Frotté Hw pobbeltnatuis UBOTkJ fl I VI55CHERSDIJK Ó9 1 I firma b. Sanders E?ö I „Vraagt HIEUW! ERS BE GENI beierscHe;- gymnasium te Gouda. AGENTUUR COLONIAL RUBBERFABRIEKEN 14928 Advertent! 6 n tl Te j >de U onze overweldigende keuz? ]n W* Stalen worden op aiavriag gaarne toegezoaden. ~pg A1STERD4I l LEEUWARDER Kanaalstraat 18 TeL 84». DTRECHT. GROKIRGEN Mnftntiiii m IbiMnMtn me ie Mtcke tarnt Hebe kier nbmm Int J. NOOMEN, HEIERSCHE. **kkm- FEUILLf ROTTERDAM. Uff PSLUIS’ BDITENLANDSCHE WISSELS en -BANKPAPIER N.V. VEREENIGDE SCHILDERSBEDRIJVEN^ ’k W. K. WITS ZONEN SCHILDERS - DECORATEURS IETALL1SEUR8 f.I.B08SELUB.Rutor. poHerdqm 4 BERGAMBACH jerk S. d. u. doktcr- t BUITENI I OVERZK RIJWIELHANDELAREN COLONIAL BANDEiR, naar Dit blad vers Amsterdam ie Port Said naar Rotterdam, pass. 3 1878 28 T 1874 60 5»^ 8 1215 28 1875 225 1850 11 8 VOORKOMENDE SCHILDERWEBKII. 184» 88 o o^nyocj Bezoekt onze Passage en U zult versteld staan van de enorme keuze en de mooie Dessins. te laten zien, worden vanaf morgen, ge» durende eenlge dagen, In onze Passage uitsluitend frotté’s geëtaleerd. In meer dan 200 verschillende dessins. Alleen goede kwaliteiten. >uw- 1 to V«rkrUrt«r bgi K. ESSKBOOM h. G. KBOOK 1. O BTBBKG T. TAB TLAABMMBB 1 L.li<raeht «1 r.L 1810 a Bern. Weerd Ws. 6 TeL Uil door ROBERT HEI Damsterdiep 18 Tof. 1104-1808 -Heeft de zon aan de omdat donkere wol I I NOORDBLAAKÖI.Ö3B I abonnement Jtr kwartaal 2.91 Üx» par po» P Ab.nnwn.ntal M aa* arentea a Ou. bureaux I SMkU. Tal MIJNHARDT’s/ HmMpti.ubl.lu. ie k»Ur« *m 40 cl. Bi .M Zei«l. ".TV De Heer en Mevrouw C H. W. HEUSDEN8- HOOGEND1JK, ontvangen Zondag 14 on 1 Mei. 1851 7 Van Beverninghlaan 14. Marktberichten» Gouda, H Mei 1922. Kaas. Aangevoerd 165 partijen. Handel vlug. le kw. 32-/ 35, 2e kw. 28-/ 31, f 30-f 39 Rijksm. Boter. Groote aanvoer. Goeboter 90— 105. Weiboter 80-/ 95. Handel vlug. Veemarkt Vette varkens red. aanvoer. 40—48 ct. per half K.G. Handel vlug. Mager© varkens groote aanvoer. 45—50 ct. per half K.G. Handel vlug. Magere biggen groote aanvoer, 3—3.50 per week. Handel vlug. VPtte schapen red. aanvoer, 20—f 30. Hnndal redelijk. Lammeren groote aanvoer, 8—15. Han del flink. Nuchtere kalveren groote aanvoer, 8—/ 14. Handel vlug. Eieren. Groote aanvoer. Per 100 stuks 6 tot 7K. Handel matig. ■95 Allce* B I VOlOl.mJ M«T 1 Big OCHTCNDVOKR F’eBMrNGS'hNAA^ lis KIPPeMHOUDSN VOOM04CM» I vmx»t oBtcaPgMAT,* ciccwari Telefonisch Weerbericht, Naar waarneming in den morgen vanf 11 Mei 1922. Hoogste stand772.2 te Vestmanoer. Laagste stand: 738.1 te Haparanda. Verwachting tot den avond van 12 Met Zwakke wind, meest uit O. richtingen, af wise selende bewolking, weinig of geen regen, moge* lijk nachtvorst, overdag iets zachter. Stolwijk. - —De Raad deser gemeente kwam gistermor gen in openbare vergadering bijeen. Met den voorzitter, den burgemeester, waren nlle leden tegenwoordig. Öe notulen van de vorige vergadering wer den onveranderd goedgekeurd. Van Ged. Staten was ingekomen goedkeuring op verschillende raadsbesluiten. Uit het verslag der lichtcommissie bleek dat er 514 lichtaansluitingen en 53 krnchtaanshri- ringen zijn. Het nadeelig saldo bedraagt 20.941.63. Het verslag werd goedgekeurd. De begroeting van het Burgerlijk Armbe stuur voor 1923, welke sluit aan inkomsten en uitgaven naet 5.115.051$, werd goedge keurd. Op een schrijven van den hepr v. d. Berg, electriciftn te Asten (Limburg) om te mogen leveren een electrische installatie voor het lui- |den van de klok, werd afwijzend beschikt. Op voorstel van B. en W. werd besloten aan Bonter te betalen voor het luiden en opwinden Ber klok 200 per jaar. Af- en Overschrijvingen voor het dienstjaar 1921 werden goedgekeurd. Aan de orde kwam daarna vaststelling van het percentage voor den Hoofdelijken Omslag, 4Uenst 1923 25. Het belastbaar inkomen bedraagt L516.519. Het vermenlgvuldigingscijfer werd vastgesteld •p IK de opbrengst voor de gemeente zal Idun bedragen ongeveer 60.000. Ingekomen was een schrijven van den ge- ineente-opzichter Stuurman, waarin deze erop •nadringt dat de dokterswoning en de school tullen worden afgeverfd. De heer Kapteyn drong erop ann dat dit werk zal geschieden. TELEGRAM DE CONFERENTIE f Het Russische an< Genua, 11 Mei. (B. T tótwoormiddag heeft Ti w GEVESTIGD 1Ö72 Flnantleal Waekmnlcht. In de ofgeloopen week hebben de zaken ter Amsterdamsche beurze een vrij onbelangwek kend verloop gehad, voor zoover bij althans niet beïnvloed werden door de moeilijkheden, waarin een der groote bankinstellingen» de Bank-Associatie, geraakt is. Hoe groot het belang ook is, dat aan. de Genueesche besprekingen in het huidig stadium moét worden toegekend en hoezeer zij ook door het aanroeren der petroleum-kwestie eene di- rect-praktische beteekenis hebben in het bizon- der voor onze effectenmarkt, er vielen nauw- lijks tendenzen waar te nemen, waarvoor de oorsprong te Genua gezocht moet worden. Te New-York was dit zoo, te Londen was het niet anders en te onzent Het men zich geheel leiden door de houding, waarin Wallstreet (en in het bizonder waarin Koninklijke Oi’e) dage lijks afkwam. Zoo hadden de'zaken dan ook een lusteloos voorkomen. De weifelende tendenz van Konink lijke Olile, welk fonds nog altijd van New-York uit kennelijk gemanipuleerd wordt, drukte haar stempel op de geheele locale mark» en weid, doordat de arbitrage nogal actief optrad, sleads vrij nauwkeurig overgenomen. Ondanks de tegenspraken van officiëele zij de, houdt men zich ervan overtuigd, dat do Sovjet met de Kon. Shell groep lot overeen stemming gekomen is en dat de exploitatie der Russische oliegebieden te ceniger tijd weder met kracht ter hand genomen zal worden. Ook namen de meeningen omtrent een be langengemeenschap tusschen «e Koninklijke en de Standaard Oil een meer beslisten vorm aan, zoodot er weder alle aanleiding is om het hoofdfonds onzer beurs eenige aandacht te schenken. genezen de e droogheid in de keel gemakkelijktt door het -ik van Lakerol-Paatillea. De ademhaling wordt gezond en xuiver. Overal verkrijgbaar Fl. 0.50 «loos. 15. UINTOERINO VAN 4 U,I 1848 80 AMSTERDAM DAMRAK 37-38 TELEFOON N-16Ö-21H 9200 5691- C-992 3345 1563 LUNEN MET DE BEUW5 mnw— taiglft* »oir kil to«- UtUgtHiniH milt «i- Mkliln Tóér 11 Jial 1(22 kU HlariatMkiata, dia mr aaltra af vaigdaa ta Mrakai la Dlaadaga at TrUdaga dat aaalddaga gai 3 tot 4 aar. 1870 IS Moderne Mantels in gabardine en laktr\ metofjonder gamee- ring,grootste voor raad en Keuzeneer i voordeehgprijzen, variëerend fusschen f.98.o°enf.1D75\ f Toch is de beroepshandel ar min of meer hui verig van om groote zaken ‘d? ondernemen en heeft de arbitrage een overgroot eanaeel in de activiteit, die in dezen hoek ontwikkeld wotdt. Russische oliewaarden trekken eveneens nogal aandacht, doch uit den aard der zaak heeft hier de handel die vast van toon is slechts be perkten om vang. Het feit, dat de „Shell’ de leiding over maat schappijen als „North Caucasian", „Schibaieff', e.d. van de Anglo-Saxon oveineemt wijst er wel op, dat men hier een groote hernieuwde activiteit tegemoet mag zien. Zooals reeds gezegd, drukten de gebeurtenis sen met de Bank-Associatie hun stempel op den gang van zaken. Deze instelling, wier positie reeds lang gevaarlijk geoordeeld werd, heeft zich genoodzaakt gezien, haar bedrijf aan ande ren over te dragen, althans steun van anderen in te roepen. De crediteuten kunnen blijkbaar geiust zijn, doch wat er voor de aandeelhouders zal overblijven, is een open vraag, waarop nog niemand het antwoord weet. De aandeelen waren lang in executie verhan deld op een koers van c.a. 70 doch plotse* ling ontstond er overweldigend aanbod en liep de koers tot 35, later zelfs tot c.a. 22 terug. Ned. Ind. Handelsbank kreeg en passant een baisse aanval af te slaan, terwijl ook de ove rige bankaandelen gedrukt in de merkt lagen. Cultuurfondsen konden weer zoo goed als geen belangstelling gaande maken. De Cuba- markt is vast gestemd, doch op Java gaat nog altijd niets om en bepaalt de handel zich tot transacties in de tweede hand. Bovendien be antwoorden de verslagen niet alle aan de ge stelde verwachtingen zoodat ook uit dien hoofde teleurstelling gewekt wordt en restrictie optreedt. Op de scheepvaartmarkt hadden de sterk meevallende dividenden van Nederland en Rot- terdamsche Lloyd een stimuleerenden invloed op de stemming, zoodat vooral de Indische lij nen nogal gekocht werden en de koersen gedu rende een paar dagen konden monteeren. De minde-- aangename verrassingen blijven hier echter nog in petto. Rubbers bleven verlaten, terwijl Tabaksfond- sen zich onder den invloed van de resultaten der inschrijvingen vrij krachtig konden herstel len doch overigens verwaarloosd bleven. Op de Staatsfondsenmarkt waren Mexicanen wat kalmer gestemd. Binnenkort zullen de be sprekingen omtrent de hervatting van den ren- tedienst te New-York aanvangen, doch in af wachting daarvan schijnt men het verstandig te vinden, zijn enthousiasme in bedwang te hou den. En met ’•eden. Op de Amerikaansche markt was de stem ming onregelmatig en bleef de handel alwe der binnen enge grenzen beperkt Geld 4K Fa. B. SANDERS Ezn., Amsterdam. De vreemdeling schrikte bewustzijn terugk man in zijn wit flai V aan. u dat z® hee wodnow, op hagr ouden i ^erontwaardiging, d **®*k bedwongen had, l *®»as nog nopit op die m behandeld geworden. ’*en verlamming," zei de 8 v v*rlamming I" riep banden, die spec r”™® kers, die in een y*”' beefden zóó, dat de l rond vielen. kunnen zi k«k peiLnd d. kl*l“ ™rtr L* «n Moedine ii Hoewel natuurlijk over fut ’t antwoord, dat de te beschikken, zegt de pondent van de Voss. jen voomaamsten inhoud geven. Volgens den ver de de Russische delegat fa de allereerste plaats, di opgeaomde voorwaarden, hadden te voldoen, niet v preciseetd zijn «n dat het jroonraarden evenals die in In korte verplichtende artil Pit beginsel, dat, wann bepaalde verplichtingen aar .andere partij zich niet maj vage toezeggingen, zou pin 't Russische antwoord t Ook zou de Russiscl Beer leeningen van sti «ogelijk mochten zijn, liat uitdrukkelijk wordt kapitalen het intematiom beschikking kan stellen, luimen worden aangeduid ftn, welke in geldelijk op; kan het herstel van Ruslan gen, ook het meest kunne «oetkomendheid ten aanziei ^langen van hun burgers Vat de verschillende cli Ben de Russen vooral zich 1 m 13. Art. 1 schrijft Rus in Klein-Azië voor, terwijl door een bondgenootschap tiiigen op zich hebben geno Üe teruggave van de gelder Rusland hebpen gedeponeei ito. Vw voor den oorlog ze twaren van beteekenis te b< iet dan misschien ook pre gemengde hoven van arbitr En dan is er natuurlijk 7het eigendomsartikel. R der meest fundamenteel e lociaal systeem onmogelijk too echter, om buitenlandse te brengen, in sommige g& bnrik met verstrekkende g neer dit niet mogelijk is - »en aanbieden. Overigens zouden de R door Rakofski bekend hebb Rusland een algemeene ov te bereiken met alle mogen* «ogendheden, die zich the niet hoefden te hopen, dat deren grondslag dan dien Russen tot overeensfemn tanen. Tot zoover de inlichtinge ïo aannemelijk klinken. 5 tlnoren, of de correspondent i leeft misgeslagen. Coöp. Tuiniersvereen. „Gouda en Omstreken*. Veiling van 10 Mei 1922. Spinazie 3.-3.I0; postelein 17J34 zuring 1016, alles per 100 K.G.kropsla Ie soort 6—41.60 j idem 2e soort 1.10— 6.40, per 100 stuksidem vellen per kist 0.77-1.04 peen 32-36 rabarber 0.30 -8.10; radijs 3-ƒ6.10raapstelen 1.10 1.80; selderie f 5.10—6.70; peterselie f 0.50—4.80sjalotten 4.90, alles per 100 bos. Eieren per 100 ituks 6.70-6.80. Gouda, II Mei 1922. Granen. Stemming kalm, doch weinig prijsver laging. Tarwe f 14.25-f 15. Rogge 12.40—13. Gerst 13.50-/14.50. ld. chev. 15.50-16.50. Haver 15-715.50. Erwten f 24r—f 28. Met 6 tegen 1 stem werd hiertoe besloten. Vervolgens kwam in bespreking de Vleesch- keuringswet, die 1 Juni a.s. in werking zal tre den. De verordening tot toepassing der wet werd voorgelezen, daarop kwam dr. W. Overbosch, rijksveearts te Gouda, in den Raad teneinde in lichtingen te geven. De voorzitter verwelkomde den heer Over bosch, die zich bereid verklaarde een en ander nader toe te lichten. Dr. Overbosch wees er op dat het voor de gemeente het voordeeligste is zich aan te slui ten bij de gemeente Gouda; hij gaf in over- weging invoerrechten te heffen op het vleesch. De heer Verdoom noemde dit zeer onbillijk, eerst keurloon te heffen en dan invoerrechten. De heer Verdoold wees op een onbillijkheid die ontstaat ah men de kosten gaat berekenen per 1000 inwoners. Dr, Overbosch gef toe dot zich zeker moei lijkheden zullen voordoen, maar men moet toch een basis hebben waarop men kan beginnen. Blijkt het dat er eenige onbillijkheden zijn, dan kun men trachten hierin verbeteringen te bren gen. Na breedvoerige discussies werd besloten, dat de gemeente zich zal aansluiten bij Gouda. De vergadering werd daarop gesloten. Wuddinxveen. De alhier opgerichte efdeeling van den Plat- telandersbond, aanvankelijk met 12 leden, is heel spoedig aangegroeid tot 28 leden. In de laatstgehouden vergadering weiden definitief als bestuursleden gekozen de heeren J. Hopman, voorzitter; A. Kroes, vice-voorzitter; C. Breedijk Jr., penningmeester; W. Hijkoop, secretaris; P. Oudijk, J. v. d. Dussen en M. Koetsier, com missarissen. Burgemeester had aan bovengenoemd bericht: Ie. dat het geheele gemeente niet Op di6 vergadering zou verschijnen, 4est tegen de wijze, waarop die vergade- liring zou wonden gehouden, en ten 2e. dat de iheeren, ah ze met het gemeentebestuur confe- jreeren wilden, hun opwachting bij dat college konden maken. m4 Net comité is dan ook uitgenoodigd in een Openbare vergadering van den Raad zijn op- o£ fcanmerkingr n betreffende het financieel© beleid Her gemeente aldaar bekend te maken. Het comité heeft hiervoor bedankt. Nog voor het comité bijeengeweest was om te besluiten een openbare vergadering te hou- feen, had reeds de Rtpd op 28 April j.l. besloten jeen gedeelte van de te veel betaalde belasting- penningen terug te geven, altijd natuurlijk be houdens goedkeuring van Ged. Staten. Hiervan heeft vermoedelijk het comité geen akte genomen en dit besluit eerst later gehoord en dientengevolge de vergadcriiu; door het Comité uitgeschreven op 5 Mei j.l; overbodig geacht. Prijzen: f f 1.35, f 1.45, f 1.65, f 1.75, f 1.95, f 2.25. Groot el fabriek van Schoencreme, (bekend, merk) zoekt vMpr Conda en omstreken, een by winkelier» goed lagevoerden agent, teneinde haar fabrikaat tegen mime provlaio by de winkelier* te plaatsen. Door prachtig cadean-systeem rnlme inkomsten versokerd. 1878 HO Brieven met opgave van referentiën ondér left. E. B. 5414 aan het Algem. Adv. bur. D. Y. 8T.TA, Amsterdam. Het verkoopkantoor der is gevestigd1871 86 Den Haag, Nieuwe Markt 7 Fa. J. CROOY Co. Tel. H. 3<7I. Colonial .Tuben. Teohnlsche Rubber voor elk doel. SOHEEPanJDINQEN. J Albireo, vertrok 7 Mei van Buenos Ayres natd Rotterdam. Aurora, vertrok 8 Mei van San Juan naad Amsterdam. Banda, van New York naar Java, kwam 8 Mal te Port Said aan. Blijdendijk, kwam 8 Mei nam. van Rotterdam te Boston aan. Boeton, kwam 8 Mei van Java tg, New YorM aan. Borneo, van Java naar Amsterdam, pass. 9 Mei Ouessant. Ceram, kwam 8 Mei van Java te Calcutta 1 aan. Goentoer, van Rotterdam naar Java, nass. 8 Mei Suez. Hoogkerk, van Britsch Indië naar Rotterdam, Vertrok 6 Mei van Colombo. Maasdam, van Rotterdam naar Cuba kwan» 8 Mei te Bilbao aan. Maling, van Batavia naar Rotterdam, kwam 9 Mei te Makallah aan. Nickerie, van West Indië naar Amsterdam, vertrok 8 Mei van Madeira naar Santander. Prins Frederik Hendrik, van Amsterdam naar West Indië, pass. 8 Mei Finisterre. Rietfontein, kwam 8 Mei van Algoabaai t* Kaapstad aan. Saparoea, van Japan naar Rotterdam, pass. 8 Mei Point de Galle. Sitoebondo, van New York naar .Java, vertrok 6 Mei van Savannah. Springfontein, kwam 6 Mei van Rotterdam ts Walvischbaai aan. Vondel, van Amsterdam, naar Batavia, kwam 8 Mei te Genua aan. Zaanland, kwam 8 Mei van Buenos Ayres aan. Grotius, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 5 Mei van Singapore. Garoet, van - - 8 Mei Malta. Jan van Nassau, kwam 7 Mei van Amsterdam te Hamburg aan. Salabangka, kwam 7 Mei van Amsterdam te Batavia aan. Salawati, van Australië naar Rotterdam, kwam 9 Mei te Antwerpen abn. Zijldijk, van Rotterdam naar Zuid Amerika, pass. 7 Mei Fernando Noronha. In plaat# van kaarten. Heden overleed in xijn Heer on Heiland, onze geliefde Echtge noot, Vader, Bebuwd- en Grootvader, do Heer HENDRIK ADRIANU8 TOEN, in den ouderdom van 70 jaar. Uit aller naam, Wed. F. TOEN—TIEPE, Gouda. 10 Mei 1922. Boelekade 185. Verzoeke van rot imklag verschoond blijven. De teraardebestelling zal plaats hebben Zater dag 13 Mei a.s., des middags om 12‘uur van 'l sterthuis. ZeugMtnat 76 Kleiweg Spoorstraat Kamemelhdoot M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3