I -.1 irioren TMims. UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «20 blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen [TEN LAND. Ti IIJ pTON. 61. Jaargang -sssaasMOS' MOBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- b. d. IJ., OUDERKERK-a. d. U., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOUWDE, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUERBACH' i ly.n’t r.-r '-’wMU r, het is eigenlijk schande, dat lastigr verlaten hebben I Maar ik het haar werkelijk veel schelen landag naar Schotland gaan." Hen wij in New-ïork aanko- het Engebch door FESSELINK-VAN ROSSUM, door DAVID LYALL. listigheid weegt altijd juist, maar I is valsch. voor de behandelii land een soort stellen. lONNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ255, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, so per po» per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. onnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA/* ue agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. ze bureaux «tin dagelijks geopend van 9—4 uur.) Administratie TeL Int 82) rtie TeL 545. alles tot hem, en was het gelukkigst, wanneer zij op het dek met hem kon wandelen, haar arm door den zijnen en tegen niemand oehoefde te spreken. De uitwerking hiervan op Barclay Speed was verbazingwekkend. Tot heden hadden zijn vrouwlui weinig van hem geëischt behalve de stoffelijke dingen, die hij haar gemakkelijk kon geven. Allerlei nooit gedroomde gevoelens en verlangens kwamen aan de oppervlakte en maakten hem een vriendelijker mensch. Het was hetzelfde beroep op hem, dat Lucy Ferrara al die jaren hunner vriendschap op hem gedaan had en daarbij kwam nu nog hun nauwe verwantschap en hun Innige familiebetrekking. Zijn karakter ontplooide zich in deze nieuwe omgeving en Naomi was zich daarvan bewust, en zegende de ingeving, die ze te zamen al leen had weggezonden. In sommige opzichten was Barclay Speed’s karakter breeder van op vatting en edelmoediger dan van zijn vrouw en hij daalde nooit af tot die alledaagsche kleinig heden, die zooveel telden in haar achting en in haar leven. Hij stelde zeer weinig vragen, ter wijl Mary, met de beste voornemens bezield, iemand prikkelde door haar eeuwigdurend on dervragen. Zelfs haar beste vrienden kwamen in de verzoeking dien trek in haar te bespotten. New-York fa in de laatste helft van Juli ge woonlijk te heet voor overzeeache reizigers. Nadat zij acht-en-veertig uren ervan genoten hadden, vluchtten zij westwaarts, en besloten in den vroegen herfst, als zij zouden terugkomen, langer in New-York te blijven. Zij reisden door/de westelijke Staten naar California, waar ze bijna een geheele maand bleven. Er kwam geen breuk in hun kameraadschap- ADVF.RTENTIEPRIJS» Uit Gouda «a omstreken (bahoorande tot dan besorgkringlt 1— 5 regels 1.30, elke regel meer 055. Van bulten Gouda en den bezorgkringt 2S regels ƒ1.55, elke regel meer fOM. Advertentiën in het Zaterdaguummer 20 bijslag op den prijs. Uefdadigheids-adveitantiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.06. elke regel meer ƒ058. OR de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot Bear gereduoeer» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. men worden ingezonden door tuaschenkonurt van «oliede boekhan- lebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau z«n ingekomen, teneinde van opname verzekerd te züo, Londen, 2 Mei. (R.). De Evening News verneemt uit Genua, dat kolonel Boyle, die de Kon. Shell-belangen vertegenwoordigt, heden verklaard heeft, dat geen petroleum-overeen- komst geteekend is. Hij voegde er aan toe, dat reeds geruimen tijd met de Sovjet-regeering onderhandeld is vóór de conferentie van Genua, maar dat de onderhandelmgen sindsdien geen verderen voortgang hebben gehad. Lloyd George. Berlijn, 2 Mel. (N. T. A. Draadloos). Naar verluidt, zal Lloyd George twee of drie weken lange- dan hij gedacht had te Genua blij ven. Intusschen gaat hij echter naar Londen met mogelijk was haar definitieve goedkeuring te het voornamen om in het parlement rapport vit schenken aan het memorandum wegens de re- te brengen. Volgens een andere lezing zal hij dactie van artikel 6. Deze verklaring, gevoegd van een pauze in de conferentie gebruik maken Advertentiën kunm del aren, Advertentie, aan het bij de afwezigheid van België, heeft in de krin-I om het indertijd voorgenomen bezoek aan gen der conferentie levendige beroering gewekt. I rente te brengen. De Russische kwestie. Berlijn, 2 Mel. (N. T. A. Draadloos). Uit Genua wordt bericht: Facta heeft op den brief van Tsjitsjerin geantwoord, dat de Russische delegatie niet was uitgesloten van de bespre kingen der commissie voor de Russische zaken en dat de zonder de Russen gehouden beraad slagingen alleen dienden om gedachtenwfaseMng met de Russen te vergemakkelijken en een juis te uitlegging van het standpunt der geaMeerden te geven. Berlijn, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). Te Genua zoekt men nog steeds naar een for mule om met de Russen tot oevreenstemming te geraken Lloyd George laat niets onbeproefd om de Russen het aannemen der eerste voor stellen te veigemakkeBjken. Hij staat er op, dat deze binnen het kader blijven der besluiten van Cannes, dio do Russen bij voorbaat hebben aan vaard. Vandaar dat hij zich verzet tegen de Londensche voorstellen der deskundigen, die 'ding der vreemdelingen in Rus- capitulatfes zouden willen £n- Vrijdag.’ 3 daar?” ti geen plannen te maken, lieve. I van onze reis is, te doen wat 1 het leven genieten en niet met 1 hetl even genieten en niet met teruggaan.” obeeren. En ik geloof werkelijk, uitstekend is, vader. U ziet er w uit" dat hij dat ook gevoelde en *d de last en de verantwoorde» werkkring thuis minder, tot die aan den horizon werd. e op hem met een bijna aan* „Ja xeker, natuurlijkmaar het lijkt mij een hopelooze taak. Het fa hier alles zoo groot en uitgestrekt. Denkt u werkelijk, dat u hem vinden zult, papa? Jk zal hem vinden. Ik zal morgen beginnen* De naam is niet gewoon zoo aj dien ooit ge« hoord hebben, zullen zij hem niet vergeten zijn< Ik ga morgen vroeg weg, en zal dan navragen naar een vrij jongen knaap met een gelaat, dat men niet zoo gemakkelijk vergeet en die den naam draagt van Charles Ferrara Speed." Naomi leunde achterover in haar stoel eN keek over de smalle tafelruimte heen met verv basing in haar oogen naar haar vader. Zijn vast vertrouwen, zijn grimmige vastberadenheid vew kilden haar. Want dat alles zou slechts dienen! de teleurstelling des te scherper te doen voeil len, want zij gevoelde als vast staande, dst dezS hun te wachten stond. De bejaarde kellner die hen bediende, kwant op het oogenblik, dat Speed den vollen naanv van zijn zoon noemde, het tweede gerech» brengen. „Vergeef mij, mijnheer, maar zeg dien naairf nog eens weer. Ik heb eens een jongen van dien naam gekend, mijnheer, een Jaar of twee gelen den. Hij was een van de jongens in het A1«anv dra Hotel te Winnipeg „Hè wat F riep Barclay Speed met zulk MN luide ontstelde stem, dat Naomi verwachtte, de man de borden zou laten vallen. (i(III)SCIIE UlllilM. „Nu zullen wij hier een poosje blijven, Naomi en Charlie vinden.” „Wij kunnen naar hem zoeken, papa, maar „Wij zullen hem vinden. Niets staat vaster I En ik heb mijn plan gemaakt nu ijc een ge deelte van dit land gezien heb wat ik met hem en voor hem doen zal." Het denkbeeld, dat zijn zoon zich mogelijk geheel en al onttrokken zou hebben aan de be hoefte van zijn vaderlijke maatregelen, kwam klaarblijkelijk niet bij hem op. „Wat is dat, papa vroeg Naomi, terwijl zij opkeek van het heerlijke stuk watermeloen in ijs, waarvan zij volop genoot „Ik zal wat land koopen— een groot stuk, ge noeg om er voordeel van te kunnen trekken en hem een goede kans geven. Ik begrijp nu goed, wat een man hier zou kunnen tot stand brengen, als hij de gelegenheid had, en als hij mij maar geschreven had en mij een eenvoudige, onopgesmukte verklaring van zijn werkkring en zijn vooruitzichten had gegeven, dan zou ik hem reeds eerder geholpen hebben." „Maar verondersteld, dat hij geen werkkring vooruitzichten heeft, papa F waagde Naomi vrij medelijdend in te brengen. „Zouden wij niet -hgtfir doen, de mogelijkheid onder de oogen te zien, dat hij ten onder gegaan faf Wij hebben niets van hem gehoord, of zelfs geen spoor van hem gevonden, sinds wij in Amerika zijn." /Dat kon ook niet in Califomië. Was dat waarschijnlijk Hij fa hier, Naomi „In deze stad bedoelt u F vroeg Naomi, ont steld door de zekerheid en het zelfvertrouwen. I waarmede haar vader sprak. „Zoo niet in deze stad, «ten toch nfas w weg in de provinch» hoofrtwearadrffnllfc wes- 1 telijk. Zijn wij dan dasivtwr nto* gekomen F Tn de commentaren van de Fransche pers gn ook in de verklaringen van de leidende man nen der Fransche regeering heeft men de over eenkomst tusschen Rusland en Diritschland der wijze geïnterpreteerd, ah zou het direct zijn gericht tegen de Fransche belangen. Herhaal delijk werd bovendien de opmerking gemaakt, dat het verdrag van Rapallo geheime clausules van politieleen en militairen aard bevatte en dat hierbij agressieve bedoelingen van Rusland te- -genover Frankrijk en zijn geallieerden voorza ten. Vooral de Ndrthcliffe-pers was verre van karig met deze beschuldiging,n, die zij met bij na nog meer ijver distribueerde dan de Fran sche pers. Officieel en officieus zijn deze ver dachtmakingen herhaaldelijk tegengesproken: door Wolff, door Wirth, enz. Thans heeft Tsjit- sjerin, de Russische volkscommissaris (minis ter) van burtenlandsche zaken, eveneens voor een démenti gezorgd en wel in den vorm van een brief, dien hij aan Barthou zond. Lloyd George heeft er een afschrift van ontvangen. In deze Russische nyta aan den leider der Fran sche delegatie nu acht Tsjitsjerin het noodig om, naar hij zegt, ter wille van de waarheid en om allen twijfel aan de vreedzame politiek der Russische regeering weg te nemen, nog eens uitdrukkelijk te verklaren, dat het verdrag van Rapallo geen militaire bepalingen bevat en dat de Russische regeering in geen enkele clausule zich heeft verplicht tot handelingen, gericht te gen de Fransche of welke natie ook. Met klem stelt Tsjitsjerin vast, dat het verdrag vrfn Ra- pallo betrekking heeft op de liquidatie van han gende kwesties tusschen twee staten, die met elkaar in oorlog waren en die beide beseften, dat het nóodzakeHjk was, dat in *t belang van hen zelf en mede in het belang van heel de menschheid de vreedzame relaties werden her steld. Van vijandschap jegens Frankrijk was geen sprake: de Russische regeering is veeleer ven oordeel, dat het accoord, met DuitscMand gesloten, het begin moet zijn van een aantal afzonderlijke overeenkomsten, die, naar de mee- ning der Russische delegatie, de algemeene overeenkomst moeten completeerun, waarnaar de te Genua vergaderde" mogendheden streven. Tsjitsjerin’s nota merkt opt „Deze overeenkomsten moeten als basis voor den vrede en het evenwicht in de wereld die nen. Wat Frankrijk in het bizonder betreft, is de Russische regeering van oordeel, dat er vele aanknoopingspunten tusschen de belangen van beide landen bestaan, die een overeenstemming omtrent alle tusschen hen hangende vraagstuk ken zullen vergemakkelijken. In dit opzicht is in de Russische politiek geen wijziging ingetre den, ondanks de vijandige houding, die Frank rijk sinds meer dan vier jaren tegenover Rus land meent te moeten aannemen. De Russische regeering kan de Fransche niet verhelen, dat deze vijandige politiek bij het Russische volk een wrok tegen Frankrijk heeft doen ontstaan, maar dat, afgezien van deze politiek, er geen re den bestaat, waarom niet de vriendschappelijke relaties tusschen Rusland en Frankrijk en zijn ge allieerden hersteld zouden worden. De Russische regeering is er in allen gevalle van overtuigd, ParQa, 3 Met (Havas). Poincaré heeft te legrafisch de Fransche delegatie te Genua ver zocht aan de geallieerde vertegenwoordigera t vragen geen memorandum tot de sovjets te ric) ten, voordat het Fransche kabinet daarvan ker nis heeft genomen. Volgens de lastgevingen v< Poincaré zullen do Fransche afgevaardigde stappen doen, om, ala meti al voeder fa gegsa alle ifcorbehoud te maken omtrent de vooaste len, vervat in *t memorandum voornamelijk i art. 6. i Aangezien Jaspar de bepalingen van dit arl kei niet heetf onderteekend, la Poincaré van ooi deel, dat de Fransche regeering haar houdin moet voorbehouden tot ampeler inlichting. Pofa caré vindt met name alle meenkigsveratMlIa met België buitengewoon onaangenaam en i besloten do zaak voor het laatst nog eens t overwegen. Vanavond werd zelfs versekerd, di hij vannacht instructies sou zenden aan d Fransche delegatie om zich geheel te stelle op het standpunt van Jaspar. Poincaré blijft van meenlng, dat de bijeen^ komst van den Oppersten Raad thane ««HTOé wenscht is. Men moet wachten tot het venHrffl ken van den datum van 31 Mei en het beslui/ van dé^rommissie van herstel in geval van het in gebreke blijven van Duitechland. Poincarf vindt, dat een gedachtenwfaseling over ovanj tueele sancties thans nutteloos zou zijn, evenals over het verdrag van Rapallo. Hij vindt, dat men boter doet met de resultaten van de c<m| ferentie van Genua af te wachten, alvorens bespreking daarvan te beginnen. Hot vertrok van Barthon. Genua, 2 Met (B. T. A.). Des ochtends tg kwart over elf is Barthou uit Genua vertrokketQ Uit den FranochM kabineMM* Parijs, 2 Met. T. A.) fo den heden gM houden kabinetsraad heeft de minister^presll dent zijn ambtgenooten op de hoogte geotoH van de jongste berichten uit Genua. Fransche campagne teg«N Ddtechland. Berlijn, 2 Mei. (W. B.) hi een Hava»4a|eg gram uit Berlijn werd medegedeeld, dat men Duitsche kringen sceptisch gestemd was ge* worden ten opzichte van Genua en dat bet aan! vankekjk goed opgenomen Duitsch-Russische verdrag thans gecritiseerd wordt. De campngrw tegen Wirth en Rathenau xou tijdens hun afi weligheid tamelijk hevig geworden zijn, maat de bladen vallen, blijkbaar op bevel, de regeef ring niet operiHjk aan. Niettemin fa een val de» regeering na afloop van de conferentie te Genug mogeMfk. Wirth’s opvolger zou waarschijnlitf Hennes zijn, die natuurlijk steunen sou op d< coalitiepartijen, waarbij de Volkspartij sich zo< aansluiten. Het Wolff-Bweau is gemachtigd hierbij op te merken, dat dit een nieuwe phase is van Frankrijk» campagne, met nieuwe wape^ hen. Tot dusver had Parijs gedreigd Duitach* land op het Duitsch-Russisch verdrag te doen terugkomen. Thans wil men het bhinenlandsdio front verzwakken door een kabinetscrisis te vóórspellen en den minister van financiën vofa komen ton onrechte verdacht to maken, 't Wae echter voor de Fransche propaganda lastigf alle rechten toekomen van Duitsche onderda nen, die in Rusland ondernemingen en conces sies bezitten. Uit het vorige blijkt, dat de berichten zeer met elkaar in tegenspraak -”n en men d’ts goed doet positiever berichten af te wachten. Het DuHsch-Russbche ver<h-ag. Berlijn, 2 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche regeering heeft den Britachen ge zant te Berlijn officieel de verzekering gegeven, dat tusschen Duitschland en Sovjet-Rusland geen militaire overeenkomst fa gesloten. De Russische petroleum. Genua, 2 Mei. (R.). De Russische afvaardi ging spreekt vierkant tegen, dat eenige conces sie verleend is aan de groep van de Shell en de Koninklijke, hoewel Krasein vandaag erkende, dat de Shell, de Koninklijke en de Angfo-Per- sian in onderhandeling zijn geweest met de sovjets. Deze zijn echter in principe tegen elke dbhcessle en zouden zeker niet toestemmen in een concessie van algemeen karakter, at fa het mogelijk, dat zij plaatoelijke concessies zouden verleenen, maar ook dit alleen slechts, nadat de sovjet-regeering zou zijn erkend. Krasisn voeg de eraan toe, dat de Standard Oil geon aanbie dingen had gedaan- Genua, 2 Mei. (R.) De vertegenwoordiger van de Kon. Ned. Petroleum- en de ShoM-maat- schappij heeft aan Reuters correspondent me degedeeld, dat het bëricht omtrent een ©ver eer kornet dier maatschappijen met de sovjets num onwaar fa. OVERZICHT. ert zich, dat er heel wat te doen over het te Rapallo tusschen en Rusland gesloten verdrag, nd dadelijk klaar met de bewering, ord zoowel in strijd was met de kgenomen beginselen als indrtrisch- verdrag van Versailles. Over het eg men den indruk, dat de Engel- ianen, o. a. tamelijk nuchter ston- r de z.g. tractaats-schendmg, weer al te veel wilden weten. Maar de ven geen krimp en wisten gedaan t een juridisch comité, dat toege-. au de commissie van herstel, de <e! naging. Vooral de Fransche ver- r in de commission der répara- ■op aan, dat nog eens gewetens- erzocht door de commissie vaft Duitsch-Russfcche verdrag in t de artt. 236, 238 en 260 van Irag van Versa!!!"’». t nog niet over het rapport der i verluidt een en ander over de *t onderzoek in de buitenland- partneer men op sommige berich- i, is het voor de Juridische advi- karwei geweest het eens te wor- moeite kostte hef om tot over* e komen, omdat de juridische ad- >wning Stroèt (Sir Cecil Hurst), neld, te Genua uitdrukkelijk heeft z. i. geen sprake was van sohen- Mïter en alleen in aanmerking ko- 260. De vrof*rere Italiaansche tthenlandsche zaken Srialoja sou ndpunt hebben aangesloten en de ster van buitenlandsche zaken, niet recht hebben geweten, hoe hj luiden; in elk geval, heet het, it heeft aange-1-^en bij het stand- tiai <TOrsay. Zelfs uit de houding «dien rechtsgeleerde Fromageot ritief zijn gebleken, dat het che verdrag een schennis van de les van Versailles beteekent. Hoe chtegeleerde heeren ook over de ke Franschen zno onnoemelijk illen, mogen oordeelen, inmiddels len vergeten, dat hun Uitspraak issing beteekent, daar Lloyd rtel om alle onr’erteekenaars van Versailles over de kwestie te igen, tot dusver noch aanvaard n is. wenstaande berichten zou zijn te lat de Fransche opvatting inzake schending van het vredesverdrag iltach-Ru.ssisrhe accoord vrijwel wordt gedeelA. fcan men Juist de de gevolgtrekking maken uit een am aan de Köln. Ztg., hetwdk •t rapport omtrent h-t onderzoek u neerkomen on een verwerping vers*™«r. Duitschland n 236, 238 en 260 van het ver- lilles h-bken rrescboTiden, waar- rklaard goed te vinden, dat het ie inkomsten direct in dienst van •eding bereid was te stellen en aan de commissie van herstel reis behalve de gewone, kleine onaangenaam heden door verkeerde berekeningen, waaraan zelfs de meest ervaren reizigers blootgesteld zün. Speed was zeer onder den indruk van de uit gestrektheid van het Amerikaansche vasteland, de bekoring van zijn werkelijk mooie oorden e» de hulpbronnen van zijn volk. Zij troffen het gelukkig met hun reisgezelschap, en denen een paar gemoedelijke vrienden op en zij vonden, dat de Amerikaan in zijn land veel beminnelijker was dan de Amerikaan buitenslands. Eindelijk, tegen het einde van Augustus dach ten zij er over op hun schreden terug te keeren, Al dien tijd, was het doel van hun reis naar het westen te trachten eenige tijding van Char lie te verkrijgen, wiens laatste adres Vancou ver geweest was zeer weinig genoemd. Zij hadden meermalen uitgaweken Schotsche en Engelsche jongens ontmoet en eenige pijnlijke, onvergetelijke verhalen van totaal mislukken, als ook krachtige gesebiedentesen van welsla gen gehoord. Naomi's hoop betreffende Charlie was editer tot het nulpunt gedaald tegen den tijd, dat zij Vancouver bereikten. C Dodt al hetgeen zij gezien en gehoord had, kon zij zich niet voorstellen, dat haar halfbroe der, zonder hulp en zonder geld of vrienden, iets had kunnen bereiken in dat groote, vreemde land, dat hier en daar droefgeestig en somber moest wsrken op hen, die hun tehuis ontvlucht waren. Zij wist niet, welk gezichtspunt haar vader daaromtrent had en toen zij aan het middagmaal zaten in het C. P. R. Hotel in Vancouver 's avonds na htm aankomst van Seattle was zij «lijkheid. «k wendde zich met jtelüken omgang, noch een beleminering .in Jiiin xermL bon te hooren setfgMi cat een verandering in de holding van F. ank rijk niet alleen raadzaam, tnaar ook in 't be lang van Frankrijk en Ruslopd, alsmede de be volking van geheel Etpopa en het economisch herstel der geheele wereM noodzakelijk is. Weest er ervan overtuigd, mijnheer de presi dent, dat deze brief ingegeven is door den op rechten wensch elk misverstand uit den weg te ruimen, dat de normale ontwikkeling van de conferentie te Genua zou nebben kunnen ver hinderen". Het is niet zonder zin, dat wij een passage uit Tsjitsjerin’s brief aan Barthou eenigszfals uit voerig vertalen. Immers: hoe blijkt de han dige tactiek van den Russischen diplo maat hieruit. Frankrijk heeft hetzij officieel, hetzij officieus door zijn pers, tegenover de ge- hqte sovjets steeds met grof geschut gewerkt. Rusland beschuldigd, beklad, gehaat en ge hoond. Büna even onveraoenlijk nfa tegenover Duitschland betoonde Frankrijk zich lot dusver tegenover de raden-republiek. Om Frankrifk nu in verlegenheid te brengen, schrijft de Russi sche volkscommissaris van buitenlandsche za ken aan den leider der Fransche delegatie een brief, uiterst beleefd, zonder eenig bewijs van agressioven toon, loyaal, verzoenlijk. Dit zi|n kolen, die gloeien op het Fransche hoofd. Het eerste gevolg hiervan is Teeds geweest, dat Barthou de Russische nota heeft beantwoord door een brief, over welks tekst wij nog niet beschikken maar die, af te gaan op een beknopt telegram, in ons middagbirtd weergegeven, rus tig en verzoeningsgezind fa gesteld. Barthou zou hebben ten bescheid gegeven, dat Frankrijk voor Rusland zijn geallieerde gedurende drie oorlogsjaren, de oude gevoelens van vriend schap heeft bewaard. Tsjittjerin heeft den Fran schen den pas afgesneden om een onaangenaam antwoord te zenden en zoodoende door zijn tactiek en diplomatieke bekwaamheden stellig opnieuw een succes behadd. TFLeGRAWMEH. DE CONFERENTIE TB GENUA. Rome, 2 Mel. (N. T. A. Draadloos), De commissie voor arbeidskwesties, die door de eerste economische sub-commissie is benoemd, kwam heden bijeen. De commissie keurde den definitieven tekst goed van de resoluties, die door de redactie-commissie in de laatste zitting was opgesteld. Vervolgens deed de president voorlezing van de memoranda, ingezonden door het I. V. V. en de internationale vereeniging van coöperaties. Heden zal de commissie de kwes tie behandelen, in welke mate het baar moge lijk is deze documenten in de eerstvolgende zit tingen te onderzoeken. Het memorandum aan de Russen. Genua, 2 M e i. (B. T. A.) De sub-conunis- sie voor de Russische zaken heeft vanmiddag vergaderd om den blijvenden tekst vast te stel len van het memorandum aan de Russische de legatie. België was niet vertegenwoordigd. On danks de vele dringende verzoeken, die Jaspar in den loop van den dag ontving, fa hij op zijn stuk blijven staan. Bij het begin der zifting ver klaarde Barrère, die Barthou verving, dat het voor de Fransche delegatie tengevolge van de opdrachten, ontvangen van haar regeering, niet het memorandum wegens de re- te brengen. Volgens een andere lezing zal hij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1