EN nsion: Bul Verloren tehuis. blEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, (iOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWER- KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER. REEUWLIK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENWTïzen Woensdag 26 April 1922. LT4914 61* Jaargang 'S FEUU FTON. 10.- 2B 11.- 15.- rr. o. d. IJ-, OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, aa. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ^BUITENLAND. «8 de» prijs. Gi BOSBOOM TOUSSAINT. spreek niet '1 dat iptj '"'Ki HL LH .a~.1L11 .1 11 UIL— 7/ ■erberloht mor,M wil. SS. Biarritz. Skyid. ld van 26 Aprilt ■stelijke tot Noordk i tot zwaar bewolkt waarschijnlijk nog dnig verandering ia 'd-SelioiB ill-31 Ai|. -Wer van ons moet voor zich zelf naar het trachten. handelingen met het oog op het herstel va* Euiropa. plamen dat t r— «C B. L. Denis. van Linge en G. 3 2-1 verstaan van nota Ie perceelen van d ►omkweeker alhier te A. afgeketrrd A e A. U eldl godadkaatoti &pril afarWd M in verband met rden heid icht- o3ï5 jeurt baat 17. 23 April. sse. H afgekeurd. e B. III n i De. bankiersbijeenkomst Washington, 2 5 April. (R.). Op. he* Witte Huis verluidt, dat Harding gaarne zou zien, dat gouverneur Strong van de New-Tork Federal Reserve Bank zou deelnemen aan de in ternationale conferentie van emissie-banken. Er wordt medegedeeld, dat, als Strong die confe- 1 zal zijn ais offi- 'de Amerikaansche regeering, maar alleen al» agent bij de onde - dat de geallieerden dal met de Duitsche commissie voor Rus- M l M 0-4 5-0 M 1 Het Nederi. Elftal, lat het Nederi. Elftal IBelgië ah volgt i* aan discus- Uit het Engelsch door F. WBSSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL oorkade no. 45, 150. Perceel 2. Hi 72025: Perceel j reld op 3000. Pen- ip /I700. Perceel Z Perceel 7 en 8. lOflj 4 Hij sloeg haar gade, terwijl zij de trappen op ging en begaf zich langzamer en met zwaarde re schreden dan gewoonlijk naar de zitkamer om zijn vrouw te zoeken. Tot zijn verbazing vond hij haar vlijtig bezig de uitnoodigingsformulieren in te vullen van de lange lijst, die zorgvuldig was uitgeschreven- op een dubbel vel klein folio-papier. „Waar is Naomi, Tom Zij moest hier zijn, om mij te helpen. Ik heb postzegels en minstens vijftig zullen er vanavond verzonden worden” „Neen, dat zal niet gebeuren, Mary. Gooi die vervloekte dingen in het vuur," zeide lüj ruwr „Er komt geen bruiloft het ia af." „Af I" echode zij schril. „Wanneer is dat ge beurd Wie heeft je dat verteld Wat bedoel je toch, Tom Speed ?^Sta mij tod» niet zoo idi oot aan te kijken. Ik ben nu ol zoo voor den gek gehouden met deze brtdloft, dat ik er meer dan genoeg van heb Zelden, inderdaad, vergat mevrouw Speed zich zoo, dat zij haastig en hartstochtclijk sprak. Het werkte kalmeerend op haar echtgenoot en hij sloot de deur en viel zwaar neer in den dichtsbij staanden stoel. „Vraag mij niet, alles uit te leggen. Ik weet niet, of ik dat zou kunnen. In ieder geval is er iets gebeurd en Naomi heeft alles verbroken." „Wat is er gebeurd V vroeg zij, zoo koel mo- gelijk. „En waarom, vraag ik je, wil je het mij niet zeggen Ik heb het recht, dit te weten. Ben ik haar moeder niet „Dat ben je, natuurlijk; maar Naomi is vreemd, Mary. Zij sluit de dingen weg in haar binnenste en zij zal veel gepraat niet kunnen verdragen.” „Wat ik verlang te welen is, wie het ver teld heeft?" .Wel. zü selL” Stand. 26 en G. Kooff, 24 t thijs, z. van H. dor Voorbereidingen tot vertrelt Berlijn, 25 April. (N. T. A. Dra*dloo*X Te Genua begint men de koffers te pakken in <kt kringen der gedelegeerden en <kskimdige«> Men verwacht over het algemeen nauwlljks nog een of ander bruikbaar practise!» resultaat Ds Russische kwestie schijnt hopeloos. De Russis scha delegatie verklaarde, dot haar eischen eet» minimum vormen. De besprekingen dreigen met name op de klip der- teruggave van ’t genatkmos liseerde eigendom te stranden, wnnt juist M. dezer zake kan volgens een verklaring van Tsjitsjerin aan een Duitsch journalist de sovjets regeering geen tegemoetkoming betoonen, daar het Russische volk zeer gehecht is aan hst socialisatie-systcem zonder schndeloosstetlinf. Hel economisch herstel. Londen, 25 April. (N. T. A. Draadloos), Ds correspondent van de Daily News geeft be langrijke uittreksels weer uit de rapporten der sub-commissies voor de conferentie van Genua, dis zijn aanvaard door de iinnncieele commissie. Betreffende de gedeprecieerde valuta's, zegt het rapport van de subcommissie voor de wissel» koersen: „De buitenlandsche verplichtingen van liet sens land moeten in evenwicht worden gebracht met de capaciteit '’er andere landen om het pro» d .ctie-surplus op te nemen, waardoor <’e«e vor- pliditingen alleen kunren werden nagekomen, indien de last van oe buitenlandsche verplich tingen van eenig land zijn betaalkracht te boven gaat en het niot kan worden geholpen door buitenlandsche leeningen om nan die verplicht tingen te voldoen, moet dit in verband Wen* ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pr kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt, ftanco per poet per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA, onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van uur.j Administratie Tel. Int. 82: Redactie T*L 546. I Rodermonc^ J. Bok H. Kessler, ehten. T uiriiersvereenigfng jinazie per 100 K.G, 00 K.G. ƒ51, krop» stuks 76.10—12, 2a L3O, vellen per kist 100 bos 74.20—5), 6.60, selderie per TELEGRAMMEN. I DE CONFERENTIE TE GENUA. Nieuwe Russische voorstellen. Genua, 2 5 Apr.il. (B. T. A.). De Russi sche delegatie heeft, na afloop ven de vergade ring van gisteren, aan de commissie der zeven deskundigen, laten weten, dat zij met nieuwe voorstellen zal foomert. Deze waren vandaag 12 uur nog niet ontvangen. Genua, 25 April. (B. T. A.). Tsjitsjerin heeft verklaard aan den vertegenwoordiger van Havas te Genua, dat de moeilijkste kwestie van de onderhandelingen gisteren is gesteld. De groote massa der arbeiders en boeren in Rus land hebben de gedachte opgevat, dat ’t grond bezit en het groote industrieele bezit nationaal domein zijn geworden. Het principe van natio nalisatie zonder schadeloosstelling is het wacht woord geworden, dat elk Russisch hart dier baar is. Op dit punt kunnen wij niet terug. Wat wij voorstellen, is een systeem, dat zou bestaan ii) het geven aan de oude eigenaars in Rus land van een wJ» van voorkoop op de con cessie of pacht, of deelneming aan gemengde maatschappijen of -trusts. Het recht van voor koop zou aan de oude particuliere bezitters In Rusland het recht veileenen hun bezittingen te hernemen. Uit naam van het Russische volk zullen wij vragen, dat de sovjet-regeering uit sluitend bevoegd zal zijn over het gegronde der eischen te Beslissen. Een ernstige schadeloos stelling is in onze oogen positief onmogelijk. Op de andere punten, voegde Tsjitsjerin er aan toe, zie ik geen ernstige afwijking van mee- ningen. Niettemin blijven wij van oordeel, dat voor ons het verkrijgen van staatscredieten oen noodzakelijke voorwaarde is voor het slagen dor onderhandelingen. Immerswanneer wij onze schulden van voor den oorlog erkennen, zullen wij een zware last weer in ons land tezugbren- gen en deze zware last moet worden gecompen seerd door het verkrijgen van credieten. Wij kunnen geen verplichtingen onderteekenen, di« wij niet zullen kunnen nakomen. Wij kunnen ons niet verbinden de schulden tfan voor den oorlog te betalen, als wij er niet zeker van zijn financieelen steun van Europa te erlangen. Wat de erkenning de jure van de sovjetregeering, die wij vragen, betreft, dit is voor ons een hnn- delskwestie, want wij kunnen er niet aan denken handelstransacties te herstellen, zonderdat wij de juridische bevoegdheid daartoe hebben. Russische tegenvoorstellen, rentie zou bijwonen, dit niet G e n u a, 2 5 A p r i 1. (B. T. A.) De geallieer- deel vertegenwoordiger van de deskundigen hebben de leiders der verschil- GOUDSÏHE (01 KIM. «1 Hij ging vreg bij deze wooi "en en Naomi *noof al de kleinoodiën in een lade van het I ■WW», sloot die enstak den sleutel in haar zak. erwijl zij d8 kamer verlaten wilde, hoorde zij stem van haar vader. If^lar i’ dQt 8eWees*, die daar wegging, A. FetglBoni mijnheer.* Ferpmon. Wie heeft hem gesprok» C i ■J""'0"» Nsomi, mijnheer.” I’ttiru. ^nt or<^er gekregen hadt, dat dr. •ea Ki-1 ,b’nnengelaten moest worden, in- "edenavond of een anderen avond j maar hij weigerde heen te gaan, dadebjk ^aon^ gewaarschuwd had en die ^“«pehde Naomi de dêór. iL,*Len’ Vn^er ben hier. Het is be- gesproken heb. Het zou toch Uur het tfera| mooten Iiin <4 er -o- aan beraadslagingen over Rus alternatief aanvaard hadden, volkomen in strijd sische zaken, zpoals aangegeven is in 't Duitsche antwoord op de eerste nota der uitnoodigende f ‘j wordt niet door de Dultschers afgezien vah deelneming sies over alle Russische kwesties. Maar Berlijn is niet van zins het incident te heropenen door een antwoord op een ant woord op een antwoord te zenden. Nu de conferentie, na Barthou’s aanvallen, „%e~ red" is, laat het de zaak verder rusten en houdt het zich aan de conclusies van de Fran- sche en Engehche juridische deskundigen, die vastgesteld hebben, dat het Duitsch-Russische verdrag niet in strijd is met een der bestaande verdragen. Wanneer de Fransche republiek deze kwestie nog nader wil onderzoeken, aldus de opvatting van Duitschland, moet zij dat voor ’kb zelf weten. Een verklaring van Herme». Genua, 25 April. (W. B.). In de sub commissie voor de credieten der flnancieele commissie verklaarde de Duitsche minister van financiën Hermes, dat de Duitsche delegatie de instelling van elke internationale organise- voor hot herstel van Europa toejuicht. Zij meent echter, dat bij financieel* transacties van zulk gewicht ook rekening moet worden gehouden met de financieel® groepen, die deze groote transacties, hetzij in verbinding met de internationale corporatie, hetzij in een speciaal geval, zouden moeten uitvoeren. Het achijnt dus niet gerechtvaardigd deze groepen voorbij te gaan, ge.zlïn de buitengc*°°n belangrijke rol, die zij bij het herstel van Europa zullen spelen. zouden brieven gekomen zijn. Het is nu alle» voorbij." „En wat had hij ter verontschuldiging te zeg gen vroeg Speed, en zijn stem had een drei genden klank. „Vraag het mij niet, vader, en over hem, of hij een schurk is I" „Ik geloof, dat hij er een is, meid F’ „Neen, neen hij is maar een gewoon man," zeide zij met een vluchtigen, veelbeteekenenden glimlach. ,Binnen een jaar of twee zal ik in staat zijn, er om te lachen en ik kan mij nu aan mijn moeder en aan u wijden voor de rest van uw leven. Gelooft u, dat wij morgen kunnen vertrekken De woorden werden vlugger bij die vraag en ijaar oogen werden verlangénder en ernstig. „Overmorgen, liefste. Ik moet naar Riversea en daar eerst de noodige maatregelen treffen. Heb je iets aan je moeder verteld Je zag wel. hoe vreemd zij ons aankeek onder den maaltijd We moeten het haar vertellen, geloof je ook niet „Ja. U moet het haar vanavond zeggen, nadat ik naar bed gegaan ben. Ik ga nu. En zeg haar dan ook alsjeblieft, dat het mij niet hindert of dat het mij niet zal hinderen, nadat wij hier van daan zijn. Ik geloof, dat ik bang geweest ben voor het huwelijksleven. Ik ben werkelijk ge schapen voor een oude juffer I" Maar Speed werd niet in het minst misleid. Naomi's snerpende kreet, toen zij zoo blinde lings zich aan zijn voeten had neer gestort in de bibliotheek, zou een van de smartelijkste, onver getelijkste herinneringen zijns levens zijn. Zij gaven elkaar stijfjes de hand, zooals Schotsche menschen dikwijls doen in ©ogenblik ken van opperste ontroering, alsof zij vreeaen, iet* te verraden, dat in hun binnenste omgaat. lende delegaties in de subcommissie voor Rus sische zaken eenstemmig aangereden zoo spoedig mogelijk te vergaderen over de tegen voorstellen der sovjetgedelegeerden. Voorts hebben zij in overweging gegeven, dat de subcommissie uitleg komt vragen be treffende de verplichtingen van den Russischen staat voor den oorlog, verliezen door buiten landers geleden, do oorlogsschulden aan het buitenland en de restitutie van genationaliseer de en in beslag genomen eigendommen* Moeilijkheden met de Russen. uenu b, 2 3 April. (B. T. A.). De deskun digen hebben vanmiddag kennis genomen van het procesverbaal van de zitting van gisteren en dit goedgekeurd, waarna het aan de politieke commissie is toegezonden. De hoofden der de legaties zullen het morgen onderzoeken. Men neemt hier ann, dat de geallieerden geen ver dere twistgesprekken met de Russen meer zul len toelaten en dat de uitnoodigende mogendhe den een nota zullen opstellen met hun eischen, die de Russen binnen 48 uur met ja of neen zullen moeten beantwoorden. Een ultimatum aan de Russen. B e r 1 ij n, 2 6 A p r i I. <V. D.) De geallieerden hebben besloten een ultimatum aan de Russische delegatie te zenden, hetwelk heden zal worden overhandigd. De Russen hebben 48 uren be denktijd om hun antwoord hierop in te dienen. Tegenspraak omtrent Duitsch-Rus- sische militaire overeenkomst Berlijn, 2 5 April. (WA). Naar aanlei ding van de buitenlandsche persberichten, vol gens welke de firma-Krupp op grond van een aanhangsel vin het Duitsch-Russische verdrag. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behooranda tot daa bezorgkring)a l-<~& regels f 1.80, elke regel meer 0.25. Van baitm Gouda en den besorgkringi 1—-5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertantRSn de helft van den prijs (INGEZONDEN MEDEDELINGEN: 1-4 regels ƒ2.06, elke regel maar fW. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingesonden mededelingen bjj contract tot zeer geredueeep» Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomat van soiled® boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da piaataing aan het Bureau xtfn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sQn. „Naomi zelf heeft je verteld, dat zij niets meer van Dan Ferguson weten wilWanneer „Vanavond, ongeveer zes’uur, juist nadat ik naar de bibliotheek gegaan ben, bij jou van daan.” „En wat heb ik gedaan, ik bid je om dusdanig buiten alles gehouden te worden Ik heb wel onder den maaltijd gezien dat er iets was, maar ik heb zooveel moeten terughouden voor Naomi de laatste paar weken dat ik dacht, dat het maar beter was dat ik mijn mond hield. Vertel mij nu alsjeblieft eens precies, wat er gebeurd is, Tom, of ik ga naar Naomi of Dan zelf en vraag het." „Nu ik geloof dat hij iemand anders gezien heeft een zeer gewone geschiedenis. Naomi heeft dit nog bijtijds ontdekt, gelukkig maar, en Ik zal haar nu overmorgen meenemen naar New-York of Montreal en daarna naar het Westen, zoover als de trein ons brengen kan." Mary Speed luisterde met een onheilspellen de kalmte. „Dat wil Je alles doenje hebt dit alles gere- geld^zonder mij te raadplegen I En waar wordt dan met m ij rekening' gehouden V „Je zult ons een genoegen doen met ons mee te gaan, als je zin hebten ik heb erg veel zin, Charlie te zoeken, Mary. Misschien zou Je dat ook niet goed vinden. Zij keek zwaar beleedigd. „Och, je hebt groot gelijk. Ik hood niet van een lange zeereis, en ik zou mij natuurlijk er tegen verzetten, als je zoudt trachten, je zoon te vinden! Ik heb hem hier ongetwijfeld weg gejaagd ofschoon ik geloof, dat als je je ge heugen wilt raadplegen, Tom, je je asioachien zult herinneren, «lat ik mijn beet gedaan heb aU 1 les te verzachten en je dikwijls goaefd heb, I dat je hom te hard beoordeelde In sakmu” kregen voor de vervaardiging van oorlogstuig, wordt verklaard, dat van deze bewering geen woord waar is. Bovendien kan iedereen in Euro pa er zich van overtuigen, dat de firma Krupp geen oorlogstuig vervaardigt en dat haar fa brieken op een toestand van vrede zijn inge richt. OVERZICHT. ifcrwijl wij eerst het Fransch—Russisch H&ddent in 't overzicht behandelden, worde Kmm het Fransch-Duitsche geschil geschetst, fsarvan de oorznak is het tusschen Duitschland H|r Rusland te Rapallo gesloten verdrag, dat ten ontzettende doom is in 't oog «Ier Fran- ■jdwn, is gelegen. Eigenlijk was het incident, waartoe bovenbe- loekie overeenkomst, waarvoor de confereeren- ii mogendheden op Paasch-Zondag zich plotse- ptg als voor een voldongen feit zagen ge kaatst, reeds uit den weg geruimd, maar frankrijk rakelde, door den persoon van ferthou, bet als gebluscht beschouwde vuurtje veer op. Aan den voorzitter «Ier conferentie, Facta, zond hij Zaterdag j.L een ontstemden hn«L waarin hij er tegen protesteerde, dat de Duitsche delegatie het Duitsch-Russische ver drag geheel in den haak vond en als meening fa Fransche afvaardiging te kennen gaf, dat het wrdrag in strijd was t de beginselen van I Cannes. Barthou herinnerde er verder in zijn brief aan, dat anderzijds de geallieerden hadden testgestel<i, dat het Duitsch-Russische verdrag Mruischte tegen den geest van wederzijdsch «rtrouwen, die onontbeerlijk is voor interna tionale samenwerking en Int er over eens waren, Wrtegenwoordigers in de Rscbe aangelegenheden niet viel samen te wer- kea. Barthou vond dan ook, dat de Duitsche •ota den geallieerden brief van 18 April op on- feoorloofde wijze interpreteerde. Vooral in één zin liet Barthou aan zijn ver bolgenheid vrijen teugel: „Het heeft geen) tin op de «iétails In te gaan van de door de Duitsche delegatie opgestelde leugenach tigs beweringen, die door de openhartige i m loyale houding der uitnoodigende mogend heden voldoende weerlegd worden." De brief eindigde met het verzoek aan Facta de hoofden van de delegaties der groote en kleine Entente wo spoedig mogelijk bijeen te roepen om te be raadslagen over de situatie^ die in 't leven was geroepen door de Duitsche nota. Door dr. Wirth werd dadelijk door middel van •en brief, dien hij aan Facta zond, geprotes teerd tegen den inhoud van bovenbedoelden brief den leider der Fransche delegatie en I vooral de beleedigende uitdrukking „leugenach- tige beweringen" (assertions mensongères) trok de rjjkskanselier zich nog al en hij Vond, I tot reit dergelijke itlating den geest, die in Genua moest heerschen, geweld aandeed. Na tarlijk heeft zich de Duitsche pers bij Wirth's potest aangesloten en vooral de Deutsche All- femeine Zeitung heeft in ëen venijnige korte •otitie op de houding der Franschen gerea- fewd: het blad, dat van de voortdurende leugen- ömpagne der Franschen tegen Duitschland ge- tagde, noemde Frankrijk hysterisch en herin- terde aan de waarheid „hysterica semper men tin”: de hysterische liegt altijd, Bij de beraadslagingen daarna van de negen lögendheden, die de nota van 18 April hadden ■teirteekend, is het nog al warm toeregaan. De ■tilting duurde Zaterdagmiddag van vier tot zes wr en Barthou benutte de gelegenheid om in poote trekken den inhoud van zijn brief aan racta te herhalen. Z. i. was de vorm, waarin groote concessies in Rusland zou hebben ver- m«le aan den eenen kant ultloopen op de ont wrichting der markten in de andere landen <m aan den anderen kant op voortdurende depre ciatie van het geld van den debiteur-staat, het» geen dit land absoluut zal beletten een begin maken m de richting der stabilisatie." Het rapport van de subcommissie voor het geldwezen bevat de volgende uiteenzetting, be treffende het in evenwicht brengen der begroo- tingen; „Ingezien wordt, det bij sommige landen het niej sluiten der begiooting van dien aard to^ dat het bereiken van het evenwicht in de begroo» ling bezwaarlijk is zonder de hulp vnn een bui» landsche leening. Zonder een dergelijke Ironing zal de betrekkelijke atabiliteit van het geldwee zen, waarvan het in evenwicht brengen der be groetingen grootelijks afhangt, onbereikbaar rijn" De correspondent wijst er op, dnt de econo mische commissie in hoofdzeak de artikelen van het rapport der Londenvche experts heeft aan vaard, die een belangrijke beperking of beter nog* wn algeheel® afschaffing van het stelsel van invoerverboden, met speciale invoerverguiw ningen, aanbevelen. De Poolsche deskundig» ta Genua. Bj® r I ij n, 2 5 A n r 11. (N. T. A. Draadloos). Berecht wordt, dat de Poolsche regeering we» gen» de hoofce kosten vim plan is een deel har<|r deskundigen uit Gcnud« terug te roepen. DE RFDE VAN POÏNCARé. Het oordeel von Lloyd Georg*, Ljonden, 25 April. (N. T. A. Draadloos). In een rede bij een samenkomst met persvei* „Haal geen oude koelen uit de sloot, Mary. Zijnl wij niet lang geleden, In het begin overeen» gekomen, det dit het slechtst* was, wat man en vrouw doen konden „Oude koeien uit de slootherhaalde zij en in haar heldere vaste stem weerklonk een schrille klank van smart. Maar die ging verloren voor den man, dl* dit hoorde. Verloren omdat, ofschoon zij d* hechtheid en het aangename in zijn hul» verper soonlijkte en in zek"ren zin zelf» de ruggesteun van zijn geheel eleven was, zij geen macht had de diepe wateren van rijn hart te peilen of zelf* ook maar in beweging te brengen. „Wat scheelt je, Mary?" vroeg hij toet» d* bedreigng van een ongewone*stilte hem trachtte te omhullen. „Het is natuurlijk alles ontzettend vertelend, maar wij moeten er doorheen. J* weet, dat je ons gaarne kunt vergezellen naar Amerika, inditn je dat wilt. Ik heb slechts aan Je éigen gemak gedacht, omdnt je de zee haat. Het zou misschien een goede gelegenheid voor Je zjijn, je familie in Schotland eens te bezoeken' of naar Upleys uit te noodigen en zoo het huis vol te maken. Ik veronderstel dat wij niet langer dan ze* weken of twee maanden zullen wegblijven." behoeft je niet t* vermoeien, mét voqr mij Ie maken, Tom! Dl ben beat In staat, zelf te doen. Ik g^ooti, dat ik naar be4 met de opvattingen der negen mogendheden. Lloyd George heeft toen ten antwoord gegeven, mogendheden. Bijgevplg dat hij wel-is-waar het met Barthou was, ra.»t.t dat het Duitsche antwoord enkele punten be vatte, waar verzet tegen aan te teekenen viel, maar dat hij niettemin ven gevoelen was, dat de zakelijke mhoud van 't antwoord een volkomen eerlijk bedoelde aanvaarding van de voorwaar den der mogendheden was. Maar Barthou was niet te overtuigen: hij bestreed de opvattingen van Lloyd George, die daarop zijn geduld ver loor en nog af heftig uitviel: „He wil opschieten met deze conferentie. Wij kannen hier niet voortdurend discussies houden over crises. Wanneer wij telkens weer opnieuw onderbroken woéden, zal ik mij genoopt zien tegenover de wereld te verklaren, wat de oor zaak en wie daarvoor verantwoordelijk is.” Maar Barthou gaf geen krimp: hij bleef vol houden, dat het Duitsche antwoord onduidelijk was en dat de geallieerden in elk geval een on dubbelzinnige aanvaarding moesten eischen. Blijkbaar was er Lloyd George alles aart ge legen om een breuk te voorkomen en .hij legde zich dan ook neer bij het besluit, dat daarop werd genomen om aan de Duitsche delegatie een nieuwe nota te zenden. De tekst van die nota is Zondag besproken en toen heeft Louis Barthou voor een goed deel zijn zin gekregen. Een nieuwe brief werd gere digeerd door de negen mogendheden, die ook Barthou’s handteekening draagt en gisteravond in extenso in ons blad is weergegeven. Uitdruk kelijk werd in «Ut schrijven aan 't slot verklaard, dat het incident thans als geëindigd zal worden beschouwd. Uit den brief blijkt, dat o.a. de be wering, als zouden de officieuse beraadslagin gen met <le Russen over de erkenning der schulden de Duitsche delegatie aan 't gevaar hebben blootgesteld zich geplaatst te zien te genover een ontwerp, dat voor Duitschland on aannemelijk en door de meerderheid, van «ie leden reeds goedgekeurd zou zijn, wordt be streden. Haar standpunt in dezen hebben de negen mogendheden nader toegelicht in den volgenden zin: „Geenerlei ontwerp was door de conferentie aangenomen of had door haar kunnen worden aangenomen, zonder de volledige mogelijkheid van de bespreking in de bevoegtle commissies en sub-commissies te bieden en in deze com missies en sub-commissies was Duitschland op voet van gelijkheid met de andere mogendheden vertegenwoordigd." Ook behouden de negen mogendheden zich uitdrukkelijk het recht voor en dit zal vooral Barthou hebben bevredigd alle clausules van 't Duitsch-Russische verdrag, die eventueel be vonden mochten 'worden in strijd te zijn met de van kracht zijnde verdragen van nul en geener waarde te achten. Bovendien stellen zij in den aanhef van de nota „met voldoening vast, dat de Duitsche delegatie rekening houdt met het feit, dat het sluiten van een afzonderlijk verdrag met Rusland over tot het terrein van actie «Ier con ferentie behoorende vraagstukken het onwen- schelijk maakt, dat deze delegatie verder aan de bespreking der voorwaarden eener overeen komst tusschen Rusland en «Ie verschillende op de conferentie vertegenwoordigde landen deel neemt.” De zaak is dus thans afgedaan; het Duitsch- Russische verdrag wordt niet geannuleerd en het officieele standpunt van Berlijn is, dat'het 1817 M' de Duitschers het door de geallieerden gestelde blijft deelnemen de opvattingen der negen mogendheden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1