Het Verloren Tehnis. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14916 Vrijdag 28 61* Jaargang ril 1922. FEUILLETON. s; BUITENLAND, r BERGAMBACTT, BnuraWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. a. d. IJ-, OUDERKERK a. d. D., OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ^Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen eemgmg a” rond 29 April 1 precies iin der So- Genoegen”. BAL. i Genua? TIëN: die CARLïNE. i mUn, owi. jong*,' mH. Frtgmut Nttar. ■Wl. .IU. -t* NmbI b (bmaUhc iphonia, in J. J. Jager. F. van Zutphen uit om twee uur tiep naar bulten ral kunnen gaan.” „Maar het is nu pas half elf. Heeft u het erg druk F „Neen, niet erg. Ik zou wel bij je kunnen h^ft gelijk gaan. Dwa doel bijeen- ..•keiu is in den Maar de inter- iwen aan de vt me» ren» ban, Dunam. Jg vroaw tem 41 sakK voort fabriek te maken, sooate hij het uitdrukt. Daa» u een Schot bent, suit u het wel begrijpen." Zelfs door de telefoon kbn Heriot den be* rend juichenden klank hooren in de jonge, ons ■tuimige stem. 4» dat zoo, jongen? Ik sa! binnen een uur bij je rijn. Ferguson fc» juist hier geweest en ik’ heb van hem vernomen, dat ja oom en Jé nlchi naar Amerika zijn." „Och soo, Ja!" zeide Geoffrey droomerlg. „Nu, ik zal hier op u wachten. Verzuim het niet, want ik sta voor een aardig moeilijk vraag* stuk en Ik heb uw hulp noodig evenals vroe- irijver van de aan j verklaringen over •rken, welke uitge- I van waardeering; tot meerder begrip Amerika en de conferentie. B e r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draadloos). De vroegere Amerikaansche gezant te Berlijn, die op reis is naar Europa, zal ook niet-officieel de conferentie te Genüa bezoeken. Poincaré naar Berlijn, 27 April. (N. T. A. Draadloos). Om mogelijk te maken, dat de Pransche mi nister-president naar G^nua komt, zijn Lloyd George en Schanzer bereid op 6 Mei, als Mille- rand uit Afrika terugkeert, af te wachten. Voor bet midden van Mei is het nog vroeg genoeg om overijlde en eigenmachtige maatregelen tegen Duitschland te verhinderen. Bijeenkomst van de ondertee- ktnaars van 't vredesverdrag. Londen, 27 April (N. T. A. Draad- Uit het Engelsch door P. WESSBLtNK-VAN ROSSUM. door DAVID LÏALL. met haar vader onder zeil gegaan naar Mon treal in de Virginian." Heriot staarde naar hem met een ongehui chelde verbazing. „Alles uit!" herhaalde hij, maar hield toch de bijna onvermijdelijke vraag terug, naar wat er gebeurd was. „Alles uit we hadden nooit moeten be ginnen. Wat ben ik toch een dwaas geweest, Duncan, om voor mijzelf het huwelijk te wen- schen. Ik ben er de man niet voor. Ik moest het in de war sturen. Dat zou niet zoo erg geweest zijn, maar het spijt mij voor haar bij God, het spijt mij, Duncan I En als ik iets wist, dat tot zoenoffer zou kunnen dienen, dan zou ik het doen, ai zou het mij nog zoo veel kosten." Nooit had Heriot zijn knappen, gewoonlijk eenigszins zelfbewuster* vriend zoo ontroerd gezien. Zijn gelaat verried duidelijk zijn me degevoel toen hij zijn starren blik ontmoette. JJat een pijnlijke ervaring dien plotsellngen stap van de zijde der Speeds veroorzaakt had, was boven eiken twijfel verheven, maar als Ferguson het hem wilde vertellen, vond hij het goed. Hij voelde, niet hot recht te hebben, te vragen. „Er is slechts een ding, dat tot verontsc’iul-- diging kan dienen voor een huwelijk er dat miste ik fai mijn geval Dat heeft Naomi ont dekt en dat b de geheele zaak in een note- dopF „Misschien te het wel goed dat die ontdek king nu gedaan b, voor het te laat was," was ai wat Heriot wfcrt te zeggen.- Maar klaarblijkelijk vond Ferguson geen troost in deren alledaagschen bewijsgrond. uit een interessan- Blitz, modern van Lllegro uit Haydn’s ten werd een krans offreerd en al» we een aan den heer e lof toekomt voor teeds het Dirigent- Vertrek van mhister Hermes. Berlijn, 27 April. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche minister van financiën Hermes ver trok 26 April van Genua om op 28 April een conferentie van de Duitsche ministers van finan ciën te Würzburg te leiden. Britsche persstemmen. Londen, 27 April. (N. T. A. Draadloos). De Daily News schrijft over het Russische vraagstuk: De Russen verlangen dat hun erken ning de jure vooraf zal gaan aan de concessies van hun zijde. Voor de geallieerden is echter de erkenning de Jure het cardinale punt van heel de overeenkomst. De Russen verlangen, dat’hun flinke credieten worden toegezegd. Voor de ge allieerden daarentegen komt hefTieele orediet- voorstel neer op een internationaal consortium, dat in de financieele sub-commisaie nog giste- len TELEORAMMES. De bijeenkomst van den Óp persten Raad. P a r ij s, 2 7 April. (Havas). Het kabinet heeft het telegram van Barthou behandeld, dat het voorstel van Lloyd George meedeelde om een vergadering van den Oppersten Raad te houden. Het keurde Poincaré's besluit goed om niet aan een vergadering te Genua deel te ne men, voordat Millerand zal zijn teruggekeerd en anders te Parijs te vergaderen. Bovendien zal ,W1>,1 de raad, die niet kan beraadslagen over de de vraagstukken, die tot de bevoegdheid behooren Van de commissie van herstel, dienen te wach ten tot de besluiten der commissie bekend zijn voor het geval Duitschland zijn verplichtingen op den vervaldag van 31 Mei niet is nagekomen. Indien de vergadering op een geschikten dag werd vastgesteld, zou Poincaré zeker deelne men aan het onderzoek van de betrekkingen tusschen het verdrag van Rapallo en de andere verdragen, mits dit het eenige onderwerp van beraadslaging uitmaakt. -Bm bo^rkarTToOT^emand^Zogst^IlIn^ ft 4b, maar een hond zal aan een afgekloven ■**rerr» de voorkeur geven. zou er vrede over mij gekomen zijn storm zou overgewaaid zijn." Heriot was nauwelijks verbaasd bij het hooren van Jeanie's naam. lederen dag wierp een niyuw licht over het ware karakter van die verbazingwekkende vrouw, die hij begonnen was te bestudeeren,» zoonb Iemand dit met een kostbaar boekdeel zou doen, dat onopgemerkt opA de boekenplank gestaan had of daar pas ontdekt was. „Kom mee haar bezoeken,” drong hij aan. „Kom vanmiddag met mij mee. Het zal je goed doen daarbuiten. Dan en de verbetering In de gezondheid1 van mijn kinderen zal Je ziel in verrukking brengen." ,Jk zaj misschien morgen wel sens komen. Ik weet niet zeker, of ik hedenavond weg kan." Baar hij zijn ziel wat ontlast had, vertrok Ferguson, een weinig getroost. Ware vriendschap is een beschermende boom en weigert zijn diemt niet, zelfs wanneer de moed weg is en het nart moede is van de eigen fouten. Juist dan is zl|n schaduw bekoorlijk en wordt met dank aangenomen. Nauwelijks was Ferguson weg of hij werd da delijk aan de telefoon geroepen uit Riversea. Hij herkende de stem van Geoffrey Ferrars. „Zou ik u vandaag nog kunnen spreken, Mr. Heriot?" vroeg hij. „Dat hangt ervan af," antwoordde Heriot te- UTT BEZET DUITSCHLAND. Berlijn, 27 April (W. B.) De Rijnacho Centrum-party heeft gisteren te Köningswintsr, een motie aangenomen, waarin de aandacht va» de conferentie te Genua gevestigd wordt op da ondragelijke hoog» bezettlngvkosten vim Rijns land, die zwaar op de bevolking drukken en enorme sommen onttrekken aan de betaling dar kosten van herstel Rijnland zou echter nooit een vermindering van de bezettingskoeten kuns nen knopen tan koste van een loemaken van htrf politieke verband met het Rijk. De ervaringen van het laatste Jaar hadden doen zien dat do economische bloei vnn het Rijnland onnfschek» delijk verbonden is met het deel uitmalen va» het Duitsche Rijk. De economische achteruit» gang van het SnorgeWed Het in dit opzicht gee» twijfel over. BerlQn, 27 April (W. B.) Volrem «e» bericht aan de Berk Ztg. uit Wiesbaden heeft do bezettingsoverheid aldaar met ingang 15 April 8 pct. van alle hotelruimte in beslag genomen. Do kamers zijn zonder opgave vnn redenen in beslag genomen en daarbij zijn do beate kamers uitgezócht. Don hotelhouders ia op etraf verboden ovw do kamers te beschik* ken, ook wanneer deze niet bezet zijn. K^enlgawinter27 April (W. BkJ D» centrumspartlj, de soefard-demoemtheha party, do Duitsche volkspartij, de Duitoch-na* ♦tonale'party on do Dtritsch-democratischo pam tij hebben heden in een gemeemchappeHfke ver* gedring een motie aangenomen, waarbij met do maas*» klem wordt geprotesteerd tegen een newtrrfiaoMtog afscheiding van het Rijnland, Fransch officier In Duitschland vermoord. Berlijn, 27 April. (W.-B.). Te Hoechal aan de Main b een Pransch offlder bij sentwta» in een herborg vermoord. Tengevolge va» <ba« gebeurtenis rijn alle danspartijen tot nader order verboden. sezet, het eigenljj soen in aanmerking t t ADVERTENTIEPRIJS! lilt Gouda en omstreken (behooroBde tot <te» basorgtrteg)i 1—fi regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiteÓ Gouda en den bezorgkringt 1—A regels f 1.55. elke regel meer 0.8& Advertentiën in het Zatanianurumer M bijslag op den prj.s. Llefdadigheids-advertantien de helft van dan prjja. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1-4 regels 2.06, elka regel meer /0J& Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden modedeolingen bfl eontroet tot neer gersrinsawr den pry» Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenkouM* van aotieda htafrhsn delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en mooten daags vóór de plaatatag aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde ven opname veneüerd te zijn. GUI IIMII! WMT ABOHNEMENTSPRIJS: per kwartX ƒ125, p<r wedt 17 «ml, mH Zond»„bi.j per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt franco per port per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen.worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 31, GOUDA; b(J onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend va» B-4 uur.j Administratie Tel Int 821 Bsdactie Tel 54*. tere einde: dan moeten wij langzaam die stap pen nasporen en den met spijkers bezaaiden weg teruggaan, dien wij gekomen zijn» Maar als Je mij belooft, vanavond of morgen naar Amersham te komen, zullen we het geheele raadsel van het leven eens uitpluizen. Mij is daaromtrent een nieuw licht opgegaan, Dan en ik geloof, dat dit het Licht K dat nooit zal verdwijnen. HOOFDSTUK XXVL Dmcan Heriot was verwonderd op Zaterdag- half elf een bezoek van Dan Ferguson «Wvangen in zijn bureau van The Interlude. l ^at brengt je naar Fleet Street in je srt» h’i VTOO’’jk en Ferguson L, “<7 over de veranderde uitdruk- op het gelaat van zijn ouden vriend, over ...w—~r. merkou^*^**** h°oPv°l* *n **jn geheele zpo eigenzinnig, dat wij voortgaan tot het bit- ïnoet man doen, indien hij het huis gaat, waar hij gewoon is Je te zooals ik gisteravond gedaan heb «neen I** deurplaat aanschouwt, gewijd aan het iZ*** .VQft «Wtumière. Wat ik wenschte te |U; Wanrom je zulke grappen uithaalt, wat ik gedaan heb, om aldus bAan- ««A schuldig gezicht mijn rijd niet mrt sdmrtssn Daa. maar hat b alha aoo haastig gegaan en ik was juist van plan Je dezen morgen ts schrijven en je te vragen bij ons in ons nieuwe huis te komen, om daar het einde der week door te brengen." „Ek zal nu minder de stad uitgaan," zeide Ferguson beteekenisvol. „Maar wat is dat nieu we huis, en waar zijn, indien de vraag niet te onbescheiden is, mevrouw Heriot en de kin deren „Zij zijn buiten Amersham in een huis, dat ik overgenomen heb van Godfrey Hale, op Bob Common. De kinderen zagen er buiten zoo bijzonder goed uit, dat ik hun nog maar een tijdje heb willen geven en hun moeder vindt het heerlijk, kan ik met dankbaarheid zeggen.” Ferguson, die uiterlijk niet onder den indruk scheen, merkte de nieuw» yeerkracht op in Heriot's stem; en de tegenstelling hiermede en de somberheid, die in zijn eigen leven ge komen was, deed hem deze nog scherper ge voelen. „Nu geloof ik niet, dat ik verdiend heb, aldus weggecijferd te worden. Ik geloof, dat ik Je de laatste vijf jaren dikwijls genoeg aangemoe- digd heb een buitenluis te nemen, Duncan en ik heb geen dank voor mijn moeite gekregen „Je hebt gelijk, Dande meesten van ons zijn Versailles met waarin wordt t aan zijn - 4-- van her- illieerde mogendheden hiermede in loos Aangezien de meeste geallieerden voor- en maatregelen voorstelt zooals en finandeele verbodsbepalingen of andere maatregelen naar keuze van de ver schillende mogendheden. Ondertusschen zijn uplgens hetzelfde Pran sche persagentschap de departementale raden van geheel Frankrijk hun zittingen begonnen en hebben zij moties aan Poincaré gezonden, waarin zij hun vertrouwen uitspreken in de regeering, dite eerbied elscht voor de gesloten tractaten, de heilige zaak van het gewonde Frankrijt verde digt, oprecht strevend naar den vrede, maar krachtig steunend op zijn goed recht. Tot dusver heeft Poincaré adressen ontvan gen van de, raden van vier-en-twintig departe menten. In geen enkele van de vergaderingen is iets voorgevallen, dat uit een oogpunt van bui- tenlandsche politiek een wanklank zou zijn. Berlijn, 87 April. (M. T. A. Drn«lloa<). Maandag aj. (1 Mei) wor' n de openbare zit tingen te Genua hervat, in de eerste plaats die van de eerste politieke commissie, waar het ont werp van Lloyd George aan de aide komt be treffende het verdrag ter voorkoming van aan vallen tusschen de staten onderling. De Italiaansche minister-president Facta zal daarna naar Rome vertrekken voor de herope ning van het parlement, maar hij zal spoedig terugkeeren, daar tegen 6 Mei een volledige zitting van'de politieke commissie is ultgeschre- vcn. de geallieerden willen ze alleen verminderen. De geallieerden bieden een moratorium aan van vijf of zeven janr; de Russen willen ar een, dat drie- of viermaal zoo lang is. De geallieerden vragen teruggave vnn de door de Sovjet-regee- ring genationaliseerde eigendommen, of, bij ge breke daarvan, vergoeding. De Sovjets willen de goederen wel aan de vroegere eigenaars af staan, maar alleen wanneer ze hoogste bieders zijn op hun eigen goed. Met die gegevens pro beert men tot een definitieve regeling te komen. Een voorbeeld van de Russische wijze van onderhandelen wordt aangehaald in dé Daily Telegraph. De correspondent van dat blad ver neemt, dat de Russen de bankdeposito’s van het oude Russische rijk, die zich thans in ver schillende hoofdsteden van Europa bevinden, hebben opgeëischt en eveneens verlangd heb ben, dat hun de gebouwen, die vroeger als Rus sische gezantschappen dienst deden, worden overgedragen. Men heeft daarop verklaart, dat de Russische regeering heeft geweigerd de ge bouwen der vreemde gezantschappen in Petro grad terug te geven en eveneens de particu liere huizen in Russische steden, die aan vreem delingen toebehoorden. Het naïeve antwoord der Sovjets daarop- luidde, dat de andere Buropee- sche landen den particulieren eigendom op hun gebied dienen terfag te geven. Maar de Sovjets erkennen geen particulieren eigendom en zijn dus niet tot hetzelfde verplicht Het te onmoge lijk, schrijft de correspondent, om met dergelijke menschen te redenreren. De zaak bljjft dus voor het oogenblik, zooals se is. Frankrijk en Engeland. te B e r 1 ij n, 2 7 A p r i I. (N. T. A. Draadloos). Volgens Parijsche kranten te te Genua een ontspanning ingetreden tengevolge van aan merkelijke concessies door Frankrijk en Enge land Frankrijk vereenigde zich ermee bespre kingen te houden met Lloyd Georgs en ds ver tegenwoordigers van Ttalië, Japan, België, Polen en de Kleine Entente, terwijl Engeland Frank- rijks wensch vervulde ook de kleine Entente erbij te halen. De Duitsche rijksdag. Berlijn, 27 April (W. B.) Het senioren* convent van den Rijksdag is tegen 20 April a* 's middags twaalf uur bijeengeroepen om een besluit te nemen inzake den datum, waarop de Rijksdag weer zal bijeenkomen. Naar verluidt, zal op deze zitting van het seniorenconvent de vraag worden overwogen, of het in verband mBt den algemeenen politieken toestand niet raadk- zaam zou zi|n het bijeenkomen ven den Rijksdag uit te stellen tot na den terugkeer van do Duit sche delegatj^ uit Genua. Braun over de Rijnlarwbche kwestie. Berlijn,27 April (W. B.) Aan ëen feest maal, dat de Berlijnsche znngersbonden aanbo den aan d>e Keulsche mannentangvereeniging, heeft de Pruisische minister-president Braun een rede gehouden, waarin hij o. a. zeide, dat de Berlijners, die het lijden van Rijnland kennen, wdk leed de Rijnlanders ook voor adderen mede droegen, weten hoe er geprobeerd wordt de blikken van de Rijnlanders naar het westen te trekken en van het Rijk af te wenden. Met trots en bewondering hadden echter «Hen vastgesteld, is behandeld en waar de Franschen wat hui- dat de Rijnlanders nooit geweifeld hebben in verig voor zijn. De Russen wenschen, dat hun hun Duitsch-gezindheH en dat zij door echt oorlogsschaden hun worden kwijtgescholden; Duitsche volharding zijn bezieUL OVERZICHT. Be blzondere correspondent van de Vorwarts te Genua, die nog van zijn Parijschen tijd de late betrekkingen, speciaal met de Franschen ftderhoudt, geeft, naar de Berlijnsche corres pondent zijn blad heden telefoneert, het Volgende overzicht van de gebeurtenissen van gisteren De gisteravond aan de Engelsche en Ameri- kaansche pers door de Engelsche delegatie over handigde verklaringen hebben hier te Genua levendig opzien gewekt. Men ziet in deze for- muleering, volgens welke de uitvoering van het gerdrag van Versailles een zaak is, die geheel natuurlijk alle geallieerden interesseert, het Sterkste antwoord op de hoogdravende bewe ring van Poincaré over een eventueel zelfstan dig optreden van Frankrijk. De beteekenis der Hiklaring wordt nog verhoogd, doordat volgens Ben van Barthou zelf afkomstige verklaring de kaak er iets anders en onschuldiger uitziet. Zoo- pls het gisteren werd voorgesteld, had Lloyd George met Barthou over de kwestie van de b^eenroeping van een conferentie van den Óp persten Raad gesproken, waarbij de leider der rrareche delegatie verklaard had, dat hij den Mtwch van Lloyd George aan Poincaré zou oteibrengen, doch zich tot deze rol van brie- Smbesteller moest beperken en zelf geen oor- Ifeel in deze wenschte te geven. De Engelsche ïwklaring, die in den vorm van een commu- tiqué verspreid werd, wekte daarentegen juist bij de Fransche journalisten de grootste ver- wendering, omdat daardoor twee belangrijke ponten van bespreking op den voorgrond wor den gesteld. Ten eerste had Barthou slechts van ten wensch van Lloyd Genrge gesproken, ter wijl het Engelsche communiqué er duidelijk op wijst, dat het hier om een feit gaat, waarover T men het reeds eens is geworden. Ten tweede in de voorstelling van Barthou slechts van een vergadering van den Óppersten Raad van Versailles gesproken, terwfH het Engelsche com muniqué van de „onderteekenaars van Versail les" spreekt Terloops zij opqemerkt, dat een oppervlakkige interpretatie van den tekst van het Engelsche communiqué peen andere betee kenis toelaat dan dat ook Duitschland, dat In elk geval toch ook onderteekenaar van het ver- dng n Versailles is, aan deze vergadering! ■ow moeten deelnemen. Men kan echter thans reeds met zekerheid Wffgen, dat dit niet de bedoeling van Lloyd George was, want hij heeft uitdrukkelijk gespro ken van de onderteekenaars, met uitzondering tan de vroegere vifandeHIke mogendheden. De •anwezigehid van Duitschland op een dergelijke conferentie, die met het bepaalde komt om over Poincaré te spreke tegenwoordigen tijd ondenkbaar. T,'.. prefatie, die juist Fransche krinq^r. Hiring van Lloyd George en speciaal van ■^drukking „onderteekenaars” geven, is niet tóider interessant. Men ziet daarin den duide- ïjken wensch om Amerika het deelnemen aan te conferantie- niet alleen mopelijk te maken, taaar zelfs deze deelneming e bewerken. Lloyd George wil van'de aanwezigheid der regeerings- ■ooWen te Genua gebruik maken om de rede Hn Poincaré te bespreken en daarbij het ge- oeele schadevergoedingsprobleem en het recht tot het uitvoeren van sancties aan de orde te Verduister log. Brsafsu,27 April. (V. B.l Op hot fo»o derenstation werd ontdekt, dat vele vrachtbriea ven verduisterd rijn, wat met goederenterrveenw ding aldaar samenhangt. De hoofdschuldige te een ambtenaar, die de vrachtbrieven verdutetora de en deae ean anderen tegen betaling afga^ aan wie dim op vertoon der vrachtbrieven d» goederen werden afgegeven. Gnleril Ingestort. Chur, 27 April (B. T. A.). Bij Kloste» (Graubünden) is een galerij, gebouwd door «mm electriache centrale, over een lengte van 10 meter ingeatort, waardoor 8 k 12 arbeidera zij» bedolven, Volgens de ingenieurs zal er ten miiw ste 24 uur voor noodig rijn om hen te bevrijde^ De refo van Tunis, 27 April (Have,). MiDenmd te hier aangekomen, luide tn. gejuicht door Frans «dien, Europeanen en inboorlingen. De bey heeft hem hartelijk op rijn paleis ontvangen."Hy sprak zijn diepe vreugde uit over het bezoek ven Mils lerand, hetgeen, zeide hij, voor hem het groots «te bewijs was van de vriendschap van Franks rijk. De bey zeide, dat hij er trotach op waa; dal de Tunesische troepen met de Pransche hebhe» gestreden voor de aaak der beschaving, wam* door op een schitterende wijze de onwankelbare trouw van Tunis wordt aangetoond en de regre „Goed hoor!" antwoordde Heriot en terwijl hij den ontvanger neer legde, trachtte hij zich' vlug door het nog wachtende fWark heen t« slaan. Hij wm wat achter met zijn werk, want huis houdelijke moeilijkheden en zorgen, vooral wanneer1^ vrij erg drukken, brengen iemands zaken in wanorde. Maar er «ou weer een nieu we week komen en hü voelde zich sterk en ge noeg bij machte orafal het achterfhillige in t» halen en uit den te ruimen. Zijn geschiktheW tot werken was buitenge woon groot en Wijn macht om rijn gedachte» fl bij iets te hapatan zoodanig, dat hij wonderen kon verrichten in den tijd, dat anderen eens voudlq dia bergen werk met misnoegen «ouden rug. „H«t fa» e«n korte dag en ik hoop, dat ik beschouwen. «- l-- - W) We|<) woooL b M ,„^.„4, 1 wwlwd. hij m bnwt «n 0n« hij no, hiw door d. RTOOW poort.n «on Boralny, Spul m I Tl- I C- G«>itr^r, Um r«l«rwoixl opwoebno komon, Endion het d. moril. «„rd ta. Ut «m rijn kontoor, kwem km .O, het I. de m-dt. word. .1. n dm tt|d M j, ««non nm hem mm OM, heeft. Ik heb hier feu jroourh te doen. Mijn I oom ia naar Amerika maan m b—tl mil hier 1 «laten, om m Inrit ot aan molm «I d.1 «WW® wnlaU 15. r onder op- TH. VAN 54. 1689 20 standers rijn van de faijeenroeping te Genua van een bijeenkomst van de onderteekenaars van het tractaat van Versailles, wordt voorge steld zulk een vergadering komende weak t* houden. Men acht dit wenschelijk met het oog op Poincaré's vermelding te Bar-le-Duc van een mogelijke individueele actie van Frankrijk tegen Duitschland na 31 Mei. Welke maatregelen Frankrijk bedoelt, is nog niet bekend, maar men begrijpt dat het een zaak is, die alle ondertee- kennars van het tra«‘aat van V-nuailles aan gaat. Het Fransche denkbeeld wn«?, naar ge zegd is, geweest de kwestie naar den gezanten- raad te Parijs te Verwijzen. Daar nu echter bij kans alle onderteekenaars van het vredestrac- taat te Genua vertegenwoordigd zijn, vindt vindt men het een betere methode, dezen bij een te roepen om te beraadslagen over den toestand, waarop Poincaré’s rede betrekking had. etwijfeld de meesten oegeren stadgenoot, thans muziekleer- ’iano-Solist gehoord aak gesteld de ver- »emd Piano-Concert ng en had daarin veelzijdige klavier- /en. Zoowel van den Strijkorkest, eischt 'oor een vereeniging t dilettanten, is het t op zich te nemen, de meeste werken t een optimistische geheele uitvoering uden, moet men zich If kunnen verdiepen ets zal haperen. On en bij zeer gerouti- ogelpk is, en dat de srd, is bewys, dat er estudeerd moet zjjn. jr niet, en de uitvoe- latuurlijk allereerst vertolking nog heel veel ongelijkheden dit, gemaakt voor t z y n opvatting oet door de orkest- op de aanwijzingen gelet; dat alles in den heer Jager een e heer van Zutphen i zyn taak, en de maken is deze, dat den was. ekwame pianist het jsch Concert, verder ravotte en eindelijk bekend Rondo in oncert met Corelli’s ïstueus werk, dat Idadige rust, die dit gejaagden en zorg- De totaalindruk van jld gunstig genoemd komt voor zyn hier- Januner, dat in het I onzuiver speelden; rale boeide zeer, de :laas blijkbaar met n-reine” snaren te ster fungeerde de Muziekschool van i als Cello-Solist de jk, in onze concert- reden een bekende, enspel Xusschen de e en 2e violen stip- »n aan. Corelli’s werk, had lozen een Concerto van diens leerlin- en vooral in het rk toch niet in de n Corelli; goed ge- deze beide werken ima te hebben ge stellen. Daar de Amerikanen aanspraak hebben gemaakt op een deel der bezettingskosten, zou den zij aan een dergelijke vergadering moeten deelnemen. Men gelooft niet, dat Poincaré zich tegen het besluit van de meerderheid der geal lieerden zal kunnen verzetten. De uiteenzettin gen moeten toch eens komen, en wel nog vóór 31 Mei. Men acht het echter zeer waarschijn lijk, dat voor deze intergeallieerde conference een andere plaats van bijeenkomst dan Genua zal worden voorgesteld, daar Lloyd George er op blijft staan, in Genua de schadevergoe- dingskwestie niet te behandelen en bovendien de aanwezigheid der Duhscheis te Genua een gevaar zou schijnen. In strijd met de beweringen van sommige buitenlandsche bladen, aldus meldt Havas, heeft de zinspeling in de rede van Poincaré op maat regelen, die misschien door de Fransche regee ring zullen worden genomen in geval Duitsch land niet aan zijn verplichtingen voldoet, niet betrekking op de mogelijkheid van een afzon derlijke actie zooals de bezetting van Frankfort, die plaats had op grond van de algemeene be ginselen van het internationale recht. De maat regelen, die in het onderhavige geval zouden kunnen worden toegepasl zijn omschreven in de artikelen. 17 en 18 van het tweede bijvoegsel, hoofdstuk 8 van het verdrag van Versa’1’— betrekking tot schadeloosstelling, waari bepaald, dat, wanneer Duitschland niet verplichtingen voldoet, de commissie i stel alle geal" kennis stelt economische

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1