IENWERKE ;htaski, c. t BUITENLAND. :dwijn J )O.— HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «K FEUlfcLETO 6|» Jaargang ichten. ,m. 4 uur r: atlèn *E GENEZER Donderdag 11 Mei 1922. bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. IJ.. OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen RoUenbm, vertol ir ken grond ontbloot. jen 6—8 cent; Violet ibumum T# cent. t; Plumose 10-22 waar te lëb»- ft worden op aart* (Wordt rervolrf.) •kersvereenigjng. Meh Nicolas ronha. m naar J lomsten «allot jsren Rusland Bleicherode, r. n met iaat de Directit scha Salt- KaligeseUNhafL 500.-- riling, a Coöp. Tuinbouwveiè omstreken. Spinazie postelein f 16 tot f 20 80 tot fl per K.G- 100 bos radijs f q i ;<sla Te soort f 5.7(1 T tot f3.20, beideq 5, aardbeien f 9, beüt eerberioht. len morgen raat 23. Seydisfjord, Haparanda. rnd van Donderdag! dclijke tot Oostelijko betrokken, kans op) iets zachter. Utlek is voortdurend en onveranderlijk pacific tisch geweestmaar sinds Rusland eon indus trieels natie is geworden, heeft zij steeds in groote mate afgehangen van de beleggingen J,, ’i w,‘ -,rt om geschenken, maar om credieten en beleggin- den grondslag. ,rip weerwil van het door ROBERT HERREK. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstrek» (beboerende tot da« bezorgkring)» 1—6 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Goods «a den bezorgkring: 1—5 regels LM. elke regel meer /O.SO. Advcrtentiën in het Baterdatnummer 20 blNag op den prijs. Liefdadighclds-advsrtsntito de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN» 1-4 regels 2.06, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentie en ingezonden mededeelingen b0 contract tot «eer «reduceer-, den prijsu Groot# letton en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertenties kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname versekerd te afin. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad kt kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT II, GOUDA; bij oom agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 2—aur.; Administratie Tel. Int. «2f Redactie TeL 545. lendenpijn, kan vermeden. aedicjjn, verleden. iede huizen, geoapsuleerd ti abuizen, geacepteord. iTTERDAM. tasr”. 56 da naar Said. ir aangenomen, zijn wij van meening, dat de nieu we Russische wetgeving alle waarborgen ver schaft, die door de Amerikaansche regeering zijn opgesomd. Vraag VI: Gegeven, dot de Ver. St. niet deelnemen aan de conferentie van Genua en voorts-gegeven, dat hun regeering officieel wei gert de sovjetregeering te erkennen, is deze laatste dan bereid do concessies te erkenn<^, alsmede de belangen, die de Amerikaansche ka pitalisten in Rusland bezitten en hen op voet van gelijkheid te behandelen met de andere na ties, die ann de conferentie van Genua deelne men. Antwoord VI: De regeling van deze aan gelegenheid vooronderstelt, wel verstaan, voor afgaande onderhandelingen met de Ameriknan- sche regeering. Vraag VII: Hoe groot is op 't oogepblik de sterkte van 't roods leger en hoe rechtvaar digt u deze Wat is er geworden van generaal Broessilof en hoe ziet u den toestand op ’t oogenblik Antwoord Vit: Het roode leger bestaat uit circa anderhalf mlllfoen manschappen, ter wijl de Russische bevolking 150 mil Hoen be draagt. In elk gevat» Rusland verlangt ar ten zeerste naar zijn legersterkte tot een minimum te beperken en ze geleidelijk af te schaffen door middel van de aanvaarding van 't milftiestelsel, op voorwaarde, dat de algemeene ontwapening wordt aangenomen door de andere mogendhe den. Generaal Broessilof is een belist aanhan ger van de sovjetregecring en hij bekleedt op ’t oogenblik een functie als lid van den Russi- schen oppersten oorlogsraad. Vraag VIII: Moet het verdrag van Rapal- lo wordqn beschouw4 als een Duitsch-Russisch bondgenootschap, hetgeen beteekent, dat in po litiek opzicht de belde volkeren samen zullen werken ter oplosslng-van ’t Europeesche vraag stuk? Is u van oordeel, dat het verdrag even- >rengt? ®apal- fcfd OVERZICHT. I *Ten aanzien van de conferentie van Genua I fait niet te beschikken over veel positieve be~ ’jjchten, daar het Russische antwoord nog steeds I «kt is bekendmen neemt echter aan, dat f jfe in 't memorandum gestelde eischen geens- sas zonder meer door de Russen zullen worden wmvaard. Er Vrnrdt dan ook druk bemiddeld en zoo moet bovenal de Italiaansche delegatie alles In het werk stellen om een verzoenende oplos sing der Russische kwestie te vinden. Het schijnt, dat de Italiaansche minister van bui- tonlandsche zaken, Schanzer, een formule heeft jatworpen met betrekking tot de delicate kwes tie van den particulieren eigendom, die aanlei ding heeft gegeven tot de Fransche en Belgische jrotesten en reserves. Gisteravond was volgens •en Genueesch bericht de algemeene indruk in diplomatieke kringen zelfs onvoorwaardelijk op- tfmistisch en zelfs was men van gevoelen, dat België de nieuwe formule van Schanzer inzake te teruggave van 't particulier bezit zal aan- parlementair regeeringssysteem heeft. Wat de dokter, die nu wat naar voren kwam om zich in de zaak td mengen. „Eerst leek het alsof zij niets had." „Hoe. lang is ze geweest, zooals z« nu IsF vtoeg de ander kortaf, als sprak hij een be schuldiging uit. fa „Niet langer dan een dag ztet U de verschijnselen brachten me op pen dwaalspoor.* De ander keerde zich om naar de patient, raak- I te zacht haar hoofd aan, en streek het hae' wat op zijde. 4 i „Een lichte kneuzing boven het oor, zooqIs u al zei," ging de jong» dokter voort. „U weet ze heeft, gedoken uit de boot en b zeker I met haar hoofd tegen do rots gestooten. Na den eersten schok waren er geen verschijnselen, geen bepaalde verschijnselen," verbeterde hij' zichzelf, ,,vóór gistermorgen. Toen werden de symptomen meer onrustbarend" H$ praatte nog wat voort, noemde telkens en telkens we*r het woord „verschijnselen", totdat de ander ten slotte smalend zijn schouders optrok. „Het was net of alles goed ging tot gbter- i avond," legde Vera Councillor uit in gewone taal. De dokter lichtte den b! je op, en liet hem weer va -Medelijden is dood, waar men leven), vroeg. A. S. C. WALI stuk? b u van oord&el, dat het verdrag tueel een alliantie dor beid» naties medch Antwoord* VTTT: Het Verdrag'van lo is een economisch» overeenkomst, geb op het beginsel van wederkeerigheld, een spl, dat tot nog toe de andere mogent ons hebben geweigerd toe te staan. Alle berich ten inzake een militair bondgenootschap zijn van begin tot einde verzinsels, afkomstig van hen, die, na het verdwijnen van de mythe van het Russische militarisme te Washington, be hoefte gevoelen om hun bewapening te recht vaardigen door een andere spookverschijning. Vraag IX: Welke houding neemt Rusland op ’t oogenblik aan ten aanzien van Turkije en dé schikkingen, tusschen dit land en de geal lieerden getroffen? Heeft de sovjetregeering voorgoed afgezien van de vroegere Russische aspiraties betreffeitde Constantinopel en een suzereiniteit over Turkije? Antwoord IX: De tegenv)oordlge relaties tusschen Rusland en Turkije zijn geregeld door een vriendschapsverdrag, volgens hetwelk Rus land vrijwillig afziet van alle bedragen, die Turkije schuldig was aan de Russische tsaris tische regeering. Turkije blijft den strijd voort zetten tegen een buitenlandsche interventie, waartoe het zich zag genoopt, evenals Rusland zelfop een groot aantal punten komen de be langen van beide landen met elkaar overeen. Door het Russisch-Turksche verdrag is Con stantinopel erkend als de hoofdstad van Turkije. Vraag X: bhet juist, dat er meeningsver- schillen bestaan tusschen Trotzki en Lenin, wat bracht d» Jonge dokter in het midden gewichtigheid van zijn amht. De vreemdeling scheen niet te hooren wat hi| zei. „Hebt u het koud? vroeg hij aan hei meisje Zij knikte. arm voelj zeker zwaar F „O jn, mijn heele lichaam zóó «waar,* fluisterde ze. „Als ik me even wil bewegerif* Haar oogen gingen wijder open, »lsof haai angst vermeerderde. „Wat heb ik F flublerde ze. De lange beenige vingers gingen voort me» hun onderzoek en drukten zich in het vleesch. Eerst tilde hij den oenen arm op, toen den anderen, hij bewoog zijn hand heen en weer voor de oogen van hyt meisje. Eindelijk bleef Mj stil liggen op zijn knieën, starend, starend, alsof hij doör het vleesch hreft wilde zien om het verborgen kwaad te ontdekv ken. „b het erg F fluisterde bet meisje. „Zeg hei me maar." „Ja," zei hij zacht. Hij raakte voorzichtig da plek aan, irawr zich toen het haar teruggeatre* ken was, een lichte kneuzihg vertoonde. Da oogen van het meisj» Maarden hem smeekend aan. Op een* stond hij op m ging W 4a andere kamer, ah om dien’ smeekenden bük t« ontgaan. De jonge dokter volgde hem en stot terde zoo iets van: „Een lichte schok hef zal van zelf terecht komen, rust, zich een paai^ dagen volmaakt rustig houden, denkt a ooM nietT geworden, heeft zij steeds in v?hangen van de beleggingen der buitenlandsche kapitalen. Wij vragen niet Om gescueiiKen, maai gen op een strikt commejpeel Vraag IV: Zal Rusland,'in - feit, dat Amerika niet deelneemt aan de confe rentie van Genua, j>ereid zijn Amerikaansche be leggingen bizonder aan te moedigen? Antwoord IVO. i. is alleen het Ameri kaansche kapitaal in staat de uitgebreide hulp bronnen, die nog niet geëxploiteerd zijn, pro ductief te maken. Vraag VHoe slaat men in Rusland tegen over de voortdurende weigering der Amerikaan- sohe regeering om de sovjetregeering te erken nen en is u van gevoelen, dat de voorwaarden, aan de Russische delegatie te Genua aangebo den, voldoende ovepenkomen met de voorwaar den, die staatssecretaris Hughes heeft gesteld om de erkenning door Amerika te rechtvaardi gen? Antwoord V: Zonder rekening te hou- xijn. Zij, die de beschikking over hun pud» petro- leumbezittingen willen hernemen, zullen zich daarom moeten voorbereiden op zware uitga ven. De exploitatie vnn nieuwe concessies zal bjf de tegenwoordige nationale en economische ver wording In Rusland nog gevaarlifker zijn. De gesantenconferentie. PnrIJs, 10 Mel (B. T. A.). D» gctontancon» ferentic kwam vanochtend bijeen. Foch en ge* neraal’MZeygand waren aanwezig. De conferen* tie nam kennis van het rapport der hooge inter- geallieerde commissie voor Opper-Sllezf», in het bizonder omtrent het ontdekken in den iaat- •ten tijd vm wapendepóts. Het rapport aal ter kennis worden gebracht van de hoog» contróle- comndsslo te Berlijn. De conferentie begrootte het bedrag der schadeloosstelH»\g waarop d» Vereenigde Staten recht Iwblien ter vergoeding voor do Zeppelins die hadden moeien worden geleverd door Duitschland en die In Duitsch- land werden vernietigd teneinde de uitlevering te voorkomen DS DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Een leening voor Duiischlands Berlijn, TO Mel. (N. T. A. Draadloosj. Naar de Parijsche binden melden, zou de com missie van herstel een ontwerp. hrbBnn opge steld voor *en leening aan Duitschland in ver- Hnd met de schadeloosstelling, ter hoogte van v|jf milliard goudmark en voor den duur van twintig jaar. GOIDSEHE COiRAVT. gehnd op een crMek oogenblik van de Russische ondcrhondelingen. H'j meent, dat de onderhandelingen, die noch .e Ctnuc begonnen, ftocn aldaar voortgezet zija oen!«en tijd geleden zijn gevoerd tusschen de Shell en de sovjets, met het doe', de rechten vim ofe maatschappij op haar bezit van vóór don ooi’og te herstellen en den toes'and op te he’dcTon met betrekking tot enke’e nieuwe pe- ><m een dnd- t<*n bevoelde hij zacht het lichaam terwijl ^tjn oogen steeds gericht bleven op het nu weer bleeke en uit- drukkingslooze gelaat. Het was óf hij iq|het lichaam en in de ziel van het meisje wild» lezfen. „We hadden om onzen dokter in de stad moe ten telegrafeeren, dat heb Hc dadelijk al ge zegd F zei mevrouw Goodnow geprikkeld. „Ik begrijp niet waarom we op deze manier tijd verspillen F JDe schrik, de senuwschok zal wel da oer- zaak van da verechljnselen zijn, niet waar F TELEGRAMMEN. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het Russische antwoord Genua, 10 M ei. (B. T, A.) In Italiaansche kringen rekent men er op, dat bet Russische nnwoord morgen officieel zal worden overhan digd. Te dien annzien verneemt Havaa, dat de Fransche delegatie zich zal verzetten tégen elk verder uitstel van de sovjets. Uitstel van 't sovjet-anlwoord. Genua, TO Mei. (B. T. A.) Na een lang onderhoud, dat Tsjitsjerin in het begin van den namiddag met Schanzer had gehad. Het de &>vjet-delegatie weten, dat zij de bekendma king van het antwoord op het memorandum uitstelde. De bekendmaking van het commen~ (aar, dat Rakofski op het antwoord zou geven, Is bovendien uitgesteld De toestand. TJ I rx <CT«(«Kre(iTii urn rwK ÏUU( jiren Kioiiifw V' ‘2 Mel. (N. T. A. Draadlooa). impotteur, en niet exporteur van petroleum tal Naar de Voss. Ztg. uit Genua meldt, is de toe- stand in de Russische kwest verscherpt, daar na d® kalmer stemming van gisteren in de krin gen der Fransche delegatie heden opnieuw be slist verklaard wordt, dat het onvoldoende ant woord der Russen van Fransche rijde niet als een geschikten grondslag voor onderhandelingen wordt beschouwd. Men schrijft dezen ommekeer toe aan het besluit van den Parijsclten minister raad van gisteren, die zoowel inzake het Rus sische memorandum als de kwestie der scha deloosstellingen het standpunt innam in geen enkel opzicht toe te geven. Poincaré verklaar de, dat de geallieerden vooral in de kwestie der contröle van de Duitsche Hnandeeta regeling onmogelijk kunnen toegeven. Belgfll en het dfrendomsrecht. Brussel, T0 Mei. (Herplaatsing wegens misstelling). Met betrekking tot de besprekingen te Genua wordt gemeld, dat België de terugga ve van het particulier eigendom Ml blijven eischen. Hierop kunnen slechts uitzonderingen worden gemaakt in nauwkeurige omschreven en beperkte gevallen. In deze gevallen zal dan nog het scheidsgerecht de schadelooMtelling moeten bepalen, die aan den eigenaar zal worden toe gekend, hetgeen niet in den vorm van obliga ties der Sóvjet-regcering mag geschieden. De Russische petroleum. Londen, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). Les’ie Urquhart, die groote handelsbelangen in Rus'and heeft, is uit Genua teruggekeerd en schrijft in een artikei in de Financial Times, da» bet ongegronde gtrucht, volgens hetwelk een Engelsche maatschappij een monopolistische overeenkomst zou hebben gesloten met de sov jet regeering om de Russische petroleumvelden geven ze hierondt: weer, met de antwoorden: Vraag I: Wat stelt Rusland zich precies voor te doen, wat de financieele hulp betreft, die het aan de overige wereld vraagt en in wel ke mate zullen de zaken en 't bestaan van Rus land erdoor worden veranderd? Antwoord I: Milliarden dollars zijn uit gegeven voor de buitenlandsche interventie in Rusland; het land is hierdoor vier jaar lang in een toestand van burgeroorlog gehouden en het economisch stelsel van Rusland is er ge ducht door geschaad. Rusland vraagt deze lee- ningen uitsluitend voor reconstructie-doelein- den. d. w. z. voor het herstel der nijverheid, het vervoer on den landbouw in Rusland. Vfaag II: Steunt de centrale sovjetregee ring van Moskou de sovjetregeering van Tsjita in haar houding tegenover Japan'en welke zijn de relaties tusschen de centrale regeering van Moskou en de regeering van Tsjita eenerzijds, met de overige sovjetrepublieken van Siberië aan den anderen kant Antwoord II: De republiek van 't Verre Oosten, die zijn hoofdstad heeft te Tsjita, is geen sovjetrepubliek, maar een staat, die een rracra RaaF. \Y/a» buitenlandsche politiek aangaat, vallen de be langen van deze republiek precies safim met die der Russische regeering, die bereid is alle maatregelen te nemen om deze democratie van 't Verre Oosten te beschermen tegen alle im perialistische pogingen van Japan om er een tWeede Korea van te maken. Wanneer de Ja panners niet afzien van hun voornemens, zullen zij in de nabije toekomst rekening moeten hou den met ernstige complicaties met Rusland. Vraag III: Hoe kunt u het feit, dat Rus land financieele hulp zoekt van kapitalistische mogendheden, vereenigen met de grondbeginse len der sovjetregeering, die een algemeenen oorlog tegen 't kapitalisme omvatten Heeft de houding, door Rusland ter conferentie van Ge roet de mogelijk- Aua aangenomen, steeds rekening gehouden met raid zullen veritla» deze beginselen ?- Antwoord III: Wij blijven handelen vol gens onze grondbeginselen. Van den dag af, det v oproep voor een algemeenen vrede tot allo naties en de toepassing betreft van het oorspronkelijks I tro eumconcessies, waai voor rij 15 maande* sovjet-programma I geleden optie heeft genomen. Deta particulier* Antwoord X: Deze berichten zijn van el-1 onderhandelingen werden, zooa s fcehoo.'tjk iS| I opgesrhort door de maatschappij, totdat het rs* sultant van de internationale conferentie be« kend zou zjjn. Tsjitsjerin en zijn «o'lega’s heb* ben riet* gedaan om hst verspieidsn van <M geruch* tegen te gaan, waaruit zo.» moeten b'ijs ken, dat Rusland fabelachtigs schatten petro* leum bevat, dis do wereld elkaar hevig betwistte» ^Voor hen, die de feiten kenden, was dit oe« vermakelijke comedie. Hij haalt cijfers aan om zijn conclusies to steuiicn, die als volgt zijn (1) dat de Russische petroleufnvefden rist in staat zijn petroleum uit te voeren; (2) dat, om de productie ts het-» stellen, zeik tot het lage niveau van T9Ï7, vijf faro» om het verzuimde in te halen en het boren ven nieuwe putten noodig zaf zijn: (5) dat dit een uitgave sal vereischen van niet minder daft £30 milHoen, behalve de hooge kosten, die noodig zijn om de bedrijven wesr in hun vree* geren toestand te brengen en (4) dat, zeik als het productie-nfreau van 1917 is bereikt, de verbetering van het Russische transportwezen en de industrieën de geheele ink< verslinden-en det nog /bor Isngfrj naar haar toe wilde gaan, en alle voorafgaande mededeelingen wilde vermijden. Maar mevrouw Goodnow bleef stokstijf staan in de deur, het tweetal fceek elkaar aan onder een vijandig stilzwijgen. Op het gezicht van de vrouw stond duidelijk te lezen, dat zij dezen zonderlingen boschbewoner, van wfen zij heimelijk zulke groote verwachtingen had gekoesterd, wan trouwde. Het was een benauwend oogenblik van Ingebonden strijd, een uitbarsting was niet uit gesloten. De dokter van het hotel een jon gen nog in een helder wit flanellen pak, liep achter hen, zenuwachtig heen en weer. Toen kwam Ver a Councillor met een glimlach van sympathiek begrijpen op haar gelaat vol uitdrukking, tusadienbeiden. „Dezen kant uit," zei ze, naar het eind van de veranda -wijzend, waar een deur toegang gaf tot een kleinere kamer. „Uw patient ligt hier," zei ze, terwijl te de deur voor hem openhield, omdat de vreemde-- armen gekruist ling even aarzelde. Hij haalde zijn schouders op en volgde de jonge vrouw in de donkere kamer. „Het licht hindert haar," fluisterde ze. Toen hij naar binnen ging zonder te antwoorden, ging hij geluidloos naar het bed in den versten hoek van de kamer. Daar in de witte kussens lag eendoog meisje, haar dik bruin haar lo# uitgespreid op het witte linnen. Ze sloeg haar oogen op, alsof ze geslapen of gedroomd had, en keek den vreem deling aan met een vertrouwende, maar min of meer verbaasde uitdrukking op haar kinder lijk gezicht. Haar lippen trilden half van pijn, half van den glimlach, waarmee hem wflde begroeten. a Vsra CouncHloIr bleef achter An doktor «taan en sloeg h«t tweetal aandacht fada Het antwoord san de cowuniesie van herstel. *- B e r Uj n, fü M oj. T A. Draadloos). De r... Duitsche nota inzake Tie schadrioorateHmg, dto ie exploit eer en, een ernstige uitwerking heeft heden te Parijs is overhandigd, stemt in met het beginsel, dat de staatsuitgaven door ds op brengst van de belastingen en door binneqlsnd- Khe leeningen zonder verhoogde inflatie van het geldwezen moeten worden bestreden, la da nota wordt toegezegd du beginsel te zullen uit voeren, maar ook een buiteplandsche leaning wordt bepaald noodzakelijk geoordeeld. Aan het verlangen van de commissie van herstel inzake een verhooging der belastingen met zestig railsl Amsterdam Amsterdam, vertroj Amsterdam, vertel m naar Buenos Ayrt* ar Amsterdam, vertroM naar Rotterdam, pa^ naar Europop si van Port Said rk Waden. Wanneer dit inderdaad het geval is, M snet men wel zeer tegemoet zijn gekomen aan M ie verlangens van Theunis. Ook in Frankrijk M Beeft men natuurlijk met aandacht deze Italiaan- idle verzoeningspogingen gevolgdzij -vorm- den zelfs een onderwerp van bespreking in den M franschen ministerraad, maar de Fransche re- jeering heeft in dit verband verklaard, dat zij ten aanzien van art. 7 (het z.g. eigendomsarti- lel) tot geen enkele transactie bereid is. H. i. I «weten stipt en nadrukkelijk de rechten der Franschen op ’t gebied van den particulieren rijendom worden gehandhaafdalleen een dui- I deiljken tekst wil zij aanvaarden alsmede ver- I Penissen van Moskousche zijde, die afdoen- <ie es betrouwbare waarborgen bieden. Dat de FtarsiAitn rekening houden i.._. 1- heid, rist te Belgen zich bereid zullen verfcla» ren é’eaoogen te nemen met een transactie-for- mue, blijkt wel uit de oonstateering in den ---- - Ffnnsrhen ministerraad, dat, wanneer de Belgen de sovjetregeering ann ’t roer is gekomen slem mochten handelen, de Fransche regeering het congres der sovjets, heeft zij een o] iic'ii hierbij niet zou aansluiten, tenzij haar voor een algemeenen vrede tot alle nati< duidelijke garanties ten aanzien van ’t porti- alle regeeringen der wereld gericht. Onze po- Wiore bezit werden geboden. ---a.—-j Ook is te Genua' de kwestie der staatsleenin- jen nog aangeroerd en wel door Lloyd George tecenover journalisten. Volgens den Engelschen pemier kan van een staatsleening geen sprake wel zou het éMhter mogelijk zijru dat de htcmationale financieele corporatie, «e opge- rtriit zal worden, een weg vond om ae Russi- Khe regeeripg in staat te stellen de door haar beuoodigde goederen en levensmiddelen te koo- fen, al viel dit eigenlijk buiten de directe sfeer l»n werkzaamhedejtojder corporatie. Het vorenstaande is eigenlijk wel het voor gaarste, dat voor een overzicht in aaiunerking hmt, al zou er volledigheidshalve nog aan kun- «n worden toegevoegd, dat Wickham Steed ftn de^ Times volhoudt de strekking van Lloyd bwize’s woorden juist te hebben weergegeven. Hü wordt hierin zelfs door andere journalisten, iifff-vallen en er zijn dan ook Fransche bladen, ie niet al te veel waarde hechten aan de dé- Huenti’k B Inmiddels vraagt aandacht een interessant in- ktww. dat de New Herald heeft gehad! H M Tsptsjei in. De correspondent van het Ame- I ---- - - M Aunsche blad stelde een tiental vragen. WjJ den met de houding, die onze delegatie heef^ •Mevrouw Goodnow is zoo onge«L" ■-Hoe u het vroeg hij angstigJ^Meen ver- »-ering?" W --Net hetzelfde. "'tusschen namen de beide vrouwen haabtig "en vreemdeling op. Mevrouw Goodnow's kri- blik gleed van het breede magere ge- f- At wonderlijk bleek afstak tegen den zwarten baard, naar de schrale figuur, «ed in een ruw verschoten kort jasje en een J™«te btuine pantalon, naar de veelgedragen j *^«len en de grove wollen kousen. De man, ,taar ’n den hoek van de veranda stond te <‘Ven’ scheen die aanmatigende beschouwing oelen. Hij fronsde weer zijn wenkbrauwen ep IWge vrouw zag hoe zijn gezicht op eens ^°krwg no™ch® onaangename uitdruk- Dr. Holde.," Ki A, jonye dokter wWevrouw Goodnow, Juffrouw Council- yyAHng knikte alleen maar even met -wSt10* vro®ï M kortaf» A ziekeF roonrft M hf hield imar adsm in. De anrieren de jonge dokter en d- moe der kwamen nu ook binnen en gingen aan het voeteneind van het bed staan. Door de deur, die half open stond, viel een heldere zonnestraal in de kamer op het witte bed. Het was doodstil, een stilte, die alleen onderbroken werd door het geritsel van de rijden japon van mevrouw Goodnow, als zij zich vijandig bewoog. De dokter knielde neer bij het bed, hij trok zijn wenkbrauwen samen alsof hij zijn oogen •n ook zijn geest uitsluitend wilde richten op de zieke, opdat hij helder zou kunnen zien, selfs door het vleesch heen. Het duurde een heele poosu^Het meisje beantwoordde moedig zijn blik, en MMjopvolle uitdrukking van normale gezonde kreeg de overhand. Toen stierf de glimlach weg voor zijn doordringende oogen. Zooals ze daar lag tusschen twee donzen kussens, haar gevuld figuur gewikkeld in het fijne laken, haar bloots - _t over haar borst, haar blanks hals, zacht op en neer gaande als zij adem haalde, was zij èl jeugd en aantrekkelijkheid, een frisch bloeiend wezen, plotseling in haar vaart gestuit Langzaam verbleekte haar gezicht, een aan val van pijn deed baar mond samentrekken, er kwam een uitdrukking van angxtjn haar oogen. „U moet me zeggen wat het «Muisterde ze. De dokter hield zijn hand evW boven zijn oogen, «n keek aandachtig naar de uitdrukking in ds oogen van het meüje. Jk ft kan niet goed zien," fluisterde ze. Jfet is of alles ver weg is F Jfoe laiv h dat al zoo F vroeg de dokter xsdri. Jk weet het nftt »- gisteren ook al en van- *5^ b HmmW g*wi4' M VEREENIGINOb 171 K2M M5L 7 lOBERCh naai naar Java, kwam m naar Batavia, pas«^ van Rowrio naar »«va, Iwan) 8 Mrf’ mar Amjtertam, pa», lei van Sydney N2.W. Rollerdom, vertrok g leille. cisco naar Java, kwonf aan. Antwerpen naar Oos«( Vlissingen. New-Tork naar Roft 5 uür van Boulogne

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1