nis NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer» kerk a. d. U., OUDERKERK a. <L Um 0UDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Het Verloren Tehuis. Dinsdag 11 April 1922. 14903 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. NAS akje i ar koe. Amsterdam, EMERSON. rlka, Stlllot (Wovdi vwvolgdj» te betalen 140& rde Platen.) uitgebreid fan 37.50, tidsche Zee, a II in hun heeft een i van Amstwdnn, April van Amsterd^ in keurigQ mijnen van .E WERK!» rit van een chapplj M ■'?'i de Engelsche dominions, vertegenwoordigd zijn, is te 3 uur geopend met een plechtige openbare zitting in het historische paleis van San Giorgeo. Facta, die als voorzitter M aangewezen, sprak TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TB GENUA. De opening. Genua, 10 April. (B. T. A.). De inter nationale economische conferentie, waarop 34 mogendheden, alle uit Europa, behalve Japan en r fiOUNIlE BOBBAN e ,ken aan wat wij verwezenlijken kunnen dan aan r* hetgeen wij kunnen beperken. Wij hebben al lemaal een' gemeenschappelijk voorbehoud in de openbare meaning van ons land. De openbare meening van het eene land is misschien meer samengetrokken op een bepaalden kant van de zaken en jiie van het andere land op andere vraagstukken. Dat roept ongetwijfeld moeilijk- Iteden in 't leven. Het is niet gemakkelijk deze uiteen loopende meeningen tot overeenstemming te brengen, ook al botsen tij niet tegen elkan der op, maar de openbare memlng is geen on vermurwbaar iets als de Alpen of Apennijnen. Zij is vatbaar voor leiding en een beroep op il van van Rotterdam r Rotterdam, kwa» Q Dmschland de merk in waarde da ah, dan be- tndkA* <k eyiteuw vrefa*4g pzfiatlg IteM toe - ,n te zien, waar bet generende mes in den vj moest worden gezet. Deaniettegetvvtaen- ic heeft de Engelsche delegatie de verplichting op zich moeten nemen deze voornaamste oor- uak van de diende ter wereld niet ter spreke te brengen; andere sou Frankrijk niet naar Genua rijn' gegaan. De schrijver ven ’t Zondagwdh overzicht oor deelt echter, dat deze toezegging tot de belof ten behoort, waaraan slechts formeel de hand tel kunnen wonden gehouden: doordat de Dvitsche mark ziek is, lijden niet alleen de En- jebchen, maat* ook de Italianen, Belgen, Tsjecho-Slowaken en alle onzijdigen: „Wanneer de Franaohen willen, dat zich te Genua een een- tekWrot der wereld tegen hen zich vormt, zoo- di zich te Washington een eenheidsfront tegen hen heeft gevormd, dan behoeven zij slechts als Shylock te staan op de schuldbekentenis, die Lloyd George hun heeft moeten afgeven. Zeker tel men niet op de agenda schrijven: verande- teg van de schadeloosstelling-voorwaarden van tet vredesverdrag of zelfs vermindering van de Dtritache betaling aan Frankrijk. Het thema kan heel onschuldig luiden: stabilisatie der wissel- [koersen of stopzetten van den stroom van pa- Ifiergeld of iets dengelijks. Het komt allemaal op |A zrilde nee»; zoodra de economische nood van jde wereld in dezen of genen vorm ter sprake ■komt, zal men de ontzettende wonde, waaruit IDritschltmcTs levensbloed stroomt, voor zich Uit het Engelsch door J. P. WBSSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LZALL «*n was in de eenzaamheid buiten adem. „Ik wist, dat u morgen zou weg gaan en ik wilde u vaarwel zeggen. Wij zijn hier pas vanmiddag aangekomen.” Jeanie verwelkomde haar met een glimlach en met beide uitgestrekte handen. „Nu, dat noem ik nu eens werkelijke vrien delijkheid. Ik kan niet zeggen hoe ik die op prijs stel. Kom toch binnen. Hindert het niet, dat ik doorga met mijn bezigheden Ik doe de roeden in de ondergordijnen. Ik heb een lichte voor jaarsschoonmaak gehouden en het huis ziet er zoo mooi uit, dat mijn hart breekt, nu ik het verlaten moet I Wat ziet u er mooi uit." Naomi had haar mantel afgelegd en de witte satijnen rok met een overkleed van vrij hard geel stond haar werkelijk heel goed. „Het is maar een oud ding." g „O, maar het is too beeldig; en ik heb de kans niet, veel menschen in avondtoilet te zien, dus zal ik eens om u heenloopen en u eens goed bekijken, als u het niet schelen kan F Naopd lachte een weinig zelfbewust „Wees toch niet zoo dwaasIk zou u gaarne in avondtoilet zien, laat eens kijken een wjjd iets van turkoois fluweel, nogal onbe paald van toon en met wat oude kant op het lijfje en een snoer van matris om uw hals. Ik heb het nu meegebracht, te dat niet eigenaardig. Wij hebben het In Venetië eens gekocht, toen wij daar waren, maar het staat mij niet." Zij nam den ketting van haar hals en deed dien vlug over Jeanie’s hoofd en het prachtige blauw kwam mooi uit tegen den witten achter grond van Jeanie's blouse. „Moet ik dit houden F vroeg Jeanle hem vreemd betastend. „Ja. Het is een herinnering, omdat ik van houd en ik hoop, dat wij altijd vriendinnen zul len zijn,” rolde Naomi mot een vollen klank te haar stem. '••rberloht. len morgen vent '22. j München. Thorshavn. md van II Aprilt l. wind, half tot licti neerslag, lichte vord ur overdag. Jeanie was wat verlegen. Een Engelsche vrouw zou een glimlach een kus gereed hebben tot dank, maar bij Jea nie kwam zulk een plotselinge uitdrukking van haar gevoelens niet zoo grif. „Ik zal het altijd houden en dragen. Misschien krijg Ik nog wel eens de fluweclen japón, die er bij past. Het is een hemelsche kleur net ge deelten van de lucht na zonsondergang of in den zeer vroegen morgen als de nevelen optrek ken 1 Maar wilt u niet gaan zitten en mij al uw nieuws vertellen?" Jk heb niet veelmaar ik zou gaarne nog een poosje willen* blijven. Ik wil U over iets spreken- „Verbergt Dr. Ferguson zich niet ergens te den tuin I Hij is toch door het Park met u ge* gaan F „Neen, hij te dezen keer niet overgekomen „Maar hij komt morgen F vroeg Jeanle ven- trouwe lijk. ^een. Hfj kon niet wegkomen. En Ik ben zelfs niet zeker ervan, <4 Ik dit wel wensch. Ik ben niet erg gelukkig, mevrouw Heriot, en er te niemand, met wie ik spreken kan, u uitgas zonderd H bedoel, dat niemand mij begrijs pen zou." „Vindt u dan, dat ik soo bevattelijk bent Maar ik ben niets dan een eenvoudig^ kalme vrouw, die hoopen fouten in haar leven ge maakt heeft ft geloof wel, dat ik medegevoel heb, ofschoon ik dat niet zoo goed onder vroor* den kan brengen.’ Tsjitsjerin aan ’t woord. Genua, 10 AprIL (B. T. A.) N<»dat Tscm tot voorzitter was benoemd hield Lloyd Gaorga een redevoering. Vervolgens hield Barthou een rede en m hem komen Ishii en Theunte de verzekering geven van de medewerking van Japan en België, Ook dr. Wirth belooft namens Duitschtend mede werking. Daarna komt Tsjitsjerin aan het woord. Hij sluit zich aan b(j de woorden van den Italieait- schen premier qp zegt, dat er hier noch over winnaars noch overwonnenen zijn. Rusland il ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dageljjlp aangenomen aan ons Bureau: MARKT IL GOUDA; bU onw» agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Ome bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Adminiatratto TeL Int 82; Itotecti» TeL 648. San Frandscg j idie naar Amsterdam ndiS naar Antwerpgf pril van Gravesend. il van Boston te New» aar Rotterdam, voer April rika naar Rotterdam ineen t. van Rotterdam naq Indien zij weer terug was in de oude omge ving, weer omringd zou zijn door dezelfde be perkingen en de kleine beproevingen, die een samenleven, dat alle lieflijkheid voor haar ver loren had, met zich zouden brengen, zou moes ten ondergaan, zou zij dan de proef kunnen doorstaan? Zouden Duncan’s nieuw ontzag en vriendelijke goedheid blijven of zouden zij weer vervallen in den ouden woordenrijken strijd, de lange stilten en de bitterheid van terugge drongen en ontgoochelde indrukken? Zij kon niet zeggen, dat zij zich zeker gevoelde, noch omtrent hem, noch omtrent zichzelf. Toch was zij dankbaar voor dit heerlijke tus- schenspel en voor den verdwaalden straal van vroolijkheid en vrede, dien zelfs Duncan’s kort bezoek niet verstoord had. Daar zij zich nu meer grondig met zichzelf bezig hield, nu de beproe ving, dat zij terugkeeren moest, naderde, deed zij vele nieuwe geloften, om beter te zullen zijn, en ook vriendelijker, verdraagzamer en lie felijker. Zij wilde hem tenminste halverwege te gemoet komen. Terwille van de kinderen was het voor hen noodig, een machtige poging te doen. Haar werk, waarover zij nu sprak en het zelfs openlijk vertoonde, zou haar in zekeren zin troosten en haar buiten zichzelf wegvoeren. Zij zou Duncan veroorlovep te weten, wat zij gedaan had, ais hij er belangstellend naar was. Zij zou hem zelfs misschien wel een gedeelte van de vruchten van haar arbeid toonen. Dat hij een bekwaam, nogal onmeedoogend beoordeelaar was, zoowel van zijn eigen werk als van dat van anderen, wist zij zeer goed en indien, wat zij geschreven had, door ham goed gunstig beoordeeld wa% zou sjj haar hoofd kan nen ophouden. Terwijl di hierover dacht, kwam haar een vhrhtig droombeeld vooc aogen, Uefeltfk gav Facte aan 't woord. Londen, 10 April. (N. T. A. Draadloos). Fecta, de Italiaansche eerste minister, heeft van middag de conferentie te Genua geopend met een rede, waarin hij den nadruk heeft gelegd op de betreurenswaardige economische gevolgen van den oorlog. Hij zeide, dat het vertrouwen in de eerst^ plaats hersteld moet worden, wilde de economische machine weer op normalen gang worden gebracht. Om dit te bereiden was inter nationale samenwerking noodzakelijk. Op de conferentie moesten haat en oorlogsgevoelens ter zijde worden gesteld. Ons doel, aldus Facia, te het herstel in Europa van voorwaarden, die de volken in staat stollen vreedzaam nuust el kander te leven n de verschillende nationale economische stelsels, die de oorlog zoo ontred derd heeft, met elkaar tot Overeenstemming te brengen. Dezelfde geest van ernst, die de con ferentie te Washington behield heeft, moet ook op deze conferentie heerschen. Pacta besloot met een b roep op gelijkheid, rechtvaardigheid en eensgezindheid onder de volken, in overeen stemming met de plechtige verklaring, die de Paus zoo pas heeft afgelegd. Onmiddellijk na zijn ópeningstoespraak legde Facta de verklaring af, dat, daar de besluiten van Cannes aan alle uitgenoodigde mogendhe den zijn meegedeeld, het aanvaarden der uitnoo- diging gelijk stond met het aanvaarden van de daarin neergelegde beginselen. Lloyd George's rede. Londen, 10 April. (N. T. A. Draadloos). Lloyd George zeide, nadat Facta had uitge sproken Dit is de grootste bijeenkomst ven Europeesche naties, die ooit op dit vasteland bij een te gekomen. Gezien'haar omvang, het ka rakter van haar «teehteWera en de beteekenis van haar onderwerpen, zullen haar besluiten verstrekkende gevolgen hebben, hetzij ten goe de of ten kwade, op het lot niet alleen van Euro pa, maar van heel de wereld. Wij komen bij een op gelijken voet, ahngezien wij gelijke roor- waarden hebben aanvaard. Wij zijn hier niet als geallieerde en vijandige landen, niet als oorlog voerenden en onzijdigen, wij zijn niet bijeenge komen als monarchisten of republikeinen of sovjettisten, wij zijn hier bijeen als de vertegen woordigers van alle landen en alle volken van Europa om gemeenschappelijk de beste midde len te overwegen voor het herstel van den ver nietigden bloei van dit werelddeel, opdat wij elk in ons eigen land en elk op zijn eigen wijze beter levensvoorwaarden voor ons volk moger scheppen dan de wereld tot dusver heeft gdn<» ten. Maar als wij bijeenkomen op voet van ge lijkheid, dan moet zulks zijn, omdat wij gelijke voorwaarden aanvaard hebben. Deze voorwaar den hebben de uitnoodigende landen te Cannes opgesteld, zij gelden voor allen. Het zijn voorwaarden, die tot dusver aanvaard zijn dooi elke beschaafde gemeenschap als grondslag voor internationaal vertrouwen. Zij lijn eerbied waardig op zichzelf en sijn de eerste voor waarde voor elk verkeer tusschen landen on derling, zonder dat zij aan de soevereiniteit van eenlg land iets af doen. Wij zelf aanvaarden ze volkomen. Het zijn de eehige voorwaarden, waarop Wij kunnen toestemmen in samenwer king mat anderen. naar Amsterdam, v^1 Tdam naar Java, voeg en naar Australië, voeg tr Rotterdam, voer Hamburg, voer f im naar Java, voer 8 il van Amsterdam De eerste dezer voor waarden is, dat, als een - --- land contractueele verbintenissen aangaat je- in elk opzicht gens een ander land of de onderdanen vnn dat land voor genoten waarden, zulk een verbintenis nimmer kan worden gereputeerd, els dat land van regeeringsvorm verandert, zonder dat do genoten waarde teruggegeven wordt. De tweede te, dat aan geen land vergund is stnjd te voeren tegen de instellingen van een land. De derde is, dat geen land aanvallende maat regelen zal nemen tegen hot gebied van een a der land. De vierde is, dat de onderdanen van het eene land recht zullen hebebn op onpartijdige recht spraak voor de rechterlijke lichamen van het andere land. Indien eenig volk deze elementaire voorwaar den voor een beschaafden omgang tusochen de staten van de hand wijst, mag het niet ver wachten in den raad der volken te worden op- gtnomen. De Engelsche premier verklaarde daarop, dat zij, die de uitnoodiging tot deze bijeenkomst aanvaard hebben, beschouwd mogen worden, als deze voorwaarden te hebben aanvaard, die zijn vastgesteld te Cannes en neergelegd in de uit noodiging tot deze conferentie. Ofschoon de oorlog al meer dan drie jaar geleden geëindigd te, zei Lloyd George voorts, gaat Europa nog steeds gebukt onder den ge weldigen last van de schulden en het herstel, waarmee het beladen is. De polsslag van het handelsleven slaat zwak en onregelmatig. De wettige handel, vei keer en nijverheid zijn over al gedesorganiseerd en in verdrukking. Er heerscht werkloosheid in het Westen, hongers nood en peet in het Oosten. De volken van elk ras en alle standen lijden er onder. Het eerst noodige voor Europa is vredeechte vrede. Zonder het stichten van vrede en goede ge zindheid onder de volken, zullen de aanstaan de besprekingen over den geld» en wisselkoers, het verkeer en het credtet van geen beteeke- nis zijn. Hoewel do grootste strijd voor het oogenblik geëindigd te, houdt hét grommen uan, daar er in elk land tal van honden zijn, die meenen, dat hoe luider zij blaffen, des te dieper indruk zij zullen maken van hun kracht en vastberadenheid. Europa wordt verdoold door dit hondsche kabaal. Wij zullen metter daad al bijdragen tot het herstel van Europa, indien wij op deze conferentie aan dat geruzie een eind kunnen maken. Wij zullen slagen niet in een geest van hebzuchtige waakzaamheid of van zelfzuchtige belangen, maar met den go me en scha ppel ijken wil om ons best te doen de wereld te herstellen tot haar normale kracht en gezondheid. Dit zullen wij doen, wanneer wij het welslagen der cónferentie afmeten naar het goede, dat wij tot stand brengen en niet naar het goede, dot wij beletten. Laat ons meer den- "•td nu erg warm, daar de zomer nader» ^ac^te aBn Juli en Augustus in wn’ liet zii ‘kn moed een weinig •tetenlm1 r0<>i 'n 8redachten K®»» van de i ti»k]o*en met eetwaarr wanneer zij in rijen toT S\raa( moe>ten doorgaan, die toegang in *F°oten verkeersweg naar de jjp Ko®d- Het feit, dat zij een paar teuT?®0 *P®ren op haar Zaterdagsche in- rjT» v^oende haar nauwelijks met die her- «ten U *i»t hoe vies die geuren werden 601 ‘h'o^en zomer en hoe T ril ■*“nderen ervan werdeo- het ronde profieltje van haar I tip w-l .en 7® verbeteringen, die deze wei- I» ,m Y® Hoonde buitenlucht hadden ^7» pebracht, overviel haar een ziekelijk de rede en het geweten en ik vertrouw, 4 voor een groot deel gevolg zal geven aan dat beroep op haar geest en han door het gemeenschappelijk staatsmanabslei* ven Europa. Men kan haar leeren, dat het goed van een ander land niet noodznkeiijk slecht ban hoeft te zijn voor haar eigen land en dut daan» •ntegen dat, wat alle landen ten goede kom^ noodzakelijk voor baar eigen land ook het beste moet zijn. De Engelsche premier sprak er zijn teleur* v Stelling over uit, dat de groote Amerikuanacha republiek niet vertegenwooi .iigd was. Htf hoop te, dat, zoo goed ais een burger van Genua eenmaal Amerika heeft ontdekt, Genua do menschheid nog eens den onsterielijken dienst zal bewijzen om Europa opnieuw nan Amerika te ontdekken. Ten slote zinspeelde Lloyd Geor ge er op, dat nagenoeg de bladen van de heels wereld op de conferentie vertegenwoordigd sijn. Dit toont de zorg nan van de wereld voor den uitslag der conferentie. Indien wij falen, zal er een gevoel vnn wanhoop ontstaan, dat de heele wereld teisteren zalslagen wij dan zal een straal van hoop het duister doorborsn, dat op den geest van de menschheid drukt Een rede vnn Barthou. Genua, 10 April (Havas). In s(jn rode ter conferentie van Genua verklaarde Barthou, dat hij de weloverwogen stem en de loyale mede werking bracht van Frankrijk, dat naar Genua komt om te handelen. Da Franacho afgevaar digden zijn geen toèschouw<ns maar medewer kers, bereid hun aandeel te dragen van den ge* meenschappelijken arbeid en verantwoordelijk heid. Barthou wees op de moeilijkheden, die do afgevaardigden zullen ontmoeten, maar die hen niet mogen weerhouden. Frankrijk beeft doet eigen krachtsinspanning geloond, dat het da noodzakelijkheid van optreden begrijpt en den prijs ervan kent Het yordt door geenerlei natio naal egoïsme gedreven en wenecht geenerlei hegemonie uit te oefenen. Do oor’ Frankrijk te voel gtkoal dan dat het afkeer zou hebben van de verechrikkir den oorlog. Het is in z(jn geheel baal! lievend en het te niet Frankrijk, dat ooit mim dadige afwijking zal toonen om de rust 'van tte wereld te vers’oren. Zijn rechten, waarvoor het oen ontstellenden prijs betaalde, zijn geen belet sel voor een onderneming als de tegenwoordige en het program van Cannes heeft die rechten evenals de rechten zijner bondgenooten buitel» bespreking gesteld. Frankrijk zal zich te Genua niet opsluiten in een negatieve houding. Zijn des kundigen zullen belangrijk werk leveien; geen enkel vraagstuk is aan hun onderzoek est hun overwegingen ontsnapt De Fronsche afgevaar digden zullen «eggen, wat zij meenen dat billijk, noodzakelijk of mogelijk is. Vrede en arbeid vormen het programma en het wachtwoord van Frankrijk. OVERZICHt. (3ster, voor het eerst na den oorlog, werd Genua de bekende Europeesche qonferentie ^■ge.pend, waaraan overwinnaars en overwon- Maenen deelnemen op voet van gelijkheid. Som- Hauo-‘n verwachten van haar veel, zij het, dat op k.® conferentie .leehts hel feyfe zal wOT-l'Europ. moet beginnen. Frankrijk bood hierbij dm gemaakt met het herstel van europa s ge- dr;> jrganteeerd financieel en economisch leven; «kutte enkelen verwachten van de conferentie four minder dan de redding der wereld. Tot de ,n,orzichtigen" behoort ook de schrijver ven je Zondagsche Umschau und Ausschau-rubriek Ier Kölntecha Zeitung, die opmerkt, dat nie- nuui de conferentie tegemoet ziet met over- ir-ven verwachtigen en velen zelfs met gemoti- Btnden twijfel. De doodzieke volkeren van DuïtedJand en Oostenrijk dienden er dan ook wd voor op te passen van de internationale bijeenkomst een wonder te verwachten. .•n de Bngetechen neemt de schrijver son- ier meer aan, dat zij van goeden witte zijn: wanneer de wereld uit haar voegen is gelicht, tes Engeland niet handel drijven en wanneer het <1H niet kan, is zijn bloedsomloop gestnenjd; £t is het aigemeene inzicht in Engeland en iedereen wist tegenwoordig ook, waarom de wereM tegenwoordig nog uk haar voegen is. Wanneer met elke’nieuwe tuimeling van de mat k de Duitsdte koopman zijn goederen lager kan de Engefcohe aanbiedt en tegelijkertijd de waren en grondstoffen van het Britsche rijk voor het Britsche rijk telkens meer onbereik baar worden, den behoefde men niet erg scherp zinnig te zijn om in te zien, wat de voornaamste oo.taak is van de Engelsche zakenmalafee. En wr neer met eBte nieuwe dreignota ven de En- ter <e, met elke nieuwe milliarden-betaHng ven ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gmida en omstreken (behoorenda tot dea tMtsorgtrHugli 1—6 regels IJ», elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 regels IA6, elke regel meer 0.80. Advertentiën in bet Zatardagmunmer >0 bijslag op den prjja. IJa/dadigheids-advartentiën da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDKEUNGKN: 1—4 rsgste ƒ8.06, elke regel maar fOAO. Op da voorpagina 60 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelfngen b(j contract tot soar gnreduesa» den prjja. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van snltede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onse Agenten en moeten daaga vóór da plaataug het Bureau zijn Ingekotnen, teneinde van opname verzekerd to zjhs *- Tkh »e schikken naar gebruiken, die dood •°r U feworden zijn, heeft dit bezwaar, dat het krachten versnippert. noeg, om haar hart sneller te doen kloppen; het tooverde haar een nieuwen band voor (us- schen haar en den echtgenoot harer jeugdden band van kameraadschap in het werk, van me degevoelen met eikaars denkbeelden, van stre ven naar een gemeenschappelijk doel. Maar zij liet dit beeld weer los. Na al het water, dat onder de brag was door gevloeid, sou zoo een heerlijke en hemelsche stroom wel nooit meer haar leven binnen vloeien. Maar, thoe ook, de stroom was llefelljk en hielp haar, ondanks haarzelf, de scherpe kanten te verzachten van haar afscheid van Upleys. Zij had het de paar laatste dagen zeer druk, om het huis in volmaakte orde te kunnen ach» terlaten, zoodat mevrouw Përrars geen reden sou hebben, haar verbazende vriendelijkheid te betreuren. Van den zolder tot den kelder wérd het huis schdbngemaakt en Jeanle .vond dnt werk in het geheel niet bezwaarlijk. Het had een doel en de uitkomst beloonde de moeite. Op den laatsten avond, terwijl zij bezig was do koperen roeden in de neteldoeksche onder gordijntjes te doen, die zij dien dag eigenhan dig gewasschen en gestreken had, werd zij ver rast door een licht geklop op de deur. Buitenmenschen zijn niet bang voor onver wachte geluiden, zooate de stadsmenschen, om dat de lucht ervan vervwld is en een vogel in een boschje zeer goed aan naderenden landloo- per kan nabootsen. Dus was haar gezicht zeer kalm toen zij naar buiten ging om de deur te openen. Tot haar verbazing stond daar een groote gestalte en sij kon den schijn van een witte japon zien, onder een licht satijnen man tel en de schittering van een diamant op het keurslijf. „Ik ben het, Naomi Speed mevrouw Heriot. Mag ik binnrohomroF weg rit eenterudtot zien en alle vingers zullen naar Frankrijk wij zen, in welks nabijheid de wond telkens op nieuw begint te bloeden". Ondertusschen verwacht de schrijver, dat men zich aanvonkelij-k wel niet in hoofdzaak de openingsrede uit. met Duitschland zal bezig houden,.maar met Rusland, ten aanzien waarvan de schrijver het niet heelemaal duidelijk acht, of Lloyd George sleohts om tactische redenen dit land op den voorgrond heeft geplaatst of wel werkelijk meent, dat hier het economisch herstel van Europa mwi begnuien. Frankrijk bood hierbij evenveel tegenstand als In de Duitsche kwestie en Amerika hield zich in hoofdzaak wegens Rusland verre van de conferentie. Door Lloyd George’s eigen partij in Engeland werd hij niet dan aarzelend gehoorzaamd -en Churchill was deswege bijna afgetreden. De schrijver merkt op „Het is stellig een waarheid als een koe, dat de terugkeer van Rusland in <Jen kring der wereldeconomie voor haar genezing onver mijdelijk is. Maar even zeker is 't, dat die te- rugkeer slechts geleidelijk kan plaats hebben en dat de gunstige gevolgen ervan pas in den loop der jaren aan den dag hunnen treden. Vah- woar dus de haast van den eersten minister om de Russen aan de oonferentietafel te krijgen?” Lloyd George’s groote rede van vandaag een week geleden gaf enkele vingerwijzingen: hij hoopte eerst aan den tersluikschen oorlogs toestand een einde te maken, die nog steeds tusschen de radenregeering en de overige wereld bestaat en hij meende tegen het groote doel der aigemeene ontwapening, dat hij met Washington nastreefde, de laatste gemotiveer de bedenkingen uit den weg te hebben geruimd, wanneer eerst het schrikbeeld van 't roode leger verdwenen is. Anderzijds leerde hem de onder vinding, dat de ups en downs in het zakenleven zeer nauw met het vertrouwen of wantrouwen der zakenwereld m de toekomst samenhangen en de Engelsche prerflTer hoopte nu met een .,^2t^nAriéve’rdrnir, d» Engel sche kooplui de deuren van Rusland openstoot, nieuwen ondernemingsmoed in hun harten te kunnen wakker roepen. De derde reden is te vinden in een korten zin van zijn rede: ^Duitsch- land kan zijn verplichtingen tot betalen niet vol ledig vervullen, voordat Rusland hersteld is.” Dit doet den overzichtschrijver vragen of Lloyd George, de handigwd, Dujtschlend via Rusland uit zijn economische slavernij van het vredes verdrag wil opheffen of wel: wilde Lloyd George voor Duitschland als lid der internationale cor poratie, die hef herstel van Rusland ter hand zal nemen ,een positie verwerven, die het een rugdekking verechaft tegen de aanvallen van de commissie van herstel: „Wij tasten momenteel daarover in het duister: in allen gevalle is even min tegen bovengemelden zin iets in te brengen als tegen de verklaring, dat Rusland zonder Duitschland’s hulp niet weer kan worden op gebouwd. Uit beide volgt echter, dat ook, bij de bespreking van Rusland's toekomst, de nood van 't Duitache heden niet kan worden uitge schakeld.”’ in 15 lijkscho en van 50.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1