rloren Tehuis. JWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN -t >10 61» Jaargang" Vrlldag 21 FEN LAND. ILLETON. ril 192?. BACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWER* d. U„ OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. ilad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen n’r- J. T. CREMER. tijdlang niet gesproken. vai it, u de het Engelsch door 'BSSELINK-VAN ROSSUM. door >AVID LZALL. er zeer mooi en waardig uit- e tafe’. te praten met Joy, die ie muts van een zuster droeg nen japon, die van voren te jl de stemmige, witte neteldoek- i haar muts, een heerlijke om- voor haar lief, mooi gezicht. iet stilstaan om te kunnen be- s gelaat zeer kalm en onschul- elfs geen verhoogde kleur had uitzag. Men behoefde niet te t emstigen blik, de hartslochte- f op het gelaat van Ferguson, «ar haar toeboog, zijn hart in rechten de wereld optimistisch het veel gemakkelijker, pessi- NNEMENTSPRIJSr per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad srtaaJ ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. nementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* i agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Ink 82j o TeL 646. De crisis duurt voort. B e r 1 ij n2 0 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). De crisis te Genua is nog onveranderd; de spanning is nog groot, maar de onderhandelin- gen tusschen de Italiaansche, Engelsche, Duit- sche en Russische ministers van buitenlandsche zaken over de mogelijkheid der bijlegging van ,de crisis worden voortgezet. De overhandiging van het Duitsche antwoord is weer uitgesteld, vermoedelijk tot morgen, Vrijdag. De Britsche eg- delegatie te Genua kondigt voor hen, 20 uit April, 's middags vier uur, een groote politieke voegde eraan toe, dat hij tot taak had inlich- 60ÏD8CHETÖURANT. wo-att Lucy Ferrars deed niet aan liefdadigheid zon der ondersoek. Voor alles, wat zij deed, had xtj goede en gegronae redenen en sij had zich er^ aan gewend het kwaad tot op den wortel onderzoeken en te trachten, het uit te rosten, plaats van de uitwerking ervan slechts te v«h lachten, komen in haar gehuwden staat. Het moet hier gezegd worden, dat hanr belangstelling in da fabriek alleqj een zoodanige was, dat die fabrek haar geld verschafte, om In hnar behoeften ta voorzien. Er moet ook verhaald worden, dat men geen jam uit de Riversea-fabriek op de planken vntt haar provisiekast zou vinden I Ofschoon zij wist, dat <*en groot nantal vrou wen cn meisjes in de fabriek werkten, voelde zij geen persoonlijke be'angsteiUng voor haar en vond ook niet, dat zij er veruntwoorde'ijk voor was. Zij voelde niets voor die soort IH- dadigheid, ofschoon zij toch geen hardvochf vrouw was. Zij hield niet van arme of snu menschen, ofschoon zij groote sommen gei ls gaf aan de vereenigingen, dia er voor zorgden. Zij weigerde nooit haar steun te verleenen n bazaars, en liet ook niet na da verwachte cU- qua te geven. Zij had slechts geen persoonlijke mociu> et voor over en daarin verschilde tij zeer van Lu cy Perrnrs, voor wie persoonlijke diensten voor, anderen een deel van haar dogelijksch geloot at zag, keerde zij zich eenvou- ttel Uiterlyk was zij zeer be en zij was zich ervan bewust, verstarde. Zij was niet verwon- had zij gewacht en dat had op weken lang! Zjj spoedde sich die commissie de bepalingen zal toetsen aan het verdrag van Versailles. Lloyd George optimistisch. Londen, 20 A p r i L (N. T. A. Draadloos). Hedenmiddag heeft Lloyd George in het San Giorgia-paleis de journalisten van alle landen toegesproken, LJij zeide o. a.: Wij werken ons door onze moeilijkheden heen en ik hoop, dat de Duitsch-Russische incidenten tot het verle den behooren. De premier was meer dan ooit vol vertrouwen in het succes der conferentie, waar van het doel de pacificatie van Europa te. De conferentie leeft nog en wordt krachtig. Er zijn twee groepen van menschen, zeide hij, zij, die oprecht hopen, dat zij slaagt, en zij, die dit niet wenschen. Vc moed!ging I Berlijn, 20 April .(N. T. A. Draadloos). Llovd George zou er bij de Duitschers eerst op hebben aangedrongen het Duitsch-Russische verdrag ongedaan te maken, maar zou zich later zoo tegemoetkomend hebben getoond, dat de bespreking van het verdrag in de commissie voor Russische aangelegenheden zal worden behandeld tegelijk met de overige besprekingen betreffende Rusland en eventueel zóó worden gewijzigd, dat het in het kader van een ge zamenlijk verdrag kan worden gevoegd. Vol gens betrouwbare berichten zou de Duitsche de legatie in overleg met de rijksregeering tot elke tegemoetkoming bereid zijn, zoodat er kans be staat dat de Engelsche en Italiaansche pogingen tot bemiddeling succes zullen hebben. Het voorstel der neutralen. Berlijn, 20 April. (N. T. A. Draadloos). De geallieerden, vooral de Italianen, hebben het verzoek der neutralen tot het dadelijk bijeen roepen der politieke subcommissie voor de Rus sische kwestie gunstig opgenomea. Het valuta-vraagstuk. te zich van haar meester en was uit haar heldet 1 grijze oogen te lezen, toen zij haar pen fleer- legde en zich omkeerde, om hem te begroe- 1 ten. ,Je bent laat, Tom? Ik heb over je zitten i peinzen." „Laat, ben ik Iaat? Misschien. Ik ben ovet j Camden Town gekomen. Ik had Lucy iets te 1 vertellen." Zijn stem wm zoo boos en had een heel ande ren klank dan gewoonlijk, wanneer hij den naam Ferrars uitsprak, dat zijn vrouw opeens zeer levendig werd. „Ik heb Lucy een tijdlang niet gesproken, Tom,” zeide zij vriendelijk. „Je behoeft je niet te haasten, meid, want ik heb nu meer dan genoeg van dat Ferrars-volk." Te zeggen, dat dit een goede tijding voor Mary Speed was, te misschien de waarheid overdrijven. Maar toch vond zij het allerminst onaangenaam, dit te hooren en een soort ge heime voldoening kwam in haar oogen en liet zich uit haar stem vernemen, terwijl tij hem vroeg, wat er gebeurd was. Hij gaf haar een zeer gekleurd verhaal van de gebeurtenissen van dien namiddag. Nu muntte Maty Speed in één vrouwelijke hoedanigheid ongetwijfeld uit. Z'j had bat meest blinde, volmaakte vertrouwen in haar mans be kwaamheid, zijn eigen zaken te kunnen leiden. Zij had alle redenen tot dit vertrouwen, daar zij omringd was door de uiterlijke en zichtbare teekenen van zijn welslagen. Paladin Court Bayswater was het huis van een rijk man, en zij droeg de kleeding en had ook het voorname voorkomen van de vrouw van een rijk man. Het denkbeeld om aanmerkingen te maken ot zelfs vragen te stellen, omtrent hetgeen er te TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TB GENUA. Frankrijk en het Duitsch- Russische verdrag. Par ij s, 20 April (Havas). De commissie van herstel heeft officieel besloten* aan de com- missie voor de oorlogslasten te vragen den tekst jan het Duitsch-Russische verdrag over te leg gen, waarvan de juridische sub-commissie t heid èn haar politiek, die het heeft aangestuurd op 't scheppen van een randstatensysteem van da Witte tot de Zwarte Zee, heeft ertoe bijge dragen, dat zich than, een Russisch-Duitscb blok heeft gevormd. Niet ten onrechte heeft Keynes opgemerkt, dat het incident een invloed ten goéde kan uifbefenen, wanneer het de con ferentie terugbrengt tot het besef der werkelijk heid. „De conferentie", aldus Keynes, „is zich plotseling bewust geworden van de onmeteiijk* latente mogelijkheden, die jyeen staatsman ooit had mogen vergeten, als gevolg van het fbi', dat wij Duitschland en Rusland elkaar in de armen voeren." Van zin voor de realiteit hebben op voorbeeldige wijze voor het eerst na den oorlog Duitschland en Rusland, door economi- schen nood gedrongen, blijk gegeven. De we reld mag zich gelukkig achten, wanneer de con ferentie de les, die de Ruisen en Duitschers haar gaven, ter harte neemt. Zoolang de drie genoemde punten worden gehandhaafd, kunnSh wij ten opzichte van dit memorandum geen positie kiezen. (2) Wanneer de besprekingen met de Rus sen zonder ons worden voortgezet, sullen wij In ons belang genoodzaakt zijn ons anderszins te beveiligen. Zaterdag verklaarden Rakofski en Joffe aan Maltzahn, dat de Russen op grond van weder- zijdsche concessies tot een overeenkomst met de Ententemogendheden hoopten te komen. Ook een Britsch gedelegeerde liet zich in een gesprek met Maltzahn zeer optimistisch over ’t verloop der besprekingen uit Maltzahn herhaalde tegen over hem, dat Duitschland door directe bespre kingen met Rusland de situatie moest redden. Zaterdag brachten verschillende verslaggevers de Duitsche delegatie het bericht, dat overeen stemming tusschen Rusland en de Ententemo gendheden feitelijk reeds was bereikt. Daarop besloot de Duitsche delegatie de Rusische af vaardiging om een bijeenkomst voor den vol genden dag te verzoeken. De bijeenkomst, zoo- als men weet, had op Paasch-Zondag in Ra- pollo plaats. Na onderhandellngen van zeer kor ten duur werd toen het reeds te Berlijn vooibe- reide verdrag onderteekend, dat als een bom in de knusse onder-onsjes-besprekingen viel. Ziehier een kijkje achter de conferentiescher- men, een klein brokje geschiedenis, dat n schril licht werpt op het duistere van de diplomaten heimelijkheden en Waarop Duitschland heeft ge antwoord door de mogendheden voor een vol dongen feit te stellen, een politiek, die eensdeels onhandig mag worden genoemd, maar ander deels volkomen is te verklaren uit een niet on gemotiveerde vrees gedupeerd te worden. De loop der gebeurtenissen behaagt de Entente niet, maar èn haar liefdeloosheid tegenóver Duitschland èn haar harteloosheid ten opzichte naar de straat, slechts er op uit, tijd en afstand en zoo mogelijk een wereld tusschen haar en dat verraderlijk paar te plaatsen I „Er zal geen bruiloft zijn," zeide zij binnens monds. „Goddank, geen bruiloft F Het door de zon geblakerde plavleisel scheen haar voeten spoed te verleenen, maar plotse ling werd zij zich bewust, d^j zij zich in eef» geheel haar onbekende richting bewoog in een heuvelachtige straat, door sombere huizen ge flankeerd en met tramlijnen in het midden. Een wagen hield juist aan den overkant stil, zij stak de straat over en klom naar een plaats bovenop en bleef erop zitten, tot hij stilhield bij het eindpunt, wat Hampstead Heath Station bleek te zijn. Daar ging zij eraf en zij werd aangetrokken door het groen en de rust, ging het gras een eind over en zocht toen beschutting onder een vriendelijken boom. Het was daar zoo afgele gen, dat zij geen kans had, er iemand te ont moeten, dien zij kende. De omgeving hier kon evengoed als een andere dienen voor de groote zelfverloochening I Zij was óf verloofd óf verloofd geweest met Dan Ferguson, om daarna met hem te trouwen. Weinig minder dan vier-en-twintig uur geleden had hij er bij haar op aangedrongen met hem weg te loopen en, ten spijt van alle regelen der samenleving, te trouwen en toch had hij al dien tijd Joy liefgehad! Nooit, sinds zij hem gekend had, had hij haar met zulk een spontane, verlangende, be minnende teederheid in het gelaat gezien. Waren alle manhen zoo, bepeinsde zij Kon men zich niet op hen verlatenhandel den zij te kwader trouw met de harten der vrou wen, omdat dit in hun karakter lag en kon geen ra hen ontkomen aaa da verleiding genomen. Er wordt zelfs gezegd, dat de onzij- tingen in te winnen omtrent de opvattingen der digen van zins zouden zijn de conferentie den Duitsche afvaardiging over 't memorandum. De rug toe te keeren, wanneer de conferentie-pro- Duitschers verklaarden toen: cedure in denzelfden trant wordt voortgezet. En dan te nog steeds die andere chose téné- breuse niet opgelostde Duitschers zeggen „Wij* begrijpen die felle verontwaardjgjpg over het sluiten van 't verdrag niet. Wij hebben u vooraf ingelicht." Lloyd George ontkent het per tinent, maar er zijn al velschillende Fransche en Engelsche bladen, die te dezen aanzien gaan twijfelen aan de integriteit van den Britschen premier en van zijn démentis niet alles geloo- ven. Niet alleen beweren de Duitschers niet slechts geen trouwbreuk te hebben gepleegd, maar zij zeggen, dat de Engelsche vertrouwens mannen volkomen op de hoogte waren vun de Duitsch-Russische onderhandellngen. Den En- gelschen premier zou daarvan echter niet bij tijds mededeeling zijn gedaan I Vooral schijnt Duitschland’s houding be schouwd te moeten worden als een soort „wan- hoopspolitiek”. De omstandigheid, dat de groo te mogendheden heimelijk met de Russen con fereerden en Duitschland buiten de besprekin gen lieten, spoorde de Duitschers ertoe aan om, voordat de Entente met Rusland voor Duitsch land nadeelige verdragen sloot, met de sov jetrepubliek een accoord te sluiten. Deze indruk wordt vooral bevestigd door de verklaring van Von Maltzahn, den leider van de Oostersche afdeeling van 't departement van buitenlandsche zaken. Volgens zijn uiteenzetting verklaarde de Duitsche delegatie, toen men haar het Londen- sche memorandum voorlegde, dadelijk, dat drie punten daarin den Duitschers onaannemelijk voorkwamen. Het eerste punt was art. 6, behel zende, dat Duitschland bereid moest zijn Rus land of een derde, die in de plaats trad van Rusland, schadeloosstelling te betalen op grond vaij 't verdrag van Versailles. Eveneens werd onaannemelijk geacht het artikel van de twee de bijlage, volgens hetwelk alle industrieele on- ------ dememmgen, die op T Maart 1917 fai Rusltmdf^n R®]and, èn héw^economische «^dijk- door buitenlanders werden geleid, als buiten- landsche ondernemingen beschouwd moesten worden, daar tot op dit tijdstip tengevolge vfln den oorlog geen onderneming in Rusland een Duitsche directie kon hebben, volgens de Duit schers komt dit practisch neer op uitsluiting der Duitschers^ van de buitenlandsche takken van nijverheid'in Rusland, die een bizondere behandeling door de sovjetregeering zouden ge nieten. Het derde punt wps art. 15 van de twee de bijlage, dat vaststeïde, dat alle onteigenin gen, die voor 1 Sept 1917 in Rusland hadden plaats gehad, van kracht zouden blijvendeze onteigeningen bedragen bijna uitsluitend Duit sche ondernemingen. «Duitschland was dus op grond van dat memorandum van alle voordee- len uitgesloten, die zouden zijn voortgevloeid uit een eventueele overeenkomst met de sovjetre geering. Von Maltzajin heeft er op gewezen, dat deze indrukken van de Duitsche delegatie uitvoerig ter kennis van de andere delegaties werden ge bracht. Verklaard werd, dat DuitschlslfT”zich verplicht gevoelde zich tegen de bedreigingen van ’t memorandum door een directe overeen komst met de Russen te verdedigen. Vrijdagavond kwam de leider van den pers dienst der Italiaansche afvaardiging, Giannini, de Britsche delegatie inlichten over de bespre- AOVKRTKNTIEPRIJHl UR Good. ornttrekm (tehooratd. tot dm bMonrttrhnr)l 1--6 regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda «n den bexorgkring: 1-4» regels 1.55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentién in het Zaterdagmunmer tO bjjslag op den prijs. Liefdadigheidii-ftdvertentiën de helft van den pr(j«. INGEZONDEN MEDEDEELINGKNt 1—4 regels ƒ2.05, elke regel mrar ƒ04». Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentie en ingesonden mededeelingen b0 contract tnt sner ger«taeeer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van soliede teiekhn»* delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau xijD ingekomen, teneinde van opname verzekerd te züa. Uit Genua wordt bericht, dot een besluit van de economische commissie spoedig te te verwach ten om alle circulatie-banken bijeen te roepen, buiten Genua en geheel afgescheiden van de conferentie aldaar, ten einde het geheele valutn- vraagstuk te regelen. In die bijeenkomst zal de kwestie behandeld worden van den gouden standaard, de stabilisatie der wisselkoersen, het geven van credieten, het sluiten van leeningen, de onafhankelijkheid der circulatiebanken van da regee ringen en eipdelijk ook de betaling van r' whi Jden. Evenals de Duitsche rijksbank zal ook de Amerikaansche Federal Reserve-bank worden uitgenoodigd. Protectionisme en vrijhandel. G e n u h2 0 A r i 1. (B. T. A.) De econo mische sub-coinmissle f» haar zitting gewijd aan een algemeene bespreking over protectio- en vrijhandel. Zij was niet boos, slechts bedwelmd en wat wanhopig. Want voor haar strekten zich do eindelooze jaren uit, waarin geen minnaar zou komen. Hij was haar eerste en zou haar eenige zijn! En zij had hem haar geheele hart gege ven! De gedachte was zoo onduldbaar en er kwam zulk een gevoel van verlatenheid en wan hoop over haar, dat zij dadelijk weer opstond en den heuvel afsnelde. Een rijtuig stond voor den ingang van het sta tion. Zij stapte in en gaf hot adres van haar te huis. En toen sloeg tot haar verbazing ergens dichtbij een klok vijf uur. Zij was meer dan een uur op de Heath geweest I Hoe zij dit uur door gebracht had, wist zij niet. Zij dacht nu aan haar vader. Tot hem keerde zich heel haar wezen met de treurige en toch innige hoop, dat hij in staat zou zijn haar te troosten. Voor de nauwkeurige vragen van haar moeder schrok zij terug met een onduldbaren afkeer. Hij zou zonder verklaringen alles begrijpen, maar haar moeder zou hiervan tekst en uitleg moeten hebben, zooals zij die steeds weer vroeg van de meestgewone gebeurtenissen in het leven. Mevrouw Speed had een onrustigen namiddag doorgebracht, daar haar bezorgdheid omtrent Naomi’s liefdeszaak haar hoogtepunt bereikt had. Zij gaf zoo goed als zij kon, antwoord op de beleefde en vriendschappelijke vragen van hen, die zij dien dag ontmoette en daar zij vroeg thuis was, ging zij voor haar schrijftafel zitten om de lijst der genoodigden nog eens door te zien. Zij was daarmede bezig, toen haar echtgRMt bij haar kwam. Zij raadde onmiddellijk aan de uitdrukking van zijn gelaat, da*ter iets gebeurd ..-e-..---v wen dot ten hinderde. Een niewire angst maak- Rivecsea voorviel, was non nooit bil boos eooe-1 OVERZICHT. entiewateren te Genua valt na raan het Duitsch-Russische ac- ijn heeft gegeven, nog al wat nemen, al zijn de vlagen aan luwen. In elk geval te het niet eve breuk gekomen, al blijft on verluiden, dat het blijven der onferentie afhangt van de inwil- etech, dat het Duitsch-Russisch geannuleerd; dat de geallieer- men breken met de Duitschers 9t feit, dat zij gisterochtend wa- ordigd, toen de subcommissie zitting hield. Bovendièn zijn er houden tusschen de Entente en egatie, die de scherpste kanten schijnen te hebben afgeslepên. wij kunnen afgaan op het be- van 't B. T. A. heeft de Duit- er ,toen Lloyd George als zijn men gaf slechts twee oplossin- de Duitschers zouden het ver- ind ongedaan maken, öf zij er zitting mogen nemen in de Russische aangelegenheden), en zelfs in principe een formu- surd, waarin van 't verdrag met igezien. Wij wachten met spen- ichten af, want indien de lezing niet tendentieus te, zou eruit tschland wel bizonder gauw te- de consequenties eener spon- erschiet openende handelwijze, ik, dat wij dit overzicht schrij- et te beschikken over de Duit- in het antwoord zal zijn vervat er groote en kleine Entente in tron Duitschland uit de commis- oor Russische zaken. Natuurlijk en verdediging van 't Duitsche i en te verwachten is, dat bo- vorden gewezen, dat de groote df de oorzaak ervan zijn, dat toevlucht nam tot het sluiten met Rusland, daar zij heimelijk ronsjes de Russische aangele- iken zonder Duitschland in de :rekken. En dan zal zeer waar- er tegen worden geprotesteerd, :ot uitsluiting door een beperkt eden is genomen, die zich bij en hebben aangematigd, die m aan de geheele conferentie, i een behandelen op een voet n dezen geen sprake, daar de neutralen gewoonweg zijn juantités négligeables. Tegen ke conferentie-procedure nu d uit zelfbehoud geprotesteerd fan ’t verdrag met Rusland, dat de onzijdigen tegen de conferentie-werkzaamheden ■eneens verzet schijnen te heb- dalthans een bericht ge- uit naam der onzijdigen Motta den voorzitter der Russische rhanzer, er met klem tegen heb ei, dat zij zijn gepasseerd en kingen tusschen Rusland en de Entente, die mei 5 algemeene kwesties betreffen, gesloten deuren hadden plaats gehad. Giannini roote en kleine Entente worden rede van Lloyd George aan voor vertes» ’re digers der pers en genoodigda gasten on wal over het Britsche standpunt ten aanzien van het Duitsch-Russische afzonderlijk verdrag. Amerika en de Russische petroleum. Berlijn, 20 April (N. T. A. Draadloos^ Uit Genua komen berichten omtrent onderhuns delingen van Amerikaansche financiers met ScW- jet-gedelegeerden over de exploitatie van Rute steche petroleumgebioden door oen Amerikaans scha maatschappij. Belgil en de invoer uit Duiterhland. Berlijn, 20 April (N. T. A. Draadloodfc De Belgische rogeering heeft een wetsontwerp 'oor deze laatsten vind ft geen aan- goedgekeurd tot verhooging der invoerrechten op alle Duitsche goederen, die echter met he» - --- oog op feit, dat do Duitsche prijsan de prij zen op de wereldmarkt naderen, slechts dan va» krocht zullen worden, als de Duitsche prijzen verre beneden die der wereldmarkt liggen. Daar om daalt en stijgt bat douane-tarief met do prij zen der goederen. Uit besot Duitschland. B e r 1 ij n, 20 April (N. T. A. Draadloos), Het bericht van het Journal over de aankomst van Fransche troepën te Coblenz wordt vandaar bevestigd. Het Journal had verklaard, dat spoe dig de Fransche vlag zou wapperen langs ilen Rijn van Straatsburg tot Bonn. .-•*> De Amerikaansche gezant te Berlijn. Berlijn, 20 April (W. B.) De nieuwe An»*» rikaansche gezant Houghton, ia te Berlijn aan gekomen. Dreigende staking te Berlijn. Berlijn, 20 April. (W.W. Volgens da bladen hebben de vertegenwooriligers van het personeel der gemeentebedrijven gisteravond de uitspraak van het scheidsgerecht over do Berlijn, 20 April. (N. T. A. Draadloos), nieuwe loonregeling, die dóór Mét gemeentebe stuur reeds was aangenomen, verworpen. Br zal oruniddellijk een stemming onder de arbei ders over het al of nief afkondigen van een staking worden ul(geschreven. Deze stemming zal voor a^. Dinsdag afgeloopen zijn. De Rijnvaort-commiasie. B e r n, 2 0 A p r i 1 (W. B.). In do plaat» va» Gelpjie, lid van den Nationalen Raad, die uit do Rijnvnnrt-commissie is getreden, heeft de Bonds» raad ingenieur dr. Wertschinger benoemd. DE IER9CHE KWESTIE. DE besprekingen tusschen republi keinen en vrijstaters. Londen, 20 April. (R.). De lersche vroa desconferentie is hedenmiddag te drie uur ia het Mansionhouse te Dublin hervat. Onder do aanwezige leden bevonden zich aartsbisschop Byrne, de lord-major van Dublin, Griffith, Cow tins en De Valera. Dublin, 20 April (R.). De vredescons ferentie te verdaagd tot 26 dezer. Er is nog geoa overeenstemming bereikt. De onrust in Dublin. Dublin, 20 April (R.). De gevechten to Dublin gisteravond waren te wijten ann de aan vallen der republikeinen op de bureaux d«r voorloopige regeering en andere openbare ge bouwen. Alle aanvullen werden algcslegen. Da verliezen waren gering; de orde te hersteld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1