TwinK Laai U niet meer» apchnikken.de kleur» van Uw kleenen te veranderende, oehandelinó met’ Twink Is zoo eenvoudió mo^elvk en levert alt^d» óoede resultaten on' ükry^t steeds eijale' en vaate kleuren, (welke noQ herhaaldelyK mei LUX «Jewasschèn kunnen wondert. 4 Nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken fSlfiAMBACOT, BERKWWOUDE, 'BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUHERAK, HAASTRECHT, MfOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. Jtikwink, O&g REINIGT jEBSiï en VERFT ^^gTTEGELyKERTyij De Levert Zeep M? ÏMraelwftirt erssingel 29. Maandag 15 Mel 1922. 61. Jaargang KERK-a. d. U.t OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEU Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- FEUILLETON. r~r~L~*—I 3 o i ^BUITENLAND. DE GENEZER go. 14930 kan ii h tri&ta Ur en Feesgtgen i; .Vlaardinóen Fabrikanten van, LUX' ICH00NH0YEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. tflJESjTER »r n Ingezonden Mededeelingen. naar Rotterdam, kwam naar Amsterdam, Iwtaf u«r Rotterdam, vertrdlf ■r Amsterdam,© Icwur Rusland hun medewer- 1901 55 Hl IrtXcHE* „Hij heeft meer zie- 5 veren (Wordt verte! «4 ven Amsterdam te P«I I naar Rotterdam, veff weer an t noo’t een het verte- buitenlan- o n naar New-Vcric, vest nd. na tear ItatMfa» «e«t Ante door Robert herrick. X lam naar New-OrteeM^ a «m. dam naar Java, kwaal i doodelijk zijn.” Hij dreef tanr toch hield zij vol, zij men Hoe kon onze kleine, eenvoudige Nel zoo plotseling haar lot in eigen handen nemen, hoe kon zij die kans wagen en zich zoo rustig aan de handen van dezen ruwen, onbekenden man toevertrouwen „Nu, hij ging weg om alles klaar te maken en ik bleef achter om de arme tante zooveel dat te hoor en! mogelijk in bedwang te houden." »r er van af. Hij keerde zich >ten vanaf 50.- AMmrasttekantMC. 1864 feneriffe aan. Lyres naar Amsterdam os. dam naar Java, voer IQ dam naar West-’AIriJuc Palmas. n naar Br.Jndië, verfrol dam naar Batavia, voel Gewen u van afwezigen te spreken alsof Mlfenwoordig waren. TEi.EGRNMfWEf? DE CONFERENTIE TB GühUA. Het Russische vraagstuk. Genua, 13 Mei. (Havas). De subcommis sie voor de Russische zeken heeft van IT tot 1 uur vergaderd. Lloyd George noemde het Rus sische antwoord een uitdagend document en deed drie voorstellen I (1.) het vormen van een commissie van deskundigen, die zich zou bezig houden met de kwestie van de schudden, de par ticuliere bezittingen en de credieten; (2) het sluiten te Genua van een voorloopig verdrag tgsschen Rusland en de andere Europeesche landen en (3.) de wederzijdsche verbintenis om zich van revolutionaire propaganda te onthou den. Barthou antwoordde met huMe te betuigen aan de gevoelens, die het voorstel van Lloyd George bezielde. Hij toonde op krachtigen toon aan, dat het antwoord van Rusland een voldoen de ervaring oplevert, wat betreft het welslagen van de onderhandelingen met de Russen. Het is onmogelijk, voegde hij er aan toe, dat door middel van een in de voorgestelde omstandighe den benoemde commissie het gemarchandeer opnieuw kan beginnen en worden gerekt. Frank rijk zou daar niet aan mee kunnen doen. Barthou stelde voor, dat de regeeringen zouden worden, geraadpleegd en zouden trachten de Vereen. Staten mee te krijgen bij eventueele onderhan delingen. Vervolgens wees hij er op, dat het voorloopige non-agressie-verdrag aan de Rus- het doen-?” Ja, jL^attr Jean'” zei' heeft den eenigen I die hier is hij is den heelen morgen I “j haar geweest." I -.0 dien niet I” met diepe minachting. „Een t dokter de genezer." I Vroe8 omdat ik dacht, dat toeval- I k Ion^er' dat wij het wisten, de een of andere I kföemdheid in de buurt was gekomen. i «Maar zoover ik uit zijn dialekt kon opmaken, hij, dat wij een wonderdoener uit de wil- l *rnis, een soort kruidendokter, die ergens in I x** achter de bergen woont, bij haar zou- I te roepen. Ik vei telde het ann' Tante en Nel I W1^ lac^ten «amen over Jeans „genezer", I *’J ons Voorstelden als een fakir met een I *'8en baard, een slimme, onwetende en vuile teel, een van die soort, die op eenvoudige indpk maakt. Maar na een poos K"0°t Nel vermoeid haar oogen en fluisterde r waarom eigenlijk niet Ik begreep, dat zij s»re ^Ulp ^ht «jan Dr. Percy haar kon ■ten. Dien middag verloor zij meer en meer bewustzijn, en toen Dr. Percy ’s avonds dat h'J schrikte. Ik zag dade- J’’** M niets van haar ziekte begreep. Tan- ran telegrafeeren naar de stad om een ??°r ^ot ®Ou dagen duren. [■Il^ouden Holden kunnen vragen om over ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal /2.g5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GÓUDAè M onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zUn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tte Int 121 Radactie Tte 645. G0W8CHE WRANT. de Russen, die echter, om «ie besprekingen ta doen vlotten, zouden kunnen worden geroepen om inlichtingen te verstrekken. Genua, 13 Met (B. T. A.) In den loop der tweede zitting der subcommissie voor Russi sche zaken verklaarde Isjii (Japan), dat hij ta beginsel het voorstel inzake de benoeming eener commissie van deskundigen aannam. Motta zette daarna uiteen, dat het i. geen doel zou hebben de Russen buiten deze commissie te houden. Bnrthou zeide, dat Lloyd George en hij het zelfde doel nastreefden en dat, indien er al ver schillen van meening'waren. deze wanrschijnlijk niet definitief zouden zijn. Wat «Ie al dan niet- deelneming der Russen betrof, dit was een kwestie waarover nog gesproken moet worden. Een alsolute onvereenigbaarheid tusschen het Fransche en het Bngebche standpunt bestaat er echter niet. Wat verder de overeenkomst van nonagressle betreft, verklaarde Barthou, da> thans na de gehouden besprekingen de Fransch» delegatie er zich mee zal kunnen von-eirtgeiv mits waarborgen worden gegeven betreffende «ta grenzen van dit pact, zoowel wot tijdsduur ab wat uitgebreidheid betreft. Lloyd George verklaarde daarop, dat hij met Barthou het eens was, «lat <ta benoeming der commissie van «irskuntHgen voor de Russische aangelegenheden door de regeeringen zal ge schieden; wel moest worden venitaan, dat het prindpe van «ie vorming dezer commissie ten slotte van «ta Genueesche conferentie zal zijn uitgegenn. Lloyd George was ook van nwening, dat van heden af een termijn moest worden vast gesteld voor de bijrenroeping dor commissie. Lloyd George voegde hieraan toe, dat het niet zon passen, dat een regeenng door het sluiten van afzonderlijke verdragen een voorsprong bo ven andere zou krijgen, wat betreft «ta toenade ring tot Rustend. Er moet gezamenlijk gehan deld worden en één front worden gevormd. Voorts drong «ta Engelsche premier er op asf», dat sr wedewijdeche verplichtingen zoutten won den aangegaan door de betrokken mogendheden betreffende het "pact van nonagreosfe. Hij ein« met zijn vertrouwen uit te spreken, wat betreft hot bereiken van een overeet «temming. Skirmunt zeide, dat Polen zich In een «enigs zins eigenaardige positie bevond, omdnt het t verdrag van Riga met Rustend beeft gesloten. Hij hecht er echter groot belang aan, dat er een pact tusschen tte landen van Europa en Sovjet" Rtraland wordt gesloten. Jaspar zeide nota van de verzekering te no men, dat de Sovjets bereid zijn 00 van do go- confbkeerde of genationaliseerde eigendommen te restitueeren. Hij zal er op terugkomen wan» neer de kwestie van het particuliere bezit weei ter sprake «al komen. België zal er tot het einde toe medewerken om «te conferentie te «teen sla» gen. Schanzer verklaarde vervolgens, «lat Italië er in toestemt, «tat de commissie «foor «te regee- rincren zal worden benoemd, maar dnarbij van oordeel b, dat voordat deze conferentie uiteen gaat, een termijn van drie maanden moet wor- «ton gesteld, binnen welken lijd de commissie hnar rapport moet indienen. De Zweedsche gedelegeerde verklaarde, dat het van essentieel belang was «te benoeming der commissie onverwijld te doen geschieden. De besprekingen werden daarop gesloten. De commissie zal Maandag aji. om half elf opnieuw bijeenkomen. Het a. s. einde der conferentie. Gejtua1 4 Mei. (B. T< A.). De uitnoodi- gende mogendheden kwamen tot overeenstem- ters stondeK zonder Jas met opgestroopte mou wen. Dr. Hohten stond gebogen over Nel, hij hield haar handen in de sijne, alsof hij haar nog een laatste woord vnn moed wilde inspra ken. Maar dat had zij niet noodlg. ’t Was bijna alsof Percy en ik hen alleen hadden moeten laten en niet getuige zijn van dit oogenblik van verstandhouding tusschen hen belden. Zijn blik drong door tot in haar ziel en zij beantwoordde dien kalm. „Nooit had Ik nog een operatie bijgewotmd, *t ergste wat ik «wit gezien had was het spalken van «ten poot van mijn hond. Je zult me begrij pen als ik je «eg, «fat ik al dien tijd aan niets dacht maar alleen Instinctmatig deed wat hij wil de. Eerst het in steap maken met ether. O, dat oogenblik toen ik Nel van ons zag wegzinken, met dien zadtten, vriendelijken glimlach nog op de lippen, dien glimlach vol vertrouwen en le venslust, «ij maakte alleen een kleine beweging met de hand also! zij onderdook welnu, «te tranen sprongen in mijn oogen en «fa kom in mijn hand schudde zoo, dat ik haar moest neer zetten Zij knipten haar haar weg, en leg den de huid open, nu ik de woorden neerschrtjt tril ik meer dan toen ik het sag gebeuren. Toen werd het been verwijderd en eindelijk tegen de hersenen bloot ik «al niet verder gaan. Hij werkte zoo vlug, zoo zeker «onder een woord» zonder één beweging te veel van hand of oogen. Ik hoorde alleen het «Mepe ademhalen van Dr. Percy, zijn handen waren vochtig en beefdee arme jongen I Ab het van hem had afgas hangm was zij zeker verloren geweest, Antwen i»st-Afrika naar Amsten te komen," stelde hij voor, kenhuiservaring dan ik.” „Wie is Holden vroeg ik. „En nu bleek Holden de groote medicijn meester van onzen gids te zijn. Dr. Percy had hem eens in de nederzetting ontmoet, ’t was uiterlijk een ruwe kerel, zei hij, maar geen kwak zalver iemand van hooge ontwikkeling en bui tengewoon talent. Hij had zich in deze wilder nis begraven om een onbekende reden, en was beroemd onder de inboorlingen, de houthakkers en kleurlingen. „Er loopen allerlei praatjes over hem,” zei hij aarzelend. „Wat dan vroeg ik. „Ik geloof, dat hij nogal ruw is en onbeschaafd; hij leeft ais een inboorling, in één woord geen gentleman." „Zoover waren wij al in onzen angst, dat zul ke dingen <ms niet meer konden schelen! „Neem den gids mee en zoek hem op," drong ik aan. Zelfs Tante klemde zich aan deien stroohalm vast, ofschoon ze ook nog een paar telegram men verzond en zoo ging weer een nacht voorfbij, vreeselijk maar wij kwamen de uren door, onze eenige hoop was nu op «Hen vreemden man gevestigd. Nel lag in een zware verdooving. „’s Morgens vroeg ging Percy in zijn zeilboot weg om den dokter te halent was een zware bonk van een man, met lange, magere beenen en armen, een hoekig gezicht, half bedekt door een ruigen, zwarten baard maar mooie oogen onder zijn zworen bos stekelig haar. Hij was als een houthakker gekleed, 't Was zeker geen kwakzalver, maar bij den eersten aanblik leek hij niet veel beter. Ik beken eerlijk, dat ik te- leurgesteld was. Mijn verbeelding had dien M<*t rHf n-l manr hij l«* .pp.r.1.1- H» wrinf? op 4«l woodw*>«wr, dl» uit den nood ren redden. Je kent Tante, meneren tmenonr iedereen, dien oendvrft. Dien more ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en onutreken (behentrend. lot den besor,ln*tnir)i 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en daa besorgkring: 15 regels 1.55,1 elke regel meer/0.80. Advertentiën in het Zuterdagnummer S0 bijslag op den prijs. Liefdadighelds-advertentiën de helft van den prtja. INGEZONDEN MEDEDEEUNGKNi 1-4 regels ƒ2.06, elke regel meer /OM O| de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bQ contract tot sear gereduoeer* den prUs. Grooto letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onxe Agenten en moeten daags vMr de plaatetag aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta zijn. die men ^ngu, om «r nerere, v«„ k™.™ Ru9sfache den conferentte-orb^J moest vor- - -bioscoop wordt tntft beginne met de om ek van boeken, brocA* het^bfo^oop- en sdop» ituut richte op een boe 1 advies aan gemeente* ic. bij het inrichten van js- en opvoedings-doel« n naar O.-Afrika, voes gen er zich echter over, dut, naar zij opmer ken, tot dusver de belangrijkste aangelegenheid van de Russische kwestie, die van 't economisch probleem der wereld, nog niet eens is aange roerd de bemoeiingen van «ie Russische dele gatie om deze kwestie te doen bespreken door de commissie van experts, «Me voor het onder zoek van bet Russische vraa^**'»V wes benoemd, stuitten echter op cnoverkomelifken tegenstand. Door vorengenoemde commissie van deskundi gen werd als voorwaard» voor eenig onderzoek dezer kwestie de verplichting van Rusland ge steld om de staatsschuMen en de vorderingen der particulieren te erkennen. Volgens de op vatting der sovjet-efvaard’<ring moest een der gelijke methode het belangrijkste «teel van den arbeid der conferentie onvruchtbaar maken: in plaats van met het voornaamste gedeelte van het Russische vraagstuk te berinnen, dat het minst discussies zou hebben uitgelokt, hadden de deskundigen evenals het memorandum van 2 Mei die kwesties op den voorgrond gescho ven, welke door hun politiek en juridisch ka- i akter aanleiding moesten geven tot de heftigste dljcussies. Tengevolge van deze wat de bolsjewisten noemen principieele fout waren de vraagstukken van de toekomst, die «ie ge- heele wereld belang inboezemden, onderge schikt gemaakt aan de belangen van den, die slechts enkele groepen van tiers aangingen. De verklaring, dat de erken ning der schulden van de vroegere Russische regeering en de particuliere vorderingen voor waarde was voor de medewerking van het bui ten! andsche kapitaal ter herbeuring van 't nieu we Rusland, is volgens de Russen in strijd met het feit, «fat tal van buitenlnndsche kapita listen niet de regeling van de schuldenkwestie hebben afgewacht om king te verleenen. „Het is niet, de eene of andere oplossing de zer kwestie", zegt de door Tsjitsjerin ondertee- kende inleiding, „<fie kapftflal naar Rusland kan doen stroomen, maar het zijn de garanties, «Me de Russische regeering voor de toekomst biedt en de internationale, consolidatie van deze re geering, die uit haar erkenning de jure zal voortvloeien. De verdenking, die men op de houding der .peering jegens de toekomstige cre diteuren van Rusland tracht te werpen, omdat zij niet met gesloten oogen zeer geïnteresseerde (baatzuchtige) voorstellen wil onderteekenen, kan volstrekt niet «ie houding ven het uit de re volutie voortgekomen rad-m-Rusland prejudi- ceeren tegenover hen, «Me met hun kapitaal en technische kennis de herkeuring ven raden- Rusland willen steunen. Daarentegen bewijst het feit, dat de Russische delegatie bij de kwes tie van ’t regelen «Ier schulden met do belangen van het Russische volk en «ie economi~che mo- gelijkbe«fen rekening houdt, dat zij alleen die verplichtingen wil aanvaarden, die Rusland kan vervullen”. De sovjet-delegatie maakt in de inleiding «ter antwoordnota voorts in dit verband de opmer king, dat meer «fan een der staten, die aan de conferentie deelnemen, in het verleden ver plichtingen en schulden, welke waren aange gaan, niet heeft erkend; «ioor meer dan een staat waren ook de goederen der buitenlanders in beslag genomen of gesequestreerd, zonder dat on het gebied I die staten daarom het voorwerp waren gewor- v..*., v zü aan buiten-I den van een ostracisme (schervengerecht), dot willen verleenen. De Russen bekla-1 men op Rusland wilde toepassen. De hardnek- Hier werd de brief afgebroken en eenige da gen later werd het verhaal vervolgd, met een vaster hand geschreven: „Ik kan alleen maar een paar oogenblikken uitbreken om Je te schrijven, nis mijn patiënte slaapt. Ik ben verpleegster op 't oogenblik, moet je weten. Tante loopt maar heen en weer in het kamp, zendt de gids met telegrammen weg en jammert steeds om het gemis van een tele foon „Nel hield zich aldoor prachtig. Nadat de dokters weg waren tot het maken van hun toe- bereidseten, lag zij stil met een vredige uit drukking op haar gelaat, vol vertrouwen in haar lot ,4« hadt dien glimlachenden, hoopvollen blik eens moeten zien waarmee zij hem ontving, toen hij weer binnenkwam, met al zijn glinsterende instrumenten in de hand. Dr. Per<^ volgde hem a’s een hondje, terwijl zij alles klaar maakten hij was ook geheel overwonnen! Tante barstte natuurlijk weer uit, „zij stelde hem verantwoor delijk.” „’t was tegen haar uitdnikkelijken wensch," enz. Hij lette niet op haar. Maar toen Nel vriendelijk «ei„T«>e, moeder laat het nu!" wendde hij zich tot mij en zei„Breng die vrouw weg, en houd haar uit de kamer." Tante ging, maar zij zal het hem nooit vergeven, zelfs niet als hij het leven van haar kind redt of meer dan «fat Toen ik terugkwam in de «teken kamer, waren «ij op ’t punt van te beginnen dc instrumenten lagen gereed en de beide dok-L sen een Werktuig tot intimidatie zou verschaf fen gedurende de besprekingen en ten slotte zeide hij met betrekking tot de propaganda! men kent de waar«te van «te beloften «ter sovjets. De Fransche delegatie kan daarom de voorstel len van Lloyd George niet aanvaar«ten, noch een commissie van deskundigen, benoemd door de conferentie, waarin sovjet-vertegenwoordi- gers zouden zitten. Genua, Ï3 Mel. (Havas). Het eerste resul taat van dc houding der Frnnschen blijkt uit de vergadering van de sub-commissle voor de Rus sische zaken. Het schijnt vrijwel uitgemaakt, dat de commissie van deskundigen voor het voor stellen van een methode om hei Russische vraagstuk te regelen niet te Genua zal worden benoemd, maar later door de regeeringen na voorafgaande overeenstemming van de kansela rijen en na een poging om zich de medewerking van de Ver. Staten te verzekeren. De corrun!» sie zou worden samengesteld uit de geallieerde en'neutrale mogendheden, met uitzondering van kigheid van sommige mogendheden om Rusland van 't politieke en economische leven uit te slui ten en gelijkheid van behandeling te onthouden, verklaart de sovjet-regeering uit het nmt-bevre- digen van enkele Bnandeele eischen. Zij zet dit in de volgende passage nader uiteen: „Wanneer men overweegt, wat deze houding der wereld heeft gekost, zoowel den staten, di er mee zijn begonnen als Rusland zelf, dat sinds vijf jaren lijdt door de ernstige gevolgen daar van, valt het moeiliitk de gevolgtrekking te ma ken, dat Her slechts zekere belangen van obli- gatiehouders of vnn bezitters van genationali* seerde eigendommen op 't spel staan." Volgens de sovjet-gedetegerrd»n bewijzen de incidenten der laatste dagen, bovenal ten aan zien van de teruggave der genationaliseerde be- Httinwn aan hun vroegere eigenaars, duidelijk, dat men van de zuiver materieele kwestie een politieke aangelegenheid heeft gemaakt. „De te Genua ingezette strijd om de Russische vrijheid aldus besluit de inleiding, „gaat verder en hooger. De politieke en sociale reactie, die in de meeste landen op den oorlog is gevolgd, zoekt in de nederlaag van ra«ten-Rusland, dat in zijn maatschappelijke orde streeft naar 't communistisch ideaal, de volledige c riyinning van 't kapitalistische individualism'». V. raden delegatie heeft geweigerd en we’ger. no~ - b - sprektngen een politiek karakter maar zij moet vaststellen, dat deze po":ng te Genua om het program van een partij of een maat schappelijk stelsel te «teen zegevieren, zoowel in strijd is met den geest als met de letter van de eerste resolutie van Cannes. Wanneer de werkzaamheden der conferentie gevaar loopen, zal heel '’e verarttwoordelijkheH daarvoor val len op «Me mogendheden, welke «’>-’ kanten te gen een algemeene overeenstemmi te: vijl zij de belangen van enkele groepen boven de ge meenschappelijke belangen stelden." Gebruikhierirg® JNHAROrS QR-TABLETTEN a veren r doos OVERZICHT. Den aard van het Russische antwoord b door ons ireeds aangeduid't zijn b Franschen niet alleen, die het Rus- tache antwoord onredelijk achten, ook in (xoot-Brittannië, blijkens «ie Engelsche Haden, ifodt men de Russische eischen en den betoog trant van 't antwoord, die h. 1. een polemisch brikter draagt en feitelijk neerkomt op com- Btmisteche propaganda, onaannemelijk en ver- wspeUjk. De Fïanschen meenen, dat er edgen- Ul "kt verder over de zaak kan worden gedis cussieerd; maar in steê van hun koffers te pak- fen «ien weg naar het station van Genua in I |t slaan wat reeds door heethoofdige Fran» she kranten aan de hand was gedaan stei lst de Fransche gedelegeerden voor de confe ctie nu verder maar te verdagen en zich te Jtreenigen met het Russische voorstel om een CMnmissie te benoemen, die dan de Russische mngdegenheid verder zou hebben te onderzoe- Ita. Nu inmiddels valt te beschikken over «ie be woordingen, waarin het Russische antwoord is ■tervirt, heeft het stellig zin de mentaliteit beter I# leeren kennen, «He de Russen inspireerde tot km antwoord, dat, wanneer inen 't op den keper beschouwt, feitelijk een verwerpen be- toekent van de door de mogendheden gestelde I tertien. I In de inleiding, waarin het Russische ant- I woord m portieken zin is gemotiveerd, wordt I Jas^r^teW, «fat de uitnoodigende morrendheden I dp verten voor de invitatie «te noodzakelijkheid I tebben opgegeven om aan het Europeesche I -lysteem zijn thans verlamde levenskracht te J hergeven; het middel <xn dit doel te bereiken Kfir ifo reconstructie van Centraal- en Oost- I ^Op° het algemeen oordeel I opus redeneeren «te Russen was juist Rus- I hnd de staat, welks economisch herstel van het I /rpolste belang voor Europa en heel de we- I reld was. Reeds in haar eerste memorandum l J»t antwoord op de memorie van Londen) had I ie Rtrssis«ire «telegatie de aandacht der wereld I op 't feit gevestigd, dat het herstel van Rusland ie basis van «len conferentie-arbete - I aen. De Russische «telegatie verklaarde zich «n haar kant bereid om gemeenschappelijk I Wet andere mogendheden het voornaamste vraagstuk te overwegenn.l. om aan de wereld» Mustrie 140 millioen consumenten en enorme ipanta grondstoffen te hergeven, ten einde bij h dragen tot de vermindering der werkloos- keW en ellende, «lie «ioor «ten oorlog en de blok- fade in het léven waren geroepen. Gevolg ge- »end aan de uitnoodiging van Cannes was de hasische delegatie met een aantal concepten voorstellen inzake credie*«n en feeningen, Rusland noodlg had en die de Russische laat wenschte te garandeeren. naair G^nua gè- hlsd. Ook gaf hij een opsomming van de reeds M de Russische wetgeving vari'r'de'rde juridi- «he garanties om «ten buitenlanders, die hum tadmische ervaring en hun kaïrtaal ter besrhik- Bng wilden stellen, «ie eerbiediging van hum ftchten en bezit, alsmede de opbrengsten hun- lêr onderneming te verzekeren. Ten «lotte lag *t I Me bedoeling der Russische delegate met een te komen van concessies on het gebied «lie staten daarom 1 «Mijnen, landbouw, enz., di«» zif aan buiten- teders zou 1 gen was zij erger dan ooit, zij beleedigde hem al voordat hij den drempel over was. Maar hij heeft zich later kunnen wreken. „Nadat hij Nel gezien, had, zei hij ons kortaf, dat haar eenige kans op redding een’onmiddel lijke operatie was. „Ik heb al getelegrafeerd om bekwame hulp," zei Tante, ’t Was wel wat hard voor «ten armen Dr. Percy, om „Een dag uitstel ki haar in het nauw, nam de verantwoording op zich, al hing het le ven van haar dochf om en wilde verontwaardigd heen gaan. Ik had alles gedaan om Bern terug te houden, want intuitief voelde ik, unt hij heb bij het rechte eind had. Maar op 't 1/atste oogenblik besliste Nel zelf! „Zij riep hem terug, en het ergste hoo- ren. Hij vertelde haar alle^ nogal hard vond ik, maar missclJta. jjras he£ 4_ beste. Hij be schreef haar de vreeseïïjke opératie, dtajwodig was, en de weinige kans van slagen zelfs ip het beste geval. Zij bleef kalm. Die twee bespraken alles en zij besliste. „Kimt» u het de™?"1. ik kan het." „Wilt u het «toen?" een ell« oogenblik van stilte en toen „Ja, ik wil h „Tante schreeuwde natuurlijk, dat zij het n zou toestaan, enz. enz. Hij deed alsof zij er niet was. Ik trachtte hpar te kalmeeren, want ik was overtuigd, dat het gebeuren moest. Wij werden daarna volkomen genegeerd, zelfs de kleine Dr. Percy met tifn dwaze gewichtigheid en min- naarsangsten. Want die twee deden alsof zij alleen op de wereld waren, ver weg van ona, op een plaats waar zij den dood recht In de oogen zagen. Zijn blik vroeg haar: „Hebt u «ten moed en haar oogen antwoordden hem^!a en ook vertrouwen in u „En nu vraag ik mijzelf nog dikwijls af, hoe was da» oroote vertrouwen «oo oneens treko- lam naar Batavia, voef t. ;rdam naar New-TorJ^ lam naar Buenos-AyrM| ■nando Nononha. naar Londen en Art* oorbij Portland Bill. 1 naar Rotterdam, voet I Armi aar Rotterdam, voer IQ Amsterdam, vertrok IQ mr Amsterdam, vertrok dam naar Philadelphia^ mgeness. i naar Rotterdam, ven UDINGEN. I Mei van Hamburg t« oaar Batavia, vertrok IQ n naar Batavia, voer IQ Amsterdam, voer 1(1 II Mei van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1