Verloren Tehuis. ÊUWS- ENT ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN* 14898 V^oensdag 5 April 1922. 61* Jaargan UITEN LAND. 1UILLETON. AJIBACHT, JBI^^NWOUDE, BODEGRAVEN,BOSKOOP, GOUDffilAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. T ?rentiè van Genua was bijeengeroe- t vraagstuk te overwegen van het her- ntjpa’s economisch leven, dat in stuk- ebroken door den verwoestenden in den obrlog. De volken waren, inplaats te werken om Europa te herstellen, dor achterdocht en riepen moeilijk- weuwe kunstmatige beperkingen in 't ►ote legers stonden klaar ord op te de volken, die reeds overbelast waren ngen, hidden nog bovendien de lasten voor het op de been houdéh- van rtige legers, welke noodzakelijk waren om het vermoede gevaar af te wen- •nferentie van Genua was bijeengeroe- beste methode te onderzoeken voor van de orde uit deze verwarring en erstellen van den voorspoed uit dezen n toestand. a. d. D.» OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN. )it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen* rffei 4.H, GOETHE. Morit vervolgd)) durft men niet voor kuische ooren at kuische harten niet kunnen ontbe- t, met aandach end, zich bewust l}e terughouding, ;i Uit het Engelsch door E WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. votie werd verworpen, omdat het doel nferentie onaanvaardbaar was. of de ta politiek niet de goedkeuring van nocht verwerven, of omdat het Huis ten, dat een andere delegatie het land tou vertegenwoordigen, zou dit gelijk een votum van wantrouwen in de re- OVERZICHT. eorge heeft in het Lagerhuis ingediend: „Dat dit Huis de besluiten die door den Oppersten Raad te nomen zijn, als grondslag van de con- n Genua en Zijner Majesteits regee- sunen bij haar poging om daaraan ef- en." lier zeide, dat de motie het Huis de d verschafte de doeleinden en plan- j conferentie van Genua goed te keu- or zijn ambtgenooten in het kabinet vas in den vorm, waarin hij haar had W Heriot u bent ëen vrouw met be est dit reeds lang en ik heb uw terug- sid dikwijls bewonderd. Ik heb meer ft u denkt en het is omdat ik weet, dat jen ten voile onderzoekt, dat ik ge wit met u te mogen spreken, daar ik mij begrijpen zult." ichèen in haar stoei weg te zinken. veel geleden, maar juist heden ben ^*ter van of een deel van dat lijden “Jn binnenste voortkomt en dus mijn “d is geweest. Ik heb met opzet een K ,'ïïSn «"'“i ,erwif' ik d’ in*"- had kiftten verwijden, begrijpt u En Jat den raad, dien ik u misschien kan teraf toch geen groote waarde zal ot het wel een reedge- I ikti^ een soort uit (iüllffllE COURANT. T - - - - - W - W f Zij zeide laatste woorden met een kracht en heftigheid, die hem bijna deed ontstellen. „Ik zeg u dit ik, een vrouw, die ten deele geleden heeft door hetzelfde. Daar u mijn raad gevraagd heeft en een gedeelte van uw leven voor mij heeftwblootgelegd, zal ik u vertellen, wat mij al die jaren gescheeld heeft. Ik heb mijn man aan zijn belofte gehouden, toen hij onverschillig werd, maar het geval werd an ders. Terwijl ik pu weet wat ik weet omtrent het harteleven, raad ik u toch, Naomi te hu wen I Daar ligt vrede voor u en de liefde zal komen. Zij zal u weten te winnen, zij is zoo edel, mooi, dapper en kalm I O dokten zij is wel waard gewonnen en op prijs gehoiden te worden." Haar ontroering veranderd* haar, verraste haar zelfs. Het had ook uitwerking op Dan Ferguson. Hij stond op met een anderen trek op zijn gelaat. ,Jk zie mijn plicht. Ik zal hem volbrengen. Ik zal het andere vernietigen." „Het is zóó uitgebrand I Een lokaas van den duivel I" zeide zij, met éen vreemden, viuchti- gen glimlach. „Het zal zijn natuurlijken dood wel sterven, als u het die gelegenheid biedt. Trouw haar en trouw haar spoedig, dokter en neem haar mee hier vandaan I Stemmen klonkeh in hun nabijheid en Heriot en Naomi kwamen door het boschje naar tip veranda. Ferguson hield zich bezig met zijn pijp, dlc uitgegaan was, maar Jeanie stond op en ginj, Naomi zonder vrees tegema J haar schoon gelaat onderzoo! van den groeten trots erop, die bijna overging tot droefh»»*. „Ja, daar was oen oneindigs ontvanWiikhwd I Uitsluiting in Zwitserland Zürich, 4 April. (B. T. A.) De uitsluiting der Zwitsersche schrijnwerkers is Maandag be» gonnen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad n- kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* ranco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, y onze agenten en loopers, den boekhandel en de postlpntoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 821 factie TeL 546. terwijl ik hoopte, dat het andere wel zou ko men." „En is het niet gekomen?" „Niet de liefde, waarover de menschen schrij ven en praten en die, dat ben ik verplicht te zeggen, ik iederen dag zie in sommige van de nederigste hqjzcn in St. Pancras. Maar zelfs dat zou mij niet in verwarring gebracht hebben maar, ik heb iemand anders gezien „O," zeide Jeanie scherp, „dat is slecht!* „Het was hier, de eerste vacantie op het einde der week dat ik op Upleys gekomen ben, nadat Naomi en ik verloofd waren. En zij was weinig meer dan een kind de dochter van mevrouw Ferrars, Joy. Heeft u haar gezien?' „Zeker heb ik haar gezien," zeide Jeanie langzaam. „En ik begrijp, dat als ik een man was, ik mis schien ook zoo zou gevoelen. Maar och, wat moet u doen?" „Ik vecht er tegen. Maar het is nu moeilijker, omdat ik haar dikwijls ontmoet, soms twee keer op een dag. Zij woont nu met haar oom in do St Bede's pastorie en zij trekt den geheelen tijd met het volk- op en neer. En ik weet, dat ik niet in staat zijn zal, het langer bij mij te houden.” „O," zeide Jeanie weer en de scherpe klank bleef in haar stem. „Arme Naomi. U u ge looft dan, dat juffrouw Ferrars misschien ook van u houdt?" „Ik heb geen reden dit te zeggen geen schijn van hoop en ik ben er ook niet zeker van, dat ik zulks wensdt De veronderstel niet, dab ik haar het ooit ieggen zal. Zij is te jong voor mij, mevrouw Heriot. Er zullen wei vijf» tien jaar tusschen ons liggen. Ik heb geen plan, het haar ooit te zeggen. Waarvan fk niet zoo zeker ben, is, of het mirn plicht niet ia, het Ne- voor lijden en God mocht verhoeden, dat die op de proef gesteld zou worden! „Ik vrees, dat wij moeten teruggaan, Dan,"' zeide zij tot haar minnaar. „Wij zijn ma^r weg- geloopen, mevrouw Heriot, en moedtiit heeft nog twee gasten." „Geliefden Webben voorrechten, die niet aan gewone menschen geschonken worden," zeida Heriot schertsend, en toen kreeg Naomi een lichten blos. „Maar ik ben hier morgen weer uitgenoom digd, om aan de rivier te spelen!" zeide »iL terwijl zij haar lange handschoenen uit haar zalf haalde. „Wij blijven hier het grootste gedeeltp van de week, dus hoop ik, dat ik terug komeaf) mag, mevrouw Heriot en dat u ons ook zult komen bezoeken. Misschien breng ik morge» mijn moeder we! mee. Kom dan. Dam ander» maken ze het ons thuia nog moeilijk!" Zfj namen afscheid en ofschoon Naomi sickl een weinig verwppderde over den stevige») handdruk van Jeanie Heriot, maakte zij daarop* geen toespeling, zoolang zij binnen gehoorwijd< te waren. „Ik houd van die vrouw, jij niet Dan F vroeg zij, toen zij den tuin verlaten hadden. „Heeftk zij geen belangwekkend gezicht Ik ben er zev ker van, dat het werkelijk de moeite waard ia haar nader te leeren kennen. Zij zijn een e«d^ paar, maar ik mag haar het liefst." Het is eigenlijk “1 aleggen. Ik heb die verloving t> «2”’ r zeir«'chtire redenen en m,Jn togen voordeel op het oog, der zeide, dat hij het eerst zou hebben sperkingen, die waren gesteld aan den an de conferentie, omdat, voorzoover erv het offideele amendement van de artij meer in het bijzonder niet zoozeer van de conferentie als haar omvang tij geloofde niet, dat een lichaam, zoo- t te Genua bijeen zou komen, de her- r bestaande verdragen behoorlijk zou spreken, zelfs als men ervan uitging, ischelijk was. De verdragen'van 1919 schadeloosstelling niet geschapen. De len waren niet te wijten aan het feit, adevergoeding werd gevraagd, maar moest worden hersteld. De premier an toe, dat, wat Duitschland ten slot- nen betalen, niet moest worden afge- r wat het thans kan betalen, nu het, rest van Europa, zich trachtte te van de vernieling van den oorlog, ediging van het houden van de con- de Lloyd George, dat het onjuist was, dat, aangezien een conferentie niet gedaan, waarvoor zij was samenge- conferentie daarom mislukt was. Als e,y«onderstelling uitging, zou Europa en hersteld. Als er eenige voortgang akt in de richting van de oplossing vraagstuk, zou een conferentie haar bben gerechtvaardigd. ier merkte voorts op, dat de handel Engeland en Frankrijk» Parijs, 4 April. (Havas). Het Engelsch» kabinet zond een nota? aan de Fransche regee* ring, waarbij zij deze aanzegt, dat de Fransch* Britsche overeenkomst, voor het geval Frankrijk binnen den gestelden termijn van 3 jaren, die binnenkort afloopt, de aan Engeland wegens,ge- 1 leende gelden verschuldigde interesten niet •Jk mocht hebben betaald, niet zal worden here nieuwd. TELEORMHIEa. DE ECONFERENTIE TB GENUA. Berlijn, 4 ApriL (W.-B.). Van gezagheb bende zijde wordt gemeld, dat het niet Juist is, dat de Duitsche rijksregeering met de Russische delegatie voor Genua overeenkomsten aange gaan heeft over een gemeenschappelijk optre den. Londen, 4 ApriL (N. T. A. Draadloos). De Indiërs Daliba Merwanjee en Dalai, leden van den Raad van Indië, zullen zich als vertegen- ADVERTENT1EPRIJ8: Uit Gouda en omstreken beh00rende tot den besorgktingt* 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en dan bazorgkrin,.-: 1—-5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zatenlugmtmmer 20 by slag op den prijs. Llefdadigheids-auvertantlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; 1—4 regels ƒ2.05, elke regel xneer ƒ0,50. On de voorpagina 50 honger. Gewone advortentiön en hmezonden tnededeelingen btf contract tot teer geredu<*—r- den prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomxt1 van snliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau *ün ingekomen, teneinde van opname verzokcnhta sijn. omi te zeggen. Mag ik over een paar weken met haar trouwen, terwijl ik die gevoelens koester jegens een andere vrou^r?" „Zoudt u de bruiloft niet nog een poosje kunnen uitstellen? Misschien is dit iets, dat niet blijvend is. Het is haar heerlijke jeugd, dat weet ik! Zij is juist als de ochtendglans. Zij heeft u doen denken aan al de jaren, die u ver loren hebt." „Dat is zoo," kreunde hij. „Ik heb mijn ziel verkocht voor een schotel linzen." „O, neenu heeft hard gewerkt en uw plicht gedaan en andere menschen geholpen mij, onder anderen!" zeide Jeanie vroolijk, terwijl zij in haar hart zocht naar het wijze en passen de woord van raad. „Zal de bruiloft dan spoe dig plaats vinden?" „De datum ia vastgesteld den acht-en- twintigsten Juli." J3n u gelooft, dat Naomi geen vermoeden heeft?" „Ik ben zeker van niet. Wij beroemen ons er op, verstandige lui te zijn, weet u? en zij is beslist niet veeleischend. Ik bewonder en vereer haar dermate, dat ik het u niet zeggen kan." „Maar u wenscht haar niet te trouwen," zei de Jeanie met een zachte, moeizame stem. „Wat kan er dan gedaan worden voor u en haar „Dat wil ik juist vragen." Zij peinsde een oogenblik en keek onderwijl naar de dichte bcschjes waar de vogels bezig waren te zorgen voor hun jongen. „Nu, ik zal u wat zeggen dan moet u er mee doorgaan! Ik heb Naomi vandaag voor den eersten keer met u gezien, maar haar liefde •voor u is in haar oogen te lezen. Het zou haar het hart breken F U hebt het recht niet, het te doen. U zult er mee moeten doorgaan belooft u mij, dat w’t dóórzetten T gen leaning, heeft Hennes, de rüjfiminister van financiën, buiten de agenda verlflaard: De rijksdag heeft in langdurigen arbeid een werk op het gebied van belastingen volbracht, dat niet alleen in da geschiedenis van het Duitsche volk, maar ook in de geschiedenis van de belastingwetgeving in alle landen de hoogste mate van lasten vormt, die ooit aan een volk zijn opgelegd. Het werk, dat door de groote meerderheid van den Rijksdag is gesteund, zal non het buitenland met nadruk toonen, dat het Duitsche volk bereid is de enorme verplichtin gen, die het na den wereldoorlog zijn opgelegd, ook financieel na te komen. De minister wees met beslisthed de pogingen van het buitenland af om dit offer van het Duitsche volk te klei- neeren. Als het Duitsche volk volgens eigen besluit zulke ongehoorde-4nspanningen getroost, dan kan het aanspraak maken op een recht vaardige beoordeeling van deze prestatie en wel getoetst aan de mogelijkheid fot prestatie. De minister eischto verder, in zijn kwaliteit van financieel bewindvoerder van het Duitsche volk, dat men niet zou trachten, naast de geweldige lasten van het verdrag van Versailles nog an dere verplichtingen op belastinggebied op te leggen. Bij een vergelijk van den belastingdruk in de landen afzonderlijk gaat het in geen geval op bepaalde belastingklassen eruit te lichten. Integendeel: men moet elk land naar de bjjzon- rekening houdende met >t inkomen en de levens standaard van de bevolking, alsmede de ver schillende koopkracht van het geld, beschou wen. Het is ten slotte onjuist de belasting per hoofd van een welgesteld land te vergelijken met die van een land, waarop heel het gedicht van een verloren oorlog drukt. Na zorgrtildig onderzoek van deze gezichtspunten, waarmee geen rekening te houden lichtvaardig zou zijn, hebben de rijksdag en de rijksregeering den be lastingdruk op het Duitsche volk tot de uiterste grenzen opgevoerd. Wie van het Duitsche volk meer eischt, heeft geen goed inzicht en beseft niet de ongehoorde mate van belastingen, die door de tegenwoordige besluiten aan het ge- heele Duitsche volk worden opgelegd. Herrie in den Prubischen Landdag. Berlijn, 4 ApriL (W. B.). In het Pruisi sche Huis van Afgevaardigden ontstonden he den levendige incidenten tusschen de linksche en rechtsche partijen bij de bespreking van voorvallen in de Cadettenschool te Lichterfel de. De onafhankelijke socialist Kohn viel de vroegere leerlingen dier school Hindenburg en Ludendorff aan. Hierop volgden roerige tooneelen. Van de banken der linkerzijde klon ken toejuichingen; do Duitsch-nationalen rie pen „Kwajongensachtige brutaliteitVer scheidene onafhankelijke socialistische en ébm- munistische afgevaardigen snelden naar de Duitsch-nationalen. De afgevaardigde Meijer (onafhankelijken) werd door vrienden terugge houden van handtastelijkheden. De afgevaar digde Schulz wierp een bundel papieren naar de tegenstanders. Ten slotte gelukte het aan den voorzitter Leinert de rust te herstellen. KAPP. Leipzig, 4 April. (W. B.) Nadat het ver zoek van Kapp om een., vrijgeleide reeds door de Kamer van onderzoek van het Rijksgerechts- hof was geweigerd, is dit thans ook door den eersten strafsenaat van het hoogste gerechtshof, waartoe Kapp zich in hooger instantie had ge wend, verworpen. woordigers van Indië aansluiten bij de Britsche delegatie naar de conferentie van Genua. Weenen, 4 ApriL (W.-B.). Naar de Nw>e Freie Presse van goed-ingelichte zijde verr«tat, zullen nog voor de conferentie van Genua pftats Vindt, bondskanselier Schober en Schanzer, de Italiaanscho minister van buitenlandsche zaken, eerwondprhoud met elkaar hebben. Par ij s, 4 ApriL (Havas). Havas bevestigt het bericht, dat Zondag of Maandagochtend te Genua een voorloopige bijeenkomst zal plaats vinden, teneinde een gemeenschappelijke werk wijze vast te stellen voor de conferentie van Genua. Naar men in parlementaire kringen weet mede te deelen, was in den ochtend in den minister raad besloten, dat aan de Fransche delegatie ter conferentie van Genua slechts een vohnacht of leferendum zal worden gegeven, zoodat het aan nemen van een ingediend voorstel slechts zal kunnen volgen na ruggespraak, met Poincaré. Volgens de opvatting der Fransche regeering zouden de ter conferentie genomen besluiten slechts het karakter van adviezen aan de onder scheidene regeeringfBn moeten dragen en zou den de mogendheden daar niet definitief door gebonden zijn. De Britsche pers over Lloyd George. Londen, 4 April. (N. T. A. Draadloos.) Over de gisteren door Lloyd George in het dere verhoudingen en 1 Lagerhuis gehouden rede Schrijft de Daily* de verhoudingen van hel De conferentie der drie Internationaig B e r 1 ij n, 4 April, (W. B.). De zitting vn« heden der socialistische conferentie werd door Clara Zetkin geopend met een toespraak, wahm In zij vei klaarde, dat het bestuur had besloten de besprekingen voort to zetten. Daarop nao* Macdonald hot wooid en zeide, dat hij de hoop op overeenstemming nog niet had opgegeven» want de verklaring van Clara Zotkin betreffen* da een eenheidsfront der drie internationale» met terzijdestelling van nllu afzonderlijke bes z f langen liet de deur open voor verdere onder» handelingen. Macdonald verlangde, dat de ven legenwoordigers der drie Internationale» bins dende verklaringen afleggen, want ander» heeft hot geen doel verdere besprekingen te houden. Als voorwaarde voor een algemeen» conferen* t’e verlangt Macdonald, dat Üe drie punten, die .hij zal opstellen, worden aangenomen. r Sweraejef. B e r I ij n, 4 April. (W. B.). Hedenmorgei is hier de laatste gezant der Russisch» scha regeering Sweraejef overleden. Het proces der valsihe munters, Dusseldorp, 4 April. (W. B.) In bef groote proces der vnlsche munters, waarbij 40 personen waren betrokkene werd do voornaam ste beschuldigde Classen tot 13 jaren tuchthuis cn tien jaar eerverlies,'27 beschuldigden tot ge» vangenisstraffen van 6 jaren tot 9 maanden ver» oordeeld en 12 beschuldigden vrijgesproken. Jrnnnes ter dood veroordeeld. Bergen, 4 April. (B. T. A.). langdu» rigo debatten heeft het Assisenhof van Heno gouw-n den verrader Jcnnnes wegens spion» nnge ter dood veroordeeld. DE MILITAIRE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK Parijs, 4 April. (Havas). Bl| de behande ling van een tegenontwerp»van Bén&xet tot bef verminderen van den militairen diensttijd 12 maanden, heeft Poincaré betoogd, dat voor do veiligheid van het land en de uitvoering dor verdragen een diensttijd van 18 maanden ver» eischt is. Pas wanneer do omstandigheden het later zullen gedoogen, zal de regeering een kor ter diensttijd onder oogen kunnen zien. Het te» gen-ontwerp Bénazet werd met 514 tegen 227, stemmen verworpen. P a r ij s4 ApriL Qlevas). In militaire krin» gen beschouwt men de verwerping door de Ka* mer van het tegenvoorstel van Bénazet als een teeken, dat de meerderheid der Kamer thans in principe voor een diensttijd van 18 means den is. van Europa van het grootste belang voor Enge land was, niet alleen dired, maar ook indirect. Het feit, dat de internationale handel was ineen gezakt was iets, wat zeer in het bijzonder op Engeland zijn invloed oefent. Een van de eerste dingen, die de conferentie van Genua moest trachten te doen, was de kwes tie van het herstel van den wisselkoers, want de geldkoers was van haar ankers geslagen en dreef hulpeloos met den stroom mee. Om dit te verweznl ijken was een van de eerste punten de volken te nopen hun begroetingen in even wicht te brengen. Een tweede belangrijk punt was de kwestie van den vrede in Rusland en den vrede met Rusland. Hier was hij genaderd tot een onder werp, waaromtrent een gewettigde vrees mis schien den vrede verduisterde. Totdat de vrede zou zijn hersteld, konden de handel, de zaken en de arbeidsmarkt over heel Europa niet wor den hersteld. Europa had datgene noodig, wat Rusland kon leveren. Rusland was het grootste onontgonnen land ter wereld. Hét bezat arbei ders, het had kapitaal noodig, maar het zou geen kapitaal krijgen zonder vertrouwen en vrede te verzekeren, zoowel in het binnen- als in het buitenland. En ook kon Duitschland niet aan de volledige eischen tot schadevergoedihg voldoen, voordat Rusland was hersteld. Maar, voegde de premier er aan toe, Rusland moet alle voorwaarden erkennen, die worden opge legd aan en verwacht worden van een be schaafde gemeenschap, als een proef van ge schiktheid, voordat het in de gemeenschap der volken wordt opgenomen. Was Rusland bereid, deze voorwaarden te aanvaarden? Er waren aanwijzingen omtrent een algéheele wijziging van haar houding. De hon gersnood had Rusland de oogen geopend voor zijn afhankelijkheid van zijn buren en de nietig heid van den, staatsvorm, dien de sovjet-vegee- ring had voorgestaan. Wilde Rusland de voor waadden aanvaarden, dan zou er een werkelijke grondslag voor den vrede aanwezig zijn. Maar dit zou geer) verdere erkenning van Rusland met zich brengen, voordat het Lagerhuis die goedkeurde. Er zou geen volledige diploma tieke vertegenwoordiging in Rusland zijn, voor dat den mogendheden voldoende was gebleken, dat Rusland de bepalingen van zijn belofte pro beerde uit te voeren. De keus was, dat men niets moest doen, voor dat op een goeden dag werd gemeld, dat een sovjet-regeering van een totaal verschillenden aard in Rusland was ingesteld. Maar, vroeg de premier, wanneer zou dat gebeuren? Ten slotte verklaarde Lloyd George, dat het Engeland's zaak en plicht was te streven naar het vestigen van een volkomen vrede over heel Europa, teneinde de ernstige vraagstukken van handel en werkloosheid^ op te lossen. News, dat Lloyd George het klaarblijkelijk eens is met het voorstel van den minister-pre sident van Tsjechó-Slowakijé, dr. Benes, om Rusland een proeftijd te geven, waarvan zijn latere diplomatieke erkenning zal afhangen en om inmiddels den internationalen handel tus schen Rusland en de andere mogendheden door middel van zaakgelastigden te doen plaats heb ben. De Manchester Guardian zegt, dat ondanks het optreden van oipositie, er geen reden be staat om er aan te twijfelen of de premier, als vertegenwoordiger 4es lands in deze groote zaak, kon bogen op de goede wenschen van het geheele Huis. De doeleinden, die hij zich stelt, zijn in hun geheel goed en voor de wel vaart van Europa urgent en noodzakelijk. Tsjitsjerin over Lloyd George’s rede. Berlijn, 4 April. (W. B.). De leider der Russische delegatie voor de conferentie te Ge nua Tsjitsjerin berichtte in den loop van een onderhoud met een medewerker der Voss. Ztg. over den indruk, dien de verklaringen op giste ren van Lloyd George op hem maakten. Hij noemde het iets heel bijzonders, dat Lloyd Ge orge in de eerste plaats als de gewichtigste taak der conferentie te Genua de algemeene ver mindering der landleger» had geëischt. De ge heele wereld had er belang bij, dat deze onver dragelijke oorlogslasten werden verminderd. De delegaties van Estland en Letland. Berlijn, 4 ApriL (N. T. A. Draadloos). De Letlandsche delegatie is heden te Berlijn aan gekomen en zal morgen haar reis naar Genua voortzetten. De Estlandsche delegatie wordt tegen 6 ApriLte Berlijn verwacht. DE DUITSCHE BELASTINGEN. Hennes aan het woord. Berlijn, 4 April, (W. B.) Na de aanne ming van enkele wetten, 00. die op de gedwon- Parij Genua

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1