rï-flouen mui tante. pers. .ux/ watbestahd/ fabrk oudaï >gazuh )NG 1.47 ORES enwerfc» tie is bijl SEN, lodern” goüdas «M81? 10U6. Bet Verloren Tehuis. <IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ORDER - 1» «UT f 14924 Maandag 8 81. Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. (EN FEUILLETON. •n Co. BEUSTINGZAlEt 8OEIHOIIDIIIGEI iAMHEDEN ”3 -388/IMm lel 1922. JERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, GOUDBRAK. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. [EEK d- OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. nn, 3 |air ring. beleefd lend 1827 28 aanschaft 't Riu- sr recht voor h (Slot .4 nneer uwén LN NEMERS r Uit het Engelsch door *n. J. P. TBSSBLINK-VAN ROSSUM. door DAVID L7ALL. DE 1 LEVERS ZEEP. HU 1771 40 middel. rfchijnselen te weinig ii moet gij, t gij luste- slecht in; iebt hoofd- an is voor Franschen reeds door Barrère, den voorzittei van de conferentie te Genua, Facta, in een nota officieel meedeelden, dat zij zonder België in het memorandum aan de Russen niet zouden toestemmen. De nota’heeft ook de Italianen zeer ontrómd door haar karakter van ultimatum. Een Onderhoud tusschen Pacta en Tsjitsjerin. G e n u a, 7 M e i. (B. T. A.). Facta is uit Rome aangekomen en had een. onderhoud met Tsjits jerin, die erop' wees, welke groote voordeelen voor allen zouden voortvloeien uit een slagen der conferentie. Ingezondan Mededeelingen. --’V - s werko» wat ’«hoort. f’h De kunst is de uitdrukking van de schoon- lW,die in bet Leven is. rGOI UM II t COURANT. Barthov over de Fransch-Engel» sche relaties, enz. Genua, 7 Mel. (B. T. A.) Barthou heeft ia een verklaring aan de Engelsche en Amerikaans Het Russische antwoord. Genua, 6 Mei. (B T. A.) Tsjitsjerin deelde hedenavond in een verklaring mede, dat de op stelling van het Russische antwoord op het me morandum der geallieerden morgenavond haar beslag zal hebben gekregen. Men heeft meer en meer den indruk gekregen, dat, indien het Rus sische antwoord al niet een algemeene categori sche ^weigering zal inhouden,^ het toch inzake bond werd geadviseerd om in samenwerking met (die der Russische oorlogsschaden en 90 is daar niets anders dan een af schuwe- omlijste foto,” ging Mary verder. ^Als je Ft Met kwalijk neemt maar ik zie wel, dat F dat niet doet, Lucy. Dank je hartelijk." zal het even sturen," zeide Lucy vlug. "Neen, je mocht eens van meening verande- r1» I Ik zal het zelf dragen en ik zal het ophan- voor ik mijn andere japon zal aantrekken, voor hun ontvangst gereed te zijn. Is Hen- gekomen V ja- Hij is in de kerk, om Joy en Anna bij versieren te helpen." Geoffrey zal wel roet Tom en de idnde- komen." 2ij nam het schilderij onder haar arm en zij naar beneden. je het niet vreeaelijk onbeleefd van mij xal ik nu maar vlug weggaan. Tm f nog het een en ander te doen; en r® Je toch tegen kwart voor achten bij one 7^ Hindert het niet.” J** haar zachte, van medegevoel ge- Hand «en oogenbük op den arm harer ote voor on» alle». Maft” fluisterde zij, terwijl zij een oogenblik dicht bij 1 hem stond. „Nu zijn wij allen thuis en alles zal 1 in orde komen. Kom naar boven, jongen. Nie- 1 mand dnn ik moet je Je kamera laten zien." 1 Zij beklommen samen de trappen en zij, die I hem nauwlettend gadesloeg, zag hoe vlug zijn i oogen naar de beeltenis aan den muur gingen, i „Het Is Je moeder, Charlie, Ik herinnerde mij, dat dit portret van haar in de zitkamer van je tante Lucy hing in de Oude Pastorie en ik heb het vanmiddag daar vandaan gehaald. Dat vind je toch prettig, niet? Tante Lucy zegt, dat het haar evenbeeld is en dat zij net zoo mooi en zacht was De weet zeker, dat zij blijde is, dat je weer hier vandaag terug bent en dat ik Je haar beeltenis toon.” De blik waarmede Charlie Speed zijn stief moeder aankeek, verdween later nooit uit haar herinnering. Alles lag daarin opgesloten; dankbaarheid, eerbied, een gevoel te machtig, om geuit te worden. „God zegene u! Ik heb die liefderijke vrien delijkheid niet verdiend! Maar zöo het Gode behaagt, zal ik zorgen, die te verdienen. Wel, ik heb tot vandaag er geen denkbeeld van ge had, welk een heimwee ik gehad heb.” Mary sloop zachtjes weg en trok de deur dichthaar hart klopte warm en teeder in haar borst en de vreugde straalde haar uit de oogen. Naomi wachtte haar op en arm in arm ver dwenen zij in Naomi’s kamer, waaraan nauwe lijks minder liefderijke zorg besteed was, om haar prettig welkom te heeten. „O, moeder I” riep Naomi, „het is zoo heer lijk weer thuis te zijn en alles zoo Hef te vinden en u bent zoo vriéndelijk. Toe, zeg mij, dat u mij vergeeft, dat Ik een heel jaar voor mijzelf besteed heb. Het was noodig, het was goed, het heeft mij gezond gemaakt. Vindt u niet, dat ik Een beving ging over Mary Speed's gelaat. „Ik kan er niet over praten, Lucy. Ik ben er kapot van I En als ik Naomi zie, weet ik, dat ik zal gaan schreien als een klein kind, Ik zal je eens haar laatsten brief aan mij laten lezen. Ik heb nooit gedacht, <’nt Naomi mij zoo’n Heven brief zou schrijven. Het is goed voor haar ge weest dit jaar bij Charlie te hebben doorge bracht, ofschoon ik er eerst boos om was en het mij zoo gekwetst en gesmart heeft." „Tom is zoo gelukkig, lieve,” zeide Lucy zachtjes. „En is het niet wondeibaarlijk hoe de Heer ons geleid heeft en ons boven onze noo- den verheven heeft T „Ja, ik geloof, dat is de ware toedracht, Lu cy; maar ik ben van nature niet godsdienstig zooals jij. Somtijds zeg ik tegen Tom, dat ik een hart heb als de onderste molensteen en dat is de beste soort om door het leven te dragen." „Een hart als de onderste molensteen, en dit onder ja arm” zeide Lucy, terwijl zij de lijst van het schilderij even aanraakte met een zoch ten, veelbeteekenenden vinger. Maak jezelf niet slechter, dan je bent, lieve." „Dat doe ik niet Maar ik wil wel bekennen, dat ik tegen vanavond opzie, Lucy. Ik zou wel willen wegkruipen, om de ontmoeting te ver mijden. Tom is heel anders hij is al geduren de weken werkelijk de uren aan het tellen en hij is naar Liverpool gegaan, om ze van de boot af te halen, zoo gelukkig als een jongen, die vrij van school gekregen heeft I” Na deze woorden scheidden zij en Mary liep haastig het Park door, om haar schat op te hangen. Ben blokkenvuur was in de zitkamer aange legd, de vroolijke, rose gekleurde sitsen gor dijnen neergelaten en de man, wiens hart niet verwarmd zou worden door deze bewijzen, dat Mi welkom waa„ moest moWliik te voldoen zijn. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouds en omstreken (beboerende tot dan bnorgkrmrh 1—5 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouds sa den beoorgknnrt 1—5 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het ‘Zsterdsgaummsr M 95 bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertantiën de helft vsn den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi L-4 regels ƒ106, elk» regel neer 0J5. O® de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(j contract tot xeer geroducee» d< prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ivertentiën kunnen worden ingezonden door tusochenkomst van soUede boekhaan dolaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatain* het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd to sjjn. gevai Naan- Bdgi^he i arar- ‘jirwor- eigen- sociaHs- Frenkrijk an BelffM. Genua, 0 Mek (B. T. A.). Een officieel» mededeeling zegt, dat Barthou vanochtend mol Jasper heeft geconfereerd en dat de twee ml* nisters. de volkomen overeenstemmingtussche» hun regceriftgen hebben geconstateerd. De houding ven Poiem G o n u a, 7 M L (B. T. Hot gerucht dool de ronde, dat Polen een verdaging der cosd* rentie zou voorstellen. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Be r 1 Ijn, 6 M el (V. B.). De hoofdcommix saris van den rijksdag heeft de begrooting voeg het uitvoeren van 't vredesverdrag behandeld. Naast de verplichtingen, die voortvloeien utt het betalingsplan van 5 Mei 1921, bleven «fa culten» bezittingen in Rusland) reserves of tegenvoorstellen zal bevatten, die ten slotte op «en weigering zullen neerkomen. Moeilijkheden met de Ruwen. Be r 1 ijn, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Als grootste moeilijkheid in de onderhandelingen tusschen Tsjitsjerin en Lloyd George geldt de eisch eener groote leening, waarop de Russen krachtig blijven aandringen en waarvan de grootte nog niet bekend is. Het Italiaansche blad Lavora geeft als cijfers uit het memorandum van Rakofski voor het door Rusland benoodigde crediet aanvoor het herstel van den land bouw 2.7 milliard goudroebels binnen drie tot vijf jaren, voor het herstel der industrie een milliard binnen drie jaren, voor de organsiafit van het transport ongeveer vijf, waarvan Rus land de helft zou moeten dragen Genua, 7 Mei. (B. T. A.). De Italiaansche pers publiceert een verklaring, die aan de Ita- liaansche journalisten is verstrekt door het se cretariaat van de Italiaansche afvaardiging en waarin /wordt bevestigd, dat de conferentie een crisis doormaakt. De Russische delegatie dringt aan op het verkrijgen van credteten tot een be drag van 3 milliard goudroebel. Geen enkele Europeesche regeering zou zulk een aanvraag bij haar parlement kunnen indienen. Alvorens alle hoop op te geven stellen de Italianen zoo krachtig morelijke pogingen in het werk zoo wel bij de Pranschen en Belgen als bij de Rus sen. tie to bevorderen. Goedgekeurd werd ten slott< een tekst, voorbereid door een comité van dsMt kundigen, inzake arbeidsvraagstukken. Engeland en PraMkrijl^ Lgnd sn, 6 M ei. (N. T. A. Draadloos). Bare thou heeft na zijn terugkeer uir Parijs voor Hm den een onderhoud met Lloyd George afgesproe ken. Mary had eenlgen tijd noodig om het schil derij op te hangen en hing het eindelijk op de plaats van een verguld oud spiegeltje, boven den schoorsteenmantelzij Het alles zoo, be halve dat zij alle andere versieringen daar weg nam, uitgezonderd een glas met eenige uitge lezen paarse chrysanthen erin. Degene, die de deur opende en zich zou kijken, zou het eerst het schilderij ont waren. Zij trok vervolgens een andere Japon aan en toen zij het rollen der wielen op het kiezel hoorde, snelde zij zenuwachtig de trappen af. Vóór zij beneden was, was Naomi in haar armen. „O, moedertje! Lief moedertje! Goddank! Ik ben bij u terug, en a ziet er nog hetzelfde uitzeide de stem van het mdsje, zacht ont roerd. „Het is een onafzienbaar jaar geweest, maar je zult hem wel gauw vetmesten. Geef je „Kalm, kalm, lieve." zeide Mary, haar kal- meerend, zooals zij gewoon was, toen zij nog een kind was en er niet aan denkende, dat zij zelf tranen stortte, terwijl zij die van Naomi wilde tegenhouden. „Waar is Charlie?" vroeg zij toen en deed een paar verlegen schreden voorwaarts. „Hier is hij, gezond en wel, moeder!" riep Speed's vroolijike stem uit. „Wat ma<rer niet? Een van de magere jaren van Pharao, maar je zult hem welg auw vetmesten. Geef je moeder een kus, Charlieje kunt wel zien, dat zij blij is, dat je thuis bent.” Charlie had geen tweede uitnoodiging noodig en toen Mary Speed's dogen het mooie ge bronsde gelaat zagen met de verlangende oogen en den lieven glimlach, die hem zoo verwant deed zijn met de beeltenis boven, kwamen de tranen opnieuw. neen mij gezond gemaakt, vmot u niet, aat w Jiet fa slechts een fout geweest, Charlie." I er gezond uitzie? En o. moeder, het wee si het ichten her- wekt den verkwik- 1 die reeks (bloedar- ergezellen. de< 2 fl 21.— >ra en alM zich be ont en er stijf en strak op staat, dat het buitenlandsche bezit in Rusland volko men wordt teruggegeven. Engeland en Italië zijn minder fanatiek en zoo doet zichjrtTRt voor, dat den Russen een memorandum geboden, dat niet de Fransche en hat^dteekenningen draagt. Een elgeineene oenstemming met de Russen kan dus nie) den bereikt en de consequentie hiervan JS, lijk naar dezer dagen een Frans tisch blad terecht opmerkte dat Italië en En geland door den nood wel gedwoftgen worden om, naar het Duitsche voorbeeld, met Rusland Rapallo-verdragen te sluiten. Inmiddels bevor dert een en andet de eenheid der geallieerden niet en wordt de oplossing van 't Russische vraagstuk door de intransipeante houding der Belgen en Pranschen bemoeilijkt of verschoven. Het isolement van Frankrijk wordt hierdoor stel lig grooter en de houding van dit land met be trekking tot het Russische memorandum zal stellig mede bepaald zijn door zijn innige ven- houding tot België. Wat dan ook omtrent de nieuwe instructies van Barthou, die weer naar Genua is vertrokken, verluidt, wijst er dan ook op, dat de Pranschen zelf de Entente verbreken en aan de verschillende geallieerden volledige vrijheid van beweging willen toestaan. De Fran- schen zouden 't dan ook aan Engeland en Italië willen overlaten «Je sovjet-regeering de jure te erkennen. Dit beteekent, wanneer meh de zaak op den keper beschouwt, dat de alliantie ver broken is en ieder vrij is te doen naar hem goed en geschikt voorkomt. De verhouding tot Engeland wordt er in allen gevalle niet beter door en de Jntransigeant meldt dan ook al uit Genua, dat een der beide Engelsche ambtenaren, die belast zijn met het onderhou den van de relaties met de journalisten, aan het blad heeft verklaard: „Lloyd George is besloten Frankrijk te laten kiezen tusschen de vriendschap van België en die van Engeland. Als Trankrijk achter België blijft staan en België door zijn halsstarrigheid de onderhandelingen met sovfet-Rusland laat mislukken, zal er van het plan-Blankett geen sprake meer zijn en zal iedereen zijn oorlogsschuldep moeten voldoen”. Een dergelijk dreigement van den Engelschen premier is volkomen verklaarbaar en verwacht, dat Frankrijk en België bakzeil gaan halen en het gewijzigde memorandum, dat aan Rusland is ge zonden, zullen aanvaarden. Anders is het waar schijnlijk, dat Lloyd George onmiddellijk naar Londèn zal terugkeeren. Maar wanneer dit juist is, zou de Fransche delegatie moeten handelen tegen haar instructies, waarover een en ander verluidde, en zouden de Belgen plotseling hun steile standpunt hebben moeten laten varen. Dit zou een groote concessie zijn aan het En- gelsch-Italiaansche standpunt; of de Franschen en Belgen eventueel op andere wijze zijn tevre den gesteld, is nog niet bekend. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal per week 17 cent, met Zondagsblad wr kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gesciuedt franco per poet per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan op» Bureau: MARKT 81. GOUDA; Hf onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur.) Administratie Tel Int 82| Bedacti» TeL 50. Den Haag- i»*»»*— 1T68 W besprekingen over hef memorandum. Berlijn, Mei. (N. T. A. Draadloos). De Britsche delegatie verklaarde nogmaals offi cieus, dat de overige mogendheden, die dooi de onderteekening van het memoran dum tot het voeren van onderhandelingen met Rusland zijn verplicht, die ook zonder Frank rijk en België zullen voortzetten. De onderteekening van sische memorandum. Parijs, 7 M«i (B. T. A.). De Óirairo Tri- bune schrijft, dat Polen en de Kleine Entente gisteren de Fransche regeering mededeelden, dat zij hun handteekening onder het meoran- dum aan de Russen zouden terugtrekken, tenzij Frankrijk en België met memorandum aan vaardden. Japan zal op overeenkomstige wijze handelen \^2^/’5UMLKitfrZttP Wirth naar Berlijn? B e r I ij n, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Be vestigd v...dt, dat de rijkskanselier van plan is voor korten tijd naar Berlijn terug te keeren, maar het znl vermoedelijk nog van het verloop der besprekingen met Lloyd George en Barthou afhangen, of dr. Wirth aan dit voornemen uit voering zal geven. Poincaré niet naar Genua? Parijs, 7 Mel. (B. T. A.) In officieel» krin gen deelt »aen mee, dat Poincaré thans ten stel ligste is besloten niet naar Genua te gaan. Barthou en Lloyd George. Genua, 7 M e(R.). Barthou verzekerde Lloyd George, dat Frankrijk oprecht en ten zeerste hoopt op het welslagen der conferen tie, anders zou hij niet zijn teruggekeerd. Het vertrek van Joffe. B e r I ij n, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). Jof fe, die gisteren uit Genua vertrok, zal waar schijnlijk niet naar Moskou reizen, maar te Ber lijn samenkomen met eenige commissaiissen ui* Moskou, die hem de instructies der Sovjet-re geering zullen bekend maken. De arbeid der commissies. Rome, 6 Mei. (N. T. A. Draadloos). De derde (economische) commissie is gisteren in voltallige vergadering bijeengekomen in het Pa lazzo Reale. Zij heeft een nieuwe redactie van 'de artt. 50, 51, 52 en 53 van het rapport van de deskundigen te Londen betreffende verschil lende algemeen© economische kwesties, o.a. den invoer en doorvoer van koopwaar, aanvaard. Zij heeft eveneens een nieuwe redactie van art. 45 nopens het douane-stelsel voor de grondstof fen aangenomen en een belangrijken tekst over de handelsverdragen goedgekeurd. Den Volken- '—.1 „„.j: -t de belangrijke punten van het memorandum het Internationaal Landbouwinstituut met alle de parti- middelen de ontwikkeling der landbouwproduc- sche pers gezegd, dat zich nooit de vraag heeft voorgedaan, of men Engeland moest verkies»» boven België of België boven Engeland. Hoewel wij ons inzake een principieel© kwesti» »M <fa zijde van België scharen, kunnen wij er niet aan denken ons togen Engeland te richten. Niets verhinderd het voortduren van onze saAmhoos righeid. D» Pranschen >*ggen, in elk geval n», dat zij haar willen handhaven. Wat betreft heN geen er morgen zal voorvallen, vraag mij nfa< zulks te voorspellen. De Russen seggen, wsé zij willen. Zij moeten „Ja” of „neen" zegge». Er moet een einde aan gemaakt worden. In antwoord op een vraag verklaarde Barthou^ dat er zonder de toetreding van Rusland ges* Buropeesch pact kan bestaan. Het zou dus nie» mogelijk zijn over een verdrag van np<w<ressi» te beraadslagen, indien het Russisch antwoord of ontkennend of ontwijkend mmi zijn. Q.na», Mel. (Havas). Barthou fa van ochtend om 9 uur hier teruggekeerd en he»fc terstond een onderhoud gehad met «ie leds» dar Fransch» delegatie. Wirth naar BsriikV B»riqn, 0 MsL (W. B.). N»« d» Mada» uit Genua vernemen, de rljkskanselter va» plan begin der volgende weak near Berlijn to vertrekken om aan de commissie voor da bm* wnlandscha saken verslaf uit te brengen. Dt, Wirth zal waarschijnlijk teged het Hnd vw week weer naar Genua terugkeeren. Verklarfogm van Nfatsjifa. B.lgr.de M.L (B. T. A). Ntnajia heeft voor zijn vertrek naar Genua aan da Prawda verklaard, dat de Klein» Entente adch 1» zake de erkenning van de sovjets zullen richts» naar de houding van Frankrijk. Over da ftas llaansch-Zuid-SInvische besprekingen zeide df minister, dat hij voorzien is ven instructies fa den zin van uitvoerng van het verdrag van Ra* palfab LEND lijden waard, om de kans te krijgen, een jas» bij Charlie te zijn en te ondervinden, wie hl fa! Ik heb u een mhssa dingen te vertellenI Maar het geheele leven Mgt nog voor on» hej leven, dat wij samen zullen deelen. Nu, vertel mq nu elk klein, afzonderlijk bijzonder nieuw! omtrent iedereen, want vader werd zoo docj Charlie in beslag genomen, dat hij oogen nodf woorden voor mij gehad heeft T Het maakte Mary niet eens Jaloersch, dk woorden te hooren. „Waar moet ik beginnen?" vroeg zij, vri( hulpeloos. „Natuurlijk bij de Oude Pastorie. jolles en iedereen is daar gezond. Tante Lw< cy is Hol als attijd en Joy’s huwelijk fa «ij* steld tot den tienden Januari, roodst wij «He» er bij tegenwoordig kunnen zijn." „Maar wat heerlijk I En fa M gelukkig F Joy is zeer gelukkig en zij zullen den verkiezingsstrijd van hun huwehjksreta rag zijn. Harry is voorgedrag» voor MuMrnj Sussex en hoopt voor het Parlement opent, ge* kozen te zijn." J)us zal Joy !n Londen moeten wonen F „Het kan Joy niet schelen, waar zij woont nku haltl M«nr wif «llm g.’oo»«, <b» hui J»bl. «<~r l'-’f*- GraBray C Me.ro». Sp-rd gin* ploaeltag ««S mi's bed zitten. OVERZICHT. /Onlangs wezen wij op de scherpe te- Ikistelling, die bestaat tusschen het Fran- Ime en het Engelsche standpunt, die ook weer ter conferentie van Genua dui- I aan den dag treedt. Nieuwe feiten wijzen [fa op, dat de Fransch-Engelsche Entente inder- laad veel te wenschen overlaaf. Dit is o.a. weer imneklaar gebleken in verband met het memo- ■nndum, dat aan de Russische delegatie is over handigd. Vooral het z. g. „eigendomsarti- ■el” kan heelemaal niet de goedkeuring ■regdragen der Belgen, die heel wat geld lebben belegd in Russische ondernemin gen en van oordeel zijn, dat hun eigen- Bomsrechten in het gedrang raken. Zij hebben lui ook niet het memorandum willen teekenen. lok van Fransche zijde bestonden eendere be waren en dit kwam vooral tot uiting in een toendement van Seydoux, volgens hetwelk de fcrjétregeering zou moeten verklaren, dat, in zien zij de eigendommen der buitenlanders zelve (net kon teruggeven, zij niet het recht zou heb- ten deze aan andere concessionarissen af te Mul. Wanneer de sovjet-regeering daartoe Mappen zou willen doen, zou een voorkeurs- Ncht voor de vroegere eigenaars gehandhaafd koeten worden Wanneer een bezitting slechts ton worden geëxploiteerd door incorporatie in kn algemeene groepeering, zouden de voor hand® bepalingen niet gelden en zou de vroe- jere eigenaar het recht hebben aan deze groe- leerlng deel te nemen naar gelang van zijn roegere rechten. Uit het door ons vermelde memoran- hm bleek, dat'met het Fransche amendement ïderdaad rekening is gehouden. Het ontwerp- wmorandum was wel door Barthou ondertee- lend, maar omdat Barthou niets op eigen houtje Mg doen (Cachin heeft spottend opgemerkt, dat hrftou zelfs naar Parijs om instructies moet einen, of hij „goedendag” mag zeggen), zette ij zijn handteekening onder voorbehoud, dat de 'ransche regeering dit goedkeurde. Hij werd aar Parijs ontboden en inmiddels zond de ransche regeering instructies naar Genua aan ftansche delegatie om het definitieve me- orandum niet te teekenen. Barrère, die tijdens et veiblijf van Barthou te Parijs dezen laatste enring, plaatste zijn handteekening dan ook let, maar onder voorbehoud van de goedkeu- Ing der Fransche regeering had hij geen be- *ear tegen 't verzenden van 't memorandum, ndré Tardieu, die misschien Poincaré onmoge- |k probeert te maken, zooals Poincaré Briand oopte heen te gaan, heeft de houding van 't ransche kabinet ten aanzien van 't memoran- im aan Rusland ten zeerste gegispt. Wij trek- ben, zoo uit hij zich ongeveer, voorloopig onze landteekening onder een document terug, aan Ie opstelling waarvan wij zeef actief hebben belgenomen en dat wij hebben goedgekeurd; rij ondertoekenen niets, maar nemen deel aan rt verzenden; wij keuren het niet goed, maar 1j laten de zaken op haar beloop. Tardieu irdt dat dit onzin is, die ten top is gevoerd, lij is dan ook ten zeerste onbevredigd, al heeft k Fransche ministerraad ook eenstemmig na lat de Fransche delegatie de Belgen aanvanke- Wk wel wat in den steek had gelaten he loten eenzelfde houding aan te nemen ai» Belgische kabinet, dat TELE8RAMMEH. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het memorandum aan de Russen. B e r l ij n, 6 M e i. (N. T. A. Draadloos). Naar bericht wordt, zal misschien door bemiddeling van Lloyd George ook een rechtstrceksche sa menkomst tot sta.id komen van Wirth en Ra* thenau en Barthou. De bespreking tusschen als het Lloyd George en Barthou zal vermoedelijk niet heel wèüüg soepel «onder opgewondenheid ver.oopen, daar de I, 1770 28

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1