rloren Tehuis. JWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 909 61» Jaargang PENLAND. ILLETON. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWLIK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, Donderdag 20 April 1922. [BACHT, J^^^ETWOUDE, bodegraven, boskoop, «ouderak. haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, nieuwer- i enz. >lad verschijnt dagelijks behalve op.Zon- en Feestdagen wel n slaven verdient een regeering FRANKLIN. Zij HOOFDSTUK XXIV. (W«* wr—J Ctarlta nwnfiil..i\ in zekeren zin boos maken, ik gewaardeerd heb, Tom. En loen. Maar indien Geoffrey zijn >r zich zou zien en niet blijven em moeten wegsturen met mijn het Engelsch door 'ESSELINK-VAN ROS5UM. ^por >AVID LZALU zou '"een van Inrn t liet a'” een >no- flOlME COURANT. lasheid zou zijn vooruitzichten Is het met Charlie ook ge- geschiedt er dan met dat lieve *nscht of gewenscht heeft, te haar in geen jaren een tehuis nl Jelui Ferrara hebben alle- I Zoo heeft Enid ook dikwijls ^•durende het jaar dat xü met dat wat de menschen zouden denken of zeggen, vere vulden haar met groote en droevige verwonde- ring. Zij reed boven op een omnibus den geheelen weg naar de Kentish Town Road, waar het gast huis lag en waar zij om half vier zijn moest. Daar zij wat vroeg was, liep zij de trap op naac de ziekenzaal, waar zij wist, dat zij dr. Fergtte son waarschijnlijk wel zou vinden. Op weg daarheen moest zij andere zalen voorbij, waaronder die, door de kinderen bezet een van de grootste en lichtste, gevuld me* bloemen en planten en alles, wat de geest d« kinderen kon afleiden van hun gevangenschap Daar zij van kinderen hield en juist nu mees „Wil je niet met mij meekomen naar den ont vangdag van Lady Findlater vandaag, Naomi Ik heb voor je aangenomen." Mevrouw Speed stelde dele vraag, terwijl zij op een heeten Julidag te Paladin Court, Bays water van de lunch opstonden. Naomi die er moedeloos en bleek uitzag in een slecht kleedende lichtgele japon, schudde haar hoofd. „Ik heb beloofd. Dan om half vier te ontmoe ten, moeder. Hij dacht, dat ik de arme vrouw Clatnworthy wel zou kunnen bezoeken, als hij mij zelf erheen bracht." Mevrouw Speed zag er ontevreden uit en zij had ook dat gevoel van ontevredenheid. „Maar soudsa wü het ntot allebei kunraa OVERZICHT. Russisch accoord, zoo onver- dat de conferentie te Genua een voldongen feit werd gesteld, ing gewekthet meest bij de groote woorden gebruiken, wij- jyale gedrag der Duitschers en rugtrekking hunner delegatie), de Engelschen (die voelen, dat s houding der Franschen de he politiek in de hand heeft ge- chten, dat voordeelen hun neus tan) en het minst bij de Italia- genlijk met de Duitschers en pe voor een goed deel eens zijn, waarop” wellicht niet in allen den). Terwijl de Engelschen er- wen geen overijlde stappen te Eerentie niet maar zonder meer oelen ook de Italianen, die de en vele milli oenen lire hebben organisatie van de conferentie, it de voortgang der conferentie De bezadigdheid heeft het tot n van de Fransche driftigheid e te redden en de groote crisis >ben de Bntente-Staten Dinsdag genomen tot een bijeenkomst, iang de toestand is besproken, •epen door het sluiten van 't ie verdrag. Terwijl tot dusver ren tusschen Rusland en de ge ileen Duitschland, maar ook de werd geweerd, is deze laatste ns als hulptroep ontboden, b beraadslagingen niet al- lenomen door Italië, Frankrijk, 3 en Japan, maar mede door Slowakije, Roemenië en Zuid- dan anders meevoelde met alles, wat leed, bleef zij even stilstaan bij de deur der zaal, om naaf binnen te gluren, voor zij weer sen trap zo» opklimmen, Ben in het wit gekleede zuster, die haar va» haar vele bezoeken kende, knikte haar in he< voorbijgaan vriendelijk toe, maar Naomi be» merkte noch beantwoordde dien groet. Haar aandacht werd juist toen geboeid dom rij luidruchtig op. lat je niet ernstig boos zoudt hij Riversea verlaten zou, of- nneren zult, wat ik gezegd heb, r nam, Lucy I Hij zou het alles lieve," zeide Lncv medelijdend. ,4» hebt een fout begaan met Charlie, Tom. Als je maar een breedere opvatting hadt gehad en minder hard jegens hem geweest was I Wil je hem nu zelfs nog niet terughalen?” „Neen, ik wil niet,” zeide hij en terwijl hij een norsch gezicht zette, maakte hij toebereidselen te vertrekken. „Tom, ga zoo niet weg I Het zal toch we! de moeite waard zijn, die grieven te onderzoeken, waarover je mij gesproken hebt. Wat hindert het als je dwaalt naar den kant van de zachtzinnig heid. Het zal alles duizendvoudig terugkomen. Als wij oud zijn en wij moeten verantwoording geven, dan zullen wij nooit onze vriendelijke, edelmoedige daden betreuren, maar wel de an dere, en eiken dag heeft de zonsondergang wat vroeger plaats en komt de avond sneller.” Barclay Speed ging de deur uit zonder haar zelfs goedenavond toe te wenschen. doen Half vijf of zelfs vijf uur is nog vroeg genoeg voor Lady Findlater en wij behoeven niet lang te blijven. Ik zal je daar eerst brengen, of je kunt alleen gaan en mij op den terugweg afhalen.” „Het is een groote tocht voor de paarden heen en terug naar het ziekenhuis in North- West London voor Putney, moeder, en dan nog in die hitte,” zeide Naomi ontmoedigend. „Zij kunnen het wel doen. Gisteren zijn zij in het geheel niet uit geweest en ik vind, dat je verplicht bent te gaan, Naomi. Ik weet niet, wat je den laatsten tijd bezielt en ik heb genoeg ervan alles te moeten verklaren en je te moeten verontschuldigen „Doet u het dan niet,” antwoordde Naomi vlug. „Ik houd niet van die partijen en die van Lady Findlater laat mij bijzonder koud, vraagt altijd zooveel.” „Nu hebben onze vrienden ook een goede re den te vragen, lieve," zeide mevrouw Speed vrij koeltjes. „Wat moeten er met deze uitnoodi- gingen gedaan woorden. Zij zijn al langer dan een week in het loket in het boudoir wegge stopt. Wat er ook gebeurt, toch moeten zij vanavond verzonden worden! Als wij nog lan ger wikken en wegen, komt er niemand. Dan is iedereen al uit Londen." „Zooveel te beter. Moeder, ik zou het in Upleys prettiger dan ergens anders gevonden hebben. Maar kijk toch niet zoo verschrikkelijk somber? Ik zal vanavond ervoor zorgen, nadat ik met Dan gesproken heb." Dat was het «enige resultaat, dat mevrouw Speed wist te verkrijgen en toen zij een weinig later haar mooie japon aantrok, nadat Naomi het huis verlaten had, voelde zij zich geenszins op haar gemak. het betwiste punt voor dat forum brengen. Naar gemeld wordt hebben de neutralen, onder leid ng van Denemarken, ook reeds een verzoek in dien geest aan de conferentie gedaan. Aan den diplomatieken medewerker van de Dnily News heeft Rathenau verklaard, dat de Duitschers vier keer het Russische verdrag met leden van de Engelsche delegatie hadden be sproken. Een trouwbreuk heeft niet plaats gehad Naar achteraf gebleken is hebben de Engelsche vertrouwensmannen, die op de hoogte waren van de Duitsch-Russische onderhandelingen, den En gelschen minister-president daarvan niet bij tijds mededecling gedaan. De leider der oo-telijke afdeelmg van het Duitsche departement van buitenlandsche za ken, von Maltzahn, verklaarde aan persverte* '■cnwoordigers na lange uiteenzettingen over het tot stand komen van het verdrag met Rus land De Duitschers hadden tegenover den chef der Ifaliannsche pers hunne bedenkingen over de afzonderlijke besprekingen tusschen Rusland en de Entente uiteengezet en op de vraag, of men van Duitsche zijde op prinripieele toestemming in het Londen*che memorandum kon rekenen, verklaard dat, zoolang de voor Duitschland on aannemelijke punten gehandhaafdbleven, de Duitsche delegatie haar houding aangaande het memorandum niet bepalen kon en dat bij voort zetting der Entente onderhandelingen met de Russen zonder de Duitschers „wij In ome eigen belang genoodzaakt zouden zijn ome op eene andere wijze te beveliren." Deze verklaring kon ónmogelijk verkeerd wor den begrepen. Aangezien de geheime onderhan delingen der Entente met de Russen voortduur den, namen de Duitsche beveiligingsmaatregelen den vorm aan van 'W Dmtsch-Russische ver drag. Berlijn, TO April (N. T. A. Draadloos). Een bericht uit Genua aan de Berlijnsche Tag. maakt gewag Van een plan der Entente-mogend- heden om door een gemeenschappelijke poging* Duitschland te bewegen van het Russisch- Duitsehe verdrag af te zien en daarvoor in de pleats te stellen een algemeen verdrag met Rus land, waaraan ook Duitschland zou deelnemen. Berlijn, 19 April. (N. T. A. Dr«»<B«x»). D- Franodw pers zet hoer felle bestrljrllrw van is te voorzien 1,61 Duit-sch-Pussische verdrag voort, evenals de aangelegenheid' Engelsche pers. Toch schijnt men te Londen eenigszins gekalmeerd te zijn en wordt er op ge wezen, dat dit verdrag het onvermijdelijk gevolg is van het systeem der geallieerden om Duitsch land te isoleeren. Het Italiaangghe oordeel is ver deeld tusschen het verwijt van incorrectheid en de erkenning van Duitschlands practbche eco nomische politiek. De commissie van herstel en het Duitsch-Russische verdrag. P a r ij s, 19 April. (Havas). Poincaré zal Dubois, den vertegenwoordiger van Frankrijk, verzoeken het juridische vraagstuk, dat voort vloeit uit het sluiten van het Duitsch-Russische verdrag, officieel bij de commissie van herstel aanhangig te maken. Hij zou tevens aan de ge allieerde regeeringen verzoeken hun gedelegeer den soortgelijke opdrachten te verstrekken, op dat de commissie de geldigheid van het verdrag onderzoeke. Poincaré zou bovendien van plan zijn den geallieerden regeeringen te verzoeken zich onderling te verstaan over een gemeen schappelijk protest te Berlijn. dezer bijeenkomst was een re den Duitschen rijkskanselier dr. nd is gesteld en aan de ie. Die resolutie nu bevat wei- consta teert, wat ook tal van al hebben vastgesteld, dat de grondslag van de conferentie an 't Duitsch-Russisch accoord eerste gevolg van de resolutie nd wordt uitgesloten van deel- ommissie no. 1 die voor Rus- nheden. Aan de Duitsche verte- il worden toegestaan zitting te 1 de drie andere commissies, dering wordt gemaakt voor d» Russische vraagstukken ter >e geallieerden karakteriseeren als een „acte de moralité" ten t deloyale Duitschland. bekijken de zaak natuurlijk anderen bril en bestrijden, dat iisch accoord indruischt tegen 'ersallles en de beginselen van verhoedsche van hun handel- hen eveneens ontkend en het tentezijde ingebracht, dat het mferentie van Genua werd ge- zenuwd door te wijzen op het irekingen omtrent het accoord root aantal weken gaande wa- haar beslag kregen te Ge- TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TB GENUA. B e r 1 ij n, 19 April N(. T. A. Draadloos). Niettegenstaande de nota van de Entente is er te Genua een algemeene kalmeering ingetreden. De Duitsche afvaardiging beraadslaagt vandaag onder elkaar, alsmede met de Russen. Ook is het voornemen opgevat tot een bespreking van Rathenau en Wirth met Lloyd George. De Ita lianen doen dienst als bemiddelaars. De Duit schers zullen de nota der geallieerden beant woorden en de verwijten afwijzen. In het bijzon der zullen zij er op wijzen, dat niet Duitschland, maar de geallieerden met geheime onderhande lingen ten nadeele vart anderen begonnen zijn en door den nedruk te leggen op het recht, dat slechts de voltallige cöferentie heeft te bellissen over *het blijven van Duitschland in commissies, wondering over uitspreekt, -dat ontevreden heid zich uit, wijl op een v r e d e t>- conferentie een v t e d e s verdrag wordt gesloten, dat de pacificatie en de reconstructie tengevolge heeft van een groot deel van Euro pa In eenderen zin hebben Rakowski en an dere Russische gedelegeerden zich uitgelaten. Maar ondertusschen blijven de Franschen on toegankelijk voor redeneeringen in dezen trant en er wordt dan ook reeds bericht, dat in den Franschen kabinetsraad, het besluit werd genomen He Fransche al- vaardiging de opdracht te geven voor te stel len, dat de geallieerden de annuleering zullen eischen van het Duitsch-Russische accoord, om dat dit naar 't- heet indruischt tegen 't tractaat van Versailles eh de te Cannes geno men besluiten. De meest radicale oplossing echter oJ. zijn te luisteren naar hetgei Russische zijde aan de hand is gednt’ Duitsch-Russische accoord derwijze a- revisie te onderwerpen, dat het word' men in 't algemeene verdrag, dat uit -ent’e-besprekingen zou voortvloeien. is de vraag, of de andere mogendl - de ooren naar-zullen hebben het zou waarlijk heel pijnlijk zijn dit overigens gezonde vrorstel aan te nemen: aanvaarding toch zou niets min der beteekenen dan de erkenning, dat de Rus- «n en de Duitschers, de gedulde zondaren in den kring der monopoliehouders van de deugd, een na volgens waar dig exempel hadden gesteld en dat de versmaden den weg hadden gewezen naar ’t lichtend doel De gemoedelijke oplossing, die wij hiervoren aanduidden, zal voorloopig echter wel geen kans van slagen hebben; daar voor is vooreerst de ontstemming over de overrompeling hog te groot. Er wordt alweer gewaagd van nota's en ultimataPolen, dat, wanneer het gesloten «ccoord te eeniger tijd mocht uitd’jen tot een politiek verdrag, deerlijk in de knel zou kunnen geraken in verband met zijn geografische ligging, schijnt reeds een protest tegen 't verdrag voor té bereiden en wanneer het Berliner Tageblatt goed is inge- licht, wordt door de geallieerden een nota ge redigeerd, die van Rusland de onverwijlde er kenning van de schulden van voor den oorlog eischt Dit zou dan de kastijding van den Rus- sischen zondaar zijn. Men ziet, de toestand biedt tal van mogelijk heden van ontwikkeling en het is te voorzier 4at wij den eersten tijd op de waaraan zooveel vast zit, nog wel vaker terug zullen moeten komen. een klein niet gerepeteerd tooneeï, dat aan d( middentafel in de kinderzaal werd afgeepeeld waar de bloemen en levende planten een roooit on^eving ervoor vormde. Het was een geimprovieeerd liefdestoone» tenminste van den kant van <tsa man en Ne» mi’s oogen, die met bijna onnatuurlijke scherpt te zagen, vergisten sich daarin niet. drukt, de lijst der gasten was opgemaakt, maar men had niets uit Naomi of dr. Ferguson kun nen krijgen. Zij zeiden slechts, dat zij geen haast hadden. Had mevrouw Speed geweten, dat Ferguson zijn best gedaan had, Naomi te overreden de meest dwaze daad te doen, waaraan twee rijpe mensrhen zich schuldig kunnen maken, althans van een maatschappelijk standpunt bekeken, don zouden haar ontsteltenis en haar toom groot geweest zijn 1 Zoo zij dien namiddag iets had kunnen ge waar worden, omtrent den geestestoestand van haar dochter, dan zou zij ongetwijfeld volko men in de war geweest zijn. Er was geen zekerheid en ook geen verwach ting in Naomi's geest, dot zij toen of in de toe komst met Dan Ferguson zou trouwen. Zij had de sombere zekerheid, dat zij nu op het hoogtepunt was gekomen in haar leven en dat alles zou eindigen met een verbreking hun ner verhouding. En misschien zou zij dit nu te gemoet gaan, sinds eiken dag zijn eigen onze kerheid en somberheid met zich bracht. Daar zij geheel in beslag genomen werd door haar hartsaangelegenheden was Naomi Speed in die dagen minder rechtvaardig jegens haar ouders, vooral jegens haar moeder en zij be merkte niets van die uitgesproken moederlijke liefde voor haar, van die uiterlijk zoo weinig levendige natuur. Er is geen zelfzucht zoo groot als die, ge spt oten uit een treurige liefdeszaak. Naomi werd geheel eh al er door in beslag genomen en ver gat de bezorgdheid van hnar natuurlijke hoe ders. Alles, wat zij verlangde, was alleen gelaten tel p naar geraas. worden en de gezelschapsschakete, wmrmede I De uitnoodigingen voor de bruiloft waren ge-1 haar moeder gebonden was. de eeuwige vnafff - "-1* •*- - -- nua. De beschuldiging van achterbakschheid wordt dan ook afgewezen en ten overvloede wordt eraan toegevoegd, dat de Entente niet oni kundig was van de onderhandelingen tusschen Duitschland en Rusland. Engeland en Italië zouden sinds Vrijdag op de hoogte zijn ge- i weest. Wat nu de schending van 't verdrag van Versailles betreft, hebben de Ententemogend- heden het oog op art. 116, dat aan Rusland ten nanzien van Duitschland recht op schadevergoe- i ding verleent. Op grond van dit artikel nu zou i Rusland van Duitschland aanmeikelijke bedra gen hebben kunnen vorderen. Dit zou de En- 1 tente stellig gaaine hebben gezienRusland 1 zou dan met het Duitsche geld op zijn beurt de Entente hebben kunnen betalen voor een niet onaanzienlijk deel en aan deze procedure zou ten overvloede het voordeel hebben vastgeze- fen, dat de verhouding van Rusland tot Duitsch- ’and als schuldeischer tot schuldenaar een gaar ne geziene tegenstelling bestendigde. Het Duitsch-Russische verdrag maakt aan deze lie ve illusies plotseling een eindehet werkte als een bom. Rusland ziet van alle schadevergoe- dingseischen af en in plaatsvin een verwijde ring te bewerkstelligen door met schadeloosstel- lingseischen voor den dag te komen, sluit het met Duitschland een alliantie, die althans voor loopig nog van econom. aard is, al heeft reeds verluid, dat onder de afgevaardigden der Oost- zeestaten het gerucht de ronde deed, dat de tusschen Duitschland en Rusland te Rapallo gesloten overeenkomst vertrouwelijke bepalin gen bevat betreffende wederzijdschen militairen steun, dien Duitschland en Rusland elkander we derzijds zouden verleenen, wanneer dit te eeni ger tijd noodig mocht blijken. Dit bericht vin de Petit Parisien ziet er bedenkelijk tendentieus uit en men is geneigd zich af te vragen, waarom het Fransche blad voor hetzelfde geld behave de Baltische staten ook nog niet Polen, Tstecho- Slowakije, Zuid-Slavië en Roemenië heeft ge noemd. Het bericht heeft kennelijk ten doel deze vooruitgeschoven posten der Entente, al thans van Frankrijk,’ te^en Duitschland en Rus land öp te hitsen. Bovendien kan het sluiten van 't verdrag me de een reactie zijn op en een protest inhouden tegen de werkwijze der conferentie en is het zeer wel mogelijk, dat het in den beginne niet do bedoeling is geweest tusschen Rusland en Duitschland afzonderlijke besprekingen te hou den en dat juist de omstandigheid dat de mo gendheden in onder-onsjes en met stelselmarige wering van Duitschland, het Russische vraag stuk bespraken, de twee zondaren tot hun ver rassende en ontstemming wekkende handelwijze heeft gebracht. Wel heel zonderling is de wraak der mogend heden wegens haar eenzijdigheidhet uitslui ten alleen van Duitschland ui- de commissies, waar het Russische probleem 'er sprake komt En bovendien vraagt men zich afhebben dt» groote mogendheden hiertoe het recht om dit op eigen houtje te doer en behoort het niet veeleer tot de taak van de gehoele conferentie om in dezen over een strafmaatregel, als toch de Duitsche uitsluiting is, te besliuen Vooral zou het op den weg der neutralen liggen in de zen om opheldering te vragen, daar zij bij een belangrijken maatregel als thans genomen is, blijkbaar volkomen zijn genegeerd. En bovendienheeft Rathenau niet voor eer» goed deel gelijk, wanneer hij er zijn groote ver- Duitschlond's uitsluiting1» Genua, 19 April (W. B.). Omtrent de nota van gisteren wordt van welingelichte zijde verklaard De nota is gematigd van toon, maar bevat weer de door enkele delegaties ingebrachte ver wijten van deloyaliteit. De mogendheden, die de nota hebben onderteekend, trachten te consta teerden, dat Duitschland bij de verdere vergode* ringen van de commissie voor de Russische kwesties geen belang heeft. Do commissie is ge* vormd door een besluit van alle op de oonfe* ren tie vertegenwoordigde mogendheden volgen» het principe van de gcltfkgcrechtighekl Duitschland kan niet erkennen, det eenige mo gendheden zich het recht aanmetlgen dit prin cipe ten nadeele van Duitschland, te veranderen. Niet alleen Duitschland, maar ook Rusland word» hierdoor voor oen geheel nieuwesituatie ge* plaatst. Van Rusland wordt verwacht, dat hel zijn aangelegenheden zal laten onderzoeken door een commissie, waartoe Duitschland niet b«« hoort. De Duitsche delegatie zal heden den toestans I ondersoeken en haar besluit aan de ondcrleeke< naars van de nota inededeelcn. Het Duitsche antwoord op Duitsch land’s uitsluiting. G.nu«, 19 April (B, T. A.). Vol8«M jongste berichten wordt bevestigd, dat het Duit-* sche antwoord den vorm zal aannemen van een protest tegen het beeluit der geallieerden. Geen Duitsch-Russische milk taire overeenkomst? Berlijn, TO April. (W. B.). De bewerin gen van zekere Fransche bludon, volgens welke Duitschland en Rusland ook een militaire over eenkomst zouden hebben gesloten, worden weerlegd door een verklaring van I.ltwinof, waarin wordt gezegd, dat het verdrag in zijn geheel gepubliceerd is en niet vergezeld gaal van een militaire conventie. Uit de commissie». Genun, 19 April. (B. T. A.). De aanwe zigheid der Duitschers in de stib-commisei» voor de financiën, die vanochtend bijeen b ge komen, werd opgemerkt. Dit feit wijst erop, da» het niet tot een breuk is gekomen en dat over- eerwtemming mogelijk is. Verschillende mo gendheden hebben, op initiatief van Zwitserland en Nederland, een particuliere vergadering ge houden. In de kringen der financieele deskundi gen wordt het aanstaande vertrek naar Londen gemeld van Sir Robert Horne, daar de begroe ting vóór 4 Mei moet zijn aangenomen. Genua, 19 April. (B. T. A.). Vanavond moest de sub-commissle uit de commissie voor het* vervoer en voor de financiën bijeenkomen Door een misverstand waren verscheidene dele» gnties niet tijdig gewaarschuwd en moest «M vergadering tot morgen worden uitgesteld. Besprekingen tusschen de Ew tente en <le Duitsche «IclegatMi Berlijn, 19 April. (W. B.). Uit Genua komt bericht, dat de rijkUumselier en minister Rathenau vanochtend met de leidende mannen der Entente in rechtMreeksche besprekingen zijn getreden en zulks op verlangen der Entente. Genua, 19 A p r i 1. (B. T. A.). De Duitsch» delegatie heeft nan Lloyd George laten weten, dat zij met hem over dén toestand wenschte t» spreken. De Engelsche premier wilde niet sp-e- NNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad artaid ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. nementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA# B agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—0 uur.; Administratie TeL Int. 821 ie TeL 646. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkrtng)| 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den besorgkringl 16 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjja INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagins 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen h(j contract tot zeer gereducenr» den prjja Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1