irloren Tehuis. UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- a. d. U., OUDERKERK a. <L DL, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. ST0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1921 TEN LAND. ILLETON. blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen hebb<m7 vinJn Smid.} Tim« weer en m’kOT ™n I te liegen, dit betee- in eiken vorm werkt veredelend CORNELIE HUYGENS. (Wordt vervolfM Speed, mijnheer en hij was wel gste jongens, die ik ooit gezien aar het westen ongeveer tot daar werd hij opgepikt, naar ik tor iemand, die hulp noodig had fgary I Waar is dat F leren kant van the Rockies, pa* >mi ertusschen, die de spoorweg ixdeerd. r door gaan op onzen weg Mar r Canada.** i hier F vroeg Speed aan den >lko- 1 op van al- het Engelsch door FESSELfNK-VAN ROSSUM. door DAVID LZALL. Taft naar Genaas. Berlijn, 3 Mei. (N. T. A. Dremfloo.). Vol- gens een bericht uit Washington aan de Vosa. Ztg. heeft Harding goedgevonden, dat de voor- ONNEMENTSPRIJSt per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» io per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. innementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUD Ai ize agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. n bureaux zijn dagelijk» geopend van 9-5 uur.) Administratie TeL Int 82; die TeL 545. loosstelHng op een volkomen nieuwen grond* slag planteen. Aangezien, zoo voegt de correspondent hier aan toe, Frankrijk’» aandeel in de schadevM* goeding 52 pCt. bedraagt, is er geen reden om te gelooven, dat indien een dergelljk plan werd aangenomen, Engeland, dat de stabiliteit ven Europa hooger taxeert dan de betaling der schadevergoeding zich zpu neerleggen bij eest vergrooting van Frankrijk» aandeel ten kooto van Engeland. Staking in België. Bergen, 3 Mel. (B. T. A.). In de Borinag» is een werkstaking uitgebroken in alle mijnen wegens het ingaan van een loonsverlaging van 12 percent voor de vaklieden en van 6 h 7 per cent voor de overige werklieden. Het is overal rustig. Botsing lunchen sociaal-democraten Duitsch-nal ionulen. Berlijn, 3 Mei. (W.-B.l. Te Potsdam Uit stond een botsing tusschen socialistische )Mge- lui en de leden der vereeniging van Duftsrh- nationaal gezinde soldaten, die een feest vierden, waaraan ook de prinsen Eitel Friedrich em Os kar van Pruisen deelnamen. Do jongelui tracht ten het vergaderlokaal binpen te dringen, waar bij een handgemeen ontstond. Politie hersteld* de orde. verbeeldde. Wat weet de gewone vuder in za ken, overstelpt door eigen belangen, wiens be kwaamheden tot het uiterst© opgev> rd wor den, in zijn pogingen om meer en meer te ver zamelen van het vergankeiijk- goud voor hen, die hij bemint, wat weet hij van het innerlijk* leven van zijn dochter Men kan het veilig «eggen, zeer weinig, bijna niets en het verlies aan beide zijden is onher stelbaar. Dikwijls moei hij haar aan een nndetet man overgeven, zonder dat hij tijd gehad heeft, te verwezenlijken dat zij de zijne is. Veel is er geschreven omtrent de zorgen en nngswe van het moederschap, maar wie zal het grooM treurspel van het vaderschap verkondigen, rij» afzondering en eenzaamheid en zijn zeUverkoset onbekendheid met de liefelijkheid van het ge zinsleven Zij ontvingen hun Engelsche post eerst op den morgen van hun vertrek uit het Vancotr ver Hotel en de brieven verschaften hun assv duchtige lectuur in een kleinen ritkninrrwagr^ dien Speed met aanzienlijke kosten voor Naomi had weten te bespreken op hun meeste lange, reizen. Dat was de manier, waarop de man tij» medegevoel uitdrukte met de vrouw, die het lol geslagen had en die hij op geen andere wijze wist te helpen dan door haar te oveiladen mef de dingen, die geld kunnen verschaffen. Het tf een niet 1» verachten manier, daar hot de taste, bare en zichtbare uitdrukking fan liefhebbend» genegenheid is, die alles zou willen geven, d» smart te verminderen. „Hij is in den winter van negen-en-negentig in het Alexandra Hotel geweest en zij zouden hem ook wel gedurende den stillen tijd gehou den hebben, indien hij gebleven was. Hij was erg geliefd en had veel invloed op de andere jongens. Zij hebben daar dien winter minder ge dronken dan ooit, sedert het huis geopend is. Dus, als u hem toevallig kent, of iemand van zijn familie, zeg hun dan maar, dat het hem in Canada goed gaat, en ik ben blij, dat ik hem in de hoogte kan steken." „De ben zijn vader," zeide Speed brusk. „God zegen© mijn ziel F zeide de oude man. „Dan had ik niet zoo vrij moeten zijn en toch, waarom niet Het is eigenlijk een gewone geschiedenis. Wat heeft Kipling ook weer ge zegd^ ten tijde van den oorlog JDe zonen van hertogen, de zonen van koks I" U kunt ze hier allen vinden, in dit Canadeesche mengelmoes! Bent U een hertog mijnheer Er was geen spotternij in den blik van den ouden man te ontdekken, terwijl hij die onschul dige vraag deed. „Nog niet, maar het geluk hangt aan een draad! Calgary! Wanneer vertrekken er trei nen naar Calgarymorgens F „Maar een, mijnheer en die vertrekt 's namid dag» om half vijf, Engelschen tijd, natuurlijk hier hebben wij den anderen! Maar ik ben er nooit aan gewoon geraakt. Ik heb in mijn tijd gediend in het Romano en het Pagani Hotel mijn heer maar een wandeling langs het Strand, na dat de lantarens branden, zou mij meer goed doen dan een leering op een Zondagsschool F Hun belangstelling in het groote, nieuwe land werd levendiger door het gepraat van dien toe- valligen reiziger. Bestaat er echter wel een toé val in het verbazingwekkende weefsel, dat de mnachen leven noemen Zekere groote en orw een nacht reizen op de Limited r ziet u, ik weet niet, of hij daar ar hij was een aardigejonge ke- ieta in hem, dat je zacht sterft een meisje was. En hij had een goed deed, net een drank. Ver- tw, maar ik verzuim mijn plfdit" oogenblik je plicht,” antwoord i. „Vertel mij nog iéts meer van ij daar keUner geweest, fa> Wh* uw zeer natuurlijk en wat wonderbaarlijk schijnt voor onzen beperkten gezichtskring wordt een voldongen feit Zonder twijfel waren die twee naaf het Van couver Hotel geleid, om een vooruitbepaalde ontmoeting te hebben met een van de velen, die Charlie Speed gepraaid had in zijn tweede va derland, zooals schepen, die elkander In den nacht voorbij gaan. Naomi scheen dit een stem van een doode te zijn. Zij zag haar vaders belangstelling stijgen tot koortshoogle. Nu praatte hij slechts over den jongen, die al zijn hoop teleurgesteld had en met wiens karakter het zijne in botsing was geweest van dat de knaap oud genoeg was te genover vraagstukken des levens te staan. Dat hij er vroeger mede in strijd geraakte dan de meesten, was hij verschuldigd aan een geërfd temperament en een vroegrijpen zin voor per soonlijke verantwoordelijkheid, welken men zoo dikwijls mist bij jonge menschen. De meest aandoénlijk© trek in de geheel© ge schiedenis was in Naomi’s oogen het ontroeren de vertrouwen van haar vader, dat hij in staat zou zijn den jongen feitelijk daar waar zij uit elkander gegaan wanen, weer te ontmoeten, en dat hij de teugels weer in dezelfde vaste, heerschzuchtige hand dacht te nemen! Drie, neen, bijna vier jaren, in een land, dat ruw en hardvochtig was voor den man, die zelf zijn weg moeet vinden, zouden wel een anderen man van Charlie gemaakt en zijn opvatting der dingen veranderd hebben 1 Deze dagen en weken werkten opvoedend op Naomi en naar den uitwendige» schijn «te oor delen althans, begon de bittere wonde, die haar uit Engeland verdreven had, te genezen. Het is bijna ónmogelijk voor een i vrouw met een gezonden geest om snel een Duitachlond tot den Volkenbond, dn ui dit een beter waarborg voor den vrede is dan welk ver» drag tot non-agicssie ook. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING Schulden tusschen geallieerden. Londen, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos.). De Genueesche correspondent van de Daily New» meldt nog aangaande het plan van Lloyd George tot regeling van de onderlinge schul- den der geallieerden en do Duitsche schadever goeding, waarover Barihou een memorandum mee naar Parijs heeft genomen, dat, naar ver klaard wordt, Engeland bereid is ter wille van Frankrijk een deel van ’t hem toekomende van de schadevergoeding prijs te geven, indien Frankrijk het plan aanvaardt, volgens hetwelk Duitschland» onmiddellijke verplichtingen ver* minderd zouden worden tot een bedrag waan* voor het mogelijk zou zijn een international» leaning te plaatsen. Volgens het (dan, zoo zegt de correspondent, zouden nog te verrichten be-» talingen voor de schadevergoeding eerst vast gesteld worden op 110 milliard in plaats van op 132 milliard gouden marken, waarop zij aanvankelijk vastgesteld waren. De reede geda ne betalingen zouden echter niet van de 110 milliard afgetrokken worden. Vervolgens zou de schadevergoeding in twee categorieën ge splitst wordeneen van 65 milliard en een van 45 milliard. Het eerst getal vertegenwoordlgf het totaal van de onderlinge schulden der ge allieerden en dit zou voorloopig aangehouden worden, zonder dat men van Duitschland et eenlge afbetaling op sou verlangen. Do over blijvende 45 milliard zouden het onmiddellijk» vraagstuk van schadevergoeding vormen. Als de schadevergoeding aldus verminderd is, zo» Duitschland zoo goed als zeker een internatio nale leaning kunnen plaatsen tob dekking van den betalingstermijn voor bijvoorbeeld de eerstvolgende vijf jaren. De aanvaarding van zitter veto het Opperste Gerechtshof der Ver. dit plan zo» het heele vraagstuk van de schade- GOIBSCHE MANT ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot de» besorgtring)! 16 regels IJiO, elke regel meer /0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkringi 25 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Llofdadigheids-advertontiën da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGKN: 1—4 regels 106, «Ik» regel meer O.M. O> de voorpagina 50 hooger. Gewon» advertentiën en ingezonden mededelingen btf contract tot xeer geredueaer* den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «olied» boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t» zijn wijze haar best doet om t_ L_. kent, dat men te Parijs iets tegen Duitschland in het schild voert „Wanneer de Fransche regeering haar reus achtige leger tegen het streven naar ontwape ning moet verdedigen, verschijnen in het hier uitkomende „gallische orgaan” lange onthullin gen over DuHschland’s heimelijke bewapening; wanneer Poincaré een nieuwen inval in 't weer- looze Duitschland beraamt, moet zijn orgaan hier aantoonen, dat de Duitschers op fraudu leus© wijze zich bankroet verklaren. Dat is al les. Ik betwijfel echter, of de Northcliffe-pers met haar nieuwsten leugen veel geluk zal heb ben. In allen gevalle stond de openbare mee- ning de laatste week ondanks alle hysterie van Times en Morning Post zeldzaam vastberaden achter Lloyd George in zijn verzet tegen de po litiek van Poincaré. De sprookjes van Duitsche bewapening en Duitsohen rijkdom doen het hem niet meer, terwijl het inzicht, dat het econo mische herstel van Europa, dat, voor Engeland een levensbehoefte, door Frankrijk verfiinderd wordt, geleidelijkweg gemeengoed is gewor den." De correspondent, die zich efvraagt, of het Poincaré ernst is met zijn dreigement of dat hij maar bluft, maakt de opmerking, dat de op vattingen te Londen hieromtrent uiteenloopen, maar dat men het als uitgemaakt beschouwt, dat Engeland niet verplicht is deel te nemen aan een nieuwen inval in Duitschland en dat hij. door Frankrijk op eigen houtje ondernomen, het einde der Entente zou beteekenen. Merkwaardig wordt het in de correspondentie geacht, dat men te Londen niet schijnt te bestrijden, dat per. 18 van annex 2 bij deel 8 van 't verdrag van Ver sailles derwijze kan worden geïnterpreteerd, dat Frankrijk er het recht aan zou kunnen ontlee- nen om, onafhankelijk van de andere geallieer den, strafbepalingen toe te passen. Men iauayen- wel van oordeel, dat een dergelijke concessie *4 n» celijk heeft verbonden fn den vervolge af te zien van een onafhankelijk optreden en omdat dit optre den fn elk geval pas zou kunnen plaats hebben, wanneer de commissie van herstel zou hebben verklaard, dat Duitschland zijn verplichtingen met opzet niet nakwam, welke verklaring de andere geallieerden zouden kunnen verhinderen. Bovendien aldus wordt eraan toegevoegd zou het in Engeland's macht staan een bezet ting van 't Ruhrgebied voor Frankrijk volko men onvoordeelig te maken. Waarbij een ge ïnspireerde mededeeling in de Daily Telegraph Ruhrstreek, zouden todi andere paragrafen van ’t verdrag het verbieden zelfstandig Duitsche inkomsten en andere actieve vermogens, zooals de mijnen, in bezit te nemen, daar deze den ge allieerden en geassocieerden mogendheden ge meenschappelijk, d. w. z. ean de commissie van herstel, verpand zijn. M. a. w. juridisch gespro ken, bevond Frankrijk zich in denzelfden toe stand als Shylpck. Het zou verder Duitsch ge bied kunnen bezetten, maar het zou niet aarv- spraak kunnen maken op het genot van de vruchten van het aldus bezette nrebied.” St., Taft, door de politieke wbcommisaJe te Genua wordt voorgedragen als scheidsrechter in alle strijdvragen, die inzake de Russische Sovjet-schulden kunnen ontstaan. Gerard te Genua. Londen, 3 Mei. (N. T, A. Draadloos). Gerard, Amerikaansch ambassadeur te Berlijn tijdens den oorlog, ie te Genua aangekomen. Verklaring van een Zweedsch gedelegeerde. Stockholm, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Zweedsche gedelegeerde te Genua, Trygger, is heden hier teruggekeerd. In een onderhoud met persvertegenwoordigers zeide hij, dat En gland's houding tegenover Duitschland onge twijfeld steeds verzoenender wordt. Do houding der Engelsche «r- v beider- tegenover Rusland en Duitschland. Londen, 3 Mei. (R.). Het algemeen be stuur van het congres der vakvereenigingen en het nationale bestuur van de arbeiderspartij, die zes miliioen arbeiders vertegenwoordigen, heb ben heden aan Lloyd George geseind met kracht aan ning Een verklaring van Baitnou. geer" B e r I ij n, 3 M e i. (N. T. A. Draadloos). Bar- stel thou verklaarde voor zijn vertrek naar Genua Ei België en Frankrijk. Parijs, 3 Mei. (Huvas). In den kabinets raad heeft Poincaré uit naam van alle ministers Barthou bedankt voor het talent en het gezag, dat hij te Genua ontplooid heeft ter verlichting van het Werk der conferentie en ter behartiging van de Fransche belangen. Na een onderzoek van den toestand besloot de regeering eenstem mig, dat Frankrijk zich niet van België zal lo»- maken. Barthou keert Vrijdagochtend near Genua terug. De te Parijs vertoevende leden van de com missie van Buitenlnndsche zaken uit den Senaat hebben van gedachten gewisseld over den poli tieker» toestand en bleken het er eens over te zijn, dat Frankrijk en België samen dienen te blijven gaan en gezamenlijk een tekst moeten zoeken voor het memorandum aan de sovjets. Zij verklaarden het ongeoorloofd, dat de Op perste Raad te Genua zou vergaderen in de troebele atmosfeer van de conferentie. Amerika en Genua. Berlijn, 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Een bericht aan de Chicago Tribune meldt, dat Bryan in oen telegram aan president Harding dezen dringend verzocht heeft in het belang van den wereldvrede en ven Europa*» herstel een vertegenwoordiger van Amerika naar Genua te zenden. OVERZICHT» iy Times van 30 April werd een twmen met verschillende vette rvan één luidde: ,Jiet Fransche m gevaar”. In het artikel wordt le twee opvattingen ter Genuee- tie: de Fransche en de Engelsche; ran hen, die stijf en strak vasthou- verdrag van Versailles en de op en, die "een zeer drastische revisie j van Versailles beschouwen als ap, die ken leiden naar politieleen omische zekerheid; de opvatting aan geweld gelooven en de op- n, die aan handel, vrij verkeer en ringen van mogendheden met ge ls grondslag en middel voor het en. Alle Engelsche economisten Uritsche staatslieden, aldus wordt bben thans berouw van het Ver sailles: zij zien, dat het tractaat ïg, door den orlog in het leven iiepte en voltooide; zij zien, dat ran het verdrag en nog meer heel eruit spreekt, voor alle Britsche n fatale gevolgen hadden en dat •stel van het politieke en econo- icht, dat voor Groot-Brittannië r welke andere mogendheid ook stie is, onvereenigbaar zijn, iday Times staat niet alleen; de fist Garvin van de Observer heeft en zin uitgelaten en opgemerkt, ia vergaderende naties nog geen zij zien echter de alternatieven; Is zij 't nooit tevoren wisten, dat •ben te kiezen tusschen verzoe- - gang. Maar Garvin vindt, dat oprecht wenkt voor de hereeni- ,»eh uitdruHrel rstel van Europa; het vreest deze ts daarvan klemt Poincaré zich mule van een geallieerde opper- aarvin schrijft: „Zij beteekent rheerschappij, gebaseerd op het dat tegenwoordig in West- en meetelt, een leger, betrekkelijk poleon ooit bezat. Elke verande- in Europa moet de uitbreiding en tegenwoordige Fransche hege- eren. Dit is het wezenlijkste ge- onflict.” he correspondent der Kölnïsche «t i jarvin in Sunday Times wee» s melding van, dat in de Times, •rthcliffe-blad, een z.g. „Engelsch tritschland” in een langen brief hiitschland rifker is dan ooit, dat ng verbazend goed gaat, dat zij it en dat alle Engelschen en En in Duitschland ervan overtuigd hland zijn schuld vijf maal zou zonder het te merken. Door de -pers is deze brief afgedrukt en tikel van de Daily Mail wordt iat de geheefe belasting in iar 35 sh. per hoofd bedraagt l Engeland. Ben en ander is voor snt aanleiding op te merken, dat, •rtheliffe-pers op een dergelijke op te doen, zonder van hun eigen gedachten i afgeleid te worden en niets te voelen van de 1 zelfzucht en onbeduidendheid van hun eigen be- 1 langen. Terwijl Naomi’s oogen zich verwijdden bij 1 het zien van die nieuwe beschaving, voelde rij zich er niet langer vijandig tegenover staan, maar ontdekte zl| verwantschap. De aanmerkin gen, die zoo glad van haar vaders lippen kwa men, en die door velen hunner medereizigers gedeeld werden, vonden geen weerklank in banr hart. De uitgestrekte eenzame velden, vooral sedert zij op Britsch grondgebied gekomen wa ren, de aandoénlijke worsteling, de arzondering van menigen enkeling op de buitenposten der grenzen van het rijk deden een machtig beroep op haar. De geest van de eerste baanbrekers sprak tot haar door de ruimte en vroeg haar, wat zij hem te geven hadof haar vrouw-zijn geen zending had, om zegen te brengen in een land, waar de vrouw zoozeer op prijs gesteld werd. De afstand werd gröot, als haar oogen zich naar Engeland keerden, en de groote wa terweg werd geen groote weg naar huis, maar een scheidende en onbevaarbare zee. Onbewust van de macht, die Canada ovei Naomi kreeg ofschoon verrukt toen hij bemerk te, dat de vermoeide uitdrukking was wegge- wischt van haar gelaat, en dat haar geest won derlijk opgevroolijkt was, ging Speed voort met zijn aanmerkingen op Canada, zijn plannen en oordeel over de toekomst, zijn veronderstel' v gen omtrent dit en dat betreffende de verdere omwikkeling van het land. En den volgenden morgen, voor Naomi be neden was, om met hem te ontbijten, was hij naar het kantoor gegaan om plaatsen te bespre-1 man of I ken in den trein naar het oosten. Des© weken van Innig samenzijn met zijn dochter hadden ZSiZl'liU rachtaï «...ring- Spwd „dun. te Ml an den bijzonderen berichtgever van de Matin, dat hij slechts in volkomen ovei»*enstemming van den ministerraad, na volledige goedkeuring van de door hem gevoerde ondet handelingen en met een hem door den ministerraad uit to spre ken vertrouwen in zijn toekomstige werkzaam heden zou terugkeeren. TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. De algemeen© vergadering. Genua, 3 Mei (B. T. A.) De tweede open bare vergadering der confteentie had met het zelfde ceremonieel plaats als die van TO April. Pacta deelde in een toespraak mede, dat de commissies voor de financiën en het transport wezen haar werkzaamheden hadden beëindigd en het eens waren gewordeft over bepaalde reso luties, welke overeenstemming hij een goed voorteeken noemde voor den verderen arbeid. Evans, voorzitter der financieele commissie, somde hierna de verschillende aangehomen re soluties op. Hij wees er op, dat die resoluties zonder effect zullen blijven zonder de mede werking van Amerika. De Fransche gedelegeer de sloot zich bij de woorden van Evans aan. Schanzer zeide, dat de staatslieden het be sluit moeten nemen en de onmisbare wilskracht moeten bezitten om de voorschriften in practijk te brengen, die de deskundigen en de financieele commissie aanbevelen. Hij voegde er bij, dat alleen een politiek van vrede, solidariteit en samenwerking onder de naties tot het evenwicht kan leiden. Van Kamebeek verklaarde, dat zijn land zich geheel aansluit bij de financieele resoluties en legde den nadruk op het groote belang van het vraagstuk der internationale schulden, waarvan de voorafgaande regeling beslist noodzakelijk is voor het in de practijk brengen der besluiten van Genua. Schulthess (Zwitserland) drong aan op een spoedige regeling der internationale schulden. Tsjitsjerin verklaarde, dat Rusland bereid was de resolutie» der fmandeel© commissie te onder schrijven, maar uitte eenig voorbehoud vooral ten aanzien der betrekkingen, door de com missie geschapen tussche^ den Volkenbond en de technische organen. Ook uitte hij een voor behoud betreffende het »dv’ies inzake den wissel koer», gegeven het fci' Rusland heerschende stelsel van nationalisatie. Hij sloot zich vol' men aan bij Schanzer, die een beroep deed tr den vredelievenden geest der volken. Hij zin- n speelde opnieuw op de noodzakelijkheid gemeene ontwapening. Rathenau hield een lange rede, beschouwin gen bevattend over de economische wereldcri sis, over de koersschommelingen en over het herstel van de koopkracht van het geld. De voorzitter verklaarde hierop de alge- meene beraadslagingen voor gesloten. De 19 resoluties der financieele commissie werden met algemeen® stemmen aangenomen. Jaspar gaf een beknopte uiteenzetting van het rapport der transportcommissie. De werkzaam heden dezer commissie leidden tot de aanne ming van een ontwerp-resolutie van acht artike len, een aantal adviezen bevattend ten aanzien der vrijheid van het transito-verkeer en de com municatiemiddelen. Barrère verklaarde uit naam der Fransche delegatie verheugd te zijn zich zonder voorbe houd by de woorden van Jaspar te kunnen aan sluiten. Na korte redevoeringen van Lloyd Greame en Peano (Italië) werd de resolutie met al gemeene stemmen aangenomen. Daarna werd de zitting, die zich door geen enkel incident kenmerkte, gesloten. Een verklaring van Barthou. i te dringen op de volledige politieke erken- n van de sovjet-regeering door de andere re- iringen, daar dit onmisbaar is voor het her- I van het politieke en economische leven van iuropa en op de toelating van Rusland en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1