Verloren Tehuis. UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 4BACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GÜUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* u d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 922 ITENLAND. U1LLETON. d. U., OUDERKERK a. d. OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 5 Mei 1922. blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen II leening AM IEL. (en veranderen wil zeggen, het leven treffen, want het leven is slechts 'an gewoonten. Uit het Engelsch door P. WESSEL1NK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL, den bezorgkringi Iwnmar M Volgens artikel V moet de Russische i gfeering op zich nemen de financieele verplit tingen van alle plaatselijke of provinciale au' riteiten in Rusland alsmede van de publieke* zijn crediet, zijndememingen, die tot dusver zijn aangegaan\ /Handigheden heeft de Belgische ministerraad tijd tot tijd de gevolgen van het ver- hedenmorgen de houding van Jasper, die ge- „O, neen, vader I Deze is van Joy. Ik kan hem niet goed ontcijferen. Zij schijnt spoedig ge noeg gekregen te hebben van Londen." „Ja, wat schrijft zij?” vroeg Speed, terwijl zijn belangstelling dadelijk minder werd, daar hij niet wist welk aandeel Joy Perrars gehad had in de ineenstorting van Naomi’s gebouw der hoop. „Zij schrijft uit Upleys' Oude Pastorie. Oom Henry heeft een soort beroerte gekregen; zij schrijven het toe aan de hitte en te zwaar werk. Maar het meest verbazingwekkende nieuws is, dat Joy zal gaan trouwen met Harry Cholmley zoowat in December voor Kerstmis I” „Dat vind ik in het geheel niet zoo verwon derlijk en het is iets, om zich te verheugen een veel beter iets voor die lieve meid, dan achter Ferguson aan te loopen met zuigelingen uit de sloppen. Dat heb ik nooit goedgekeurd!" Indien zijn oogen niet gevestigd waren geweest op de laatste regels van zijn vrouws brief, ter wijl hij sprak, dan zou Speed de zenuwtrekking hebben gezien, die over Naomi’s gelaat vloog. JSfog iets over onzen jongen krielhaan „Als u Geoffrey bedoelt papa niets, alleen dat hij het te druk heeft, om zelfs op het einde der week naar Upleys te komen.” „Hm!” dat zal hem goed doen en hem lee- ren, wat hooger staande menschen te doen heb ben,” stoof Speed op. „Nu, het is toch wel pret tig brieven van thuis te ontvangen, niet Na omi Het schijnt eenigszins den afstand te over bruggen en natuurlijk, de tijd spoedt voort en na dat wij Charlie gesproken hebben en zijn zaken geregeld zijn, zal het tijd worden, dat wij weer naar den overkant gaan.” Weer moest Naomi haar vader met verwon* dering aankijken. ^Maar vader, ik begrijp niet, hoé u daarvan - durft «üd. Gelooft wtrWüK wg schulden, waarvan in 't verder verloop van 't overzicht sprake zal zijn. Het vorenstaande is niet van toepassing op de crediet-saldi. die ten gunste van een vroe gere Russische regeering in een land zijn ge bleven, welke regeering aan een vroegere Rus sische regeering voorschotten heeft verleend) of die de verplichting op zich heeft genomen voor leeningen, die door een Russische regeering. in dit land tusschen 1 Aug. 1914 en 7 Nov. 1917 uitgegeven rijn. Deze saldi moeten nan de be treffende regeering, zonderdat de rechten van derden hierbij schade lijden, worden overgedra- gen. De verplichting der radenregeerihg voor haar oorlogsschulden zal dienovereenkomstig verminderd worden. DNNEMENTSPRIJSj per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, o per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 3.80. innementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA* ize agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. ie bureaux rijn dagelijks geopend van uur.; Administratie TeL Int 82; :tls TeL 645. De Kleine Entente en Rusland Genua, 4 Mel. (B. T. AJ De Kleine Bm tente beraadslaagde heden over den toestand geschapen door Frankrijk s en België’s weige* ring tot ondcrteekening van het memorandum aan de Russen. Charlie in Calgary vinden zullen? Wel, het is nog erger dan naar een naald in een hooiberg te zoeken, naar één menschel ijk wezen te zoe ken in zulk een groot vasteland.” „Het is groot, wat de afstanden betreft, maar er zijn niet zooveel menschen in, en menschen die wat beteekenen zooals die oude kellner dat dacht van Charlie zijn er weinig en ve* verstrooid. Zooals de slang, laten zij een spoor na. Ik twijfel er niet aan, of wij zullen bij Chaix lie belanden of tenminste een versch spoor van hem ontdekken, waar wij nu gaan. En ik zal je wat zeggen, Naomi, als het uitkomt en wij niet teleurgesteld worden, dan zal ik dat oude man netje in Vancouver vijftig pond sturen, dan kan hij een waMelmg maken langs het Strand, als de lantarens aan zijn. God, meid, dat ontroerde mij zoo I Het is, zooals het hongerig verlangen, dat somtijds over mij komt naar de oude Ne- thergate te Dundee, en die hellingen bij de heu vels vap Monifeith F Onder zulke gesprekken, die gedeeltelijk her inneringen opwekten en gedeeltelijk verlangend de toekomst tegemoet zagen, gingen de lange uien van de reis naar de welvarende kleine hoofdstad- van het Westen niet eentonig voorbij Zij kwamén te Calgary tegen zeven uur aan, op een van die schitterende zomeravonden, waar op het een vreugde is, te leven en waarop de levendige kleur van de westelijke Staten op zijn mooist uitkwam. Dadelijk nadat zij gegeten hadden, ging Speed naar de kamer van den eigenaar van het hotel, om een paar vragen te doen, aangaande de omgeving en te vragen of hij den na am Speed reeds eerder gehoord had. Naomi bleef met haar boek in den gemakkelijken stoel, bij den ingang van het hotel, vol belangstelling voor alles wat er voorbijging, wat men altijd ziet in een hotel dat door reizigers bezocht wordt. AI» VERTE NTlKPRIJSi Uit Gouda en omstreken (hsboorende tot daa baaargfcrtagM 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Vaa buiten Gouda M •- - 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentlën in het Zaterdi bijslag op den prijs. Uefdadighelds-advertentiën de helft van den prijt INGEZONDEN MEDEDEEUNGKNi 1—4 regels ƒ2.05, elke regel moer /OW. O* de Hpagina 50 hooger. G-wone advertentlën en ingezonden mededealingen btf contract tot zeer garedaee» den prijs. Groote lette» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentie bureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de pteetete* aan het Bureau ziin ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rij». nooit een man een meer waardes- in gehad, dan Naomi voor haar va- was vlug bereid tot dankbaarheid eine oplettendheid, en dat zette hem ze te verdubbelen. hun post klein was, was zij zeer weigerd heeft het memorandum te onm nen, goedgekeurd. Op grond van deao feiten berioot de From sche ministerraad eenstemmig eenzelfde houding aan te nemen als het Belgisdie kabinet Men acht het zeker, dat Poincaré zich niet zal vereenigen met het houden van een bijeenkomst van den Óppersten Raad voor 31 Mei «jl Bos vendien is Bergmann te Parijs aangekomen en te het mogelijk, dat hjf uit naam van Duftschlandj voorstellen zal doen aan de commissie van hen* stel.- Het zou dus niet verstandig zijn om legos Hjkertijd twee besprekingen over hetzelfde om derwerp te doen houden door den Opperste» ding van R&pallo na te guan om muutr''gelen te nemen ter bescherming van de privilege en be langen der geallieerden. Besprekingen tusschen I loyd George en Rathenau. Genua. 4 Mei. (B. T. A.) Lloyd George en Rathenau hebben over de door de conferentie behandelde kwesties, als ook de kwestie van herstel gesproken. Beiden waren van oordeel, dat het behoorlijk was de besprekingen pas na Barthou's terugkeer voort te zetten. Het non-agressie-verdrag. Parijs, 4 Mel. (Havas). De kabinetsraad heeft besloten toe te treden tot het non-agres- sie-verdrag van Genua, onder uitdrukkelijk be ding van de erkenning der rechten van waar borg, die het verdrag van Versailles nan Frank rijk toekent. De kabinetsraad te ’s middags op- Ml! IM HL COUKANT er, schijnt in Schotland den tijd van te hebben, meid I Deze brief is uit arheen zij de Lumgairs heeft mede- >or een zomervacantiedag. Zij vindt de edelmoedige dame te kunnen diijnt geen haast te hebben terug te BetF» dat zij in Upleys denkt te zijn e week van September. God zegene )at zal binnen een paar dagen zijn, de tijd toch.” twoordde niet en haar vader, dfe zag d, dien zij ontvangen had, haar in, voelde een plotselinge smart, die le onder woorden te brengen. I je toch niet geschreven, wel Ne- hj| dreigend. Binnen twintig minuten was haar vader bij haar terug, met iets op een stuk papier ge- i schreven. „Charlie’s adres, Heve. Zeven-en-dertlg mij- len verder. Hij is op een boerderij voor de vee- teelt, genaamd Flinders. Heeft aan lerschemen- schen van dien naam behoord de baas is dood; Charlie drijft de zaak verder voor de weduwe, met hoop op opvolging binnen een paar jaar. Zij woont in het Victoria Hotel, dus indien wij niet zoo haastig geweest waren, of indien onze i onde kameraad in het hotel wat meer vertelk had en uitvoeriger geweest was met zijn Inlich tingen, dan zouden wij alles geweten hebben voor wij Vancouver Island verlaten hadden. Maar, dit is reeds voldoende. Dan zullen wij vroeg naar bed gaan en morgenochtend naar Flinders vertrekken tegen zes uur dertig, en dan zullen wij achter het beste span paarden gaan zitten, dat de stad opleveren kan F* „O, vader I” zeide Naomi met een zucht. ,Js het niet alles wonderlijk V „Ja en neen. En als ik de dingen te Flinders naar mijn zm vind, wel Naomi, wie weet, wat er nog gebeurt Maar het eerste van alles zal ik hem het ronde en oprechte aanbod doen, weer naar huis terug te komen. Er is geld in Riversea en hij moet later in Upleys zijn, krachtens zijn middelsten naam.” H«t duurde lang voordat Naomi dien nacht insliep, maar zoo bijzonder en versterkend is de lucht in deze wonderbaarlijke prairielanden, dat zij bijtijds wakker werd voor de vroege afreis, verfrischt en verlangend den gedenkwaardigen dag tegemoet te gaan. Haar vader was zeer opgewekt, maar achter den vroolijken lach en de wat luidere stem, ont dekte zij de zenuwachtigheid, die zich tot in rijn hart, meester van hem gemaakt had. Het bracht alles in zekeren zin de bitterheid terug, dte te >n- Jte' gens onderdanen van andere mognedheden, te erkennen óf te doen erkennen. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor het geval, dat op 't oogenblik, waarop' de verplichting werd Aan gegaan, het gebied, waarop zich de autoriteit of de onderneming bevond, niet onder de con- tröle der radenregeering, de voorloopige Rus sische regeering of de keizerlijk-Russische re geering stond. Ook moet de radenregeering, blijkens het zesde artikel van het memorandum op zich nemen in de twaalf maanden, die na het van kracht worden van het onderhavige hoofdstuk verstrijken met de vertegenwoordigers van hou ders van obligaties, die door de radenregeering of haar voorgangsters zijn uitgegeven of gega randeerd, een overeenkomst te sluiten om) de hervatting van den rentedienst dezer schulden en de betaling der schulden te verzekeren. In deze overeenkomst zullen het overeengekomen uitstel van betaling en de verminderingen zijn vervat met (inbegrip van een uitstel der rente betaling en wel derwijze, dat niet alléén metl den feitelijken toestand van Rusland, maar ook met de noodzaak van zijn herstel rekening zal wor den gehouden. De vorengenoemde overeen komst zal zooveel mogelijk worden toegepast op alle houders van obligaties zonder onder scheid van nationaliteit. Indien geen overeenkomst kan worden be- c vriamwuur- reim, moei ue ivussiavirc ivgvviuig x«v»« »«>.- zullen behan- plichten de beslissing te aanvaarden van een op den grondslag der particuliere arbitrage-commissie. Deze commissie zal be nieuw bijeengekomen. P a r (I s, 4 M e i. (Havas). De kabinetsraad heeft met algemeene stemmen het deelnemen van Vrankrijk aan het non-agressie-verdrsg goedgekeurd, op voorwaarde dat Rusland er ook aan deelneemt en zich dus verbindt zijn buren niet aan te vallen en gedurende 10 jaren het territoriale stelsel, dat door het verdrag van Versailles, waaraan het niet heeft deelgeno men, is ingesteld, als definitief te beschouwen. Het verdrag moet geen inbreuk maken op de sancties, die de geallieerden ontleenen aan het verdrag van Versailles, in geval Duitschland zijn verplichtingen niet nakomt Ook zal het de internationale verdragen moeten eerbiedigen, waarbij de Habsburgers en de Hohenzollems van den troon vervallen worden verklaard, als mede de defensieve verdragen, o.a. het Franach- Belgische en het Fransch-Poolsche verdrag en die van de Kleine Entente onderling. Eindelijk zal het geen maatregelen van ontwapening mo gen opleggen, andere dan die, welke voorzien zijn bij art. 8 van het Volkenbondsverdrag. Pêrfjs, 4 Mei. (Havas). De kabinetsraad heeft vanmiddag besloten: (1) de eenheid met België ten aanzien vap het memorandum en (2) de houding, waartoe hij 's ochtends gekomen was ten aanzien van het waarborgverdrag, krachtig te handhaven. De kamercommissie voor buiten landsche zaken heeft, met uitzondering van de communisten, haar vertrouwen in de politiek van de Fransche delegatie te Genua en in de regeering uitgesproken. Frankrijk en België. Par ij s, 3 Met (Havas). De hedenmiddag in den ministerraad gevoerde beraadslagingen had den uitsluitend betrekking op het door Jaspar te Genua verwekte incident inzake de teruggave -der particuliere bezittingen in Rusland. Barthou gef een overzicht van het verloop der onderhande- 1 in gen. Poincaré stelde Barthou in kennis met de berichten, die over dit onderwerp te Parijs wa ren ontvangen, volgens welke te Genua bespre kingen zouden zijn geopend betreffende de oven* dracht aan Brjtsche of andere maatschappijen van concessies, welke vóór de revolutie door Belgische of Fransche onderdanen werden ge ëxploiteerd. De vertegenwoordigers dezer Fran sche of Belgische belangen in Rusland namen stelling voet Duitschers en (4) zal garandeeren. aanstoot aan het gemak, waarmede artikel 6 de Russische regeering in staat stelt dergelijke overdrachten te doen plaats hebben ten nadeele de uitvoering van het verdrag van der wettige eigenaars. In verband met deze om- staan uit een door de buitenlandsche houders van obligaties te benoemen lid, voorts uit een lid> door do radenregeering aan te wijzen en een lid, dat zal worden benoemd door den pre sident van het Hoog Gerechtshof der Ver. St, door den Raad van den Volkenbond of door den president van ’t permanente hof van intern, justitie. Deze commissie Zal alle vraagstukken behandelen betreffende uitstel van icntebetaling alsmede de wijze van betalen van kapitaal en rente, waarbij rekening zal worden gehouden met den economischen en financieolen toestand van Rusland. Raad en de commissie ven heratel, die in don» gelijke aangelegenheden als bevoegd moet won* den beschouwd. Om dezelfde redenen sou ee* bespreking van het plan eener international* leaning of van de atmuleering der intergeate lieerde schulden to Parijs als voorbarig worde» beschouwd. Alle financieele eischen van andere regeerin- jfen tegenover raden-Rusland of van raden-Rus- land tegenover andere regeeringen worden on der voorbehoud van alle afzonderlijke overeen komsten, die gesloten zouden kunnen worden, uitgesteld tot den tijd, dat een overeenkomst wordt gesloten tusschen de geallieerde en ge associeerde Hfbgendheden inzake de liquidatie en de regeling van hear resp. oorlogsschulden. Overeenkomstig algemeene en door alle re geeringen aanvaarde principes moet de raden regeering de verplichting op zich nemen de fi nancieele overeenkomsten te vervullen, diej zij zelf of haar voorgangsters (d. w. z. de keizer- lijk-Russische regeering of de voorloopige Rus sische regeering) hebben aangegaan met buiten landsche onderdanen. TELEaRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Duitsch-Russische verdrag. Berlijn, 3 Mel (W. B.). De bladen te Warschau publicceren den tekst van een mili tair verdrag, dat kort geleden te Berlijn tus schen Duitschland en Rusland zou zijn gesloten. De berichten omtrent het sluiten van een der gelijk militair verdrag zijn reeds vroeger cate gorisch tegengesproken. Nochtans wOrdt op nieuw geconstateerd, dat de desbetreffende be richten, die in de bladen zijn opgenomen, slechts tendentieuze onjuistheden bevatten. Het Russische antwoord. Genua, 4 Mei. (R.) Tsjitsjerin verklaarde, dat het Russische antwoord over twee dagen zal worden ingediend. Besprekingen over de erkenning van Rusland. CTenua, 4 Mel (B. T. A.). Lloyd George heeft een Onderhoud ^ehad met Schanzer en daarna met Wirth en Rathenau. Genua, 4 Mei. (B. T. A.). De correspon dent van Havas zegt, dat Lloyd George en 1 Schanzer, met het doei om een gunstigen in vloed uit te oefenen op het Russische besluit nopens het antwoord op het memorandum der geallieerden, besloten hebben van nu af te be ginnen met het onderzoek van een mogelijke er-- kenning der sovjetregeering. Er zijn twee com missies samengesteld om een formule voor de erkenning op te stellen. De commissie van herstel en 't verdrag van Rapallo. Parijs, 4 Mei. (Havas). De commissie van herstel heeft het verdrag van Rapallo onder zocht, waarvan art 2 bepaalt, dat Duitschland afziet van de eischen, die het gevolg zijn van de toepassing van sovjet-wetten en -maatrege len. De commissie wijst erop, dat Duitschland geen afstand kan doen van rechten, die het ver drag van Versailles heeft overgedragen aan de commissie, die verzocht, dat de Duitsche regee ring (1) nadere bizonderheden zal verstrekken omtrent de Duitsche rechten^ waarvan zij af stand heeft gedaan, (2) zal uiteenzetten, waarom deze afstand heeft plaats gehad zonder vooraf gaande goedkeuring van de commissie, (3) de verzekering zal geven, dat die afstand op gee- nerlei wijze invloed zal hebben op de begroo- ting- van het Rijk in den vorm van schadeloos- dat de pogingen van Duitschland voor het her stel van Rusland volstrekt geen inbreuk zullen maken op c_ Versailles. De commissie behoudt zich het recht voor van De neutralen en Ruilend. Brussel, 4 Mei (Have»). Volgens de Libre Belgique stemmen zekere staten, met name Nederland en Zwitserland, in met he< Fransche en Belgische standpunt ten aanziew van Rusland, omdat die landen in Rusland ge< lijke belangen bezitten ah Frankrijk en BelgUfc DB DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 24 Met (N. T. A. DrawBooah Van welingelichte zijde te Berlijn wordt medee gedeeld, dat staatssecretaris Bergman* va» Genua weer naar Parijs is vertrokken voo«l nieuwe besprekingen met de commissie ven here stel inzake de hangende schedeloosstdMngM kwesties. Van een nieuw Duitsch voorstel nee pen de betaling der achadevergOMBiqr 1» teet» Utend. Parijs, 4 Mei. (B. T. A.) Het beridit ven dg Daly Express volgens hetwelk Poincaré aa» Lloyd George een nöta zou gericht hebbm^ waarin hij deelneming weigerde nan een vergas dering van geallieerden voor 31 Mei, opdM Frankrijk’e troepen het Roergebied zouden kune nen binnendringen, wordt door het mhiaterte van buitenlandsche zaken tegengesproken. Geruchten omtrent sanctfeOj Per Ij 8, 4 Mel. (Havas). Officieels kringen weerspreken categorisch de berichten uft Ene gelsche bron inzake oproeping van de Ik-htiM gen 1918 en 1919, als voorbereidenden maat-* regel voor de operaties in het Roergebied, te geval Duitschland op 31 Mei niet aan z|jn ven ptichtingen zou voldoen. De Duitsche financiën. Ber 1 Ijn, 3 Mei. (W. B.) In de centrale OOHS* missie van den Rijksdag heeft Hermes, da mb* nieter van financiën, bij de behandeling van zij» begroeting een uitvoerige uiteenzetting gega* ven over de ontwikkeling en den stand van rijksfinanciën. De totale inkomsten uit belastin-* gen schat men op ongeveer 68 milliard mark wit de douanerechten op ongeveer 39 milliard Hier gaat 4 milliard af voor uitgaven vdn bddt diensten. Paladin Court en in Upley» geheerscht had toen Charlie Engeland verlaten had. Speed zag er als de typische Britsche reizh ger uit, hij droeg een lichtgrijs reispak, een wfl vest, waarop zich als een dikke kabel zijn gous den horlogeketting kronkelde, een deukhoed va» grijs vilt, aan den rand neergebogen, on zijl oogen te beschaduwen en hij had een groote sk gaar in den hoek van zijn mond. Voorspoed, zelfvertrouwen, onaantastbare maatschappelijke positie, dat alles stond op hen geschreven. De hotelier glimlachte welwillend, toen M| hun vaarwel zeide. Zij waren de soort rririgeng die hij met innig genoegen in zijn huis ontving, Naomi heeft dien rit door de prairiën in den warmen, gouden zonneschijn nooit vergeten. D» oogst was overal in vollen gang. Telkens en tete ken* vestigde haar vader haar aandacht op de» gouden overvloed en op de duidelijke welvaart, die in dat gedeelte van het land "heerschte. Zij Melden verscheiden koeren stil, <un dn paarden te laten rosten, en rij Heten selfs uite spannen voor de lunch in een kleine prairiestnd; die nog geen station had maar dat het dichtstbij zijnde postkantoor had en tevens marktplaat* was voor de in het rond liggende boerderijen Daar herhaalde Speed zijn vragen naar zij» zoon. Op de een of andere manier wist hij tete kene weg te sluipen, om degenen te ondervnm gen, van wie hij veronderstelde, dat rij hei» inlichtingen konden verstrekken. Toen hij terugkwam bij Naomi, waar deze oft een bank zat onder de rowe veranda ven h«4 eenvoudigste hotel dat rij tot nu toe g< dm, had rite gstete een noemde ritdrAMng. OVERZICHT. ins te beschikken over den tekst randum, dat de geallieerden aan gedelegeerden ter conferentie van a doen toekomen. De eischen, die •ld, zijn neerge'.egd in dertien Het heele stuk is natuurlijk ge- e bepalingen van de resolutie, die aangenomen en waarbij o.a. is be- ille naties zich moeten verplich- elke propaganda, die aanstuurt op f van de orde en het politieke sys- ?re landen, te onthouden, ’te hoofdstuk van ’t memorandum ussen er nog eens aan herinnerd, ok hun plicht is zich niet te men- Itenlandsche aangelegenheden van en af te zien van elke actie, die uien en politieken status-quo zou -ren. Ook moet de radenregeering n op haar gebied elke poging te die het steunen van revol utionai- en m andere landen beoogt. De ng zal al haar invloed moeten n mede té werken tot het 'herstel e in Klein-Arië en een strikt neu ten aanzien van de bolligerenten, 'urken, moeten aannemen. e II wordt geëischt, dat de raden- le schulden en publieke verplich- die door de keizerlijk-Russische ioor de Russische voorloopige re- >or haar zelf met andere mogend- ngegann of gegarandeerd. Maar de iogendheden hebben een hart vol (island te helpen bij zijn wederop- wedergeboorte van zljr. goed voorloopig af te zier zoo- letaling van ’t kapitaal als van dé oorschotten, die aan de Russische ijdens den oorlog zijn verstrekt, lert zich, dat de radenregeering de verantwoordelijk heeft gesteld voor en de schade, die Rusland tijdens en na den oorlog heeft geleden. In dum stellen de geallieerden echter vast, dat zij deze verantwoordelijk- len erkennen, trden stellen voorts vast, dat, wan- ti de geallieerde en geassocieerde i een overeenkomst mocht worden de liquidatie of regeling van haar schulden, die geallieerde regeerin- r parlementen maatregelen zullen waarvan het doel is om volgens ncipe en rekening houdende met schen en financieelen toestand van bedrag van de schulden, die de ra- heeft te betalen, te verminderen i. Maar de geallieerden willen al- atregelen nemen, wanneer Rusland le eischen uit hoofde van de z.g. 'lijkheid der geallieerden voor de I schade, die Rusland heeft geleden volutie en na den oorlog. len, die door de radenregeering of igsters zijn aangegaan ten opzich- ilandsche onderdanen en waarvoor o andsche regeering de verantwoor» reikt, moet de Russische regeering rich ver- ^ch heeft genomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1