SIS t 2 Dl WLUIKtlt HUSmn. 1 Bet Verloren Tehuis. JflEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- jjJlK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Donderdag 27 April 1022. BUITENLAND. 61* Jaargang AUS EN. 14918’ 'EHIKGEII, T«l. 431 FEUILLETON. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen At iinner bestaat uit 2 bladen. fliu BEÜSZICIl nbossohen en heids 27. TeenendanL EZ. HOOTZEN. tel Ubbergei licht, gr. tuin p. d. Juli ei >or dub- en W. WIJ ichten. nan den Rijn zijn, die conventie niet zouden hebben geratificeerd. Ten slotte is het ontwei p- lemen aan ELLINfi 88 en mb- het leven van Geoffrey Ferran ZOON (Wordt vervolgd.) XAMlIt dan u geloofd hebt of zelfs nu gelooft, j daarin laat ik geheel vrQ. En iadien hier g< I l’ t I 8.— rveeren Barcelona nopens het vervoer te land ratificeeren, zoolang Nederland cn vóór d« plauuing ta zün- i familiei IJMAJf* ft Speed bestond hier- een machtigen slag Lloyd George. Londen, 26 April. (R.). Uit gezagheb bende bron wordt ontkend, dat Lloyd George* tegen het einde van do week naar Londen zou “terugkeeren. IntegendeelLloyd George zal niet uit Genua vertrekken, vóór het essentieels werk van de conferentie is afgedaan. vanCritta.' zan Amsterdam te Cu* pril nam. BURG. 1ste en ter plntifse. rbl. Oen Ir. verir< Economische kwesties. Genua, 26 April. (B. T. A.). De econo mische sub-commissie, afdeeling douanen, heeft in haar vergadering van hedenochtend art. 34 van het rapport van Londen besproken. Er werd besloten, dat niet alle besluiten geheim behoe ven te worden gehouden. Op verzoek van Duitschland zal men moeite doen eenheid te brengen in de nomenclatuur van de statistische methoden. zeggend goed t| gen te zijn in door al len is, 1 drift/ Weerbericht* den morgen vaat ,922. Seydisfjord en Bfars De Bilt, rond van nurlo.” larage. F. AVENARIUS. en naseizoen ven») Vesrtiendaagsoh Blad voor de Huishouding. o o PrU» v«r kw.rt.ol tr. 1— o o o car M.o k» >Uh .bauwM» *1 Boekhandel t b|A» Uitgaven A* iouda en Omstreken April. stuk. r stuk. stuk. r per bos. Uit het Engelsch door ■m. J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. Het Russische vraagstuk. Londen, 26 April. (N. T. A. Draadloos). De modedeeling, die de geallieerden morgen aan de Russische delegatie te Genua zullen doen ge- --moge lijkheid voor elk verder misverstand uitsluit. In categorischen vorm zullen de voordeclen worden opgesomd, die voor Rusland verbonden zijn aan het sluiten van een overeenkomst met inacht neming van dte voor'(•.•aaiden der geallieerden, die de Russen, hetzij definitief zullen moeten aanvaarden, dan wel verwerpen. De vier voor naamste punten, waaromtrent een antwoord zal worden verlangd, zullen betrekking hebben op: (1), de betaling der oorlogsschulden, hetzij in Een raad van geallieerden, Genua, 26 April. (B. T. A.). Lloyd George stelde formeel voor te Genua een raad van geallieerden te houden om de kwestie wan herstel en die van de uitvoering van het vew drag van Versailles te bespreken. Lloyd Geor- ge wenscht de bedoelingen der Fransche re- geering te kennen in verband met den vervat* dag van 31 Mei. De Kleine Entente zal aan dezen rand van geallieerden deelnemen. Lloyd George blijft erop aandringen, dat Poincaré naar Genua zal komen. Aan de commissie van deskundigen werd hel Britsche voorstel ter hand gesteld, dat moet die* nen als een basis voor een nota aan de Rut sU sche delegatie. Donderdag ’lijke tot Westelijk en krimpende wind, r waarschijnlijk weer uder. „Bellevne” met izorg”, gel. aid. ibann. Tel 175. A’dam en don Haag; prijzen. IEL (Cuisinier)* irkt. - Aanvoer 232 par, s Te soort 26-30 rt met Rijksmerk 24 vnn Amsterdam te 9^ \msterdnm, vertrok 9É teens naar sant, 22 April OVERZICHT. Jt conferentie te Genua, die reeds zoozeer is kenmerkt door tallooze incidenten, ziet zich llig opnieuw geplaatst voor moeilijkheden, maai door to^oen van de Russen, die wel vaar, naar men zich herinnert, hun officieuse morandum hébben teruggenomen, hetwelk gen» hun zeggen was vervallen door Tsjitsje- ISn’s brief aan Lloyd George, maar Maandag- ■middag nieuwe tegenvoorstellen hebben inge- I«end. Deze zijn nog niet officieel bekend ge- boiden, maar, afgaande op uitlatingen van bolsjewistische leiders en den inhoud van de beknopte telegrammen der pensbureaux, kan heeds nu worden aangenomen, dat de mogend- I mden er niet aan denken de Russische voorstel- In, dl* blijkbaar in hoofdzaak eischen zijn, te banvaarden. In de zitting van Maandag der des- fandgen van de Entente en Rusland hebben de ■lasMn te kennen gegeven, dat de in beslag ■benomen eigendommen niet terug konden wor- ■leh gegeven noch vergoed, daar alles genatio- ■nliieerd is. Inderdaad doet zich in dit opzicht ■foor de Russen een groote moeilijkheid voor, krtriat, wanneer zij zouden laten tomen aan het Benkbeeld der nationalisatie, dit zou neerkomen W een ondermijnen van hun politieke stelsel. In St velband is dan ook van belang er aan te erinneren, dat in een persgesprek Tsjitsjerin 5 kennen heeft gegeven, dat de groote massa I Ier arbeiders en boeren enthousiast is over Kt feit, dat het grondbezit en de groote indus- I' rie&lo eigendommen nationaal domein zijn ge- I' Widen en dat het beginsel der nationalisatie I lender schadeloosstelling een wachtwoord is ge- V rorden, dat elk Russisch hart dierbaar is. j loaovervloede komt, tot ontsteltenis der con fererende mogendheden, hier nog bij, dat Rus- land de uitlevering schijnt te eischen van het fdd der vroegere Russische regeeringen, dat ttoh nog in Fransche en Engelsche banken be rijdt. De Russen moeten, toen de Engelschen A de commissie vroegen, hoe men teruggave ion eischen, terwijl men zelf niet in staat was 'Wgoeding te betalen, geantwoord hebben, dat <Mt gemotiveerd was door de omstandigheid, dat liet particuliere eigendom in Rusland was nfge- •chaft, maar nog wel in Frankrijk en Engeland •Wond. Door de Russen werd voorgesteld, dat ■He Bntente-mogendheden met haar kapitaal zou- dien deelnemen aan vennootschappen, die de Russische staat eerlang in het leven zou roepen; ndculiere vennootschappen daarentegen kon- W in Rusland niet worden toegelaten. Hetgeen verder over de Russische eischen ■rluidt, is van dien aard, dat het niet alleen W twijfelachtig, maar zelfs zeker is, dat de mo- 'Widheden de Russische aanspraken volkomen feilen verwerpen. De oorlogsschulden wenschen Ie bolsjewisten geschrapt te zien, zij schijnen :n te dringen op een moratorium van dertig Mr en voelen bovenal veel voor het verleenen nn een leening. In verband met dit laatste is fet bedrag van 5 milliard gouden roebels ge- feoemd. Maar behalve deze financieele steun besluit met algcineene steiftmcn aangenomen. De tekst ervan zal worden overgelegd in de vol tallige vergadering van de conferentie, die zich in laatste instantie daarover zal uitspreken. De werkzaamheden van de commissie voor het ver voer zijn hiermee geëindigd. sovjets bereid zijn te verleenen, de groote gendheden er niet toe te zullen bewegen, aanspraken der Russen in te willigen; ofschoi gelijk wij boven zeiden, het ofticieele Russi sche memorandum nog niet is bekend, blijkt toch wel reeds uit hetgeen Tsjitsjerin heeft uit gelaten, dat de Russen een systeem voorstellen, volgens hetwelk aan de vroegere eigenaars een vooriooops- ei) conoessieredit of pachtrecht, of wel een recht van deelneming aan gemengde maatschappijen of trusts zal worden verleend. Gisteren is door de geallieerde deskundigen kennis genomen van ’t procesverbaal der zitting van Maandag; de experts hebben dit goedge- - keurd en aan de politieke commissie gezonden. f Vandaag zal een en ander worden onderzocht en dat de mogendheden de toestand als ernstig beschouwen en hun geduld beginnen te verlie zen blijkt uit hun besluit, dat de geallieerden geen discussies meer zullen toelaten met de Russen. De uitnoodigende mogendheden zullen een nota opstellen, waarin zij op haar beurt tegenvoorstellen zullen formuleeren. Deze tegen voorstellen zullen zeer vermoedelijk in den vorm van vrij krasse eischen worden negoten en, naar men reeds in het middagblad heeft'kunnen le zen, zal den Russen twee etmalen tijds worden gelaten om de geallieerde eischen te beantwoor den. De toestand is dus ongetwijfeld ernstig en liet is geenszins ongemotiveerd van de mogelijk heid eener afbreking der onderhandelingen to reppen. Belangrijk nieuws is dan -stellig ook spoedig te verwachten. B e r I ij n, 2 6 April. (N. T. A. Draadloos). In twee Engelsche mededeelingen nan dh pers vertegenwoordigers wordt het standpunt van Lloyd George ten opzichte van de Russische en Duitsche kwestie gis volgt uiteengezetEn geland weigert deel te nemen aan een politiek, die tot resultaat moet hebben, dat Rusland cn Duitschland in afzondering en ellende gelaten worden en daardoor worden gedwongen zich nauw aaneen te sluiten tegen West-Europa. De Britsche delegatie had daarom besloten de Rus sen een nieuw memorandum te overhandigen als grondslag voor verdere onderhandelingen. Russen de betaling der schulden van voor den oorlog, die ze reeds hadden erkend, thans afhan kelijk van 't in vooruitzicht stellen eener groote leening. In dat geval zou de hoop vervluchtigen van ben, die nog steeds heimelijk verwachtten, dat de Russen, zij het in strijd met hun politieke principes inzake de nationalisatie-idee, zouden overgaan tot teruggave van het particulier be zit; bovendien schijnen de concessies, die de mo- )(^e de Russische delegatie te Genua zullen do worden, is zoodanig opgesteld, dat zij de Transportaangelegenheden. Genua, 2 6 A p r i I. (B. T. A.). In de com missie voor het vervoer heeft de Fransche af gevaardigde verklaard, dat Frankrijk de conven tie van a---olcu.. niet kon - tftaat natuurlijk mede de erkenning de jure op Zwitserland, die mede-oeverstaten van Frankrijk Jet WMchlijstje der Russische eischen en, wan- J‘-4*“ Aeer niet alle teekenen bedriegen, stellen de •té?', i» Men heeft niet vergeefs geleefd ala men i V M van anderen verlicht heeft. V- DICKENS. fiöl DSCHE COURANT jtfjONNEMENTSPRIJSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad •er kwartaal 24», per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt franco per poat per kwartaal 845, met Zondagsblad 8.80. Abannanenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, Kf onse agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux sj]n dagelijks geopend van 8—8 uur.; Administratie TeL Int. 82; itedactis TeL 50. mooiste Dulnea nen - Zee. aeft inliohtingwi. 1 met Rutland’s betalingscapaciteft; (2) . de betaling der voor-oorlogsschulden, waarvoor, indien dit noodzakelijk is, een rede lijk moratorium zal worden toegekend; (3) . een schadeloosstelling Voor elke schade, die aan buitenlanders is berokkend; (4) . de teruggave van alle geconfiskeerde eigendommen. Over verdere punten hebben de geallieerden heden beraadslaagd en er zal op worden aan gedrongen, dat de Russen hun antwoord zonder verwijl indienen. Deze kwestie belemmert het werk van de con ferentie in andere opzichten. De politieke com missie is de eenjge, die nog niet met haar taak gereed is. De andere commissies zjjn alle vrij wel klaar met haar werk; zij hebben de beslui ten, dte op de vorige conferentie zijn genomen, uitgewerkt en het aan den Volkenbond overge laten deze besluiten uit te voéren. Wat het verdrag tot handhaving van den vrede in Europa betreft, wordt gemeld, dat Lloyd George dit plan niet aan de orde kan stellen, alvorens een overeenkomst met betrek king tot de erkenning van Rusland is bereikt. Dit echter wordt door de geallieerden ónmoge lijk geacht, zoolang de Russen niet gedwongen worden hun tijdverspillende methode te laten varen. Ondertusschen heeft Lloyd George den tekst van bovenbedoeld ontwerp-verdrag aan de voornaamste geallieerden medegedeeld en tus- schen hem, Barthou, Benes en Schanzer wor den over dit onderwerp beraadslagingen ge voerd. Men hoopt, dat een voorloopige overeen komst zal worden bereikt, alvorens het verdrag ter kennis van Duitschland en Rusland wordt gebracht Een Duitsche uiteenzetting. Genua, 26 Aprjl. (W. B.) Bij de beraad slaging gisteren in de aub-commiaaie van do economische conferentie over den tekst van art. 41 en art. 42 van het memorandum van Londen, die het in het belang van Europa's herstel wen» schelijk verklaren, dat de territoriale hervorming van Europa den normalen gang van den handel «oo weinig mogelijk hinderen mag, heeft staats secretaris Hirsch uit naam der Duitsche delega tie geëischt, dat bovenal melding zou worden gemaakt van de allee beheerschende beteekenia van het financieele probleem van algemeen standpunt beschouwd voor hel herstel van Europa. Omtrent art. 43 over het douane» vraagstuk had de Duitsche delegatie «en veel omvattend voorstel ingodiend. Hirsch merkte o. a. op, dat bij de tegenwoordige versplinte ring van Europa in een groot aantal zelfstandige gebieden, de lengte der grenzen tusschen de lan den van Midden-, Oost- en Zuid-Europa met meer dan 6000 K.M. is toegenomen, wat voor het natuurlijk verkeer eindclooze moeilijkheden en strubbelingen veroorzaakt. De tegenwoordige toestand heeft evenwel meer weg van een alge- meenen douaneoorlog, .verzndht door een een zijdige meestbegunstiging Jegens enkele landen. Bovendien zijn het de op zich zelf zwakste lan den, die anderen een behandeling als meestbe- gunstigde moeten toestaan. De vernietigende gevolgen van dezen toestand springen duidelijk in het oog, te meer waar juist de zwakste staten de zwaarste financieele verplichtingen ten op zichte van het buitenland hebben, die zij alleen met hun arbeid, d. w. z. met uitvoerprodurtea kunnen betalen. Daaraan staan nu echter ge weldige douane-moellijkhedcn in den weg. Daar om elschte Duitschland de wederzijdache toe kenning v»m het recht van mecstbcgunsilging door alle Europeesche staten en het nfschaffcn van het tegenwoordige stelsel van douaneoon» logen. Het beginsel van het meestbegwnstiging»- recht is ook in het memorandum van Londen erkend door de opmerking: Zelfs voor DuitscK- land heeft de tegenwoordige ongelijke behande ling een noodlottige uitwerking. Onder de aan ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda «n omstreken (behoorende tot deo bezorgkring); 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda en den bezorgkringt 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertenties In het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Llefdadighcids-advertantiën de hrlft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGKNj 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer /OM Og de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën cn ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer» den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van Rollede boekhan delaren. Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daagt aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t TELEORAKMUa. DB CONFERENTIE TE GENUA. De arbeid der commissies. Gj6 n u a, 2 6 A p r i I. (B. T. A.). In conferen- dekringen zeide men hedenavond, dat de con ferentie misschien reeds a.s. Maandag voor een tweede voltallige zitting zal worden bijeenge roepen om de resultaten der werkzaamheden van de commissies in wettelijken vorm ie gie ten. v«n Britsch» rork naar Rotterdam *eg te Rotterdam •il nam. 5 uur Prawlg van Sjanghai O.-Azi^ zachte, halfgesmoorde snikken, die zich los scheurden uit een gewond hart. Het boezemde haar ontzag in en deed haar ontstellenzij durfde eenvoudig niet naar bin nen te gaan. Dus terwijl zij weer de natuurlijke uiting van haar gevoelens onderdrukte, sloop tij, vernietigd en ellendig naar haar eigen ka mer, en liet zoo de gelegenheid tot een verkla ring met haar eigen kind voorbijgaan I Er werd dien nacht weinig geslapen in de statige kamers van Paladin Court en den vol genden morgen tegen acht uur had de heer des huizes reeds ontbeten en ging hij op weg naar zijn zaken. Toen hij daar voor negen uur aankwam, was hij verrast Geoffrey reeds te vinden. „Goeden morgen," zeide hij brusk „Ik ver wachtte niet, je hier voor negen uur te vinden, ofschoon ik het zeer goed van je vind." Het een weinig bezorgde gelaat van den jon gen klaarde op. Juist onlangs, oom Tom, heb ik geprobeerd hier even na achten te zijn. Het is wel goed, ge loof ik, en ik herinner mij, dat u mij gezegd hebt, dat u vróeger ook altijd ter plaatse was, om een voorbeeld aan de anderen te geven." Speed keek zijn neef eenigszins nieuwsgierig aan. „Het is vreemd, dat je dit juist vanmorgen zegt Geoffrey, want zooals de zaken nu staan, moet ik eens ernstig met je praten. Kom maar binnen." Zoo hij misschien op de hoogte geweest was, dat de jongste en bitterste tegenspoed, die zijn verwachtingen den bodem had ingeslagen, van den Ferrars-kant was gekomen, dan zou hij wel licht minder hartelijk jegens Geoffrey geweest zijh. Maar wijs in haar geslacht, zelfs te midden van haar felste smart had Naomi Bit verzwe- steen meer op den anderen staat, wanneer ik terug ben nu, wat hindert het Ik heb alle» wat ik noodig heb of wenseb. er uit gekregen, dus kan jij je dierbare nieuwbakken denkbeel den hier in toepassing brengen en zien, wat et gebeurt. Je kunt je moeder vertellen, indien je wilt, dat ik dit gezegd heb." Op dat oogenblik koesterde Geoffrey niet den minsten twijfel, of zijn oom had zich Naomi» verdriet zoozeer aangetrokkén, dat hij een wek nig het verstand verloren had. „En ik wil geen brieven ontvangen, begrijp J< cn ook geen geklaag, al# het je misloopt, wat wel spoedig het geval zal zijn, daaraan twijfel ik niet. Het is je kans, jongen. Doe je best, want het is er beslist een, die je geen tweemaal in je leven krijgt." un en mis- wos *te’ *nn meest verbaring-t Igevaardig- wekkenden zoowel als gedenkwaardige» dag ip i. verliet dadelijk daarop de kamer en nadat F °P*iet eerste portaal was gekomen, stond zij °°gerf>lik stil en gingen- haar oogen in de mting van Naomi’s kamer. i “*nouw Speed’s hart verlangde onuitspre- naar haar, maar haar trots weerhield binnen te dringen. Want klaarblijkelijk “'Men Naomi en haar vader samengezworen de *n of andere reden, het stilzwijgen te- rjww haar fe bewaren, terwijl zij haar hun “J^en vertrouwen niet waardig keurden. onaangenaam aangedaan, gewond L f°° Ze?r ^°°r haar echtgenoot, omdat het hem niets nieuws was maar omdat zij ‘nn Naomi niet verdiend had, was haar aandrift, dat zij blijde was, nu zij spoe- VolvJi? beiden bevrijd zou zijn en haar eigen T<2*kf Zou hebben. biacht het moederhart verlangen en het 4ear T aar ^willige voeten voor Naomi’s J daar gekomen was, werd zij te- --uwouaon do,,,. het veilende geluid van gen. Later hield zij nooit op, dankbaar gestemd te zijn jegens het innerlijke gevoel, hetwelk haar hiertoe had anngezet. Het was een van de verborgen ingevingen van den geest, die ons somtijds den weg wijzen bij kruiswegen en bijna altijd ons ten goede leiden. „Onze plannen thuis zijn in de wnr, Geoffrey, en het huwelijk van Naomi is af. Zij lijdt eron der cn ik neem haar morgen meo hier vandaan, gedurende een paar maanden minstens.’’ „Het huwelifk af herhaalde Geoffrey in verbazing. „Maar ik dacht, dat het nu juist spoedig voltrokken zou worden binnen drie weken of eerder!" „De datum was vastgestold op den acht-en- twintigston Juli. Maar het is heelemaal af, zeg ik je," herhaalde Speed ©enigszins opgewon den. „En ik zal je zeer verplicht zijn, Geoffrey, indien je mij geen enkele vraag wilt doen, het zelfs thuis niet vertellen wilt, voor wij weg zijn. Je kunt begrijpen, dat hoe minder er over zulk een zaak in een familie gepraat worJ1., hoe beter het voor de betrokken partijen zijn zal." ,Ja, oom, dat begrijp ik, maar het spijt mij,” stamelde Geoffrey en een vriendelijke sympa thie was op zijn gelaat te lezen en weerklonk uit zijn stem. „Goed zoo," zeide Speed met een lichte be weging van zijn hand of hij dat alles wilde weg- zullen hot daarbij laten. Wat ik J»il, is dat ik nu geen tijd heb, de dingen b onderzoeken of hier nieuwe schikkin- Atreffen. Het moest eigenliik onnoodig lezen tijd, maar ft ben bereid een streep il/es te halen, wat er gisteren voorgeval- /ndien je dat wilt.” room Tom. Het speet mij, dat ik u zoo gemaakt heb, maar het geval was ern- itel „Nederland’* <1 Borg en Dal prezen op aanvrage' Ik ben hier vanmorgen reeds voor zevenen ge weest en cr is heel wat levendige ontevreden heid over het ontslag van Marshall, eigenlijk dreigen zij nu met een werkstaking." Speed veroorloofde zich een boozen glim lach. „Zoo? Nu, gesteld dat ik Je dat alles eens overliet om te besturen vroeg hijen zoo de aangelegenheid minder ernstig geweest zou zijn, dan zou Geoffrey een zekere goedmoedige scherts uit zijn ooms woorden gemeend te heb ben .te hooren. „Het zal je nu eens de kans ge ven. te toonen, wat je kunt." Geoffrey kreeg een kleur. „Dat moet u niet doen, oom Tom I Zoudt u niet nog een week kunnen wachten, tot de zaken weer op orde zijn? U zoudt helmet de ver schillende opzichters kunnen'C schien eens voor een besprekii den van de werklieden kunnen ohtvangen. Het zou heusch de moeite waard zijn." Het eehige antwoord van in, dat hij met zijn vuist op den l«i«''naar gaf. ,Dat zal ik niet doen I" riep hij met schril geluid, „Ik ben doodziek van deze „ctamjam- phrie." „ft veronderstel niet, dat je weet, wat dit beteekent, maar het is goed Schotsch ik weet op het oogenblik er geen betere uit drukking voor. Ik laat het jou over, er een kerk of een molen van te maken. Ik ben voornemens vanmorgen hier te blijven tot twee uur precies en in dien tijd zal ik met Fordyce spreken en den kleinen Gallagher en William Bainbridge en hun vertelton, dat jij de patroon bent. En ik zal je heelemaal de vrije hand laten, Geoffrey dat begrijp je. Je kunt precies doen wat Je wilt, tot ik terug ben. Wat Marshall betreft, ook "u—ii. o* «rit p» Kla» *|een ZOON, OOUDi Onderhoud tusschen Lloyi George en Barthou. Genua, 26 April. (B. T. A.). Hot onder^ houd tusschen Lloyd George en Barthou liep over de kwestie van het verdrag en de RussiïJ ■che zaken, o.a. wat betreft de financieele voor^ waarden van de overeenkomst van Londen en dsi bepalingen, dat alle volken zich zullen onthou den van elke revolutionaire propaganda tegen het in andere landen aanvaarde politieke teem. Het ultimatum aan de Russen. Berlijn, 26 April. (N.TA. Draadloos.). In geallieerde kringen ter conferentie meent men, dat de Russen spoedig hun plannen dui delijk zullen formuleeren en hun „Oosterzche sjacherpolitiek" zullen laten varen. Daarom is Dinsdagavond laat nog een belangrijke verga dering gehouden van de delegaties der geal lieerden, waaraan ook deelnamen Lloyd George en de Italiannsche minister-president en de mi nister van buitcnlondscho zaken. Volgens een medodeeling van Fransche zijde, werd bij de besprekingen tusschen de hoofdgedelegeerden der gallieerden op 25 April besloten van Rus land de verklaring te verlangen, of het tot on- voorwaïrdelijke erkenning der schulden van vóór den oorlog cn tot een onvoorwanrdelijke teruggave van genationaliseerde particuliere eigendommen bereid is. Volgens eenMdegram uit Londen zou do Fransche delegatie opdracht gekregen hebben te bewerkstelligen, dat een ultimatum met 48 uur antwoordtijd aan Rus land zal worden gezonden onder de bedreiging van zich terug te zullen trekken. Rnthcnau over het Duitsch- Rus.si.sche verdrag. B e r 1 ij n, 26 April. (W. B.). Rathenau heeft over het sluiten van het Duitsch-Russischn verdrag aan eén verslaggever van de Nette Zü richer Zeitung verklaard, dat de Duitsche re- geering Genua njet daarvoor had uitgezocht. Genua was haar opgedrongen. Een vroeger slui ten van het verdrag zouden Duitschland’* te genstanders waarschijnlijk voor een sabotage van de conferentie hebben uitgekreten en het sluiten na de conferentie zou tot de beschuldi ging hebben geleid, dat men het verdrag te Ge nua in liet geheim zou hebben uitgebroed. Toen de blijvende isolatie Duitschland tot snel optre den dwong, hebben do anderen verontwaardigd uitgeroepen, dat Duitschland zich schuldig heeft geihaakt ann geheime diplomatie, maar al» Ra thenau om zich heen tiet, aanschouwt hij niets anders dan geheime diplomatie. De gedachte, waardoor de Duitschers zich hebben laten lei den, was eindelijk weer eens met een buur staat, waaraan Duitschland niet als schuldenaai veiliocht was, in vriendschappelijk economisch verkeer te treden. Op de vraag, waarom de Duitschers niet ver trouwd hebben op het vrijwillig afzien der Rus sen van hun aanspraken volgens art. 116 van het vredesverdrag, maar er de voorkeur aan hebben gegeven de gematigde houding van Frankrijk in de wielen te rijden, antwoordde Rathenau, dat de Duitsche regeering al het mo- gelijko heeft gedaan om nu eens voor een week, dpn weer voor een maand Parijs tevreden te stellen. Ondanks al zijn offers heeft het daa> odder nooit vertrouwen gewonnen en de le vensbelangen van het land konden niet langer worden opgeofferd louter aan den wensch vi” Duitschland om Frankrijk te overtuigen vnn zijn eerlijke bedoeling om.zich aan z!jn verdragsver plichtingen te houden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1