r LMERS ;koop. H I I Het Verloren Tehuis. 1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 14925 Dinsdag 9 Mel 1922. SI» Jaargang d. IJ., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER. REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVJ BUITENLAND. N FEUILLETON. an raon ken imtaHwnta luitcki tand imginiNH tal SPARKMAN BOSKOOP. t NAS ikje 1 NIEUWER- UIZEN, enz. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPJ S. d ----- I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Femdagen niiltt n Knus. .iih» y vim v<MUlwXuX{ iJLZ&4*kj X XVX> V>Al A XVI vzVxAwXXMVKt-VjXX A AVXvzXJlVv>X>M14j ei brengen. n naar Batavia, braai 4 van Rotterdam 9 t P. VAN DPR GOBS. lea BINDS. L j 1 van Noor Vc mi naar Anni. ei van rto. ei van khht ’•va i I I Uit het Engelsch door J. P. WESSELINK-VAN ROSSUM. door DAVID LYALL. iraigering zijn, waarschijnlijk staat het in wezen erika naar Rotterdaai I mijl voorbij Beadj JDINGEN. an Amsterdam ta van West-hdÜ (dll IISI1IL COURANT. I Zelden of nooit was er een vroolijker of be- koorlijker kring vereenigd in het Heerenhuis van Upleys, dan die zich twee uren later schaar de om Mary Speed’s tafel. De voornaamste belangstelling gold natuurlijk den zoon des huizes; zelfs do beide bruiden geraakten door hem op den achtergrond. Hij zag er rustig en zeer deftig uit in zijn avondcostuum en de drie, daar tegenwoordig, die zijn moede' gekend hadden, zagen haar geest schijnen uit zijn zachte oogen. Er werden geen toespraken gehouden, maar juist voordat zij van tafel zouden opstaan, ver hief Henry Hunt zich om de vreugde uit te drukken van allen, daar tegenwoordig, over de ze gelukkige bijeenkomst, die nooit zoo voltallig was geweest. Het kenmerkte den man, dat hij ADVERTENTIEPRIJ81 Uit Gouda ®n omstreken (behooreada tot dea besorgkring)| 1—regel* ƒ1.30, elks regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en den bewrgkring: 1—5 regels LM, elke regel meer f 0.30. Advertentiën In het Zaterdagnununer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-edvertentiim de helft van den prtys. INGEZONDEN MEDEDKBUNGENi 1—regels 8.06, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden rnededeelingen bfj contract tot zeer garednceer* den prijs. Groote letten en renden worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomKt van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatamg aan het Bureau z(j* ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. hebben gehad. De algemei is, dat de Duitsche delegate raadt art. 7 (het particulier zijn geheel te aanvaarden, 1 king van de conferentie te B e r 1 (j n, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos.). Het Parijsche blad L'Oeuvre noemt als Rus land* tegen-voorwaarda van het memorandum der geallieerdeneen erkenning de jure van de Sovjet-regeering zonder proeftijd, een morato rium, credieten en vergoeding voor buitenland- sche eigendommen, zonder herstel van het par ticulier bezit Berlijn, 8 Me 1. (N. Moskou is, naar de G«n van de Berliner Zeituntf’ het eerste deel van het regeering op het aan da memorandum aangekoste kei I, dat op de propagi der bestaande grenzen*! waarin neutraliteit bette® geëlscht. Naar verluidt, Russen op alle drie por Een verklsr Genua, 8 Mel. (B. genwoordigers van de lardfrBW "es is zoib vlug voorbijgegaan. Maar, moe- e't v 1^et» dat Charlie in staat zal «eh hier te vestigen. Wat zou hij hier doen?" ?*eder aal hem Upleys geven, lieve; en Z*** mij in October op mijn verjaardag *en geschenke gegeven. Wasmchijn- daar gaan wonen," TELEGFUMMEH. DB CONFERENTIE TB GENUA. Het Russische antwoord. Genua, 8 Mei. (B. T. A.). Lloyd George en Schanzer, met de Jtaliaansche en Engelsche deskundigen voor de Russische zaken, hebben vaochtend langdurig beraadslaagd over de eer ste officieuse inlichtingen, die ingekomen zijn nopens het Russische antwoord op het memo randum. Tsjitsjerin heeft vanochtend langdurig gesproken met Wirth ea Rathenau, die gisteren een gesprek van twee uur met Lloyd George sene opinie te Genua lie de Russische aen- r bezit betreffende) in teneinde een mislutk- s voorkomen. teekent geen ondergeschikt heid en toen Frank rijk naar Genua ging, was het van plan zijn vrijheid van handelen te bewaren, evenals alle deelnemende mogendheden. Als de Bngelsche regeering. hetgeen ónmogelijk is, een tegen overgestelde stelling aanvaardde, zou de Pran- sche openbare meening deze volkomen onaan nemelijk achten. Immers: altijd en onder alle omstandigheden heeft Frankrijk blijk gegeven van verzoeningsgezindheid en goeden wil; nooit heeft het zich van argumenten bediend, die zou den kunnen lijken op een poging tot intimidatie om aan zijn standpunt de overhand te verzeke ren. In politieke kringen blijft men er van overtuigd, dat de groote meerderheid van het Engelsche volk met kracht gehecht blijft aan de entente cordiale. De reis van koning George zichzelf niet roemde, als gedeeltelijke oorzaak van die vreugde, ofschoon men zitrt invloed zou hebben kunnen nasoeuren in de meeste der levens van hen, die daar aanzaten. In Duncan Heriot’s oogen en dok in die van Jennie lag ren rustige gloed, toen hij slechts eenige maar welgekozen woorden sprak van welkom en dankbaarheid jpgens alle aanwezigen Toen hij weer ging zitten, vestigden zich aller oogen vol veiwachting op Charlie Speed, die ten laatste met blijkbaren tegenzin toch opstond. „Vader Lucy enjf toespradk kan ik w tuurlijk thuis te J kan vil Ik heb reld, d alf’ i-Be mensch is niet bestemd om bijzonder te Bk war het bijzondere is bestemd menschelijk pwim. hoofd schudt, dtts doen wij misschien beter dü onderweip niet aan te roeren!” voegde hij er bij, terwijl een zonnige glimlach over zijn gelaat gleed. „Ik dank u allen en nu. Inat mij als ’t u blieft eindigen, want anders maak ik mijzelf vast en zeker bespottclijk en dat sou u allen nie< naar den zin zijn/' Hij wist nu te ontsnappen, maar niet dan na> dat zjjn hand hartelijk op zijn vaders echo* kW gerust had. Zij gingen hun eigen wegen de minnenda paartjes op het terras, waar het maanlicht vn« den Kerstmisavond zoo rustig en wit scheen «a waar de lucht zoo zacht was, als op een avon-l in April. Dus kwam er rust over het oude Heerenhuis van Upleys na veel dagen van onrust en harte* pijn. Maar zelfs het hoogste menschelijk geluk te nooit volmaakt Naosni en Ferguson? Allen dachten dien avond aan hen. hoewel ieders ge* dachte zorgvuldig verborgen werd gehouden. Ik zou hun algeheel® verzoening en eindelijk geluk hebben willen melden, maar de gescHed. schrijver die waarheidsgetrouw wil blijven, moot sommige draden niet samenknoopen I Want W leven is blijkbaar vol van dezulke! Toch vraagt men zich af, of ons beperkt, menschelijk verstand niet in gebreke blijft <ta groote waarheid te vatten, dat er in de hand vaa den Almachtige geen ongeknoopte draden zijg en ook geen losse, maar dat alle hun aangewea aea plaats hebben in het groote en goed» waaks sei van Zijn goedhartigheid «a Helde, Uit Frankrijk. P a r ij s, 8 M e i. (B. T. A.). Het uitvoerver bod van kolen en cokes is opgeheven. Joffe te Brriijn. B e r 1 ij n, 8 M e f. (N. T. A. Draadloos.). De Russische gedelegeerde Joffe is heden ui* Genua te Berlijn aangekomen. De jaarbeurs te Leipzig. Bci lijn, 8 Mei. (N. T. A. Draadloos). De herfsf-iaarbeurs te Leipzig begint op 27 Aug OPPER-SILEZIIL Breslau, 8 Mel. (W. B.). Naar,van be voegde zijde wordt medegedeeld zal, voorzoo- ver thans valt te beoordeelen, de overdracht van de gebieden van Opper-Silezië aan Duitach- land en Polen in Juni plaats hebben. Berlijn, 8 Mei. (W. B.). Volgens berich ten aan de Opper-Silezische bladen uit Anto- nienhüttfl is daar een Engelsch soldaat die op bezoek was. door bandieten overvallen en dood geschoten. Enkele personen, die men van deze daad verdenkt zijn in hechtente genomen. Gestoorde telefoonverbinding. Keulen, ft Mei. W. B.) De telefoonver bindingen Keulen—Parijs zijn nog altijd ge stoord. ?osario naar Rotte* hiessant 5 naar Rotterdas^ De houding der Belgen. Genua, 8 Me!. (B. T. A.). Schanzer heeft gisteren uitvoerig met Jasper beraadslaagd. Hij drong er krachtig op ean, dat deze zijn goed keuring zou hechten aen een verzoeningsfor mule. Jasper schijnt niet te zijn gezwicht voor den raad van Schanzer. De Duitsche delegatie. Berlijn, 8 Mel (W. B.) Het reeds aangs- kondigde vertrek van Wirth naar Berlijn zal ze- ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal ƒ235, per week 17 cent, mei Zondagsblad yer kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geochledl. frtnco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ830. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDAk M <®*a agtfaten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ajjn dagelijks geopend van 9—6 uur.j Adminlstratio ToL fat, 82f Redactie TeL 545. rankrijk met zooveel ijver betoogt, dat het iets liever wil dan de conferentie te doen sla- |en; bij monde van Barthou heeft het aan En- ^■elsche en Arreri^ icwnnallsten in herin- ^Bermg gebrncht, dat de Pransd'" r^’-ring, se- de conferentie begon, het meest loyale ver.. ^Magen toonde om samen te werken en reeds van rugg«gr.-v< scheefheid en mit rheumatiek, betej wen, slecht* sde» na, enz.) chronisch! (wakke gezondheid* 1*23 duurea* O. Gymn. Gedlrt tt SS Tol«f. ich dus op, de Italiaansche eerste minister, ’acta, heeft bovendien een onderhoud gehad net Tsjitsjerin, wien hij wees op de voordeelen, Ie zouden voortvloeien uit een slagen van de onierentie. De persbureaus melden echter niet. k*" d? Russisch» volkscommissaris vnn buiten- andsche zaken hoeft gereageerd op Faota’s be- Biddelingspoging. Vooral zouden de Russen taan op het verkrijgen van. in de milliarden oudroebels loopende, credieten; het is de raag, of de verschillende parlementen bereid ----- allen worden gevonden desbetreffende aanvra- ferentie te Genua in haar opzet de strekking, had en goed te keuren. Terwijl dus eenerziids door den economischen vrede te bewerkstelligen, 'zou e Frenschen en Belgen, anderzijds door de ussen het slagen ven de conferentie wordt be- innnerd, doet het eenigszms komisch aan, dat r Amsterdam, vertrdÊ Voorliet Batavia, rotj Batavia rdam naar Weat-AMl eneriffe. n Rotterdam te ril van AmsteidggJ /res naar Amsted^ Delagoefad j n naar an. aar Amsterdam, rdam naar Java, kwaj an Hamburg ta Antf am naar Buenot Ajj] as Palmas. van Buenos Ayral ndië naar Rotterd^ aan. ndië naar Rotterdam irs. rika naar Amsterdam irre. 3 Mei van TrinkH T. A. Draadloos.). Uit Meesche correspondent Lam Mittag verneemt, f Antwoord der Sovjet- Russen overhandigde Ét en wel in zake arti- M|da en de erkenning pètrekking heeft en lande Klein-Azië wordt zou het antwoord der titan negatief luiden. ring van Lloyd George. 18^ A-). Aan de verte- ÖMJsche en Amerikaan- •chv pen, varklaardjv BWptGewgc, dut, qls liet Russische antwoord te goeder trouw fs, blijk geeft van goeden Wil en de hoop laat dóórsche meren voor een mogelijke oplossing, er aanlei ding bestaat de besprekingen voort te zetten. Verder sprak Lloyd George op de meest stel lige wijze de woorden tegen, die meri hem in den mond heeft gelegd, als zou hij Zaterdag in een ondeihoud met Barthou gedreigd hebben met het verbreken der Entente tusschen Frank rijk en Engeland. Tenslotte verklaarde hij, dat een bijeenkomst van de onderteekenaars van-.,het verdrag van Versailles volkomen doelloos is, wanneer Frank rijk daaraan weigert deel te nemen. Een communiqué der Russische delegatie. Genua, 8 Mei. (B. T. A.) De sovjet-dele- gatie heeft een communiqué uitgegeven, waarin zij verzet aanteekent tegen de gewoonte van sommige mogendheden om het mislukken van de conferentie te voorspellen en die de confe rentie opnieuw in gevaar .brengen door het ka rakter van een ultimatum te geven aan een ont- werp-overeenkomst ingediend door andere mo gendheden. De Russische afvaardiging wijst met klem op haar verlangen naar verzoening. Het Fransche standpunt. Parijs, 8 Mei. (Havas). Officieel. De Franschen verklaren, dat hun regeering besloten is aan de solidariteit met België vast te hou den. De Entente tusschen de beide landen be- „In Schotland?" vroeg Naomi en haar stem klonk eenigszins verward. „Ja. Het zal mij zeer gelukkig maken, Na omi, want ofschoon ik in Engeland gewoond heb, sedert ik met je vader getrouwd bei, ben ik geen Bngelsche en zal et ook nooit zijn, en mjjn hart zal zich verheugen weer thuis te zijn." Naomi's oogen werden zachter, want er trilde door haar moeders stem een klnnk van ziele- eenzaamheid die zonder twijfel al die jaren de hare geweest was. „Gelooft u, dat vader ook van Schotland zal houden ,Jk denk het wel. Hij zegt, dat Upleys toch naar de Ferrars moet gaan en het te zeer waar schijnlijk, dat indien Charlie zich hier vestigen gaat, hij zijn moeders naam zal aannemen.” „Hij te een prachtige man, moeder. Al zou ik een jaar lang praten, dan zou ik u nog niet al les kunnen Vertellen, wat hij is, noch het goe de, dat hij gedaan heeft en doen zal, waar hij ook woont l Wpt een veranderingenEn zeg mij eens, moeder, zijn Geoffrey en Arfna weer met elkaar verzoend?" „Verzoend?" Ik h“b nooit geweten, dat zij met elkander getwist hebben. Zij zullen den tien den Januari trouwen, tegelijk met Joy in de Upleys-kerk. Ik hoop, dat j® het zult kunnen verdrageft, Naomi. Wij zouden wel naar Bal- magie kunnen gaan, om het te ontloopen, als je wilt Slechts gedurende een oogenblik antwoordde Naomi niet. „Wij zouden dat niet kunnen doen, moeder- Het zou hen allen zoo hinderen. Ik weet, waar ik in mijn nood nu kracht moet zoeken. Charite heeft het mij geleerd. Hij heeft wat nieuwe en vreemde denkbeelden, maar zij helpen iemand, moedertje. Bij voorbeeld, ofschoon hij ziin moe der nooit gezien heeft, schijnt hij haar Zeer goed te kennen en hij gelooft, dat zij meerendeela bij hem is, hem leidt en helpt.” „Gelooft hij dat?” vroeg Méry Speed en meende nu, dnt zij dien plotselingen blik van herkennen begreep in zijn oogen, toen die het geschilderde gelaat zijnar moeder ontwaard hadden. „Maar dat is niets nieuws, Naomi. Sommifcen van ons, die er niet zooveel over praten, zijn ook geholpen door hen, dio heengegaan zijn. Maar dit is een veel te ernstig gesprek voor zulk een gelukkigen avond als deze is. Nu, heb je een jnocie japon Want zij komen allemaal om kwart voor achten Mr. Hunt, tante Lucy, Joy en Geoffrey en hun beminden en de Heri- ots. Herinnqr je je de Heriota, Naomi ,4a, natuurlijk." ,JKij zijn bet laatste jaar veel in Upleys ge weest en zij hebben de Bungalow van de Bains genomen voor da Kerstdagen en zijn daar met het bijzondere doel. Kerstmis met ons door te brengen. Zij te een lieve vrouw, Naomi, en ik geloof werkelijk, dat zij de best» vriendin is, die ik ooit in Londen gevonden heb. Zij is anders dan de meeste vrouu en en die groote, eigenaar dige echtgenoot van haar aanbidt haar dood eenvoudig „Wat verrukkelijkIk ben bang, dat ik niets moois heb, om aan te trekkenmaar hindert dat erg, moeder Ik ben vanavond geen belangrijke persoonlijkheid." Zij zeide het vrooüjk, maar er trok een scha duw over Mary Speed's oogen. „Ik heb een nieuwe japon voor ja van Lu- cill<s, maar je bent wat magerder geworden. Ik geloof niet, dat het zal hinderen, want alle lijven zitten erg ruim. Je bult die in mijn klee- renkast vinden. Nu moet ik naar je vader gaan, anders wordt hij zoo dadwijk ontevreden!" sche delegatie houdt thans zeer gewichtige be sprekingen met de afgevaardigden van andere landen, die van groote politieke beteekente sijn. Van het verloop dezer besprekingen sal het af- liangen, wanneer Wirth voor een korten tijd naar Berlijn kan gaan. Een witboek van de Duitsche regeering. B e r 1 ijn, 8 Mel (W.-B.). Volgens de B. Z. am Miu.pr 7-al de Duitsche retreerinu over de onder- liandelingen op de conferentie te Genua spoe dig na afloop van da conferentie een witboek publiceeren. aan den vooravond der conferentie tal van vér strekkende concessies deed om de conferentie onder de beste omstandigheden te doen geluk ken. Frankrijk aldus heeft Barthou nog op gemerkt betoonde zich niet weigerachtig om deel te nemen aan da offideela besprekingen met de sovjet-gedelegeerdtn, hoewel zij verte genwoordigd waren in de voltallige zittii^en der commissie en sub-commissies„Wanneer Frankrijk de conferentie had willen doen mis lukken, zou het gebruik hebben gemaakt van het teekenen van het verdrag van Rapallo. Nochtans vond het goed de besprekingen voort te zetten, terwijl het zich geheel aansloot bij het intergeallieerde protest Frankrijk ging* door mdt zijn medewerking te verbenen, toen het Belgisdie inddent zich voordeed." Zoowel tegenover Lloyd George als tegenover bovengenoemde persvertegenwoordigers heeft Barthou te kennen gegeven, dat de Fransche re geering, nadat op verlangen der Franschen de bewoordingen, waarin het memorandum aan de Russen was vervat, waren gewijzigd, meende, dat zij België diende te volgen, wanneer volgens *t Belgische oordeel de tekst van 't memorandum geen voldoende waarborgen bood voor 't parti culiere bezit en piet Categorisch genoeg was, wat de eerbiediging van dezen eigendom betrof. Volgens de Fransche zienswijze steunt Frankrijk België slechts in een beginsel kwestie en ging het er heelemaal niet om te kiezen tusschen Groot- Brittanirië en België; het betrof derhalve alleen een partijkiezen voor de doctrine van den Bel gischen tekst, die zich meer aan de bewoordin gen hield van de resolutie van Cannes. M. a. w. Barthou zegt, dat Frankrijk zich niet tegen En geland richt en graag de Entente wil handha ven. Op de Russen zijn de Franschen echter ten zeerste gebeten; Barthou heeft dan ook kort en >ondig verklaard, dat de Russen „ja” of „neen” nQe^vZÉfken' trB’ne,ei\ ®<>vJ«t“ahre~ xigeduldig. De strekking van Barthou's woorden was deze: wanneer het antwoord der Russen dit- rthal niet positief is, gaan wij naar huis: daar Avichten ons allerlei andere belangrijke dingen, -r Js dus rekening te houden met de mogelijk- lei3, dat de Franschen vandaag of morgen Genua verlaten, de aard van het Russische ant woord eventueel als. motief gebruikend voor hun vertrek. Een andere mogelijkheid doet zich dan tevens voor: n.l. dat Engeland en Italië zonder Frankrijk met de Russen besprekingen houden cn wellicht, in den trant der Duitschers, afzon- lerlijke verdragen sluiten met de aovjetdete- gatie. Natuurlijk kan dit ook een verschuiving teweegbrengen van de groepeering der verschil lende statenveibonden, daar behalve de moge- ijkheid, dat Groot-Brittannië terugkeert tot zijn splendid isolation", ook de mogelijkheid, dat Engeland zich terwille van zijn eigen belangen aansluit bij zijn tegenstanders gedurende den oorlog, moet worden overwogen. Terwijl de Con or moeder en oom Henry en tante aanwezigen als u denkt dat ik een zal gaan houden, vergist ge u. Dat let. Ik ben verlegen geworden. Na- teet ge allen, dat ik blijde ben, weer zijn, zdo blijde, dat ik geen woorden m, om die blijdschap uit te drukken, n goeden tijd gehad in de Nieuwe We- raan had ik behoefte en ik zal er mij jT over verheugen. Oi ik al of niet tsrag- zal, weet ik niet. Naomi tel daarin ook mee te nraten hebben. Ik «ie. dat vader zün1 91 buitengewoon, Naomi! Terwijl Je It*"? was, zijn er bij hem allerlei goede ^«aMiigheden ontwikkeld, waarvan niemand ^tewlde, dnt hij ze bezat, en hij bestuurt Ri- r’ea» alsof hij er in geboren is. En ik ben blij kannen zeggen, dat je vader zich nu einde- werkelijk uit de zaken teruggetrokken heeft notarieële akte alles aan Geoffrey heeft »Vonderbaarlijk en ik kan bijna niet geloo- aat het slechts een jaar geleden is, dat ik W'gnan ben f” ^kAalf jaar, dat is juister, lieve. Je ver- tijd van je afwezigheid, dat je reizende z Joffr» P a r (j s, 8 M I. (B. T. A.). Maarschalk Jofr fre te uit de Ver. St. teruggckeeH Hei Engelsch vorstelijk paar in België. Londen, 8 Mel. (N. T. A. Draadloos). Hril Londensche publiek heeft hirtelijk cfscheid ge* nomen van den koning en koningin, toen dezes hedenochted, vergezeld door admiraal Beatty es veldmaarschalk Haig cn hun gevolg, naar Dovei vertrokken, om zich daar in t» schepen voor des overtocht naar België, aan boord van het konink lijke jacht Alcxandhe, dat daar daags tevore» was aangekomen. De derde llottfelje torpedo jagers lag/te Dover gereed om het koninklijk* jacht ts begeleiden. - Ineen interview zeide minister Theunte, dat zol niet nalaten den beiden landen hun (terneer- d, .„„.Ikomw »an 't vorelebjk peeriet eb schappelijke opofferingen in herinnering te l(Kn gBlui|p.„ vaa Mgie', ooienTwbieil voor de koning en koningin, maar ook van *ij» erkenning van Engeland* idealen van recht es vrijheid. Herinnerend aan het groote besluit, dat België in 1914 nam, seide Theunte, dat een zucht van verlichting door het heels volk wqró geslaakt toen Engeland zich aan België* zijd* schaarde. Die dand van Engeland heeft een on» vitwischbaren Indruk gemaakt. Nooit zou Bel gië het treffende bewijs van Engeland* vriend schap vergeten. -up.-. ’’•I- T: A.) D« kortag «I kor nog niet de» week pleet, hebben. De Dolt- Bngr lond etfn huienaWag i« Brussel aangekomen. Zq werden aan het «tatloe verwelkomd door de Belgische koninklijke fa milie. Prins Leoj>old wn«, nnn het hoofd van een buitengewone missie, de Engelsch* gnsten g«a» begroeten te Enghien. De koning en konfngte van Engeland begaven zich naar het paleis Overal langs den weg werd hun door d* reus», achtige menigte een ovatie berelc DE FNGELSCHE ARBEIDSMOFILÜKHEDEN. Londen, 8 Mel. (N. I. A. DraadiOtM). arbeiders der scheepswerven hebben heden het werk hervat, ftoewel er slechts zeer weinig op drachten voor nieuwe schepen zijn, zullen <ta werven nog wel eenlgen tijd werk hebben met herstellingen, die gedurende de staking opgo hoopt zijn. De plannen, thans in voorbereiding bij de admiraliteit, tullen eveneens de bedrijvig heid op de scheepswerven doen toenemen. Dezt plannen betreffen twee nieuwe oorlogsschep*^ die Engeland Ingevolge de overeenkomst W Washington mag bouwen. De nieuwe schepel zullen in zooverre verschillen van de zeer grom te, verleden laar besteld en die men dnam« weer heeft prijs gegeven, dnt het slagschep®! zullen zijn van slechts ongeveer 35000 ton elk De kosten er van zullen bijna ze* mlllloen bedragen. Londen, ft Mel (R.). Uit Glasgow wordt gemeld, dat een groot aantal arbeider» aan ds scheepswerven vandaag weer rustig aan hst werk zijn gegaan. Te Barrow hadden de «ta kende arbeiders in het machlnevak tamelijk veel succes met het overhalen van de werfarbsiders om ook te «taken. Doordien er buiten de wer ven gepost werd, kwamen maar weinig mannen op 't werk. De politie bleef toeziende ord* werd niet verstoord. Te Birkenhead herVattsn de arbeider* het werk. Een nieuw Engelsch stoomschip. Londen, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos). De nieuwe olie stokende stoomboot der whit* OVERZICHT. De Britsch-Franache relaties laten den laat- W’ïtra tijd veel te wenschen over en er kan dan S pok met recht en reden worden gewaagd van *en crisis in de Entente. Dit blijkt vooral ter B Conferentie van Genua, waarvan Lloyd George ach heel seat had voorgesteld: hij had ge- hoopt, dat de besprekingen in deze stad het beretel van den vrede in Europa heel wat na- derbij zouden brengen en dat Engeland vanzelf- sprekend mede zou profiteeren van deze recon» K «tractie, Groot-Brittannië heeft geordende toe- standen in Europa noodig om handel te kun- ncn drijven, de werkloosheid te kunnen bestrtf- den. en zoodoende weer tot welvaart te komen. De Fransche obstructie te Lloyd George steeds een fcl-stekende doom in 't oog geweest en Bde scherpte ervan voelt hij bovenal thans, nu de Franschen en Belgen juist, wat de zeer deli- Bcate Russische kwestie betreft, een spaak in Bhet wiel steken: België weigerde het memoran- Bdum aan de Russen te teekenen en ook Frank- Brijk bemoeilijkte den vlotten loop der onder- B handelingen door met allerlei reserves voor den B dag ta komen. Er bestaat een sterk frappeeren- B'de Fransch-Belgische, tegen de Engelschen ge- Brichte, eensgezindheid, wat de Genueesche oon- ferentie-politiek betreft; de moeilijkheden zijn ■du* vele en het is de vraag, of Schanzer erin ■ral slagen een formule te vinden, die het al- (•meene recht der sovjets verzoent met de door d# Russische revolutie aangetaste particuliere rechten. Er is dus voor Lloyd George waarlijk geen Mnleiding om zich over den gang van zaken te wtheugen en hier komt nog bij, dat de sovjet- pdelegeerden zelf ook een oplossing der Rus- lxBl «OU4t!W„ «.vjei-aigc- «»che kwesties hmdennissen in den weg leggen, /aardden begint hun t» en meckt tien Jntmera al is het Russische antwoord nog niet bekend zooveel heeft reeds met vrij groote zekerheid verluid, dat het antwoord tal van re serves en tegenvoorstellen 7«1 bevatten en wel ♦en aanzien van de punten, die van het meeste belang worden geacht: de oorlogsschaden en het particuliere bezit. Mag dus het Russische èntwoord naar den vorm niet e*n categorische wcigvmig- zijn, waarsc'nijnüfk triooi wtri in wtruvil termee wel gelijk. De moeilijkheden hoopen ’acte, heeft bovendien net Tsjitsjerin, wien hij aanval «four bImm op België, dte, doa gehouden. AJ.BmJ n Tilburg den bal g]fa hij hem met de voet® og een moeilijke k benut, Debie fa het einde vaart «faufa HollandDenemark® >elend onder de ge«ra essler rent onze vooit Br ontstaat een 1' 5 nt bij Bulder, dip en omhaal onze eer redt (2~qj B 'halen, maar daarro^ ren later, als de «maJ j doel zitten, wordt*! eer bericht* faa morgaa v*af? 122. ,-v J Karlsruhe- X löst >nd van 0 Melt .t W. wind, licht rf reinig verandering 5 nachtvorst het zelfs wel kunnen gebeuren, dat er de kiem is gelegd van een nieuwen oorlog: de kans, dat de Entente uiteenvalt te nog steeds zeer groot en de eventueele vorming van nieuwe staten complexen, tusschen welke rivaliteit bestaat, brengt teven* de mogelijkheid mede van gewa pende conflicten in ver of nabij verschiet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1