T rïon i SS I 41 14026 61» Jaargang BUITENLAND. I DEN NTIE EN 25. 4 ementen Courant en doof KOOP CEZ I1 1 20.- Mtariww DE GENEZER door ROBERT HERRICK. iÊ LfEUILLETON. - Woensdag 10 Mei i922< t ft OUDERKERK U, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen •i verf East Londt* Rotterdam, verfrol aar Z.-Amerika, m 1214 2$ t (Wotft rrrrolrD lïWtHi Hm «Mm Amsterdam, voor 5 r Rotterdam, voer fl r Amsterdam, kw^| ika •chen en Belgen zou- :n de conferentie te kunnen worden ge- Zee, met het Jml JfEBS. Hetel lel Baaeh ■•rberloht. morgen Vtol 12. Malinhead. v- 5st. 1 van 10 Mei t richtingen, gedoe* droog weer, moge naar Cuba, Mexico. Mei van Boulogne van New-ïork naaf hoogstens een paar woorden op een papiertje had te schrijven om hulp te krijgen van het andere eind van de wereld. „Nu," hield de Jónge vrouw vel, terwijl te haar oogen weer over het meer liet glijden, „misschien weet de man, dien hij te gaan halen, ons te zeggen wat we dom moeten. Hij heeft hier veel naam. De gids vertelde me van mor- Aardige verzinsel in het parle- ibreken. Ik zou u zeer verplicht van uw zijde deze beide be ent zoudt willen tegenspreken, chat ik de Fransch-Bdtsche con- om publieke wanvoorstellingen betreffende officieele bespre- aar Amsterdam, vm Do regeoring besloot op dit punt zich tot geenl luid gejuich opklonk en dat Chamberlain enkele transactie te leenen. Zij is, evenals lot I na het antwoord van Barthou voorlas, dusver, van oordeel, dat de rechten, die aan L2 Franschen toekomen op het gebied van den I reeds in het overzicht van ghteravetok Vc particulieren eigendom, stipt en uitdrukkelijk* moeten worden gehandhaafd. Zij te op dit punt slechts bereid een duidelijken tekst te aanvaat - den en verbintenissen die, van de zijde van de regoering te Moskou, de meest deugdelijke waarborgen voor de uitvoering opleveren. Zelfs als de Belgische regiering hoe onmogelijk dat ook schijnt na'de laatste verklaringen van Theunis een nieuwe formule zou aanvaarden, zou de Fransche regeering zich daar niet bij aansluiten, tenzij men haar volkomen voldoe ning gaf inzake de kwestie van den particulie ren eigendom, die zij als voldoende uiteengezet beschouwt. gens welke de E Groof-Brit tannil raadgevers er bij een overeenkomst Ik heb Chamber! r heid als eerstefminteter optreedt, reeds ver zocht dit kwat ment tegen te zijn, wanneer weringen even Zooals u weet,, ventie te hook te kunnen duM kingen over dit onderwerp, die voor de betrek kingen tusschen onze beide landen van het grootste belang zijn. Reeds lang vóór den oorlog was ik een krachtig voorstander van een En tente tusschen Frankrijk en Groot-Brittannië en voor mij als Engelschman is deze vriendschap nog in belangrijkheid toegenomen, sinds zij door gemeenschappelijke offers te bezegeld. Vandaar mijn bezorgdheid dat er niets gebeurt dat onze beide groote democratieën tot ver deeldheid zou kunnen brengen, terwijl van haar eenheid de vrede van Europa in zoo hooge mate afhankelijk is." (De draadlooze Engelsche dienst meldt nog nader, dat tijdens het voorlezen van den brief naar Rotterdam^ van Zuid-Amerika t< i naar Australië, voei van Rotterdam H naar Rotterdam, vtn naar Havre. r4. laar Rotterdam, vtn JDe gids I Zoo’n domme Indiaan wat weet die van een dokter af? Hij moet zoo’n soort kwakzalver zijn waarschijnlijk soo’n dikke kruidendokter." „Dr. Percy heeft hem gezien en Mj zegt, dat de man een goede opvoeding heeft gehad en zijn graad gehaald heeft aan een goede univer- ritett. Hij is heelemaal geen kwakzalver.” „Wat voert hij hier dan uit in de wildernis? Hij heeft natuurlijk wat op zijn kerfstok, an ders zou hij zich hier niet levend begraven heb ben F bromde de oude vrouw. „Dat zullen we gnuw genoeg merken F „Het kan me niets schelen wnt hij zegt, maar als Nel morgen wel genoeg is om te reizen, neem ik haar mee, of ik laat iemand komen waar ik iets van af weet F Ze keerde terug 'naar de kamer, haar magere, donkere gestalte strak van vastberadenheid. Binnen hoorde Je een stem zacht roepen. Juist op dat oogenLlik riep de Jongere vroyw, die was blijven staan aan het eind van de veranda „Daar komen zij I Daar komen zij aan F Een zeilboot, die juist den hoek was omge komen, terwijl de twee vrouwen samen stonden te praten, doorkliefde snel het water naar da landingsplaats, een witte streep van schuim achterlatend. t Tpen do kleine boot uitweek <£n eto rit to ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behoomods tot dm besorgioing)i 1—ft regels UO, elke regel meer ƒ0.25. Van bulten Gouda en den basorgkringi 1—5 regale UB, elks regel meer ƒ9.80. Advurtentten in bet Zatentagnummer 10 to büslag op den prijs. LlefdadigheidaadvertontiOn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGRNt L-4 regels 105. elke regel maar ƒ0.50. Op de voorpagina SO booger. Gewone advertenties en ingezonden mededeeHngen btf «ontreet tot zeer garodocaai» den prys. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMcheakomst van oolfede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór dn plaatsing aan het Bureau zijn idgekomen, teneinde van epuame versekard to sfca. m langzaam verkopte lero verzoent VMr 16. J kt van 14.50-15. indcrmaal hooger bta 18.50, overigens naW alles per 100 K.G. t Optimistische stemming. Genua, 0 Mei. (B. T. A.). Vanavond was do algemeene indruk in diplomatieke kringen onvoorwaardelijk optimistisch. Men gelooft, dat België de nieuwe formule zal aanvaarden inzake de teruggave van het particulier bezit, die door Schanzer is voorgesteld. Voorbereiding van overeenkomsten. Brussel, 9 Mei. (By T. A.). Uit Genua wordt gemeld, dat een ontwerp arbeids-verdrsg door Italië en Duitschland is uitgewerkt, dat ter bekrachtiging is doorgezonden naar Berlijn. Volgens oen bericht uit betrouwbare bron Is een algemeene politieke en economische over eenkomst in voorbereiding tusschen Italië en Engeland, waarvan het voornaamste doel heet te zijn de positie van Italië aan de Middel- landsche Zee te waarborgen. De Fransch-Britoche Entente. Londen, 9 Mel. (N. T. A. Draadloos). Chamberlain las heden in het Lagerhuis den tekst voor van den brief, dien door Lloyd George aan Barthou te gericht. De Britsche pre mier schreef daarin „Men deelt mij mede, dat er lieden in som mige Engelsche bladen een verslag fa gepubli-I ceerd van ons onderhoud van Zaterdag j.!., I waarin mij woorden worden toegeschreven, vol- ktente tusschen Frankrijk en eëindigd zou rijn en dat mijn nij op zouden aandringen tot met Duitschland te geraken, i in, die tijdens mijn afwezig- ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal /L2S, per week 17 cent, met Zondagsblad •tf kwartaal ƒ2.86, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiede jisneo per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA* >fj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 0—4 Bor.| Administratie TaL Int 82| Redactie TeL 545. richten ongunstig luiden, van beteekenis is, dat te dezer zake de Duitsche delegatie een belang rijke rol speelt en afgaande op hetgeen uit Ge nua wordt gemeld^ doen Wirth, Rathenau, enz. al hun best om de sovjet-afgevaardigden ertoe te bewegen artikel 7, dat betrekking heeft op het particulier bezit, in zijn geheel te aanvaar den. Wanneer dit den Duitschers mocht geluk ken, zou de situatie stellig voor een goed deel zijn gered en *t voortbestaan der conferentie verzekerdimmers de Fi den dan geen reden he verlaten en er zou ven w. praat. Dit laatste is trouwens ook de wensch van Lloyd Georgeaan Engelsche en Ameri- kaansche persvertegenwoordigers heeft hij al thans verklaard, dat, Wanneer het Russische antwoord te goeder trouw was, blijk gaf van goeden wil en de hoop liet doorschemeren voor een mogelijke oplossing, er alle aanleiding be stond met de besprekingen voort te gaan. Maar wel kan gezegd worden, dat, wanneer de Russen te Genua luisteren naar Trotzki, hun antwoord zal neerkomen op een verwerping van ’t geallieerde memorandum. De Russische han- delsdelegatie te Londen toch maakt een tele gram uit Moskou openbaar, volgens hetwelk Trotzki in een interview verklaarde, dat bleek, I dat de leidende Europeesche diplomaten niets van de tegehwoordige situatie begrepen. Zij ver beelden zich aldus heeft Trotzki zich uitge laten dat de Russische revolutie praar een gewone gebeurtenis is, waarvan het effect kan worden vernietigd door overreding en wapenge weld. Neen, zegt Trotzki, de revolutie beteekent een nieuw historisch tijdperkwat de diploma ten te Gentia aan de hand doen om de eigen domsrechten in Rusland te herstellen, vindt' Trotzki ridicuulwij «ouden dan even goed aldus Trotzki’s gedachtengong kunnen eischen, dat de Europeesche kapitalisten hun mijnen, fabrieken, enz. aan de arbeiders geven. Voor de juistheid van ’t telr tervtear met Trotzki kunnen i instaan, gezien de mogeljjkhei sationeele bericht uit Moskou gaat loochenen. dhdd door trol» i» een ver ghaar li. w Jegens anderen als jegens ons zelf gezind I Mk is de’ ware kunst der deugd. F CONFUCIUS. IDINGEN. Lpnden en Amstert jravesend. n Port Said naar Rok Behi wan naar Rottew Ayres naar Amstew as Palmas. ka naar Amsterdam ant. naar Batavia, vertrol a naar Buenos-Ayreq Amsterdam, kwam aar Br.-Indië, voer lië naar Rotterdam^ w Rotterdam, veitrdl j EERSTE DEEL. L Hft blokliuis met zijn breed laag dak lag aar- W verseholen tusschen de dichte jennen van Wtbosch er was hier nog een brokje wiider- te vinden op dit korte stuk bergland, dat als J**1 stompe vinger in het meer uitliep. Het **“P, Waarvan het blokhuis het middelpunt was vlak aan het meer aan de grens van de ■wAouwde velden met de zwarte houtstomp- waardoor de heele nederzetting omgeven groote veranda reikte tot den rand van de jachtige klip, vanwaar men dertig voet bo« J”® rich de kleine blauwe golfjes kon zien I Joelen tegen het mooie met kiezelsteentje "faride b tl and. vrouw stond op de veranda en kesk ^»h?t meer; met haar eene hand beschutte °ogen tegen de morgenzon; ze liet ^-<7^ Bandachtig gaan over het groote wa- Zy* “’’of rij uitkeek naar iets, dat zij ver- -w-_. tontel Wans zeilbootjes to ze«fa»*J esnjge beschaving Ufc. omzeilen, zag men de gestalten van do tvreo mannen afgeteekend tegen «het witte zeil. „Hij heeft hem gevonden wat ben Ut blij F riep de Jonger* vrouween glimlach van ven trouwen verhelderde haar knap gezicht. Mevrouw Goodnow ging voort mei brommen, manr keerde zich toch om en keek naar de boot. „Ik ben er zeker van, dat hij ons zal kunnen helpen," riep Vera Councillor uitbundig. Tem wijl haar zachte, energieke handen op do leuning liet rasten, zag ze hoe de boot hot hae ventje binnenzeilde. Haar lippen waren even geopend alsof ze lust had de bride mannen tod te roepen, dat ze zkh moesten haasten. De lange man, die op den voorsteven storuL met zijn handen onverschillig in de zakken vart zijn linnen pantalon, keek naar het kamp, kreeg de jonge vrouw in het oog, en liet toen zijn blik rusten op het bootenhuis en den Japan** seften kok, die zijn visch in den ‘steek Het out de boot tegen te houden. Hij sprong vlug sag land, wachtte toen tot rijn metgezel de hoof had vastgemaakt en volgde hem met langzametf stap de houten trap op naar het kamp. Daar wachtten hen de beide vrouwen, d< Jongste ttep oen eindje voortrlt, hen tegemoet. „Ik ben zoo blij, dat u komt," «ei «e tacM tegen den kleinen man, die b’azende de verandsf betrad, terwijl hij de droppels van zijn voord hoofd veegde. de kano's bewogen zich heen en weer in de wijde baai of begaven zich naar het nauwere gedeelte, dat naar het bovenmeer voerde. Maar geen van al die vaartuigen was wat rij zocht. De Japansche kok, die bezig "was den in houd na te zieh van de groote fuik, die in het bootenhuis lag, keek ophij schudde zijn hoofd, en mompelde iets in zich zelf. Een klagende stem kwam uit het blokhuis. -Zie je ze, Vera ^Nog niet. Tantetje," riep de Jonge vrouw met zachte ingehouden stem, en terwijl ze zich naar i de open deur keerde, zei ze,^4aar ze kunnen I er ook eigenlijk nog niet zijn, is het wel „Dr. Percy zei, dat het niet ver was,” zei de oudere vrouw, ,fin het is nu bijna twaalf uur." Mevrouw Goodnow kwam nu ook op de ver anda en tuurde over het blauwe water. Ze was een magere, nietige vrouw met een zwarte kan ten japon aan en schitterende t steenen aan haar oude, done vingers. Haar oogen blikte^ nog helder uit haar gerimpeld gericht, terwijl ze over de baai naar de kleine nederzetting keek, waar de vlaggen op het houten zomerhotel wap perden in den wind. Ze haalde even haar schou ders op, waarmee ze een mengeling van onver schilligheid en ongeduld wilde uitdrukken, toen ging ze weer naar binnen. „U weet, dut de gids zri, dat hij in een dal woonde, ergens in de hoogte boven het meer en misschien was hij uit, toen Percy kwam," ver onderstelde de Jonge vrouw. „Natuurlijk in dit vreeselijko oord fs alles mogelijk F barstte de oudere vrouw feu. Jk begrijp n0? hiet, hoe Ik me door Ne! en den kolonel heb laten overhalen om hier naar .het eind van de wereld te, trekken, weer geen tele graaf fa; geen spoor, ^toft» •s niet» wet op daafr -van Barthou voorlas. De« I voornaamsten inhoud hiervan vermeldden wl -L VoW digheldshalve laten wij 't hier in rijn gehtol alsnog volgen t Waarde Lloyd George, gij roept mijn geluk genia in wat betreft ons gesprok van Zaterdag»' J-L dat zooveel commentaar heeft uitgelokti Hier is mijn antwoord. Gij hebt niet gezegd, dal de Entente tusschen Brittannië en Frankrijk ten einde was, noch dat uw adviseurs cr bü u op aandringen om met Duitschland tot een vergen lijk te komen. Gij hebt gesproken van de moefa lijkheden, welke de betrekkingen onzer beidtf landen doormaken, doch gij hebt geen woord geult, dat sou kunnen worden uitgelegd als da uiting van het voornemen de vriendschap te vero breken, welke ie voreenigt en ik behoud mjjw volle vertrouwen In dat onmisbare verbond. z w. g. Barthou). Londen, 9 MeL (N. T. Draadloos.?» In een Interview met de pers heeft Lloyd Georgq de nnn hem toegcschreven verklaring aa< Barthou absoluut verzonnen genoemd en go* zegd, dat men het Fransche en het Britsche procesverbaal van het onderhoud had vergde* ken en dat geen van belde «in behelsden, die met mogelijkheid kon hebben geleld tot de ge* publiceerde lezing, Lloyd George had gean bo* zwaar togen bekendmaking van het heele pro» ceaverbaal. De mandaten voor het Midden-Ooslen. Londen, 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Vol gens de Daily Telegraph hoopt men, dat in da vergadering van den Raad van den Volken* bond, die morgen te Genève begint, de lang uits gestolde bekrachtiging van de Engelsche to Fransche mandaten voor het Midden-Oostto haar beslag zal kragen, in ’t blzonder die va» het Britsclw mandaat voor Palestina. Een van da oorzaken van de vertraging te de wensdi van den rnad zelf en vnn de Britsche regeering geweest, dat het mandaat voor Palestina niet bekrachtigd zati worden zonder goedvinden van Amerika. Dit is nu hot geval, daar de Jongste resolutie van senator Lodge, waarbij do inridto ting van een Joodsche „National Home" in Pa» lestina werd goedgekeurd, in den Senaat Hl Washington met algemeene stemmen is aangei nomen. Graaf Balfour gaat naar Genève als Britsdi vertegenwoordiger in den Raad van don Volken* bond en zal getuige zijn van de vervulling van zijn vermaarde verklaring ten gunste van d< nationale Joodsche woonplaats in Palestina, dig in het mandaat voorzien is. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING» Het Engebcho aendceL Berlijn, 9 Mel (N. T. A. Draadloos.). Het Engelsche aandeel aan de Duitsche schadeloos* stelMng beloopt tot 4 Mei 4.350.000 po< sterling. Het uitriuiten der Duitsche teoL Berlijn, 0 MeL (N. T. Draadloos). Do ZUrcher Post meldt, dat wegens het uitsluiten van de Duitsche tnal op het internationale oog» artsencongres te Washington, de ZwitserschO unlversiteiten van Bazel, Bern en Zurich even» nis de Finsche oogartsen voor do uitnoodiging tot het congres hadden bedankt, met de moth veering, dat het uitsluiten der Duitsche taal eea is op al te voorzichtige wijze een eenheid moed willig geconstrueerd (niet organisch ge groeid) die binnen wellicht wel kort tijds bestek weer wordt verbroken. Daarna de verzoening weereen nieuwe breuk-naar-buiten vervolgens; herhaalde verzoening opnieuw... Maar dit is kalefaterwerk, omdat het Entente- schip daar het hout verrot is onherstel baar lek is geraakt Nogmaals herhalen wijis onze opvatting te pessimistisch? De moeilijkheden met de Russen schijnen grooter en grooter te worden; een officieel antwoord op 't geallieerde memorandum is nog niet ontvangen, maar officieuse inlichtingen wettigen het vermoeden, dat de sovjetdelegatie geen tegemoetkomend antwoord zal indienen. Uit de beschikbare berichten zou rijn af te lei den, dat de Russen heel wat tegenvoorstellen hebben geredigeerd, waarin een erkenning de jurp der sovjetrepubliek wordt geëischt zonder proeftijd, verder wordt gevraagd om een mora torium, credieten en vergoeding voor buiten landse h bezit Van een herstel van den parti culieren eigendom zouden de Russen niet wil len weten. Dit ziet er dus voor het slagen en 't voortbestaan der conferentie niet al te hoop gevend uit Men weet, dat vooral de Belgische bezwaren de kwestie van 't particuliere bezit golden en in een interview heeft de Belgische minister Theunis dan ook rijn Verbazing erover uitgesproken, dat heel de wereld niet de hou ding begreep van België ten aanzien van de bolsjewisten. Ónmogelijk achtte Theunis het toe te geven, wat het beginsel betrof van den par ticulieren eigendom en z. I. is het belachelijk het memorandum te teekenen, omdat dan nog meer geld aan Rusland moest worden gee1en<L terwijl het bezit, dat aan Belgen en Franschen toebehoorde en dat iq, beslag is genomen, niet terug zou kunnen worden gegeven. Men zal aldus liet Theunis zich ongeveer uit ons als compensatie eenige bons gevenmaar wat voor waarde «ullenjie hebben, wie zal ze verzilve ren De korte beteekenis van Theunis* woor den is dezede Russen zijn onbetrouwbaar en wij danken er stichtelijk voor hun geld te ge ven, als wij niet zeker zijn, dat wij de bedragen, die wij leenen, a Lm ede het bezit van dhs, dat zich nog in Rusland bevindt, terug krijgen. Frankrijk heeft zich bij de meening der Bel gen aangeslotenalleen Lloyd George is ver zoeningsgezinder, maar dit moet worden er kend kan ook gemakkelijker verzoeningsge zinder zijn, omdat het niet de groote belangen heeft als de Belgen en Franschen in Rusland; deze laatsten vreezen bovendien heimelijk, dat hun genaaste petroleumbronnen, pnz. uitgele verd woeden aan buitenlanders. En die buiten landers zouden waarom niet best Duit schers en Engelschen kunnen zijn: zaken zijn zeken. Het is dan ook niet onbegrijpelijk, van het standpunt bezien der Belgen, dat deze als leeuwen opkomen voor de eerbiediging van hun eigendomsrecht in sovjet-Rusland. Dit moet bil lijkheidshalve worden vastgesteld en tevens blijkt uirtiet vorenstaande, dat men heeft te doen met een zeer verwarde verwevenheid van be- langen, die ook zeer stellig naar petroleum rieken. Het spreekt dus van zelf, dat met spanning naar het officieele antwoord der Russen wordt uitgezien. Zal met de Belgiaceh weigering tot Zl en de Fransche reserves rekening wor den gehouden Het is nog niet te zeggen en al leen kan worden vastgesteld, dat de eerste be- legram over dit in- wij natuurlijk niet T ..._„„^_aeii dat een vier kant sovjet-démenti ook de juistheid va'n *t aen- •RtlnnMU tiArirht uit IWrwltnn (rast loochenen. TELEfiRAHMEB» DE CONFERENTIE TE GENUA. De Ver. Staten en Rusland. Washington, 0 Met (R.). Het kabinet heeft het Russische vraagstuk besproken in ver band met hetgeen daarover te Genua voorvalt. Algemeen werd de meening uitgesproken, dat de' houding van de geallieerde regeeringen te genover het sovjet-stelsel, zooals die te Genua blijkt, in hoofdzaak overeenstemt met de po litiek van de Ver. St. Men sprak de hoop uit, dat de conferentie een oplossing zou vinden, die voor de Ver. St. aannemelijk is. Anders zouden de Ver. Staten genoopt worden hun betrekkin gen met Rusland zelfstandig te regelen. De houding der Franschen. Parijs, 9 Mei. (B. T. A.). In zijn vergade ring heeft de ministerraad de instructies goedge keurd en bekrachtigd, die door den eerten mi nister aan de Fransche delegatie te Genua zijn j gegeven. Onder andere mogelijkheden zag de raad ook deze onder de oogen, dat een nieuwe formule van transactie zou worden voorgesteld voor de redactie van art. 7 van 't memorandum gericht tot de sovjet-delegatie ten einde de in stemming van België en Frankrijk te verkrijgen. De jonge vrouw glimlachte even om dien uit val. „Dat heeft ons allemaal niets gehinderd, tot dat het ongeluk gebeurde. We hebben het hier heerlijk gehad en Nel vond het prettig Ho* vindt u haar van ochtend?" \Niets .beter ik weet het eigenlijk niet. Ze klaagt over haar oogen, ze zegt, dat ze niet goed zien kan, dat ze alles in een waas ziet. O, ik had mijn zin moeten (toorzetten en haar 1 dadelijk wegbrengen uit deze wildernis, da delijk," herhaalde ze met saamgenepen lippen. Jilaar Dr. Percy dacht, dat het heelemaal niet ernstig was alleen maar een klein wonA- je aan lyiar hoofd, waar ze tegen de rots ge- stooten was." ,J)r. Percy F riep mevrouw Goodnow sma lend. „Wat weet die er nu eigenlijk van? Die man kan niets dan roeien en tennissen Neen, ik had haar mee moeten nemen of iemand laten komen uit de stad. Dr. Jenks zou dade lijk gekomen zijn en zou er nu al geweest zijn „Maar u herinnert u todi wel, dat Nel het niet hebben wilde, en ze leek den volgenden dag immers weer heelemaal beter." Jn een oord als dit ben je eenvoudig overge leverd F Zo keek knorrig naar het lachende landschap van meer en bosch, daar voor haar, lachend in de Augustuszon. „Het had ergens anders even erg kunnen zijn," ze! Vera kalmeerend. „Neen, ergens anders kan Je tenminste iemand krijgen den een of anderen knappen dokter, die rijn vak verstaat Je kunt tenmin ste om hem staren, als Je hem hebben wilt F Uit haar toon kon men hooren hoe gewend ze shtfd geweest was aan de vele gemakkelijke aaxdmnoete van een weelderige beschaving, die deze z.g. pil en kinderlijk geloof schenken. De in teer j nnuit «eer verscheiden politie mentaliteiten, I teekenen gel kt V OVERZICHT. B fa er dan waarlijk jieelemaal geen aanleiding B Mi al te veel waarde te hechten aan de alar- B seerende berichten, die uit Genua kwamen en B waarvan de strekking was, dat de Fransch-Brit- jche Entente op haar laatste beenen liep Er moet weer sprake zijn van een afschuwelijk mis- verstand. Wickham Steed van de Times had aan I ajn blad een verslag geseind van een onder- I houd tusschen Barthou en Lloyd George en I meegedeeld, dat de eerste minister van Enge- a I land tegenover Barthou zou hebben gezegd, dat I de Entente tusschen Groot-Brittannië en Frank- rijk geëindigd was, dat de publieke opinie in Engeland Frankrijk vijandig was gezind en dat rijn adviseurs bij hem ten zeerste erop hadden «angedrongen met Frankrijk te breken. Jade Engelsche bladen vermeldden nog veyI meer I Engeland zou streven naar andere overeenkom- jwi en Lloyd George naar het heette had Barthou verweten België tegen Engeland ge-1 rteund te hebben, hoewel Engeland tijdens den oorlog meer voor den oorlog had gedaan dan Belgia; Frankrijk had nu tusschen beide lan- dm gekozen en Engeland was nu vrij den weg in te slaan, die dit land het meest geschikt voor- hun. Ben en ander gaf aanleiding tot onstuimig commentaar en stormachtig geschrijf. Tot plot- oeling op de bewogen wateren van alle zijden I de kalmeerende olie van 't démenti is gewor- pen: in de eerste plaats heeft Chamberlain gis- I teren in 't Lagerhuis verzet aangeteekend tegen bet opzienbarende en pameloos veel beroering I vekkende Times-verslag en eraan toegevoegd, I iet hem door Lloyd George was verzocht te I Urklaren, dat het Timesbericht een kwaadaar- tg verzinsel was en ook lord Birkenhead sprak F bit „sensationeel* en dwaze bedenksel” tegen. ftouwens: ook Lloyd George zelf heeft giste ren tegenover Engelsche en Amerikaansche journalisten verklaard, dat de woorden, die hem Zaterdag bij het onderhoud met Barthou in den mond rijn gelegd, in werkelijkheid niet door hem zijn gesproken. En last not least heeft Barthou gisteren een brief aan „my dear Lloyd George" geschreven, waarin de Fransche minis ter nog eons nadrukkelijk vaststelt, dat de En- gelscho premier heelemaal niet heeft gejegd, dat de Entente tusschen Engeland en Frankrijk was geëindigd, noch dat Lloyd George’s raad- jevers hem hadden geprest om zich met Duitschland te verstaan. Er zou volgens Bar- thou’s brief alleen door Lloyd George gesproken rijn over moeilijkheden ten aahzien van de Britsch-Fransche relaties, maar geen enkel 'woord was geuit, dat in dier voege kon worden feuit, als zat de bedoeling voor de vriendschap te verbreken. Waarlijkdit is inderdaad, let terlijk en figuurlijk, een vierkante tegenspraak Chamberlain zoowel als Birkenhead, Lloyd George zoowel als Barthou hebben voor een duidelijk démenti gezorgd. De Fransch-Engel- iche eenheid bestaat dus nog en is intact ge bleven. Zoo stelt men het officieel voormaar alleen de heel naieven kunnen annl deze z.g. eenheid. Solidariteit of wat ge wilt hun Li wejen scherpe belangentegenstellingen, het leven toet deze eenheid niet meer zijn dan een schijn, te niet eens -schoon is. Voor de buitenwereld

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1