ecus J V- kïimei ilntttlijppiHin Nijviiiied b l»wp voor leerlingen van nreak en Ncrmaalscholen. Werkmanskleeding Firma H. W, STEIN -I ROTTERDAM 6 IK" Adverteeren doet Verkoopen. SPIEGELS EN- LIJSTEN i I I1erste' II Kleedingmagazijn „LONDON /Roeren-, Jongeheerén- en Kinderkleeding a^rgelyk Ie NIEUWS bergambacht KERK a. d. U., „LONDON” GEWELDIGE GEFORCEERDE UIT VERKOOP Hi I I inimim 2 Het Verloren ♦M SSEKOP.” ring SIGAREH8ELA5TIHG. Kle^dingmhgazijn Jr t •I» i I 2LÈ .7 f 40.-, 45.-, 48.-, FEUILLE* enz. 9m L. A. EDELMAN Lange Groenendaal 39 n >.14917 Bezoek! het Sohoenmagazifn BOHTROLE-BOEK S I BANKETBAKKER ▼.«I.Takstraa* 10 - KlpafrtmiAl Telet—a »0»1 - Talof n BB8O in Hel Deparlemoit Coufla. wit Inlittaia Jhr- InOLLERUS int Bloc ncndnal. Uit o» Parli JE ADRES voor Spiegels Schilderijen, Porftfet- lijsten en fluweeltefcsten Is MJ C. KLARENBEEK. «MIJNHARDTJ-. Thalia Theater*. HAAR .PROEFTIJD |AMESy HEEREN- ei KINDERSCH8ENEN EN DEGELIJK P. C. SMITS, Wlfdatraat 18. Onze Nieuwe Prijzen. Goedkoop en toch Goed. APOLi.n Binscoop. DE 6ÏNUEMAN APACHE aeroemdl «Iramn insecten, in de hoofdrol: WALLACE RIED. WEGENS VERKOOP VAN ONS WELBEKEND HUIS HOOGSTRAAT hoek Hoofdsteea ROTTERDAM. 52.—. 58.\ /64.—68.-, 72.-, 75 -, 80.-, 90.- -ft-i-NU-- CT t 23.50, 25.-, 26.70, 29.80, 31.00, 33.70, 35.30, 38.40,40.20, 44.30, 48.20 f 30.-,32.50,35.-, 37.50,40.-, 45.-,48.-,54.-,56.-,60.-,65.-,70- -NU«--- f 16.20,17.30,18.40,19%0,21.20,22.80,24.60,27.30; 28.40,30.60,33.80,35.90 16:>7 8 Schoenen, Dame* 5 X e 1601 36» 1MB 40 Kte vriend te zijn. DE DIRECTIE. ‘I r 1 4 door DAVID LX Al Uit het Engelscb J. P. WESSELINK-Ï 84 ABONNEMENTS per kwartaal ƒ2.90, Franco par port P« Abonnementen wo M <mze agenten en Onze bureaux *tf .Redactie Tel 544. y II SOLIEI J-De eenitre manier, 'om eei Wedtarom ontvangen 80 1698 Nieuwe modellen Ir Dames- en Klnderhoeden BELEEFD AANBEVELEND Ruime aoi iTc bovragou Zuidkudc 107, Mddinxvevu. Heeren-CostUUms (Eng. tweeds, donker en lichte tinten) 9.90.12.50.16.50,22.50.27.50,37-enz. Blauwe Costuums (Kaïng^ren - Laken Satin Cheviot) 14.50, 21-, 27.50, 37.50, 55.- eni. Kinder-Costuums ^Matrozen en SportpakjOH) 3.93, 7.50, 12 50, 15-, 19.- en Heeren, Boxcalf, prima kwaliteit 6.90. Ate*w» la BOTTERDAM vraact naar een aOM vw WEBKMAHHKLEEDniCI, <88 Mart m.a altu< maar Ma raak asemen i j. MIKX. Hoogstr. 156 ROTTERDAM 8UF Ook alloo op ’t gehled no so l lede Ukklitd log 1667 40 Hij den Uitgever C. A. VAN j IJK tp Bodegraven is ver benen i i èpjihiMiiiiii liiliiiMI 1 blfldz. 80 post ingon. half men 3.25. Franco ngst van lo. 60222) Ruime keuze Chocolade en Bonbons Ie kwaliteit Koekjes on Gebakjes op 3 Mol I8?2,'savonds ta 8 uur in th groot?, zul vin ,Bo Réunln", MPBKltHMi 1707 OMH.HHLRi*: Swmu|ii| fsi? h Ciiibiii HEI BESTUUR. dit niet het wonderba ■JJreheurd is, Mr. Heriot "tT01 ‘n wat ik veronders i “®r den geheeleni bot [7/ a,,es overPélatenv I teIe^oon gezegd hel relöoven. Maar hij is I ,Igt alleS °P “Uj 1 nU 8®*®^®^®“ t U M in je steekt jongen .’an «"'eindig grooter be I l *erkelijke juistheid v geiooi, dat berg -^•««eys gelaat kleurde terlangeo. Deze woord, gevolg van de vel ïoo verschillend roonritxichtm te Wijzagin De n hmNienii en Coal; Niet zonder verzet is de leldswet-Aalberse op de ag heer Schaper was de leider i welk aan slapheid niets te Hu voorstel om de wijziging x’ór de zomervacantie te be kruien rationeel. Het ontwerj Mandeling gereed en een o terhavige, ingegevan door c men met de nieuwe Arbeidsw uiteraard urgent; een uitsl den kan slechts het nadfee!, grijpen ontstaan, verergeren protest ven een geharnast der socialisten en revoluti iprake. De heer Schaper, de „«waartegen maakte, wijdde’t tinnen aan, waarbij het een: „dat de natie op het punt sta ien er de sociale wetgei dus ook over dit voorstel”, f tief, daarin ernst niet kan be de groote verkiezingsstrijd C wetje zal loopen, hetwelk all karakter van een coalitiewet des heeren Schaper was nó| -ming vragen over het voors Meer niet. Men moest hieib d® indruk komen, dat het hii Y een plichtmatige vriendelijkh deel der «beidersklasse, da Achtig eigenbelang dan door geleid wordt. Met 49 stemnien tegen 2 Aaberse de agenda geb Mers waren de heele en hal •h twee linksche eenlingen^ As. Dinsdag k^mt het ontwerp, waarop reeds een si neengedaald, in behandelinj Mr. Troelstra heeft de Re? fcerd over haar houding na d de Eerste Kamer een b Grondwetsherzien ing. Het antwoord der regeerin Torwachten was slap. De T kr Ruys de BeerenbroucJj te Kamer was zwak en slap gew geweest, dat de rec^eri'r”’ •“riner van vijftig heeft geb' TegeÜ ontbinding der Eer. premier eenige argumenten t «1 indruk gaven, dat het w Mnoemd werd. Ontbinding zi der bij den Senaat aanhangij letten ketgeen steeds het jeval geen enkele ramp zou reeds 23 Mei zal de can< nieuwe Tweede Kamer p mtyrnnent, dat niemïnd zal i ■^mogelijkheid om de Eers- fedau De Minister, die eers "h de gelegenheid stelde st Botersloot 183 a Rotterdam. 40 [ZENUW-iablettenJ irfto 5 Dit blad verse Tuit ïrjjgig it April ta. Donlirlig 4 Kil Als Hooldunmmpr: Cossedle Dramatlque In 5 neten, h dl Hoofdrol: Miss Horma Talnidfo. Bijna iedere vrouw weet, hoe zij haar man moet beminnen, nar er zjjn er mear weinigen, die door on door goed welanhoe zich bjj hun man bemind kunnen maken. 80 1695 Dit wil NORMA U heren. T< n sohltierendo gelegenheid voor pas getrouwde vrouwtje». Kinderjasjös, tegen elk aannemelijk bod. Let op ons vanouds welbekend adres: Hoogstraat 234, hoek Hoofclsteog, Rotterdam. OW Profiteert van deze nooit meer voorkomende gelegenheid. 1889 400 Zij, die in onze nieuw geopende Magazijnen kochtejfr of onze etalage» bezichtigden, g ALLBN spreken v»n ons algemeen deviea: Doet nog uw voordeel en be stelt aan hot Sigaren Verzend huis Turfmarkt 5450. R. VEERMAN, Gouda. Franco huis. 100 fijne sigaren 4.50. 200 8.25. 100 fijne sigaren 5.50, 200 10.25- 100 zeer fijne 6.25. 200. F1L75. 100 extra fijne 7.50, 200. 14.25. V» hoog fijne 8.50, 200, 10.25. 100 Aller fijnste 10,-50, 200 20.25. Van ieder aangeboden merk 100 stuks, dus 000 tezamen voor f 40.—. 20 per post na ont- i postwissel of giro f3.25. nVil men in Aén oogopslag veten wat een partij knas op- srengt, men koopt- dit on misbare boek. bevattende vim 2i duizend berekenin- |en. 1709 18 Mnif Vryiiti) 28 Aorll l m. Dondsrtsg 4 Mei h «fMt'iehls.progrnnirnft iet buitengewoon Sensalioneele filmwerk |0 6194 Explicatie LOUIN AM BRIOLA. ».B. V»lf 5 Mil zil it Ipolïo Blosroon gtdnrnnde li Zomimaiodeg GE8L0- ?EH z(|i ZIJN WIJ GENOODZAAKT ONZEN GROOTEN VOORRAAD bestaande uitblauwe en zwarte Serge-, Diagonaal-, Laken-, Drapé-, Satijn- en Cheviot-Oosluums, Fantasie-CostuunM in alle dessins, gemaakt van prima Fransche en Eneelsche stoffen, bewerkt met paardenhaar eli gevoerd met prima zijde, voor de helft der werkelijlye waarde op te ruimen. AVIS!) Daar de verkoop van ons huis ons plotseling overviel, terwijl wij onze groote inkoopen en voorraden zooals onze 40-jarig bestaande zaak gewoon was te doen, reeds in huis hadden, kant een ieder begrijpen, dat er NU bij ons, oqk omdat de termjjn van ontruiming zoo kort is, wij thans moéten verkoopen. Daarom is het van U van het het grootste belpng om van deze buitengewone gelegenheid te profiteeren. Om een kort overzicht te geven van de alles orertfeifende lage prijzen, laten wij hier denige volgen: Blauw» en Zwarte DIAGONAAL-, SERGE,, LAKEN-COSTUUMS, qeketet hébbende FANTASIE-COSTUUMS, in alle dessins, bewerkt met paardenhaar, prima Engelache en Fransche Stoffen, GEKOST HEBBENDE: 'ML Groote partij Jongeheerên-Costuums vanaf f 3.50. Partij Kinder-Costuums vanaf f 2.80 Pantalons in alle mo dellen, moderne atreepen vanaf f 3^=^. Reuzensorteering Ulsters, DemmaiSónsTPaletots, Jongeheeren-Ulsters en daar, alles geslist weg moet, f r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3