IER Sigaren Het Verloren Tehuis. IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR* GOUDA EN OMSTREKEN [AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDKRAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPEIJ.E, NIEUWER. a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 02 61. Jaargang N? ie E BUITENLAND. Ingezonden Mededeellngen. FEUILLETON. idd NHOSSEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Maandag 10 April 1922. Zi| Ilin Wtt" PEN 1852 24 1418 25 BerliJ om alle staten terstond ipso facta op voet van HOOFDSTUK XXIL EMERSON. a naar voren en keek zeer (Wordt veu.ylgd) a de r-~— -- «He dit «Hes •PPM, REM, LOOI, wilt mij vertellen, Jat overgenomen en *1 PIEREV, E K J E 8- TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). Uit het Engelsch door P, WESSELINK-VAN ROSSUM, door DAVID L7ALL. VAN K ril. (N. r. A. Draodloo.». rgmann is tot lid van do ie van Herstel ingestelde sub- de internationale leening aan. Is zoo omvattend, d"' van twijfelachtige ele ven buitenlanders, heb- In “V dat hetg< ZOON eigen gedachte te gelooven, te ge- - l^igeen dat hetgeen voor U in Uw hart waarheid is, ook waar zal zijn voor dit is genie. geerig luisterde, zondér blijk te geven van zijn verwondering. „Je ergert mij. Peter! Waarom zeg Je niets?" „Omdat er niets te zeggen valt." „Maar je kunt toch niet zeggen, dat Je zoo- jets verwacht hebtl Niemand zou dat kunnen. Ik ben er zeker van, dat zelfs Duncan Heriot niet wist, dat het zou gebeuren." „Nu, laten wij het dan daarbij, Peggy. Duncan is in staat zijn eigen zaken te behandelen.” „O, zeker. Daaraan twijfel ik niet, maar op een bepaalde manier. Wat ik hoop is, dat Jeanie het op de goede manier zal opnemen. Sommige vrouwen zouden werkelijk ernstig boos zijn, in dien zij niet eerst geraadpleegd waren. Kan jij je voorstellen, dat ik het goed zou vinden? verondersteld, dat ik in de Bungalow was met de kinderen en teruggekomen zag, dat je alles, wat mij toebehoorde, had weggevoerd, naar een plaats, die ik nooit gezien had of waarvan ik nooit gehoord had Denk je dat ik het prettig zou vinden „Het zou misschien heel goed voor je zijn, of je het prettig zou vinden of niet en ik ver onderstel, dat Duncan van dat standpunt uitgaat in deze zaak,” merkte Peter op, met langzame en geërgerde stem. Margaret hield zich met moeite in, anders had zij hem iets naar zijn hoofd gegooidmaar heel laat in den avond werd zij zachter ge stemd door een bezoek van Duncan Heriot zelf. Zij was even naar de brievenbus geweest, dicht bij tienen en zou juist de tuindeur sluiten, toen een rijtuig viug voor het troittoir reed en Heriot uitstapte, die een kleine handtasch droeg. O, goedenavond, mevrouw Bainï Ik heb het maar gewaagd te komen, op goed geluk, dat u mij wel voor dezen nacht een Er zijn 4 commissies benoemd om de oplos* sing der vraagstukken, die op 't programma der conferentie stimn, to bestudeeion. Tijdens de beraadslagingen verklaarde Bur- thou, dat de Fransche delegatie een nauwkeu* rig omschrevrn mandaat had, binnen welkt grenzen het een volkomen volmacht heeft. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B o r I ij n, 8 ’A p r Staatssecretaris, B?r{ door de Commissi: commissie voor Duitschland benoemd. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). Van officinale zijde te Berlijn wordt het bericht tegengesproken, <l«t de Duitsche finaneMr Mel- choir door de commissie van horstel voor het voeren van financieel» onderhnndelingen naat* Parijs zou rijn ontboden. Melchior bekoort tot de voor Genua bestemde Duitsche deskundk Sen. Jeanie Heriot’s moed en opgewektheid zonk onloochenbaar een weinig, toen de dag van haar terugkeer naar Londen naderde. Toen zij d»_ kinderen dien laatsten morgen aankleedde, wa ren zij erg huilerig en oproerig. „Waarom kunnen wij niet hier wonen, moeki/1 vroeg Ken ernstig. „Er is thuis geen ruimte. Margie en ik rijn beu van die oude binnenplaats met haar eene grassprietje.” „Stil liefjezoo erg is het niet I En er is ds boom, weet je wel je eigen boom I Wij moe* ten den elvenkring er weer omheen maken en meer dan ooit ons alles verbeelden.” „O, maar Margie en ik gelooven nu niet latx ger meer in die dingenhet zijn maar sprook jes. Wij willen werkelijk buiten wonen moeder, zooals hier. En toen pappie hier was, vond hij het ook heerlijk. Hij reide b het niet zoo, Margie? dat alleen hier de menschen echt teven konden.” t „O, maar lieveling, pappie weet, evenals ik? en dat sal jij ook weten als je grooter bent, dat de menschen ook in de steden moeten wonen, omdat er op het land niet genoeg werk voob hen is." „O, maar er b genoeg! Ik wil boer worden en Margie ook. Als ik geen boer kan worden. I als ik groot ben, dan loop ik weg naar de Zuid- 1 zee-eilanden en ga een schat zoeken aan het ™>uw van Godfrey Hale vroeg geheimzinnig vond. ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal 2.25, par week 1? cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUÜA< tjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 645. TAwrouw moet* me maaralhjd □vnfcjliVZcep' in dt keuken geven, die bevalt met beste! suNLiornZEEp (iO(INIlE(IIIRV\T. w Dp leveringen in nature, B e r 1 IJ n, 8 April. (W. B.). Bij de onder- handelingen, die hier de laatste dagen tusschen vertegenwoordigers van bet rijksminlsterlo voor den wederopbouw en den vertegenwoordiger van do commissie van herstel, Bcrnc'tntms, heb ben plaats gevonden, rijn in de op 27 Febr. 1922 gesloten ove.eenkomst Jnzuko de lever to gen in nature enkele kleine wijzigingen aange» bracht. Van Duitsche zijde is de overeenkomst onder voorbehoud van de goedkeuring der rijks- regeering en der wetgevende lichamen gepara feerd. Berlijn, 8 April. (W. B.l. Volgens het Tageblatt is het antwoord ven Df-rhland op do nota vnn de commissie vnn herstel vanmid dag nnar Parijs verzonden, waar het Maandag aangeboden wordt. Louohew aen t woord. La Louvlère, 8 April. (Havas). Lot»» cheur, gevolg gevend aan een uitnoodiging van het Indwtrieele Genootschap van Mldden-Bel- gië. Meld hier hedtn een voordracht over de economische wereldcrisis. Volgens Loucheur zou het eerste geneesmiddel moeten zijn het hervatten van bet economisch verkeer met Rus land, maar onder verzekering van alle noodige waarborgen: Loucheur wees veivnlgens op het volkomen onvoldoende <hn mnniregelen, dia Duitschland had genomen tot het verbeteren van den staat zijner financiën. Hij herinnerde nan zijn besprekingen. mot Rathenau, waarbij da Duitsche gedelegeerde niet overtuigd scheen vnn de mogelijkheid van do financier's hervorming van Duitschland. Welnu, voegde Loucheur hier aan toe, Duitschland is verplicht deze hervor ming uit te voeren. Het is znnk, dnt dn geallieer den een volledige hervorming van zijn financiën en muntstelsel eischen. Polen, Oostenrijk en de nndere mogendheden van Centranl-Europa mei! een gedepreciecrdrn wisselkoers moesten het zelfde doen. Het reu voldoende zijn den papie ren mark te v^nrangen door een nndere munt. UIT BEZET DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 8 April. (N. T. A. Draadloos). Over Duisburg is door de Belgische bezettings overheid de staat van beleg verscherpt op grond van botsingen tusschen de bevolking en Belgischen militairen. De Fransche militaire autoriteiten oefenen opnieuw briefcensuur Uit en wel voor een goed deel zonder zulks bekend la „Ja zeker. Zijn verhuiswagens zijn hier van morgen twintig minuten over tien vandaan ge gaan en de onze om negen uurzij hebben elkaar gekruist op den weg aan dezen kant van Harrow.” „Hóe erg vreemd! Weet u ook of mevrouw Heriot terug is „Neen, zij is niet terug. Zij is daar in Sus- 1 sex met de kinderen en hij maakt deze kleine verrassing voor haar in orde. Ik hoop dat zij het prettig zal vinden, het arme ding! Het is niet de soort verrassing, die ik van mijn echt genoot gaarne zou ontvangen, maar je weet nooit, wat voor dwaze dingen de mannen doen zullen. Zij hebben niet meer ware kennis van het leven dan een baby! Het spijt mij, dat ik u niet kan verzoeken binnen te komen, me vrouw Bainmaar u ziet den rommel Ider en ik moet toch voor vanavond iets In orde heb ben, om te kunnen zitten.” „Zeker. Dank u wel. Amersham, zegt u? Wat is het juiste adres? als het u tenminste niets kan schelen het mij te zeggen »Het kan mij heelemaal niet schelen. Ik ben slechts dankbaar, dat ik het niet meer aan het hoofd van mijn postpapier behoef te zetten. Sweetacre, Bois Common, Chesham dat is het adres voor de post. Goedendag, mevrouw Bain. Ik zal u gaarne ontvangen, als wij op orde zijn en ik wil u wel vertellen, dat iii mijn eigen zaak hier ga vestigen en als u toevallig eens een mooie japon noodig hebt tegen billij ken prijs, zoudt u het wef bfj mij kunnen pro- heeren. Ik zou mij zeer erover verheugen en ook over uw aanbeveling. Ik ben een goede costumière, al zeg ik het zelf! Ik zal kaarten rondsturen. Goedendag." Margaret Bain kon niet vlug genoeg thuis- vrij nutteloos is over andere vraagstukken van t economisch herstel te spreken, wanneer de politiek, die in ’t laatste besluit van de commis sie van herstel tot uiting kwam, op ongeorei- delde wijze werd voortgezet. Door de Enge'- sche zakenwereld werd van haar regeering sinds maanden geëischf, dat zij pogingen in 't werk stelde ter stabilisatie van de Europeesche wisselkoersen en in tal van redevoeringen, door Britsche ministers gehouden, is de noodzake- lijkheid van deze stabilisatie van ’t standpunt der Engelsche belangen telkens weer betoogd. Is er vraagt de schrijver van ’t artikel nog wel één mensch in Europa, die het zeer nauwe- en onverbrekelijke verband tusschen den stand der wisselkoersen en de regeling van de schadeloosstelling zou willen bestrijden? Daarna bespreekt de Voss. Ztg. de rede, die de Fransche premier Maandag in de Kamer heeft gehouden. Poincaré had bij de stemming een veel grooter succes bereikt dan zijn En gelsche collega. Heel handig had Poincaré de stemming van ’t parlement nog in ’t laatste oogenblik opgezweept door te wijzen op de z.g. militaire sterkte van Duitschlandde beroem de 250000 man. Naar door den schrijver wordt opgemerkt, verried de Fransche premier niets van hetgeen hij eigenlijk ten aanzien van Ge nua van plan waj. Hij liet het aan krachtige woorden niet ontbreken, maar hij nam geen verbintenissen op zich. Dat men de conferentie van Genua niet zonder meer kon ignoreeren of eenvoudjg-weg saboteeren, had de verantwoor delijke Fransche politiek al lang ingezien. Ook Poincaré wist, dat ook voor zijn politieke po sitie evenals voor dié van Lloyd George de resultaten van Genua van zeer beslissende beteekenis zijn. Ook hij had noodig, daar een succes te behalen. Maar dit succes moest uiterlijk van anderen aard zijn dan het Engel sche eischte de Londensche city bovenal sta- bilisatie van de wisselkoersen, Frankrijk ver langde to de eerste plaats geld. Maar dat op den weg, die de commissie van herstel tot nu toé had ingeslagen, niet al te veel geld te krij- is, begonnen vele Franschen zoo zoetjesaan ook in te zien. De medewerker besluit rrtet erop te wijzen, dat beide doeleinden met elkaar in overeen stemming kunnen worden gebracht, wanneer men eindelijk in plaats van de eischen, geba seerd op machtspolitiek en de Onvruchtbare illusies uitging van den elementairen economi- schen samenhang„De stabilisatie van de wis selkoersen is slechts te bereiken, wanneer de Duitsche betalingsbalans in orde wordt ge bracht en geld is, allereerst op den weg eener internationale leening, slechts te krijgen, wan neer het evenwicht der Duitsche betalingsba lans behoorlijk verzekerd wordt. Van elk an- van de saneering der Duit sche betalingsbalans uitgaande, komt men ’t valt niet tegen te spreken terecht in een cul-de-sac. Lloyd George kan succes behalen en Poincaré kan succes behalen, wanneer men eindelijk begint ernstig en eerlijk het vraagstuk van 't herstel der Duitsche betalingsbalans en, nauw hiermede samenhangend, het probleem der internationale schadeloosstelltogs- en sanee- lingsleenigen te bespreken." len dng gezworven en ik had dezen nvond een afspraak met iemand en daardoor is het te lont geworden, in mijn nieuwe huis te gaan slapen. Het is buiten en ik zou u en Peter gaarne alles ervan willen vertellen." r^Jij bent een mooie, Duncan! Ik wist dat Je met een verbazingwekkende zaak bezig was, want ik ben vandaag toevallig naar je oude huis gegaan en ik heb den huissleutel daar bij die nieuwe vrouw achtergelaten. Ik hoop, dat dit goed is?” „O, zeker. Ik heb alles vergeten van dien huiss’eutel en ik zou gaarne willen, dat u mor gen met mij meeging, want nu ik alle dingen in het nieuwe huis heb, weet ik niet, waar ik te plaatsen moet. Dat wilt u toch wel doen niet terwille van onze oude vriendschap, en voordat Jeanle terug komt Hij glimlachte zoo vriendelijk menschelijk en zijn geheele persoonlijkheid was zoo innemend op dat oogenhlik, dat Margaret zich erover ver wonderde, dat zij hem ooit ruw genoemd had. „Nu, ik zal komen, ofschoon ik geloof, dat je Jeanie naar huis had moeten brengen om haar eigen karwei te doen." ^Maar dit is nu toevallig mijn karwei, me vrouw Bain,” antwoordde hij. ,En ik ben als een kind zoo blij ermede. Hebt u ooit de woning van Hale gezien te Bois Common „Neen, maar Peter is er geweest. Hebt ge Jeanie dan gesproken?" ,^Ja mijn waarde," antwoordde hij, met een strand." vreemden klank van eerbied in zijn stem. „En I Jeanie’s glimlach was wat beverig, terwijl d| als God het wil, zullen wij het verloren huls 1 zacht haar borstelde. I weer vinden. Wij zijn bezig het nu te bouwen.” I Margaret begreep hem vaag en haar oogen I w vulden zich met tranen toen zij hem welkom kermisbed zoudt I heette te haar huis en Peter riep, om hen onw^Haj2^ StOeP oP^elde, kwam zij me- ewel te£en z>j nooit gezien had, ml» 4 Wel 661X8 ^ennto mot Godfrey ge- K haar aan- ««r.wH.l.kwan W<uirhe«ir Bain Kherp. "«ar buiten gegaan, om dicht bij »iiSZ' eMn ,on-'- Mijn naam b Halo “Men geruild met onze huizen, dat b 1 Tjitsjerin onderhoudt zich met Fucta. G e n u a, 9 A p r 11. (B. T. A.) Tsjitsjerin heeft heden een onderhoud gehad met Facta en Schanzer. Volgens de Italiaansche afgevnnwFg- den waren deze besprekingen zeer hartelljk, De Russische gedelegeerden zouden een bewijs heb ben gegeven van hun tegemoetkomende hou ding en him verlangen daarwerkelijk tot het slagen der conferentie mee te werken. Genua, 0 April. (B. T. A.). De tweede voorloopige bijeenkomst duurde tot 4 uur s middags. De procedure en de volgorde der werkzaamheden werden definitief geregeld. De kwesties der aan de sovjetregeering te stellen OVERZICHT. Lloyd George en Poincaré. Engelscne Lagerhuis heeft Maandag waz al na middernacht nadat Lloyd je zijn bekende rede had gehouden, een f van vertrouwen aangenomen met 372 94 stemmen. De onafhankelijke liberalen, Ie leden van de Labour Party en enkele unio- bten hebebn tegen de motie gestemd. Dit feit geeft een medewerker van de Voss. tg. aanleiding om er op te wijzen, dat een tansch blad Dinsdag j.l. schreef, dat de ge achte»», die Lloyd George in zijn rede over o conferentie te Genua had ontwikkeld, ook oor Engeland stellig niet de bekoring bezaten an nieuw te zijn. Ook de medewerker van het luitsche blad vindt, dat de inhoud der rede in- Brdaad geen verrassingen bood en dat dege- en, die ten onrechte van deze laatste groote lanifestatie van de Britsche regeering vóór de onferentie hadden verwacht, dat Europa’s ver- r&chfingen er door zouden worden verwecke- jkt en versterkt, zich teleurgesteld zullen voe- m. De rede was meer afgewogen dan vol tem- erament, meer bemiddelend dan vooruitstu- iend en, wanneer de Engelsche eerste minister an activiteit en herstel sprak, sprak hij ook iet even sterken nadruk van de noodzaak ge- pldig te zijn en van den langen duur der ziek- s, die de geneesheeren dwingen tot talrijke insulten. De uiteenzettingen van Lloyd Geor- e werden sterk beïnvloed zoowel door binnen- ls< buitenlandsche politiek. Hij wilde klaarblij- nlijk zoo weinig mogelijk aanstoot geven en a goedkeuring erlangen van alle zijden. Maar e voorzichtigheid en het afgewogene had in- ii<5dels slechts geleid tot een beperkt en be twist succes. De rechtsche conservatieven had Lloyd George niet gewonnen en de onafhan kelijke liberalen en de arbeiderspartij kozen' bij stemming vrij algemeen tegen hem pnrtij medewerker van de Voss. Ztg. constateert ir aanleiding hiervan: „Het staat thans na ie rede en het antwoord, dat het parlement irop heeft gegeven, volkomen vast, dnt yd George bijy de tegenwoordige, partijgroe- fing en op den tegenwoordigen parlementai- grondslag niet lang meer kan regeeren. mneer het hem na Genua niet gelukt onder nieuwe leuze weer een vastaaneengesloten are van aanhangers rondom zich te vereeni- hij de leiding van het politieke lot 1 't Britsche imperium voorloopig aan ande- moeten overlaten." Nuchter uitgedrukt beteekende dit, dat Lloyd leorgo te Genua succes noodig heeft Dit sue- zou, volgens ’t inzicht van den medewer- Pynt fr der Vossische niet kunnen worden bereikt, nnneer de Duitsche economische vraagstuk- tn, die den grondslag vormen, heelemaal liten beschouwing worden gelaten. De betee- inis, die de wederopbouw van Rusland voor repa bezit, moest stellig niet verkleind wor- maar de wortel van Europa’s ziek-zijn lag 1 in Duitschland. Door Lloyd George was er Midag opnieuw nadrukkelijk op gewezen, dat conferentie te Genua niet geroenen kon zijn vredesverdragen te herzien. Hij had daar- niets nieuws gzegd en uitgsproken, wa» el ook Rathenau had daar reeds op ge- i een vanzelfsprekendheid was. Desruet- v. rtaande wist iedereen in Európa, dat hit De Duitsche delegatie zei o. a. ook voorstellen dat do te G*niia t nemen besiujien de taak van den Volkenbond zullen eerbiedigen. Ook werd overeenstemming bereikt ten aanzien van Rusland en vnn de financieel© en commercieel© aangelegenheden in het algemeen. Berlijn, 8 April (W. B.) Da Berk Ztg. nm Mitt. meldt: de Duitsche delegatie voor Genua neemt een uitvoerig memorandum moe, dat, als resultaat van wekónlangen, moeitevol- len arbeid Duitschland's financied«n toestond uiteenzet. Berlijn, 8 April. (N. T. A. Draadloos). Naar verluidt, zal te Genua ook over de rege ling der intergeallieerde schulden en de moge lijkheid eener internationale leening worden ge sproken. Bij de besprekingen tusschcn de neutrale des kundigen te Bern heeft tegenover de Scandina vische staten het Nederinndsohe standpunt ge zegevierd, dat de neutralen niet als een vast- anneengesloten blok en met een vootomlijnd programma naar Genua zullen gaan. De correspondent dor Voss. Ztg. meldt: De Scandinavische landen, die bij de Russische kwestie pnmiddellijk belang hebben, wilden het handelsverkeer met Rusland zoo gauw moge lijk officieel en in vollen omvang herstellen en oordeelden zoodoende meer tot de sanoering van Europa bij te dragen, dan door voorwaar den voor de sovjets, waaraan de andere neu tralen met Frankrijk vasthielden. Volgens den Londenschen correspondent van do Voss. Ztg. verklaarde Lloyd George, dat hij Amerika te Genua niet alleen noodig had voot de bespreking van zijn plannen ten behoeve der economische beveiliging, maar omdat hij wenschte, dat de vertegenwoordigers der Ver, Staten een druk zouden uitoefenen op de na ties te Genua en wel in dier voeg©, dot geenerle! Amerikaansche steun zou worden verleend, zoo lang de enorm-groote legers in Europa gehand- haald werden. Over de voorbereidingen te Genua wordt gemeld, dat de conferentie vermoodrWik Maan dagmiddag door Facta zal word—n ingeleid en met een programrede van Lloyd George als de man, die de conferentie bijeenriep, zal worden geopend. De plaatsverdeehng geschiedt in twee groe pen: de uitgenoodigden en de uitgenoodigde na ties. De veiligheidsdienst reeds 400 arrestaties menten, waaronder tal .ben plaats gehad, ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoortnila tot don bezorgkringlj 15 regels L30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel moar 0.80. Advertentiën in het Zatardagnummer 20 bijslag op den prijs. Lfefdadigheids-advertentiën <le helft van den prjjs. INGEZONDEN MKDEDEKUNGKNA—4 regels ƒ2.05. elke regd meer /0A0. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden medcdeelingen bij contract tot zeer grmtucoer* den prils. Groote letters en randen worden berekend naar plaateruim'e. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten «lange véór de plaatsing het Bureau zijn iagekomen, teneinde van opname verzekerd te z(;n. doen voor de stabilisatie van de rijksmark door een internationale leening en middelen aangeven voor het saneeren van Europa’s economisch leven. Daaihij wordt bovenal het herstel van Rusland van belang geacht. Lenin in Rapallo? P a r ij s9 April. (B. T. A.) Men meldt uit Genua aan de Temps: Te Genua loopt het ge rucht, dat Lento zich te Rapallo zou ophouden als president de facto van de bolsjewistische delegatie en het geheele wenk .dezer delegatie zou inSpireeren. Lenin zou zich verschuilen ach ter den naam „ingenieur Wladimir", terwijl zijn ziekte niet anders zou zijn geweest dan een voorwendsel om zijn <eia naar en aankomst in Italië te verbergen. Par ij s, 8'ApriL (Havas). Barthou en Colrat zijn naar Genua vertrokken. Een uitspraak van Rathenau. Berlijn, 8 ApriC (W, BJ De minister van buitenlandsche zaken dr. Rathenau ver klaarde op het station, even voor zijn vertrek naar Genua, aan een medewerker van het Berl. TagebL o. a.: Wij gaan met goede hoop naar Genua en met het ernstige voornemen vrucht- dragenden arbeid te verrichten. Maar dat men de verwachtingen in Duitschland niet te hoog spanne, want in dot geval zou er licht teleui- stelling op kunnen volgen. Genua kan het begin zijn van een reeks conferenties, «Me het econo misch herstel der wereld ten «loei hebben. Het vertrek «Ier Duitsche delegatie. Berlijn, 8 April. (W. B.) De Duitsche delegatie is met een bizonderen trein nanr Genua vertrokken. Ten afscheid waren o. a. de Italiaansche gezant Frassati en staatssecretaris Von Haniel aanwezig. De besprekingen der neutralen. Bern, 8 April, (B. T. A.) De «xmferentie der gedelegeerden voor penua van de neutrale landen stelde vast, «lat ér tusschen de gedele geerden overeenstemming bestaat ten aanzien van de verschillende vraagstukken, die op het eischen wordteveneens geregekL Besloten i» programma der conferentie van Genua voor- komen. De conferentie uitte voorts den wensch, gelijkheid zullen worden behandeld. 1882

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1