irloren TrIjbïs. JWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN >19 lad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen PENLAND. II CTON. i Dinsdag 2 Wiel 1922. BACKT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER, d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. KANT. HOOFDSTUK XXVIL TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TË GENUA. Het Russische vraagstuk. tonden, 1 Mei. (N. T. A. Draadloos.). het Engelsch door VESSEL INK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. it voldoende, dat iets overeen- nwet is, om h**4 ze<Mik goed te set ook om der w’I!e van het n. Grw< den Advertentil del aren, het NNEMENTSPRUSt per kwartaal /2J5, par week 17 cent, met Zondagsblad utaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 3.80. nementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT IL GfJUDAj j agenten en lonpers, den boekhandel en de postkantoren. aereaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int. 12] e TeL SU. Barthou’s vertrek. rarGenua, 1 Mei. (W. B.) De speciale bericht- bezittingen te doen teruggeven aan de eigenaars gever van Wolff meldt: Wegens de moeilijkhe- kapitalisten vertrouwen inboezemen, zou ook het particulier initiatief in België bedragen vin den, welke vereischt «ouden zijn om in Rusland Belgische fabrieken en mijnen te herstellen. Men meent, dat hiervoor eexv milliard francs noodig zal zijn.. Jeanie, ik neem de bereidwilligheid, waarmee Je me hebt laten lezen, wat Je geschreven hebt als een sein en een teeken, dat je het verleden vergeten neen vergeven hebten dnt Je mij helpen wilt het verloren tehuis opnieuw op te bouwen „Mettertijd, misschien. Ik heb dit voor Je mee gebracht, Duncan. Wees zoo vriendelijk en lees dit ook en misschien helpt dit ons dan, den laatsten hinderpaal uh den weg te ruimen." Hij nam haar den brief, dien Elsa Marsden geschreven had en die haar door Margaret Bain gezonden was, uit de hand. Zijn gelaat droog een eigenaardige uitdrukking, terwijl hij haar den brief weer overhandigde. „Dus ik heb ook verkeerd gedacht," zeide zij eenvoudig. „Laten wij niet meer terugzien, Duncan. Ge loof Je ook niet, dat het hier iets nieuws is Al les nieuw Het leven, de kinderen alles. Zelfs jij en ik En, terwijl zij zich dicht naast hem nestelde, veroorloofde zij hem zijn arm om haar heen te slaan en aldus nam hij haar aan zijn borst. s tasch en haar vingers lagen net kersen, die met warm roode egen haar witte japon. ar Sweetacre gekomen waren, n, wit te dragen en Heriot werd jade te slaan, welk een ander nu was. Hij zou naar waarheid ben kunnen zeggen, dat hij een id. op dit oogenblik zeer vol en het dat zij zich bewust was van ontroering, want zij nam de g op en spoedde zich weg. amen thee aan de tafel in de Mj de kinderen opgezocht had roene boschje en toen nam hij nieuwe ontdekkingsreis, terwijl met huishoudelijke dingen be- i itanra la, I* UptaR ÜÜaünwö.'A i ta h*'w km kw- IiOllISIH E C0DR4N OPPER-S1LEZIE. Warschau, 1 Mel. (W B.) De PoobdH gevolmachtigde te Genève heeft Cal onder ee« motie ter hand gesteld over de onlusten Oppor-Silezië. DE ENGELSCHE BEGROOTING \Londen, 1 Mel (R.). Minister Hom» diende zijn begrooting in bij een geheel ge* vuld en in gespannen verwachting luisteren! Lagerhuis, Hij verklaarde, dat de uitgaven over 1922-r 1923 worden geraamd op 9Ï0 millioen pd. st« waarbij zijn inbegrepen 25 milt voor de rent» van de schuld aan Amerika en 25 millioen voor onvoorziene uitgaven. De inkomsten wor* den op den grondslag bestaande belastingen geschat op 956.625.000 pd. st„ zoodat er eew overschot geraamd .wordt van 46% millioen. Minister Horne stelt voor de post- en tele* roontarieven te verminderen, de inkomstenbes gen. „Neen, neen I Daarvoor heb ik het Je niet aan geboden, man I Ik wilde alleen maar je oordeel vragen." - „Ik heb geen oordeel," antwoordde hij zacht jes. „Want dit staat boven mijn oordeel, boven het mijne en dat van iedereen het is het eenig ware „Het eenig ware!” herhaalde zij en er kwam een trilling in haar stem. „Ja, meid, het eenig ware. En te denken, dat dit alles in je opgesloten lag, al deze jaren en dat ik het niet geweten heb F „O, dat komt er niet op aan I Leeren wij ooit degenen kennen, met wie wij samenleven, Dun can? Ik betwijfel het ten zeerste. Als ik nu te rugzie, dan denk ik iederen dag aan iets anders omtrent vader en moeder, wat mij destijds nooit is opgevallen. Wij nemen elkander zooals wij zijn. Misschien is dat ook wel de beste manier, om te leven." Heriot stond op, zijn borst bewoog zich ech ter op en neer en op zijn gelaatstrekken trachtte een verborgen ontroering een uitweg te vinden. met alle vroegere rechten, zoodra deze kunnen worden vastgesteld. Lloyd George kwam op* dit oogenbllk tus- schenbeide en verzocht Jaspar zijn amendement niet te handhaven, daar het de conferentie zou kunnen doen mislukken. Lloyd George ontkende, dat op grond van de resolutie van Cannes de Spvjet-regeering tot algeheele teruggave is ver plicht, daar deze resolutie het stelsel der schade vergoeding erkende. Lloyd George verklaarde voorts, dat hij meent te weten, dat de Sovjet-regeering bereid is tot teruggave van negentig procent der parti culiere bezittingen in naturn. Barthou betoogde, dat het voorstel van Jaspar de juiste strekking heeft in den voorgestelden tekst den geest en Ifle letter van de resolutie van Cannes duidelijker tot uitdrukking te brengen. Hij verzocht het amendement van Jaspar aan de deskundigen voor te leggen. Motta verklaarde het standpunt van Jaspar en Barthou te deelen. Toen Jaspar daarop nog maals bij Lloyd George aandrong, weigerde deze het amendement in overweging te nemen. Barthou kwam opnieuw ten gunste van het Belgische voorstel tusschenbeid en verklaarde, dnt het niet mpgelijk zou zijn België in deze kwestie een dergelijke vernedering te laten on dergaan. Lloyd George zeide in antwoord hierop tot Barthou, dat dit niet zijn bedoeling was, waarna hij formeel instemde met de doorzending van het amendement-Jaspar naar de commissie van deskundigen, die om drie uur bijeen zal komen. De zitting der sub-commissie voor Russische aangelegenheden wend daarop geschorst tot vier uur ’s middags. Het Duitsch-Russische verdrag. Genua, 1 Mei. (W. B.) De Duitsche dele gatie heeft naar aanleiding van de berichten in zekere Engelsche bladen heden opnieuw ver klaard, dat alle berichten omtrent geheime mili taire bepalingen in het Duitsch-Russisclye ver drag volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Een Britsch-Russisch verdrag? De Corriera della Sera meldt, dat Lloyd George aan Barthou het voornemen heeft me degedeeld de betrekkingen met Rusland te her vatten. Hij zou verklaard hebben, dat, indien de conferentie mocht eindigen zonder dat een be slissing over een algemeen verdrag met Rus land was genomen, Engeland zal overwegen een afzonderlek verdrag te sluiten. Het incident-Jaspar. Genua, 1 Mei. (B. T. A.) De sub-commissie voor de Russische vraagstukken heeft vanmid dag art. 6 goedgekeurd en het amendement- Jaspar verworpen. Deze heeft het definitieve stuk geweigerd te teekenen. Barthou heeft geteekend onder voorbehoud van de goedkeuring der Fran- sche regeering. Barthou vertrekt morgenochtend. Brussel, 1 Mei. (B. T. A.) De bladen mel den, dat de minister-president en minister Jaspar telefonisch van gedachten hebben gewisseld over het incident te Genua. De eerste minister gaf Jaspar vergunning om, wat er ook gebeur®, op zijn stuk te blijven staan. De ministerraad is vanmiddag bijeengekomen en heeft met alge- rneene stemmen de beslissingen van Theunis en Jaspar goedgekeurd. In enkele landen zijn al voorbereidende maat regelen voor een dergelijke hulp genomen^ waarvan geprofiteerd kan worden, zoodra een overeenkomst zou zijn gesloten op den grond slag van de inleiding, die aan het antwoord aan de Russen voorafgaat, alsmede op de basis van nader uit een te zetten clausules. Door enkele landen is bovendien besloten een Internationaal consortium met elk 20 millioen pond sterling te sluiten ten behoeve van-de financiering van ondernemingen, die streven naar het herstel van Rusland. Wanneer dit bedrag niet al te groot mocht lijken, dan moet men /egt de door de ‘politieke subcommissie aangenomen inleiding in aanmerking nemen, dat dit slechts het kapitaal van nationale maatschap pijen is, waarachter de finandeele middelen van alle andere landen staan. Weer andere h derdanen in Rue te verstrekken. ut ticuliere credieta trieelen, zoodra 1 Rusland onbelemi plooien. Het Britsche^ systeem zou ook in Ri toegepast. Hiervoor zijn 25\zj ling ter beschikking gesteld. bij het Engelsche parlement op kunnen worden aangedrongen dit bedrag te verhóogen. Boven dien bestond in Engeland een systeem om den Engglschen uitvoer faciliteiten te verloeren; van het hiervoor uitgetrokken bedrag van 26 mil lioen pond, stonden er nog 15 ter beschikking. De Engelsche regeering is bereid te verzoeken, dat de betreffende wet nog wordt verlengd. Wat nu Frankrijk betreft, dit land acht zich in verband met den wederopbouw van zijn ver woeste streken niet in staat rechtstreeks fman- cteel bij te dragen tot het herstel van Rusland. Wel echter heeft de Fransche regeering te Can nes principieel de deelneming aan een interna tionaal consortium voor een even groot bedrag als Engeland aanvaard. Frankrijk zou Rusland zaden voor den landbouw kunnen leveren. Te vens waren reeds plannen r-'Mnw’-t voor het Ijveren van Isrdbouwmachft»**®, terwijl ook zou zijn te beschikken over technisch personeel. In rond» cijfer® uitgedrukt, zou Frankrijk 1200 locomotieven en 25000 wagons materieel voor het in stand houden daarvan kunnen leveren. Italië is bereid door zijn lardh^vworganisaties en zirn ervaring bij te dragen tot het herstel van den Russischen landbouw en verder in samen werking met Rusland de nijverheid en de land- bouw-ondememingen der sovjet-republlek weer op de been te helpen. Japan biedt hulp aan, teneinde den handel met Rusland aan te moedigen. De Japansche re geering verleent aan de Russisch-Japansche bandelsmaatschappij een crediet van 8 millioen yen. Wat ten slotte België aangaat, de redering van dit land staat een afzonderlek crediet toe van 250 millioen francs ter ve~rpnwkkel’'k<ng van den export. Het overgroote d»^l van dit be drag staat ter beschikking en kan tan voordeele van Rusland worden gebruikt. De Belgische re geering besloot het parlement een wetsontwerp voor te leggen, opdat de Belgische financiën deel kunnen nemen aan d» instelling van het internationale consortium: P*Vrië zal voor 20 pet. van het cqnsort ium-l-n pi taal teekenen. Wanneer veranderingen in het tegenwoordige Russische régime den arbeiders, intAnieurs en menMargie’s vroolijk gekakel en Ken’s lagere stem, de geluiden van vrede en liefde, die be hoord hadden tot het verloren tehuis zijner droomen en hoop. Toen Jeanie eindelijk bij hem kwam, een wit te schaduw in het schemerlicht, zat hij zoo stil, dat zij dacht, dat hij in slaap gevallen was. De bladen van het handschrift zagen eruit, of zij niet aangeraakt waren; slechts zijn hand lag erop, om te beletten, dat zij zouden beroerd worden door den zachten nachtwind, die lang zaam uit het dal kwam aanwaaien. „Slaap je, Duncan?" „Neen, meid,” antwoordde hij mei een schok, lezen en ik heb ervoor moeten bui- Het was Barclay Speed’s eertte rek over den Atlantischen Oceaan en niets verwonderde hem meer, dan zijn eigen belangstelling in zijn nieu we omgeving. Hij had het stof van zijn voeten geschud en nu koesterde hij in het geheel geen zorg omtrent hetgeen daar in zijn afwezigheid gebeuren |pu I De gedachte aan den Jongen Geoffrey, die daar alleen zonder hulp voor vraagstukken stond, die zelfs nog ouderdom en ondervinding beide overbluften, vermaakte hem buitenge woon. Hij zou hem drie maanden geven, en ge- AIIVERTENTIEPRUSj Uit Gouda en omstreken (behoorende tot (ten bosorgkringii J—fi regels 1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den besorgkringi 15 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiën In bet Zaterdagnununet M bijslag op den prijs. Liefdadighetds-advertontiën de helft van don prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGKNi 1—4 regain fW. alten ngal naar /(UMV'O* de voorpagina 50 hooger. - 'ewono advertentiën en ingezonden mededeelingen bU Contract tot «eer gtredueaar- prijs' Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. tentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van solieao boekhan» Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta zün. (VERZICHT. des, die aan de conferentie van belangrijkheid ver 1 oenen, is het de Entente tegenover de recon- sland staat. er zitting van de politieke sub tekst aangenomen als inleiding ord aan de Russen. Het stuk be- :e stellen, dat alle mogendheden schen, dat de vriendschappelijke »n alle landen worden hervat. chen zij, dat Rusland weer een in ’t geheel der Europeesche al spelen. Rusland was in ’t vgr- ngrijke factor voor het econo- van Europa, maar thans volko- e opmerking wordt in ’t bewuste at de uitschakeling van Rusland sch leven van Furona biigedra- erergering van de wanorde der ook, dat het or’-^u^en van den iroer met der tijd zou kunnen d, nochtans meest er voor 't i’ng mee worden "ehouden, dat :en van Rusland ellende, honger ich heen^ro^on en ook het ove- aden kunnen besmetten. 'den. die de in’?’-1fng voor het de Russen onstelden, zijn van reconstruct’e van Rusland dit land zelf noodlg*S; maar der het kanHaal en de ervaring speesche mogendheden. Zoodra erden gegeven, dat het leven, an vreemde onderdar«n in Rus en, zij er weer zouden kunnen >n hun bezit teru^vonden, zou- nnders ten snpedi-rste in Rus heden hervatten. Landbouw en ten weer een ar^o'dqveld zoe- den dit vinden, zoodra in Rus en wekkend© voorwarden be id heeft od ’t on-renMik zobveel ts redeneeren d-» rno'»epdheden niet kan worden voldaan, voor- en produc-'»'»/.n f’p Russische l-kon: Rusland bffd nM alleen Icleeren, genotmiddelen, enz. r ook Iocom»‘,'’ven, spoorweg enmateriaal. Wnon»er d»ze za- n geleverd, zou h»t transport- id en landbouw in Pusland ab le gaan. heden nu wil ten aan Rusland wel leveren, m,4'? pr zeker usland zich rehate'F’oert en zijn t. Het kanHaal zou naar Rus- len aldus wordt onbemerkt maar garant'os z’in. Elk land ou aan den heropbouw mede- door finanrëolen steun, deels Iele deelneming en deels door 1. Ook de regeorinTen zelf zijn helpen en i|el omdat het in -al van Rusland erop aankomt de r industriëeten te overwinnen, lat hen kapithal er bii zal in- geeringen zijn van oordeel, dat, •haap over den dam is, er wel n. inden zijn bereid aan hun on land belangrijke voorschotten larbij kwamen dan nog de par it der banken aan de indus- Jeker zou zijn dat deze in z’c^ «>uden kunnen ont- jade facilities- I kunnen worden dllioen pond ster- Desnoods zou er puitechlnnd en Gamut B e r 1 Ij n, 1 M e i. (N/ T. A.) De rijksminbter. van financiën Hermes zal Dinsdag aan de partij* leiders in den rijksdag Mededeelingen doen oven zijn indrukken te Genua en Woensdag deelne* men aan de behandeling van zijn begrooting in( do hoofdcommissie. De president van do Reichsi bank Havenstein is in Berlijn teruggekeerd. Barthou en T«jit»jerH Genua, 1 Mei. (Havas). Barthou hoeft aa^ Tsjitsjerin laten weten, dat hij den van hmW ontvangen brief in de zitting van de eerste *bub< commissie heeft voorgelezen en dat hij er oven* eens mededaeling van heeft gedaan aan Pohw caré. Ten aanzien van de passage in Tsjitajorin brief, waarin aan Frankrijk een vijandige hou* ding tegenover Rusland wordt verweten, venum kert Barthou, dat Frankrijk voor Rusland, s(k« geallieerde gedurende drie oorlogsjaren, Al oude gevoelens van vriendschap heeft bewaard DB DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING Londen,! Mei. (R.) In bet Lagerhui» wem dten door dén afgevaardigde Wedgwood Benft da volgende vragen gesteld: (1) Wanneer ven< vallen de voorlooplgo voorwaarden, die door de commissie van herstel zijn aangeboden, wan* neer zij niet door Duitschland worden aanvaard? (2) Wordt in dat geval de Londonsche overeen komst van kracht? (3) Is de Britache r egeering op grond van deze overeenkomst verplicht deel te nemen aan eventueele militaire maatregelen van Frankrijk om de betaling der in de Londen* sche overeenkomst vastgestelde bedragen tf verkrijgen? Chamberlain verklaarde, dat het antwoord op de eerste vraag h s 31 Mei aDe tweed» vraaf beantwoordde hij bevestigend, d» derde ontken nend. Duitschland en Zwitserland. Berlijn, I Mei. (W. B.) Te Bern styn d< ratificatieoorkonden inzake het verdrag ove* het Duitsch-Zwitsersche scheidsgerecht ultge* wissel d. Hierdoor is dit verdrag van kracht go* worden, waardoor in de toekomst alle tusschen deze staten ontstaande geschillen door arbitrage of overleg uit den weg zullen worden genrinulii den met de Russen heelt Öaithou rijn 1 naar Parijs we» uitgesteld. Men acht 't mogelijk, dat hij, alsWze voortduren, pas over enkels dagen zal veï^pkken. de dingen gemakkelijker en kalmer op te nemen en zich niet geheel en al door haar huis houdelijke pltehten in beslao- te laten nemen. Zij had ontdekt daf het mogelijk was, zich van tal van dingen te ontdoen, die zij eens gedacht had, dat onmisbaar waren en zij vereenvoudigde veel, zonder daardoor den grondtoon van haar huis houdelijk leven te veranderen. Verbaasd zag zij, dat Heriot bereid was, dien nieuwen opzet van zaken goed te keuren, maar ook, dat hij klaarblijkelijk op zooièts gewacht had. Hij was altijd gewillig haar te helpen. Hij maakte 's morgens den haard voor haar aan en 1 bracht 's avonds dikwijls dingen uit de stad mee, „neen, meiu, om het haar in de huishouding te vergemakke- „Ik heb dit geit lijken. Van haar kindsheid bedreven in huishoud kunst, behoefde zij slechts de herinnering weer op te wekken aan de werk en moeite besparen de methoden, haar geleerd door een bedrijvige moeder en zij had afgedaan met de slordige wij ze van werken, waarin zij te Pember Villas ver vallen was, omdat zij daar den moed verloren had. r Toen zij de kinderen naar bed zou brengen, nsm zij een kleine staande lamp en zette die brandend op de verandatafel en legde een sta peltje handschriften ernaast.,. „Ik zou gaarne willen, dat Je die eens door zag Duncan, indien het je niet te veel vermoeit. Ik vermoed, dat je wel raden zult, dat dit mijn pogingen in de letterkunde zijn??” Met deze woorden spoedde zij zich weg, alsof zij zich schaamde en het duurde wel een vol uur, voor zij terugkwam. Terwijl hij daar zat met het licht op de blad zijden en de zachte schaduwen van den komen den nacht om hem heen, kon hij de zachte ge- De eerste, subcomirj-’ssie heeft den Zondag be steed aan het opstellen der laatste artikelen der nota aan de sovjet-delegatie. Men is het thans eens geworden over de inleiding van het memorandum, die nu ar heel weinig afwijkt van he; Britsche ontwerp. Er wordt de houding in uiteengezet van het óverige Europa tegen over Rusland en wat eik; land bereid is te doen om Rusland te helpen. Hel denkbeeld wordt er in ontwikkeld, dat Rusland en Europa weder zijds afhankelijk zijn van een hervatting van den handel met elkaar en er wordt in beloofd, dat de invoer in Rusland van levensbehoeften weer zal beginnen, zoodra er weer zekerheid is geschapen in Rusland voor de vroegere eige naars en de schulden zijn eikend. Er wordt ve»- wezen naar de Instelling van een internationaal consortium met een kapitaal van twintig mil lioen pond voor wederopbouw-doeleinden ine1 de mógelijkheid von de vergrooting van di kapitaal en andere faciliteiten, te verieenen door de nationale banken worden eveneens ver meld. J De Britsche regee irg kan de wet tot bevor dering van den handel Bezigen voor doeleinden van den handel met Rusland en het parlement kan worden uitgencodigd de som van 25 mil lioen pond sterling te veihoogen, reeds voor dit doel toegestaan. Het BHtsche export-credieten- stelsel, dat transacties- garandeert tot een maximum.-van 26 milliden pond waarvan tot dusver voor slechts I millioen is gebruik ge maakt, kan eveneens voor den Russischen han del worden gebezigd. (Uitvoerig is gisteravond deze zaak in ons overzicht behandeld. Red.) - Genua, 1 Me i. T. A.) Betreffende de voormiddagzitting der sub-commissie voor Rus sische aangelegenlieden wordt nog gemeld: De commissie keurde art. 2 goed van do regeling, die aan de Russön zal worden voorge legd en wel in den vorm, zooals die door Frank rijk werd verdedigd. Daarop begon de sub-com missie de beraadslaging over art. 6, dat even eens door de commissie van juristen is voorge steld. Volgens den tekst van dit ontwbrp-artikel wordt de Sovjet-regeering verplicht de particu liere bezittingen terug te geven, maar ingeval dit haar onmogelijk is, wordt hiervoor een stelsel van vergoedingen en schadeloosstellingen aan de hand gedaan, die langs scheidsrechterlijken weg zullen worden toegewezen. Jaspar nam het woord en wees op het begin sel der resolutie van Cannes, warbij de Sovjet- regeering wordt verplicht de particuliere bezit tingen terug te geven. Steunende op deze reso lutie van Cannes, oefende hij critiek uit op het stelsel der vergoedingen en schadeloosstellingen, dat door de commissie van juristen is voorgc- steJd en diende hij een amendement in, dat tot strekking had het vruchtgebruik der particuliere steld dat er een hopelooze warboel zou zyn blft zijn terugkomst, dan zou hij toch alles weesi spoedig op pooten zetten. Intusschen vulde het verwonderlijke, verbazende feit dat Naomi zijn vaderlijke zórg noodig had, den geheelen hoi rizon zijner gedachten. De eerste twee dagen had zij ziek in haar hut gelegen en had hij weinig van haar gezien. Den derden dag stond zij op, «n in haar dikken man* tel met den stormkraag opgeslagen, was z|f bovengekomen met een bleek, treurig gezicht onder den rand van haar dichtgeslulerdcn hordt Toen hij haar zag, sprong hij op, om haar zijn arm aan te bieden. „Als je mij gezegd hadt, mij een boodschnu gestuurd hadt, dat Je boven zoudt komen, lm<f ik beneden wel voor je gezorgd," telde hij brusk. „Het was niet noodig," glimlachte Naomi. .,!M word nu veel beter. O, vadertje I Kom eens hiei aan den kant en laat mij eens kijken naaf- hot rollen van die groote groene golven f Is het niet schitterend! En is het niet een hemel><.K iets voor u en mij, om hier ailleen te zijn, tol midden van die machtige golven?” Jk ben blijde, dat Je er zoo over denkt, meid’ zeide Speedmaar er klonk iets rsndselschtigf in zijn stem. „Wat voor Jou nu goed ia, b ook |d) nnar des zin. Ik wilde, dat Je moeder ook jneegekometl was, maar zij zou de groote golven galaat heb» ben, waarop Jij en ik zoo dol zijn."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1