I Het VerJorpii Tehuis. f^EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop,-gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U., 0UDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Zaterdag 8 April 1922. i. 14901 61. Jaargang <L IJ., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Mik™* BUITENLAND. FEUILLETON PH rn lil iiBinir bestaat uit 2 blad en EERSTE BLAD. Uit om ParlomoBt. gen van de baan (verworpen) te krijgen. Hoe i revolutionairen zaten er bedremmeld bij, nisof in de verordening, meneer e burgemeester, zullen de Marine-begroo- bond zou tegen deze dure wet stemmen, welke >n i I hij werd (Wordt wmlrL> meneer de burgemeeitet. staat, dat ik een lanterq en hier heeft u ’em. lantaren voor den dag. de kaars, vraagt de edel- de Bains niet gezien, sinds hij Margaret dea 2,* 1 T’_ T week gewacht te hebben, ging de drukke en be* langstellende vrouw op een I-l’_ I morgen werd bekend het volle maan is en onbtS niemand zich op straat vet-H arep met een kaars er ii ulden.” •«aten donkeren avond wordt kt. Weef ^en burge Waar hoe woedei^ M er kon er nieta aan uoA, Ie met een lachend gezicht ■en kaars er in. Alleen dè Dat stond niet in de veror- op den vriendelijksten toon morgen werd tot groote» ?ers bekend gemaakt, zich nogen begeven op donken ntaa.ru mét een brandend» t beboet voor tien gulden, leid in strijd met de w- k, maar dat zal niet Slechts voor zoover we **'8®>a gelijken, kunnen we iden donkeren avond weii hem gebracht. Met groot* daar de burgemeester js besten keer, dat het weer pakken de politie-agente» t pikke donker loopt. Ze den burgemeester en dest Washirgion en* moest wor- op onze mede- ben begrijpen. G. HETMANS. F—--- C. de Bruin, Ow* erdam; L .de Grauw, Ai C d. Kemp, Amersf^rtji Mhousiast zijn zelfs voor het oningewijde oog duidelijk waren. De Hales waren niet de soort menschen, om een gezellig tehuis te maken van zulke gegevens. Maar het zou een tehuis kunnen worden I He- riot zag het voor zijn geestesoog en vroolifk bij dit visioen. Reeds het noemen van een ruil met het huis in Camden Town vervulde mevrouw Hale met de levendigste vreugde. „Ik heb daarvan telkens gedroomd, sedert wij naar dit afschuwelijke gat gekomen zijn," rei de zij en zij veegde iets uit haar oogen, dat verwonderlijk veel op een traan geleek. „En als Hale op het denkbeeld van dien ruil geko men is, is dat het eerste verstandige denkbeeld, dat hij in het laatste jéar gehad heeft Heriot legde haar niet uit, dat het plan van 'hem uitgegaan was. „Somtijds hebben de zaken' van sqmmige men schen eens een schikking noodig, mevrouw Hale," zeide hij vriendelijk. „Ik hoop, dat u het mij niet kwalijk neemt, als ik zeg, dat het een fout van Godfrey was, dat hij opgehouden heeft architect te zijn, en ik heb hem aangezet, dat hij dat vak weer moest aanpakken, flc ge loof, dat ik wel een plaats voor hem zou kun nen krijgen, want ik weet, hoe knap hij is. Hij zou het andere voor zijn genoegen en in zijn vrijen tijd kunnen doen.” Een soort stuipachtige rilling ging over het wat harde gelaat der vrouw en zij kneep haar bekwaam lijkende handen samen in haar schoot. „Mr. Heriot, indien u hem daartoe zoudt kun nen ktijgen, zou ik u eeuwig zegenen! Het is niet goed voor een man het kan mij niet schelen, wie hij is om geen vast werk te heb- *ben. Wanneer hij in zijn eigen tijd kan werken en zijn eigen werk slechts maakt, als de geest over hem komt, komt de geest hoe langer hoe minder,” zeide «i met grooten ernst. houding van enkele Vi ijheidsbonders ver dwenen en kwam hetleven van den minister «an den bekenden zijden draad te hangen Terwijl de heer Drion zijn argumenten opsta pelde en na hem de communist van Ravesteyn de wet met de bekende antimilitaristische ar gumenten bestreed, was de leider der Katho- tóen in actie, i n maar vooral buiten de rwgaderzaal. Want de oude kwaal van het Kabinet was weer aan tioriairen en ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot dan bezorgfcnng)| 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkringt 15 regels 145, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagmunmcr 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN» 1-4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ040. Of de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot zeer gereducoar* den prijs. Groota letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad w kwartaid 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» yjjjifo per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 340. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81* GOUDA* bij ous agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Oase bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.} Administratie TeL Int 82; ftdacti» TeL 545. ters A. D. Z. 1692; P. Dort van Harte* Rotterdam; D burgemeester. lig door de dorpen loop^. opzichtig gaan, an zo, reppel te vallen, ot teg. i op te loopen. We e verlichting m dat op h. t wat in orde is. I dat het vroeger minsten» sr dorpje in een achterhoek lenschen zoo erg daarop besloot aan dien toestand En den volgenden morw akt: „Wanneer het volle hemel, mag nien»»^ zonder lantaren, op boet» handelen, Mr. Heriot! Want ik verzeker u, ik ben het zakenhoofd in dit huis.” Heriot betwijfelde dit niet en zij 'gingen naar de lange, lage zitkamer en begonnen dadelijk ailed in bijzonderheden te bespreken. Dit gesprek deed Hetiot's eerbied voor m» trouw Hale toenemen. Hij vond dat zij ecg slimme zakenvrouw was met een helder hoofd oprecht en eerlijk en toen hij haar verliet, ver wonderde bij zich erover, dat zij het in haat tegenwoordige omgeving en In haar huwelijk zoo lang had tritgehouden. Te Sweetacre, Bob Common, was zij ongetwijfeld niet op haas plaats en Jhet vereischte gear bijzondere m* spanning van do verbeeldingskracht, om haan in Pember Villas, Camden Town geïnstalleerd te zien, met een groot» koperen plaat op da deur, met de woordenMarie Hale Coutu- mitre. Binnen een uur was de zaak feitelljk beslist. Alles, wat nog te doen viel, waren zekere wet telijke formaliteiten te vervullen, waarvan me- van het eeuwige gevaar, dat de vereenigde sovjet-republieken dreigde van de zijde der overblijfselen van de witgardistische legers. De voortdurende aanvallen aan de grenzen van Rusland en de Oekreine, met name de inval van Sawinkof en Petljoera, werpen aldus Tsjitsje rin al wat wij ten gunste van den vrede doen, overhoop; deze permanente bedreiging van on ze grenzen door benden b een doom in het otganisme van Oost-Europa, dat op déze wijze niet kan genezen. Een zeer belangrijke stap voorwaarts, met betrekking tot het uit den weg ruimen van deze gevaren, was reeds gedaan door het verdrag, dat Rusland op 10 Maart te Riga heeft geslo ten. Tsjitsjerin hoopte, dat daardoor de gevaren definitief uit den weg waren geruimd. Aan de beraadslagingen te Riga hebben de vier staten Rusland, Polen, Letland en Estland deelgeno men. Het is gejukt de onderteekening ven het •ilotprotocol op 30 Maert te doen geschieden. Tsjitsjerin knoopte hieraan de opmerking vast, dat ook de Poolsche vertegenwoordiger Jodko mede heeft onderteekend. Hij vervolgde: „De onderteekening van het verdrag ven Riga beteekent een succes van den eersten rang voor de zaak van den vrede. De vertegenwoordigers van de vier staten zijn n.L overeengekomen hrm onrecht» wenschen ten gunste van een alge- meenen vrede en hun vastbeslotenheid om in vrede met elkander te leven en alle geschillen onder elkander op minnelijke wijze te beslech ten, door een gemeenschappelijk plaatsen der hnndteekening onder het verdrag te bezegelen. Door dit verdrag zullen deze vier staten het beginsel van de beperking der bewapening, dat zij zich zelf hebben opgelegd, ook te Genua te genover alle andere staten ondersteunen.” Tsjitsjerin vertelde verder, dat het niet was gebleven bij het vaststellen van deze algemeene principes: bovenben was door de vier staten overeengekomen, dat het Russische voorstel wordt aangenomen om aan beide zijden der grenzen tusschen Rusland en de buur staten zónes in te stellen, waarin slechte gere gelde troepen op de been mogen worden ge bracht. Ongeregelde troepen mogen voortaan niet meer worden geduld. Verder zullen volgens deze overeenkomst de geregelde troepen in de grenszöne in een bepaald en wel in een voetge stel den gelijkmatigen omvang, aanwezig mogen zijn. De verdere bizonderheden van de over eenkomst zullen te Genua worden uitgewerkt. Tsjitsjerin voegde er aan toe, dat een eerste poging tot instelling van een zoodanige gemeng de contTÖle-commissie reeds in Finland is ge daan: „Wij hebben tien dagen geleden een der gelijke overeenkomst tusschen Rusland en Fin land onderteekend. De Russische regeering Is dus met de oplossing van het vraagsttA, dat Lloyd George het belangrijkste van Genua heeft genoemd, door het onderteekenen Van ’t verdrag vnn Riga en de parnllel-overeenkomst met Fin land een goed eind opgeschoten. Moskou en Londen reiken elkander dus,zonder dat iets is afgesproken, de hand voor de consolidatie van den wereldvrede.” Wat de door Lloyd George te beide gebrach te kwestie van de erkenning der Russische schulden betreft, beriep Tsjitsjerin zich op de Russische officieelc mededeelingen, die in ver schillende nota's zijn neergelegd. Op de kwestie der erkenning van sovjet-Rusland kon hij in dit stadium nog niet gederailleerd ingaan en hij wilde op de komende onderfvandelingen niet voor n der Vten, Amersfoort)! en briefkaart zonder «h i t e n 1 a n d v. d. Wouden, Bremeriu» begon mevrouw Hale, in den zevenden hemel van verrukking, het huis te ontruimen. Terwijl deze groote veranderingen hangend» waren over zijn huishou-lelijke zaken, had He- riot geen tijd over voor zijn vrienden en hij had TWEEDE KAMER. q De Vlootwet van de baant Bij Landbouw schermutselingen over protec- ge of vrijhandeL Van rechts aandrang naar potectie, de regeering zich op de vlakte hou- iende met het oog op en zich verschuilend •chtar Genua. Als voorpostengevecht was het niet onbelangrijk, maar overigens bood de be- frooting van Landbouw geen groote momen ten. Een verloren dag was ook de interpellatie- san Ravesteyn over de conferentie van Genua: veel woorden, weinig inhoud. Resultaat nihil. Kleur kwam er pas in de Kamer, toen de Ma- rinebegrooting met de groote Vlootwet in be handeling zou komen. Maar welk een échec is het voor regeering zMi coalitie geworden Ziel en lichaam zijn aan de Marine-begroo- ting ontnomen, aldus zuchtte minister van Dijk, toen deze zijn begrooting ging verdedigen. De Vlootwet uitgesteld tot na terugkomst ran minister Van Kamebeek uit Genua f Wie bad dezen loop van zaken voorzien Het debat was in grooten stijl opgezet De ministers van financiën en koloniën waren per motie ter vergadering genoodigd en de htinister ;an buitenlandsche zaken zou fi\ den namiddag komen. Onder «enige spanning zerfe het debat zich Inde bezoekers en bezoeksters der volle tri- bunes en loges wrongen zienVin allerlei boch- feït^m niets te missen van de redevoering van den eersten spreker, den Vrijheidsbonder Drion. Diens speech was welverzorgd en bevatte vele rrachtige argumenten tegen het voteeren van deze Vlootwet, die wij gaarne in 't kort zou- ton, vooraf verder te behandelen en af te doen, len vermeld hebben, doch nu het verdere debat in tegenwoordigheid van mr. /erdaagd is en het zeer de vraag is of deze Vlootwet niet voorgoed van de agenda verdwe nen is, dan wel het debat eerlang opnieuw zal oeqinnen, zou dit weinig zin hebben. Daarom „En die boekenschrijverij, waarover Godfrey gewoon is zooveel te praten, is geen f&t-»oenliike bezigheid voor een volwassen mnn. Ik dacht, dat ik een buitengewoon men getrouwd had, en dat heb ik ook, dat wiwt ik nu tot mijn spirt I Godf-ey is lui, Mr. Heriot en dat is een een- voudipe waarheid! Wat hij .noodig heeft, Is I iemand boven hem, die zegt„Doe dit en doe het vlug.” Ongelukkig weet ik niet genoeg van die schrijverij af, om hem er ann te houden. Hij heeft een massa flauwen onzin gesproken over ingeving en dat soort zaken. En toen wij hierheen zouden ga«n, zou het hem nieuwe denkbeelden geven. Nu het heeft mij biina kapot gemaakt, zonder hem een ziertje te heloen tenminste wat betreft geld krijgen, voor hetgeen hij geschreven heeft.” Heriot drong een glimlach terug, want de vrouw was in doodeli'ken ernst en op het punt in tranen uit te barsten. „Ik ben groot gébracht om hard te werken en hen te eerbiedi'ten, die het deden en ik heb een goede zank ongegeven, toen ik hem trouw de, omdat hij veel verkondigde over de vrouw, die alles ann haar man te danken moest hebben. Maar als die zaak, waarvoor u zoo vriéndelijk geweest bent, vandnag hfer te komen, doorgaat, dan zal ik rtujn naamnlaat weer aan het huis Inten zetten en trachten, zelf wat te verdienen. En wat kunst betreft I Er is evenveel kunst in een goedgemaakte japon als in een hartroerend verhaal, dat je oogen pim doet, als je het leest.” „Dus verondersteld, dat wij nu eens de zaak beslissen mevrouw Hale?” zeide Heriot. „Is er hier nog eenig spiikervast huisraad; waarover u zoudt willen beschikken „Niet veelen we zouden het u voor weinig laten overnemen,” zeide zQ gretig. „Ik veron- derstel dat er ook wat in uw huis is. Zouden! in even groote haast, hier vandaan te kome^ wij maar niet ruilen met gesloten beurzen? 0,1 als u, hier ta zijn; en u kut mat mil coda» door DAVID LÏALL. Dit het Engelsch door I Mm. 1. p. WESSBLINK.VAN POSSUM. TELEGRAMMEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 7 April. (N. T. A. Draadloos). De technische bureaux te Genua zijn reeds be gonnen met de voorbereiding van de onderhan- delingen. Er zijn commissies benoemd voor het Russische vraagstuk, voor de valuta en de ere- dieten, voor grondstoffen en verkeers-aang»'»- genheden. De bizondere correspoiwlent van de Voss. Ztg. heeft jn de kringen vnn de Italiaanoch» deelnemers aan de conferentie vernomen, dat vermoedelijk geen voorgaande bespreking zal worden gehouden. Een Italiaansch blad meldt, dat de Italiaaruiche regeering uit Lenden een mededeeling kreeg, waarin er op gewezen wer<L dat een vóór de conferentie gedane erkenning van de Sovjet-regeering een voldongen feit zou worden, dat de onderhandelingen zou beïnvloe den. B e r ij n, 7 April. (W. B Waarschijnlijk' vertrekt hedenavond de rijkskanselicr, dr< Wirth, naar Genua. Parijs, 7 April. (B. T. A-). De speciale trein, waarmee Lloyd George reisde, kwam in den namiddag aan het' Gare du Nord aan. Lloyd George was vergezeld van mrs. Lloyd George en zijn dochter, Worthington Evans, Sir Ro bert Home. Poincaré, Barthou, Kemmerling^ bij, beste vriend. teer de burgemeester, kijk En de heer haalde onder riij ze tot nu toe goed vei len, een lantaarn met eet r in. De burgemeester vid van woede, maar hij ko vant de heer had niet tegd ■rordening gezondigd, morgen vaardigde de kw een verordening uit, raar- maal duidelijk gezegd wed e. „Niemand mag bij voli et een bewolkte hemel is, i avonds en zes uur ’s mor >at bevinden zender hel* a“ rojstaan wij met de conclusie: de Vnjheuls- n die zoo- gedragen m« c ir elk duidelijk zichtbaar i thans om allerlei redenen ongewenscht moet vtaad f’niTnA-keten. Daarmee was de laatste twijfel omtrent N1UOK GOUDA. •- dbare brieven en briefkas afzenders onbekend zijn. in de 2e hel# der ma»» uit loopen. Maar hij merkte nochtans in d.t vers band op, dat, bekeken van een zuiver prnctiscir en handels-techirusch standpunt, de officieel» erkenning van sovjet-Rusland heel moeilijk wa* te vermijden, vooral wanneer het commercieel# transacties betrof. Tsjitsjerin zeide niet te kunnen nalaten verband hiermee nogmaals ihct klem te verkla ren, dat Rusland op vo&omen gelijken voet met' andere mogendheden te Gemja verschijnt en dat voor Rusland aan drie principes niet valt te to»H nen: (I) de soeveremiteksrechten ven Rusland, (2) de economische zelfstandigheid van het Rus sische land; (3) de Instandhouding der levens functies van het economische organisme. Dit organisme mocht in geen geval worden be dreigd en bijgevolg ook nlet de sociale pooit!» der arbeidersmassa’s, die tot uiting kwam in d» Russische wetgeving en die volkomen in over eenstemming wwi met de belangen van het naai* Rusland komende kapitaal. Tsjitsjerin besloot: „Ik zou nogmaals op den voorgrond willen stellen, dat, ik de ideeën van den algemeenen vrede en het programma root het herstel der conferentie té Genua beschouw als een zeer groote persoonlijke verdienste van Lloyd George. Hoe 't verloop der Genueesrh» conferentie ook moge zijn, het feit al, dat aij Is bijeengeroepen, is een veelbelovend begin en het uflgnngspunt van een nieuwe ontwikkeling»* phase der wereldgeschiedenis. Natuurfijk zal het niet bij deze eene cdnferentie van Genua blij ven, maar het begin is gemaakt. Eindelijk stel nog op prijs te constateeren, dat de delegatl» der sovjetrepublieken onder geen omstandighe den zal dulden, dat de kwestie van de betrek kingen tusschen Georgië en de andere sovjet republieken op het tapijt wordt gebracht. De in tieme alliantie tusschen «'la sovjetrepublieken is het vrije werk vnn den soevereinen wfl der volksmassa's van al deze republieken. Zij zullen het zich iwjolt laten welgevallen, dat deze allian tie, die voor al deze volkeren een levenskwsati» is, wordt aangetast.” van Kamebeek. Dit voorstel was na de verklaring van den mi nister alleszins gemotiveerd, doch de uitvoe ring van dit denkbeeld zou op bezwaren heb ben gestuit. Het voorstel, dat mr. Oud terstond hierna .indiende, was logischer indien dit wets ontwerp mede, ja hoofdzakelijk door internatio nale motieven is ingègeven, moet het mèt den minister van buitenlandsche zaken behandeld worden. Moet de minister nu naar Genua, dan behoort deze wet daamó behandeld te worden. Het ingrijpen van minister van Kamebeek nnm hierdoor voor zijn ambtgenoot voor Marine een minder aangename wending. Toen h 51 momept. Mgr. Nolens begaf zich paar voorzitter Koo ien, vroeg het woord. Men verwachtte een be strijding Van het uitstel-voorstel door den het knagen; antirevolu- veKjer van het kabinet. Alras bleek echter dat. de katholieke leider meeging met het voo stel-' £e' Oud het ging hakkelend, bijna schuchter, zoo- j°av VJ als deze staatsman is, wanneer hij op gioote momenten ingrijpt. De Katholieken voor uitstel I Ter Linkerzijde was de vreugde gront. De spanning was weg en iedereen gevoelde dat de houding van dr. Nolens een klap was voor de indeling deze wet vóór de verkiezin- Vlootwet. De christelijk-historischen en anti- christelijk-historischen mochten l over deze Vloqtwet, onder de itholieken rommelde het, gelijk het daar, van t optreden van dezen antirevolutionairen mi lter af heeft gerommeld. Het was zoo, de «holleken hadden meegewerkt om deze wet I» de spoed-agenda te brengen, maar ooxe tongen fluisterden^ dat de bedoeling van Kranigen hunner was geweest, om door een OVERZICHT. Daar het Russisch vraagstuk in verband met Génua in het middenpunt van de aandacht staat, is het van belang te dezer plaatse te ver talen, wat de Russische volkscommissaris van buitenlandsche zaken, die tevens nan hjet hoofd staat van de sovjet-delegatie te Genua, heeft meegedeeld aan een medewerker van de Voss. Ztg., over den indrdk, die Lloyd George's rede in het Lagerhuis op hem had gemaakt^ Tsjitsjerin begon met te verklaren, dat hij zeer toejuichte, dat Lloyd George in de eerste plaats »ls allerbelangrijkste taak van de conferentie te Genua de algemeene vermindering der land ’s I gecischt. Heel de wereld had bij de vermindering van deze ondragelijke oorlogslas ten belang. Alle volkeren leden onder de eco nomische desorganisatie, die in zeer aanmerke- lüke mate door het eeuwig oorlogsgevaar, door de heerschende onzekerheid en ten slotte en boven il door de voortdurende bewapeningen in het leven werd geroepen. De Russische regee ring, zei Tsjitsjerin, was volkomen overtuigd van jwicht der door (J.oyd George omschreven /an de conferentie te Genua en verklaar de het ermee eens te ziin en wel in de eerste plaats in haar eigen belang, mapr verder ook in het belang van het economisch leven der ge- heele wereld; alle krachten van de Russische regeering zouden worden gewild aan het vraag-1 stuk van het herstel. Een volstrekt noodzake- lijke verwaarde voor de verwerkelijking van deze groote taak was het uit den weg ruimen de elementen niet geneigd waren deze wet te stommentegen zouden zij wel niet stemmen, de tusschenweg, wegblijyen, trok hen aan en dan was het lot van minister van Dijk’s wet beslist. Het debat kroop voort Anderhalf uur per spreker. Na een paar uur oppositie kwam dr. Scheurer met een enthousiaste verdedigingsre de aan het woord. Indië vraagt, neen smeekt Nederland om weerbaar te worden gemaakt, verklaarde de antirevolutionaire woordvoerder en wij bewonderen diens durf, waar Indië nog slechts op zoo buitengewoon onvolkomen wijze gelegenheid heeft zich te uiten. Maar het was goed bedoeldVóór de regeering en vóór de wet door dik en dun. Daarop kwam het verrassende moment. Door dr. Scheurer uit zijn tent gelokt, vroeg de mi nister van buitenlandsche zaken het wo»rd, om een verklaring af te leggen omtrent het ver band tusschen de conferentie te Washington en deze Vlootwet. Minister van Kamebeek gaf in een aantal gepolijste zinnen toe dat onze po srtie in het Oosten door de conferentie te Was hington verbeterd is (wat bekend was) maa» dit wilde niet teggen, dat de Vlootwet daarom zou moeten worden ingetrokken (wat van een tid van het Kabinet te vei waoh.en was.) De conclusie van eenig heen-en-weer gepraat wis, dat de Vlootwet ook. na Washington en- met het oog op onze koloniale positie dop gehandhaafd. Daarna zou het debat rustig voortkabbelen en minister van Kamebeek meende, na deze verklaring, met de Kamei volisen’** te beha n c(gerekend. Na deze verklaring zou zeker de K'imer de wet hebben goedgekeurd I hot liep eenigszins andtu. De heer Drion vroeg aanstonds het woord, om met net oog op het op heden bepaalde ver trek van den minister van buitenlandsche za ken, de quaestie van het verband met Washing- GOUDSCHE «OUKANT. -fewWe redenen, waarom u hier van- Hkarr" W W‘j wiH«n weg van het geratel van en bet licht, en de drukte van het ver- N“' -k' vreemd 1 En heeft u het Verte!d Hij heeft er mij geen woord •?eZïe/^' toen gisteravond thuis geko- «s. Maar ziet, wij trekken al een poos niet hetzelfde lijntje omtrent deze zaak, ^erheen gebracht onder valsche seis, zeggende dat hij buiten beter iMBi k 0? everen’ omdat daar geen afleiding is. <laarvan heeft hij in werkelijkheid ■I g aan of hij kan het niet verkoopen. Ikr Ot in de u*‘l?everswereld bent, dus WT* ny mt met u spreken.” Wbfctty gebrek aan terughoudendheid I Achtte 4* r‘ot onaangenaam aan en hij door 01 Van hflar babbelzucht te stui- kst huis in*»n nauwkeurig onderzoek omtrent was zeer »p- preken van het huis, die dit tij, wij meenen te mogen zeggen, dat ver- zij de begrafenis der coalitie bij woonden. Even scheidene Katholieken de meer links staan- later de stemmingLinks en de Katholieken de elementen niet geneigd waren vóór [vóór, het protestantse)» deel der coalitie tegen (56 tegen 15). Terstond daarna liepen zaal en loges leeg en scheen zich de opgepropte ont stemming bij de antirevoluiionvren en christe lijk-historischen in de koffiekamer te gaan ont lasten. Doch wij eerbiedigen het geheim van dit onderling samenzijn, ook uit medelijden met het militaristische deel der coalitie en met bun minister, die zijn ontstemming niet door heengaan kon verbergen. Want Marine ging door zonder Vlootwethazepeper zondér haas I Benige leden spraken toen wat over deze be grooting, maar de pit was er uit. De christen democraat A. P. S1.' uiman zag zelfs geheel van het woord af, de christelijk-historische Snoeck Henkemans prevelde nog de hoop, dat minis ter van Kamebeek spoedig gelegenheid mocht hebben de Vlootwet met de Kamer verder te behandelen, de Katholiek van de Bilt bleek ge schrokken van het hooge eindcijfer der begroo ting (7 millioen hooger dan de vorige), de hee- ren Hugenholtz en ter Hall bespraken allerlei niet ongewichtige details en daarop ving de minister zijn rede aan met de verzuchting, dat ziel en lichaam aan zijn begrooting ontnomen waren door het uitstel van de Vlootwet Zullen we de Vlootwet na Pnschen terugzien of is de houding van de Katholieken bij het uit- stel-voorstel ingegeven door den wensch om deze wet een min of meer fatsoenlijke begra fenis te geven? Wij denken er het onze^vanl mijn hart springt van vroolijkheid bij het voor uitzicht I” Heriot nam zijn aanteekenboekje en maakte een paar berekeningen toen ging hij op me vrouw Hale’s uitnoodiging het huis eens door. De Halos hadden geen kinderen, en daar zij dus niet zooveel slaapkamers noodig hadden, hadden zij van de twee bovenkamers één ge mankt, die een van de aardigste slaapkamers was geworden, die men zich denken kan. Zij was behangen met sits met een klein patroontje, omdat mevrouw Hale den uitstekenden smaak had van iemand, die eenigszins een kunstenares in het modevak was. „Vindt u dit aardig T* vroeg rij vroolijk, toen zij Heriot’s gelaat zag opklaren. „Ik vond het zelf ook aardig, toen ik het gedaan heb, maar het zou in Camden Town niet passen. Mis schien kunnen wij handel doen in slaapkamer ameublementen, en zou ik dit kunnen achter laten rooals het is? Denkt u, dat mevrouw He- riot di' ,o«l »l ,'röw £1.^ Z.j ,ou ta W IM „ndM. Ik .ou gr»,g m yeer(i m(m |oW WM d(_ ovetdw.h, klmt willen, dot zij het zag. 1 v» j_-ji— „Nu, ken zij niet over komen? Ik zou het haar jaame willen laten en Wij zouden alias] kunnen regelen,” riep mevrouw Hale, ateof zij vreesde, dat de kans verloren zou gaan. ,^ij is heelemaal in Sussex en Ik geloof niet, (i.o 1... -r:t -_i k:--.--. veertien dagen terug zijn. Wat ik graag zou willen, is, dat alles hier geregeld is en ik zou haar en de kinderen dan rechtstreeks hierheen brengen. Maar natuurlijk, het zal in dien tijd▼erhulswr.-’ens totr de deur te xim. wel niet gedaan kunnen worden „Een veertien dagen O, zeker kan dat I” riep mevrouw Hale, gretiger dan ooit. „Ik ben kunnen regelen," riep mevrouw Hale, ateof zij vreesde, dat de kans verloren zou gaan. dat zij kan over komen. Zij zal niet binnen een huissleutel overhandigd had. Na ongeveer „AAVOlAM .1 -V AH .AV.VA. *Ï«H IV/ A. IV A.AAAM AA». -T- .A V*.AA La’, namiddag naas Pember Villas «s was verbaasd daar groot»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1