O, 1159 DüoiuKDscK «wil Veertlendaagaoh Blad voor do Huishouding. >or eid. M Bet Verloren Tehuis. EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14923 Zaterdag 6 Mei 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen lonner bestaat uit 2 bladen- EERSTE BLAD. I 61» Jaargang BÜÏfEN LAND." FEUILLETON. [ERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. a, d. U., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEHN, ZEVENHUIZEN, enz. Een ontervljsvraag: rornen of africhten? Op grond van de resolutie 5 (Wordt vervnludl studiën met het Grieksch niets te maken hebben en alleen het Latijn ter bestudeering van het Romeinsche recht, de basis van ons moderne recht, van noode. En door deze OVERZICHT. Van het memorandum, dat de geallieerden aan de Russische delegatie te Genua hebben doen toekomen, hebben wij i 4 den inhoud weergegeven der zes eerste artikelen. Het zevende artikel is het uitvoerigst en zou het eigendomsartikel kunnen worden genoem<£ Om de hervatting der economische activiteit der buitenlanders in Rusland te bevorderen, om het voor de buitenlandsche staten mogelijk te ma ken Rusland te helpen en zoodoende het herstel van dit land te vergemakkelijken, moet de ra-1 denregeering, wat den particulieren eigendom betréft, verschillende maatregelen aanvaarden, tikel, dat zooveel stof heeft doen opjagen. J door DAVID L/ALL. Uit het Engelsch door O O O Pr«. F»r kwartaal tr. O O O ■v Mm k.n rich Bo.kh.nd.1 ot M 4. Ul«|«.n A. BWKXMA» zoo», «ouai. zal zij niet het recht hebben het Tater aan an dere concessionarissen over te dragen. Wan neer de Russische regeering later voornemen» is tot een dergeüjke overdracht over te gaan, zal aan de vroegere bekitters het recht van voorkeur toegestaqp moeten worden. Wanneer de exploitatie van het eigendom slechts kan ge schieden door het te incoporeeren in een alge- meene economische groep, zal de vorige maat regel niet worden toegepast, maar de vroegere bezitter zal het recht hebben aan deze groep deel te nemen naar gelang van zijn vroegere rechten. Wat de vroegere bezitters betreft, hier bij zijn inbegrepen die Russische handels- en industrieele veieenigingen, die op 't tijdstip der nationalisatie door buitenlandsche onderdanen gecontroleerd (geleid) werden, of waarin op het zelfde tijdstip de genoemden betrekkalijk ge wichtige belangen (aandeelen of obligaties) hadden en dit in het geval, dat de meerderheid der buitenlandsche belanghebbenden het wenscht. Er zijn tevens bij inbegrepen do buiten landers, die recht op een eigendom hebben, dat in naam een Russischen onderdaan toekomt. In het geval, dat een eisch op grond van het on derhavige artikel niet kon worden ingediend, kan elk buitenlandsch onderdaan, die belangen jM in een Russische maatschappij heeft, op grond 1 van art. 6 een vergoeding voor schade, toegc- bracht aan een belanghebbende, verlangen. Dit Is wel de hoofdtaak van het zevende ar- Artikel 8 schrijft voor, dat de rademegee© om het voor d© ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad ptr kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 11, GOUDA* |>lj onr.e agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—4 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. I zien nog van de vakken, waaraan de meeste klassieke opleiding, maar kieren ze ook partij in dien anderen grooten strijd omtrent de beteekenis, den aard en het doel van alle onderwijs. Het is vanzelf sprekend, dat iemand voor de uitoefening van het beroep, dat hij later kiest of voor het verwerven van die kennis, die hij voor die uitoefening noodig heeft, velerlei en misschien wel het meerendeel kan ontberen van wat hij van kind af heeft moeten leeren. Maar het is de vraag, of dat ieeren alleen daartoe dient, alleen op dat praktische resultaat berekend is. En met deze vraag staan we midden in de kwestie, die toch eigenlijk de vraag al of niet Grieksch beheerscht. De boven geschetste tegenstelling tusschen gymnasium en hoo- gere burgerschool kan het verduidelijken. Waartoe strekt het onderwijs? Leeren en studeeren we alleen om praktische kennis op te doen En zoo ja, bestaat die kennis alleen uit kennis, die we onmiddellijk voor de uitoefening van ons beroep of voor de behartiging van onze materiëele levensbe langen noodig hebben Of moeten we ons niet ook veel praktische kennis verwerv^p, die alleen dient om ons het verwerven van de onmiddellijke noodzakelijke kennis moge lijk ie maken In deze vragen wordt de tegenstelling verduidelijkt, die in den grond der zaak ook de voor- en tegenstanders ven het Grieksch verdeeld houdt. En het komt er dan niet in de eerste plaats op aan, of men de studie van het Grieksch voor de diepere ontwikke ling en beschaving van het individu nood- zakelijk of wensc’hefljk acht; maar of men de Stelling kan onderschrijven dat wat iemand niet noodig heeft voor het praktisch leven ook als onderwijsobject uit zijn op leiding geschrapt kan wonden, of het onder wijs alleen dient ter africhting of ook in de eerste plaats tot vorming. Daarin ligt ten slotte de beteekenis van den strijd tusschen minister De Visser en zijn tegenstanders. En die beteekenis maakt haar ook de aan dacht waard van hen, die zich om het Grieksch zeker weinig druk «uilen maken. Mr. K. kwam. Overeenkomstig dit verschil was dan bewering juist ondergraven ze niet alleeil ook het onderwijs op het gymnasium, afge- de noodzakelijkheid of *wenschelijkheid zien nog van de vakken, waaraan de meeste -i-x-u—v:--»- aandacht besteed werd, door haar richting vormend en opvoedend en dat op de hoo- gere burgerscholen meer africhtend. Het tlsohe leven er meer op den voorgrond laatste trachtte meer feitelijke kennis en praktische kundigheden en wetenschap bij te brengen, het eerste wilde den jongen mensch ontwikkelen, nader brengen aan het cultuurleven der mensohheid en zoo ge schikt maken voor wetenschappelijke studie, die, schoon ook praktische en beroepsbe kwaamheid verschaffende, toch eigenlijk om haar zelfs wil diende beoefend te worden. Tusschen deze twee aan elkaar tegenover gestelde soorten van onderwijsinrichtingen zijn later de lycea ingeschoven, die half gynnasium, half hoogere burgerschool wa ren en de kwaliteiten dezer twee trachten te vereenigen, wat natuurlijk gegeven het dia metraal aan elkaar tegenovergestelde van beide methoden, slechts zeer onvolkomen slagen kon. In de inrichting dezer lycea wil nu het indertijd door den minister ingediende ont werp verandering brengen door tusschen de twee afdeelingen, waaruit ze feitelijk be staan, de gymnasiale en de H. B. S.-afdee- ling, een derde in te voegen, die halve klas sieke opleiding zal geven, doordat het Griek- sche uit deze opleiding wegvalt en door onderwijs in staathuishoudkunde en staats inrichting vervangen wordt. Aanstaande juristen kunnen dan deze opleiding kiezen en zouden dus van de studie van het Grieksch.vrijgesteld worden. En tegen deze vrijstelling, tegen dit opgeven van het Grieksch als onderwijsobject voor wie toch een klassieke opleiding ontvangen door de studie van het Latijn, tegen deze verwate ring dus van de klassieke opleiding, die men een aanslag op het klassicisme acht, richt zich het verzet, dat ook in de oprich ting van het bovengenoemde comité uiting heeft gevonden. Tal van professoren, raadsheeren, rechters, leeraren en anderen zijn er in vereenigd, ten ei-nde voor het be houd van het Grieksch op de bres te blijven. Nu kan men niet ontkennen, dat de klas sieke opvoeding door het wegvallen van het Grieksch feitelijk haar grondslag verliest. Onze moderne cultuur staat feitelijk geënt op de klassieke. En deze klassieke heeft de Grieksche tot grondslag. Acht men dus directe aanraking met de klassieke bescha ving door kennis ook der klassieke talen, Grieksch en Latijn, noodig, dan heeft het geen zin het Grieksch als verreweg het be langrijkste uit te sluiten. Maar minister De Visser en zijne medestanders beroepen er teiten toegang gaf tot de universiteit, als 't zich op, dat juristen voor hun rechtskundige Voorbereidingen voor een Kerstdiner van on gewone afmetingen werden getroffen in huis, maar een feest op groote schaal was niets nieuws voor haar en de oorzaak van haar onrust lag ook dieper. DeiTgeheelen dag liep zij in en uit de kamers, de trappen op en neer, maar haar belangstel ling bepaalde zich tot twee kamers aan het eind van de gang op de eerste verdieping, die/ lang ongebruikt waren. Zij waren eens bezet door den zoon des hui zes. En, tot verwondering van de geheele huis houding en tot vreugde van een gedeelte ervan, zouden zij nu weer gebruikt worden. Het waren zeer mooie kamers, in den oudsten vleugel van het huis gelegen en daarom groot en laag, met eikenhouten balken en met groote. getraliede vensters die op de zuidelijke heuvelruggen uit zagen, zoodat de zon ze met haar gezegende stralen het grootste gedeelte van den dag be scheen. Ofschoon zij grondig overhoop gehaald wa ren, was alles toch weer op zijn plaats terugge zet, daar een innerlijke stem haaf^Nde, dat de banneling niets zoozeer vreest, bij zijn terug komst, dan verandering. De zitkamer, met rijen boeken voorzien, had een rand van aquarellen langs de bovenste plank, die allo dezelfde handteekening droegen. Deze had Mary Speed opgespoord uit ieder deel van het huls, ze had de onoogelijke lijsten door nieuwe laten vervangen, om bij de rest te passen, en nu, terwijl «ij, tegen half drie in den namiddag met gematigde voldoening het werk harer handen overzag, moest zij bekennen, dat er nog één ding ontbrak. Zij zette haar hoed op en ging dadelijk uit, teneinde het te zoeken. Zif behoefde niet ver te gaan m slechts naar Upleys’ Oude Pastorie, waar zij haar schoon- 1 zuster alleen aantrof. Er had een hartelijke be- groeting tusschen haar plaats, want onlangs 1 was er een gelukkige verandering tot stand ge- 1 komen in de betrekkingen tusschen het Heeren- 1 huis en de Oude Pastorie en er was en betere verstandhouding tusschen beiden gekomen: „Neem mij niet kwalijk, Lucy, dat ik zoo kom 1 binnendraven ik heb werkelijk geen tijd te ver liezen, want zij zullen binnen twee uur hier zijn en ik kom je een groote gunst vragen." „Ja, lieve, en wat is dat Ik willig in, voor je vraagt." „Wees daarvan riet zoo zeker. Het is Iets bui tengewoons en moeilijks." „Nu, wat is het?" „Heb ik niet eens in je slaapkamer, toen ik daar geweest ben, op een van de dagen, dat je ziek waart, achttien maanden geleden, een zeer mooi portret van mijn voorgangster gezien Zij sprak stotterend!, viel over haar woorden, maar Lucy glimlachte bemoedigend. „Ei hangt daar een portret van Enid een schets in waterverf, die Nugent gemaakt heeft, toen zij in het London Hospital was. Men vond het algemeen zeer goed gelijkend. Wil je het nu even komen zien Mary knikte en de twee beklommen samen de trappen. Lucy Ferrars gebruikte haar slaap kamer zoo dikwijls als zitkamer, dat die daar van ook langzamerhand da eigenaardigheden had gekregen en een gezellige, mooie kamer geworden was. Het portret, waarover zij gesproken had, hing met andere boven da Chesterfield rust bank, die wat verder tegen den muur stond. Ma ry Speed ging er bedaard heen en keek er zwijgend eenig© seconden naar. Hat was een lieflijk gelaat zoo mooi «n «acht D» meester wordt niet waarlijk vrij, zoolang Hstt zijn slaaf heeft vrijgemaakt. kHEGEL. Mevr. J. p. WESSELINK-VAN ROSSUM. 89 ^em ^innen twee uren “en, Na- 4ij kennen allen den jongen hier en bij Z*/ «j spreken over hem alsof hij een soort gerende voorzienigheid Is. Wat zal je zeg- QVraa^ miJ af als je hoort, dat hij Zon- x8? preekt in een kleine kerk in een hoek van K^rderij? Hij is nog altijd niet goed wijs! "«'chien nog erger, Neomi aonu had geen antwoord gereed. Zij begon van de aanstaande ting. Toen zij de laatste mijlen aflegden u5 “ge daken en de enkele boomen van Flin- M._tYegen ,n d® Stilte was rondom hen. A«iten-kOetS,er WM buitengewoon dom of *I*ew°on zwijgzaam, want hij gaf de meest antwoorden op Speed’s weinige vragen. Iiot.f W voor hen, toen «ij de feed k xjIJ Van den zachten prairieweg afge- *M ^.<Wen en hofste(ie voor zich zagen. Zij fot di ^ün d® cerste nederzettingen geweest in Mm, *We® families hadden reeds een gehad. Elk had letg gedaan om ■«Wrenaam tehuis maken sn de proO Mevrouw Barclay Speed van het Heerenhuls ts Upleys bevond «W» I» W" WMdmhdd lieren wordt voldaan. Wanneer de betaling vast deze sommen door het optreden of verzuim der radenregeering ónmogelijk mocht worden g<H maakt, komt de verplichting tot betalem tert laste der Russische regeering. De financieel* beslissmgen bif toepassing va# ®rt. 7a zullen door de uitgave van nieuwe oblfc gntles h 5 pot. voor het door het gemengd© scheidsgerecht bepaalde bedrag worden geros geld. De voorwaardet» betreffende den rentes dienst van deze obligaties en de «mortisatkl hiervan zullen mutatfs mutandis met dis dse oude obligaties analoog zijn, die door do sub art. 6 genoemde arbitragecommissie vaztgesteU? worden. Voor elk land zullen gemengde hoven van «N bitrage worden ingeeteld om te beslissen ove» de schadevergoedingen. Deze gerechtshovert zullen voor elk land zijn samengesteld uit een door de Russische regeering en uit een doof de regeering der betrokken onderdanen ts b« noemen lid alsmede uit een president, die doot de gemengde arbltrage-coiumtosle, genoemd M art. 6, benoemd wordt Opdat de ondernemingen, die aan buiten landsche onderdanen voor de gebeurtenissen van het jaar 1OT7 toebehoorden, zod spoedig mogelijk weer gaan werken en opdat nieuwe ondernemingen kunnen worden opgericht, dw van groot belang zijn in verband met het herstel van Rusland, moet de radens regeering op zich nemen alle maatregvieW te nemen, waardoor onverwijld de bescherming van de personen, het eigendom en de nrbeid - van buirtenlandsche onderdanen wordt verzon ring het eigendom zelf niet terug kan geven, Te j„en eh>de x&] <le rechtsta toef enk» fa -Ruslwd OTereenkomg|lg bepalingen van art 8 van het rapport der deskundigen van Londen georganiseerd worden en de voorwaarden voo© het verblijf van buitenlanders in Rusland, eist mede de voorwnarden voor hun handel In Rum land zullen overeenkomstig de ertt. 9—17 ras genoemd rapport vastgesteld worden. In overleg met de radenregeering tulen bk rondere beschikkingen worden getroffen, die ds regeling betreffen der kwesties inzake de liquk ratie van verdragen vatv voor den oorlog tu»» schen Russische en buitenlandsche onderdanen» En dan b er ten slotte nog een artikel 13, dat bepaalt, dat de Russische regeering aan d© Roemeensche de waarden moet teruggeven, di© deze laatste In Moskou heeft gedeponeerd. Het woord zaldus nu weer aan de Russisch# gedelegeerden zijn. Of het inderdaad juist i©, zooals sommige berichten zouden doen veren* darstellen, dat de Russen 't memorandum zullen verwerpen, zullen wij wellicht spoedig weten; een Reuter-telegrnm meldde althans, dat Tajik sjerin over een dag of twee zijn antwoord zog indienen. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoorsnda tot den bozorgtring)t 1—5 regels 1.80, elk© regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgkrinm 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30. Advertentiön in het Zaterdagnwnmsr 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids ndvertentiën de helft van dan prjjs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regel© ƒ2.05, ©Ik© regel meer 0.50* O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiön en Ingezonden medgfeelingen bü contract tot «eer geroduoear> den prijs. Groote letter» en randen, worctah berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkonurt van soiled© boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóér de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t© sün. ^gftihAlSS van Cannes heeft de Russische regeering het recht op haar eigen ring maatregelen moet nemen grondgebied het eigendoms- en economische buitenlandsche onderdanen mogelijk te makei\ systeem nismede den regeerfngsvorm te kfe- dat aan hun ehchen jegens Russische partiew zen, die haar het wenscheHjkst voorkomt De geallieerden kunnen hiertegen geen bezwnar hebben, maar zij cischen, dat de Russische re geering overeenkomstig dezelfde resolutie de verplichting op zich neemt aille buitenlandsche belangen mol betrekking tot verliezen of scha de, voortgevloeid uit confiscatie of sequestratie van eigendom, terug ty geven, te herstellen of, waar dit niet gebeurt, te vergoeden. In het ge val, dat'd© vroegere bezitter niet in het bezit van dezelfde rechten kan worden gesteld, die hij vroeger bezat, moet de Russische regeering vergoeding daarvoor in de plaats geven. Wan neer de vroegere bezitters en de radenregeering het niet eens kunnen worden over de wijze of het bedrag der vergoeding, zal de vroegere be zitter kunnen aanloloppen bij een gemengd scheidsgerecht en die vragen, of de vergoeding rechtvaardig en bevredigend is. Wanneer het gemengde hof van arbitrage beslist, dat dit wel het geval is, moet de beslissing door den vroe- geren bezitter worden aanvaard. Wanneer de vergoeding volgens het scheidsgerecht onvol doende is en wanneer de radenregeering en de vroegere bezitter nog niet tot overeenstemming zijn gekomen, zal de Russische regeering den vroegeren bezitter voor de keuze mogen stellen hét vruchtgebruik ervan te genieten op mfr* stens even gunstige voorwaarden als wanneer hij er zelf nog vrijelijk over kon beschikken. Wanneer echter het gemengde hof van ari>l- tiage uitmaakt, dat het practisch onmogelijk is het vruchtgebruik te verstrekken en dat een schadevergoeding moet worden betaald, dan zal dit bedrag, wanneer de partijen het niet eens kunnen worden, door het arbitragehof vastge steld worden en zal deze som in obligaties moe ten worden betaald. Wanneer de radenregee- I van kleur, too schoon van, lijn, dat het laatst# overblijfsel van verbittering uit Mary Speed’© hart verdween, terwijl zij er naar keek. Want d« man, die voor dit altaar gebeden had, moest het moeilijk gevonden hebben, zijn hart daare van los te scheuren. „Het i» een mooi ding. Heeft zij werkelijk daarop geleken, Lucy V „Ja, zij was nog mooier," antwoordde Lucy> terwijl zij naast haar kwam staan. „Somtijd© geleek zij werkelijk meer op een engel dan og een menschelljk wezen. Slechts menschen, dl© jong sterven, hebben zulk een hemelschen blüt Maar wat wil je ermee doen Jlaad je dat niet Ik wil het in Charlie» KM mer hangen." Lucy’s bereidwillige handen hadden het t« kwaad met het koord en in haar oogen stond< heldere, warme tranen. te, en deftigheid van het woonhuis, met de groote, groene veranda rondom maakte een levendigen indruk op de reizigers, die het nu voor den eersten keer zagen. Zij hadden de reis op hun gemak gedaan on er waaide reeds avondkoelte, toen zij onder aan den weg kwamen, die tot dichtbij het huis leidde. Benige gestalten waien op de veranda en er kwam een, die zijn oogen tegen de zon be schermde met zijn hond, om beter te kunnen zien wie de inzittenden waren, aanstappen over het korte gras, naar den weg, waar het rijtuig stil gehouden had. Speed stapte haastig uit en Naomi volgde. Maar hij klom de helling reeds op en zij ge voelde, det zij beter deed, achter te blijven. Zij zag hen elkander tegemoet gaan en stil staan en toen voegden hun handen zich te za- men. Wat zij niet zag, waren de tranen in Bar clay Speed’s oogen, toen zij zich vestigden op het edele gelaat van zijn eerstgeborene en daar iets las, dat hem met een vaderlijk verlangen vervuld; ook hoorde zij den snik niet, die in Charlie’s keel opwelde, toen hij het enkele woord „vader I" riep. Naomi wendde zich af en terwijl haar oogen over de vruchtbare velden dwaalden, waarop de onvergelijkelijke schoonheid van een zonson dergang in de prairiën neerdaalde> zeide zij tot zichzelf „God heeft mij hierheen geleid en ik zal ble ven en hier mijn tehuis bouwen.” 4 HOOFDSTUK XXVffl. - 1 fiOHDSCHE MANT. Br Is dien laaisten tijd in dn kringen der 'Academisch gevormden en daoraan gren zende kringen, en ook wel daarbuiten nog, beel wat te doen geweest over de wijziging, «Öe minister De Visser in de klassieke op- leiding, speciaal van juristen, wil brengen. De gemiddelde Nederlanderdie met /Drieksch en klassicisme en academische) «tudiën weinig te maken heeft, heeft zich »an dat rumoer niet heel veel aangetrokkén. zich echter een comité gevormd heeft, Met overal plaatselijke sub-comité's tot stand H brengen, ten einde het bedreigde IGrieksch tegen 's ministers aanvallen te ver- öedigen, is het wei* waarschijnlijk, dat men pok dezen gemiddelden Nederlander met de waag voor of tegen Grieksch aan boord «al bomen en over de klassieke opvoeding heel Met zal trachten te vertellen. Bn zoo dringt ■ch dit zoo academisch lijkende vraagstuk Weer aan de algemeene aandacht op. i Het zal echter moeilijk zijn daarvoor een bok maar matige belangstelling te wekken, Menneer men zich uitsluitend tot de vraag Moor of tegen het Grieksch bepaalt en de kwestie niet weet te plaatsen op het 'breeder waarop zij thuis ‘behoort. Want het Mat hier au fond niet over het Grieksch als ot niet noodzakelijk onderwijsobject voor en anderen, maar «m een onder wijssysteem, dieper nog om de groote vraag wat men onder onderwijs verstaat en wat nwn daarmee ten slotte bereiken wil. Voordat de lycea daarin verandering krachten, bestond ten onzent na de lagere •obool voor hen, die niet bepaald technisch Bf vakonderwijs zochten, tweeërlei richting In het onderwijs open, de gymnasiale en die Üer hoogere burgerscholen. De opleiding •«n deze tweeërlei soort onderwijsinrichtin gen was feitelijk door haar aard en bedoe ling beslist tegengesteld. Bn dat niet omdat ,öp het gymnasium meer aandacht besteed Urard aan talen, geschiedenis en dergelijke Mn op de hoogere burgerscholen aan de Bxacte wetenschappen als wiskunde, natuur kunde enz., omdat dus de klassiek-histori- •che tegenover de natuurwetenschappelijke methode stond, maar hierom, dat het gym nasium uitging van de gedachte van voor bereiding voor academische studie en dus vorming er op den voorgrond stond, de hoo gere burgerschool daarentegen, ofschoon baar eindexamen ook voor sommige facul- ware op zich zelf stond en bedoelde met haar eindexamen de studie, de wetenschap pelijke opleiding af te sluiten en dus de ge biechte aan het gereedmaken voor het prak-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1