IOMS 1 k van lARÖT'S jy- S'. i-hibIjojb I Wffl AN iwen ügaren VAN HOSSEN linke!” FEUILLETON. Het Verloren Tehuis. [BUITENLAND. I Telegrammen. IN PRIJS KÏEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN pERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRgVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* KERK a. <L U.» OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 14907 Dinsdag 18 April 1922. 61. Jaargang d 126 i DORLAS 'osthaven April In ui •es' =tn. lorschotbank id Cniliitii vanaf 50.—* jrantfakantooSi 144» 39. tional* Gouda, Cliënten Belang. »t bezloh* VE KAN. a n d a g, 3 tot B i smaak gebruik Dames-, arid. 1414 A 'Dit blad verschijnt dagelijks behalve öp Zon- ei^Feestdagen OOélNG “87-44 M. GOUDA. TA tal. S2| derende van Genui s< jen belastii (Wordt wrolrlA 1602 48 prachtig kken. ;ewd. op. M mi do 36 Bily Gferoni Pi Inge! 2t. de ei( SI o en en 40 'g geruimd. De Fran nger zich er tegen v< i commissie niet lanj Mie. Maïnz, duiytering i Uit het Engels ch door ■m. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Genua, I legatie pi forojïsier. .rot. zeisT, 1447 1» 1443 24 ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahooranda tot dm bMorgfcring)| 1—6 regel» 1.80, elke regel meer 0.26. Van button Gouda en den bMorgfcringi 1—6 regels f 1.66. elke regel meer 0.80. Advartentlën in het Zatardagnummer SO bijslag op den prjjs. Llefdadigheids-advartentiën de helft van den prtya. INGEZONDEN M EDE I) RELINGEN» 1-4 regels ƒ106, elke regel meer /04Q. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentlUn ei den prijs. Grdote letters Advertentlën kunnen delaren, Advertentiebui aan het Bureau «f ben niet boos, Geoffrey. Je moet nog door den molen heen net als de reet en dan weet je eerst, hoe je houding rijn moet. Maar ik hoop, dat het geen herhaling rijn cal van de dwaasheid van je neef Charlie. Ik geloof, dat het een Per- rars-karaktertrek is. Jelui beiden hadden domi nee moeten worden en geen man van de wereld in een zakenwereld." „Ik geloof niet, dat u goed beseft, hoeveel on* rust er in deze fabriek werkelijk heerkcht, oom Tom,” waagde Geoffrey te verzekeren. „Wel, niets zou mij minder verwonderen dan een sta king I" „Noch mij feeler gelegen komen," was het gé* rende wederwoord vnn zijn oom, ofschoon het slechts van zijn lippen kwam. „Ik ben bereid, de fabriek te sluiten, en dan kan je hun zeggen, als zij je dit dreigement hebben voorgehouden.** 4,Het zou het meest ongelegen en ongelukkig ste seizoen zijn voor onze zaak.” „Natuurlijk. Geloof maar, dat zij hot daarop nanleggen I Wanneer staken de mijnwerkers 4 Niet midden in den zomer, maar in het begin van een strengen winter, wanneer de menschen zich haasten hun kelders te vullen, evenals da sjouwerlieden, wanneer de boot onderweg is, of de lading wacht om ontscheept of geborgen te worden. Ieder kind zou je kunnen zeggen, dat zoo its een onderdeel van hun plan uitmaakt. Zij kunnen het bij mij beproeven ik ben ge reed voor ze." Wie arm is v$n zdel kent geen waarachtig tw. COfeNELIE HUÏGENS. I DB CONFERENTIE TB GENUA. I *1 P"1V,M' l.i Genua. 15 Aï L' I utal» Staatssecretaris vdi ttemd in de afschn trek en op het i M j visa bij het binned hield zich echter w heden te onderzool 1 ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week W cent per kwartaal ƒ2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging p< jfraaao per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: M. Mj oase agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onso bureaus sjjn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administ BaiMtU Tri. 444. du bMuckrlu,, Zaterdagnummar 20 INGENiï—4 regate J Z-Ó^ alko rngef moer 0AQ. Op ingezonden mededeolingen b(J contract tot zoor goroduooer> m randen worden berekend naar plaatsruimte. i worden ingezonden door tusachenkomat van Bollede boekhaa- ireaus en onze Agenten an moeten daags vóór do plaateteg Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn riE •ft pan Japan 3^5 millióei^j vai M soMjétJ hiilck wöiffl logici nof KA ren <uj handigheid te goocjöejen m'et^ schiedenis, bracht hij een totaal dat niet slechts de Russische I - -- --j—rmiyordroylll Sfigaderd, maar .Maandag l&mt «WinanCfeel^ commissie bijeen. j J' De Entente-vertfenwóordigera Webben van- .Schtend beraadslaagd over de veifigderjngen, 1 ,’dk ten guhjste van Rusland zijn aan‘te brengen b het memorandum van Londen. In Engëlstehe kringen te Genua verwacht toen Van de iwportgezette onderbandelingon, Van j1 Lloj8*Geprge met de Russische vertegenwobr- tÜgers bevredigende resultaten. De aanvankelijk •itgeetelde reis van Lloyd George, naar Rome sal, volgens de laatste Ijprichten, toch plaats vinden, als er overeenstemming met de Russen tnocht worden bereikt. Lloyd George zal dus den Paaschzondag en Maandag te Rome door- brengen en waarschijnlijk ook het bezoek' bren- gen aan het Vaticaan, dat den paus reeds door 1 den aartsbisschop van Genua is aangekondigd. j De koning van Italië naar Genua. Berlijn, 15 April. (N. T. A. Draadloos). De koning van Italië zal vermoedelijk op 21 'April met een Italiaansch oorlogsschip te Ge- hm «mkamen. J 1 Schober confereert met Van Karnebeek en Motta. Genua, 15 April. (W.B.). De Oostenrijksche bontbkanselier Schober heeft heden een onder- houd gehad met den Nederlandschen minister van buitenlandsche zaken van Karnebeek en den Zwitaerschen bondspresident Motta. Hij ver- bekt hedenavond naar Weenen. 1 Verkeersvraagstukken. Genua, 15 April. (B. T. A.). De sub-com- to“sie voor het verkeerswezen kwam hedenmor- l*n bijeen. De Tsjecho-Slowakische delegatie Verklaarde, dat Tsjecho-Slowakije de overeen komsten van Porte Rosa en Barcelona nog niet h»d geratificeerd, omdat de conferentie van Genua een gelijksoortig doel had. Tsjecho-Slo wakije gaf er de voorkeur aan te wachten tot beslissingen van werkelijk internationalen aard •ri* de beraadslagingen te Genua voortvloeiden. De Duitsche delegatie verklaarde, dat haar regeering de beslissingen der deskundigen van Londen aanvaardde ten aanzien van het ver- keerswezen. Door Frankrijk, België en Engeland werd een Voorstel ingediend, aandringend op ratificatie door de regeeringen van de overeenkomsten Wn Barcelona en Porte Rosa betreffende de noodzakelijkheid van verbetering der spoorwe gen. r tot wapens en eqüipe- rijksleger uitstrekte, even- tot eenig resultaat geleid. DUITSCHI.AND. Jen ver<^Hsteringwaffaire. 15 April. (W. B.) Wegels ver- van 414.415 mark douane-gelden in Maart, April en Mei 1921 hadden zich vijf ambtenaren en klerken vap bgt Duitsche uit voerbureau te Bad Ejns voo»4 den krijgsraad van den generalen staf van het Fransche Rijnleger te verantwoorden. Het vonnis luidde wegens diefstal ten nadeele van Frankrijk tegen de voor de kasboekhouding verantwoordeilijke ambte naren zes jaar eenzame opsluiting en uitzetting uit het bezette gebied voor den tijd van 10 jaar; tegen een klerk uit Saarbriicken vijf jaar een zame opsluiting en vijf jaar uitzetting; tegen een klerk uit Mainz twee jaar gevangenisstraf en tegen een klerk uit Keulen één jaar gevan genisstraf. en daarom was hij zich zeer goed bewust van de donkere blikken in zekere richtingen en van schuwe en weer andere, en van de algeheele af wezigheid van de vroolijke bedrijvigheid die een zaak of een mbriek kenmerkt, waar de ar- beidswoorwaarden Ivol doende en de bedienden tevreden zijn. Er is Ven zeker type van mannen, wien tegenstand, critiek of vijandschap dadelijk aanvuren. In verscheidene jaren had Barclay Speed zich niet zoozeer opperbevelhebber ge toond dan nu. Hij liep de weinige volgende uren alles door, keek in iedere afdeeling, vond hier iets op aan te merken, gaf daar een be risping, maar prees in het geheel niets. En toen het vijf uur sloeg, den gewonen tijd van zijn vertrek, was hij bijna dood op. Geoffrey, die het grootste gedeelte van den namiddag hem had moeten volgen, daar hij van zijn lessenaar was geroepen, om met hem de ronde te doen, zag hoe de drift van zijn oom geleidelijk grooter werd, en was daarom njet onvoorbereid op de uitbarsting, die volg de, toen zij alleen te zamen waren in zijn eigen kamer. „Die vent Marshall heeft mijn gezag hier oi>« dermijnd, Geoffrey, en als je een knip voor den neus waard was geweest, had je op den uitkijk moeten staan en mij moeten waarschu wen. Waarvoor ben je eigenlijk te gebruiken Je hebt het zout nog niet verdiend voor je kool zooals ze in Dundee zeggen zoolang je hier bent.” Ofschoon hij al de lichtgeraaktheid der Fer- rars bezat, was Geoffrey verstandig genoeg, dit niet ernstig op te nemen. Daar hij begreep, dat dit een ergerlijke dag was geweest voor zijn oom, bewaarde hij hetzelfde bescheiden stil zwijgen, hetwelk zijn gedrag dien geheelen na middag gekenmerkt had. Maar dat was ook niet goed, daar Barclay ily Chronicle zegt i^teen Rusfljische Vraagstuk wS^GeJ del®eerdei| Vrijdag* F 11 vaft] vootó dej» oorlpi i <|jt, echjt^ ten aéneen gehlJ moge ijk-ds. Deze uitspraak vnn do meest be voegde beoord»elaarster in credietaangelegerihe- den gaat de commissie van herstel in de eerste plaats aan. Het blad wijst er ook op, hoe do commissie van herstel den moeilijken toestand in Duitschland erkent en het eindigt De deur voor onderhandelmgen wordt niet dichtgeslagen. De Duitsche regeering zal haar weten te vindety omdat zij haar vinden wil en vinden moot. Het is ook haar zaak de praktische overwegingen aan de hand te doen, die de te genpartij verwacht. Al het verdere moeten de komende weken brengen, gedurende of na do conferentie te GenuaU DE ONTWAPENIW VAN DU1TSCHLAND. Borlil^lS (W. B.) N«»r Gor- mania van goed infeelichte zijde verneemt, heeft de jongste groot© Jcontröle der U)tergeallieerde militaire comhöle-^pmmiwde bij de rijksweer, die zich inJhoofdzkdk --- mentstukken van net r min ulo de vroegere» t< UIT BEZET* 1 De Kapp-affaire. Be r 1 Ij n, 15 April (W. B.) De avondbla den publiceeren een brief valt von Kapp, waarin gezegd wordt: Het tegen von Jngow ca gevel de vonnis van 12 Dec. 1921 is te mijner kennis gekomen. Het heeft bij mij de overtuiging ge vestigd, dat de rechtsgronden, waarop het von nis wordt gebaseerd, tot een veerkeerde uit spraak hebben geleid, tengevolge van een on gunstiger behandeling dan aan alle andere deel- nemrs aan de onderneming van ’1920 ten deel is gevallen. Daarom kan ik mij niet laten weer houden om te doen, wat ik mijn plicht in dezen acht. Ik zal mij daarom onvoorwaardeliik ter beschikking van de justitie stellen. Nadat ik mijn persoonlijke aangelegenheden heb gere geld, zal ik eipde April in Duitschland komen. De IMei-dag in Duitschland. Be r 1 ij n1 5 A p r i 1. (W. B.) Het rijkskabi- net heeft bepaald, dat aan ambtenaren, geëm ployeerden en arbeiders bij de post en de rijks- ing- spoorwegen, die aan de viering van den 1 Mei- der dag willen deelnemen, voorzoover de dienst het toelaat, dien dag vrijaf kan worden gegeven. Naklanken der Duitsche spoorwegstaking. Berlijn, 15 April. (W. B.) De Potsdam mer strafkamer heeft nog1 300 aanklachten we gens stakingsmisdrijven tegen Berlijnsche spoorwegbambien te behandelen. Fabrieksramp te Dusaddorp. Dusseldorp, 15 April. (W. B.) Heden morgen kort na half zeven sprong in de ijzer- ik hier gekomen ben. En er moest iets gedaan 1 worden voor die meisjes, vooral voor de jonge- 1 ren. Zij hebben geen vereeniging om haar te helpen, zij hebben geen leiding, zij kunnen niet 1 spreken. Al wat zij doen kunnen, is lijden. Ik i ben er zeker van, dat het in elk opzicht de i moeita zou loonen, indien wij een duidelijke ver- i klaring hunner grieven hadden en wij zouden i trachten eraan tegemoet te komen.” Ofschoon de kleur en de uitdrukking van het gelaat van zijn oom Geoffrey waarschuwden, dat hij zich op verboden terrein bevond, ging hij toch moedig voort. „Er heerscht reeds lang ontevredenheid. Marshall’s vei zet vandaag is maar een onder deel ervan. Het is niet goed, zulk een stemming, als hier de overhand heeft, in groote fabrieken te hebben. Wilt u er niut eens naar kijken, oom Tom Ik ben zeker, dat u weet, dat A waarheid is, in hetgeen ik zeg, ofschoon ik mij slecht uit druk en u waarsclwilijk denkt, dat ik in het geheel het recht niW heb, zoo iets te zeggen.” ,^Je kunt zeggen, wat je op het hart hebt. Het hindert mij riiet en jij zult je verlicht er door voelen,” verweet Speed droogjes. ,^Je bent nog maar een zuigt ling, waar het zaken betreft. Die klasse wil tegenwoordig te veel haar wcnschcn bevredigd hebben. Ik ben uit haar gelederen voortgekomen jongen, en dus weet ik, waarover ik spreek." „Maar heft u dat geen beter begrip gegeven omtrent hun levensvoorwaarden?" vroeg de knaap haastig, bijna ernstig. „Ja zeker, heeft het mij een begrip gegeven. Daarom kan ik rustig blijven glimlachen, wan neer zij als het ware, op mijn deur hameren 1 Want ik weet, dat zij slechter zijn dan d* slechtsten. De eenige manier om goed werk van ze te krijgen tegen een goed toon ta, ze te nege ren en te regeeren en ze niets toe tegeven. Genua, 15 April. (IW| woordigers van de sovjefï gèweest, wat betreft de co cx^rlogsschulden van Rusliipfl geallieerden met dewi ichen voor de schade, In vjet-staat toegebracht dour ■naire ondernemingen. D<'j «rdgn plegen overleg om»a nemen housing. PT Londen, 17 April. I I iofficieele cijfert, <|ie Jteroi conferentie van Gfnuri.fiffilyeri iki dat Ruslpnds schulcFfaw/pq HH Wanuari ,19T^ 630.2jh $gJyAan Frankifljk waÖjll Itew francs, aan de yferi pletterij van de Phoenix A.G. aan de KölnsÉ Strasse een acetyleengoshouder. Op het oogen^ blik zijn dertien deels zwaar gewonde arbeidorsl Weggedragen, waarvan drie of vier zeer waaM schjjnlijk niet in leven zullen blijven. Het ge* bouw, waarin zich het reservoir bevond, wer4 verwoest) In de omgeving werden door de» luchtdruk talrijke vensterruiten Vernield. Hat bedrijf van da fabriek wordt voortgezeh Mijnramp in Westfalen. Berlijn, 15(April (W. B.) Naar de Bete liner Loknl-Arizeiger uit Steele in WeetfaleW verneemt, zijn daar heden vijf mijnwerkers ona der neervallend gesteente geraaktjl, Bén hunnetf werd gedood, terwijl de onderen zware v«n> OM dingen opliepen. OPPER-SILEZIR. frerUjn, 15 April. (W. B.) De Duhscha. vertegenwoordiger te Oppetn heeft aan de in< ttrgeallieerde commissie aldaar een nota overt handigd, waarin op de toenemende ongerust» heid, die sedert eenigen tijd in Opper-Silezit’ heerfcht, wordt gewezen. Er is weer een levendig verkeer uit Pqlen over de grens van Opper* Silezië. Munitie-trartsporten zijn opgemerk?, evenals mannen in de uniformen der Hallertroe-» pen. Ook zijn weer bekende leiders van opv standelingen opgedoken. De bevolking wordt tegen de Duitschers opgehitst. Er hadden reedt wanordelijkheden plaats, gericht tegen Duit* schera. Er komen ook weer Duitsche vluchtelin gen in de steden. Hevige storm in Engeland. Londen, 17 April. (N. T. A. DraadlooaK Het weer gedurende de Paaschdagen waa zoel slecht als in vele jaren in Engeland niet het ges val is geweest. Door het geheele land woeddu een storm, die groote schade heeft aangerich^ voornamelijk op zee, waar tal van menachen* levens verloren gingen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 15 April. (N. T. A. Draadloos Op de conferentie, te Dublin gehouden tusschen Griffith en Collins voor de voorloopige regee ring van Zuid-Ierland die het verdrag erkent ew De Valera en Brugha voor de leische repu blikeinen, die tegen dit verdrag zijn, is men nie< tot overeenstemming gekomen. De conferentie was belegd op instigatie van den aartsbisschop van Dublin en den burgemeester aldaar. In de lakonieke mededeeling, waarin dit weid bekend gemaakt, werd ook vetklaaid, dat er Woensdag weer een vergadering sou zijn ew dat het de ernstige wensch te van de beidw partijen, dat er geen invloed op de bijeenkom sten zou worden geoefend. De invloed, dien deze goedbedoeld^ bekendmaking heeft gehad op de opstandelingen bleek enkele uren later, toen tegen middernacht troepen gewapenden zich' meester maakten van de Four Courts te Dublin, Vandaag staan er aan alle ingangen bewapen den, terwijl zich verscheiden honderden gewa penden binnen bevinden. De ruiten zijn verbrij zeld en gebarricadeerd met stapels rechtsgeleer de boeken, die zoo zijn opgebouwd, dat schiet* gnt«\ uitgespaard zijn. Voort» zijn borstwerin gen gemaakt van zakken steenkool en anders zware materialen. Het Four Court» Hotel er naast wordt gebezigd al» kazerne voor de troe pen. Hoewel de voorloopige regeering ongetwijfeld beschikt over de middelen om zich weer meewp> Usche vraagstuk, s). De vertegen- ijn onverzettelijk ipensatie van de ten opzichte vnn goeding, die zij den Russischen ■We c<wif,ra-rcvrtlu- wolliesrde gcdclr- M de (foor hen San l (Mn 74 A het zoo er, niet, bi) God I Weckt dan tot zelf ondervonden heeft! Misschien zult k U UW P'aals gevoelen, omdat u bij den ^M,®e"0ort, maar dat hij een goede baas is oort zijn zal, dat zult u nooit kunnen zeggen. van Plan» maur heb de gele- •W’ttd niet gehad, hem te zeggen, dat ik mijn J, jein zou willen verdienen I Br i. hier ’?eI rein deze plaats, Mr. Geoffrey faa<* is ofschoon >k Aet recht niet u dlen te geven dat u hier vandaan moet B.n' *ot>td®t u met dezelfde sop overgoten ujn. Het zou mij spijten, indien het met u Pn?, want u is een fatsoenlijke kerel, met aaP‘®K voor een beteren man, dan uw oom X$n »1. Hij heeft ztfn kans gemist." J deze woorden zette Marshall zijn hoed op H erlle* ^-fabriek.- ®t medegevoel en het wraakgevoel der ge- vX.?riek beidde hem. ^lïrclay Speed ongenoeglijken werk- ward hem duidelijk, dat de 4^27* y dfr fabriek veranderd was. Hij liet "eer dan gewoonljik in den namiddag zien fd, <tom Tom, ZQwnls ze we- tlwofd, van dat GOIDSCHE COURANT. f Zondagsblad m iooper guchiedfa Ör*f L (W. B.). In subcom- •onomische commissie heeft |C Simóns in, principe toege- ffing van de pasvisa bij; ver- tttelletli van den duur vim de Komen op één tear. H|t bar kor debzaak nogj^bijzoMdarti ^Jen mejt het ootfop de Mip- den-Europeesche Ififaing van Duitsfèhland. h A iptfyd George ejü’t Vafifjaq|r JUrUfn, 15 A MHL (N. 7. Ai'Draad De besprekingen te Genua wordm ver^ commissies gevoerd. Paaschzondai Duitschland en Frankrijk. P a r ij s, 16 A p f i 1 (B. T. A.). Volgens een telegram uh Genua aan de Intrfensigeant is he^i incident naar aanleiding van toelating var> Duitschland in de pöliücko commissie pit den rw delegate M| n|et >tten, mits die politie- duurt dan do joonfe- Een Duitsch-Russisch verdrag. I1 April (B. T. A.). De Puiteche keert een communiqué, waarin tleeld, dat er onderhandèlingen ld tusjjehen Duitschland en Rus- g hedartl zullen leiden-tot eep/ver- ■d öp Vorkomen wederkeeriabeid, irmafo diplpmatieke betrekktogen I sch^evergoeding regelt, voort- j^aatr^gelen der' indër voorbehoud, «Ai niet dergelijke In de bijeen- 'tou met klem )he en de Rus- zijde van >we heriiaal- Mgenjwk,waarop lallé Europeesche inwerp aan hm! économisch héf- Batthou dea«W riader mede, Bht ugnhn in offfcieuzo l zitting te nei vtórdt medeg worden «vo IqndJ' well* tfctwdk deel Lérstat en 4 vJoetóM uitjMpn oor,log en de Sovjete iiteaMdc socialisatie, oi dat raLsItodtwan andere stater.. ...w. scha^véflrogungen^totetaat. p i GWul'a, fjZ ApliH (Havaal. In ióhtet de* bo^genMph heeft Barthc rfo tfiil>beliuii«gh(|iTr,|itin de Duitsche ïische ddegitlie gkmspt, die, ter z: cpnferentfe, den zjfij v|m Br«d-Llfof den, op net 4fgénl^k,, waarop ial|e I mogendheden stel van Euröpk Batthou deatfil nader meue, uai hij niet zou doorgaan in officieuze bijeenkomst naast de Russen zitting te netpeq, erbij vocgchd, dat hij instructies te Parijs hid’gevraagd, diar hij zijn regeering moest raadplegen voor het ge val zich een onvoorziene gebeurtenis mocht voor doen. Genua, ll7 April (B. T. A.). Naar verluidt, wordt de Duitsch-Russische overeenkomst in En- tente-kringen ongunstig ontvangen. De hoofden dtfr delegaties van Italië, Engeland, Japan. Frankrijk en Beligë zijn {vanmiddag om vijf uur onder leiding van Factsbijeengekomen. Genua, 1 7 AprfI ufavas). In Ententekrln- gen heeft de Duitsch-Russteche overeenkomst 'een ongunstigen indruk gemaakt. Men denkt, dat Duitschland met dezen afzonderlijken stap druk op de andere mogendheden inzake hun houding in het Russische vraagstuk wil oefenen. Dit doel zullen zij echter niet bereiken, veeleer de andere mogendheden stijven in hun voorzichtige en af wachtende houding. Verder wordt opgemerkt, dat Duitschland en Rusland niet bevoegd zijn een dergelijk verdrag te sluiten om hun gedragslijn aan de andere mo gendheden op te dringen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij n, 15 April. (W. B De Germania bespreekt de kwestie v der verdere onderhande- lingen met de commissie van herstel. Binnen tien weken voor 60 milliard nieuwe belastingen in voeren is economisch onmogelijk, maar even zeer onmogelijk uit een oogpunt van belastii techniek en van politiek. Al staat het rad ing-wetgeving na het belastingen-compro- mis ook niet voorgoed stil, zoo is het toóh voor namelijk van belang voor de schuüdeischers van Duitschland, als spoedig de papieren-wet der beleggingen in Russische ondeme- belastingen een feit van practtechen aard wordt. Omtrent de kwestie van een buiten landsch cre- diet verwijst het blad opnieuw naar de verkla ring van de Bank van Engeland, dat, zoolang' Duitschland gebukt gaat onder de voorwaarden van het ultimatum van Londen, een crediet on- 4, Ootitia, IT 1W1 ,1.9 mildeiwjen ‘tóopdë, dat gehlfeetUJ fis aungerichteilpchady] tUuiJ njDoor metraqotej 1 K>öJ!Öe)en 1 t hij een Speed juist in een bui was, over kleinigheden te vallen en hij zich vooral geërgerd voelde omdat hij zich verbeeldde, dat hij van zijn neef niet den steun had gekregen, waarop hij recht meende te hebben. „Heb je geen tong achter je tanden ventje?" vroeg hij plagend. „Heb je niet» te zeggen Ik veronderstel, dat je je oogen en ooren gebruikt hebt, zooals ik ook. Hoe denk je erover, nu je tong te gebruiken. Zie je niet, dat de geheele fabriek door, de dingen niet zijn zooals ze be- hooren te zijn en dat die slang Marshall zijn spoor heeft achtergelaten Nog altijd sprak Geoffrey niet. „Heb je gehoord, wat zij gezegd in de pak- kamer, toen ik hen gevraagd heb, hoe de zaken stonden „Er heerscht daar reeds een poos groote on tevredenheid, oom Tom." „O, zoo Ontevredenheid, waarmee „Met alles loonen, arbeidsvoorwaarden, uren en voedsel en gezondheidsmaatregelen," antwoordde hij ond^r den druk van het oogen- blik. Barclay Speed’s voorhoofd trok zich samen. „Ik maak uit len klank van je stem op, dat je gelooft, dat het recht nan him zijde is. Wat scheelt er aan hun loonen Ik betaal de markt waarde en als het hun niet bevalt of ze ergens meer kunnen krijgen, wat belet hen dan Heb ben zij iets tegen je gezegd „Nu, ja. Juist onlangs hebben zij mij zeer veel verteld,” gaf Geoffrey toe, erkennende dat hij nu in de getuige-bank zat als het ware en dat nu het oogenblik van spreken voor hem gekomen was. „En jij kiest hun partij geloof ik „Nu, oprecht, onder ons gezegd, gelooft U, dat de dingen hier zijn i zen moesten Ik heb dat nooit ?elc~. I Draadk Melegeei trekt, toe fet-BrittanKië Lpd. sk ‘W- ■ildig 3950 ■2 millib^h öi aan Italië ^bespreking •ilua, dat de ?reidL waren de te erkennen. Zij |te van de por* ^eneiLch. Litv^i- n velplicht wi- Rusljnd te vet- pdingskracht on (iskuHde en ge- vooft den dag, 5 oonogsschuld overtrof, maar een gróót saldp ten laJte der ge allieerden opleverde. De geallieerde) staatslie den, die dit argument hadden verwacht, wezen er op, dat het even billijk zou zijn Rusland aan sprakelijk te stellen voor de oorlogsschade, die do geallieerden in den oorlog tegen Duitschland hebben geleden, nadat de leiders der bolsjewis ten zich te Brest-Litowsk aan de zijde der Duir- schera hadden geschaard. De bolsjewistische re- geering ihepft zooveel propagandistische munt uit het tegenvorderingijdenkbeeld geslagen, dat. Aoar gedelegeerden, toen rij een bijeenkomst mft de geallieerde» hadden, wel verplicht wa ren dit denkbeeld toe te passen. Zij kunnen zich evenwel nooit illusies hebben gemaakt omtrent de aanvaarding, en, aldus de Daily Chronicle, zij zullen vermoedelijk niet naar Genua zijn ge komen, louter voor het genoegen dezen onmo- gelijken eisch te kunnen stellen. Met betrekking tot de vraag der geallieerden inzake de twee categorieën oorlogsschulden, na melijk (1) de oorlogsschulden over 1914—1917 en (2) de vergoeding voor de eigendommen der geallieerde onderdanen in Rusland, die vernield of verbeurd verklaard zijn, schrijft de Daily Chronicle Wat de eerste categorie betreft, dit zijn voor namelijk schulden aan Groot-Brittannië. Er is geen reden om Rusland in een andere positie te plaatsen dan alle andere oorlogsschuldena- ren en Lloyd George beloofde, wanneer Rus land de voorstellen der geallieerden aanvaard de, het zou deelen in elke eventueele kwijtschel ding. Wat den tweeden eisch betreft, deze is voor al van belang, omdat er in geval van niet-aan- vaarden geen waarborg kan bestaan voor bui tenlandsche L. mingen. De sovjetgedelegeerden waren ingevol ge hun instructies niet bij machte zich hier mede te vereenigen. Men heeft hun daarom een paar dagen tijd gegeven om opnieuw met Mos kou te beraadslagen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1