Ir NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Bet Verloren Tehuis. F Woensdag 12 April 1922. 0.14904 61* Jaargang FEUILLETON. E „MODERNE" IMUEL it Iff. PiascNmi n. 20 April) J iak gesloten; goede vrijdag. BUITENLAND. IBELASTIND. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 140» 90 be- (Vodt wnoM* «i» aangeboden merk ius 600 tezamen tOENTEK lento UTEES De financieels commissie. G e n u a, 11 A p r i 1. (B. T. A.) De financieele commissie benoemde Robert Home tot haai voorzitter. Deze verklaarde, dat vooral de sta bilisatie van de wisselkoersen en den gouden GOWHE101KIV1. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA* Wi onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 645. Bhte clientèle opmerkzaam kt dat das 1« lachdag GEEN ood verkrijg* 1414 26 feerberioht, den morgea ma|{ .«22. Neufahrwasser, Rennes. >nd van 12 April f ter afnemende 0. td zolkt, weinig of geM. bepaalden tijd en zij heeft mij ook zoo opga» voed. Zij zou zoon verdriet ervan gehad hebben en mij nooit vergeven hebben, dat weet ik vast en het zou toch erg dwaas geweest zijn, gelooft u niet Wij hadden self* niet eens onze jeugd ter v^Tontachnldiging." „Maar, niettegenstaande dat had ik toch gaarne gezien, dat u het gedaan hadt," aeide. Jeanie, volhardend. „Ah hij hot u vzeer vraagt doe het dan I Ik spreek in ernst," antwoordde zij, met een vastberaden knikje. ,Jk weet iet» van de mannen en ik weet zeker, dat dr. Fergu* son er een goede reden voor had, dit te vragen. Het sou u beiden een schitterende gelegenheid gegeven hebben, te zemen hier weg te gaan «I elkander goed te leeren kennen.” „Maar als wij trouwen en ds reet van ons ven samen doorbrengen, dan zullen wij daarvoor genoeg tijd hebben,” zeide Naomi slim. B» danma ging zij weg. Jsanio had dus veel stof voor nieuwe gedach* ten. Er waren geen namen genoemd, maar Jean nie ried duidelijk de geheelo geschiedenis. Ferguson had hanr al een aanwijzing gegeven en zij gevoelde een groote verwondering, dat zij beiden haar geraadpleegd hadden of haar ten minste een zeker vertrouwen hadden geschort» ken. Zij sag Naomi niet weer en den volgenden dag verliet zij Upleys met den boemel trein -* allee was per brief uk Londen geregeH, t. drie vur In Waterio» urinran. De Goudsche Courant zal rljdagavond niet verschijnen. *- Manieren maken niet den mensch, maar M nwnoch maakt de manieren. v voordeel en be- Sigaren-Verzend- narkt 5156. R. Gouda. Franco aren 4.50, 200 ine sigaren 5.50, 100 zeer fijne 11.75. 100 extra 200, 14.25. 100 8.50, 200, 16.25, jnste 10.50, 200 •aren, wanneer de commissie van herstel plot- verstandig werd en Duitschland gema- voorwaarden oplegde in plaats van het ■•olkomen te ruïneeren en hej geld, dat tegen- ■hroordig voor legers en vloten wordt uitgegeven, ^■Kmerika zou kunnen worden aangeboden, dan Hit het Engelsch door J. P. TOSSBLTNK-VAN ROSSUM, door DAVID LYALL. wat Ik door eigen ondervinding geleeih heb en dat is, dat de verbeelding sneller gaat dan de werkelijke feiten. Het verdriet, dat wij verwach ten, komt hoogst zelden f Ik geloof dat de vrou wen zich grootendeels onnoodig kwellen en dat, als zij maar wat meer vertrouwen hadden, het veel beter voor haar zijn zou.” „Ik ben van nature niet achterdochtig daarom heeft dit mij zoo ellendig en ongelukkig gemaakt,” xeide Naomi, en zij scheen met haar kin op haar hand te blijven peinzen. „Vermoedelijk raadt u wel, dat het iets is In verband met Dr. Ferguson, da.t mij hindert „Ik heb dat natuurlijk geraden, maar herin nert gij u niet, hoe ik u op een Zondag erop ge wezen heb, dat de vrouw, die met een dokter trouwt, hem gedeeltelijk met anderen deelen moet?" „O, het zou mij niet schelen kunnen, indien ik hem moest deelen met zijn patiënten! Zoo- iets is het in het geheel niet en ik hoop, dat ik nooit zoo dwaas zijn zou, om achter een spreek- kamerdeur te staan luisterenik heb eens ge hoord, dat een vrouw zulks gedaan heeft. Dat zou mij werkelijk van het laatste greintje eerbietg voor mijzelf berooven. Maar het fa Iets heel s«- ders I Ik weet eigenlijk niet, of ik het u wel ver tellen zalMaar ja, ik doe het toch maar. Her innert ge u dien Zondag, waarover u straks ge sproken hebt Nu, op den weg naar buis heeft Dan mij gevraagd, met hem weg te loopen naar Amerika, op een regfatratie-kantoor to trouwen en geen sterveling iets te vertellen, voor wij on der stil waren I” Jeanie's oogen werden groot en opgewonden. „Nu, en waarom hebt u het niet gedaan F „U vraagt mij dat F riep Naomi in vorwar- L’ en OLIËN. - Binnenlandsche met tamelijk aanboS de gewone kwaWj verkocht 5 IJaaI 0-13. **3 12.50—12.85. .50-15.25. ianbod iets lager vrijwel onvermoed Alles per 100 R.G. Vlas. Aanvoer 17A0A -1.50, 14,50 kg. mJ 000 kg. GroningscW il^geel 1.20-lJX^ ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorende tot de» bezorgtrtngll 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en dan besorgkring: 15 regels 1.66, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zatewiagnummer W bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentiön de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer ƒ0.60. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bU contract tot seer gerwlureer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuMchenkomat van soiled# boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau sfjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. Tl j* Wftt ilc no°dig heb, daarvan ben ik zeide Naomi vlug, terwijl zij op de ■F®1 tan een stoel ging zitten en met haar elle- P“8'en op haar knieën leunende, haar kin in |F^r open handpalmen steunde en strak naar ■"yei gelaat staarde. wil u iets vragen. Het fa een vrij vreemd ■kJ J* nu«cluen zult u denken, dat ik gek ben, noemen. Maar het vervolgt mij op dus- ■CTy’^'aardige wijze, dat ik mij niet ervan kan. Hebt u ooit, zonder reden iemand Ks hi». gevoeld en achterdochtig j** ntoordzuchtig F Jeanie aarzelend, na een *Twn'- 1-». naar den num." r u -1 óL er een vrouw, dat weet «gwnlift nog maar een meisje. Ik 'VBw vwn haar, en nu, heel plotse- r l. 4U..IH »P d. f 1 p" ™0 1 36:50-43.50, één dag fa gebouwd en dat de krachtigste en bereidwilligste hervormingsvrienden een werk als 't verdrag van Versailles niet met den eer sten stoot omver kunnen gooien. De lijdensweg, dien wij sinds twee jaren zijn gegaan, fa nog niet ten etnde: Duitschland zal nieuwe offers op zich moeten nemen, onze verarming en die van Europa zal nog grooter worden, voordat de terugwaartsche beweging, die Genua thans wil bevorderen, dermate krachtig is, dat wij weer kunnen spreken van vooruitgang Maar trots deze beperkingen en reserves fa de tnak van onze delegatie belangrijk genoeg. Zij zal mis schien met verbazing bespeuren, hoezeer men haar bij alle kwesties van den wederopbouw noodig heeft; want Duitschland ligt nog steeds in het midden van Europa. Wanneer zij op ver standige en tactvolle wijze voor de plichten, die men haar wil opleggen, rechten efacht, zal men haar deze niet kunnen weigeren.” frdaad een die rich- ---- --- - - - Ag rit. J4«, Ot heb wri Uit «r nooag^ul Ztt VMt ritlH. «t rij <fe« «I op -o TELEQRMMMEM. DE CONFERENTIE TB GENUA. Instelling van commissies. Londen, lï April. (N. T. A. Draadloos). Telegrammen uit Genua berichten, dat de con ferentie heden bijeenkwam om in commissies te vergaderen. De commissie, die de toepassing der besluiten van Cannes zal behandelen, kwam hedenmorgen reeds samen onder voorzitterschap van Schanzer, den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken. Dit is verreweg de be langrijkste commissie van die, welke gisteren zijn benoemd^ aangezien zij den vrede van Europa in 't algemeen en de positie van Rusland in 't bizooder behandelt. Naar bericht wordt heeft Lloyd George een bepaald plan opge maakt voor de behandeling- der Russische kwestie, dat hij aan de commissie zal voorleg gen. De tweede commissie, belast met de be~ ■jweking der financiën, het muntwezen en de wisselkoersen, komt hedennamiddsg bijeen on der voorzitterschap van Sir Robert Horne, Britsch minister van financiën. Er zijn in 't geheel vijf commissies, elk van 42 leden. Alle worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van een der vijf mogendhe den, die de conferentie bijeen hebben geroepen. Deze zullen alle eventueel rapport uitbrengen aan de conferentie in de volledige zittingen. Naar bericht wordt verwacht men dat lord Birkenhead, de lordkanselier, zich morgen bij de Britsche delegatie aan zal sluiten. Genua, 11 April. (B. T. A.). De eerste commissie, n.1. die voor de Russische aangele genheden, besloot tot de instelling van een sub commissie, bestaande uit twee vertegenwoordi gers van Italië, Engeland, Frankrijk, Japan en België, één vertegenwoordiger van Duitschland en Rusland en vier vertegenwoordigers van Roe menië, Polen, Zwitserland en Zweden voor de andere mogendheden. Tsjltsjerin protesteerde tegen de Vertegenwoordiging van Japan. De Duitsche delegatie. Berlijn, IT April. (N. T. A. Draadlooe). Bergmann, Melchior en Fischer zijn naar Genua vertrokken. zij naar Genua gingen. Deze fa een feit van d» grootste draagkracht meer misschien voor Frankrijk dan voor eenig ander land, hoewel het natuurlijk voor Europa in het algemeen van groote beteekenfa is, dat die randstaten, Pole» incluis, in allen vorm de wenschelijkheid beve»* tigd hebben om de sovjet-regeering de Jure t» erkennen ah voornaamste hulpmiddel bij de» wederopbouw van Ooat-Europa. De Daily Chronicle, die Pacta’s rede beschrijft als een zeldzame vereeniging van sakelljkheid en idealisme, zegt dat de ruilmiddelen en koersen, transportmiddelen en crediet allemaal goede en noodzakelijke onderwerpen van beraadslaging zijn, maar wanneer men den vrede en de wel willendheid niet herstelt, kunnen de beraadslag gingen nooit vrucht dragen. De Westminster Gazette denkt, dat de vooro waarden van Cannes, die Lloyd George gistere» nog eens opgesomd heeft, voor de Russen niet te bezwaarlijk zullen zijn om te aanvaarden. Zty zijn niet, sooals sommigen voorgeven te geloo» ven, een zuiver evangelie van het kapitalisme Het zijn eenvoudige en noodzakelijke regelen, die iedereen, wat ook zijn economisch geloof i% moet in acht nemen, ihdien hij met zijn buurman handel wil drijven. Een overeenkomst met Rus land is te bereiken zonder het verboden terreta van de conferentie te betreden. Er kan boven dien heel wat gedaan worden om de oeconomi- sche slagboomen weg to neme»», die den handel van het eene land mot het andere belemmeren. DB DUTTSCHE SO i A DPI. OO SST PILING. Het Duitsche antwoord aa» de commissie van herstek Berlin, 11 April (W.-B.X Met zijn ant woord op de nota van de commissie van herstal heeft de rijkskanselier de overweldigende meer* derh'-ld van de openbare meening in Duitadw land achter zich. O. a. schrijft de Germania Wirth heeft woord gehouden. Het ernstigst» onderzoek van de nota der commissie kan aan zijn opvatting, neergefafd in zijn rede van 39 Maart, niets meer verondenm. Bven duMeMfk blijkt echter uit het antwoord, dat Duitschland bereid fa te onderhandelen, al kan het ook het ónmogelijke niet aanvaarden. Ook voor de Voss. Z’g- te het van de hand wijzen van de 60 milliard nieuwe belastingen en van de met de soevereiniteit des rijks onverse- nigbare financieele controle in overeenstemming met de eensgezinde overtuiging van de publiek» opinie In Duitschland De aflossing van d» Of> Duitschland drukkende lasten voor het herstel door middel van internationale credieten te d» eenige mogelijkheid om tot «m op- lossing van het vraagstuk van *t herstel te ko men. In anderen geest uit zich het Bert TagebL, dat eraan toevoegt, dat onder den druk van de waardevermindering van de merk ook de beta ling fn baar van de 720 millioen gouden marken voor 1922 niet meer mogelijk te. Ook neer het oordeel van de Berliner Lokalanzeiger beroept het Duitsche antwoord zich met het volste recht op den prindpieelen achteruigang van den financieelen en cconomtechen toestand van Duitschland in de laattste twee maanden. Do sub-commfade van de commissie van herstel weet daar alles van. Haar ontbreekt do bereid willigheid om rekening te houden met de onmo» gelijkheid van het vervullen der eischen. Parijs, 11 April (Havas). De commissie van herstel heeft het onderzoek van het Duit» sche antwoord voortgezet. Alle leden meenet^ gehad, om heen to bewijzen, hoe dwaas dat 1 voorstel was I” JDxn hebt' u geweigerd F „Wel, natuurlijk. Vader en moeder zouden zoo vreeselijk en gelooft u ook niet terecht i woedend geweest zijn. Zoon!* ik tegen Dan ge- 1 zegd heb, er is geen enkele reden om weg te loopen I Het zou zoo dwaas geweest zijn, dat de menschen ons alleen maar uitgelachen zou- den hebben." Jeanie was stil en trok haar wenkbrauwen sa men, terwijl zij met een weerspannige roede worstelde, die te dik voor den zoom vrat. „Gelooft u niet dat het erj vreemd was, me vrouw Heriot? Want dr. Ferguson is eigenlijk zoo’n soort man niet. Daarna begon ft de din eert te overdenken en achterdochtig te worden. Het trof mij als een voorstel van iemand, die niet zeker van zichzelf te en die weg wilde zijn voor allo zekerheid." „Maar daar hij wilde, dat u met hem gingt, kan ik nauwelijks gelooven, dat hot zooirts zijn kan.” Jk ben dat niet met u eens," zeide Naomi twijfelend. „En toch, hot scheen mij zoo dwaas toe.” „ïk geloof, dat u had moeten gaan. Wel, mij dunkt, dat het verrukkelijk geweest sou zijn. De klaargemaakte dingen zijn niet half zoo belang wekkend als do onverwachte en ongewone din gen. Wij maken, volgens mij, allen do fout van te veel te regelen en te bevelen in onze zaken. Ik ben er zeker van, dat het mij belemmert en de goede kant van onze natuurlijke aandriften wegneemt." „Maar ik ben stijf opgevoed," zeide Naomi met een lichten zucht. „Moeder sou em toeval krijgen, indien elke dag niet behoorlijk geregeld OVERZICHT. Nadat wij in vorige overzichten ons reeds lerhaaldeKjk hebben bezig gehouden met de Conferentie te Genua, die dan inderdaad fe geopend en de dag van Maandég eige» Mjk nog niet veel heeft gebracht, dat aanlei- üng geeft tot beschouwingen verschillende Vertegenwoordigers van verschillende landen hielden redevoeringen, die over ’t algemeen meer lyrisch en rhethorisch dan streng-zakelijk waren bepalen wij er ons ditmaal nog toe verder aandacht te vragen voor de jongste Umschau- »nd Ausschau^ubriek der Kölnische Zeitung, Waarin de schrijver de opmerking maakt, dat missden nog meer dan Duitschland en Rus land te Genua de eenige groote mogenheid, ie afwezig is, de gedachten en besprekingen «al beheerschen: Amerika wees zijn medewer king te Genua van de hand, maar liet niemand «rover in 't onzekere, in welk kamp het staat Als een programma klonken dé woorden, welke zjjn gezant te Rome, die te Genua als rappor ten zal vertoeven, in een red» te Milaan heeft gesproken „Geen volk zal ernstig zich met zijn wederop bouw bezig houden, zoolang het moet duchten, dat de vrucht van zijn arbeid door geweld »f kuiperijen opnieuw wordt geroofd. Amerika «laat schouder aan schouder met die mogend heden, die voor de welvaart arbeiden, tegen over die mogendheden, welke de welvaart der f snderen willen rooven of vernietigen”. In denzelfden zin heeft de nieuw-benoemde gezant voor Berlijn, Houghton, d» vroeger vijandelijke volkeren tot practische verzoening •angespoord, opdat niet de Etrropeesche be schaving zou te gronde gaan. Den Duitschers rerzekerde hij, dat hij de oude banden van lespeet en wederzijdschen dienst weer wilde ver- ifeuwen en versterkén. De overzichtschrijver herinnert er aan, dat ie Amerikaansche regeering een Europa ziet, welks „Kernland" tengevolge van de schade- bosstellingspolitiék der Entente telkens meer verarmt en zijn aankoopen op de Amerikaansche Wiarkt steeds meer moet beperken. Maar ook teg zij, dat de landen rondom Duitschland tot de tanden toe zijn gewapend en een oorlogs politiek voeren, hoewel zij tegelijkertijd niet in ■taat zijn om ook maar de rente van hun enor- »e schulden aan Amerika te betalen. De Ame- ikaansche regeering was 't niet onbekend, hoe koos haar burgers zijn over dezen toestand en dj 't niet zou moeten wagen ook maar een halfje •on de schulden aan deze staten kwijt te schel len; de burgers zouden anders geducht wraak WWB hanen nemen bij de verkiezingen. Ja, rede- teert de medewerker der Köln. Ztg„ wanneer 7 Telef.267 zijn politiek van haat en oorlog liet standaard de aandacht bezig hielden. Hij stelde voor als grondslag van de werkzaamheden te nemen de resultaten, opgeleverd door de bestu* deering der deskundigen te Londen en een sub commissie in te stellen, bestaande uit elf leden, welke de vraagstukken zal onderzoeken en op lossingen zal aan do hand doen. Nadat de Fransche, Russische, Duitsche, Bel gische en Nederlandsche gedelegeerden eenige opmerkingen hadden gemaakt, kwam de com missie overeen, dat aan de vertegenwoordigers der vijf mogendheden, welke Rusland en Duitsch land hadden uitgenoodigd, zouden worden toe gevoegd een Nederlandsch, een Tsjecho Slo- wakisch, een Deensch en een Finsch vertegen woordiger. Persstemmen. Berlijn, 11 A pWl. (N. T. A. Draadloos). Als het voornaamste resultaat van den eersten dag van Genpa acht de bizondere correspondent van de Berl. Zeitung am Mittag, dat de confe rentie een goede poos levens belooft te hebben en verscheidene van haar doeleinden zal berei ken; 10 April was onbetw&tbaar een dag van triomf voor Lloyd George, die ook te kennen gaf, dat ontwapening een woord was van zijn eigen eerstvolgend program en dat hij met Amerika daaromtrent reeds zeer vertrouwelijk had gesproken. De Berliner Zeitung stelt verder vast, dat de Russen ten slotte met belangrijk grooter sym pathie de conferentiezaal verlieten, dat daaren tegen de Franschen steeds dieper vastloopen in merkwaardige politieke onverzoenlijkheden, wel als onvermijdelijk gevolg van een onjuisten po- litieken grondslag, daar zij niet gelooven aan de economische solidariteit der wereld, maar slechts aan den voorrang van hun groote le ger. Met name wordt erkend, dat Italië onder Schanzer's leiding buitengewone activiteit ont wikkelt voor het economisch doel en daardoor -ook bij de nieuwe groepeering in Europa een politieke mogendheid van den eersten rang wordt; de leiding der Latijnsche landen gnrrt over in de handen van Italië, vooral daar ook zijn betrekkingen tot Spanje dagelijks inniger worden. Ben eerste subcommissie, bestaande uit elf le den, fa gevormd. Uit de omstandigheid, dat de voornaamste taak dezer commissie het herstel van Rusland fa, blijkt, dat de wensch van Italië en Engeland fa om dadelijk de Russische kwes tie te bespreken kans op succes heeft De Italiaansche pers wijst er op, dat de roods draad der verantwoordelijkheid van de confe rentie tegenover Europa zich afteekent In de re devoeringen van al de gedelegeerden. Blijkbaai zijn er echter ook egoïstische belangen in het snel. Volgens de Socolo blijken deze uit de hou ding van Barthou, tegenover Tsjiteferin, waarbij Barthou gesteund wordt door den Belg Theunis. Het resultaat van den eersten dag echter be wijst, dat deze pogingen tot sabotage niet in vruchtbaren bodem,zijn gevallen. Londen, 11 April. (N. T. A. Drrsdloos). De Britsche pers vindt algemeen, dat de confe rentie van Genua voorspoedig begonnen fa. Vooral de redevoeringen van Facta en Lloyd George bespreekt zij gunstig. De Daily News meent, dat de kansen op een regeling met Sovjet-Rusland op voorwaarden, die te goeder trouw aanvaard worden, gunstig zijn. Een geheel nieuwe toestand fa geschapen door de merkwaardige overeenkomst tusschen de Russische, Poolsche en randstaten alvorens Iets in mijn binnenste zegt mij, dat zij wat ge daan heeft of doen zal, dat mij pijn zal doen. Zij veroorzaakt mij nu reeds smart en ik vind het ellendig." „Bent u verplicht, haar dikwijls te ontmoe ten?” „Niet meer dan ik wil, maar somtijds moet ik haar zien, omdat zij een bloedverwante van mij is en bij ons over huis komt." Jeanie ging voort met de blinkende roede door den gesteven zoom van het gordijn te halen en haar gelaat verried door geen trek, dat zij iets meer begreep dan de vrij verwarde woor den haar openbaarden. Maar zij begreep alles en wist dat jaloeroch- heid en al de begeleidende kwade neigingen post gevat hadden in het sterke hart van Naomi en het verscheurden, zooals ze ook Jeani's hart verscheurd hadden! Het lijden had haar een geheimzinnig inzicht gegeven en zij gevoelde zoo sterk mee met het meisje voor haar, dat zij ©ogenblikkelijk niet spreken kon. Jk gevoel mij «oo slecht, zoo vol haat en afschuwelijk van binnen, dat ik bevreesd voor mijzelf ben, mevrouw Heriot; en het ergste ervan fa, dat ik geen bewijzen heb. Het is een ingeving. Ik wilde u vragen, of u gelooft of be vonden hebt, door uw lange ervaringen, daUnen op zulke ingevingen vertrouwen kan? Bjfteeke- nen zij iets? tijn zij een waarschuw' het gevaar, of komen zij zoo maar te en beataan zij slechts alleen in onze v< sender dat inderdaad eenige grond e staat F Jiet te Met soo gemakkelijk, da oordeel te vellen; in het Waarschijnlijk fa ar indé n voor iemands vrees An 1» toch vertellen, wotlk i zou men het met genoegen aan 't verarmde moederland teruggeven, opdat het nieuwe krachten zou kunnen zamelen ten gunste van den arbeid voor de civilisatie. Van Ameri- kaansch standpunt bezien, zijn het allemaal schuldenaars, die te Genua zijn bijeengekomen en hun besprekingen moesten in de eerste plaats hierin bestaan, dat zij hun voomaamsten cre diteur op fatsoenlijke wijze kond°n bevredigen. Men had dit den En-tente-mogendheden ook op zachte wijze te kennen gegeven door eraan te herinneren, dat zij de eerste milliard goudmar- ken, die Duitschland betaald beeft, niet onder elkander mochten verdeelen zonder rekening te houden met Amerika. Bovendien heeft Enge land, dat na de Vereenigde Staten de grootste crediteur der Entente is. Frankrijk en de an dere schuldenaren eveneens herinnerd aan hun verplichtingen tot betalen. Men wist dus nu te Parijs, dat Engeland en Amerika niet van zins zijn Europa verder te laten ruïneeren door een politiek, waarvan de kosten voor een deel met Engelsch en Amerikaansch geld bestreden wor den: JLloyd George komt niet zonder wapenen te Genua!” Er wordt dan verder op gewezen, dat in dit verband bij de Engelschen en Amerikanen zicji de Italianen en neutralen voegen: Italië heeft door de ontwikkeling der Fransche hegemonie de schadelijke gevolgen hiervan te dragen en is voor zijn economisch leven op een geregeld handelsverkeer met Centraal-Europa aangewe zen; de neutralen wachtten slechts op het woord van Amerika om de groote kapitalen, die zich te hunnent hebben opgehoopt, ter beschikking te stellen voor het herstel van Europa. Hun ge dachten worden weergegeven door de volgende passage uit de Basler Nachrichten „Wij bestrijden om den dood niet, dat de neu tralen er bij moeten zijn, wenneet men eens ern stig kan beginnen Duitschland in staat te stel len tot betalen en daardoor dit land, Frankrijk èh geheel Bui opa op de boeit te helpen. Maar dit ©ogenblik fa niet aangebroken, zoolongs het verdrag van Versailles in zijn vollen omvang van kracht blijft en 't Frankrijk elk oogenblik mogelijk maakt* ook een tamelijk gesaneerd Duitschland met zijn crediteuren te vernietigen. Het oogenblik is pas gekomen, wanneer Ameri ka zich in de rij der crediteuren plaatst en dezen daardoor beveiligt voor alle toekomstige bedreigingen. Zouden wij zonder dezen waar borg Duitschland helpen, dan zouden wij het in staat stelle» de Franschen te bevredigen en deze dan weer zouden hun Amerikaansche cie- diteuren kunnen bevredigen. Maar daarmee zou den de Amerikanen van elk voorwendsel zijn beroofd in Europa in te grijpen en wij zouden de Europeesche afzonderlijke ellende slechts hebben vereeuwigd." De overzichtschrijver fa dan ook van oordeel, dat, wanneer over een wijziging van 't verdrag van Versailles en vooral zijn financieele bepa lingen te Genua werd gestemd. Frankrijk met zijn beschermelingen verre in de minderheid zou zijn. De taak der Duitsche delegatie noemt hij, gezien deze situatie, betrekkelijk eenvoudig: zij hoeft zich slechts ter beschikking te houden en het gewicht der feiten te laten spréken, wan neer zij gevraagd wordt. Wanneer zij den be schuldiger of rechter zou willen uithangen, zou zij slechts het anti-Duitsche eenheidsfront her stellen, waarvan Lloyd George en zijn geest verwanten den schijn toch nog moeten hand haven: „Zij «al ook weten, dat Rome niet op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1