IER; ft A I J j en Voordeel 31 Serie I Bet Verloren Tehuis. 1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Voorsc!iotïiil I terssingel 29. 0.14905 Donderdag 13 April 1922. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. I a’ J ra» 61. Jaargang GOEDE VRIJDAG. m I JICHTSK ÈXPEUffl in Cri^iitN werd ^ó°r Pa ten overvloede BW. Dit inmmtr bestaat alt 2 blades iep tc HOOFDSTUK na (Voi4t nndt4> 108 enz. levfwrtR De Goudsche Courant zal Vrijdagavond niet vereohljnen. eten vanaf 50.-% AssurantiekantMft 141» W De koning van Italië naar Genua. Beril}», 19 April (N. T. A. Drnadioos). Uit Genua wordt bericht, dat de koning vaa Italië, uit groote belangstelling voor do conle* rentie, te Genua zal konen, soodra het zeker te dat de besprekingen van langen duur zulle» zijn. was, ojndat de rook van zijn pijp in de lacht waarneembaar was en zij zelfs het gekraak van zijn rieten stoel kon hooren. Zij verlangde zich aan zijn borst te werpen en haar hart lucht te geven door haar tranen. Maar zou zij het kunnen doen Nog niet Plotseling schrok zij, want een heldere toon van bovenaardsche liefelijkheid, verbrak de maanverlichte stilte de nachtegaal zong in het gindsche boschl P GE. DOOR ERTENTIÈN IN MEER- BLADEN ?EN WOR- GEPLAAT8T E GEVEN - i AFSCHRIFT 'OLDOENDÏ. [Ofc EN CORRECTE OERING - AAR BO RGD. «•••••Maa* OVERZICHT. ...And later go alongI Zoo hebben dan Maandag de vertegenwoor- igors der voornaamste mogendheden te Genua «n program-verk la ringen afgelegd; in al de Bespraken werd de wensch geuit vruchtdragen- en arbeid te verrichten en plechtiglijk de goe- wil der velschillende vertegenwoordigers der «ties te kennen gegeven om tot het welslagen Ier conferentie, die het economisch herstel der weid beoogt, mede te «eiken. Het begin der zitting verliep ernstig het programmana •lijke verwelkomingstoespraken „Zeg Mr. Geoffrey, dat hij hier komen moet.** Barclay Speed’s stem klonk dreigend en zijn gelaat had een afstootenden trek. Deze woor- den werden in zijn kamer te Riversea gesproken, waar een kort onderhoud had plaats gehad met een opzichter‘van een der afdeelingen, dien hij zooeven ontslagen had. Barclay Speed was zijn belofte aan mevrouw Perrars, dat hij Geoffrey een betrekking van grootere verantwoordelijkheid zou geven, nog niet nagekomenhij had den jpngen vrij nauw*, keurig gadegeslagen en wist eigenlijk niet hoe eenige nieuwe kanten in diens karakter uit te leggen of waaronder die te rangschikken. Terwijl hij eigenlijk geen aanmerkingen kon maken, of zelfs zijn vinger op een zwakke of berispelijke plek kon leggen en evenmin over traagheid in het vervullen van zijn meer of min der werktuigelijke plichten op kantoor kon kla gen, was er toch iets andqgs met Geoffrey iets wat zijn oom onrustig maakte. Indien het denk beeld niet bespottelijk zou zijn, zou hij gezegd hebben, dat Geoffrey zekere dingen afkeurde I in den grooten bijenkorf die zowelen werk vhr-' schafte, welke allen min of meer in den elgo* meenen voorspoed deelden. Tenminste, dat was- Speed’s opvatting omtooat zijn eigen fabriekt Uit het Engelsch door I Mm. I p, WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* bü onze agenten en loopers, den boekhandel on do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 821 Redactie TeL 545. 1X.T,,*ri »«o- •AyW«y Ift. ft Ud >ft ta ZJ” Hndm gUurnd. «B ««Mm ftpra. Br ft „O, Duncan, dit Is een hemelsche plaats 1 W*it vriendelijk van je, voor zoo iets te zorgenEn mogen wij hier werkelijk de rest van den zomer blijven. Maar wat is dit V Haar stem begon een weinig te beven, toen zij over da drempel was getreden en een kleine ge beeldhouwde eiken tafel in de hal zag staan, die, tot de schatten van het huis in Pember Villas behoord had. „Ik hoop, dat Je niet boos zijn zult, meid: maar ik heb geruild met den man, die dit huis bewoonde en het kwijt wilde zijn. Hij heeft het onze genomen en ik heb een zware karwei gehad deze geheele week, om heen en weer te reizen en den boel in orde te krijgen. Mevrouw Bain heeft mij nog ten laatste geholpen, anders had ik het nooit klaar gespeeld: maar natuurlijk zal je het zelf nog wel onderhanden moeten nemen.* Jeanie Heriot’s gelaat was het bestudeeren waard, terwijl zij van kamer tot kamer ging. Het was een weinig bleek, haar oogen waren voch tig en zij was niet bij machte te spreken. „Ik hoop toch niet, dat ik verkeerd gedaan heb meid V zeide hij, toen zij ten laatste naar beneden kwam, na haar onderzoekingsreis, waarbij hij zich niet bij haar had durven voe gen. „Het is het huis mijner droomen, Duncan!" antwoordde zij hem pachtjes en liep van hem weg, dat hij haar tranen niet zien zou. Een zeer gelukkig paar kinderen vond het dién avond bezwaarlijk, te gaan slapen, maar toch vielen zij eindelijk in slaap en hun moeder sloop naar beneden. De woonkamer achter in het huis gaf toegang tot een groote veranda, vanwaar de tuin zich in pracht uitstrekte naar het lagere gedeelte der heide, waar die begrensd werd door een streek dichten boechgroaMh Zij wis* dat Heciot daar ksSTu een mensch voor, die almachtig is h geen mensch meer. i Duitschland met goedkeuring der Enter gendheden uit te geven. De Russische kwesttea Berlijn, 19 April (N. T. A. Draadtoosk In de middagvergadering van de z.g. politieks commissie, die in de eerste plaats de Russischs kwestie vl behandelen, werd op voorstel van Lloyd George het na de conferentie te Cannes tosor de deskundigen der vijf groote mogendho* Wn te Londen opgestelde memorandum over hst herstel van Rusland aan Tsjitsjerin ter hand ge* steld. Deze vroeg «enigen bedenktijd om hot hem grootendeeh onbekende stuk te onderzoo* ken. De commissie fa daarop tot morgen ver* mweoode it.VtHqgrgwljo KfeïïS TTEQDAD baar bij IOPS, Wfldstr. 31 SCHOWINtfl n Pain-Expelkr rast ijzen en verp kking, 1459 M TEI.ESMUMEU. DE CONFERENTIE TB GENUA. D. Genu., 12 April (B. T. A.) D. econo* I nusche commissie is vanochtend samengesteld onder voorzitterschap van Colrat. Het Hongaar- sche voorstel, strekkende tot verdeeling van het werk onder verschillende subconuniss*ea, waar van één zich bovenal zou bezig houden met de aangelegenheden, betrekking hebbende op de nalatenschap van Oostenrijk, werd afgewezen. Op verzoek van Nederland weid hot aantal k-den van de sub-commissie voor do schulden gebracht op twaalf. Zoo noodig zal een beroep worden gedaan op de ervaring en de documen tatie van het internationaal arbeidsbureau. ''IftTJlW ITBIBVIIC CJ1 MVIIVlirci Genua,12 April (B. T. A.) De oovnmb- Lloyd George Van plan zijn voorstel omtrent sie voor het verkeerswezen, wier voorzitter 1 Iteunis fa, heeft besloten tot het benoemen van oen sub-commissie ter afbakenh< van do vraagstukken op den driedubbelen grondslag van de conventie van Baroeekma nopens het stelsel van het vervoer te water en te land, al»- mede de vrijheid van doorvoer, van do conven tie van Portorosa nopens het vervoer in mid- den-Europa en van de inlijving van het Russi sche net bq het Eurapeeoche. Een delegatie tot hst Saar- geHod. 1 (FoaMta sa AcwiAe'HeOMfo* ciërs uit het Saaigebied aangekomen, om Nj de conferentie verzet aan te teekenen tegen de bezetting van het Saargebiod. Do flnandeele kwestie. Genua, 12 April (B. T. A.) fa <fo finan cieels sub-commissie werd door den voorzitter Robert Horne een voorstel ingediend om’een internationale conferentie bijeen to roepen van de emisslebanken aller landen om het vraag stuk omtrent het geldwezen te onderzoeken. Be sloten werd pogingen in het werk te stellen om de medewerking te verzoeken van do federal» bank der Ver. St., welke daa-toe onontbeerlijk 7 sche en Russische delegaties morgen de ge schreven conclusies in ontvangst te nemen en Melde vervolgens voor twee sub-commissles te benoemen, die de kwesties der wisselkoersen en van het crediet zullen hebben te onderzoeken De kwestie van oen Interna tionale leenfag. Berlijn, 12 April (W. B.) Volgons oen bericht aan de Vos». Ztg. tot Genua heeft do Duitsche gedelegeerde in de openingsaitting der economische commissie een uitvoerig memo randum overhandigd. Naar verluidt, bevat dit overeen- de gebrui- -r- werd door loyd George, den geestelijken vader fei tlijk der conferentie, het voorstel ge- han om Facta, den Italiaanschen premier, tot oorzitter der conferentie te verkiezen. Dit vond igemeene goedkeuring: als blijk van instem- n*ng gingen de handen in de hoogte. Daarop ield Facta de rede, waarvan bovenal één pa- Bgejp herinnering moet worden gebracht: „Hier zijn we niet meer vrienden en vijanden, »ej zijn wij niet meer overwinnaars en over- ronnenen, maar slechts menschen en naties, Ie gezamenlijk hun kracht willen inspannen, bereiking van een gemeenschappelijk ideëel ^061." Bezwaarlijk had np dnkUKji.— .v.i.vujv-i' er wijze kunnen worden uitgedrukt, dat te ienua niet meer de yerdeeling geldt fa waar- igen en onwaardigen. verworpenen 6n heiligen, ét beginsel der gelijkheid kon moeil ijker .op jrmpathieker en tactvoller wijze onder woor- en zijn gebracht. Men herinnert zich, dat na Facta het woord erd gevoerd door Barthou, Ishii, Theunis, Firth en niet te vergeten het enfant ter- ble Tsjitsjerin, die buiten zijn boekje ging en 1 op den eersten dag in botsing kwam met den nfegenwoordiger van Frankrijk. Het incident, •t wat kleurige bewogenheid bracht - fa de gaal-getinte stemmigheid der conferentie, ont- tend door zekere passages uit Tsjitsjerin’s 'de, die den Franschen minister van justitie, •rthou, dadelijk vuur deden vatten. De confe ctie van Genua toch wordt gehouden op den rondslag der te Cannes in Jan. aangenomen «luiten. Van de aanvaarding dezer besluiten »r de deelnemenden heeft Frankrijk inder- d zijn verschijnen te Genua afhankelijk ge- »ld; het vreesde anders, dat de vredesver- •gen een onderwerp zouden worden der confe- ntie-discussies en hieraan wilde het niet in 't inst zieri getdmd. Trouwenster openingszit- *g werd door Facta ten overvloede nog eens i verklaring voorgelezen, volgens welke de mierende werd bijeengeroepen op den grond** hg ran de besluiten, die te Cannes zijn geno ten. Desniettegenstaande gaf Tsjitsjerin de anderen, minder Inschikkelijk, noemden het b|J een anderen iwoml Binnen vier minuten was Geoffrey fa zij» ooms kamer. Het was midden Juli nu en de drukste tijJ van het jaar in de jamfabriek. lederen dag kw<w men vaten fruit aan, de groote poorten binnen, welk fruit veranderd werd in dia min of meet gezonde ingemaakte vrachten, die door het Bril* ■che volk zoo geliefd zijn. Het betrof een zekere lading fruit, toe de opzichter had afgekeurd als niet aan do ebehen voldoende en daardoor was de wrijving ontstaan tusachen Alexander Mnrshall en zijn patroon. Marshall had te veel gezegd over de hoedaa nigheid van het Inrit en had zijn beschtotogingl niet Ingetrokken, op het gebiedende bevel va« zijn heer. Kokend van wat hij rechtvaardige» toom noemde, had Speed den openhartigen bU ambte ontslagen en wenschte nu de zaak met Geoffrey te bespreken die vermoedelijk wol z^n inzichten daaromtrent sou deelen. Geoffrey kwam wat onwillig» **nt hij had Juist even met Marshall gesproken en dat had hem voldoende op de hoogte gebracht, van het* geen voorgevallen was. Hij trok de deur tocht en keek zijn oom fa diens vertoornd gelaat. Het was een zeer warme raofgen, de tharmoe meter wees zeven-en-tachtig graden fa deMM** duw aan o» fa Riversea was er nauwelijks eMl tochtje, d»t da zwoele stilte wiet te verbra* ken. De wiet lucht van kokende stoker an rijj» fruit hing overal, en <#e het toetocht hadde» op de gnote kuipen, waren niet te beniflea. bekt dat uw 1 t, uw kt, en uwe al levensopgewt (vordert. per fl. 2.—, 6 fl. 12 fl. 21.—. I DAM Co., roerstraat 2c/4. Den Haag. CHT U VOOR MAMAAK! rijgbaar bij Apo- i en Drogisten. 1123 40 MMhWMhh.4*' Volgens dt» bizonderen correspondent van het Berl Tagebl is over tot memorandum een bui* tengewoon heftige en nagenoeg hopelooze dis* cussie te verwachten, omdat daarin veel meer besproken wordt over de verplichtingen, die Rus» laad moet aanvaarden, dan over de hulp die het krijgen sal fa het tegenwoordig stadium xoa men volgens den corespondent boven het memo randum wel „finis Russian” kunnen schrijven. De ontwapening. Berlijn, 19 April. (N. T. A. Draadloos). Volgens Franache en Engelsche berichten is - ~w— 9-w-- - - een Europeesche garantie-ovrrrenkomst voor tie» jaren zoo spoedig mogelijk te Genua in te die nen. Het voorstel zou reeds volledig zijn onge steld. n 2^?' *M op het perron en zij verheugde mi' d* tre’n “ch laatste twintig mi- ~®°r een doolhof van,, mindere straten voelde zij zoo den moed wegzinken lachte aan Camden Town, dat zij het Wouden kon. Zjj moest echter vroolijk STa!'0?1 de k“l<Jeren roeiden de uitwerking n ^y^**1* rei® w W8ren plageriï nJ*1**?*' Wden echter vroolijker bij het U1111 Va<^r op het perron en zij hup- hem met oprechte vreugde tegemoet koe maak je het, vrouw I.lk ben bang, »{t*nOfal een vermoeiende reis gehad hebt, K ’’’Uy w*t ie we,tran «w»xult' “Of een voor je‘ nog een uur Fn CT* Central Baket Street Wii FT*“rheen fa een huurrijtuig rijden en wat r^***®» voor wij afreizen." L u waarheen breng je ons dan T vroeg zij, achterdocht, zelfs vijandigheid fa loristisch woord .r- - sn beter legeerden de houding van Frankrijk ten aanzien der ontwapening desprouveerden. Moge het en thousiaste applaudisseeren op zich self een niet al to belangrijk feit zijn, het teekent toch op heel interessante wijze een heerschende stem ming en het bevestigt reeds den eersten dag der conferentie het vermoeden, dat Frankrijk een vereenzaamde positie inneemt op do conferen- toe te Genua. een tufa en de heide ligt voor ons. Ik hoop, dal je het prettig zult vinden.* Jeanie had verwonderlijk weinig te zeggen, maar de kinderen luisterden met open ooren en open monden, en stelden ontelbare vragen. Zij maakte geen tegenwerping, vroeg niets meer. Zij dronken thee op het Great Central stati on, hetwelk hun nieuwen moed gaf voor de vlugge reis naar Amersham. Daar wachtte een rijtuig op hen en zij be gonnen den heuvel te bestijgen naar de heide. Jeanie werd opgewekter en zij keerde zich nog al dankbaar tot Heriot. „Het is heel vriendelijk van Je, Duncan, al die moeite te doen. Voor mij hindert het niet maar ik beken, dat ik tegen de Londensche hitte opgezien heb voor Ken. Hij is nu zooveel beter. Als wij nog eens twee maanden of zelfs maar één buiten doorbrengen, dan zal hij den winter prachtig doorkomen.” Heriot knikte en gliihlachte. Indien zij hem nauwlettend had gadegeslagen, dan zou zij zijn toenemende zenuwachtigheid bemerkt hebben, zooals een schooljongen toe gevoelt, wanneer hij bang is, ontdekt te worden bij een ongewonen streek. Tien minuten rijdens den heuvel op fa het open rijtuig bracht hen naar het prachtige ver gezicht van de met brem bedekte heide en de kinderen klapten fa hun handen van verrukking. Zij bobbelden over den wat ongelijken weg tot zij stilhielden voor het hek van Swee tame en instapten. Toen zij eenmaal binnen het hek was, stond Jeanie stil in een wonderlijke verbazing. Upleys Oude Pastorie kan niets aanbieden wat betreft schoonheid, hetgeen tot prieel van rozen overtrofDo klimrozen, die Godfrey Hale’s vrouw met sulk een ouritsprekelyken afteel vervuld kadefan, spraken tot Jeanie fa toonen M teodsrWd sa itefcto. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Goud» au omstreken (beboerende tot dra hasarwkrtnrn 1—5 regel» 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda «a dea beMrskrfart Ir—5 regelt L55. elke regel meer 0.80. Advertentiën in bet Zatsrdagmmunar 10 bijslag op den prijs. Liefdadigheida-advertentiëo de helft van dea prija. ^INGEZONDEN MEDEDRELINGEN» U-4 regels ƒ2.05, elke rogto meer (Ud O» G-ra» Bdwrtwtlta M hwwmln mwlKlwllmrai bS eoAnet M um» tmdrau. den prijs. Groote letters *S randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMKhenkomst van soüedo boekha»> delaren, Advertentiebureaus en onsa Agenten en moeten daags vóór de plaataiag •an bet Bureau zijn ingekomen, tantonds van opname vanaketd te zijn. De duur der conferentie* mA) sfMeat*» HuttottoQ’-M RtesdUlMk acht weken sal duren, omdat man zich veel sue* cos belooft van een lange samenwerking dor vertegenwoordigers van verschillende national!» teiten, die elkaar anders niet hadden leeran ken nen. fa elk geval kan er nu geen sprak» mees zijn van overwinnaars en overwonnenen. DB DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Parijs, 19 April (Havas). De cotnmissta van herstel heeft de bespreking van het ante woord van Duitschland voortgezet De leden zija het eens geworden over het principe van du nieuwe note, toe zij weldra aan het Duitsche rijk Dans oer ver. wei Ka naartoe ononroeeriijK »“llen zenden. De commissie acht zich is. De voorzitter verzoekt daarop aan de DuR- door besluit, waarbij aw DuitscNan* K een moratorium tot 51 Mei wordt to^rrataan» m»ar Duitschland zal op 15 April 18 millios» en op 15 Mei 50 millioen moeten «tortan, UIT BEZET DUITSCHLAND. Coblens, 13 April (B. T. A.) Het be richt, dat de geallieerden zouden zijn overeen gekomen dat, zoodra de Amerikaansdhe zonw ontruimd zou zijn, deze zou worden toever trouwd aan de Pransche troepen, wordt formeel door het Ameriknansche hoofdkwartier te Co blenz tegengesproken. Da moord op luitenant Graft, Brussel, 19 April. (B.T. A.). Men ver* zekert dat gisteren door den Duitschen zaak* gelastigde alhier stappen zijn gedaan bij de» ••waw» Ihiii ii SMiü'\ idheid en schoop- i ehooren meestal K Zwfckte, bfaek- 5 ennoei Iheid, lue- fl leid zijn slechte n op de levens- J faar een frisache fl een heldere oog- 5 oogen die tinto- J n levenslust en fl J zijn goede aan- igen, en introduo; J e iedereen kan ken. iu, duizenden in J aderland hebben ■n levensmoed en K ust gekregen f ?n (geregeld ge- /an de SANGUI- het bekende 5 bloed fl zenuwen bedoeling te kennen vraagstukken te berde te brengen, die onder de geallieerden stilzwijgend waren voorbijgegaan of uitgeschakeld, zoo o.a. de kwestie van een wereldcongres. Bovendien had Tsjitsjerin gezegd, dat deze conferentie de eerste van een heele reeks andere conferenties moest zijn. Ook bracht de Rus de kwestie der ontwapening ter sprake. Tegen al deze „buiten sporigheden" protesteerde Barthou ten zeerste, omdat de agenda yan de conferentie door resoluties van Cannes was vastgelegd en met zich hieraan moest houden. Natuurlijk repliceerde Tsjitsjerin, die de re soluties van Cannes nog al vatbaar vond voor verschillende uitleggingen: fa het programme van de conferentie van Genua waren ook vnjag- stukken opgenomen, die door de besluiten van Cannes heelemaal niet waren aangeroerd. Het was dus z. L onjuist, dat te Genua Slechts mocht worden besproken, wat fa de besluiten van Can nes nadrukkelijk staat vermeld. De reden, waarom Tsjitsjerin de ontwape- ningskwestie zoo onverhoeds op ’t tapijt bracht, was gelegen fa de verklaringen van Briand te Washington, die daar heeft gezegd, dat Frank rijk niet kan ontwapenen, zoolang Europa door een Russisch millioenenleger wordt bedreigd. De Rus nam daarom te Genua maar dadelijk de gelegenheid te baat om de voojwaarden te ken nen te geven, waarop Rusland bereid was zijn leger naar huis te sturen, opdat het overige Europa Frankrijk incluis zou kunnen ont wapenen. Dit was ongetwijfeld een handige zet van Tsjitsjerinhij wilde Frankrijk een motief uit de handen slaan om nog langer zooveel sol daten op de been te houden. Voor ons, zei Tsjits jerin, is de ontwapeningskwestie het voornaam ste vraagstuk maar wanneer de conferentie be sluit deze kwestie op ’t oogenblik niet te be- Gill l)MI 11’ GOIÜIY! Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen handelen, dan zullen wij oi» buigen. Het was op tot oogenblik, dat de altijd ge wiekste Lloyd George de situatie redde met een gemoedelijk, rond humoristisch woord en van het hoekige der diset Hjfcc N3C BCltn UMl- --r. Het blijkt weer eens, zei mj, dat er geen beter ontplooiingsmiddel is dan een vredesconferentie; meneer Tsjitsjerin beeft er op Viangedrongen na Genua weer conferenties en tenslotte een wereldconferentie te houden, maar ik word zocy zoetjesaan oud en vrees, dat ik deze wereld/ conferentie' niet meer zal belevenoverigens hoop ik, dat er geen oorlog weer zal zijn bijgevolg ook geen conferentie. Waarlijk dit fa de toon, die kemphanende genstanders ontwapent en heel tactisch maal Lloyd George aan het incident een einde, fa wel hij zeer stellig zich heimelijk zal hebben verkneukeld, dat het Fransche militarisme (nog eens openlijk ten aanhoore van heel Europa werd gesignaleerd. Dat Lloyd George het te genwoordige programma van Genua slechts als een aanloopje beschouwt, valt duidelijk te lezen tusschen de regels van zijn rede, in 't verder verloop waarvan hij voorstelde de discussie over alle niet-„onschuldige” vraagstukken voor- loopig te laten rusten en eerst op 't eigenlijke gebied der conferentie, het economische, posi tieven arbeid te verrichten; misschien kwam later Amerika en dan zou men meer kunnen ze""en. De ontwapeningsidee heeft overigens heel het hart van den Britschen premier en ook fa zijn bemiddelingswoord kon hij dit lievelingsdenk beeld niet verheimelijkenhet zou z. L een fout van de conferentie van Genua zijn, wanneer zij, wat haar eindresultaten» betrof, geenerlei pers pectieven zou openen voor de algemeene ont wapening. Maar, om zich aan de^genda te houden, ver zocht Lloyd George Tsjitsjerin instantelijk de vaart van het toch al zwaar belaste conferentie- schip niet nog door nieuwe vraagstuk-lasten ge- vatfr te doen loopen. Lloyd George bond dan ook nog eens alle deelnemers van de conferen tie op het hart van goeden wille te zijn. Men leze aandachtig deze passage: „Wanneer gij dit in acht neemt, wanneer gij in rustigen geest wilt voortgaan, zullen wij el kaar zeer spoedig leeren kennen en nader tot elkander komen. De besluiten van Cannes zijn tenslotte zoo duidelijk, als zij in twee der dui delijkste talen, het Fransch en Engelsch, mam kunnen worden geformuleerd. Daarom moot men de resoluties laten zooals zij zijn*en er geen misverstanden fa zoeken. Begin allereerst met de voornaamste taak, de economische, en dan voor waarts I” En dan voorwaarts: and later go along! Deze woorden zijn ongetwijfeld van wijdei strekking dan ze op het eerste gezicht doen ver moeden. Het schijnt, of Lloyd George wil zeg gen laten wij ons eerst maar, zooals afgespro ken is, houden aan het conferentie-programmn, dat op Cannes p gebaseerd; ondertusschen kunnen wij elkander beter leeren kennen; de besprekingen zal wederzijdsche waardeering voortvloeien en het besef worden geboren, da’ wij, zal de wereld worden genezen, gansch en al, verder moeten gaan dan thans mogelijk is binnen het kader der resoluties van Cannes-. Lloyd George schijnt Frankrijk niet dadelijk voor het hoofd te willen stooten, maar de hoop te koesteren, dat als uitvloeisel der conferentie- beraadslagingen, het tevens zal lukken om fa gemeen overleg met Frankrijk andere vraag stukken dan op het programma staan, tot on derwerp van bespreking te maken, hetzij nog op deze, hetzij op een volgende conferentie. -den evènzêéfls men geneigd Facta te prijzon voor sijn correc te houding. Zijn optreden zonder onderscheid des persoon», trad vooral duidelijk aan den dag, toen, nadat Lloyd George had uitgespro ken, Facta in de discussies .ingreep. Hij slaagde erin de zitting spoedig tot een normaal einde te brengen, hoewel er nog twee situaties waren, die veel vergden van zijn leiderschap. Hij her haalde nog eens, dat de besluiten van Cannes den definitieven grondslag vormden van Genua. Toen Tsjitsjerin op dit oogenblik opnieuw het woord wilde vragen, zei Facta, dat hij 't voort zetten der discussies op dit oogenblik en na de verklaring, toe hij pas had afgelegd overbo dig vond en hij gaf daarom den heer Tsjits jerin over deze kwestie dan ook liever niet meer het woord. Tsjitsjerin berustte en daarop vroeg Barthou opnieuw het woord. Maar toen al do delijk uit het begin zijner rede bleek, dat hij nogmaals Frankrijk'» standpunt ten aanzien van de resoluties van Cannes wilde precfaeeren, onderbrak Facta .hem even kort als Tsjitsjerin ik mag, aldus de strekking van Facta's redt- neering, Barthou niet het woord geven over e»n kwestie, ten aanzien waarvan ik het woord aan Tsjitsjerin heb geweigerd. Wat toen volgde, fa niet zonder gewichter werd bizonder druk geapplaudisseerd. Dit zal èn zijn te danken aan de correcte houding van memorandum behalve een uiteenzetting van den Facta, die bizonder schijnt te zijn geapprecieerd I economischen toestand van Duitschland het èn aan de omstandigheid, dat de meeste gedc-1 voorstel een j^ternationato leaning namen»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1