door BTSSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LÏALL. k komt nooit de haat aan een erft enkel door daden van liefde. GROOTE MUNBRAND. Breslau, 3 April. (V. D.). In de Anselm- schacht bij Petenhof in het district Ratibor is een groote brand uitgebroken, dien men tot nu toe niet meester is kunnen worden. Zestien mijnwerkers werden dood, 38 met lichte of zware brandwonden gevonden382 man die aan het werk waren, zijn van de bovenwereld afgesloten. Het reddingswerk is aan den gang. De Russische delegatie, niet het minste vertrouwen hadden. Wanneer Berlijn, 3 April. (W. B.). Krassin is van daag te Berlijn aangekomen. Berlijn>3 April. (W. B.) Als vertegen- ve^1 wdordigers der Russische delegatie voor Genua, J die op het oogenblik op haar doorreis te Berlijn vertoeft, werden heden voormiddag de volks commissaris voor buitenlandsche zaken Tsjitsje- rin en Litvinof door den rijkskanselier dr. Wirth ontvangen in het bijzijn van den minister van buitenlandsche zaken dr. Rathenau. Voor he- van buitenlandsche zaken De Fransche militaire uitgaven. P a r ij s, 3r A p r 11. (Havas). In een rede, die de minister van financiën, De Lasteyrie, hield aan een banket van vertegenwoordigers der eco nomische en politieke pers, merkte de minister op, dat de Fransche begrooting voor de natio nale verdediging in 1920 het bedrag van 7.649 millioen franc bereikte, in 1921 6.358 millioen bedroeg en in 1922 was verminderd tot 4.910 millioen. Hierdoor is dus in 2 jaar tijd meer dan 2% milliard franc besparing verkregen. De Engelsche luchtvaart Londen, 3 April. (N. T. A. Draadloos). De Britsche luchtvaart voor burgerlijke dien sten wordt deze week weer uitgebreid. Engelsche. dagbladen gaan door de lucht naar Parijs en komen daar om negen uur aan denzelfden dag, als ze verschijnen. Vijf Britsche maatschappijen onderhouden nu diensten over het Kanaal. De meeste Britsche vliegtuigen doen de reis Lon den—Parijs in ongeveer twee uur. Met een tusschen Londen, Manchester en België en Italië. Londen, 3 April (N. T. A. Draadloos Op allerhoogst gezag wordt te Rome gemeld, dat de verloving van den Belgischen kroonprins met prinses Jolanda officieel zal worden afge- kondigd te Brussel, wanneer de Italiaansche ko- kinklijke familie een tegenbezoek brengt aan de Belgische souvereinen. Verlenging van den arbeidstijd in Zwitserland. Bern, I April. (W. B.). De Bondsraad heeft bij het parlement een wetsontwerp ingediend, waarin de bondsraad gemachtigd wordt om. in tijden van ernstige economische crises den we- kelijkschen arbeidstijd tot 54 uren te verlens gen. Motie van Vandervelde de balans van de laatste acht jaxgi wilde opmaken, dan, waren de communisten daartoe bereid. Radek noemde de door Vander- gestelde voorwaarden (gisteren in ons avondblad vermeld. Red.) een plompe poging tot vreesaanjaging. Onder gtoote opgewonden heid werden de verdere besprekingen tot Maan dag verdaagd. De jaarbeurs te Frankfort a. d. Mam. r tij n, 3 April. (N. T. A. Draadloos). De luchtdienst voorjaars-Messe te Frankfort is gisteren ge-1 Ierland zal binnenkort een begin worden ge opend. maakt. XEMAMMEH. 'JFERENTIE TE GENUA. April (B. T. A.) Hedenavond nmige geallieerde kringen verze- taliaansche regeering de overige in overweging heeft gegeven te orbespreking te houden, waarbij roordigers in gemeen overleg de aanzien van de werkzaamheden zullen vaststellen. April. (N. T. A. Draadloos), ordt tegengesproken, dat Lloy«t n reis naar Genua te Parijs ial met Poincaré voorafgaande be houden. 1 dit aangenaam en toen zij ze een verrukt drietal groo lidden, een opgewonden kind aan sthoudend, juist voor do kerk en té luiden, was zij zich bewust de lichtheid om het hart. Zelfs sgeerte om haar hoed op te zet- e te zijn, maar daar Duncan het 1 had, was ze te verlegen en tv om zich vrijwillig bij hen te Jeanie had het gevoel of zij Naomi reeds ja- ren van zeer nabij gekend had en was in het geheel niet overbluft door haar trotsere blikken, haar mooie kleeren of door het feit, dat deze de rijke juffrouw Speed was. Voor haar was zij slechts een zuster-vrouw, van plan het grootste allerwaagstukken te ondernemen en reeds ge deeltelijk ten onder gebracht door de moeilijk heden en voetangels ervan. „Ik hoop, dat ik u eens mag komen bezoe ken, terwijl ik hier ben. Wij zullen tot het mid den der week in Upleys blijven, daar wij bezoe kers hebben,” zeide Naomi. „Ja, kom, natuurlijk I Morgen, wilt u Tegen theetijd. Ik heb twee kleintjes waarop ik toezicht houden moet, maar zij kunnen den tuin inge stuurd worden. Ik heb nog nooit zooveel rust gekend, sedert ik hen gehad heb. Ik behoef hier niet alles voor hen te voorzien in deze godde lijke plaats. Ik kan niet begrijpen waarom iemand uwer, die het recht heeft hier te zijn, het kan uithouden in Londen te blijven Naomi beloofde den volgenden dag te zullen komen en nu ontvluchtte Jeanie, die de moeder en vader gereed zag op haar toe te stevenen, door een klein hekje, dat toegang gaf tot het taxispad, dat naar de Oude Pastorie voerde. Het was vier uur voor de picnickers terug kwamen. Wat deze Uren van volmaakte een zaamheid voor Jeanie Heriot waren, zal nooit algeheel bekend worden. Zij deed niets dan in den rieten luierstoel op de veranda liggen en luisteien naar de vogels en peinzen over het eigenaardig weefsel van haar leven. Maar op haar gelaat lag zonneschijn en haar oogen wa ren kalm, toen zij opsprong om hen te verwel komen, daar zij hun stemmen hoorde. Thee met nog iets erbij stond gereed in de keuken en zij waren nauwelijks gezeten, ol «r Uank MA «rebel aan da voordeur. Ontploffing. Boizenburg, (aan de Elbe in Mecklen-i burg), 3 April. (W. B.) Om de deelnemers Het rijksbergingsvaartuig Racer heeft Portee aan het feest van een vereeniglng schrik aan te jagen, legden drie jongens in den nacht van Zaterdag op Zondag aan den buitenmuur van het feestlokaal schietkatoen; door de ontplof fing daarvan werd een naburig kantoorgebouw beschadigd, werden meer dan honderd venster ruiten verbrijzeld en talrijke personen door glas scherven gewond. De daders werden aangehou den. vertrouwen in de Fransche regeering. Par ij s, 3 April (R.). De besprekingen over de buitenlandsche politiek zijn geëindigd met een motie van vertrouwen in de regeering, die met 484 tegen 78 stemmen aangenomen werd. ,Jk ben zoo in mijn schik met juffrouw Speed, dokter. Zij is zoo geheel verschillend van wal ik verwacht had."' „Wat hadt u dan verwacht F „Nu, niet dat zij zoo eenvoudig en vrfends schappelijk zijn zou. Natuurlijk zijn zij zoo rijk, dat een arme vrouw als ik bang voor hen is. Ik was een weinig boos, toen ik hoorde dat u met haar zou trouwen, maar nu ben ik blijde.” Ferguson rookte een paar ©ogenblikken ut stilte en zijn ernstig ge’aat droeg een eigenaar* dige uitdrukking, alsof hij met zichzelf overt legde. „Mevrouw Heriot, ik wenschte, dat ik mij zoo zeker gevoelde omtrent mijn huwelijk als u doet Ik heb een buitengewonen eerbied en be wondering voor Naomi. Zij is een van de beste vrouwen, die ik ooit gekend heb. Maar ik vree*, dat dit niet voldoende is voor een huwelijk. Ges looft u van wel ,Jk ben geen rechter,” zeide zij flauwtjes, „en het komt mij voor, dat het op de menschen zelf aankomt ik bedoel men kan geen regels en wetten maken voor het huwelijk. Wat voor den eenen man spijs b, b voor den anderen vergif, en dat kan ook van de vrouw gezegd worden. Maar indien ik een man was, zou ik niet vreezen het te wagen met Naomi Speed. Zij heeft iets om op te bouwen. Iets moois en waars en zij is in haar hart een echte vrouw. U hebt haar met de kinderen gezien: dat is de toetssteen. Ik moest bijna voor haar buigen.” Ferguson nam zijn pijp uit zijn mond. D uitsch-Am erikaansche besprekingen. B e r I ij n, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Uit Washington wordt gemeld, dat er Duitsch- Amerikaansche onderhandel ingen op handen zijn over de wederzijdsche eischen, De bijeenkomst der drie Internationales. Berlijn, 3 April. (W. B.) Bij de heden ge houden conferentie der drie Internationales hield dngsrede, waarin hij er op wees, dat de conferentie geen samensmelting der drie Internationales ten doel had, maar slechts een eerste poging was om in bepaalde en alle arbeiders rakende kwesties tot een ge- Lloyd George wees erop, meenschappelijk optreden te komen. Daarop las r Clara Zetkin, uit naam van de delegatie der derde Internationale, een verklaring voor, vol- r„ gens welke alle drie Internationales een een- heidsfront van het gehéele proletariaat moesten vormen. Dat was een gebiedende eisch des tijds, omdat de bourgeoisie probeerde Duitschland door schadeloosstellingen leeg te plunderen, Rusland kapitalistisch Jn economisch onder het juk te brengen en alle lasten van den oorlog op de arbeiders van alle landen af te wentelen. Daarom moest, op’zijn laatst tijdens de confe rentie van Genua, een conferentie van alle socia listen der wereld bijeenkomen om de confe rentie van Genua te nopen zich bezig te houden met de dringende aangelegenheden der arbei ders. In een scherp antwoord zei de leider der Bel gische socialisten, Vandervelde, als voorzitter van het hoofdbestuur der tweede Internationale o.»., dat aan een samengaan van de arbeiders met de communisten niet valt te denken, zoo lang de Russische sociaal-democnaten nog in den kerker moeten smachten. De bolsjewist Radek verklaarde in zijn ant woorden, dat de bolsjewisten in Vandervelde i Goud op den bodem der zee. Londen, 2 April. (N. T. A. Drandlooali Dmmm. K mouth verlaten tet hervatting van zijn taak oni het goud naar boven te brengen, dat tijdens den oorlog in den gewapenden kruiser Laurentta gezonken ia ter hoogte van de Noordkust vaw Ierland. Het goud, ter waarde van enkele mile lioenen pond sterling, werd medegevoerd ia staven ter zwearte van ongeveer 20 pond. Doos de bemanning van de Racer zijn gedurende de werkzaamheden verleden zomer enkele honden* den staven geborgen, maar een aanzienlijk aan© tal moet nog naar boven worden gebracht. DE IERSCHE KWESTIE. Nieuwe excessen. Londen, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Een politie-patrouille stuitte op een sterke af* deeling soldaten, die tot de aanhangers van Da Valera behoorden en zich oefenden in een afge* egen bergachtige streek bij Cookstown (graaf-* schap Tyrone). Er onstond een hevig gevecht, waarbjj talrijke dooden en gewonden vielen. Onderscheiding voor een Dfensch plantkundige Kopenhagen, 3 April (N. T. A. Draad-* oos). De Koninklijke Zweedsche Academie heeft ie Linnaeus-medaille in goud toegekend aan dr. Eugenius Warming, een zeer bekend Deensch plantkundige en vroeger hoo-leeraar aan de universiteit te Stockholm. Do Deensche gezant Ie Stockholm ontving de medaille als gevol-* machtigde voor prof. Warming, wiens hoogs eeftijd hem verbiedt de reis naar de ZwcedscM hoofdstad te doen. DE DOOD VAN KARL VAN HABSBURG W e e n e n, 3 April. (V. D.). Naar in mo* narchistische kringen verluidt, zou ez-kelzer Karl in zijn laatste wilsbeschikking bepaald hebben, dat zijn lijk naar Wvenen moet wor den overgebracht om daar in de keizerlijke graf kelder te worden bijgezet Universeels erfge namen zijn zijn kinderen. Zita heeft rentege- not van het particulier eigendom in Oosten rijk, bestaande uit een tweetal kasteelen, 7K| millioen in baar geld, 5 millioen aan levens verzekeringen, waarvan echter de rente gecon- fiskeerd is. Volgens een ander bericht zou Karl in Funchal bij de Portugeesche Bank groots schulden gemaakt hebben. De Hongaarsche les gitimisten zullen, naar verder beweerd wordt een krachtige agitatie gaan ontwikkelen, tenein de te be werkingstel ligen, dat ex-keizem Zita tot koningin-regentes verheven wordt tijdens ds minderjarigheid van kroonprins Otto. Madrid, 3 April (B. A.). De koning van Spanje heeft den paus telegrafisch uitgenoo* digd met hem samen te wttken om te verkrij* gen, dat aan ex-kelzerin Zita en haar kinderen de noodige middelen worden toegestaan om lint hun onderhoud te voorzien. Berlijn, 3 April (N. T. A. Draadloos). De dood van ex-keizer Karl wordt in de Duit* sche pers zakelijk besproken, met betuiging van zuiver menschelijke deelneming. Te Weenen moet het doodsbericht minder indruk hebben gemaakt dan verwacht werd. Te Boedapest heetscht rouw. Boedapest, 3 April. (W.-B.). Op eer bijeenkomst van do gezamenlijke legitimistteche partijen is besloten den oudsten zoon van Knd *eggegaan waren, dacht Jeanie rer naar de kerk te gaan. Toen )ude Pastoriekerkbank gevraagd r eenzaam en sloeg de menschen ‘«is gade, die binnenkwamen en vulden de Speeds met hun fetal, van wie Ferguson er een e bijna onmiddellijk en wachtte ’ar te spreken bij het kerkpor- naar buiten ging. de vreemdste plaats op aar- tenrijl Mj hartelijk haar handen •twhier* Heriot drong er op aan te gaan en dadelijk ^daarna liet hij tot Jeanie's ontsteltenis Fergu son en Naomi Speed de keuken binnentreden. „O, Duncan, hoe kon je nu zoo iets doen? Juffrouw Speed is niet gewend aan keukens,” zeide zij verlegen. Maar Naomi lachte vriende lijk. „Als dat zoo h, dan wordt het nu dat ik er een leer kennen,” zeide zij. „O, jij liev e engel, kom eens bij mij, toe 1” Het was Margie's rond engelengezichtje, dat haar bekoordeen nadat zij de jam van haar 'mondje had afgeveegd, kwam de kleine meid bedaard naar haar toe, om gekust te worden. Er werd plaats gemaakt aan de tafel en meer dan een was verwonderd, toen Naomi verzocht tusschen de kinderen geplaatst te worden. Haar oogen glansden toen ’r’ zich naar Margie toe boog, om haar wat t< fluisteren en de kin deren gedroegen z ch jegéhs haar of zij een oude vriendin wa*. Kinderen weten, wie ze bemint en zijn nooit traag in het beantwoor-’cn van o to-nadering, die van een hart komt, dat hen begrijpt. Jeanie voelde eén soort menschelijke-en vrien delijke warmte om haar hart en haar geloof, dat de wereld slechts een schrikwekkende wil dernis was, werd geschokt. Jk ben nog niet over de eigenaardigheid heen, u hier te ontmoeten, mevrouw Heriot,” zeide Ferguson, toen Heriot met Naomi en de kinde ren weggingen om de heerlijkheden van den stroom te ontdekken. „En u ziet er uit als een ander schepsel.” „Dat ben ik ook, dokter,” zeide zij beteekenis- vol. „Zoudt u misschien graag op de veranda) willen zitten en rooken?” Hij stemde toe en toen zij de gemakkelijke stoelen govonden hadden, zeide Jeanio vder* I dalük: 1 (iOIIISIHE WIJ!1\T. jlad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen iJV’regdo uo^ik^wVmÏÏ^vmBtS“ (behoor*n“a dan b««onrtrta<)i 1—5 regels ƒ1.55. elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën^het bijslag op den pry's. Llefdsdigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEKUNGENt 1-4 regels 2.00, elke mgel meer 0A0. Oe d« voorpagina 50 hooger. Gc vone advertentiën en ingezonden mededeel Ingen by ©ontreet tot seer gereduoesa* dm prijs. Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advortentibn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van solfode hoeictuun dolaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vMr de niaatatea aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. „Mevrouw Nugent Ferrara heeft mij de Oude Pastorie geleend en ik ben hier met de kinde ren." „Nu, u ziet er veel beter uit Waar zijn zij?" „Zij zijn met hun vader naar zee gegaan," antwoordde zij en zij kreeg een kleur. ,Js dit juffrouw Speed, Dr. Ferguson?'” vroeg zij scherp, wat hem bewees dat zij niet verder op dit onderwerp wilde doorgaan. Naomi, die haar naam hoorde noemen, kwam naderbij en de voorstelling had plaats. Zij gin gen samen het pad af. „Toen wij in St Pancras gehoord hebben, dat u met Dr. Ferguson zoudt trouwen, heeft ieder een in de parochie u benijd daar ben ik zeker van, juffrouw Speed," zeide Jeanie buiten ge hoor van Ferguson. „Maar ik waarschuw u, dat hij u nooit geheel zal toebehooren. Een dok- tersvrouw moet zich daarin weten te schikken." Zij sprak uit werkelijkheid en goedgezindheid, maar zij zag dadelijk dat om de een of andere reden deze woorden haar schenen te wonden. Zij haastte zich die wonde te heelen. „Natuurlek, beuzel ik maar wat!" zeide zij vlug. „Wat ik tracht u te vertellen is, wat een goede man hij is en welk een vriend der armen. Én ik hoor, dat u hem zult weg halen, naar het West-End en dat wij hem nooit zullen weer zien „Neen, werkelijk niet Wij blijven in Oakley Square dat kunt u hun allen vertellen, als u weer terug bent zoodat zij hun dokter niet zul len verliezen." „Jeanie mocht .Naomie Speed reeds gaarne van het eerste oogenblik harer ontmoeting. Bij deze twee moesten geen afgronden overbrugd wor den. Zij begrepen elkander dadelijk. Dat gebeurt slechts zoo nu en dan in het leven en het ia ds crroadzlag voot blijvends vrisnrirhsn, goedkeuring en ratificatie worden voorgelegd. Vrede zou tot gevolg hebben, dat de E en andere onderdanen gehoor verkregen Russische rechtbanken en dat de Russische dercanen op hun beurt gehoor kregen bij de Britsche rechtbanken, voorts de vestiging van de gewone agentschappen, waardoor de handel in vreemde landen wordt geleid. Er diende een of andere diplomatieke vertegenwoordiging te zijn, maar de aard en de omvang van deze ver tegenwoordiging hingen niet alleen af van de voorwaarden die Rusland bereid was te aan- vaaiden, maar ook van een tastbaar bewijs, dat het zou geven om zijn goede trouw te toonen. - - - -- Lloyd George besloot met te zeggen, dat er F,,e«nc*1 Adler de openft geen sprake kon zijn van een volledige diplo- matieke vertegenwoordiging ten behoeve Van Rusland, tenzij de mogendheden ervan over- .tuigd waren, dat het waarachtig poogde zijn be loften na te komen. Liuyu «ucmikc ncc» t',u‘,/|ci Z kin.‘ui de del- dat de jongste verkiezingen voor het Lager- Zetkin,^uit ^naam van de. delegatie der huis de verkiezing van arbeidersteden tot re- "r sulfaat hadden gehad ten gunste van een onver wijlde erkenning. Wij zijn voornemens een ge matigden en voorzichtige© weg te bewandelen. Wij doen ons best om in overleg met Frankrijk te werken en houden gelijken trek met dit land. Bij het behandelen van het Russische vraagstuk hebben wij reken'ng gehouden met redelijke vooroordeelen tegen een volk, dat alle gevoe lens geweld heeft aangedaan, maar als wij er niet in slagen vrede te sluiten, omdat er man nen zijn, die hetzij hier, hetzij elders niet zoo ver willen gaan, zal de beweging niet in hun richting zijn, doch van hen af. (Reuter meldt nog, dat het amendement der Labourpartij, spijt uitdrukkend over de beper king van het bestek der conferentie en der re geering het vertrouwen weigerend, met 379 te gen 84 stemmen verworpen werd. De motie van vertrouwen is aangenomen met 372 tegen 94 stemmen. De liberalen, de leden van de arbei- ders-partij en enkele unionisten hebben er te gen gestemd). déjeuner genoodigd, waaraan ook Duitsche parlenwnWieden en vertegenwoor digers van industrie, htflfdel en geldwereld zul len deelnemen. Berlijn, 3 April. (W. B.) In overeenstem ming met het besluit van den rijkskanselier heeft de minister van buitenlandsche zaken, dr. Rnthenau, aan de te Berlijn vertoevende leden der sovjet-regeering fret Rusrischc geznnt- schapsgebouw Unter den Linden 6 ter beschik king gesteld. Berlijn 3 April. (W. B.) Tusschen den Berlijnschen vertegenwoordiger der Russische Sovjet-regeering en h©f Duitsche departement van buitenlandsche zaken is een regeling ge troffen inzake het herstel van het Duitsche gezantschap te Petersburg alsmede de verblijf plaats der Duitsche vertegenwoordigers te Moskou. De Duitsche delegatie. April. (N. T. A. Draadloos), r Duitsche delegatie naar Genua ran den minister van buitenland- lathenau is bepaald op 8 April. Wirth zal op 5 April Berlijn al oraf nog in Frankfort a. d. Main wonen. De motie van vertrouwen in 't Lagerhuis aangenomen. April. (R.). In verband met de Joyd George voorgestelde motie i waren de Lagerhuisleden heden ile verschenen, maar er was niets opwinding. Lloyd George zeide n van de motie, dat zij het La lt stelde zijn goedkeuring uit te iet doel en de strekking van en delegeerden naar de conferentie mneer zij om deze of gene reden verworpen, zou dit neerkomen van wantrouwen in de regeering. w de beperkingen, opgelegd aan conferentie, zeide hij dat deze st in de conferentie van Boulog- festeld maar te Cannes. Hij was at de beperkingen billijk waren, ken, die herziening van de ver- niet behoorlijk door een der- ntie konden worden behandeld, obleem dat de conferentie van andelen, was het herstel van het den internationalen handel, dat g was vernield. Een van de eer- de conferentie zou hebben te s het, vraagstuk van het herstel m. moest een gezonde grond- •p rnen te werk kon gaan en het feiijk zijn, dat er een devaluatie zou moeten plaats hebben. De iter niet wachten totdat de va lt tot pariteit. Wat noodig was, en de landen moesten ertoe wor- un begroetingen in evenwicht te ial was echter noodzakelijk, dat vrede tot stand kwam. besprak uitvoerig het Russische te Cannes aangenomen resolu- dat Rusland alle voorwaarden n, die de beschaafde gemeen- n aangenomen als een toetsteen letheid om toe te treden tot de tier naties. Rusland moest zijn irkennen. Niemand koesterde «le denmiddag zijn de leden der Russische delega- t het onmiddellijk zou betalen, tie bij den minister maar het moest de vei antwoordelijkheid ervoor Rathenau op een op zich nemen. Nadat Lloyd George de voor- waarden geschetst had, die in de resoluties van Cannes vervat zijn, stelde hij de vraag, of Rus land ze zou aannemen. Er waren teekenen, die wezen op een volkomen verandering in de hou ding van Rusland. De hongersnood was het groote middel geweest, dat Rusland de oogen had geopend wat betreft zijn afhankelijkheid van zijn buren. Lloyd George wees op de merkwaardige rede var. Lenin, door deze in Nov. gehouden. Hij zeide, dat, indien deze rede in waarheid de ge dragslijn van Rusland bel\plsde, er een grond slag was, waarop men met Rusland kon pra ten. Indien op deze voorwaarden vrede kon woi*- den gesloten, zou hij aan het Lagerhuis ter >rge-.„_. Britsche bij de on-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1