Verlnrpn Tehuis. [EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- ;K a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. V 14900 Vrijdag 7 April 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ar 1U1TENLAND. BINNENLAND. U!» ummer bastaat uit 2 bladen ERSTE BLAD. THALIA THEATER DE DROOM KOLONIËN. 1 ^TON. 61. Jaargang* Ingezonden Mededeslingen. aensch gaat door voor *t geen hij EMERSON. maakte. Vanaf Vrijdag 7 April Uit het Engelsch door P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Rusland ann deze *e rechten Rusland en het Vatican*. Rome, 5 April; (B. T. A.) Het Vaticaan spreekt het bericht tegen, ols-zou h*»t een over eenkomst hebben gesloten nu' Rusland en zou het van zins zijn katholieke missionarissen naar Rusland te zenden. HET NABIJE OOSTEN. Angora's antwoord op de vre desvoorstellen. Londen, 6 April. (N. T. A. Draadloos.). In het antwoord der Kemalistische regeering op de voorstellen der geallieerden verklaart zij zich bereid, om, wanneer de Grieken binnen vier maandeh na het sluiten van den wapenstil- stand Klein-Azië hebben ontruimd, na deze pe- riode den wapenstilstand automatisch te ver- i HET DEENSCHE ARBEIDSCONFLICT OPGELOST. Kopenhagen, 5 April. (V. D.) In het arbeidsconflict is een overeenkomst tot stand gekomen, nadat het meer dan zeven weken ge duurd heeft De arbeid zal Maandag hervat wor den. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 8*15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, Hj' onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Administratie Tel. Int 82: Redactie TeL 545. Een buitengewoon C'lnemutogra plilsch kunstwerk (MS RÉVE) Naar liet meesferwerktvau EMILE ZQLA Een wondermooie film, die ontroert door zijn fijnen, ongemeeuen tnlioud en verheven spel. 1875 20 beving, vergezeld van zwaar gerommel, dat vijf» minuten aanhield en vervolgd werd door eeq zware explosie, dio to Djocji hoorbaar was. D< top van den Merapi is een groote vuurklomp en zware rookwolken stijgen op. Hedenmorgen viel gedurende een uur een zware aschregen. niet ten cinrie zijn gebracht. In de voorstellen der geallieerden was de ontruiming genoemd als een maatregel, die zou worden uitgevoerd in aansluiting op de onder teekening van het vredesverdrag en niet, zooals de Turken thans willen, voorafgaand aan de vredesonderhande lingen. Het antwoord zal door de geallieerde regeerlngen worden onderzocht. Op andere punten, met inbegrip van de voorgestelde GriekSch-Turksche onderhandeb'ngen en de voorwaarden voor de veilige terugtrekking dor Grieken, worden de geallieerde voorstellen aan vaard. KARL VAN HABSBURG. We en en, 6 April. (N. T. A. Draadloos). Na een requiem in de Stephanus-kcrk te Wee nen voor wijlen keizer Karl hadden voor de kerk monarchistische manifestaties plaats. Er had een demonstratie-optocht plaats, waaraan ongeveer- 5000 personen deelnamen. Funchal, 6 A p r f L -(B. T. A.) Heden heeft de begrafenis van Karl van Hóbsburg plaats ge had. De meeste leden van zijn familie waren aan- •wezig met gevolg. De koning van Spanje had JLt..b?.rts*un den eX"Ke^1*r van krital, die in een zilveren doos gesloten zal worden. P a r ij s, 6 Ap r i L (B. T. A.) Volgens de Echo de Paris besloot de raad van gezanten gisteren, dat pogingen in het werk zullen worden gesteld om de kwestie te regelen omtrent de apanage van ex-keizer Kail’s nabestaanden. Verteld wordt, dot aan Zita en haar kinderen zal worden toegestaan Madeira te verlaten en dat hun een woonplaats zal worden aangewezen in een der landen van Europa, behalve Hon garije. TE1.EQRAMMOL DE CONFERENTIE TE GENUA. Amerika en Genua. Berlijn, 6 April. (N. T. A. Draadloos.). In den rijksdag werd heden officieel bekend ge maakt, dat de Amerikaansche regeering beslo ten heeft, om, wanneer op de conferentie van Genua een overeenkomst over de fundeering van de buitenlandsche schuld van mocht tot stand komen, deelneming ai overeenkomst met volkomen dezelfde als de andere geallieerden te zullen eiseben. Naar men weet, bedraagt het totaal der Ame rikaansche vorderingen op Rusland ongeveer driehonderd millioen dollar. Londen. 6 *n»H T A nJ’—->• Hèt bericht, dat de Ver. St. van zins 2ijn een vertegenwoordiger naar de conferentie te Ge nua te zenden om dezen als toeschouwer bij te wonen, wordt door het Witte Huis tegenge sproken. De Amerikaansche regeering geeft opnieuw te kennen, dat Amerika op geenerlei wijze t« Genua zal zijn vertegenwoordigd. De conferentie der drie Internationalen. Berlijn, 6 April. (V. D.). De conferentie der drie socialistische Internationales weru ue~ dennacht gesloten. De in het congres afgelegd-? verklaring stelt voor het voeren van een inter nationale massa-demonstratie door het klasse- bewuste proletariaat op 20 April gedurende de conferentie van Genua. Het houden van een nieuwe internationale conferentie werd met het oog op de conferentie van Genua niet mogelijk geacht. Staking in Duitsche suikerraffinaderijen. Maagdenburg, 6 Apri 1. (V. D.) In vijf van de grootste suikerraffinaderijen zijn de ar beiders in staking gegaan, zonder de uitspraak der scheidsrechterlijke commi-'ic af te wachten. Treindiefstal. B e r 1 ij n6 April. (N. T. A. Draadloos). In den Middellandschen zee-sneltrein werd de Engelsche diplomatieke post door spoorwegdie- ven gestolen. Men neemt aan met een politieleen Heriot verzekerde haar van het tegendeel. „Neen, mevrouw Halo Ik heb hem toevallig gesproken en hij vertelde mij, dat u er over dacht, de heide te verlaten. Ik ben hierheen ge komen, om te zien, of het huis misschien voor ons geschikt zou zijn.’ Haar oogen begonnen dadelijk te’ schitter». „Het huis is goed genoeg voor een buiten huisje Mr. Heriot, maar ik wil u daaromtrent geen leugens vertellen. En gaat u nu niet doen» wat ons juist zoo gespeten heelt, gedaan to hebben. Waarom hebt u uw vrouw niet mede gebracht „Zij is nu buiten op het land." „Zóó. Nu dan houdt zij misschien van h* buitenleven w „Zij is erin geboren en ik ook. „Ik veronderstel, dat dit een verschil maakt Persoonlijk haat ik het. Ik ben geboren in do Essex Roa«L Islington, en geef mij het heerlijk oude getingel van de tram schellen en de druk te van het verkeer dat is alles waarom ik geef I De kalmte hier gaat mij op mijn zenuwen zitten. Wel, hiei kan Je je savonds hooren ademhalen, heusch waarl Het is vreesaan jagend. En er is hier buiten niets te doen voor een flinke, bezige vrouw vooral niet in den win ter. Stel het u maar eens voor, Mr. Heriot I Om streeks half vier in den nSmiddag is het hier donker en gëen schijnsel van een gaslantaarn te bekennen. Hale is den vorigen winter twéé maal op de heide verdwaald, toen hij gstracht had, na donker hier te komeryefl. hij moest naar huis gebracht worden b«j het W’ taam, die door den smldsjongen^edragen werffl - -de mensenen wonen, meen ik. Het is een paar vrije dagen. VERSPREIDE SERICWTEIU DE UITSLUITING IN HET ENGELSCHE MACHINEBEDRIJF. De gemengde vereeniging van machinisten, die reeds drie weken door hun werkgevers zijn uitgesloten, hebben den steun verloren van 47 verwante vereenigingen, die ongeveer K mil- Hoen hnlf-bedreven of onbedreven werklieden in het machinebedrijf tellen en in de scheepsbouw bedrijven. Deze 47 vereenigingen besloten eer gisteren met de werkgevers te onderhandelen op een nieuwen grondslag, voorgesteld door Lloyd George, n.l. dat de bestuursfuncties, waarover het geschil gaat, onveranderd zullen blijven, totdat men het tengevolge van onderhandelin- gen onderling eens is geworden omtrent wijzi gingen. Deze grondslag was door de gemengde vereeniging van machinisten verworpen. Dienten gevolge is de uitsluiting, welke aan de 47 ver wante vereenigingen was aangezegd, gisteren geschorst en zullen de onderhandelingen tus- schen deze vereenigingen en de werkgevers Maandag hervat worden, terwijl de gemengde vereeniging den strijd alleen zal moeten uit vechten. HET ARBEIDSCONFLICT IN DENEMARKEN. Een draadloos telegram uit Kopenhagen meldt !a'ars‘^”vertegênwöórdigêrs''f^A^füilGS^4gri werkgevers tot een overeenkomst zijn gekomen, ter regeling van het arbeidsconflict. Over het algemeen zullen de loonen onmiddellijk met 15 proc. worden verlaagd, behalve in enkele tak ken van industrie (o.a. ijzer- en schoenennijver heid), waar de minimumloonen ongewijzigd blijven, of tot een eenigzins geringere loons verlaging bij onderling overleg zal worden over gegaan. De overeenkomst, waarbij de achturen dag gehandhaafd blijft, zal voor een jaar gel den. Morgen zal door de organisaties over de overeenkomst worden gestemd. Wordt ze goed gekeurd, dan verwacht men de hervatting van den arbeid Maandag a.s. Zesvoudige moord. In een gehucht in Opper-Beieren zijn In een boerenhofstede zes menschen vermoord gevon den, drie volwassenen en drie knideren. Ze la gen allen met een verbrijzelden schedel op den grond. Al het geld was gestolen. OVERZICHT. bijeenkomst der drie Internationales. érenties der 3 Internationales is Woens- d laat geëindigd en heeft, tegen alle ting in, toch nog tot een resultaat ge- vertegenwoordigers der drie uitvoeren- té s zijn na urenlange debatten en nadat ing der slotzitting van 9 uur s morgens :r s middags, van 3 uur 's middags tot ayonds en ten slotte tot half twaalf was 1, tot overeenstemming gekomen over ifest, dat zij gemeenschappelijk tot het aletariaat zullen richten. Maar dit ma- »agt de duidelijke sporen van het groo- il in opvatting, dat tusschen de drie in- ales bestaat. Het is een compromis ge lat men heeft aangenomen om ten min- ereikt te hebben, maar elk der drie uit- comité’s heeft zich gehaast, ten aan- deze resolutie verklaringen af te leg- in ziJNer den nadruk op leggen, dat zij nfïfk liver niet hadden geteeikend en slotte slechts hebben gedaan om de vorming van het proletarische een- niet te verijdelen. Het manifest zelf oedeloos en kleurloos stuk werk, dat indeloos loven en bieden en debattee- :aar heeft geflanst en waarin men ge- ft alle geschilpunten zooveel mogelijk eg te blijven. De groote principieel© ken, die in de drie dagen der coi\fe- vaak heftige debatten hebben geleid in de roslutie wijselijk laten rusten •ij daardoor in staat den ODDervtnkti» een oogenblik te doen gelooven, dat jk overeenstemming tusschen de drie mies is bereikt, de lectuur van de le verklaringen is voldoende om ieder rezien, dat de eensgezindheid en het he eenheidsfront nog altijd een il- zelfs wellicht verder dan ooit van hun 'kirug verwijderd zijn. 1 solutie wondt gezegd, dat nog een nferentie der drie intemationales, uitvoerende comité’s in principe be- n zijn, in deze maand, nog geduren- erentie te Genua, niet meer mogelijk »ar dat later de drie Intemationales een conferentie kunnen houden. De lationales zijn het er daarentegen dat gedurende de conferentie te Ge- 1 op 20 April, of, indien dit niét mo- p I Mei massa-demonstraties van de ale arbeiders moeten worden gporga! >r den adrturendag, voor de bestrij- 'erkloosheid. die door de sebadever- olitiek der Entente ontzettend is toe hoor de eensgezinde actie van het tegen het kapitalisme, voor de Rus- lutie, voor hongerlijdend Rusland en erstel der politieke en economische 1 n met sovjet-Rudand. 1 nu allemaal heel mooi, en men zou t - unnen gelooven dat de Rote Faihne diefstal te doen te hebben. Oost-lndli. De „Mcrapi" in werking. Uit Weltevreden wordt geseind d.<L 5 April: De Merapi heeft den afgeloopen nacht ge- „_rwerkt, wat gepaard ging met een lichte korte lengen, wanneer de vredesonderhandelingen nog aardbeving. Hedenmorgen weer een korte aard gelijk heeft, die hedenmorgen geestdriftig uit roept: „Do grondslag voor het internationale eenheidsfront is gelegd; de internationale actie van de proletarische massa’s zal dit begin hech ter maken en er op voortbouwen.’’ Ook de on afhankelijke Freiheit schijnt de zaak zeer ern stig op te vatten en doet alsof zij aan deze reso lutie werkelijk de grootste beteekenis hecht. Op pleöhtlgen toon verklaart het blad in zijn hoofd artikel: „Het was een historisch moment, toen de voorzitter, Friedrich Adler, het resultaat der beraadslagingen, do vorming van het proleta rische internationale eenheidsfront, bekend maakte.” Slechts de Vorwarts beschouwt de zaak objectiever en vergelijkt de bijeenkomst van de Zjg. „vijflandenconferentie” te Frankfort en haar waardevolle politieke resultaten met deze conferentie, die een onverwikkelijk deba- teercolJege is geweest en zegt onomwonden: „Van wederzijdsch vertrouwen ban geen sprake zijn. Men kon zich geen oogenbtfk losmaken van het gevoel, dat de Moskousche gasten er op uit waren de anderen door list te slim af te zijn I" Deze meening komt ook tot uiting in de aan vullende verklaring, die Otto Wels namens de tweede Internationale gaf. naar de klimrozen te kijken, en wat al nietl Maar God, je kunt geen klimrozen eten, als' wij dat konden doen, waren wij dik en vetl Er zijn er daar zoo duivels veell” „Je kunt het handschrift hier laten, Godfrey, en ik zal je morgen laten weten, omtrent dit en den mogelijken huurder. Nu, ga nu alsje blieft weg, als je er niet uitgetrapt wenscht te worden.” „Ik ga nl. Ik benijd jelui druk bezig zijnde kerels, ofschoon de helft natuurlijk fopperij is. Je hebt tenminste een vast inkomen en je ongeschiktheid wordt je niet elk oogenblik door je vrouw thuis voor de voeten gegooid?* Godfrey Hale sprak op bitteren toon en stand op. Heriot keek hem met groote vriendelijkheid aan. „Als ik Jou was, Godfrey, zou ik wat bezig heid zien te krijgen in je oude beroep en je daaraan houden, met volharding en kalmte. Een goed architect is beter dan eert middelmatig1 schrijver; tenminste heb je dan een kans van duizend tegen één. Er zijn te veel van ons in het vak en ik zeg je oprecht, dat als ik geleerd had wat jij kent, ik hier niet zou zitten.” Hale scheen door die woorden getroffen te «yn. „Maar is het niet te laat stotterde hij. „Neendenk er eens over, en als je wilt, weet ik misschien wel een man die je een plaats kan geven. En misschien kan ik je ook van je huis afhelpen en ruilen met een man, die zijn vrouw en kinderen qit Londen wenscht te krij gen, maar die, evenals jij, door geldelijke aan gelegenheden gebonden is. Als het mogelijk is te behandelen, zal ik je dat morgen laten we ten. Laat ons afspreken, dat je morgen tegen tien uur komt, kan je dan „Natu«»«-Hjjrhe** verbazend goede (lil II ra L (01 HIM ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot don bexorgkringh 5,7^36^jggj re««,g 1 *-80. elko regel moer ƒ0,25. Van bulten Gouda en den besorgkrinici reKel8 L55. elke regel meer ƒ0.80. Advertenttön in het Zatardagnummer 20 -1 'va hijf’lag op den prijs. Llefdadighaids-advertentiön de helft van den prijs. -’•I j INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel mear ƒ0.50, On i J d*1 v,,orpaginn 50 hooger. iJ» j Gewone advert.entiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduoaas. S ËaWlxs den P1^8, Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie» kunnen, worden ingezonden door tusBchenkomrt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ztfn. vent. Je steekt een, man een riem onder het hart. Nu de wereld in het algemeen heeft geen gevoel Hij wilde weer zitten gaan en daarover uitwei den, maar Heriot duwde hem vriendelijk naar de deur. „Je moet nu gaan, Godfrey. Ik meen het nu. Je bent binnengekomen door een buitenkansje, anders zou je vandaag mijn gezicht niet gezien hebben. Houd je dit voor gezegd man, en laat je niet zien voor morgenochtend tien uur.” Ziende, dat Heriot in ernst was, knikte de indringer en verdween door de halfgeopende deur, die Heriot vlug dicht trok en op slot maakte. w De volgende drie uren was zijn aandacht ge heel op zijn werk gericht en het was half drie voor hij tijd had, even rust te nemen. Hij had zelfs niet eens aan zijn lunch gedacht. Dat wa$ zijn gewoonte zoo te werken voort te gaan tot het ding gedaan was en dan eerst aan den inwendiqen mensch te denken. Tegen drie uur kwam hij tot het besef, dat hij honge rig was, en dat hij voor vandaag kon ophouden als hij wilde. Hij maakte zijn lessenaar in oide, sloot weg, wat noodig was, en verliet de kamer. Na een lamsbout en een kop koffie in het dichtst bij zijnde eethuis, ging hij met den omnibus naar Baker Street, waar hij den trein naar Amers- ham nam. Juist ev<jn voor vijf uur stapte hij uit aan het station en sloeg de richting in naar den heuvel bij de heide. De weg was hem niet onbekend, daar verscheidene zijner kennissen landhuisjes of vaste woonplaatsen hadden in dit geliefkoos de district.. Maar hij was nooit bij Hale binnen geweest. Hij had renige moeit» rtrouwde zich hem geen oogenblik ■Ida spijt voor den man, wien kna- drukte. Hij ontdekte de steelsche zijn oogen en den angstigen klank (k babbelende stem. ij eens wat van het Amersham huis. >u het kunnen gebeuren, uat ik die het van je' ovemeemt.” iet niet komen zien?” zeide Hale is een zeer goed huis, althans *n landhuisje betreft. Ik pcisoon- huw het buiten-zijn en ik begrijp het bestaat. krijgt daar geen noch ingeving, niets anders dan R s oot®nl Maar er zijn toch men mee dweepenl” u dat je °°k er toe behoord Heriot droogjes. ij moeten alles doormaken, kerel. Uk het is geen slechte verblijf- is ruim en aardig ook; en na- schilderachtig. Het is het buis Waarvoor iedereen stilstaat om Eerste Kamer. Vergadering van Donderdag 6 April. Voorzitter J. J. G. baron v. Voorst tot Voorsb Geopend te 11.15 uur. Grondwetsherziening. Aan de orde is de voortzetting der debatte* over de Grondwetsherziening. De heer Bosch v. Ou<l-AmeHsweer4 (R.-K.) heeft met vreugde de voorsteden der Regeering begroet, die veel verbetering brengerv zoo ten aanzien van de troonopvolging. Hij bw treurt echter, dat hoofdstuk VI buiten de heN' ziening is gebleven en het processieverbod niet is opgeheven. Do argumenten daartegen acht hij uiterst zwak. Moeilijk zal het spr. valleiy zijn stem te geven aan de hoofdstukken III en IV. Het twee-kamci stelsel is dringend noodzakelijk ^De groote vraag is echter, hoe de Eerste Kamei moet worden samengesteld. Door verkiezing volgens evenredige vertegen» woordiging zai ddtKamer haar karakter verliezen De heer Van Embden (V. D.) is matig voorstander van do grondwetsherziening. Met meer geestdrift zou spreker de voorstellen heb ben begroet als twee dingen tot hun recht waren gekomen, nl. het referendum en de regeling van het buitenlandsch beleid. Min of meer belangrijke verbeteringen worden echter verkregen voor be tere regeling van de troonopvolging, de oor logsverklaring, do wijze van verkiezing der Eer ste Kamer en de ruimte, die voor de koloniën en bezittingen wordt gelaten om tot autonomie to komen. ‘-:&"2Ïr*r v,*rdedigt "voorts het referendum. Fel- gere hitanlie? fik w/fb<imlft%"h..een. hoo* gevende macht, ook bij behoud van het twee- Kamerstelsel. Echter is het een middel van cor rectie, dat schaarsch moet worden gehanteerd^ daar het een te kostbaar en te omslachtig wapen is. Speciaal bij een grondwetsherziening acht Spr. het referendum gewenschf. De wijze waarop nu een grondwetsherziening tot stand komt» gaat geheel om buiten het volk, dat onder dit hoog ste staatsrecht heeft te leven. Ook heeft de Eer ste Kamer gisteren de enorme fout -begaan om alle 10 wetsontwerpen gelijk te behandelen. Br wordt nu feitelijk bereid een reusachtig ome lette van argumenten, waarin geen enkel ingre diënt meer zal zijn te herkennen. De herzieningen komen nu bovendien ongele gen, omdat zij plaats hebben vóór de ontbin ding der Staten-generaal. De vertegenwoordigers die op dit oogenblik de grondwetsherziening toe stand brengen, hebben daarvoor geen man daat. Bij de aji. verkiezingen «al de herrie» ning een voldongen feit zijn. Ten aanzien van de Eerste Kamer, Spr. «po die ah instituut in onze staatsindeeling willen missen als zij bleef samengesteld volgens de hui dige wijze. Nu die verkiezing zal plaats hebben volgens evenredige vertegenwoordiging en door interprovinciale stemming, wil Spr. de Eerstz Kamer behouden. Da tegenwoordige samenstelling van de rrof. -L had nagelaten te vragen, onder weWn naam diens huisje hier bekend was. W Hij stond stil in oprechte bewondeMg over den aanblik van de met brem bedekte hJ|de, met lijn mooie huisjes hier en daar aan den rand neergezet en het schoone vergezicht op het dal van Aylesbury in de verte. Het was een heer lijke zomernamiddag en de lucht was vol jube lenden zang der leeuwerikken, terwijl de zangers zelve verdwenen in het wolkelooze blauw. Door middel van veel vragen kwam hij ten laatste bij een klein grijs hekje, dragende het opschrift „Sweetacre” op de spijlen. Een hoogc haag klimrozen sloot het huis geheel in, dat laag en breed was, met getraliede vensters en laag overhangend dak, een ideale plek voor den verbeeldingrijken geest, om daar uit te rusteq. Het wns het huis, dat Heriot zochtzijn pol sen klopten sneller, toen zijn oogen zich eraan zat dronken. Want hier, ver verwijderd van de meedoogen- looze straten zou het verloren tehuis misschien weer opgericht kunnen worden, indien Jeanie er toe bereid waal Hij ging door de heg van klimrozen en zug hier en daar den tuin, waarvan het gras zacht en groen verkwikkend voor het oog wasen ten laatste duwde hij het hekje open en vroeg mevrouw Halo te spreken Zij was een mooie vrouw met een hoog voor hoofd, ongeveer zes-en-dertig jaar oud met niets verlegens of weifelends en zij herkende Heriot dadelijk, ofschoon zij hem verscheide ne jaren met gezien had. „Godfrey is niet hier, Mr. Heriot,” zeide zij, taam, wc «w. nadat zij elkaar de .hand gegeven hadden. „Dus I Ik kan niet begrijpen, waarvoor als u gekomen bent, om hem te spreken, is het I toch buiten komen een vergeefsche reis geweestwant hoogst- alles goed en wet voor een -m- waarschijnlijk zal hij wel een afspraak met «1 Waarom wilt u buiten komen wonen? gemaakt hebben -n K-bbcit?” I (Wordt mhk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1