1922 LI NIEUWS, en ADVERTENTIEBLAD VOOR (ÏOUDA en omstreken bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. nieuwer» jjjRK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ 0UDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Bet Verloren Tehuis. jaret 14912 Maandag 24 •ril 1922. edden FEUILLETON. 61* Jaargang AN sscherl] >1. 540. 9 Fruitliiiiilil 27 Til. 311 OOBRA4D druiven assen, peren, ppelen. irijnen. •ppelen. non. BUITENLAND. Het rahlQt en verft te^eiykertyd. 0< 1610 41 si de het Ugbiir. HOOFDSTUK XXV. CW.rtt «.rvolrW^ IBM*. [JI8. hoofden der delegaties der Entente en Kleine Entente samengeröepen. Barthou protesteerde met klem tegen de bewoordingen van het Duit sche antwoord inzake het Duitsch-Russische verdrag. soorten i 15 6 30 «MWiea ZOON Dadels. Vijgen, rten Noten, enten enz. fenaaM. 57 cent t t.« per BI 28 et at 2 X 3 BI vanaf f 1.06 UW et it voorjaar <«n aoottla Ferguson en Joy Ferrars gingen te zamen de trappen van het j^kenhuis af. „Ik kan niet begrijpen, waarom Naomi niet gekomen is," zeide hij, zijn horloge te voor schijn halend. „H°t is nu tien minuten over vieren, dus ik veronderstel, dnt ik de hoop maar moet opgeven. Maar het is niets voor haar. Zij is anders zoo stipt omtient het houden van een afspraak.** Deze wonderlijke gekleurde vlokjes toeven Uw verschoten blouses weder de oorspronkelijke kleun of een §ansch nieuwe, welke U maar wilt. DeLeversZeepN^Vlaardin^en Fabr.van 5uriK§hfc en Lwc- Ingezonden Mededeelingen. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ235, par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt, ftnee per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad f 180. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT II, GOUDA^ Hl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux z|jn dagelijks geopend van 9-4 UU4 Administratie TeL Int. Ml Redactie TeL 546. Zou een onbarmhartige Nemesis hem achter volgen of zou de God, dien hij uiterlijk had aan gebeden, maar van Wien hij innerlijk weinig wist, zijn rekening aan het schrijven zijn Zelfs Naomi’s verloving, die eerst zooveel geluk deed verwachten, werd nu overwogen en niemand scheen goed te weten, wat het eind er van zijn zou. Plotseling wist hij het I De deur werd geo pend zonder waarschuwing en Naomi vloog zonder iets te zien naar binnen, knielde neer bij zijn stoel en verborg haar gelaat terwijl zij wild snikte I Op dat oogenblik was hij zoo verbluft, dat hij geen woorden vond, om vragen te stellen of om to troosten. Maar het aanschouwen van het groote onbe grepen verdriet van zijn kind, wekte in hem een hartstochtelijke vaderlijke liefde, zoo machtig en zoo diep dat nl het andere op den achter grond kwam en nietig scheen. „Kom, kom, meisje! Het is goed! Vertel je ouden vader maar alles! Hij zal niet tegen je zijn!" „Ik weet, dat hij dat niet is,” snikte Naomi. „Vraag niets vadertje en laat moeder ook niets vragenHet is alles voorbij toe, breng mij hier vandaan!" uJk zal met haar spreken, Mary. Waar is zij ■«en middag geweest «Naar het North-West ziekenhuis om de ar- Y°Uw Clatworthy op te zoeken, de moeder tal' h kömermeisie' die eergisteren een ope- jJJ* heeft ondergaan. Zij kon nu al terug zijn, 1 it°or dQar om half vier ontmoeten. «Heeft Dan de operatie verricht U" veronderstel van weltenminste hij heeft F* Patiënt in de bijzondere ziekenzaal en is ver- •«‘woordelijk voor het geval." «turn Naomi bij mij, als zij thuiskomt en ï0 haar eens onder handen nemen. De t7*®n zijn een weinig uit het gelid bij ons, herhaalde hij. „Zij zijn nog niet in orde ^Wegaan "U"er °Ver sedert Charlie Owrli.-. r»u| Weer werd Mury KTwL!ur™Wkl‘'l'ik “WMchfik' en toen hij T!1*» zat zij zeer stil en peinsde, wat dit betekenen zou hebben. naar zijn eigen bfcUotheek. deed Terwijl zij in de open ruimte van de lager gelegen hal kwamen, wenkte hij den portier. „ïndien juffrouw Speed, misschien nog mocht komen, Metcalfe, wil je dan zoo vriendelijk zijn, haar te zeggen, dat ik zoo lang gewacht heb, als ik kon en dat ik een afspraak had om half vijf Men kon de verwondering, die Metcalfs ge voelde, op diens gelaat lezen. „Zij is hier een half uurtje geleden geweest.” „Hier geweest Ónmogelijk ,Zij is het toch geweest, mijnheer, want zij vroeg nog naar mijn vrouw en de kleintjes," verzekerde Metcalfe hem. „Maar rij heeft niet langer dan drie of vier minuten gewacht. Zij was binnen een paar minuten al weer beneden, o beslist en ging weg zonder een woord te zeggen." Ferguson keek verbaasd en toch bezorgd. „Misschien is zij alleen maar gekomen, om te zeggen, dat zij niet blijven kon, veronderstelde Joy. „Nu ik heb haast, dr. Ferguson. Ik heb be loofd vandaag thuis te komen thee drinken bij moeder als het mogelijk was. U bent nooit in de St. Bede’s Pastorie geweest, sedert wij er zijn? Oom Henry heeft het nog gisteravond gezegd." „Dank je; is zal een dezer avonden eens komen,” zeide Ferguson en zij scheidden bij de deur.. Hij ging terug, om Metcalfe een paar vra gen te doen. „Ben je er zeker van, dat je je niet vergist omtrent jufff/ouw Speed, Metcalfe Je kent niemand bijzonder aangenaam haar natuurlijk heel goed I son was „Dat zou ik denken, mijnheer 1 Ik heb mij niet vergist. Zij ging weg mijnheer, of zij iets gezien I had, wat zij niet zien wilde. Ik heb ze zoo meer! I gezien va'len flauw bij het zien van zwachtel»! I of ten bloedvlek." l Ferguson was buitengewoon onrustig lot een» tienen, maar moeten zij eerst de aangelegenheid aan een onderzoek .«wderwëfpen; niettemin is - reeds door de commissie van deskun- ln dien ynet VOOG digen op voorstel van de Engelsche gede- teg^n die beschuldl legeerden besloten eenstemmig te verklaren, dat de kwestie der onmiddellijke erkenning de •‘ure niet afhankelijk kan worden gesteld van de erkenning der Russische schulden van sovjet zijde. Het zijn natuurlijk vooral ook de Franschen, die er bezwaar tegen hebben, dat tusschen beide kwesties verband wordt gelegd en zoo heeft Bar thou dan ook in de commissie voor Russische zaken Vrijdagmiddag verklaard, dat hij formeel positie wilde kiezen tegen de laatste alinea van de Russische nota. vanaf f 10.90 vanaf f 21.90 voor f 39— 69 ct f 1.69 per EI t 1.49 per El f 16.90 f 28.— t f 4.90 (iets vuil) f 19.50 f 8.90 98 ct che tafelkl. 8 98 ct p. El 5 sorteering inter Tapijt- iat, waarin erwerkt De ijl bij ieder ouden, prijzen. 2.60 tot de ut f 10.90 ING, VER- IZEN Het Duitsche antwoord. Genua, 22 April. (W. B.). De particu liere correspondent van het Wolfbureau meldt De Laboro bericht, dat de Italiaansche delegatie hef Duitsche antwoord als bevredigend be schouwt. Zij is van meening, dat van de zijde der geallieerden geen verdere voorwendsels naar voren kunnen worden gebracht. Door de Brit- sche vertegenwoordigers moet de nota zeer goed zijn ontvangenzij hebben eenstemmig hun te vredenheid te kennen gegeven. Een antwoord op de Duitsche nota. Genua, 2 2 April. (B. T. A.) De inter- geallieerde bijeenkomst, de vijf uitnoodigende en de landen der kleine Entente omvattend, had heden te vier uur den brief van Barthou aan Facta met betrekking tot het Duitsche antwoord te onderzoeken. AUe geallieerden werden het eens over het zenden van een antwoord op de Duitsche nota. Morgenochtend half elf zullen Lloyd George en Barthou in een nieuwe bijeenkomst der ge allieerden het ontwerp van het aan Duitsch- land te richten antwoord voorleggen. Te elf uur zullen de geallieerden, Branting en Motta zich bezig houden met den toestand, die is geschapen door de gebeurtenissen, welke zich hedenmiddag in de bijeenkomst van de des kundigen voor de Russische aangelegenheden hebben afgespeeld. Een protest van den Duitschen rijkskanselier. Genua, 23 April. (B. T. A.). Wirth zond uit naam der Duitsche delegatie een brief aan Facta, waarin hij zeiIk verneem, dat Barthou u een brief heeft doen toekomen, waarin hij te onzen aanzien de woorden „leugenachtige aan- ‘Üff’Pgcn" bezigt. Komt die uitdrukking werfc»- jan proJöSteer' ft met klem tegen die beschuldiging, die ons op dezen Italiaanschen feestdag des te zwaarder drukt cn indruischt tegen den geest, die te Genua moet heerschen. Het nieuwe incident gesloten. Genua, 2 2 April (B. T. A.) In de heden middag gehouden bijeenkomst der mogendheden verklaarden Lloyd George en Schanzer, dat zij niet van te voren verwittigd waren van Duitsch- lands bedoeling om een verdrag met Rusland te sluiten. Aan het einde der zitting werd Lloyd George op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen, die zich hndïen afgespeeld in het comité van deskundigen uit de subcommissie voor Russische zake en van het feit, dat de Rusen van hun me- maranduin hadden hf gezien. Lloyd George ver klaarde, dat men het incident zoo spoedig mo gelijk moest bespreken en daarna het werk her vatten. Hij voegde er heftig aan toe: „Als de conferentie dan moet worden stopgezet, dan moet men ook weten waarom en door wiens toe doen. Ik zou dat dun wel aan mijn parlement duidelijk maken.” Barthou betuigde zijn instemming daarnv* De tekst van *t antwoord aan Duitschland opgesteld. Genua, 23 April. (B. T. A.). De delega tieleider der negen mogendheden (groote <n de deur dicht en viel zwaar neer in zijn gemak- kelijksten en meest geliefden stoel. Het werk van dezen dag en dat van de voor gaande dagen ging aan zijn geestesoog voorbij cn hij voelde dat hij minder vertrouwend was, dan hij drie jaran of een jaar geleden was. lede ren dag scheen hem een weinig dichter ge bracht te hebben bij de verwezenlijking van het feit, dat er zekere dingen zijn, die men niet koopen kan voor geld en dat de bezittingen, die het kostbaarste voor iemand leven zijn, niets to maken hebben met wereldsch welsla gen. In Upleys Oude Pastorie bijvoorbeeld, was hij zich dikwijls bewust geweest van iets zeldzaams en aanlokkelijks, dat hij niet bezatiets zoo liefelijks en toch zoo bedriegelijk, dat hij het nooit zou bezitten, zelfs als hij de munt er voo- bood, die hij slechts kende 1 „Stof en aschl" mompelde hij half onbe wust. Hij had luid tegen Geoffrey gesproken in de kantoren van Riversea volgens zijn gewoonte en zijn gebruik, maar de woorden hadden hem hol en niet overtuigend in' zijn eigen ooren geklonken. O' De schibboleths waarmede hij zijn eigen wijze van zakendoen had omhuld, zijn welslagen dat gebouwd was op den arbeid van anderen, had den juist dien dag op de een of andere manier, hun vroegere kracht en prikkel verloren. Iets had hem toegefluisterd, dat zij verkeerd waren in grondlegging en in daad en dat de nuchtere uitingen van een onervaren knaap zooals Geoffrey, meer den wortel van het kwaad aantastten. Een soort vrees overviel hem terwijl hij daar in zijn koele kamer zat, de in mooie afmetingen gebouwde kamer, zooals een rijk man die laat bouwen en voor zich kan laten inrichten. gMlent dan 150 Ten dten en pril »r El tot de VtoeneU en Door recht oedkoop ver- an zeil en twame rak- f 3.18 per El f 1-58 per El >d v-af 1.78 af 59 ct f 2.49. r voor vaste uur vrijheid na de gasthujsuion hem veroorloof- de een rijtuig te nemen naar Paladin Court. Het t-of hem, dat Millar d» bottelier, die ge woonlijk een glimlach ter begroeting voor hem had, bijzonder ernstig keek. „Goedenavond, Millar. Zij zijn klaar met dh neeien, naar ik veronderstel?” „Ja, mijnheer.” „Zeg juffrouw Speed, dot ik hier ben, wil jol Of waar kan ik haar vinden?" Millar ging onrustig van zijn eenen voet op den nnderen staan. „Neem mij niet kwalijk, mijnheer, maar juf frouw Naomi heeft mij gezegd, dat zij voor u niet te spreken was, indien u hier zou komeet vanavond en ik moest u dat zeggen." Ofschoon Ferguson schrok, ging hij niet naar de deur terug, maar liep vastberaden naar het midden der hnl en legde zijn hoed en zijn hands schoenen, zooals gewoonlijk, op de tafel. „Zij is in huis, veronderstel ik 1* ,Jn, mijnheer." I ,J)an zal ik haar spreken, al moet ik hier den geheel en avond wachten! Wee» zoo vriéndelijk' en zeg haar, dat ik hier ben." Millar scheen nog te twijfelen, maar ieder< goede knecht is geneigd een zoo vastberadenl stem at» die van Ferguson te gehoorzamen. „Wilt hier maar binnengaan?” vroeg hi| en opende de deur van een kleine wachtkamer^ die zeer weinig gebruikt werd in huis, uitslul* tend om er enkele bezoeker» te ontvangen, ditl waren. er nog nooit tevoren geweeaU n 3X4 aan J,„ij!!LT.J«M. '■«■■Mi kleine Entente) zijn vanmorgen te half elf bij eengekomen om ingevolge het geallieerde be sluit den tekst op te stellen van het antwoord op de jongste Duitsche nota. De vergadering hoorde met name Biatianu. die aandrong *>P del noodzaak van eenheid tusschen de geallieerden, alsmede Lloyd George, die op allen een beroeft deed ten gunste van den vrede. Ten slotte werd de tekst van Lloyd Georgy' met twee toevoegingen van Barthou en Schans zcr, met algemeen© stemmen aangenomen. Ie kwart ever II begonnen dezelfde mogendheden, alsmede Zwedrn cn Zwitserland, met de behan deling der Russische kwestie. Burggraaf Injil- (Japan) merkte op, dat volgens Rakofski bat memotandum een officieel karakter had gebndr Hij waarschuwde de Vergadering voor zekrre manieren van doen der bolsjewistische regee- ring. Besloten werd, dat de experts om 4 uur bijeen zouden komen om zich met de Russisch» kwestie bezig te houden. Genua, 23 April. (B. T. A.). In de van-' morgen opgestelde nota aan Duitschland ver klaren de geallieerden, dat, in strijd met Duitsche beweringen, niemand ooit heeft te ver staan gegegen, dat de voorstellen van Lon lort geen basis van bespreking voor de conforenti» uitmaakten en dat do Duitsche delegatie op hot punt Mond een afzonderlijk verdrag met Ruit* land te sluiten. Ook protesteeren de geallieer den tegen de bewering, als zou de Duitche dele gatie geplaatst zijn voor een ontwerp Itat.'ef fende de erkenning der Russische schulden, dat onaannemelijk voor haar was. De mogendheden betreuren die Duitsche wijze van doen nn be houden nadrukkelijk voor haar regeeüngen het recht voor om als van nul en geenerlet waard» te beschouwen elke clausule in het Dtiilsch-Rus- sische verdrag, dat in strijd zou Gordon bevon den met de bestaande verdrogen. Tenslotte werd verklaard, dat hot Incident hiermed'* als gesloten moet worden beschouwd. De Russisch® kwestie, i Genua, 22 Anfll. (B. T. A.>De commis sie van zeven deskundigen, aangewezen door de subcommissie voor Russische zaken, verga derde vanochtend. De zitting duurde heel kort, daar de Russische deskundige verzocht haar tot *s middags te verdagen wegens de afwezig heid der Sovjetgedelegeerdon, die ter recepH» bij den koning van Italië wei den opgehouden. De Russische gedelegeerde verklaarde ech ter, dat de door Tsjitsjerin in het Engolsch aan Lloyd George geschreven brief slecht ver taald was geworden. De sovjets aanvaarden do nlgemeene voorwaarden der geallieerden slecht» onder voorbehoud, dat de oorlogsschulden en de interest der schulden zullen vervallen in plaats van verminderd. De Franschen rn Japanner» trekken zich terug. De Rus sen halen bakzeil. Genua, 22 April. H(nvas). Bij do ope ning von de bijeenkomst der deskundigen voor de Russische aangeleg^nhedn® trokken Seydoux en zijn Fransche medewerkers zich terug, ge volgd door de Japanners. De voorzitter, Evans, hief de zitting op. De Russen verklaarden daar op, dnt zij van him memorandum afzagen. Frankrijk en *t Russische antwoord. Genua, 22 April. (Havas). Ten gevolg» van het officieel deponeeren bij het buren» der conferentie van het Russische financieel» me morandum. dat indruischt tegen do beginselen OVERZICHT. De Duitsche bladen hebben niet nagelaten er la laatsten tijd bij de Duitsche regeering, sinds lekend wer<L dat zij met de sovjetrepubliek een nrdrag had gesloten, op aan te dringen „fest" H je bljjven. Inderdaad i s de regeering van Wirth itandvastig geblevenondanks de protestnota I Ber groote en kleine Entente heeft zij het met I Rusland gesloten accoord volkomen gehand- I paafd, al waren reeds berichten de wereld in* gezonden, die het wilden doen voorkomen, alsof Duitschland voor den aandrang der beide En tentes was gezwicht. Berlijn heeft op zijn beur» fle protest-nota der mogendheden beantwoord en voet bij stuk gehouden. Er wordt in de >ntwoord-nota aan herinnerd, dat Duitschland sinds enkele jaren de Russische sovjet-republiek heeft erkend. Een bespreking tusschen beide janden over de gevolgen van den oorlogstoe stand werd echter noodig geacht, voordat de Jjormaïe diplomatieke betrektyngen konden won* Ben aangeknoopt. De besprekingen, die hier over tusschtaj de beide regeeringen gevoerd werden, waren reeds enkele weken geleden zoo Ver gevorderd, dat het toen reeds moge) ijk was, dat zij haar beslag kregen. Het vergelijk met Rusland achtte Duitschland daarom van zooveel belang, daar de mogelijkheid bestond met een der groote mogendheden, die aan den oorlog bad deelgenomen, weer den toestand van vrede in 't leven te roepen, die het duurzaam schulde- paar-zijn uitsloot, terwijl, door het verleden als •igadaan te beschouwen, opnieuw vriendschap pelijke relaties konden worden aangeknoopt. Vooral had Duitschland bezwaar tegen het londensche programma, omdat daarin z. i. geen tekening werd gehouden met de Duitsche be langen: e onderteekening ervan zou hierop I lijn uitgeloopen, dat de gevolgen van de- tsa ristische oorlogswettenalleen ten laste van Duitsdduid zoudvn zijn gekomen. Herhaalde- l(|k waren door de Duitsche delegatie tegen over leden van de uitnoodigende mogendheden ernstige bezwaren te berde gebracht tegen den inhoud van 't Londensche memorandum, maar hielp allemaal niets. Integendeel kwam de vuitsche afvaardigig ter oore, dat de uitnoo- ®gende mogendheden afzonderlijke onderhan- Balingen met Rusland hadden ingeleid. Mede- deelingen omtrent deze onderhandelingen deden voorzien, dat zeer spoedig rekening kon wor den gehouden met een overeenstemming tus- tchen Rusland en de mogendheden, maar dat net de Duitsche wenschen geen rekening werd gehouden. De Duitsche regeering liet daarop duidelijk Berken, dat zij zich genoopt zag voor haar be- lengen onmiddellijk .op te komen. Want wan- ®eer zij dit niet had gedaan, dan zou zij wel dra voor een ontwerp zijn geplaatst, dat voor •aar onaannemelijk was, maar door de meerder heid van de leden der commissie no. I (voor Russische zaken) was aangenomen. Daarop had les Zondagavonds de onderteekening van *t ont- Werp-accoord, dat al eenig£ weken geleden was Iferedigeerd, plaats. Het sluiten vai) *t verdrag I tad daarna direct bekend gemaakt. In de Duitsche antwoord-nota wordt opge- Berkt,. dat hieruit, allerduidelijkst blijkt, dat Be Duitsche delegatie den weg der onderhande- Kngen met Rusland niet uit gebrek aan gemeen- Mhapszin, maar door nood gedrongen betre- De ziel des menschen groeit niet van het Btoymaar van den arbeid, die h*»t loon verdient. MULTATULI. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bohoorende tot den bezorgkringh 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.26. Van buiten Gouda en den besorgkrtag: 1—5 regels f L55. elk» regel meer /OAA Advertentiën In bat Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Idefdadlgheids-advertentiën de helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.60. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen b(j contract tot teer «reduceer» den prüs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomrt van Klifd» boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daag» vóór d» plaatsing aan het Bureau zb’n ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zlin. den heeft en dat de Duitsche afvaardiging er steeds naar heeft gestreefd van haar optreden alle geheimzinnigheid verre te houden. Zij uit dan ook den wensch, dat men op de conferentie van Genua komt tot een algemeene regeling r van de Russische kwestie en dat men in deze algemeene regeling het Duitsoh-Russische ver- k drag opneemtdit wordt van Duitsche zijde zeer wel mogelijk geachtmen is van oordeel, dat j het verdrag niet ingrijpt in de verhouding van J derden tot Rusland en dat het in elk zijner be- t palingen door de gedachte, welker verwerkellj- king het voornaamste doel wordt geacht van de conferentie, wordt gedragen, n.l. den geest, f die het verleden als definitief afgedaan be- schouwt en een basis tracht te scheppen voo: t den gemeenschappelijken vreedzamen wederop- I bouw van Europa. Wat de verdere bespreking der Russische I vraagstukken betreft, vindt de Duitsche delega tie het goed, dat zij aan de beraadslagingen der eerste commissie over die vraagstukken, welke de tusschen Duitschland en Rusland geregelde kwesties betreffen, alleen dan deelneemt, wan neer haar medewerking bizonder gewenscht wordt geacht. Daarentegen heeft de Duitsche afvaardiging er belang bij deel te nemen aan nl die vraagstukken in de commissie no. 1, die niet betrekking hebben op de punten, welke in de Duitsch-Russische overeenkomst zijn gere geld. Men «iet dus uit het vorenstaande, dat Duitschland niet definitief afziet van zijn verte genwoordiging in de commissie no. 1 (voor Rus sische aangelegenheden), zooals toch was ge- eischt in de nota der beide Ententes van Ï8 April. Het verheugende is, dat het incident thans geëindigd is en het goede gevolg van 't gebeurde is waarschijnlijk, dat aan hét principe d«r gelijkgerechtigdheid in den vervolge meer de hand zal worden gehouden. Bovendien is door Lloyd George vastgesteld, dat hij van oor deel was, dat het verdrag niet ten doel had den arbeid der conferentie te doen mislukken. Maar al moge door den Bngélschen premier als zijn vaste overtuiging zijn uitgesproken, dat hij niét gelooft aan de bedoeling van Duitschland om de conferentie te saboteeren, dit neemt niet weg, dat de Franschen blijven sputteren. De Fransche delegatie heeft in een brief aan Facta reeds ge- prótesteerd tegen 't Duitsche antwoord en de rechtmatigheid betwist van het Duitsch-Russi sche verdrag, dat h. i. indruischt tegen de voor waarden van Cannes. Zij heeft dan ook aan Facta verzocht de gedelegeerden der negen mo gendheden, die het besluit van 18 April hebben onderteekend, bijeen te roepen. Wij zijn be nieuwd, hoe deze zaak zich verder ontwikkelt. De Franschen zijn nog anderszins ontstemd en wel in verband met het antwoord, dat de sov- jetgedelegeerden hebben gegeven op het Lon densche memorandum. Er valt op 't oogfenblik nog slechts te beschikken over telegrafische uit treksels, waaruit valt af te leiden, dat de Russen de hun gestelde eischen wel willen aanvaarden, maar dat zij nog al eenige tegeiv-eischen stel lende oorlogsschulden, de achterstand op de rente enz. wenschen zij verminderd te zien, ter wijl zij tevens voldoenden financieelcn steun eischen. Ten derde wil de Russische regeering geen verplichtingen op zich nemen voor de schulden van haar voorgangers, zoolang zij niet de jure door alle betrokken regeeringen is er kend. Natuurlijk kunnen de mogendheden nog niet dadelijk op 't Russische antwoord van bescheid GOUWHE WRÏNT Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen TEIEORAMMEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het bezoek van den Italiaunschcn koning. Genua, 22 April. (B. T. A.) Koning Vic tor Emanuel is-hier aangekomen. Genua, 22 April (B. T. A.). Bij het dejeu ner, dat plaats had aan boord van den kruiser Dante Alighieri, merkte men op, dat de Italiaan- sche koning zch lang met Tsjitsjerin onderhield. Fransch protest tegen het Duitsche antwoord. Genua, 22 April. (Havas). Op verzoek van Barthou werd een bijeenkomst van Uit het Engelsch door Ihn, J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. :ka

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1