GOUDA EN OMSTREKEN un FTON. ITerlorfin Tehuis. ;uws- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ♦899 Donderdag 6 April 1922. 61* Jaargang t blari verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ITENLAND. JIBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER, a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. lSTI L te bereiken, eerste klasse dienst van treinen, versterkende lucht en frissche heuvels, prach- tigen zijtak van de Chiitem Hills, hoogeUjlc uur berust op minderheden. V. HARTMANN. te hij Uit het Engelsch door WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Godfrey Hale, dien Margaret Bain een wind buil genoemd had, ging weg van de Strand en tocht het Bureau The Interlude op in Northamp ton Street. Ben kleine man met een vermoeid gelaat, een OVERZICHT. pert zich de niet-ongeestige adver- dagen ook door ons uit een der ie bladen overgenomen: LIEVE AL VA 12 geboden. Benige belastingbetalers. gras van het aan. werkeljfk, Dan?" ton Street. 1 zij in d ze richting krachtige pogingen heeft gedaan. En t-aar uit haar jóngste handelinger viel af te leiden, 8(*h«’'sn de Duitsche regeering oprecb* te wenschen haar verplichtingen na ie komen, ondtinks de moeilijkheid, die het op brengen van de daarvoor -/ereischte middelen biedt. Penson getuigt dan ook o. m.: „Men voelt zich geneigd erop te wijzen, dat het, gezien den tegenwoordigen, zeer kritieken toestand, nauwe lijks nuttig kan zijn de Duitsche regeering zon der eenig bewijs te betichten van kwaden wil." De Tsjecho-Slowakische dele gatie. Praaag, 5 April. (W.-B.). Dr. Benes, de minister-president, vertrekt vandaag via Duitsch- land naar Genua. en West-Pruisische delegatie. Volgens beriohten in de bladen uit Koningsbergen antwoordde de president op de resolutie o. a., dat do rfjksregee- ring niet zou ophouden om met alle macht te strijden voor het recht van Duitschland op de bedreigde dorpen. De banden, die Oöst-Pruisen verbinden met het overige deel van Duitschland, zijn onverbreekbaar. De resolutie is ter kennis gebracht van de Duitsche en Pruisische regee- ring. TELEORAMMEB. DE CONFERENTIE TE GENUA. De Duitsche afvaardiging. Be r 1 ij n5 April. (W.-B.). Op het minis terie van buitenlandsche zaken heeft heden, on der voorzitterschap van staatssecretaris von Simons, een bespreking plaats gehad met door de regeering benoemde deskundigen over met de conferentie van Genua samenhangende kwes ties. Vooraf hadden drie sub-commissies over de economische, financieele en verkeersvraag stukken beraadslaagd, waarover rapport werd uitgebracht. Daarna heeft men in een alge- meene gedachtenwisseling de voornaamste be ginselen voor Genua besproken. .Berlijn, 5 April. (W. B.). Het vertrek van dr. Wirth naar Genua, dat aanvankelijk vandaag zou plaats vinden, is tot morgen uit- gesteld, fiOUDSCHE comw ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den bszorglndngli 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkringz 1—5 regels 1.5fi. elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiên de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEÜEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elka regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereducaer» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomitt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Penson komt tot de conclusie, dat er in Duitschland wel -talrijke uiterlijke teekenen van prösperiteit zijn, maar dat deze prosperiteit een zeer onsolieden grondslag heeft. Hij vergelijkt Duitschland dan ook veeleer met een reconva lescent na een zeer ernstige ziekte, die weer wat kleur en wat trek krijgt, maar, wanneer hij niet oppast, groot gevaar loopt in te storten. De patiënt moet natuurlijk de operatiekosten en de doktersrekening betalen, wat volgens overeen komst in termijnen moet geschieden: het bedrag van hetgeen kan worden betaald evenals de tij den tusschen de termijnbetalingen hangen vol gens Penson af van het herstel zijner gezond heid en den tijd, dat hij weer volledig aan het werk kan gaan. Geleid door dit inzicht, komt Penson op voor een volkomen verandering van de eischen inzake de schadeloosstelling, hoewel hij, wat de schuldkwestie betreft en bijgevolg ook wat aan gaat het gerechtvaardigde van den eisch, dat Duitschland de aangerichte schade binnen de ta grenzen van het mogelijke moet herstellen, ge- jjM heel het Entente-standpunt inneemt. Eén uit spraak is met name belangrijk. Hij schrijft n.l, dat, gezien het feit, dat Duitschland’s econo mische positie uiterst kritiek is, elk onverstandig optreden zelfs gemakkelijk zou kunnen leiden tot een nationaal bankroet. Sir Henry Penson is de opvatting toegedaan van hen, volgens wie van werkelijke welvaart in Duitschland geen sprake kan zijn, zoolang de mark niet haar sta biliteit, zij 't dan niet haar normale waarde, heeft herkregen. Aan den anderen kant weet hij wel, welke crisis het herstel van de Duitsche valuta na zich zal slepen: „Onder alle personen in Duitschland, die het vraagstuk hebben bestudeerd, bestaat één vaste overtuiging, n.l. dat weWs-waar het, herstel van de mark voor het volledig herstel van Duitsch land alsmede der wéreld absoluut noodig is, maar dat het niet kan plaats hebben zonder als eerste gevolg een meer of minder volkomen in eenstorting van Duitschland in industrieel en fi nancieel opzicht na zich te slepen." Penson breekt voorts met de opvatting, dót het Duitsche volk minder zwaar is belast dan het geallieerde; hij komt tot de uitspraak, dat de belasting, die het Duitsche volk is opgelegd, ongehoord zwaar is. Wat b.v. de inkomstenbe lasting betreft, wijst hij er op, dat de Duitsche inkomstenbelasting veel zwaarder is dan de En- gelsche. Aan belastingontduiking, in erger mate dan in Engeland, gelooft hij niet en ter verkla ring van groote achterstanden, met name wat de inning der inkomstenbelasting betreft, wijst hij op de technische moeilijkheden, die de nood zakelijkheid om aan een geheel nieuwe machi nerie voor de belastinginning het aanzijn te ge ven, met zich bracht. Het spreekt vanzelf, dat Penson ook een oor deel uitspreekt over de jongste Entente-nota. Hij merkt dienaangaande op, dat uit den zeer zwaren belastingdruk, die de Duitsche regee ring op het volk legde, schijnt te bHjken, dat zij de belastingschroef tot zeer dicht bij de grens vin de belastingcapaciteit heeft aahgezet. Maar om de schadeloosstelling te kunnen betalen, is z i. meer noodig dan het opleggen van belas- .gen of zelfs een goed-werk^r^ innings- systeem: n.l. dat de staat bij machte moet zijn meer te ontvangen dan te innen, dus gedaan te krijgen, dat er een inkomstensurplus is. Tot dusve- is de Duitsche regeering hiertoe niet in staat geweest, al geeft Penson ruiterlijk toe, dat Van zijn hand verschenen JHistoiro du i'uhs turkampf en Su’-se", „La Question Mili:aire’*t „La Neutrality Beige", „Le Porti Catholique^ ses succès ses périls". Ook bestuurde hij ge- ruimen tijd de „Revue Générale". Alle bladen, zonder één uitzondering, brengen hulde aan de nagedachtenis van graaf Woester De Katholieke Vingtième Siècle zegt, dat zijn dood een zwaar verlies beteekent voor de ka* tholieke partij, het parlement en het land. Ook de Libre Belgique laat zich in denzelfden zin uit en ziet niet goed in wie zijn plaats als leider zou kunnen innemen. De liberale Indépendapce Beige meent, dat met het sterven van Woeste een politiek tijdvak wordt afgesloten. Ook dit Klad brengt hulde aan dezen hartstochtelijken politicus, die zich steeds met fanatisme tegen alle sociale hervormingen verzette, maar toch een eerlijk tegensiander was. De Peuple, het hoofdorgaan van de socialistiscl^partij, herin nert eveneens aan den door Vroste geboden tegenstand, maar voegt er aan toe, dat hij een van België’s grootste staatslieden is ge weest, iemand met een groot sprekerstalent en een buitengewone petiviteit. Ook de Standaard het blad van do Vlaamsche katholieken, dn» Woeste èn om zijn ondemocratische opvattin* gen èn om zijn anti-VInamschgozindheid zoo vaak en nooit anders don zeer vinnig bestreed, noemt hem één vun de glorieuze kampvechter* uit den gulden tijd van do katholieke partij en schrijft verder„Was. het te verwonderen, dat de staatsman na de vier jaren, waarop een we« rekl werd onderstboven gewenteld, niet de aan- passing vond bij de nieuwe tijden? In de nieuw* orde van zaken, waarheen de katholieke parti) richting koos, had de heer Woeste niet meer dezelfde leidende ról als voorheen. Maar het kan niet worden gezegd, dat hij zijne opvat tingen als een hinderpaal heeft gezet tegen de vernieuwing van de katholieke partij. Wij heb ben steeds nis katholieke Vlamingen met den gepasten etobied en vrijmoedigheid daarop ge wezen. Wij brengen nu met denzelfden eerbied en oprechtheid aan den vereerden ontslapen* de hulde, die hij heeft verdiend. De katholieke partij heeft in hem een dienaar verloren, zoo- als zij er niet veel in haar schoot heeft geteld* Een sterke persoonlijkheid is uit ons politiek leven verdwenen. Een hoogstaand karakter, een trouw kind van do kerk, Is niet meer.” Graaf Woeste zal in de Knmer vervangen worden door den heer Van Nieuwenhove uit Geeraardsbergen, een VlaamsAgezinde, wat een aanwinst beteekent voor de katholiek* Vlaamsche Kamerfractie. De Volkenbond en Zwitserland. Bern, 5 A p r i 1. ^B. T. A.) De staatsraad be raadslaagde heden over hpt rapport van den fe deralen raad omtrent de tweede bijeenkomst van den Volkenbond. Motta, sprekende over de wei ghing van Zwitserland om de Volkenbonds- troepei\ bestemd voor Wilna, het Zwitsersche grondgebied te doen overschrijden, wees nog maals op het feit, dat dit geschiedde uil nood zaak, door de omstandigheden geboden, maar dat het hier geen principe betrof. DE ONDRELINGE SCHULDEN DER GEALLIEERDEN. Londen, 5 April. (R.). Reuter verneemt, dat Engeland aan de geallieerden een nota heeft gericht, waarbij het verklaart, dat het, wijl het gedwongen is geworden de rente te betalen van zijn schuld aan de Ver. St., zich het recht voor behoudt betaling te vragen van de rente van de oorlogsschulden der geallieerden aan Engeland. De nota legt er den nadruk op, dat Engeland thans volkomen geneigd is rente te betalen aan Amerika. De Engelsch-Amerikaansche overeen komst, die voor drie jaren gesloten is en waarbij de rente van de schulden werd opgeschort, ein digt 15 Juni en de overeenkomst voor drie jaren tusschen Engeland en zijn schuldenaren loopt eveneens bijna onmiddellijk af. De grensregeling in Pruisen. B e r 1 ij n5 April. (W.-B.). Den rijkspresi- dent was over de kwestie der vaststelling van de Duitsch-Poolsche Weichselgrens een resolutie overhandigd van de naar Berlijn gezonden Oost- aanbevolen door de geneeskundigen daar heb je het! Zoo is het in do verbeelding, maar in werkelijkheid is het anders, Heriot. Het is een mijl van het station, het rieten dak lekt een weinig, als het hevig regent; en de tuin kost meer dan hij voortbrengt. Rozen? Er zijn er mil- lioenen; maar mijn vrouw, die de dingen bij den iraum noemt, zegt, dat zij een shilling per^. stuk kosten.” „Heb je een contract?" vroeg Heriot belangd stellend. „Ongelukkigerwijze hebben wij er een voot drie of vier jaar. Wij beginnen nu juist het dorde; ik kan er niet binnen het jaar af en zooals ik gezegd heb, geen rooden cent om de huur te betalen. Ik zeg je, dat de omgeving, daar doodsch is en ik blijde was vanmorgen eruit te kunnen gana. Mijn vrouw wil gaam* naar Londen terugkomen en weer haar dames- modezaak beginnen. Weet je, zij heeft een» een goed© in Noord-Londen gehad en bij God! die bracht meer op dnn de boeken. „Noord-Londen?" herhaalde Heriot; en da belangstelling op zijn gelaat werd grooter4 „Welk deel?" „Zij zat daar in den omtrek van Holloway- Parkhurst Road, om heel precies te zijn. Maat) zij was daar algemeen bekend. Zij heeft zelf? japonnen voor mCTiscben in Zuid-Afrika ge maakt. Zij zeurt er altijd over. Indien ik naar. Londen teruggaan wilde, zou zij weer begin** nen zegt ze. Maar wij zijn aan handen en voetert gebonden, en al* je misschien hierop wat voor* schot zoudt willen geven, Heriot," voegde W| erbij, met een onschuldig vertrouwen, „dnni zo* ik voor eeuwig j«i schuldenaar blijven. 4 (Wordt vwdHj ging zich van hem wist te bevrijden, door voor i te stellin iets te eten. En toch was er iets innemends en ook iets erbarmelijks in dien man, die zoo weinig met zijn leven had gedaan. Een klein succes in het begin van zijn letterkundige loopbaan, veroor zaakt door eenige .schilderachtige verhalen van de Zuidzee-eilanden, hadden hem ongelooflijk opgeblazen gemaakt en hij geloofde dat hij een tweede Stevenson was. Maar sedert had hij nooit meer zoo iets goeds gemaakt en hij was nu in derdaad in geldverlegenheid, om te kunnen voortleven. Heriot keek rechtuit naar het bruin papieren pakje, dat hij van vroeger kende. „Je kunt het hier laten, als je wilt, Godfrey, en ik zal het eens inkijken, als ik vanavond naar huis ga. Ik kan je nu niet vragen, plaats te nemen, omdat ik mijn tijd meer dan noodig heb."' „Dat is bij jullie kerels altijd hot geval, vol gens jezelf; het is maar een blinddoek", Zeide Hale vriéndelijk. „Ik zit er leeliik in, Heriot, ik kan mijn huur niet betalen die vervalt over morgen en ik weet niet wat ik doen moet. Heriot van nature een goedhartig man en nu onlangs nog veel meer toegankelijk geworden voor alle menscheljjke zorgen en dwaasheid, leunde even terug en besloot gelaten het ver haal van ellende aan te hoor en. „Niet voor den eersten keer, Godfrey, wil ik wedden. Hoeveel is het?" ‘.Ongeveer zcs-cn* twintig pond. Een vreese- lijke huur voor de woning; maar natuurlijk be talen wij voor de ligging en den tuin bij de heide, sedert die ontdekt is ,or den hausse- zaakwaarnemer en den speculeereaden bouwer.” „Buiten Aylesbury weg niet?” zeide Heriot, voor een ©ogenblik belangstellend. „Amarsham h het station; gemakkelijk om jjONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* nco per post per kjrartaal ƒ8.15, meh. Zondagsblad 3.80. jxanementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* ome agenten en loopera, den boekhandel en de postkantoren. )nie bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie TeL Int 82; factie TeL 545. OPPER-SILEZIË. De Duitsch-Poolsche besprekingen. Genève, 5 April. (W. B.) Volgens een of- ficieele medcdceling van het secretariaat van den Volkenbond heeft Calonder de Duitsche en Poolsche gevolmachtigden uitgenoodigd voor een conferentie op 8 April, om alsnog te troph- ten ten aangzien van de likwidatie der Diyfsche bezittingen in Poolsch-Opper-Silezië een ver gelijk tot stand te brengen. Indien deze poging gèen succes heeft, zal Calonder de beide gevol machtigden uitnoodigen tot een openbare zit ting in het secretariaat van den Volkenbond op 12 dezer en in deze zitting zijn uitspraak bekend maken. „Zeg mij precies wat je doen zou.” „Nu, ik zou het zoo regelen dat wij konden] trouwen op een registratie-kantoor en denzelf den dog zouden wij naar Amerika kunnen ver trekken, daar ik reeds vooruit onzen over tocht en alles zou besproken hebben. Ik heb een groote vacantie noodig. Wij zullen naar het Verre Westen gaan en zien, of wij Charlie kunnen vinden." Naomi’s hart sloeg snel, haar adem ging in kleine vlugge stooten. „Maar vader en moeder? Zouden die niet vreeselijk boos zijn „Wij zouden het erop moeten wagen. Als'wij ons nu er toe zetten, kunnen wij juist ontsnap pen, voor de uitnoodigingen de wereld in zijn. Kom, Naomi I Ik geloof eerlijk, dat dit de beste kans op geluk voor ons is." Het was een opperst oogenblik tusschen deze twee en beiden gevoelden het. Maar na een vluchtige ingeving om alles te wagen, trok Naomi zich terug, getrouw aan de overlevering der Speeds. „Het doet mij zoo vreemd aan, Dnn, maar het zou niet recht en niet eerlijk zijn tegen over de lui thuis. Moeder zou ons nooit ver geven. Bovendien is het zoo dwaas, ik kan het niet doen!" r Het licht sfierf weg op Fe’i’giison’s’ gelaat. „Natuurlijk kah je niet. Ik ben een dwaas ge weest, het te verwachten of te veronderstellen. Vergeet het alle* maar, Naomi. Je hebt gelijk. Wij zijn te oud, om te spelen.” HOOFDSTUK XXL r kers zouden gestraft willen zijn met en penning: zij betalen aanmerke- de Duitsche klachten over den be- vemeemt men ten allei^, kant. De rtaan daar heel nuchter tegenover at de Duitschers niet alleen onnoo- sbaar maken, maar dat den Fran- door den fiscus nog veel brutaler r de ooren wordt getrokken. De in herstel denkt er net eender over strekking van haar jongste noft in Duitschland vergt, dat het mil en aan nieuwe belastingen aan het Ie oplegt. Er is welvaart genoeg in redeneert men in Frankrijk: het A maar dood an zijn burgers kun- aderiating velen. De Duitsche rijks financiën, Hermes, heeft gisteren vezen op de oifWehoorde mate van lie aan 't Duitsche volk worden op- b bondige strekking van zijn lang 5e: de rijksdag en de rijksregeering Juitsdhe volk tot de uiterste gran de opvatting in Engeland Ook »n, die, de belastingen van den En- .et die van den Duitscher vergelij- iclusie uitspreken: het loopt zoo’n iet die Duitschers; zij schrejlwen geslagen worden de gemiddelde >or den fiscus veel ergér belast dan le Duitscher. Maar nu komt plotse- ry Penson, een bekend Oxfordsch idkundige, met een klein boekje g, dat getiteld is: Is Germany u s die tijdens den oorfog voorzitter informatiebureau van den oorlogs mens de Parijsche vredesonderhan-- selfden post bekleedde, heeft in het t jaar een bezoek gebracht aan De indrukken nu, die hij opdeed éiten, die hij vaststelde, legde hij ngenoemd boekje: Is Duitsch- varend? Penson ging niet naar >m dit boek te schrijven, maar hij naar hij geRrigt, omdat hij in tot de ontdekking kwam, hoezeer ■n, die hij tot dusver huldigde, van afweken en omdat het hem voor jen in Engeland, die niet in staat de wa.arheid te komen, deze niet- zouden kennen. Penson geeft toe, dat hij naar vas gegaan in de overtuiging, dat nd veel beter ging dan Engeland ijgevolg een ^root surplus moest uit de schadeloosstellingen betaald n worden en dat hem pas, wat hij d zag en wat hij van de eerste hiitsche autoriteiten hoorde, over- Duitschland’s welvaart veel meer n werkelijkheid. je wel vertellen, ik ben bang voor Laten wij de wet zelf in handen 'ereenvoudigen en weggaan, voor ingen verzonden worden." wat ben je toch een rare than! enblik bereken je alles nauwkeurig, afstanden en het geld en het vol- w ?e^raaer je je als een lichtzin- Welke is nu de ware man Jde hij ernstig. „We hebben allen gedaanten. Ik verwacht, dat ik bij euwe zal ontdekken. Wel, wat zeg “J Je woord geeft, xal ik alles wel ttfl op het sa] hem eigenaan Van andere zijde wordt aan 't blad nog onder de bijzonderheden omtrent Woeste gemeld, dat zijn vader een Oostenrijker was. Treindieffttal in Frankrijk. a r o c h e, 5 April. (B. T. A.). In den nacht van 4 op 5 April is tusschen Parijs en Laroche een treirdiefstnl gepleegd in den posttrein naar de Miüdc’.lanosche Zee, di* slechts uit één poslrijtuig en enkele wagon» eerste klasse bestaat. De dieven hebben zich roegang veischafi tot den postwagen, waarin zich de Lngclsche post, b'-stemd voor ïtolië, bevond Zij maakten zi-h mi ester van 30 post zakken. De recheicho weid dadelijk met het ge val in kennis gesteld en is raids m$t het onder zoek begonnen. puntbaard en onrustige zwarte oogen en een onmetelijke begaafdheid om te spreken, was hij geen persona grata in het verblijf van een druk bezigen man. Er waren er verscheiden, juist in deze buurt, die bijzondeie Sanwijzigingen aan hun onderhoorigen hadden verstrekt, dat hij niet toegelaten mocht worden. Hij was een letterkundig man op verschillend gebied en bezat onloochenbaar een zekere gave zich schilderachtig uit te drukken, maar hem ontbrak bestendigheid. Juist in den ’antsten tijd was zijn werk treurig achteruit gegaa i. in plaats van aon sterkte te winnen met de jaren en ondervinding, en in deskundige kringen werd hij ronduit beschouwd, ais !emand, die in de maatschappij mislukt was. Een bruin papieren pakje, dat onbeholpen was dichtgebonden en hetwelk hij stevig onder zijn arm hield, wees het eerste doel van zijn zoeken aen. Hij zocht de uitgevers op en Heriot was toevallig de eerste, die op zijn weg lag. Het vzas een van Heriot’s drukste dagen, ter wijl hij de vellen voor zijn Juliaumracr voor de pers gereed maakte en een lich‘e uitdrukking van wrevel was op zijn gelaat zichtbaar, toen de deur opengeduwd werd en de droefgeestige verschijning van Hale zich vertoonde. „Hoe ben je hier gekomen?" vroeg hij nogfj grof. „Ik heb ze gezegd dat ik dezen morgen nie mand ontvangen kon. Zie je^niet, dat ik het tot over mijn ooren druk heb?" Jk kan wel wachten, tot ge wat meer tijd hebt,” antwoordde Hale, die nooit eenige aan duiding scheen te verstaan en van wien men zelfs wist, dat hij een duidelijke uitnoodiging om zich te verwijderen in den wind sloeg. Heriot kreunde in gedachten. Hij wist, dnt Hale twee of drie uur op een plaats zou blijven tot het ongelukkig* slachtoffer tor zeliverdedi- Spoorwegongeluk. Hagen (Westfalen), 5 April. (W. B.) He denochtend werden door een personentrein acht man van een ploeg arbeiders, die op de rails werkten, gedood; enkelen werden licht gewond. Woeste, f Brussel, 5 April. (B. T. A.) Graaf Karei Woeste, de leider der katholieke partij in België, is overleden. Hoewel het bericht van Woeste’s dood na zijn sterk achteruitgaanden toestand der laatste da gen geenszins onverwacht is gekomen, heeft deze tijding, welke zich in den loop van den namiddag als een loopend vuur in de hoofdstad verspreidde, toch nog heel wat ontroering te weeg gebracht. De wijze waarop dit nieuws door het publiek, ook door de niet-katholiekei», werd ontvangen en besproken, bewees duidelijk dat, hoewel de conservatieve politiek van dezen strifdvaardigen staatsman, <He vóór den oorlog niettegenstaande zijn hoogen leeftijd nog steeds de teugels van de partijleiding in handen had, niet door allen, zelfs onder zijn partijgenooten, werd gedeeld, niemand hem den tol van den eerbied wil onthouden. Graaf Woeste werd 26 Februari 1837 Brussel geboren. Op 21-Jarigen leeftijd wan reeds meester in de rechten en advocaat bij het hof van beroep te Brussel. Van 1891 tot 1892 was hij deken van de Brusselsche balie. In 1874 zond het arrondissement Aalst hem voor de eerste maal naar de Kamer. Dit mandaat vervulde hij onafgebroken gedurende 48 jaar. Men zal zich herinneren, dat hij enkele dagen geleden door zijn kiezers wegens zijn houding inzake de universiteitskwestie werd nfgekeurd en vermoedelijk bij een eerstkomende verkiezing door een Vlaamschgezinden candidaat vervan gen zou zijn geworden. In 1884 na de groote katholieke overwinning, trad hij als minister van justitie in het kabinet-Malou, maar diende reeds eenige maanden nadien ontslag in. In 1891 werd hij tot minister van staat benoemd en nam sedert dien, hoewel de katholieke partij tot bij het uitbreken van den oorlog aan het bewind bleef, geen portefeuille meer aan. Niet geheel ten onrechte had hij den bijnaam van „belle-ftïère des gouvernements” verdiehd. lot is een goede vent," zeide hij, „Zeg Naomi, zouden wij ze niet nen laten zitten en wegloopen er heen toch, Dan vroeg zij en in haar langzaam een groote verwonde-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1