BB 45 ling inar een ÏG, dan noemen: ilm ER. iTELlIlt EN JEN sgels I rat- csten I EEK. I Dl MUHKEIl iisnODI. VeeKlendaagsoh Blad voor do Huishouding. ;wir lente). Het Verloren Tehuis. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT. BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTREtHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWER. Berk a. 61. Jaargang Zaterdag 22 Aoril 1922. d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, ens. JLD. lit iinsir bestaat vit 2 blades. EERSTE BLAD. INE FEUILLETON. I I otograflsche lijk da film I viel op h OBVborg la KonlnklUka lezantsn tat iteroatlonala 10 ERDAM raag 0.23 I I I 0 21M*. onbons ibakjes o o o 1 BUITENLAND. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen I 'V, zal kunnen nagaan, of de clausules al dan niet 120 uur nu 40 CENT ER DOOS kkliedlgg 1690 40 lilt oas Parlement. EERSTE KAMER. De Grondwetsherziening. Echec voor de coalitie. Veest eenvoudig i*t owrwint uzelven. Dr. P. J. H. OiyPERS. R 91 90 IN: ►n. door DAVID LYALL Uit het Engelsch door Mm. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. 7» stondighpden niet uit i terugtrekken tonder heel de wereld tegen een dergelijke daad in een niet al te onre- iveeren. 1562 40 I depe eerste veel van haar bekoring hebben ver- ont- niet het kleine ver- op, dat het* incident als 1 kan worden beschouwd. Er is teiv- ininste reeds een „bevoegde zijde", <üe ver en nederig, werkt hard OVERZICHT. In verband met het verdrag, dat raden- Rusland met de Duitsche republiek heeft ge sloten, is de Fransche ontstemming nog steeds het grootst en zoo is dan ook door de commissie van herstel officieel besloten aan de rverzoeken den tekst van ’t Duitsch-Russische verdrag, commissie (Vordt vervsigdj. PrM« gar kwartaal tr. g. gaat. 1— O O O •■r- kan «ah iWnawrv» M Boekhandel ot bti 4» Uiteren A. BWNSMAB A MW'M. OOUDK ADVKRTKNTIKPRUBt Uit Gouda an omstreken (bsboorsade tot dm bmrgfci'teg» 1—6 regels IA0. elke regel meer Ó.25. Van buiten Gouda m dm beeargirrü<t 1—6 regels 1.55. elke regel meer f 0.80. Advertentien te bat ZatardagammMr M bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertentttn do helft van dm prtis. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGKN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regel aasr /OM O» de voorpagina 60 honger. Gewone advertentie en ingezonden medodoolingen t>9 contract tot MT gendMMV den prijs Groots letters en randen worden berekend naar plaatarvterta. Advertentie kunnen worden Ingezonden door tusechenkonwt vm sottade boaMmk delaren. Advertentiebureaus m onze Agenten m moeten daage vMr da piaaMaf aan bat Bureau sijs Ingekomen, teneinde vm opname varsakatd te ifeb was het wezenlijke verschil tusschen de ^uwen. Persoonlijke dienst wordt mis- **1 Meermalen gevonden onder de betrek- i ’Jk armen, die niet veel te geven hebben. Het I f??!ven van chèques heeft een doodend* uit- ^et persoonlijk geweten en hel wordt te om de innerlijke zelfzucht "gakken. De chèques echter zijn de nv-est k ?e ^elPers van persoonlijken steun; de verheyen dienst der menschelijkheid is een ver- I 5^ VQn beiden. I**1? Speeds mooi gelaat kleurde zich lang- |L,m bij het verhaal van haar echtgenoot Zij Persoonlijke vijandelijke gevoelens je- Geoffrey, sedert hij waarschijnlijk haar K* ^nmi,*ebelangen niet zou benadeelen, IC* “J zelf toch geen zoon had. Zij wist eigen- l«* wvan hem, want Geoffrey had ^>O0.lt d»«is kunnen voelen in Paladin Court feta ,0op laatste drie i«rer teei- I oom aan huis crokoman. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal f2.26. per week 17 cent, met Zondagsblad MT kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Jteaco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUÜA« tyj om* agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureau» zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie TeL int 82; Bedaétia TeL MA. k» modedeeHng met de feheflft overeenkomt, zou dit beteekenen, dat Frankrijk] lijk, dat de zaak zich inderdaad zoo geseind door Havas, dat men te Parijsche polk als hij^zulk spel met haar spoelt, dan zal ik hem vermoorden F „Er is iets niet in orde," herhaalde zij. JEn Naomi is zoo gesloten, ik kan geen woord uit haar krijgen. Ik wilde dat jij eens met haar sprak, Tom. Vanmorgen toen Ik haar dezen stapel drukwerk liet zien, die weggestuurd moet worden, zeide «H slechts: „Doe alles in de papiermand, moeder. Ik wenach zoo niet Ut trouwen geen van beiden wenachen wij het. Nu dat is zeer onnatuurlijk. Ben meisje moet belangstellen in de uitnoodigingen voor haai eigen bruiloft, geloof je ook niet F „Gewoonlijk stellen zij er belang in,” sekte Speed vaagjes. „En zooals ik haar ook onder het oog gw bracht heb," vervolgde zijn vrouw met deaelfda vaste, geërgerde stem, „wij hebben juist hon derd pond uitgegeven Toor nieuwe versieringen te de ontvangkamer met het oog op da brui loft. Het is niet mooi tegenover om vtadt ja wel dat zij zoo weinig belangstelling toont. TELF6RAMMEII. DB CONFERENTIE TB GENUA. De bijiegging het conflict. Londen, 21 April. (N. T. A. DraadlooeK In zijn onderhoud met de buiten lendscho jour* nalizten zeide Lloyd George nog op een vraaft dat hij niet geloofde, dat het Duitsch-Russk sche verdrag was gesloten om de conferentie te doen mislukken. Het leverde gevaar op voor da conferentie, daar was geen twijfel aan. Het gal niemand voldoening, behalve de vijanden der conferentie, maar het werd niet gesloten met dit doel. Daar ben ik van overtuigd en ik wensefc onderscheid te maken tusschen deze belde za ken. Op een andere vraag antwoordde de Brit- sche eerste minister, dat hij de conferentie vun Genua als mislukt zou beschouwen, als zij niet eindigde met een garantie-verdrag van de zijde van alle Europeesche volken, dat deze niet aan vallend zullen optreden tegen hun buren. Ge vraagd of de Volkenbond het werk der confe rentie zou voortzetten en of Rusland en Duitech- land er leden van zouden zijn, zeide Lloyd Ge orge, dat de Volkenbond daartoe zeer goad in staat was en dat ook een «eer belangrijk deel der taak van de conferentie aan den Volken bond zou worden opgedragen ter voltooiing en uitvoering. De Bond kan nooit in waarheid der vrede in de wereld verzekeren, tenzij alle vol ken er leden van zijn en eFkan geen vrede it» Europa zijn, als de helft der bevolking ven «kt <u ui. w aiMicvi naai icgcuspueu nan '-.vk ncvii l uuitaic, tinat wij ictxia mr luiten, zetten op rekening van de linkerzijde en één of den Franschen kabinetsraad op de hoogte twee weerbarstige rechtsche leden, dan wist zij althans de eer te vieren dat zij getracht had de denkbeelden, levende in de partijen der rechter zijde, te doen triompheerennu zij door haar eigen vrienden is terugg°drongen, is zélfs die sqhrale troost in deze benarde ure haar ont- ccnec voor oe coalitie. nomen. Het Kabinet-Ruys de Beerenbrouck geraakt Het is nog nimmer voorgevallen, dat een Grond wetsherziening struikelde: zij berustte steeds op een compromis. Het blijkt nu dat het niet voldoende is een compromis te sluiten met de leden der Tweede Kamer, maar dat de heeren der Eerste Kamer daarin ook vóóraf gekend dienen te worden. De tegenstanders, die de Eerste Kamer voor afbraak willen verkoopen de uitdrukking is van een geachten sena tor zullen in deze nieuwe daad van den Se naat weer een krachtig wapen vinden en vooral wijzen op het verkapte recht van amendement, dat dit gedeelte van de Volksvertegenwoordi ging zich toeëigent In hoofdstuk II is moeilijk een ,waan-van-den-dag” te vindende regeling voor de samenstelling der Eerste Kamer is meer van technischer» dan van politieken aardeven min is er sprake van een aantasting der rech ten van dit college. Al deze verwijten zullen op deze Kamer worden afgevuurd en het zal weinig moeite kosten om de oppositie tegen Hoofdstuk III als een typische uiting van behoudzucht waartegen de Minister Woensdag nog eens krachtig waarschuwde aan te duiden. Eerst de verwerping der Pensioenwetten, weer de verwerping van een hoofdstuk der Grondwetsherziening, waarlijk het zondenregfe ■ter van de Eerste Kamer heeft weer een ze® zame aanwinst gekregen. Onderwijl zit Minister Ruys met het geval. Het trof ons dat hij kort na de beslissing eenige malen te druk gesprek was met den heer Iden- burg. Een exemplaar van de Kamer-stukken had wijze betreft niet geheel door den beugel te I Wanneer de laatste modedeeHng met de feite» kunnen. Terwijl aanvankelijk van meer dan een I overeenkomt, zou dU beteekenen, dat FrankrijK] zijde het vermoeden werd uitgesproken, dat J zijn standpunt heeft laten varen. Het gedragen; maar tezelfdertijd wordt uit Parijs tieke kringen van oordeel is, dat de toenades ring tusschen Duitschland en Rusland de sta biliteit van Europa heeft geschokt en dat hel daarom noodig ia, dot op de conferentie vaW Genua een bijeenkomst volgt van de groot e eri kleine Entente, alsmede Polen, dat vooral be dreigd wordt geacht, teneinde voorzorgsmaat regelen te nemen. Op meer welsprekende wijze kon van Fransche zijde de beteekents van hel verdrag, dat Rusland en Duitschland hebben gesloten, bezwaarlik kunnen worden erkend» de vrees wordt er duidelijk in weerspiegeld, dat de toenadering niet beperkt zal blijven lot ee» economisch accoord, maar weldra tevens een politiek karakter zal gaan dragen. Die voor zorgsmaatregelen worden vooral noodig ge acht, wi|L naar het heet, in Opper-Silezië <W aanwezigheid van wapen- en munitie-dépdts is vastgesteld. De strekking van deze madedeelinf is natuurHfk, dat de geallieerden te Opper-Sile- zli een scherper toezicht moeten uitoefenen. Ia dit verband is het niet zonder sin er 00 te wij zen, dat Juist de laatste dagen van Duitschs zijde de klachten toenemen, dat de Polen in Op- per-Si1ez<8 weer Ws te ’t schild voeren. In els geval blijkt, hoe fel de Duhsch-Pranache tegen stelling nog b en dat Frankrijk al zijn best doet voortdurend te blijven wijzen op het Duit- sche gevaar. Dit komt ook tot uiting in het •lot van het Hava»detegram „Frankrijk zat dese overwegtegen aan de ge allieerden voorleggen te de verwachting, dat deze de noodzakelijkheid zullen erkennen on» den nieuw*geachapen algemeenen toestand te gaan.** nister reeds bezig naar een compromis te zoe ken Begon het proces van lijmen en krammen al aanstonds Het zou ons niets verwonderen, want ieder ander middel is te hachelijk, omdat geen tweede mislukking kan verdragen worden. De tijd voor politieke tbttrnooien in grooten stijl is voorbijde wankele meerderheid, die het Ka binet heeft, dwingt tot een politiek van geven en nemen, van accoordjes niet alleen met de partij-leiders maar zelfs met de mannetjes uit het achterste gelid. Zeer spoedig zullen we vernemen wat het Ka binet voornemens is te doen. Wil het naar be middeling streven dan is het kort dag, want over vier weken gaat de Tweede Kamer uitéén. Doch hoe het loope welk een fiasco voor de kerkelijke Regeering en haar nfeerderheid I verband met III. n..., GOIBSCHE «OBRANT. ren compagnon te nemen, om mij het werk te verlichten I" „Nu, dat gaat heel goed samen," antwoordde zij in een goede bui. ,Jk zelf geloof, dat je te veel Engelschen om Je heen hebt. Hun gezichts punten zijn niet dezelfde als de onze. Zij ziln oppervlakkig en leggen altijd hun gevoelens bloot, die wij geleerd hebben fatsoenlijk te ver bergen. Juist dezen namiddag bij Lady Eind later heb ik met een vrouw gesproken, die bijna zenuwziek was geworden door de verandering in de hedendaagsche jonge vrouwen. Zij vroeg mij, of ik ook dochters had en zoo ja, wat voor moeite ik mat haar gehad heb. Ik heb haar trotsch geantwoord, dat ik er maar één had en dat zij alles was. wat een dochter wezen moest en dat dit alles slechts een opvoedkundig vraagstuk was. Voed een kind goed opl Er wordt te veel gekust en men verwent ze te veel; het is lieveling hier en lieveling daar, bij de Engelschen. Dat maakt geen sterke karakters, Tom. Ik heb haar dat gezegd.” Speed's aandacht was klaarblijkelijk afge dwaald, terwijl zij uitweidde over de betrekke lijke hoedanigheden van de Engelschen en de Schotten. Plotseling ging zij op een geheel an der onderwerp over. „Zeg eens, Tom, ik weet niet, of je het op- gemerkt hebt, maar ik ben niet op mijn gemak omtrent Naomi. Er is daar iets niet te orda en het u nu de derde Juli en ofschoon de «dtnoodi- gingen gedrukt zijn, wil zij niet dat zij rondge zonden worden I Wat denk je dat dit betee- kent F Hij schudde zijn hoofd en in zijn oogan kwam een oplettende blik. „Je verdenkt Ferguson toch niet van kwade trouw ten opzichte van Naomi l Bii dan hemal loren en de aardigheid is er voor haar ongc- j indnrischen tegen het verdrag van Versailles, twijfeld al aL Wanneer zij haar tegenspoed kan Ook heeft Poincaré, naar wij reeds meldden, gebracht van den stap, dien hij Woensdag avond heeft gedaan bij de regeeringen der groo- te en kleine Entente, wien hij verzocht heeft on derling zich te verstaan om bij Duitschland in een nota aan te dringen op intrekking van 't Duitsch-Russische accoord, dat Frankrijk mis schien wanneer het ons vergund zij boos aardig te denken niet geheel ongelegen komt, wijl het de Fransche republiek een voor wendsel aan de hand doet met eere zich van de conferentie terug te trekken. Trouwens Frankrijk schijnt blijkens vele eensluidende be richten er per se op te staan, dat Duitschland het verdrag annuleertanders blijft het van de conferentie verre. In allen gevalle is het Fran sche jnationalisme door 't gebeurde zeer ge voed het luidt de alarmklok, het gueekt de woorden „sancties” en „Poch” uit en dringt aan op bijeenroeping der Kamers. Vooral de gede legeerden van 't nationale blok roeren zich ge ducht en het spreekt vanzelf, dat Poincaré, al leen reeds ter wille van zijn ministerieele leven, hun protesten, interpellaties, enz. niet maar zonder meer naast zich kan leggen. Trouwens zijn eigen mentaliteit staat er voldoende bo>g voor, dat ook hij 'persoonlijk het niet zal laten ontbreken aan daden en woorden, waarmee hij den ontstemden natioMlisten in ’t gevlei komt. Br wordt dan ook reeds aangekondigd, dat hij verscMfflende redevoeringen zal houden, waar van natuurlijk het onderwerp zal worden ge vormd door het „snoode achterbaksche en delo yale” gedrag der Duitschers. Trouwens ook de Fransche socialisten hebben bezwaren tegen 't Duitsch-Russische accoord en wel om een zeer bizondere redenh. 1. heef! deze overeenkomst het Fransche nationalisme ia de hand gewerkt en Poincaré’s positie stevi ger gemaakt Terwijl Poincaré de Fransche de legatie onder gewone omst Genua zou hebben kuahen de openbare meening van zich te krijgen, zou hij 't onderhavige geval op delifke wijze kunnen moth Natuurlijk heerscht mede ontstemming bij de Kleine Entente, wier verstoordheid wel voor een goed deel zal zijn ingegeven doör de vrees voor represailles, wanneer te eeniger tijd de econo mische oveieenkorast tusschen den sovjetstaat en Duitschland eens mocht uitgroeien tot een politieke combinatie. Vooral Polen kant zich te gen 't Duitsch-Russische verdrag, dat z.i. in strijd is met 't tractaat van Versailles, omdat Rusland wel-is-waar kan afzien van de rechten, die het toekomen uit hoofde van art. 116 van *t trac- taat, maar slechts voor een deel. Volgens de Poolsche opvatting kunnen de andere successie- staten eveneens rechten laten gelden en Polen van zijn kant schijnt niet geneigd te zijn van zijn aandeel af te zien, omdat het ook zijn deel der Russische schulden op zich heeft ge nomen. Merkwaardig is, dat de randstaten blijk baar het Poolsche standpunt niet deelen en dat de Baltische staten, wanneer Polen in den bo- venannó-eduiden zin stappen zouden willen doen, deze démarches niet schijnen te willen steu nen. Overigens schijnt volgens de laatste berich ten - ..ÜMlIlfepi 2 de houding der Duitsche delegatie, wat bet bericht, dat de geallieerden ervan hebben af inlichten omtrent hun opzienbarende 1 Ikw langer hoe meer in een hopelooze positie. Br worden eischen aan zijn regeertalent gesteld, die onmogelijk vervuld kunnen worden. Houdt Het iets meer rechtsaan en zoekt het déar steun waar het dien als zijnde van huis-uit rechtsch natuurlijkerwijze moet vinden, dan loopt niet alleen de gansche linkerzijde te hoop, maar schaart zich daarbij een groepje Katholieke leden an de Tweede Kamer, een groepje juist peot genoeg om den doorslag te gevenhoudt het iets meer links aan, dan laat een flink deel van de rechterzijde in de Eerste Kamer het Kabinet in den steek. Hetgeen onlangs is ge beurd met de Vlootwet, illustreert het eerste ge val, de verwerping van hoofdstuk III der Grond wetsherziening is een staaltje van de tweede Mort moeilijkheden. Dit feit is wel heel onaangeaam voor het Kabin t. Een grondwetsherziening is altijd een glanspunt in een regeeringsperiodezij is het Vreugdevolle resultaat van overleg tusschen alle partijen, een compromis tusschen degenen die niets veranderen willen, die weinig veranderen wfljen en die veel veranderen willen. Juist bij •en herziening van de Grondwet komt het diplo matieke, politiek-strategische karakter van een Kabinet het meest aan den dag. Minister Ruys heeft een onaangename teeder» laag geleden, te onaangenamer, omdat het een doijjn partijgenooten zijn, die hem deze b^zorg- Immers van de 24 tegenstemmers waren er 12 Katholiek, waaronder vele zeer regeerings- uuig. i^n exeuipmar van ue ixanwi-stuKKcn i«m f gétrouwe broeders, wien 't waarlijk niet licht hun beider ingespannen aandacht. Was de Mi- gevallen zal zijn om den geliefden premier de- -t-*— *- ten*tegenvaller te bezorgen. Bij die twaalf katholieken sloten zich zes anti revolutionairen en vier christel:;k-historischen een. Slechts twee vrijzinnigen, de heeren Van der Peltz en Fokker, waren in de oppositie. De vijf afwezigen waren de heeren Lucassen, Geert- sema, Van Kol, Cremer en Kraus, één van rechts dus en vier van links. Van zijn vrienden moest de Minister het wel hebben I Zelfs de voorzitter was in de oppositie, hetgeen een voorzitter al licht minder spoedig zal doen dan een ander lid. Van het meeste belang is voor het oogenblik de vraag wat de Regeering thans zal doen. De Minister vroeg en verkreeg uitstel van de stem mingen over hoofdstuk IV en de Additioneele Artikelen. Dat was logisch, want beide gedeel ten ven de herziening houden Dit staat vast, dat het niet kan bliiven zooals het nu is. In elk geval dienen de Additioneele Arti- ielen gewijzigd te worden. Het Kabinet zal dus met een nader voorstel moeten komen en het is leng niet onmogelijk dat het een gewijzigd hoofdstuk III indient, waaruit weggelaten is al les wat ean de samenstelling der Eerste Kamer tornt. Misschien grijpt bet dan ook de gelegen heid aan om hoofdstuk FV te wijzigen en daaruit Weg te nemen de ontbindbaarheid der Provin ciale Staten. Alleen daardoor zal het kunnen Kriegslastenkommission |e felukken om de Grondwetsherziening nog te lij- over te leggen «en en te krammen. Voor de Regeering zal opdat het juridisch comité uit die zij geen bptere moeder had kunnen zijn voor Enid Ferrars’ jongen. Deze onaangename gedachten, die een van nature zelfvoldaan karakter onbehagelijk stem den, wist zij gewoonlifk zoo spoedig mogelijk te verdrijven, maar juist in den laatsten tijd waren zij telkens met een zeldzame volharding te ruggekomen. Zij hielden haar nu, op hetzelfde oogenblik dat Speed zijn zoons naam noemde, druk bezig. Zou het kunnen zijn, dat zij beiden verkeerd hadden gehandeld en dat de geestdrif tige, edelmoedige en zeer zeker onbevreesde jongen gelijk had gehad „Hoe ben je van plan hiermee te handelen, Tom F vroeg zij, en haar innerlijke onbehaag lijkheid gaf iets scherps aan haar zorgvuldige gemoduleerde stem. „Het is toch te begrijpen, dat je in zaken je de wetten jiiet kunt laten voorschrijven door zoo n knaap.” „Dat zal ook niet gebeuren neen. Maar er is iets niet in orde, Mary. Misschien komt het, omdat ik een oud man ben en minder moed heb, om te strijden. Ik heb vrede noodig, of schoon natuurlijk in zaken vrede tot eiken prijs niet loont F „Oud F riep zij verontwaardigd uit. „Negen- en-vijftig I Juist te je volle kracht Tom, laat ik het je niet weer hooren zeggen I En je hebt er nooit beter uitgezien. Het is al dat geharrewar, dat je zenuwachtig maakt. Kan je niemand uit Dundee krijgen een goeden eerlijken Schot- schen deelgenoot en hem dan vrijheid van handelen geven, terwijl je zorgt, dat het voor hem de moeite waard zaj zijn, indien hij je stetmt? Het wordt tijd, dat je wat meer rust nemen gaaL Voel jo bet niet F „Je bent tegelijk ervoor en ertegen, Mary! Het eene oogenblik zeg je, dat ik nooit oud word an hot volgende raad te mij een dierba- „Dat is de echte brutaliteit van de Ferrars, Tom I En ik ben blij, dat je nu er achter bent zeide zij snibbig. „Ik heb daar al een poosje op gehamerd, maar je hebt mij nooit willen geloo- ven T Zij zijn dwaas, iedere man en iedere vrouw I En Henry Hunt is de ergste I Maar na tuurlijk hindert het bij hem niet zooveel, daar hij vrijgezel is en geestelijke. Maar ik vind als je mij vraagt dat Lucy indertijd heel wat kwaad gedaan heeft, ofschoon zij zelf gelooft en de meeste menschen geloovèn dat ook van haar, dat zij een engel van goedheid is F „Je hebt daarin wel gelijk, Mary. Natuurlijk hebben zij weinig te ver!’«ren, dus kan dat soort menschen gemakkelijk groote woorden spreken over het opofferen van alles.” „Maar Geoffrey heeft alles te verliezen, ten minste zoo komt het mij voor F bracht Mary heel slim in het midden. '„Daarop heb ik hem gewezen, maar het heeft niet veel indruk op hem gemaakt. Het eenige geneesmiddel voor dat soort is, ze te laten weggaan en de zemelen te laten proeven of ten minste, door hun eigen ondervinding hun te laten zien, wat die opgeschroefde denkbeelden hun zullen inbrengen. Ik verwacht, dat Charlie dit nu wel zal weten.” Mary Speed was buitengewoon verrast toen zij den naam van haar stiefzoon hoorde noe men. Zoover zij wist, was die in haar bijzijn door zijn vader in de laatste drie jaren niet uit gesproken. Hij gaf haar een inwendigen schok en verlamde een oogenblik haar tong. Br waren tijden, dat Mary Speed, wanneer zij op het verleden terugblikte, somtijds peinsde, of zij soms schuld had aan die vreemde en klaarblijkelijk algebeele breuk tusschen Bar clay Speed en zijn zoon; tijden, waarin zij rich afvroetf, ol zjj geen fort begaan had «n of Lloyd George, wat zijn driftige ontstemming I betrof, maar „deed alsof” en dat hij slechts on wetendheid voorwendde met betrekking tot het geen werd onderhandeld tusschen Russen en Duitschers, schijnt men thans veeleer tot de meening te moeten overhellen, dat weLis-waar een Engelsch deskundige en gedelegeerde van hetgeen geschiedde werd verwittigd, maar dat Lloyd George persoonlijk geenszins op de- hoogte werd gesteld. In dat geval zou de Bngek sche premier dus volkomen zijn gerehabiliteerd. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat de te Ge nua door de Entente gevolgde methodes be- denkelijk blijven en het derhalve alleszins ver klaarbaar is, dn t de Duitschers een geheime on- der-onsjes-politiek beantwoordden met een over eenkomstig staatkunde, al werd een en ander misschien wat lomp en onhandig geënsceneerd. Trouwens de conferentie-politiek wordt niet al leen door de Duitschers gekritiseerd, maar even zeer gegispt door de minst verblinde Engelsche journalisten. Heeft de Daily News ongelijk, wan neer zij schrijft, dat de geallieerden, door terug te keeren tot de fatale methodes van Parijs systematisch en openlijk de beheersching van de Genueesche conferentie door den Oppersten Raad ten aanzien van het werkelijk belangrijke vraagstuk hadden bereikt? Duitschland, vindt het Engelsche blad, had het recht te verklaren, dat, wanneer de conferentie het iets had te zeg gen, zij dit öf als conferentie öf door de poli tieke sub-commissie moest zeggen, die speciaal voor de behandeling der Russische kwestie werd benoemd. Inderdaad: wij hebben reeds eerder opge merkt, dat het autoritair optreden der groote Entente wel zeer vernederend is voor de onzij- digen, omdat zij in vraagstukken, die van alge meen Europeesch belang zijn, als makkelijk te verwaarloozen kleinigheidjes en bijloopertjes worden beschouwd. Misschien heeft het inci dent, ontstaan door het sluiten van het Duftsch- Russische verdrag, ook nog dezen goeden kant, dat de kritiek, uitgeoefend op de werk wijze der conferentie, tengevolge heeft, dat in den vervolge meer wordt gebroken met de ge- sloten-deur-politiek der groote mogendheden en haar aankleve, die handelen, of alleen dj het werelddeel vormen, dat Europa heet. Hob .het incident zich verder znl wikkelen? Op het cogenblik, is nog officieel het Duitsche antwoord op uitsluitings-besluit der groote en 1 Entente bekend. Maar toch wijzen reeds schillende berichten er geëindigd „bevoegde zijde", die klaart, dat in het Duitsche antwoord, hetwelk vanmorgen zou worden overhandigd, gezegd wordt, dut Duitschland het aan de geallieerden overlaat om zonder Duitschland met Rusland de onderhnndelingen voort te zetten over de vraag stukken, die reeds door het Duitsch-Russische accoord zijn geregeld. Maar wanneer het punten betreft, die buiten het verdrag vallen, zooals dat inzake de toekomst van Rusland, zou Duitsch- land als voorheen in de commissie wenschen samen te werken. Deze regeling zou al met de óverigens schijnt volgens de laatste berich- geallieerden ziln besproken en overeenstemming al is nog niet alles volkomen duidelijk heet verzekerd te/éiin. Van belang Is vooral het a k..«_ rv J- handel- gezien, dat Duitschland het verdrag annuleert.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1