Het Verloren Tehuis. ^ÏEÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 61* Jaargang a. d. U., OUDERKERK a. d. D., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enj, t FEUH FTON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enj, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. Maandag f IKel 1922. J /oor dit A Ingezonden Mededeelingén. I 20 de adnspraken w baar, dat de speciale uü klassegenooten willen tne maar is het tevens wd die toch ook zijn schep* sginselspeech van dfl*l •oote ellende te stort* W woordelijk in dezen P*1 te sturen, vooral wat® einde nog lang niet dw* ingediend, is een uiting* t onverantw'oordelykne>® Uit het Engelsch door J. P. WBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID LïALL. I ig beeld, maar de gema e ook maar eenige lenig schrille .beeld, hoe het i Gouda gesteld is, zooals het heeft geschilderd, mo ilykheid doen zien, dat en maar weer de schulden en dat steeds en opnieuw worden aangezet om de ;e krijgen, die noodig is i hans. omen juist, dat B. en W. sid niet op zich wenschei leentel asten doenlijk, het kan niet hIk uda niet nog sneller in M nvraagstuk heeft weder b er zitting in beslag genomt van de verminderde uitke voor den -arbeid bij de wa t een zeer uitvoerige disa betoogen dat van een steg geen gezin kan leven en d 18.voor zwaren arbeid t wordt vereischt. Van roa ■evolutionaire zyde heeftn rden, waarby het gevoela ijkerwys meesprak, gewei verkloozen, op de verworii lie de slachtoffers zijn, t dwaasheid zyn te ontken ie gezinnen niet hoog stij van de ellende, die zich taart, maar die niet voor ie al worden de uiterlyke t ig duidelijker merkbaar. 1 rag of de gemeente, die sii bezig is om de belastin; waardoor velen in werkt gekomen, mag doorgaan leggen op haar slachtoff jok lijden, eenige verlieM tisch is het niet anders len druk van den eenen dere, van den eenen, die joenljjke armoede, tegem e voor wie de groote t) »m «til, niet ontmoedigd integer** en opgebeurd door de grootsch- idMal voor hem. i --1 het glinsterend oog zag, dat OBC3H die het.levJM irect kan worden gemjM Want gaf daarvoor go®] d geen nieuwe uitga*®8’ t meer te betalen *0°- iet op en geen ander* (iOlDSIHE COIRAX ■-Genot is zich geven aan een onpersoonlijk *1, te dóórleven de hooge stemmingen van denken en voelen in srbnonh**’4. CORNELIE HUYGENS. noodigste lessen de lei lederen dag schoon te vegen. Vergankelijk zijn de verdrietelijkheden van het kind; zijn liefde en zijn hoop zijn onbe~ grensd. Voor hem is de nieuwe dag de eenige dag. lederen keer weer voelde Heriot in die vreem de veelbeteekenende periode van zijn leven, dat hij zich ervoor boog. Met Jeanie bewandelde hij nog een moeilijken weg; ofschoon zij zacht en bedaard was en dit nieuwe gezegende tijdperk in haar leven op prijs stelde, bleef zij toch op een afstand. Haar deur was s avonds nog altijd gesloten, wan neer zij naast de kinderen slapen ging en zij geleek meer op een vrouw, die erop gesteld is een haar toebedeelde taak te volbrengen dan op een, welke die met volle levensvreugde aan vaarden wil. Maar Heriot was niet zonder hoop. lederen dag scheen hij zijn doel iets dichter bij te ko men, en het was nu een der voornaamste doel einden van zijn leven geworden, opnieuw de lief de aan te wakkeren, die eens als eeh vurige vlam in het hart zijner vrouw gebrand had. Zij waren veel buitenshuis in deze prachtige zomerdagenhij had een ruwe veranda weten te verkrijgen achter aan het huis, die als zo merprieel dienst deed, waar zij kon zitten schrij ven en naaien in haar vrije uren en haar oogen kon laten weiden over het uitgestrekte dal in de diepte. Hij vond haar daar, toen hij lang» het huis schreed en h<*t was een teeken hunner nieuwe verstandhouding, dat ofschoon zij ophield, zij haar werk niet trachtte te bedekken of weg te nemen. Zij leunde achterover In haar stoel en verwc'komde hem glimlachend. ADVERTENTIEPRIJS! Uft Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkringlt 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den barorgkringi 1—5 regels f 1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiün in het Zaterdagnummor 80 94 bilslag op den prijs. Liefdadighelds-advertentiën do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regain ƒ1.05, elke regel meer ƒ050. Op d» voorpagina 60 hooger. Gewone advertentie» en ingezonden mededeellngen bfj contract tot «eer geredueaer. den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soüede boekhan* delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux *|jn dagelyks geopend van 9—5 uur.; Administratie Tel. Int; 821 Redactie TeL 545. ag worden verwacht dri’ d de toestand is, die otgelegd, «pggegraat 4 >t van hun standpunt te I quasi-arbeidersvrientwSj ran uiterlijk vertoon f k de arbeiders zelven» j a brengen en naar d®8 erhand, did terstond na» -tie de zaal verliet om erwanten, die buiten demo eling te doen van de aann wyst welk een propagM gevoerd. De zang der tot in de raadszaal door wegtrekken naar „Ons B i „zege”, die nog slecht»' ïtaat, moest worden een brief gezonden, waarin hij dezen vraagt hem in kennis te stellen van de redenen, waarom de Russen niet zijn uitgenoodlgd om deel te nemen aan de zittingen van de eerste commissie en de politieke sub-commissie, alsmede van den da tum waarop deze commissies zullen worden bij eengeroepen. Tot zijn grooten spijt moest hij bij deze gelegenheid opmerken, dat de Russi sche delegatie geen enkel nauwkeurig antwoord heeft ontvangen betreffende het bedrag der ere- dieten, die noodig zijn voor het herstel van Rus land, hetgeen bij de besprekingen door de Rus sen een prealabele voorwaarde is genoemd, die onafwijsbare conditie is voor de overeen komst, waarvan het ontwerp is uiteengezet in zijn brief van 20 April. Indien het uitblijyen-van een antwoord en de onderbreking door de con ferentie van haar werkzaamheden beteekent de intrekking door de uitnoodigende mogendheden van de aanvaarding van zijn brief van 20 April als grondslag voor onderhandeling en welks grondgedachten berusten op voorstellen der Russische experts, zal ook de Russische delega tie zelf niet meer gebonden zijn door den brief van 20 April en zal zij terugkomen op het amendement, vervat in het Russische memoran dum. Met het oog hierop deed hij de conferentie het Russische memorandum toekomen. Het herstel van Rusland. Genua, 29 April. (B. T. A.) De sub-com- missie voor de Russische zaken is vanochtend bijeengekomen. De vergadering duurde van elf uur tot half twee. De Russen waren nog steeds buitengesloten. Delacroix diende uit naam van de gisteren ingestelde redactiecommissie een •nZochte. revkdoozx ZMp, Waarin de Xuivcöte wondstcfRn verwedd rijn, fa T kyte voor beby'J <huidje.zfgt* de dokter. Daarom gebmik. ik SunlightSep 1725 85 i Jk weet, dat het kan,” antwoordde Heriot aarzelen. „Zij zijn wat buitengewoon t’WGrden in een gewone wereld. Indien wij te- Afgaan en het leven en den dienst van Chris- beschouwen, wat zien wij dan Dat Hij al- I Ban ^en verliezenden kant was dat Hij me- J?evOel koesterde jegens de mislukten, be- I medelijden met de dolenden. Dat maakt I de menschen zoo dierbaar, die in de diep- geweest zijn. Indien Zijn volgelingen hem I fln ZT' ^a've ^'er*n nastreven, dan is de hal- B strijd reeds gewonnen. Deze grondlijnen zal I bridL*4*0 Vo'ïen Mj je poging de geheele fa ff Zh te- herbouwen. Het zal meer dan I 800 het plan behoorlijk opge- I kh zW* ^et Xn' l?eruchtmakend helden- I j^errar> Heriot eJdT*' VOn BM*d ffewtdrift, d^du WiMlj^g cht wuarmee men teTS Ide allen uit het hoó£» vooyedragen wefcJ '<'<•1-1, dat technische niet meer bestaan (w Liszt (en hoel) vooraf •>n, (imponeerde die syn onstuimigheid?) .««leken ranschen ComJ tenool van Huch, lm.* n Jou d’Eau van igheid, die de vertolldn. Hu zijn ie t'ransche vuntdo it den rjkdom xiinerb^. »n wy Jan,, SpMn(|,^ maaier nok Dr. K vezen hoeft een goedekji' seizoen, ba*, u ==■=4=41 ioudschen Raat g der Mys weer terug. -.i^K i en de nood der Mijs is gisteren in d« een vrij langdurigej|JS kte heeft hy het i vertrek niet de aanmal ieft bezorgd, weer aanvuB >P de welwillendheid tu A op zyn nog niet geheel S lopen dat burgemeester mH logen verheugen in die knS i te staan aan het hoofd n 'ooral in den zeer zwaren ti doormaakt, een forsche le t. TELEGRAMMEN. DB CONFERENTIE TB GENUA. Pauselijke belangstelling. Rome, 29 A pri I. (B. T. A.) De paus heeft een brief geschreven aan den kardmaal-staats- secretarij, waarin hij de levendige belangstel ling uitspreékt, waarmee de Heilige Stoel de werkzaamheden van de conferentie volgt. De paus wewscht vurig, dat de conferentie succes Ml hebben voor het geluk van de wereld en den algemeenen vrede. Hij. voegt eraan toeMen zou niet zonder te beven kunnen denken aan de ramp, die het gevolg zou zijn van een misluk king der conferentie. I Ben brief van den paus. Rome, 29 April, (B. TrA.) In een brief aan kardinaal Gasparri uitte de paus zijn vol doening, wijl hij zag^-hoe de hindernissen te boven werden gekomen, die het succes van de conferentie te Genua scheneh te zullen belem meren. De volkeren verlangden ten zeerste, dat de gevaren voor nieuwe oorlogen zullen wor den vermeden en dat men streeft naar het eco nomisch 'herstel van Europa, wanneer de con ferentie dit resultaat bereikte, zou de mensch- heid haar erkentelijk zijnde vruchten ervan zouden gelijkelijk overwinnar” en overwonne nen te goede komen. De paus richtte tot de zóózeer beproefde be volking van Oost-Europa woorden van mede- doogen en en sprak zijn goede wenschen uit. Hij acht het onvermijdelijk, dat men overgaat tot haar normaal herstel, omdat het niet gegeven is te voorzien, wat de gevolgen kunnen zijn van de wanhoop van Rusland aan zijn uiterste gren zen. De paus doet een beroep op allen om zich offers te getroosten ten algemeenen welzijn en om mede te werken tot het, o, zoo noodige maat schappelijke herstel. Hij noodlgt de geloovigen uit te dezen einde te bidden en draagt aan het diplomatieke corps bij ’t Vaticaan op zijn denk beelden mede te deelen aan de regeeringen en volkeren. „Ik heb een extra karwei gehad vanmorgen. Waijr zijn de kinderen Ik meende ze een mi- I nuut geleden gehnord te hebben „Dat kan wel. Zij zijn naar het boschje ge- gaan. Het beekje daar is bijna zoo goed als dat van Upleys. O, Duncan, het is hier een heerlijk oord I Ik kan mij nooit genoeg erover verheu gen. Juist een kort tijdje geleden, terwijl ik daar zat, peinsde ik erover of ik wel dezelfde vrouw was I” He riot’s gelaat vertoonde een lichten blos. ,Jk ben dankbaar, dat ik je zoo hoor spreken. Ik heb Godfrey Hale vanmorgen ontmoet te Ludgate Hill. Hij is aan zijn nieuw werk bezig en hij wordt daardoor een ander man. Zijn twee pond verdienste per week zullen nu drie wor den, want zij ondervinden natuurlijk, dat hij zijn zaak verstaat en hij heeft mij verteld, dat zijn vrouw weer wat oude klanten terugkrijgt en zoo gelukkig is als een koningin. Dus hebben wij niemand benadeeld, meid; het is een eerlijke ruil geweest.” „Dat stemt mij blij. Maar wat is dat allemaal, Duncan? Je lijkt wel een oude vrouw, die aan het inkoopen is geweest met haar dichtge knoopte taschl” „Och maar wat Schotsche zalm. Het ging vandaag in de City zoo goedkoop weg. En wat vruchten voor morgen. Kijk die kersen eens voor drie stuivers het pond aan een kar, Jea nie I Doe ze in een vergiet en laat het koele bronwater erover stroonvm en zij «zijn geschikt om door ren koning gegeten te worden. Ik weet niet, wat je wel tegen mij zeggen zult, wanneer ik je vertel, dat het met onze rust gedaan is en dat vanavond de jonge Ferrars komt en morgen I Dan Ferguson.” ,Je bent een trein later dan *GWAonli|k op „Och Duncan, wat ben je toch voor een man! l Dx. FaunnoA dat kamt ar aiat an a— een man verlicht en de verwonderlijke manier, waarop de verantwoordelijkheid zelfs de slui merende mannelijkheid kan doen ontwaken. Geoffrey Ferrars zou misschien zoo jaren voortgeleefd hebben onder voogdijschap van zijn oom, zonder een stap voorwaarts gedaan te hebben, tot zijn geheele wezen gedood was en zijn vermogens verslapt zouden zijn. Ongetwijfeld zou hij nu fouten maken, daar hij alleen was ’met zulk een ontzettende taak voor zich, maar het zouden fouten zijn van een jeugdige persoonlijkheid fouten, die door rij per oordeel en wijzere hulpmiddelen weer ver beterd zouden kunnen worden. Het vooruitzicht was inderdaad schoon voor de ontwikkeling van die jonge, vurige ziel en weer stond Heriot als het ware blootshoofds in vereering voor de macht en de wijsheid van den Allerhoogste. Die op het meest geschikte oogenblik ingrijpt in de zaken der menschen. In den heerlijken zonneschijn van den vollenu midzomemamiddag beklom hij den heuvel naar de Common ep stak het voetpad over naar het nu welbekende hekje, waarover de klimrozen hingen. Toen zijn hand erop lag, kwam de schrille echo der kinderstemmen uit de verte hem tegen en een glimlach sloop over zijn ern stig gezicht. Hij vond het heerlijk te weten, dat, als zij hem in het gezicht kregen, dat het tee ken zou zijn voor vroolijk gelach, voor onstui mige kreten, voor omhelzende armen;! Zoo Heriot opnieuw zijn huiselijke vreugden geschapen en weer ontdekt had, evenzoo had den zijn kinderen een nieuwen vader gevonden. Er was niet te twijfelen aan hun welkom, geen terugkrabbelen, geen schaduw der grauwe de gen vai^H^er om hun gelukkige harten te deze kleinen, die ons zooveel „je pent eer. trom later Lm» jdi s«n na ds liefeliiksle. Zaterdag. Hei is half xiiL” Het Russische vraagstuk. Genua, 29 April. (B. T. A.) De sub-com missie voor Russische zaken is des middags bijeengekomen om art. 2 van het ontwerp eener overeenkomst met Rusland betreffende de oor logsschaden te onderzoeken. Barthou zette het Fransche standpunt in en verklaarde, dat de Frnnsche delegatie zeer verlangend is, dat de onderhandelingen slagen. De delegatie is bereH verzachtingen toe te staan, maar over deze zaak hebben in laatste instantie het parlement en de regeering en niet de delegatie zich uit te spre ken. Niettemin neemt de delegatie op zich de aanvaarding van een moratorium ten gunste van Rusland aan te bevelen. Lloyd George verklaar de toen, dat het contrölerecht van het parlement voor Engeland evenzeer van kracht is als voor Frankrijk: de Engelsche belangen ten aanzien van de oorlogsschulden zijn vijftien maal zoo hoog als die van Frankrijk. Lloyd George zeide vervolgens, dat de ver- nindering der oorlogsschulden steeds in de vroegere besprekingen was toegegeven. Schan- zer verklaarde het hiermee eens te zijn en voed de eraan toe, dat de Fransche en Britsche ge zichtspunten vereenigbaar waren. Burguraaf Ishii uitte een eendere meening. Lloyd George deed vervólgens aan de hand, dat de teksten zou,l^n worden verwezen naar een rechtsgeleerde 'ommissie, bestaande uit een Franschman, Br* Ischman, Italiaan, Belg en Japanner. De subcommissie voor Russische aangelegen heden zal pas Maandagochtend vergaderen. Het vertrek van Barthou zal niet voor Dins dag plaats hebben. Ben brief van Tsji'sjerln aan Facta. G e n u o, 29 April. (B. T. A.) TsjHsjerin heeft aan Facta, den voorzitter der conferentie, brief gezonden, waarin hij dezen vraagt hem De algemeene toestand, Berlijn, 29 April (N. T. A. Draadloos^ De algemeene toestand in Genua is nog steedg niet duidelijk. Het is zeker, dat Barthou naag Parijs gaat om instructies te halen. Hy heef! zijn reis uitgesteld, daar hij eerst de vaststelling van het definitieve memorandum aan de Russie sche delegatie wilde af wachten. In do kringen der conferentie neemt men aan, dat voor Woense dag gewichtige beslissingen niet zullen vallen ert in dien tusschentijd onderhandelingen zulle» worden gehouden met gesloten deuren. Belangstelling wekt de aankomst van de» Duitschen gezant in Zwitserland te Bern. Naar men verneemt, zal da rijksmipiater var» financiën Hermes van Würzburg niet rechte streek» naar Genua terugkeeren, maar vooraf naar Berlijn gaan. Volgens do Chicago Tribune heeft Poincare door de Fransche delegatie te Genua aan Lloyd George een korte persoonlijke nota laten over handigen met de verklaring, dat hij verbaasd e» geërgerd was, omdat de Britsche minister-presi dent de te Boulogne plechtig gegeven belofte» verbrak en de schadelooastellingskWestis ts Genua wilde laten bespreken. Barthou en Poincaré. Parijs, 20 April. (Havas). De getuchte» over verschil van meening tussdhen Pohxcnró en Barthou zijn heelemaal onjuist. De eensge zindheid tusschen hen is nooit verbroken. Nog zeer onlangs heeft Poincaré telegrafisch aan Barthou zijn volkomen voldoening te kennen gegeven over de wijze, waarop hij de bespreking gen te Genua heeft gevoerd. Barthou antwoord de door deze betuiging van sympathie ten teer* ste getroffen te zijn. Het vertrek van Barthou, Genua, 29 April (B. T. A.). Behouden! onvoorziene omstandigheden, zal Barthou mor4 gen naar Parijs vertrekken om te Parijs met Poincaré ®n zijn coUatfa's te spreien. Loebe over Poincaré’s dreigementen. Berlijn, 29 April. (N. T. A. Draadtoosh Loebe, de voorzitter van den rijksdag, heeft ia een rede te Koningsbergen, naar aanleiding vatf Poincaré’s bedreiging mot nieuwe sancties, d< Parijsche machthebbers, die temidden van eert naar verzoening snakkende wereld, den euvele» moed toonen om door militairen druk finans cieele en economische vraagstukken te wille» oplossen, gewaarschuwd de boog niet te oven* spannen. Uit den Duitschen Rijksdag. Berlijn, 29 April. (W. B.). Het senloretta conven» vnn den rijksdag heeft beraadslaagd over het weer bijeenkomen van het plenum n» het Paaschreces, hetgeen oorspronkelijk was bepaald op 2 Mei. Het seniorenconvent heeft be* sloten van dezen datum af te zien, om eerst d< oplossing der te Genua behandelde vraagstuk! ken af te wachten. Het senioren-convent zal dafl( tegen het eind van de volgende week weer bij! eenkomen om den datum van de voltallig* vergadering vast te stellen. UIT BEZET DUITSCHLAND. B r u s s e 1, 2 9 A p r i I. (B. T. A.) Ten gevok ge van den nieuwen aanslag, die in den nacht van 28 op 29 April door een bende Duitschet» is gepleegd, die met een baksteen een Belgisckj onderofficier hebben gewond, fa» het verkeer irt 4 --- --L- urn ui jonge Ferrars is een^geheel ander soort leve» gewend dan dit hier.” „Indien hij het beter heeft, dan jij het hei» hier geeft, Jennie, is hij een gelukkig man,” anH woordde Heriot luchtigjes. „Ik zal natuurlijk vriendelyk voor hem zijnjj tarwitle van zij-n moeder,” zeide Jeanie daar* op. „Want ik kan nooit vergeten, wat zij voo* mij in Upleys gedaan heeft Het was niét zo* zeer, dat zij mij het huis geleend heeft ©W schoon dat reeds veel was als wel om andes r« dingen. Zij zegt zeer weinig, Duncan, maa^ er is nooit een verstandiger of liever vrouw gw weeat, noch een, die dichter bij het Koninkrijl leeft. Het is rondom haar en in haar hart. I» wilde dat ie haar kende." „Lieve, ik heb haar gezien. Je bent verget«|rt dat Ik daar twee nachten gebleven ben toen R toen je in de Bungalow geweest bent" Hij sprak die woorden eenigsztns aareeten<| uit, omdat het hem terug bracht naar het «maM telijke verleden en zij waren stilzwijgend over# eengekomen, dat te begraven. „De was het vergeten," zeide zij eenvoudig. JQ» geloof, dat ik deze dingen maar zal wegberge* en zien tal of, het water kookt En na de the©j| zal ik naar het dorp gaan en een vrouw, die M daar ken, vragen of zij mij wil komen helpen^ daar er morgen toch hoeren komen. Ik wil dew tijd hebben, Duncan, met hen te praten en niei over-vermoeid zijn. Dat is mijn fout geweest. I» heb in Camden Town mijn krachten op esn ver* t koerde manier verspild. Geloof je niet dat tal van vrouwen dat doen omdat sjj idet den ser I Toor verdeeling barer kradrten hebben die vroeger eigenaars waren, welke door haar rechtvaardig zullen worden bevonden en niet indruischend tegen de bovengenoemde voor waarden. Dit tevreden stellen der buitenland- sche bezitters zal geschieden in 't onderhavig geval door middel van een vrije overeenkomst tusschen de Russische regeering en de vroegere bezitters of door middelen, die tijdens de con ferentie kunnen worden vastgesteid. De achterstallige rente en de rente, die nog vervalt tot het oogenblik, waarop het morato rium afloopt, alsmede de amortisatie van de schulden en verplichtingen van elke soort die nen geannuleerd te worden. Van hun kant moeten de mogendheden zich bereid verklaren aan Rusland terug te geven alle eigendommen van elke soort, die zich lp den vreemde bevindenb.v. edele metalen, on roerende goederen en schepen en eveneens om allp financieele verplichtingen en de verplich tingen van haar onderdanen ten opzichte van de Russische regeering te regelen. De hervatting der betalingen, die uit de fi nancieele verplichtingen, aangenomen door de sovjetregeering, krachtens het vorenstaande voortvloeien (hieronder inbegrepen de betaling der interesten) wil Rusland zien begonnen na een termijn van 10 jaren, te rekenen van den dag af, dat de onderhavige overeenkomst wordt geteekend. Het preciese antwoord, dat de mogendheden op deze Russische tegenvoorstellen hebben ge geven, is nog niet bekend, maar het moet reeds vast staan, dat er twee voorstellen zijn"een van de Engelschen en Italianen en een van de Franschen. JHet Engelsch-Italiaansche voorstel bestaat uit twee gedeelten: een deel is gewijd aan de voorstellen der mogendheden betreffen de de reconstructie van Europa. Elk land zal daartoe, hetzij in den vorm van geld en goede ren, hetzij in dien van werkkrachten of technici, naar de mate van zijn kunnen bijdragen. Boven dien is in dit gecombineerde Italiaansch-Brit- sche voorstel de vorming van een internatio naal consortium, waartoe in December werd be sloten, voorgesteld. In het tweede deel zijn de voorwaarden vervat, die over 't geheel overeen stemmen met die over Londensche memorie Rusland moet in principe al zijn schulden en verplichtingen erkennen en den buitenlanders de schade, die zij door de confiscatie van hun bezit hebben geleden, vergoeden. Van belang is, dat meegedeeld wordt, dat een matiging van deze voorwaarden zal worden toegestaan. Van een schrapping der oorlogsschulden is geen sprake; wel wordt een vermindering aan de hand gedaan en in 't Engelsch-Italiaansche voor- ,stel wordt de meening weergegeven, dat men zich later tevreden zou stellen met het vrucht gebruik in nlaats van met restitutie van eigen dommen. Hier is dus inderdaad sprake van eenige tegemoetkomingen. Zooals wij boven reeds zagen, gaan de Fran schen niet zoo ver. Hun nota wijkt in zooverre van die der Engelschen en Italianen af, dat zij onwrikbaar het standpunt innemen ten aanzien van de oorlogsschulden, die zij volledig willen zien betaald door de Russen, alsmede met be trekking tot het particulier bezit. De Franschen eischen met klem, dat dit laatste wordt terug gegeven. ontwerp in, dat was saamgelezen uit de voor- loopige ontwerpen der Franschen en Engelschen voor het ultimatum, dat aan de Russen zal wor den gericht. Het stuk betreft de deelneming der verschillende staten aan het herstel van Rus land, OVERZICHT. Zateidag zijn de bewoordingen bekend ge haakt, waarin de tegenvoorstellen zijn vervat, Hie door Rakowski Maandag bij de commissie «n deskundigen voor de Russische aangelegen- keden werden ingediend in antwoord op het londensche ^memorandum. De commissie van deskundigen ^heeft de politieke subcommissie Jterzocht ten spoedigste te beraadslagen over fleze tegenvoorstellen. Het lag aanvankelijk in Be bedoeling', dat de politieke subcommissie van ^e politieke commissie Vrijdagochtend de kwes tie zou onderzoeken, maar van die voorgenomen I Vergadering is niets gekomen, omdat Poincaré jMn mededeeling had gezonden, dht hij het niet lens was met het antwoord der deskundigen I pp de Russische voorstellen en erkenning eisch- Ib van niet-verminderde schulden alsmede vol ledige schadeloosstelling voor den buitenland- ichen eigendom in Rusland. Frankrijk neemt Üus in dezen een apart standpunt in. Waarop komen do Russische proposities nu »eer? Allereerst verklaart de Russische regee- rfrtg genegen te zijn de financieele verplichtin gen na te komen der vroegere keizerlijke Rus- lische regeering, welke voor 1 Aug. 1914 zijn aangegaon met buitenlandsche mogendheden en Mar onderdanen. Aan deze bereidwilligheid ver- Hndt zij echter twee belangrijke voorwaarden (1) Rusland moet dadelijk en behoorlijk finan cieel worden gesteund en (2) de sovjetregeering tooet de jure worden erkend. Echter stipuleeren de tegenvoorstellen -na- Irukkelijk, dat alleen zij recht zullen hebben op Vorderingen, die voor Maart 1917 wettige hou- Üers waren van dergelijke schuldbewijzen. Het Vorenstaande is nochtans niet van toepassing top de staten, ten aanzien van wie nog territo riale geschillen met Rusland bestaan, welke nog zijn geregeld. Bovendien zal de Russische regeering door de locale autoriteiten de door dezen met de mo gendheden of haar onderdanen aangegane fi- •oncieele verplichtingen doen erkennen. Hieron der vallen evenwel niet de verplichtingen, aan gegaan na 7 Nov. '17 door plaatselijke autori teiten, die sinds het aangaan van die verplich- ffngen niet onder het centrale gezag der sov jets stonden. De Russische regeering erkent alle Verplichtingen van alle ondernemingen van Wenbaar nut, te zijner tijd gewaarborgd door de jWzerlijke Russische regeering. Ook is de Russische redering bereid vreem delingen weer in 't genot te stellen van hun Vroegere bezittingen, die genationah’serd zijn of terequireerd, ingeval dit mogelijk zal zijn krachtens het sociaal en economisch stelsel als- wede de fundamenteele wetten der Russische tepubliek. De beteekenis hiervan is dezede Russische regeering wil aan bedoelde buiten landers een recht van voorkoop verleenen, rech ten van concessie of van pacht op hun vroeger bezit of welvoorkeursrechten met betrekking tot deelneming aan maatschapnijen of trusts, ingeval hun vroeger bezit deel uitmaakt van het bezit van deze maatschappijen of trusts, met --- dien verstande, dat deze vormen van genot zul- opnieuw te' s len worden gevestigd voor een tijd-en op voor kan niet alK Waarden, die voor elk geval afzonderlijk won I oen vastgesteld. Voorts is de de Sovjetregeering genepen te I tfoldoen aan de adnspraken van buitenlanders, I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1