ISTEN JEIN iding oe w mm Ve'rttcndssgsch Bla voor de Huishouding. rtiw lies RKOOP io u :r H; I? Zaterdag 13 Mel 1922. 1.14929 rdam. lepenhRll git lummsr bestaat uit 2 bladen. !- 1 FEUILLETON. OE GENEZER 61s Jaargang ilegels rtret- eksten BEEK. I TERDAM TER lerdag 18 Mal n die er op het i ER natel SSNO - BI.-70.-in. kige Jaren ilek op cee.Ut. In S neten enschakeling van da MAX LINDER kant Ee film moet hebben ohfilm I M 60 33.8035.90 ms vanaf 18», BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. U-, OUDERKERK a. d. IJ„ OUDE WATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WAJJDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen lilt eis Parlement. EERSTE BLAD, jk 4 haar. I 9 2(0 1887 ilmspe^met zang 1866 40 m. 40 ft .'Een leven zonder doe! is geen leven. bidt vervolgd). 1868 66 Evrie -w nest van een roofvogel. O ««Urn mM d. radder. Ifcn hond. .K.rw'd t. «chrifr»! i Bonbons Gebakjes 1UL-JHMBB» .r op INGEZC de voorpagli Gewone i l< Vakklndiig 1SM door ROBERT HERRICK. ----van Grieksch geschil onzijdigheid i Kt naar een DING, dan k noemen i L- Zoo is dan m I stel voor, Donde door Tsjitsjeri» memorandum tie is buitengewoop lijk het polenusc van ’t’e< IS AMBBIOU. I T O - Pr(!« per taarnrimal Ir. p. poat. 1 1*. au UT Men kan »ich abonneeren bti den «*M»?^** Wever» A. BRINKMAN TELEGRAMMEN. |DE CONFERENTIE TB GENUA. li Lloyd Georg» en Barthoe Genua, 12 Mei. (Havas.). Lloyd Geoigd heeft den diplomatieken redacteur van Havag gemachtigd te verklaren, dat de samenvatting* door Havas gegeven van het onderhoud op, 6 Mei tusschen Llyod George en Barthou op juiste wijze de hoofdzaken weergaf en niet eto tendentieus beschouwd kan worden. Een mededeeling van Lloyd George* Berlijn, 2 Mel (N. T. A. Draadloos). De modedeeUng, die Lloyd George, na kennis tg hebben genomen van het Russische antwoord aan de pers liet publiceeren, luidt„De confe rentie wordt voortgezet.” Ondanks de vermoeid heid, die zich van de meeste deelnemers aan do conferentie heeft meester gemaakt, werd deze deelneming met onverminderde geestdrift onts vangen. ors en Kinder» 4 haar kalme stem tusschen het zenuwachtig druk gepraat van de oudere vrouw. „Hij mag het niet doen ik wil het niet heb ben we zullen iemand laten komen het duurt maar twee dagen eer we iemand uit de stad kunnen hebben geen zusters heels- maal geen hulp o, waarom ben ik ooit naar dat vreeselijke oord toe gegaan!" „Nel heeft zelf het besluit genomen," hoorde je weer de kalme stem. „Het is haar eenige kans.” De jonge dokter volgde den vreemdeling zoo onderdanig als een kantoorklerk. Ze gingen de lange houten trap af naar het bootenhuis en ^nasteen zich toen om de zeilboot los te maken «n het zeil op te zetten. Vera Councillor zag uit de verte den groeten, mageren man op den achtersteen staan, zijn hand aan het roer. Ze kon zien, dat hij zijn orders gaf aan den kleinen dokter. „Op en t'dp een man dat is hij 1” mompel de ze in zichzelf terwijl de kleine boot naar één kant overhelde op de frissche bries. „Je weet, dat Nel en ik „Tantetje", zooals ik altijd Nel’s moeder noem, overhadden om het aanbod van den kolonel aan te nemen en dezen zomer in zijn kamp aan het Sanguishine meer door te brengen. Zij zijn nog in den rouw over meneer Goodnow, en Tantetje is zoo moeilijk in haar oihgang met vreemden. En wij. Nel en ik, beiden, wilden zoo graag iets heel bizonder^, en dat hebban wij gevonden. Sanguishine is ver/ ver weg in het noorden in het hart je van de Ca- nadeesche wildernis. „Niets is er tusschen ons en de poolster," zooals de gids zegt. Je gaat steeds noordelijk, zoo ver als de trein je bren gen kandaar ga je langzaam een dag lang door bosschen over een ongebaandon weg, langs een bruisende rivier tot aan het eind van 'het meer, dan op een boot tot aan het kamp aan den overkant. Daar ben je heelemaal buiten de beschaafde wereld, in een land vol vreemde houthakkers en halfbloed jagers, een paar jacht en visrhllefhebbers uit de steden, zooals onze kolonel en verder niemand, ’t Is er prachtig, wonderlijk mooimaar ik kan me niet ophou den met natuurbeschrijvingenje moet je de omgeving maar indenken. Eindelooze meren en rivieren, een lage bergrug aan den noordelijken horizon en verder overal de indrukwekkende wildernis. De nieuwe houtaanknpmaatschappij van den kolonel doet, al wat ze kan om die wil dernis zooveel mogelijk te vernielen, door de dalen kaal te hakken en de gevelde boomen do rivier af te voeren. Dit kamp, de Eyrie zoo- als men het noemt, is geriefelijk, Je zoudt ooit niet anders van den kolonel kunnen verwach'en. Er zijn nog een paar kampementen om de oevers van het meer, en in de nederzetting aan A*n overkant is een soort hotel, het eerste toeken IL Wij vervolgen met de woorden van Vera Councillor uit een brief aan haar meest intieme vriendin in dien tijd geschreven. „Wat ons in de laatste vierentwintig uur over komen is, kan geen pen beschrijven. Op dit af gelegen plekje in de wildernis is het geheel on verwachte over ons gekomen ais een zondvloed. Vier dagen geledètris Nel een ernstig ongeluk overkomen. Ik zal maar dadelijk vertellen, dat de crisis nu voorbij is en ik er zeker van ben, dat alles goed zal gaan. Zij zal heelemaal beter worden, dank zij neen, ik moet bij het begin beginnen en probeeren ie do heele geschiedenis hierop neer de fungéerende ambtenaren behou- c_. 1 den ten volle hun tegenwoordig salaris en ver- mogendheden om ten aanzien haal van de pensioenpremie tal niet plaats heb- 1 - dat niet kan worden gedoogd. Op 't verzoek der eenr-szins worden versterkt door het antwoord) het Turksch- der Russen, dat niet bepaald toeschietelijk ka» te betrachten worden genoemd, jat tamelijk onverzoenljjk ft» ---1 vriendschapsverdrag heeft gesloten) geeft de sovjet-delegatie ten bescheid, dat de vrede in Klein-Aziö er meer door zou zijn gebaat, wanneer aan 't Russische verzoek om Turkije ook aan do conferentie deel te laten nemen gevolg ware gegeven. Natuurlijk zijn de partyen het evenzeer on eens over de financieel® aangelegenheden. Frankrijk, betoogen de sovjetgedelegeerden te dezen aanzien, heeft na de groote revolutie, die ekomen, zich ook niet -voor wat zijn voorgan- »"esteld: het tiërceerde b.v. zijn ndien werd door de natie», t den wereldoorlog traden, GDI IMIIL COUR AN KlJÏüWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR. GOUDA EN OMSTREKEN ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, por week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging por looper geschiedt* franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaui MARKT 81, GOUDA* bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.) Administratie TeL Int. 82} Redactie TeL 545. uviioai(MCInn. i. vin nenoansi gingsplan niet Wt durven openbaren, blijkt eigenlijk, dot de Russen bet De ambtenaren zullen dJ. goed doen rich niet ((m voor vorraen raft OT kat uit den boom (e kijken. Het zou niet de eerste keer zijn, dat yle firma Ruys ca politiek onbetrouwbaar bleek te zijn j nÉFÜTJENLAND. OVERZICHT. m bereidde men zich op langer uit- tlerd. dwart voor 12 des middags ia het antwoord der Russen op 't tier mogendheden ingediend. Het ip uitvoerig en men heeft al dode- üsch karakter er van vastgesteld, bovenal van ’reerste gedeelte, waarin de raden- regeering zich tot haar grootste leedwezen ziet genoopt vast te stellen, dat het memorandum der mogendheden, zonder de verwachte recht vaardige oplossing der Russische kwestie te brengen, in elk opzicht een achteruitgang be- teekent met betrekking tot de voorwaarden, die Rusland op 20 April in de villa Alberti en in 't Londensch memorandum zijn gesteld. Ook constateeren de Russen, dat de inhoud van 't memorandum van 2 Mei aamnerkelijk afwijkt van de resolutie van Cannes. De inleiding van 't memorandum der mogendheden moet menige veer laten en ook de afzonderlijke artikelen wor den scherp gecritiseerd. Over het in art. 1 ver te spreken; h. i. beteekent dit een verregaand dan die, welken wij horen in de Fransche bla- (ym „m. A^, *I*1lL* val zL* TKnaiiia .ria, TWEEDE EN EERSTE KAMER. Br la deze week In de beide Kamera der Sta- ten-Generaal zoo veel en zoo velerlei behandeld, dat wij ons tot enkele belangrijke punten moe ien bepalen. Wat de Eerste Kamer betreft, deze o. m. met op één na algemeene stemmen de verknoei- i de Grondwetsherziening aan en verder schoot aij een flink stuk door de begrootingsdebatten keen. BQ de algemeene beschouwingen hebben we ■et bijzondere aandacht gevolgd, wat de minis ters van Binnenlandsche Zaken en van Finan- dto aan de verschillende sprekers antwoordden. Wjf hoopten het een en ander omtrent hun plan nen te hooren, doch zij hebben niet meer losge- ieten dan ze kwijt wilden zijn. De minister van Financiën heeft b.v. wel verklaard, dat er drie middelen noodig waren om 's lands financiën in orde te brengen, n.l. dekking van het bestaande tekort, zorgen dat het dreigend tekort van vol gende jaren wordt voorkomen en bezuiniging over de gansche linie, doph juist bij dit laatste punt, het belangrijkste allicht, daalde hij niet af tot concrete bijzonderheden. Nu ja, hij zeide, dat het operatiemes met flinke hand moest wor den gehanteerd, dat ook Oorlog en Marine er Wet voor gespaard zouden blijven, maar hoe men te werk zou moeten gaan, daarover liet hij rich niet nader uit. Maar dat het een moeilijke taak is, liet hij wel zeer duidelijk gevoelen door een uiteenzetting van de boofdoorzaken van de enorme stijging der uitgaven waanop toch moei lijk is terug te komenstijging der prijzen van nateriakn, de pacificatie op onderwijsgebied,, deverhooging der ambtenaarssalarissen en voor- al de 8 uren-dag. Minister Ruys heeft zich ter beantwoording tusschen werkgevers en van de politieke opmerkingen der verschillende vaA d® gestelde regelen aprekers, van optimistischen kant doen kennen. v.n annn Hij vond o. a. die scheuringen in de rechterzijde riet zoo verschrikkelijk, scheen het een soort van zuiveringsproces te achten, dat, als het goed doorziekt, slechts versterking van die partijen moet ten gevolge hebben, en op grond daarvan beweerde hij, dat er vooralsnog geen mooier «gaeringsmeerderheid was te denken dan die der coalitie. Ook de heer Idenburg achtte het voortbestaan der coalitie waarschijnlijk en ge- wenscht en hij sprak schoope en diepgevoelde voorden over den geestelijken grondslag der '•chtsche partijen tegenover het materialisme van links I Enfin, we zullen eens afwachten hoe 1» den aanstanden verkiezingsstrijd de broeder lijke liefde der rechtsche partijen zich zal de- fctnstreeren. fn de Tweede Kamer is de wijziging der Ar- Itidswet-Aalberse met de stemmen van het mode Jbloc” tegen aangenomen, waarbij het ïéér opviel, dat de vrijzinnig-democraten op het laatste oogenblik omvielen. Bij dezè herziening heeft de Vrijheidsbond m krachtigen, zij het helaas nog grootendeels verloren strijd gevoerd om tot grooter verrui- ming van Aalberse’s knellende wet te komen. Verschillende leden van den Vrijheidsbond heb- ken zich daarbij prachtig geweerd, onbevreesd En den volgenden dag wilde Nel absoluut op* staan en zich kleeden voor het bezoek van den dokter. O wat stelde hij zich «eleerd aan 1 „Maar den volgenden dag was het uit met de pret I Nel was ziek, zelfs Dr. Percy kon dat zién. Hij mompelde wat over een zenuwschok, rus» en stilte, én gaf wêer verdoovende poeders. Dien heelen dag en den volgenden heerschte et ren gedrukte stemming in het kamp. Ik weet nu wat het was angst I Toen dachten wij, dat wij alleen Nel’s vroolijke stem, haar Inch en haar heldere oogen misten. Zij leg zoo stil, zoo zwaar in haar bed en opende nauwelijks haar oogen» Tante was zenuwachtig natuurlijk, maar ver trouwde Dr. Percy torn hij verzekerde, dat het „niets ernstigs” was. ’sMHdags kwam de groo te Canadresehe gids, een hnlf-hloed, die in dienst van den kolonel is; hij stond san Nol'» deur en keek hoe zij daar roo onbewegelijk in bed lag, en hij schudde het hoofd. Hij aanbidt haar, zooals wij ei^en’ljk alletnpal doen. Toe» kwam hij naar mij toe éh zplde „Zij mo t den dokter zhebben F ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behooronda tot den beeortrkrfaigh 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda ea doa tMisorgkriagi 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zateniagnxuumer 20 bijslag op den prijs. IJefdadlgheids-advertentiën de helft van den prijs -’.ONDEN MEDEDEEUNGEN» regel» 2.06. elke regel meer fOM, Op trina 50 hooger. advertentiën en ingezonden mededoeilngea bij eontraet tot soar gerortuomnr den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat vaa aoUode boelchaw delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vdór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xjjn. ben. Het eenige voornemen, dat de regeering (men weet, dat sovjet-Rusland met Angcna een koestert, is om art. 40 van het bezoldigingsbe- J— k—1 j- sluit in te trekken, een „staatsrechtelijk mon strum", dat nooit in het bezoldigingsbesluit had moeten opgenomen zijn. De regeering heeft geen besluit genomen, noch koestert zij eenig voornemen om het salaris der fungeerende amb tenaren aan te tasten. Dit sluit niet uit, dat de regeering vrij blijft om zoo noodig de perio dieke verhoogingen aan te tasten dr. Lely kwam hiertegen op, wijl men aan verkregen rechten niet mag tomen, maar de minister maakte zich ten deze geheel los van het ont- werp-Rechtstoestand der ambtenaren en de salnris-positie van nieuw aan te stellen ambtenaren anders to regelen. Maar hoofdzaak voor ons ambtenaarskorps isvan de wilde ge ruchten over inhouding van pensioenpremie en vermindering van de salarissen met 10 pCt. is geen woord waar. Bij stabiliseering van het ver laagde levenspeil zal de regeering wel tot verier ging van de normen overgaan en stel dat zij hiertoe over 2 jaar overgaat, zal zij de bevoegd heid hebben om ook de positie van de geduren de deze 2 jaar aangestelden te herzien. De interpellatie liep zondér eenige motie af. Toch was zij allerminst overbodig. Het ant woord van den minister zal zeker veel ongerust heid wegnemen iets wot de regeering^pchteï evenzeer had kunnen bereiken door een oom- munioué aan de pers naar aanleiding van de bekende geruchten. Een andere vraag is, of de positie voor de ambtenaren zoo gunstig zal blijven. En wij zijn niet de eonigen, die sterk den indruk gekregen hebben, dat de regeering zoo kort voor de groote verkiezingen haar werkelijke bezuini- De houding ven Frankrijk. Genua, 12 Mei. (Havas). De houding vnri Frankrijk in het debat over de Russische zaken is zeer duidelijk. Frankrijk beeft het memoran dum aan de Russen niet geteekend m dus alle vrijheid bij de bespreking voorbehouden; het zal er waarschijnlijk evenals België officieus ann mee doen. Barthou zal zich er toe bepalen een eenvoudige verklaring af te leggen, waarbij htf rich uitspreekt voor een verdaging van de con ferentie. Hij zal zich niet verzetten tegen de vor ming van een communie van deskundigen ortt het Russische vraagstuk te onderzoeken. Het ie waarschijnlijk, dat de Fransche delegatie er op zal aandringet^ dat Maandag of Dinsdag do laat ste algemeene vergadering der conferentie ge houden wordt. De houding dor Entente. Berlijn, 12 Mel. (N. T. M. DjhjMooe). Het voornaamste verzet te Genus Ro®ntenlf uitgaan, welks vertegenwoordmp na de over handiging der Russische nota dreigde te ver trekken. Wanneer ook de Kleine Entente ah ge heel de conferentie verder bij mag wonen, sdiijnt het nodrtane nu al vast te staan, dat zij vrijwel het Fransche standpunt zal innemen. DE ADRIAT1SCHE KWESTIE. Londen, 12 Mel (N. T. A. Draadloos) Te Genua worden de ooderhandelingen tus schen ttatiaansche en tuid-Slavhche gedele* geerden over het Adrlethche vraagstuk voort* gezet Schenner en Nintajltsf, de ministers va< buitenlendsche zaken ven beide landen, hebben een gemeenschappelifk verzoek tot Uovd George gericht, om Brftsche vertegenwoordi gers bij hun besprekingen tegenwoordig te doen zijn als bemiddelaars. De Britecbe premier stem de er in toe, dat twee vertegenwoordiger» va» het Britsche departement van buitenbindscho zaken, die deel uitmaken van de Britsche dele gatie te Genua, de onder handeling en in deze hoedanigheid bij zuflnp wonen. DE DUITSCHB SCHADELOOSSTELLING. Een verklnring van Poincaré. Berlijn, 12 Mel. (N. T. A. Draadlooe). Gisteren gaf Poincaré bij de ontvangst van pers vertegenwoordigers de vaste hoop te kennen* Het meisje had haar oogen moe gesloten en *1 bleek en stil in haar kussens. Zij scheen "rir keuze gedaan te hebben en nu wachtte zij om zijn deel te volbrengen. «Neem die vrouw mee,” iei hij op beslisten ff** fefen Vera Councillor. „Laat de patiënt ri*h in vredes naam rust hebben en u," *4 hij tegen den kleinen dokter, „gaat u met «•mee. Ik heb uw hulp noodig." Plotseling na dat vastberaden „ja" was het hij een ander man was geworden, niet rigger onverschillig aarzelend en verlegen, "®ar overtuigd van zichzelf deelde hij zijn be- "'«n uit. Hij keerde zich om naar het meisje, r* “Bar oogen open deed en hem aankeek me* Vixsinst tot een flauwen glimlach. Jk zal gauw terug zijn," zei hij. „We moe- R geen tijd meer verliezen." L tf’mlach verlichtte nu haar gezichtje er f* «loot weer haar oogen. "Ga mee,” zei hij haastig tegen den kleinen ,er en hij ging ded eur uit, gevolgd op de ^®door den ander. u.. Ifroote huiskamer had Vera Councillor voor den hoon, dien de roode heeren voor zulk werk plegen over te hebben. Zeer belangrijk waren de amendementen- Drion op artikel 28. Deze strekten er toe, de wet wat leniger te maken Ie. door den wet gever de bevoegdheid te geven, den arbeidsduur in zijn onderneming naar behoefte te regelen, mits binnen de grens van 2500 uur (d. i. gemid deld 48 uur per week), en binnen de grens van 62 uur per week en 11 uur per dag; 2e. de maxima, door den Minister voorgesteld, indien werkgevers en arbeiders in gemeenschappelijk overleg er om vragen, te verhoogen tot 2800 uur per jaar, 62 uur per week en 11 uur per dag (dus het gemiddelde per dag op 10 uur te bren gen) en dit overleg niet alleen toe te staan voor een bepaald bedrijf tusdhen de vakvereenigin- gen van werkgevers en arbeiders, maar ook voor een bepaalde onderneming tusschen het hoofd der onderneming en zijn arbeiders, waarbij de Minister bevoegd verklaard wordt een derge lijke overeenkomst nietig te verklaren indien hm gebleken is, dat een der partijen tot het slui ten ervan is gedwongen door de andere partij. De heer Drion heeft hierbij de socialisten, die reeds bij het algemeen debat dit gemeenschap pelijk overleg hadden bestreden, in het nauw gedreven met de vraag, waarom de socialisten toch zoo tegen dit overleg gekant zijn, over tuigd als zij immers zijn, dat de arbeiders van geen verlenging van werktijd willen weten I De heer Schaper, die de voorgestelde regeerings- wijzig-ing met kracht bestreed, antwoordde hierop, dat de arbeider tegenwoordig de zwak ste partij is en dat hij daarom wel zal moeten goedvinden werktijdverlenging aan te vragen. Wij gelooven, dat hierbij de vereischte mini- sterieele sanctie te laag werd aangeslagen, ter wijl in ’t algemeen bij wettelijke regeling van overleg tusschen werkgevers en werknemers om nu het groote woord medezeggenschap’niet te gebruiken met hoog- of laagconjunctuur geen rekening is te houden. De mogelijkheid, om bij onderling overleg tusschen werkgevers en arbeiders tot afwijking i te komen binnen een jaarmaximum van 2500 uur, <Li. dus met een gemiddelden normalen arbeidsdag is in de wet gebleven. De revolutionairen, de socialisten en de christen-democraat A. P. Staalman, te zamen ?3 van de 87 uitgebrachte stemmen, hebben zich er tegen gekant; zij hebben de gelegenheid voor de arbeiders, om te dezen aanzien met hun werkgevers in overleg te tre den, niet aangedurfd, overtuigd als zij zich plot- seling toonden van de absolute onmacht der arbeiders, hetgeen hun niet zal beletten, van daag of morgen, wanneer het hun convenieert, i alle vertrouwen te stellen in dew ereldhervor- mendo kracht van dezelfde arbeiders I Wij ver- I trouwen met den Minister, dat het nieuwe in- stituut, mits met tact gehanteerd, tot zegen van de arbeiders en van het bedrijfsleven in ’t al- 1 gemeen zal srekken. De laatste twee dagen heeft de Kamer nog heel wat afgedaan, gelijk het steeds gaat wan- neer de Kamer met groot verlof wil. Bij één punt willen we nog even stilstaan, n.l. bij de interpellatie Ketelaar over de regee- ringsvoomemens t. a. v. de ambtenaarssala rissen. Kort gezegd kwam het antwoord van minister de Geer op de vragen van den heer Ketelaar van de Indringende beschaving. In het hotel is, onder de gebruikelijke zomergasten, een aardi ge jonge dokter, Percy Farrold geheeten, kers* versch van de universiteit, ik verdenk hem, dal hij er voor niet» mag zijn als hij d®. roogelijko zieken behandelt. Een van de vrienden van den kolonel heeft hem eens mee naar de Eyrie gr» bracht en hij werd natuurlijk Nel’s aanbiddei voor dezen zomer. „Je kunt je zeker alles best voorstellende flirt van onze vroolijke Nel met den beleefden, blozenden jongen dokter, natuurlijk picnics op het meer, boottochtjes in de maneschijn, Tan tetjes zwakken tegenstand, steeds gemakkelijk overwonnen door de lachende Nel. Hoe kon re ook denken, dat een mooi meisje v^n twintig jaar niet zou probeeren een man a» Dr. Perc» ’t hoofd op hol te brengen „En dan de jelijksche zwemlessen. Hij leerde haar du.kr n daarmee is al de ellend» begonnen. Zij d In het water van uit h«» bootenhuis, dat ju beneden het kamp ligt. Zij sprengen eens van h-t dak, recht naar bene den. De arme Nel «lootte tegen een stuk rots onder water, dat n -.and daar vermoedde - en het ongeluk was j i?L ?urd 1 „In bet eerst '.hot niets hoegenaamd, eer kleine l.neuz.ïg. l’oen zij boven kwam was zij wat duizelig, maar zi| wilde beslist nog een- maal duiken voordat z:j z'.ch ging aankleedcn. Dr. Percy trachtte haar over te hnlen om te ruste hij is eigenlijk nog niet veel meer dan een jongen niettegenstaande zijn dtdrterstitel. Na don lunch g'ng tij uit eigen beweging wal l’p-ren en Matig 'e ov r hoe’Cpijn. Dr. Percy kwam en schrce? vet voor, zij plaagden eikatu en kibbelden wal f’!r.en als twee pnge hon- den. De dokte- rend ’a vc: al ruV. en gul een l Boekhandel ot hy 4» Uitgei slaappoeder Niemand dacht »<m lel» ernstig». I A ZOON. GOUDA. in zijn historie is voorgel verantwoordelijk gesteld v< gers hebben v; staatsschuld. die zegev j w het bezit van de r erdanen der landen, die de nederlaag leien, ir -slag genomen. De sovjet- afgevaardip, a len- het daarom ook niet als hun plicht e -nnen e schgjden vroegere regeeringen te betalen, eigendommen te resti- tueeren of de vroegere bezitters vergoeding te geven. Maar ondanks dit nieb-erkennen“van een plfcht, is Rusland toch geneigd de openbare schulden te betalen. Deze toeschietelijkheid wordt ech' - vrijwel teniet gedaan door de voorwaarde, Ie Puxsen aan deze bereidheid verbinden; wij willen het wel doen, zeggen zij, maar dan moet ook de schade worden erkend, die wij hebben geleden tengevolge van blokkade en interventie. M. a. Rusland stelt voor zij nerzijds de oorlogsschaden niet te betalen; dan wil het tevens wel nazien van de vergoeding voor de schade, die doe ’e contra-revolutie Is aangericht. Ook is het antwoord van belang, dot gegeven wordt op de bepalingen vervat in 't tg. eigen** domsartikel: art. 7. Uit de jtaliaansche berichten t meeste voe- - voor vormen van een commissie van M te zeer te verheden w eon helf jaartje do deskundigen, door de oonferontie te benoemen en die tot taak zou moeten hebben de geschillen van finaricieelen aard tusschen Rusland en de andere mogendheden te regelen. Er zouden dan - een plaats en een datum kunnsn worden vastge steld bij gemeenschappelijk overleg. Dit is voorloopig, summien genoteerd, het voornaamste, dat uit de beschikbare berichten over het antwoord der Russen kan worden af geleid. Wanneer over deze definitieven tekst valt te beschikken, zal er gelegenheid zijn er op terug te komen. In allen gevalle kan nu reeds worden veelge steld, dat eigenlijk geen der mogendheden door het antwoord der sovjetgedelegeerden is bevre digd en van Fransche zijde is dan ook reeds het „onaannemelijk" uitgesproken. Uit de geseinde uittreksels der Fransche pers blijkt, dat het mee- rendeel der bladen het Russische antwoord als volstrekt onaanvaardbaar beschouwen. H. L be vat het niets anders dan een communistisch pleidooi en zij stellen vast, dat uk het docu ment het antagonisme blijkt tusschen het bolsje wisme en de beginselen, waarop de beschaving der Westersche mogendheden is gebaseerd. De Fransche pers vindt dan ook, dat een dergelijk antagonisme elke overeenstemming onmogelijk maakt en dat een voortzetting der discussies op 't oogenblik eigenlijk zonder zin is. Ook de En- gelsche per» laat zich niet in bepaald gunstigen propaganda-verbod zijn de Russen slecht zin uit, maar de toon ihtoch eenigszins anders 1L - JU. Artw te..S L..11Ck A» banden leggen van ds politieke activiteit, den. Zeer stellig zal de positie der Fransdwn nnen U iid, Uw, 4 ;t nooit 4 zal van frder U <i it en U[ c borst* Ie eebte t in ge»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1